ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

تمامی ورق گالوانیزه

امروز: پنج‌شنبه 2024/05/23

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل بارگیریحالتواحدعرضضخامتقیمتتوضیحات بیشتر
250303010ورق گالوانیزه ضخامت 0.3 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه2023/9/13 | 20:03
250304020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ سمنانکارخانه2023/9/13 | 20:03
250308020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه2024/3/4 | 16:13
250304010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه2023/9/13 | 20:03
250308010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه2024/3/11 | 06:43
253403010ورق گالوانیزه ضخامت 0.34 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه2023/9/13 | 20:03
253504010ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه2023/9/13 | 20:03
253508020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه2023/9/13 | 20:04
253504020ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه2023/9/13 | 20:03
253508010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه2023/9/13 | 20:04
253803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.38 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
253803020ورق گالوانیزه ضخامت 0.38 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه2023/9/13 | 20:03
250406020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه2023/9/13 | 20:04
254004020ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه2023/9/13 | 20:03
250408010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه2023/9/13 | 20:04
250405020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه2023/9/13 | 20:04
250406010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه2023/9/13 | 20:04
254004010ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه2023/9/13 | 20:03
250407010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه2023/9/13 | 20:04
250405010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه2023/9/13 | 20:04
254303020ورق گالوانیزه ضخامت 0.43 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
254303010ورق گالوانیزه ضخامت 0.43 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
254503010ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
254504010ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه2024/3/11 | 05:15
254508020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه2023/9/13 | 20:04
054503020ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
254504020ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه2023/9/13 | 20:03
254508010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه2023/9/13 | 20:04
254803020ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم42,800 تومان2024/3/18 | 12:05
254804020ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه2023/9/13 | 20:03
254803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم42,800 تومان2024/3/18 | 12:05
254804010ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه2023/9/13 | 20:03
250506020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه43,700 تومان2024/3/18 | 12:05
250501020ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250507020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه43,700 تومان2024/3/18 | 12:05
250508020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه48,900 تومان2024/3/18 | 12:05
250505010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه43,600 تومان2024/3/18 | 12:05
250504010ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000سمنانکارخانه43,700 تومان2024/3/18 | 12:05
250506010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه43,700 تومان2024/3/18 | 12:05
250501010ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250504020ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه43,700 تومان2024/3/18 | 12:05
250507010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه43,700 تومان2024/3/18 | 12:05
250508010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه44,200 تومان2024/3/18 | 12:05
255508010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه45,000 تومان2024/3/18 | 12:05
255508020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان44,500 تومان2024/3/18 | 14:47
255803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.58 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
255803020ورق گالوانیزه ضخامت 0.58 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250606020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه42,800 تومان2024/3/18 | 12:05
250601010ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250604020ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه42,300 تومان2024/3/18 | 12:05
250607020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه42,800 تومان2024/3/18 | 12:05
250608020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه44,700 تومان2024/3/18 | 12:05
250605020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه42,700 تومان2024/3/18 | 12:05
250606010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه42,800 تومان2024/3/18 | 12:05
250601020ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250604010ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه42,300 تومان2024/3/18 | 12:05
250607010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه42,800 تومان2024/3/18 | 12:05
250608010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه44,700 تومان2024/3/18 | 12:05
250605010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه42,700 تومان2024/3/18 | 12:05
256803020ورق گالوانیزه ضخامت 0.68 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
256803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.68 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250706020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه41,000 تومان2024/3/18 | 12:05
250701020ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250703010ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250704010ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه2023/9/13 | 20:03
250707020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه41,000 تومان2024/3/18 | 12:05
250708020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه41,400 تومان2024/3/18 | 12:05
250705020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه40,900 تومان2024/3/18 | 12:05
250706010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه41,000 تومان2024/3/18 | 12:05
250701010ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250703020ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250704020ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه2023/9/13 | 20:03
250707010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه41,000 تومان2024/3/18 | 12:05
250708010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه41,400 تومان2024/3/18 | 12:05
250705010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه40,900 تومان2024/3/18 | 12:05
250806020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه40,000 تومان2024/3/18 | 12:05
250801010ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم2024/3/10 | 10:37
250804020ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه2023/9/13 | 20:03
