ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

تمامی ورق گالوانیزه

امروز: دوشنبه 1402/03/15

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل بارگیریحالتواحدعرضضخامتقیمتتوضیحات بیشتر
250303010ورق گالوانیزه ضخامت 0.3 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.3تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250304020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.3تماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
250308020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.3تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
250304010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم12500.3تماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
250308010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرولکیلوگرم12500.3تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
253403010ورق گالوانیزه ضخامت 0.34 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.34تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
253504010ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.35تماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
253508020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.35تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
253504020ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم12500.35تماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
253508010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرولکیلوگرم12500.35تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
253803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.38 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.38تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
253803020ورق گالوانیزه ضخامت 0.38 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم12500.38تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250406020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.4تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
254004020ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.4تماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
250408010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.4تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
250405020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.4تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
250406010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرولکیلوگرم12500.4تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
254004010ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم12500.4تماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
250407010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانهرولکیلوگرم12500.4تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
250405010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانهرولکیلوگرم12500.4تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
254303020ورق گالوانیزه ضخامت 0.43 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.43تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
254303010ورق گالوانیزه ضخامت 0.43 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم12500.43تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
254503010ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.45تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
254504010ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.45تماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
254508020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.45تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
054503020ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم12500.45تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
254504020ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم12500.45تماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
254508010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرولکیلوگرم12500.45تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
254803020ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.48۴۷,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 15:20
254804020ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.48تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
254803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم12500.48۴۷,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 15:20
254804010ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم12500.48تماس بگیرید1401/12/10 | 13:54
250506020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.5۴۶,۳۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250501020ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.5تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250507020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.5۴۶,۳۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250508020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.5۴۶,۷۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250505010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.5۴۶,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250504010ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000سمنانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.5۴۵,۷۰۰ تومان1402/2/14 | 15:20
250506010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرولکیلوگرم12500.5۴۶,۳۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250501010ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم12500.5تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250504020ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم12500.5۴۵,۷۰۰ تومان1402/2/14 | 15:20
250507010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانهرولکیلوگرم12500.5۴۶,۳۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250508010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرولکیلوگرم12500.5۴۶,۷۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
255508010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.55۴۷,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
255508020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرولکیلوگرم12500.55۴۷,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
255803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.58 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.58تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
255803020ورق گالوانیزه ضخامت 0.58 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم12500.58تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250606020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.6۴۳,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250601010ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.6تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250604020ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.6۴۳,۰۰۰ تومان1402/2/14 | 15:20
250607020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.6۴۳,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250608020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.6۴۳,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250605020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.6۴۳,۷۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250606010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرولکیلوگرم12500.6۴۳,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250601020ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم12500.6تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250604010ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم12500.6۴۳,۰۰۰ تومان1402/2/14 | 15:20
250607010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانهرولکیلوگرم12500.6۴۳,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250608010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرولکیلوگرم12500.6۴۳,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250605010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانهرولکیلوگرم12500.6۴۳,۷۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
256803020ورق گالوانیزه ضخامت 0.68 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.68تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
256803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.68 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم12500.68تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250706020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.7۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250701020ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.7تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250703010ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.7تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250704010ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.7تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250707020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.7۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250708020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.7۴۳,۰۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250705020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.7۴۲,۷۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250706010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرولکیلوگرم12500.7۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250701010ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم12500.7تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250703020ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم12500.7تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250704020ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم12500.7تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250707010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانهرولکیلوگرم12500.7۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250708010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرولکیلوگرم12500.7۴۳,۰۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250705010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانهرولکیلوگرم12500.7۴۲,۷۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250806020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.8۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250801010ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.8تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