ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

تمامی ورق گالوانیزه

امروز: سه‌شنبه 1401/11/11

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدقیمتتوضیحات بیشتر
ورق گالوانیزه ضخامت 0.3 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 13:50
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 19:06
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانتماس بگیرید1401/6/7 | 13:24
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 15:35
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 17:05
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانتماس بگیرید1401/6/7 | 13:23
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 22:43
ورق گالوانیزه ضخامت 0.34 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 23:12
ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 13:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانتماس بگیرید1401/6/7 | 13:23
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:32
ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:30
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانتماس بگیرید1401/6/7 | 13:24
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 22:14
ورق گالوانیزه ضخامت 0.38 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/16 | 16:17
ورق گالوانیزه ضخامت 0.38 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 22:38
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:35
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:38
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانتماس بگیرید1401/6/7 | 13:23
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 18:09
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 23:52
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/18 | 18:07
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 22:31
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 17:14
ورق گالوانیزه ضخامت 0.43 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 11:20
ورق گالوانیزه ضخامت 0.43 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 20:35
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 14:13
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 00:06
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:46
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 22:28
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 21:05
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:42
ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 14:50
ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 22:54
ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 21:58
ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:04
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 22:14
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:55
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:03
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:37
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 23:04
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:42
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 22:40
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 23:12
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 14:19
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 22:24
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 20:46
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانتماس بگیرید1401/7/28 | 11:53
ورق گالوانیزه ضخامت 0.58 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 13:51
ورق گالوانیزه ضخامت 0.58 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 17:41
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:14
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 22:00
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 21:18
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:17
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:11
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 13:24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/30 | 19:47
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 17:47
ورق گالوانیزه ضخامت 0.68 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 23:00
ورق گالوانیزه ضخامت 0.68 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/18 | 16:32
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/16 | 23:23
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 22:32
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:01
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:11
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/30 | 19:52
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 18:02
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:28
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:39
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 20:00
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 21:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 18:28
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 15:03
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:48
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 20:11
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 22:16
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 22:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:06
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 17:39
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 15:55
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 11:58
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 21:08
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 22:10
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 12:30
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:12
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 18:11
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 22:30
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:49
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:10
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 21:23
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردتماس بگیرید1401/7/28 | 13:30
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانتماس بگیرید1401/7/28 | 13:32
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماستماس بگیرید1401/7/28 | 13:35
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ تارازتماس بگیرید1401/7/28 | 13:37
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/16 | 23:03
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:22
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردتماس بگیرید1401/7/28 | 13:40
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانتماس بگیرید1401/7/28 | 13:42
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماستماس بگیرید1401/7/28 | 13:44
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ تارازتماس بگیرید1401/7/28 | 14:43
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:17
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 22:34
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 15:25
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردتماس بگیرید1401/7/28 | 14:44
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 18:16
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانتماس بگیرید1401/7/28 | 14:46
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماستماس بگیرید1401/7/28 | 14:48
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ تارازتماس بگیرید1401/7/28 | 14:51
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 16:11
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردتماس بگیرید1401/7/28 | 14:52
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانتماس بگیرید1401/7/28 | 14:54
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماستماس بگیرید1401/7/28 | 14:58
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازتماس بگیرید1401/7/28 | 15:00
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 17:12
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:57
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:17
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 21:26
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 22:41
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 17:42
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 23:23
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 21:06
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:08
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:31
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:21
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:53
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 19:32
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 17:37
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 13:22
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 22:50
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 20:02
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 15:30
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 20:57
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/2 | 23:20
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 23:39
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:21
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:21
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 22:32
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 18:28
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:49
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 شهریار تبریزکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/18 | 16:13
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 17:45
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 20:12
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 22:10
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 13:49
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 16:49
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/14 | 11:35
ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:02
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 20:37
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1000 شهریار تبریزکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 17:33
ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:21
ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:21
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 23:06
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1250 شهریار تبریزکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/30 | 20:13
ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:21
ورق گالوانیزه ضخامت 3 ابعاد 1000 شهریار تبریزکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/18 | 18:40
ورق گالوانیزه ضخامت 3 ابعاد 1250 شهریار تبریزکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 22:17

ورق گالوانیزه چیست؟

ورق گالوانیزه به‌خاطر پوشش ضد زنگی که دارد معمولاً در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطلب قصد داریم ورق گالوانیزه را مورد بررسی قرار دهیم. با ما همراه باشید.