250807020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه40,000 تومان2024/3/18 | 12:05
250808020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه39,900 تومان2024/3/18 | 12:05
250805020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه39,900 تومان2024/3/18 | 12:05
250806010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه40,000 تومان2024/3/18 | 12:05
250801020ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250804010ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه2023/9/13 | 20:03
250807010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه40,000 تومان2024/3/18 | 12:05
250808010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه39,900 تومان2024/3/18 | 12:05
250805010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه39,900 تومان2024/3/18 | 12:05
250906010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه40,000 تومان2024/3/18 | 12:05
250901020ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250903010ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250904010ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه2023/9/13 | 20:03
250907020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد40,000 تومان2024/3/18 | 14:47
250908020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان39,900 تومان2024/3/18 | 14:47
250905020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس39,900 تومان2024/3/18 | 14:47
250906020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز40,000 تومان2024/3/18 | 14:47
250901010ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250904020ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه2023/9/13 | 20:03
250907010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد40,000 تومان2024/3/18 | 14:47
250908010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان39,900 تومان2024/3/18 | 14:47
250905010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس39,900 تومان2024/3/18 | 14:47
251006030ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز40,000 تومان2024/3/18 | 14:47
251006010ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه40,000 تومان2024/3/18 | 12:05
251001010ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
251003010ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
251007030ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد40,000 تومان2024/3/18 | 14:47
251007010ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه40,000 تومان2024/3/18 | 12:05
251008020ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان39,900 تومان2024/3/18 | 14:47
251005020ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس39,900 تومان2024/3/18 | 14:47
251006020ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز40,000 تومان2024/3/18 | 14:47
251001020ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
251007020ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد40,000 تومان2024/3/18 | 14:47
251008010ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان39,900 تومان2024/3/18 | 14:47
251005010ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس39,900 تومان2024/3/18 | 14:47
252506040ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز40,000 تومان2024/3/18 | 14:47
252501020ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
252503010ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
252504040ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه2023/9/13 | 20:03
252507040ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه40,000 تومان2024/3/18 | 12:05
252508020ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه39,900 تومان2024/3/18 | 12:05
252505040ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه39,900 تومان2024/3/18 | 12:05
252506030ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه40,000 تومان2024/3/18 | 12:05
252501010ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
252504030ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه2023/9/13 | 20:03
252507030ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه40,000 تومان2024/3/18 | 12:05
252508010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه39,900 تومان2024/3/18 | 12:05
252505030ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه39,900 تومان2024/3/18 | 12:05
251506020ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه40,200 تومان2024/3/18 | 12:05
251501010ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
251504010ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه2023/9/13 | 20:03
251507020ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه40,200 تومان2024/3/18 | 12:05
251508010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه41,000 تومان2024/3/18 | 12:05
251505020ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه40,100 تومان2024/3/18 | 12:05
251506010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه40,200 تومان2024/3/18 | 12:05
251501020ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
251504020ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه2023/9/13 | 20:03
251507010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه40,200 تومان2024/3/18 | 12:05
251505010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه40,100 تومان2024/3/18 | 12:05
252006020ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه40,200 تومان2024/3/18 | 12:05
252001020ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
252004020ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه2023/9/13 | 20:03
252007020ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه40,200 تومان2024/3/18 | 12:05
252002010ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 شهریار تبریزکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
252005020ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه40,100 تومان2024/3/18 | 12:05
252006010ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه40,200 تومان2024/3/18 | 12:05
252001010ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
252004010ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 سمنانکارخانه2023/9/13 | 20:03
252007010ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه40,200 تومان2024/3/18 | 12:05
252005010ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه40,100 تومان2024/3/18 | 12:05
252506020ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه2023/9/13 | 20:03
252504010ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه2023/9/13 | 20:03
252502020ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1000 شهریار تبریزکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
252505020ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه2023/9/13 | 20:03
252506010ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه2023/9/13 | 20:03
252504020ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه2023/9/13 | 20:03
252502010ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1250 شهریار تبریزکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
252505010ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه2023/9/13 | 20:03
253002020ورق گالوانیزه ضخامت 3 ابعاد 1000 شهریار تبریزکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
253002010ورق گالوانیزه ضخامت 3 ابعاد 1250 شهریار تبریزکارخانهرولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03