.8تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250804020ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.8تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250807020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.8۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250808020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.8۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250805020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.8۴۱,۸۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250806010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرولکیلوگرم12500.8۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250801020ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم12500.8تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250804010ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم12500.8تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250807010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانهرولکیلوگرم12500.8۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250808010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرولکیلوگرم12500.8۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250805010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانهرولکیلوگرم12500.8۴۱,۸۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250906010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.9۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250901020ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.9تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250903010ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.9تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250904010ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.9تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250907020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.9۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
250908020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.9۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
250905020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰0.9۴۱,۸۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
250906020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرولکیلوگرم12500.9۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
250901010ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم12500.9تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250904020ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم12500.9تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250907010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانهرولکیلوگرم12500.9۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
250908010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرولکیلوگرم12500.9۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
250905010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانهرولکیلوگرم12500.9۴۱,۸۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
251006030ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰1۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
251006010ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰1۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
251001010ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰1تماس بگیرید1402/2/14 | 15:19
251003010ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰1تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
251007030ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰1۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
251007010ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰1۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
251008020ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰1۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
251005020ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰1۴۱,۸۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
251006020ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرولکیلوگرم12501۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
251001020ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم12501تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
251007020ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانهرولکیلوگرم12501۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
251008010ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرولکیلوگرم12501۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
251005010ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانهرولکیلوگرم12501۴۱,۸۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
252506040ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰1.25۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
252501020ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰1.25تماس بگیرید1402/2/14 | 15:19
252503010ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰1.25تماس بگیرید1401/12/10 | 13:53
252504040ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰1.25تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
252507040ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰1.25۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
252508020ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰1.25۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
252505040ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰1.25۴۱,۸۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
252506030ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰1.25۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
252501010ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم12501.25تماس بگیرید1401/12/4 | 18:47
252504030ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم12501.25تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
252507030ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانهرولکیلوگرم12501.25۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
252508010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرولکیلوگرم12501.25۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
252505030ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانهرولکیلوگرم12501.25۴۱,۸۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
251506020ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰1.5۴۷,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
251501010ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰1.5تماس بگیرید1402/2/14 | 15:19
251504010ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰1.5تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
251507020ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰1.5۴۷,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
251508010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰1.5۴۸,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
251505020ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰1.5۴۷,۸۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
251506010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرولکیلوگرم12501.5۴۷,۶۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
251501020ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم12501.5تماس بگیرید1402/2/14 | 15:19
251504020ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم12501.5تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
251507010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانهرولکیلوگرم12501.5۴۷,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 15:23
251505010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانهرولکیلوگرم12501.5۴۷,۸۰۰ تومان1402/2/14 | 15:23
252006020ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰2۵۰,۳۰۰ تومان1402/2/14 | 15:23
252001020ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰2تماس بگیرید1402/2/14 | 15:19
252004020ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰2تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
252007020ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰2۵۰,۳۰۰ تومان1402/2/14 | 15:23
252002010ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 شهریار تبریزکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰2تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
252005020ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰2۵۰,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 15:23
252006010ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرولکیلوگرم12502۵۰,۳۰۰ تومان1402/2/14 | 15:23
252001010ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرولکیلوگرم12502تماس بگیرید1402/2/14 | 15:19
252004010ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 سمنانکارخانهرولکیلوگرم12502تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
252007010ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانهرولکیلوگرم12502۵۰,۳۰۰ تومان1402/2/14 | 15:23
252005010ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانهرولکیلوگرم12502۵۰,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 15:23
252506020ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰2.5تماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
252504010ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰2.5تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
252502020ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1000 شهریار تبریزکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰2.5تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
252505020ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰2.5تماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
252506010ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرولکیلوگرم12502.5تماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
252504020ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرولکیلوگرم12502.5تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
252502010ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1250 شهریار تبریزکارخانهرولکیلوگرم12502.5تماس بگیرید1401/12/10 | 13:53
252505010ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانهرولکیلوگرم12502.5تماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
253002020ورق گالوانیزه ضخامت 3 ابعاد 1000 شهریار تبریزکارخانهرولکیلوگرم۱۰۰۰3تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
253002010ورق گالوانیزه ضخامت 3 ابعاد 1250 شهریار تبریزکارخانهرولکیلوگرم12503تماس بگیرید1402/2/14 | 15:20