ورق گالوانیزه به ورق فولادی پوشش شده توسط روی گفته خواهد شد. از روش های محافظت در برابر خوردگی گالوانیک می باشد که معمولاً توسط پوشاندن فلز توسط لایه اسپری محافظ که در بیشتر مواقع فلز روی است انجام خواهد شد.

در این حالت پوشش خورده شده و فلز مورد نظر در مورد محافظت قرار خواهد گرفت که فرایند نوع خاصی از واسطه گالوانیکی می باشد.

 میزان مقاومت پوشش گالوانیزه با توجه به ضخامت آن است. یکی از اقتصادی‌ترین راه برای محافظت فولاد در محیط های خورنده پوشاندن فلز می باشد.

توجه داشته باشید روش‌های مختلفی برای گالوانیزه کردن فولاد و ورق های فلزی وجود دارد که بهترین روش های گالوانیزه کردن ورق های آهنی غوطه ور بودن ورق آهنی در حوضچه مذاب می باشد.

 میزان پوشش گالوانیزه با وسایل مقاطع فولادی معمولاً متفاوت می باشد که بر اساس جرم پوشش فلز روی آن ها تعیین خواهد شد بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر مربع باشد. از نظر ظاهری ورق گالوانیزه به سه دسته: ورق گالوانیزه بدون گل، ورق گالوانیزه گل ریز و ورق گالوانیزه گل درشت تقسیم‌بندی می‌شود.

توجه داشته باشید ورق گالوانیزه با فرمول‌ها و ضخامت ها و طرح های متنوع و یا به صورت خمکاری و رشته در ابعاد مختلف تولید و روانه بازار می‌شود که در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 توجه داشته باشید تفاوت ورق گالوانیزه و کلاف گرم به این صورت است که برای ورق گالوانیزه معمولاً از پوشش روی استفاده می‌شود که بر روی آن کشیده خواهد شد و تبدیل به ورق گالوانیزه می‌شود.

البته توجه داشته باشید ضخامت ورق گالوانیزه و کلاف گرم با یکدیگر متفاوت می باشد و معمولاً ورق گالوانیزه از ضخامت کمتری برخوردار می باشد که در حدود ۰.۹ تا ۲ میلیمتر می باشد.

مزایای ورق های گالوانیزه

مزایای ورق های گالوانیزه

بهتر است بدانید ورق های گالوانیزه معمولاً از مزایا و ویژگی های بسیاری برخوردار می باشد که کاربرد بسیاری در ساختمان و صنعت دارد. برخی از مزایای این محصول عبارتند از:

 1. برای انجام عملیات گالوانیک در مقایسه با روش های معمول دیگر برای جلوگیری از خوردگی و هزینه کمتری دارد.
 2. در شرایطی که انجام عملیات گالوانیزاسیون به عنوان یکی از روش های جلوگیری از خوردگی انجام شود. هزینه کمتری برای تعمیرات و نگهداری می باشد.
 3. برخورداری از طول عمر زیاد ورق های پوشش داده شده با روی در مورد هایی که دارای خورندگی می باشد معمولا زیاد بوده که از مهم ترین مزایای این محصول بشمار می رود.
 4. پوشش که توسط گالوانیزه به خاطر داشتن ساختار متالورژیکی انجام می‌شود معمولاً از مقاومت بالایی در برابر صدمات مکانیکی خوردگی و سایش برخوردار می باشد که در واقع پوشش بادوام از جمله مزایای محصولات محسوب می شود.
 5. محافظت کامل از جمله مزایای بسیار مهم این محصول به شمار می رود. ورق پوشش شده تمامی کلیه نقاط بستر فولاد از گوشه‌ها و فرورفتگی ها پر کرده و از خوردگی آن ها جلوگیری می کند. در این زمینه هیچ پوششی بهتر از پوشش گالوانیزه روی نخواهد بود.
 6. از دیگر مزایای ورق های گالوانیزه می توان به محافظت در برابر صدمات محیطی به صورت اتوماتیک اشاره کرد. پوشش ورق های گالوانیزه به خاطر آن که در فولاد نفوذ کرده به عنوان کاور استفاده می کند. به همین خاطر مقاطع ریز موجود در صنعت فولاد را در برابر عوامل محیطی و خورندگی محافظت خواهد کرد.

