قبل
بعدی

قیمت روز آهن هایپر

1 ساعت قبل

تیرآهن

لوله فولادی

نبشی و ناودانی

میلگرد

ورق آهنی

قوطی و پروفیل

تیرآهن

میلگرد

ورق آهنی

نمودار تغییرات 6 روزه ( میلیون ریال )
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه


۱۴۰۲/۰۳/۰۷
0.026
24660.3
۱۴۰۲/۰۳/۰۶
0.026184
24829.6
۱۴۰۲/۰۳/۰۲
0.026
24998.9
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
0.025909
25168.2
۱۴۰۲/۰۲/۳۱
0.026092
25337.5
0
25506.8
26184
25760.75
25337.5
24914.25
24491
۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نمودار تغییرات 6 روزه ( میلیون ریال )
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه


۱۴۰۲/۰۳/۰۷
0.025081
25025.7
۱۴۰۲/۰۳/۰۶
0.025356
25062.4
۱۴۰۲/۰۳/۰۲
0.025264
25099.1
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
0.025081
25135.8
۱۴۰۲/۰۲/۳۱
0.025081
25172.5
0
25209.2
25356
25264.25
25172.5
25080.75
24989
۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نمودار تغییرات 6 روزه ( میلیون ریال )
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه


۱۴۰۲/۰۳/۰۷
0.023794
23390.1
۱۴۰۲/۰۳/۰۶
0.023886
23445.2
۱۴۰۲/۰۳/۰۲
0.023794
23500.3
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
0.023611
23555.4
۱۴۰۲/۰۲/۳۱
0.023335
23610.5
0
23665.6
23886
23748.25
23610.5
23472.75
23335
۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نمودار تغییرات 6 روزه ( میلیون ریال )
میلگرد آجدار بافق یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه


۱۴۰۲/۰۳/۰۷
0.024267
24312.8
۱۴۰۲/۰۳/۰۶
0.024542
24358.6
۱۴۰۲/۰۳/۰۲
0.024358
24404.4
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
0.02445
24450.2
۱۴۰۲/۰۲/۳۱
0.024725
24496
0
24541.8
24725
24610.5
24496
24381.5
24267
۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نمودار تغییرات 6 روزه ( میلیون ریال )
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه


۱۴۰۲/۰۳/۰۷
0.026
24660.3
۱۴۰۲/۰۳/۰۶
0.026184
24829.6
۱۴۰۲/۰۳/۰۲
0.026
24998.9
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
0.025909
25168.2
۱۴۰۲/۰۲/۳۱
0.026092
25337.5
0
25506.8
26184
25760.75
25337.5
24914.25
24491
۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نمودار تغییرات 6 روزه ( میلیون ریال )
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه


۱۴۰۲/۰۳/۰۷