ورق گالوانیزه چیست؟

ورق گالوانیزه به‌خاطر پوشش ضد زنگی که دارد معمولاً در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطلب قصد داریم ورق گالوانیزه را مورد بررسی قرار دهیم. با ما همراه باشید.

ورق گالوانیزه به ورق فولادی پوشش شده توسط روی گفته خواهد شد. از روش های محافظت در برابر خوردگی گالوانیک می باشد که معمولاً توسط پوشاندن فلز توسط لایه اسپری محافظ که در بیشتر مواقع فلز روی است انجام خواهد شد.

در این حالت پوشش خورده شده و فلز مورد نظر در مورد محافظت قرار خواهد گرفت که فرایند نوع خاصی از واسطه گالوانیکی می باشد.

 میزان مقاومت پوشش گالوانیزه با توجه به ضخامت آن است. یکی از اقتصادی‌ترین راه برای محافظت فولاد در محیط های خورنده پوشاندن فلز می باشد.

توجه داشته باشید روش‌های مختلفی برای گالوانیزه کردن فولاد و ورق های فلزی وجود دارد که بهترین روش های گالوانیزه کردن ورق های آهنی غوطه ور بودن ورق آهنی در حوضچه مذاب می باشد.

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

 میزان پوشش گالوانیزه با وسایل مقاطع فولادی معمولاً متفاوت می باشد که بر اساس جرم پوشش فلز روی آن ها تعیین خواهد شد بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر مربع باشد. از نظر ظاهری ورق گالوانیزه به سه دسته: ورق گالوانیزه بدون گل، ورق گالوانیزه گل ریز و ورق گالوانیزه گل درشت تقسیم‌بندی می‌شود.

توجه داشته باشید ورق گالوانیزه با فرمول‌ها و ضخامت ها و طرح های متنوع و یا به صورت خمکاری و رشته در ابعاد مختلف تولید و روانه بازار می‌شود که در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 توجه داشته باشید تفاوت ورق گالوانیزه و کلاف گرم به این صورت است که برای ورق گالوانیزه معمولاً از پوشش روی استفاده می‌شود که بر روی آن کشیده خواهد شد و تبدیل به ورق گالوانیزه می‌شود.

البته توجه داشته باشید ضخامت ورق گالوانیزه و کلاف گرم با یکدیگر متفاوت می باشد و معمولاً ورق گالوانیزه از ضخامت کمتری برخوردار می باشد که در حدود ۰.۹ تا ۲ میلیمتر می باشد.

مزایای ورق های گالوانیزه

مزایای ورق های گالوانیزه

بهتر است بدانید ورق های گالوانیزه معمولاً از مزایا و ویژگی های بسیاری برخوردار می باشد که کاربرد بسیاری در ساختمان و صنعت دارد. برخی از مزایای این محصول عبارتند از:

 1. برای انجام عملیات گالوانیک در مقایسه با روش های معمول دیگر برای جلوگیری از خوردگی و هزینه کمتری دارد.
 2. در شرایطی که انجام عملیات گالوانیزاسیون به عنوان یکی از روش های جلوگیری از خوردگی انجام شود. هزینه کمتری برای تعمیرات و نگهداری می باشد.
 3. برخورداری از طول عمر زیاد ورق های پوشش داده شده با روی در مورد هایی که دارای خورندگی می باشد معمولا زیاد بوده که از مهم ترین مزایای این محصول بشمار می رود.
 4. پوشش که توسط گالوانیزه به خاطر داشتن ساختار متالورژیکی انجام می‌شود معمولاً از مقاومت بالایی در برابر صدمات مکانیکی خوردگی و سایش برخوردار می باشد که در واقع پوشش بادوام از جمله مزایای محصولات محسوب می شود.
 5. محافظت کامل از جمله مزایای بسیار مهم این محصول به شمار می رود. ورق پوشش شده تمامی کلیه نقاط بستر فولاد از گوشه‌ها و فرورفتگی ها پر کرده و از خوردگی آن ها جلوگیری می کند. در این زمینه هیچ پوششی بهتر از پوشش گالوانیزه روی نخواهد بود.
 6. از دیگر مزایای ورق های گالوانیزه می توان به محافظت در برابر صدمات محیطی به صورت اتوماتیک اشاره کرد. پوشش ورق های گالوانیزه به خاطر آن که در فولاد نفوذ کرده به عنوان کاور استفاده می کند. به همین خاطر مقاطع ریز موجود در صنعت فولاد را در برابر عوامل محیطی و خورندگی محافظت خواهد کرد.