انواع ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه سرد

ورق گالوانیزه سرد برای پوشش دهی ورق فلزی که مصارف بهداشتی دارند برای قطعات فلزی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در صنایع مختلف مثل ساخت خودرو، پیچ و مهره و قطعه‌سازی از ورق گالوانیزه سرد استفاده خواهد شد.

انواع ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه گرم

بهتر است بدانید از روش گالوانیزه گرم برای پوشش دهی قطعات استفاده در فضای باز به کار گرفته می شود. به عنوان مثال می‌توان به دکل های مخابراتی، گاردریل جاده ها، درکل های فشار قوی برق، لوله های آب با ضخامت بالا و تیرهای برق توسط روش گرم پوشش دهی می شوند که در برابر خوردگی و زنگ زدگی از مقاومت بالایی برخوردار می باشد.

موارد استفاده ورق گالوانیزه

با توجه به برخورداری این محصول از مزایا و ویژگی‌های بسیار در این کاربردها و موارد بسیاری از آن استفاده خواهد شد. برخی از موارد استفاده ورق گالوانیزه عبارتند از:

 • استفاده برای پوشش سقف سوله به صورت کرکره، سینوسی، ذوزنقه
 • استفاده برای پوشش دیوار کارگاهی یا سوله به صورت کرکره، شادولاین
 • پوشش سقف ساختمان های مسکونی و تجاری به صورت کرکره ای عرشه فولادی
 • استفاده برای حصار کارگاهی
 • استفاده در صنعت خودروسازی و ساختمانی لوازم خانگی
 • استفاده برای ساخت و تولید لوازم خانگی مثل انواع لوازم سرمایشی و گرمایشی لباسشویی و غیره
 • استفاده در صنعت برق و تابلوها و کابل برق
 • استفاده برای در صنعت کامپیوتر و الکترونیک
 • استفاده در صنعت خودروسازی به ساخت بدنه و قطعات داخلی
 • استفاده در صنایع رنگ آمیزی و برشکاری و شکل یک فلز مورد نیاز می باشد.

 

موارد استفاده ورق گالوانیزه

 

قیمت ورق گالوانیزه

بهتر است بدانید قیمت ورق گالوانیزه نسبت به کیفیت آن متفاوت می‌باشد. کارخانه‌های بسیاری جهت تولید و عرضه ورق گالوانیزه اقدام کرده‌اند که هر کارخانه هزینه های آن متفاوت می باشد. محصول نهایی آن ها با نام خود کارخانه شناخته خواهد شد. قیمت ورق گالوانیزه کارخانه های مختلف را می توانید در وب سایت https://ahanhyper.com/  مشاهده نمایید. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق راه های ارتباطی ذکر شده با کارشناسان آهن هایپر در تماس باشید.

فرایند تولید ورق گالوانیزه

در نظر داشته باشید که ورق گالوانیزه معمولاً از ورق سرد تولید و عرضه می‌شود. به گونه‌ای که می‌توان گفت این نوع ورق حاصل فرایند گالوانیزاسیون گرم و سرد می باشد. به طوری که گالوانیزاسیون یا همان روی اندود کردن یعنی غوطه ور کردن ورق در مخزن از فلز روی می باشد که به این صورت یک پوشش ایجاد شده و باعث می شود تا مقاومت بدنه را در برابر زنگ زدگی و خوردگی افزایش پیدا کند.