ورق گالوانیزه چیست؟

ورق گالوانیزه به‌خاطر پوشش ضد زنگی که دارد معمولاً در صنایع مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله قصد داریم ورق گالوانیزه را مورد بررسی قرار دهیم. با ما همراه باشید.

ورق گالوانیزه به صفحات فولادی پوشانده شده توسط روی گفته می‌شود. گالوانیک از روش‌های محافظت در برابر خوردگی به‌حساب می‌آید که در آن یک‌لایه محافظ روی سطوح اسپری می‌شود تا از آسیب به آن جلوگیری کند.

 میزان مقاومت پوشش گالوانیزه به ضخامت آن بستگی دارد و به‌عنوان یکی از اقتصادی‌ترین روش‌ها برای محافظت فولاد در محیط‌های خورنده مورداستفاده قرار می‌گیرد.

توجه داشته باشید راه‌های مختلفی برای گالوانیزه کردن فولاد و ورق های فلزی وجود دارد که بهترین آن‌ها غوطه کردن صفحات در حوضچه مذاب است.

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

میزان پوشش گالوانیزه در مقاطع فولادی متفاوت بوده و  بر اساس جرم فلز روی آن‌ها تعیین خواهد شد و بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربع است. از نظر ظاهری، ورق گالوانیزه به سه دسته: بدون گل، گل ریز و گل درشت تقسیم‌بندی می‌شود.توجه داشته باشید ورق گالوانیزه با فرمول‌ها، ضخامت‌ها و طرح‌های متنوع و یا به‌صورت خم‌کاری و رشته در ابعاد مختلف تولید و روانه بازار می‌شود و در صنعت ساختمان‌سازی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

تفاوت شیت گالوانیزه و کلاف گرم به این صورت است که برای این محصولات معمولاً از پوشش روی استفاده می‌شود. البته توجه داشته باشید ضخامت صفحات و کلاف با یکدیگر متفاوت هستند. شیت‌ها معمولاً ضخامت (در حدود ۰.۹ تا ۲ میلیمتر) دارند.

مزایای ورق های گالوانیزه

مزایای ورق های گالوانیزه

بهتر است بدانید این تولیدات مزایا و ویژگی‌های بسیاری برخوردار هستند که موجب شده از آن‌ها در ساختمان‌سازی و صنایع استفاده شود. برخی از مزایای این محصول عبارتند از:

 • عملیات گالوانیک در مقایسه با روش‌های معمول دیگر برای جلوگیری از خوردگی و هزینه کمتری دارد.
 • هزینه تعمیر و نگهداری کمتر
 • طول عمر زیاد ورق‌های پوشش داده شده با روی
 • پوشش گالوانیزه به‌خاطرداشتن ساختار متالورژیکی معمولاً از مقاومت بالایی در برابر صدمات مکانیکی خوردگی و سایش برخوردار است.
 • محافظت کامل یعنی ورق پوشش شده همه نقاط صفحات فولادی از گوشه‌ها و فرورفتگی‌ها پرکرده و از خوردگی آن‌ها جلوگیری می‌کند.

انواع ورق گالوانیزه

به این نکته توجه داشته باشید در هر صنعت به نوع خاصی از این صفحات نیاز است. به همین دلیل تولیدکنندگان محصولات گوناگونی را تولید کرده و به بازار عرضه می‌کنند. در ادامه به برخی از 

ورق گالوانیزه سرد

ورق گالوانیزه سرد برای پوشش‌دهی ورق‌های فلزی که مصارف بهداشتی دارند مورداستفاده قرار می‌گیرد. همچنین در صنایع مختلف مثل ساخت خودرو، پیچ‌ومهره و قطعه‌سازی از ورق گالوانیزه سرد استفاده می‌شود.