انواع ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه سرد

ورق گالوانیزه سرد برای پوشش دهی ورق فلزی که مصارف بهداشتی دارند برای قطعات فلزی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در صنایع مختلف مثل ساخت خودرو، پیچ و مهره و قطعه‌سازی از ورق گالوانیزه سرد استفاده خواهد شد.

انواع ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه گرم

بهتر است بدانید از روش گالوانیزه گرم برای پوشش دهی قطعات استفاده در فضای باز به کار گرفته می شود. به عنوان مثال می‌توان به دکل های مخابراتی، گاردریل جاده ها، درکل های فشار قوی برق، لوله های آب با ضخامت بالا و تیرهای برق توسط روش گرم پوشش دهی می شوند که در برابر خوردگی و زنگ زدگی از مقاومت بالایی برخوردار می باشد.

موارد استفاده ورق گالوانیزه

با توجه به برخورداری این محصول از مزایا و ویژگی‌های بسیار در این کاربردها و موارد بسیاری از آن استفاده خواهد شد. برخی از موارد استفاده ورق گالوانیزه عبارتند از:

 • استفاده برای پوشش سقف سوله به صورت کرکره، سینوسی، ذوزنقه
 • استفاده برای پوشش دیوار کارگاهی یا سوله به صورت کرکره، شادولاین
 • پوشش سقف ساختمان های مسکونی و تجاری به صورت کرکره ای عرشه فولادی
 • استفاده برای حصار کارگاهی
 • استفاده در صنعت خودروسازی و ساختمانی لوازم خانگی
 • استفاده برای ساخت و تولید لوازم خانگی مثل انواع لوازم سرمایشی و گرمایشی لباسشویی و غیره
 • استفاده در صنعت برق و تابلوها و کابل برق
 • استفاده برای در صنعت کامپیوتر و الکترونیک
 • استفاده در صنعت خودروسازی به ساخت بدنه و قطعات داخلی
 • استفاده در صنایع رنگ آمیزی و برشکاری و شکل یک فلز مورد نیاز می باشد.

 

موارد استفاده ورق گالوانیزه

 

قیمت ورق گالوانیزه

بهتر است بدانید قیمت ورق گالوانیزه نسبت به کیفیت آن متفاوت می‌باشد. کارخانه‌های بسیاری جهت تولید و عرضه ورق گالوانیزه اقدام کرده‌اند که هر کارخانه هزینه های آن متفاوت می باشد. محصول نهایی آن ها با نام خود کارخانه شناخته خواهد شد. قیمت ورق گالوانیزه کارخانه های مختلف را می توانید در وب سایت https://ahanhyper.com/  مشاهده نمایید. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق راه های ارتباطی ذکر شده با کارشناسان آهن هایپر در تماس باشید.

فرایند تولید ورق گالوانیزه

در نظر داشته باشید که ورق گالوانیزه معمولاً از ورق سرد تولید و عرضه می‌شود. به گونه‌ای که می‌توان گفت این نوع ورق حاصل فرایند گالوانیزاسیون گرم و سرد می باشد. به طوری که گالوانیزاسیون یا همان روی اندود کردن یعنی غوطه ور کردن ورق در مخزن از فلز روی می باشد که به این صورت یک پوشش ایجاد شده و باعث می شود تا مقاومت بدنه را در برابر زنگ زدگی و خوردگی افزایش پیدا کند.

در نظر داشته باشید مقاومتی که در پی گالوانیزاسیون ایجاد می شود؛ باعث می شود تا در بین مصرف کنندگان از محبوبیت بالایی برخوردار بوده و همچنین دامن استفاده از آن نیز بسیار گسترده‌تر شده است. قابل ذکر است که پوشش ورق گالوانیزه توسط روش الکتروپلات انجام خواهد شد.