در نظر داشته باشید مقاومتی که در پی گالوانیزاسیون ایجاد می شود؛ باعث می شود تا در بین مصرف کنندگان از محبوبیت بالایی برخوردار بوده و همچنین دامن استفاده از آن نیز بسیار گسترده‌تر شده است. قابل ذکر است که پوشش ورق گالوانیزه توسط روش الکتروپلات انجام خواهد شد.

در پی آن این محصول فولادی از دوام، ضخامت، ظاهر متفاوتی برخوردار می شود. در نظر داشته باشید که این روش معمولاً به روش الکترو گالوانیزه نیز بسیار شناخته شده می باشد که توسط برق انجام خواهد شد. به همین نسبت به روش های حرارتی ضخامت پوشش نازک تر بوده و سطح ورق صاف تر می باشد. در طی این فرآیند ظاهر ورق به صورت براق و یکدست خواهد بود؛ به همین خاطر در کاربردهای بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد.

خواص ورق گالوانیزه

بهتر است بدانید گالوانیزه کردن عملیات سطحی جهت محافظت از آهن در محیط های مرطوب می باشد. معمولاً فلز روی به عنوان پوشش بر روی سطح ورق فولادی قرار می‌دهند. در نظر داشته باشید که ماهیت شیمیایی روی و قرار گرفتن در کنار آهن باعث می شود تا این لایه ایجاد شده از ورق گالوانیزه شده محافظت نماید.

در نظر داشته باشید فرایند گالوانیزه کردن در صورتی می باشد که پوشش روی با چسبندگی بالا بر روی سطح ورق فولادی ایجاد شود. در نظر داشته باشید که تراکم بالا و چسبندگی مناسب به تاب‌آوری ورق گالوانیزه در محیط های مستعد به خوردگی و اکسیداسیون خواهد شد.

خرید ورق گالوانیزه

شما بازدید کنندگان گرامی در صورت نیاز به ورق های گالوانیزه و دیگر مقاطع فولادی می‌توانید از طریق وب سایت https://ahanhyper.com/ این محصولات را تهیه نمایید و از آن بهره مند شوید. تمام مقاطع فولادی که توسط مجموعه آهن هایپر توسط معتبرترین کارخانه های داخلی و خارجی تولید و عرضه می‌شود.

 مجموعه آهن هایپر همواره در تلاش است تا محصولات باکیفیتی را از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد را عرضه کند. شما بازدیدکنندگان گرامی می توانید به راحتی محصولات را تهیه کرده و از آن بهره مند شوید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

دانلود مقاله “ورق گالوانیزه

مقالات مرتبط:

ورق کرکره گالوانیزه

ورق گالوانیزه رنگی چیست؟ و انواع آن

ورق کرکره‌ای گالوانیزه رنگی نوعی خاص از ورق گالوانیزه

علت شوره زدن ورق گالوانیزه و نحوه رفع آن

رنگ مخصوص ورق گالوانیزه و ویژگی های آن

راهنمای خرید ورق گالوانیزه

تفاوت های ورق گالوانیزه سرد و گرم

عمر مفید ورق گالوانیزه چقدر است؟

آیا ورق آلزونیک همان گالوانیزه است؟

انواع فرمینگ ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه ذوزنقه

بهبود کیفیت ورق گالوانیزه

کارخانه ورق های گالوانیزه تاراز چهار محال

نحوه تشخیص عیوب ورق و محصولات گالوانیزه

کاربرد ورق گالوانیزه چیست ؟

فرایند تولید ورق گالوانیزه

کارخانه‌های تولیدکننده ورق گالوانیزه

روش‌های پیشگیری و رفع شوره سفید در ورق گالوانیزه

رنگ مخصوص ورق گالوانیزه و ویژگی های آن

کارخانه mmk روسیه

کارخانه فولاد کالا فوکا

کارخانه صنایع هفت الماس

گروه صنعتی فولاد بهمن

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 164 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
بستن

ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان

تماس بگیرید

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه

در بین انواع میلگردهایی که برای ساختمان سازی به کار برده می شود یکی از آنها که ساختار مناسب تری دارد و کاربردی می باشد میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه است. هر یک از میلگردهای آجدار که برای ساختمان سازی به کار برده می شوند دارای ویژگی ها و مشخصات خاصی هستند. شما برای خریداری انواع میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان باید به خوبی در مورد ویژگی ها و ساختار میلگرد اطلاعات بیشتری کسب کنید. در این صورت می‌ توانید میلگرد ها را برای ساختمان سازی و آرماتوربندی مورد استفاده قرار دهید و از کارایی آنها بهره مندی لازم را دریافت کنید. توجه داشته باشید که پیش از خریداری میلگردهای آجدار باید در مورد نحوه استفاده از آنها اطلاعات بیشتری کسب کنید. شما برای خرید میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه باید به خوبی ویژگی ها و مشخصات میلگرد را بررسی کنید و سپس آن را خریداری نمایید. میلگردهای آجدار از جمله میلگردهایی هستند که برای بسیاری از ساختمان سازی ها مورد استفاده قرار می گیرند. هر یک از ساختمان سازان ترجیح می ‌دهند که یکی از بهترین میلگردهای آجدار را با قیمتی مناسب خریداری کنند و به صورت انبوه برای ساختمان سازی به کار ببرند. کارشناسانی که فروش میلگردهای آجدار را بر عهده دارند قادر هستند که به شما مشورت های لازم را برای خرید و نصب میلگردهای آجدار ارائه دهند. بنابراین زمانی که میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان را خریداری می کنید بهتر است که با کارشناسان فروش در مورد کارایی میلگردها مشوره نمایید تا آنها شما را راهنمایی کنند.   میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه

ویژگی ها و مشخصات میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3

برخی از اصلی ترین ویژگی ها و مشخصاتی که میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 دارد و شما باید به خوبی آنها را بشناسید عبارت است از :
 1. قیمت خرید مناسب :

هزینه ای که شما برای خریداری این میلگرد آجدار پرداخت می کنید مناسب و به صرفه می باشد. بنابراین می توانید تعداد زیادی از آن را برای ساختمان سازی خریداری کنید. در صورتی که شما تعداد زیادی از میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان را خریداری کنید هزینه کمتر و به صرفه تری را برای خریداری آنها پرداخت می نمایید. به طور کلی باید به خوبی بدانید که نمایندگی و عمده فروشانی که فروش میلگردهای آجدار را برعهده دارند هزینه زیادی از شما بابت خریداری میلگردها دریافت نمی کنند. هزینه هر یک از بندیل های میلگرد مشخص شده و بر اساس استانداردهای شرکت تولید کننده می باشد.   میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
 1. نحوه اتصال آسان :

اتصال میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 بسیار آسان می باشد و شما به راحتی می توانید آنها را برای آرماتوربندی ساختمان به یکدیگر نصب کنید. نحوه اتصال آسان میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان موجب شده است که بسیاری از افراد برای ساختمان سازی این نمونه از میلگرد ها را خریداری کنند. در واقع شما باید به خوبی بدانید هر یک از بندهای میلگردهای ذوب آهن اصفهان تعداد زیادی میلگرد درون خود دارند و وزنشان هم نیز بالا می باشد. بر همین اساس به راحتی شما می توانید آنها را جهت ساختمان سازی به کار بگیرید و با استفاده از روش ‌های متنوع آنها را متصل سازید. توجه داشته باشید که برای نصب این نمونه از میلگردهای ساختمانی تنها باید از افرادی که حرفه ای هستند درخواست نصب آنها را داشته باشید. هر یک از میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان به راحتی در هر یک از بخش های متنوع ساختمان ها نصب می شوند. میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
 1. دارای ضمانت نامه :

شما زمان خریداری میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان می توانید برگه ای که مربوط به ضمانت نامه میلگردها می باشد را مورد بررسی قرار دهید و سپس اقدام به خریداری میلگردها نمایید. یک ورقه فلزی در هر یک از بندیل های میلگرد ها وجود دارد که شما با مشاهده آن ورقه فلزی می توانید متوجه شوید هر یک از بندیل ها چه تعداد میلگرد دارند و همچنین وزن آنها چه مقدار است. بنابراین شما زمان خریداری میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان بهتر است که ضمانت نامه و همچنین ورقه فلزی میلگردها را مورد بررسی قرار دهید و اطلاعات روی آنها را به خوبی مطالعه کنید.
 1. کیفیت و استحکام بالا :