انواع ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه گرم

بهتر است بدانید از روش گالوانیزه گرم برای پوشش‌دهی مقاطع در فضای باز استفاده می‌شود. به‌عنوان‌مثال می‌توان به دکل‌های مخابراتی، گاردریل جاده‌ها، دکل‌های فشارقوی برق، لوله‌های آب با ضخامت بالا و تیرهای برق که توسط روش گفته شده پوشش‌دهی می‌شوند اشاره کرد. لایه ایجاد شده موجب جلوگیری از خوردگی و زنگ‌زدگی محصولات تولید شده می‌شود.

موارد استفاده ورق گالوانیزه

به دلیل مزایا و ویژگی‌های متعدد این شیت‌ها کاربردها مختلفی دارند  که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

 • استفاده برای پوشش سقف سوله به‌صورت کرکره، سینوسی، ذوزنقه
 • استفاده برای پوشش دیوار کارگاهی یا سوله به‌صورت کرکره، شادولاین
 • پوشش سقف ساختمان‌های مسکونی و تجاری به‌صورت کرکره‌ای عرشه فولادی
 • استفاده برای حصار کارگاهی
 • استفاده در صنعت خودروسازی و ساختمانی لوازم‌خانگی
 • استفاده برای ساخت و تولید لوازم‌خانگی مثل انواع لوازم سرمایشی و گرمایشی لباسشویی و غیره
 • استفاده در صنعت برق و تابلوها و کابل برق
 • استفاده در صنعت کامپیوتر و الکترونیک
 • استفاده در صنعت خودروسازی برای ساخت بدنه و قطعات داخلی
 • استفاده در صنایع رنگ‌آمیزی و برش‌کاری

موارد استفاده ورق گالوانیزه

 

قیمت ورق گالوانیزه

بهتر است بدانید قیمت ورق گالوانیزه را نوع کیفیت آن تعیین می‌کند. کارخانه‌های بسیاری جهت تولید و عرضه ورق گالوانیزه اقدام کرده‌اند که هزینه‌های هر کدام از آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. به این نکته توجه داشته باشید که  محصول نهایی این مجموعه‌ها  با نام خود کارخانه سازنده  شناخته می‌شود. قیمت ورق گالوانیزه کارخانه‌های مختلف را می‌توانید در وب‌سایت https://ahanhyper.com/   مشاهده کنید. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق راه‌های ارتباطی ذکر شده با کارشناسان آهن هایپر در تماس باشید.

فرایند تولید ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه معمولاً از ورق سرد تولید و به بازار عرضه می‌شود. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت این نوع ورق حاصل فرایند گالوانیزاسیون گرم و سرد است. گالوانیزاسیون یا همان روی‌اندود کردن یعنی غوطه‌ورکردن ورق در مخزنی از فلز روی و ایجاد پوشش روی سطح آن تا مقاومت بدنه در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی افزایش پیدا کند.

در نظر داشته باشید مقاومت ایجاد شده در پی گالوانیزاسیون باعث ایجاد محبوبیت این محصول در بین مصرف‌کنندگان و همچنین دامنه استفاده از آن نیز بسیار گسترده‌تر شده است. به این نکته توجه کنید که پوشاندن سطح ورق با کمک روشی به نام الکترو پلات انجام می‌شود که در پی آن دوام، ضخامت این محصول فولادی  افزایش پیدا کرده و ظاهرش تغییر می‌کند. در نظر داشته باشید که این روش معمولاً به  این روش الکترو گالوانیزه نیز می‌گویند؛ زیرا توسط برق انجام می‌شود. به همین نسبت به روش‌های حرارتی ضخامت پوشش نازک‌تر بوده و سطح ورق صاف‌تر است. در طی این فرایند ظاهر ورق به‌صورت براق و یکدست در می‌آید.