در پی آن این محصول فولادی از دوام، ضخامت، ظاهر متفاوتی برخوردار می شود. در نظر داشته باشید که این روش معمولاً به روش الکترو گالوانیزه نیز بسیار شناخته شده می باشد که توسط برق انجام خواهد شد. به همین نسبت به روش های حرارتی ضخامت پوشش نازک تر بوده و سطح ورق صاف تر می باشد. در طی این فرآیند ظاهر ورق به صورت براق و یکدست خواهد بود؛ به همین خاطر در کاربردهای بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد.

خواص ورق گالوانیزه

بهتر است بدانید گالوانیزه کردن عملیات سطحی جهت محافظت از آهن در محیط های مرطوب می باشد. معمولاً فلز روی به عنوان پوشش بر روی سطح ورق فولادی قرار می‌دهند. در نظر داشته باشید که ماهیت شیمیایی روی و قرار گرفتن در کنار آهن باعث می شود تا این لایه ایجاد شده از ورق گالوانیزه شده محافظت نماید.

در نظر داشته باشید فرایند گالوانیزه کردن در صورتی می باشد که پوشش روی با چسبندگی بالا بر روی سطح ورق فولادی ایجاد شود. در نظر داشته باشید که تراکم بالا و چسبندگی مناسب به تاب‌آوری ورق گالوانیزه در محیط های مستعد به خوردگی و اکسیداسیون خواهد شد.

خرید ورق گالوانیزه

شما بازدید کنندگان گرامی در صورت نیاز به ورق های گالوانیزه و دیگر مقاطع فولادی می‌توانید از طریق وب سایت https://ahanhyper.com/ این محصولات را تهیه نمایید و از آن بهره مند شوید. تمام مقاطع فولادی که توسط مجموعه آهن هایپر توسط معتبرترین کارخانه های داخلی و خارجی تولید و عرضه می‌شود.

 مجموعه آهن هایپر همواره در تلاش است تا محصولات باکیفیتی را از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد را عرضه کند. شما بازدیدکنندگان گرامی می توانید به راحتی محصولات را تهیه کرده و از آن بهره مند شوید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

دانلود مقاله “ورق گالوانیزه

مقالات مرتبط:

ورق کرکره گالوانیزه

ورق گالوانیزه رنگی چیست؟ و انواع آن

ورق کرکره‌ای گالوانیزه رنگی نوعی خاص از ورق گالوانیزه

علت شوره زدن ورق گالوانیزه و نحوه رفع آن

رنگ مخصوص ورق گالوانیزه و ویژگی های آن

راهنمای خرید ورق گالوانیزه

تفاوت های ورق گالوانیزه سرد و گرم

عمر مفید ورق گالوانیزه چقدر است؟

آیا ورق آلزونیک همان گالوانیزه است؟

انواع فرمینگ ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه ذوزنقه

بهبود کیفیت ورق گالوانیزه

کارخانه ورق های گالوانیزه تاراز چهار محال

نحوه تشخیص عیوب ورق و محصولات گالوانیزه

کاربرد ورق گالوانیزه چیست ؟

فرایند تولید ورق گالوانیزه

کارخانه‌های تولیدکننده ورق گالوانیزه

روش‌های پیشگیری و رفع شوره سفید در ورق گالوانیزه

رنگ مخصوص ورق گالوانیزه و ویژگی های آن

کارخانه mmk روسیه

کارخانه فولاد کالا فوکا

کارخانه صنایع هفت الماس

گروه صنعتی فولاد بهمن

تفاوت ورق آلوزینک و گالوانیزه

تفاوت ورق سیاه و ورق گالوانیزه

در مورد چگالی ورق گالوانیزه بیشتر بدانید

ورق گالوانیزه ذوزنقه چیست و چه کاربردهایی دارد؟

رنگ کردن ورق گالوانیزه؛ چگونگی و نکات مهم آن

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 159 نتیجه

نمایش 9 24 36