کیفیت و استحکام میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 به دلیل متریال های مناسبی که برای تولید آن به کار برده اند بسیار مناسب می باشد. استحکام و کیفیت بسیار بالایی که میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان دارند موجب شده است که بیشتر افراد جهت ساختمان سازی های انبوه خود از این میلگردها استفاده کنند. به طور کلی شما باید به خوبی بدانید که با استفاده از میلگرد های آجدار ذوب آهن اصفهان می توانید آرماتور بندی ساختمان ها را به بهترین نحو ممکن انجام دهید. هر یک از انواع میلگرد هایی که شما برای ساختمان سازی خود به کار می گیرید دارای استانداردهای مشخص شده هستند. بنابراین پیش از اینکه اقدام به خریداری میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان نمایید بهتر است که کیفیت و استحکام آنها را از نظر استاندارد هایی که دارند بررسی کنید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
بستن

ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان

تماس بگیرید

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه

در بین انواع میلگردهایی که برای ساختمان سازی به کار برده می شود یکی از آنها که ساختار مناسب تری دارد و کاربردی می باشد میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه است. هر یک از میلگردهای آجدار که برای ساختمان سازی به کار برده می شوند دارای ویژگی ها و مشخصات خاصی هستند. شما برای خریداری انواع میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان باید به خوبی در مورد ویژگی ها و ساختار میلگرد اطلاعات بیشتری کسب کنید. در این صورت می‌ توانید میلگرد ها را برای ساختمان سازی و آرماتوربندی مورد استفاده قرار دهید و از کارایی آنها بهره مندی لازم را دریافت کنید. توجه داشته باشید که پیش از خریداری میلگردهای آجدار باید در مورد نحوه استفاده از آنها اطلاعات بیشتری کسب کنید. شما برای خرید میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه باید به خوبی ویژگی ها و مشخصات میلگرد را بررسی کنید و سپس آن را خریداری نمایید. میلگردهای آجدار از جمله میلگردهایی هستند که برای بسیاری از ساختمان سازی ها مورد استفاده قرار می گیرند. هر یک از ساختمان سازان ترجیح می ‌دهند که یکی از بهترین میلگردهای آجدار را با قیمتی مناسب خریداری کنند و به صورت انبوه برای ساختمان سازی به کار ببرند. کارشناسانی که فروش میلگردهای آجدار را بر عهده دارند قادر هستند که به شما مشورت های لازم را برای خرید و نصب میلگردهای آجدار ارائه دهند. بنابراین زمانی که میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان را خریداری می کنید بهتر است که با کارشناسان فروش در مورد کارایی میلگردها مشوره نمایید تا آنها شما را راهنمایی کنند.   میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه

ویژگی ها و مشخصات میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3

برخی از اصلی ترین ویژگی ها و مشخصاتی که میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 دارد و شما باید به خوبی آنها را بشناسید عبارت است از :
 1. قیمت خرید مناسب :

هزینه ای که شما برای خریداری این میلگرد آجدار پرداخت می کنید مناسب و به صرفه می باشد. بنابراین می توانید تعداد زیادی از آن را برای ساختمان سازی خریداری کنید. در صورتی که شما تعداد زیادی از میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان را خریداری کنید هزینه کمتر و به صرفه تری را برای خریداری آنها پرداخت می نمایید. به طور کلی باید به خوبی بدانید که نمایندگی و عمده فروشانی که فروش میلگردهای آجدار را برعهده دارند هزینه زیادی از شما بابت خریداری میلگردها دریافت نمی کنند. هزینه هر یک از بندیل های میلگرد مشخص شده و بر اساس استانداردهای شرکت تولید کننده می باشد.   میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
 1. نحوه اتصال آسان :