فرایند تولید ورق گالوانیزه

خواص ورق گالوانیزه

بهتر است بدانید گالوانیزه کردن، عملیات سطحی جهت محافظت از آهن در محیط‌های مرطوب است. معمولاً فلز روی را به‌عنوان پوشش بر روی سطح ورق فولادی قرار می‌دهند. در نظر داشته باشید که ماهیت شیمیایی روی و قرارگرفتن در کنار آهن باعث می‌شود تا  لایه ایجاد شده از ورق گالوانیزه  محافظت کند. فرایند گالوانیزه کردن و پوشاندن سطح با روی که  تراکم بالا و چسبندگی مناسبی داشته باشید به تاب‌آوری ورق گالوانیزه در محیط‌های مستعد به خوردگی و اکسیداسیون کمک می‌کند.

خرید ورق گالوانیزه

شما بازدیدکنندگان گرامی در صورت نیاز به ورق‌های گالوانیزه و دیگر مقاطع فولادی می‌توانید از طریق وب‌سایت https://ahanhyper.com/  این محصولات را تهیه کنید. تمام محصولات موجود در مجموعه آهن هایپر توسط معتبرترین کارخانه‌های داخلی و خارجی تولید و عرضه می‌شوند. این شرکت همواره در تلاش است تا محصولاتی باکیفیت و قیمت مناسب به مشتریان خود ارائه دهد تا دغدغه‌ای از بابت تولید مواد اولیه موردنیاز خود نداشته باشند.

جمع‌بندی

گالوانیزه کردن مقاطع یکی از روش‌هایی است که می‌تواند طول عمر و مقاومت شیت‌ها را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. ازاین‌رو در این مقاله اطلاعاتی در مورد فرایند تولید ورق گالوانیزه، انواع، خواص و کاربردهای آن در اختیار شما قرار دادیم تا با این صفحات پرکاربرد بیشتر آشنا شوید. درصورتی‌که برای ساخت قطعات و محصولات موردنظر خود به این تولیدات نیاز دارید کافی است به سایت آهن هایپر مراجعه کرده و نیازهای خود را تأمین کنید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و دریافت راهنمایی جهت خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

دانلود مقاله “ورق گالوانیزه

مقالات مرتبط:

ورق کرکره گالوانیزه

ورق گالوانیزه رنگی چیست؟ و انواع آن

ورق کرکره‌ای گالوانیزه رنگی نوعی خاص از ورق گالوانیزه

علت شوره زدن ورق گالوانیزه و نحوه رفع آن

رنگ مخصوص ورق گالوانیزه و ویژگی های آن

راهنمای خرید ورق گالوانیزه

تفاوت های ورق گالوانیزه سرد و گرم

عمر مفید ورق گالوانیزه چقدر است؟

آیا ورق آلزونیک همان گالوانیزه است؟

انواع فرمینگ ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه ذوزنقه

بهبود کیفیت ورق گالوانیزه

کارخانه ورق های گالوانیزه تاراز چهار محال

نحوه تشخیص عیوب ورق و محصولات گالوانیزه

کاربرد ورق گالوانیزه چیست ؟

فرایند تولید ورق گالوانیزه

کارخانه‌های تولیدکننده ورق گالوانیزه

روش‌های پیشگیری و رفع شوره سفید در ورق گالوانیزه

رنگ مخصوص ورق گالوانیزه و ویژگی های آن

کارخانه mmk روسیه

کارخانه فولاد کالا فوکا

کارخانه صنایع هفت الماس

گروه صنعتی فولاد بهمن

تفاوت ورق آلوزینک و گالوانیزه

تفاوت ورق سیاه و ورق گالوانیزه

در مورد چگالی ورق گالوانیزه بیشتر بدانید

ورق گالوانیزه ذوزنقه چیست و چه کاربردهایی دارد؟

رنگ کردن ورق گالوانیزه؛ چگونگی و نکات مهم آن

 

نمایش 1–12 از 159 نتیجه

نمایش 9 24 36