اتصال میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 بسیار آسان می باشد و شما به راحتی می توانید آنها را برای آرماتوربندی ساختمان به یکدیگر نصب کنید. نحوه اتصال آسان میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان موجب شده است که بسیاری از افراد برای ساختمان سازی این نمونه از میلگرد ها را خریداری کنند. در واقع شما باید به خوبی بدانید هر یک از بندهای میلگردهای ذوب آهن اصفهان تعداد زیادی میلگرد درون خود دارند و وزنشان هم نیز بالا می باشد. بر همین اساس به راحتی شما می توانید آنها را جهت ساختمان سازی به کار بگیرید و با استفاده از روش ‌های متنوع آنها را متصل سازید. توجه داشته باشید که برای نصب این نمونه از میلگردهای ساختمانی تنها باید از افرادی که حرفه ای هستند درخواست نصب آنها را داشته باشید. هر یک از میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان به راحتی در هر یک از بخش های متنوع ساختمان ها نصب می شوند. میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
 1. دارای ضمانت نامه :

شما زمان خریداری میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان می توانید برگه ای که مربوط به ضمانت نامه میلگردها می باشد را مورد بررسی قرار دهید و سپس اقدام به خریداری میلگردها نمایید. یک ورقه فلزی در هر یک از بندیل های میلگرد ها وجود دارد که شما با مشاهده آن ورقه فلزی می توانید متوجه شوید هر یک از بندیل ها چه تعداد میلگرد دارند و همچنین وزن آنها چه مقدار است. بنابراین شما زمان خریداری میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان بهتر است که ضمانت نامه و همچنین ورقه فلزی میلگردها را مورد بررسی قرار دهید و اطلاعات روی آنها را به خوبی مطالعه کنید.
 1. کیفیت و استحکام بالا :

کیفیت و استحکام میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 به دلیل متریال های مناسبی که برای تولید آن به کار برده اند بسیار مناسب می باشد. استحکام و کیفیت بسیار بالایی که میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان دارند موجب شده است که بیشتر افراد جهت ساختمان سازی های انبوه خود از این میلگردها استفاده کنند. به طور کلی شما باید به خوبی بدانید که با استفاده از میلگرد های آجدار ذوب آهن اصفهان می توانید آرماتور بندی ساختمان ها را به بهترین نحو ممکن انجام دهید. هر یک از انواع میلگرد هایی که شما برای ساختمان سازی خود به کار می گیرید دارای استانداردهای مشخص شده هستند. بنابراین پیش از اینکه اقدام به خریداری میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان نمایید بهتر است که کیفیت و استحکام آنها را از نظر استاندارد هایی که دارند بررسی کنید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
بستن

ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان

تماس بگیرید

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه

در بین انواع میلگردهایی که برای ساختمان سازی به کار برده می شود یکی از آنها که ساختار مناسب تری دارد و کاربردی می باشد میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه است. هر یک از میلگردهای آجدار که برای ساختمان سازی به کار برده می شوند دارای ویژگی ها و مشخصات خاصی هستند. شما برای خریداری انواع میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان باید به خوبی در مورد ویژگی ها و ساختار میلگرد اطلاعات بیشتری کسب کنید. در این صورت می‌ توانید میلگرد ها را برای ساختمان سازی و آرماتوربندی مورد استفاده قرار دهید و از کارایی آنها بهره مندی لازم را دریافت کنید. توجه داشته باشید که پیش از خریداری میلگردهای آجدار باید در مورد نحوه استفاده از آنها اطلاعات بیشتری کسب کنید. شما برای خرید میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه باید به خوبی ویژگی ها و مشخصات میلگرد را بررسی کنید و سپس آن را خریداری نمایید. میلگردهای آجدار از جمله میلگردهایی هستند که برای بسیاری از ساختمان سازی ها مورد استفاده قرار می گیرند. هر یک از ساختمان سازان ترجیح می ‌دهند که یکی از بهترین میلگردهای آجدار را با قیمتی مناسب خریداری کنند و به صورت انبوه برای ساختمان سازی به کار ببرند. کارشناسانی که فروش میلگردهای آجدار را بر عهده دارند قادر هستند که به شما مشورت های لازم را برای خرید و نصب میلگردهای آجدار ارائه دهند. بنابراین زمانی که میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان را خریداری می کنید بهتر است که با کارشناسان فروش در مورد کارایی میلگردها مشوره نمایید تا آنها شما را راهنمایی کنند.   میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه

ویژگی ها و مشخصات میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3

برخی از اصلی ترین ویژگی ها و مشخصاتی که میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 دارد و شما باید به خوبی آنها را بشناسید عبارت است از :
 1. قیمت خرید مناسب :

هزینه ای که شما برای خریداری این میلگرد آجدار پرداخت می کنید مناسب و به صرفه می باشد. بنابراین می توانید تعداد زیادی از آن را برای ساختمان سازی خریداری کنید. در صورتی که شما تعداد زیادی از میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان را خریداری کنید هزینه کمتر و به صرفه تری را برای خریداری آنها پرداخت می نمایید. به طور کلی باید به خوبی بدانید که نمایندگی و عمده فروشانی که فروش میلگردهای آجدار را برعهده دارند هزینه زیادی از شما بابت خریداری میلگردها دریافت نمی کنند. هزینه هر یک از بندیل های میلگرد مشخص شده و بر اساس استانداردهای شرکت تولید کننده می باشد.   میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
 1. نحوه اتصال آسان :

اتصال میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 بسیار آسان می باشد و شما به راحتی می توانید آنها را برای آرماتوربندی ساختمان به یکدیگر نصب کنید. نحوه اتصال آسان میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان موجب شده است که بسیاری از افراد برای ساختمان سازی این نمونه از میلگرد ها را خریداری کنند. در واقع شما باید به خوبی بدانید هر یک از بندهای میلگردهای ذوب آهن اصفهان تعداد زیادی میلگرد درون خود دارند و وزنشان هم نیز بالا می باشد. بر همین اساس به راحتی شما می توانید آنها را جهت ساختمان سازی به کار بگیرید و با استفاده از روش ‌های متنوع آنها را متصل سازید. توجه داشته باشید که برای نصب این نمونه از میلگردهای ساختمانی تنها باید از افرادی که حرفه ای هستند درخواست نصب آنها را داشته باشید. هر یک از میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان به راحتی در هر یک از بخش های متنوع ساختمان ها نصب می شوند. میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه
 1. دارای ضمانت نامه :

شما زمان خریداری میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان می توانید برگه ای که مربوط به ضمانت نامه میلگردها می باشد را مورد بررسی قرار دهید و سپس اقدام به خریداری میلگردها نمایید. یک ورقه فلزی در هر یک از بندیل های میلگرد ها وجود دارد که شما با مشاهده آن ورقه فلزی می توانید متوجه شوید هر یک از بندیل ها چه تعداد میلگرد دارند و همچنین وزن آنها چه مقدار است. بنابراین شما زمان خریداری میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان بهتر است که ضمانت نامه و همچنین ورقه فلزی میلگردها را مورد بررسی قرار دهید و اطلاعات روی آنها را به خوبی مطالعه کنید.
 1. کیفیت و استحکام بالا :

کیفیت و استحکام میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 به دلیل متریال های مناسبی که برای تولید آن به کار برده اند بسیار مناسب می باشد. استحکام و کیفیت بسیار بالایی که میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان دارند موجب شده است که بیشتر افراد جهت ساختمان سازی های انبوه خود از این میلگردها استفاده کنند. به طور کلی شما باید به خوبی بدانید که با استفاده از میلگرد های آجدار ذوب آهن اصفهان می توانید آرماتور بندی ساختمان ها را به بهترین نحو ممکن انجام دهید. هر یک از انواع میلگرد هایی که شما برای ساختمان سازی خود به کار می گیرید دارای استانداردهای مشخص شده هستند. بنابراین پیش از اینکه اقدام به خریداری میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان نمایید بهتر است که کیفیت و استحکام آنها را از نظر استاندارد هایی که دارند بررسی کنید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025