ورق استیل

ورق استیل

ورق استیل

تمامی محصولات ورق استیل

امروز: یکشنبه 2024/05/12

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزضخامتحالتآلیاژواحدقیمتتوضیحات بیشتر
270401030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۴×۲۴۴۰×۱۲۲۰1,834,040 تومان2024/3/18 | 14:30
270601030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۶×۲۴۴۰×۱۲۲۰3,203,660 تومان2024/3/18 | 14:30
270701030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۷×۲۴۴۰×۱۲۲۰3,986,300 تومان2024/3/18 | 14:30
270801030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۸×۲۴۴۰×۱۲۲۰4,202,720 تومان2024/3/18 | 14:30
271501030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۱.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰6,158,440 تومان2024/3/18 | 14:30
271001030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۱×۲۴۴۰×۱۲۲۰2023/9/13 | 16:38
270501030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای و ۰.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰2,577,550 تومان2024/3/18 | 14:30
271001020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ طلایی ضخامت ۱ و ۲۴۴۰×۱۲۲۰2024/3/4 | 21:09
270401020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۴×۲۴۴۰×۱۲۲۰2,677,990 تومان2024/3/18 | 14:30
270501020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰2,910,170 تومان2024/3/18 | 14:30
270601020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۶×۲۴۴۰×۱۲۲۰3,692,810 تومان2024/3/18 | 14:30
270701020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۷×۲۴۴۰×۱۲۲۰4,475,460 تومان2024/3/18 | 14:29
270801020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۸×۲۴۴۰×۱۲۲۰5,160,270 تومان2024/3/18 | 14:30
272501020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۱.۲۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰6,293,230 تومان2024/3/18 | 14:29
271501020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۱.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰6,678,030 تومان2024/3/18 | 14:30
270401010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۴×۲۴۴۰×۱۲۲۰2,580,160 تومان2024/3/18 | 14:30
270501010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰2,812,340 تومان2024/3/18 | 14:30
270601010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۶×۲۴۴۰×۱۲۲۰3,497,150 تومان2024/3/18 | 14:29
270701010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۷×۲۴۴۰×۱۲۲۰4,279,790 تومان2024/3/18 | 14:30
270801010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۸×۲۴۴۰×۱۲۲۰4,594,040 تومان2024/3/18 | 14:30
271501010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۱.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰6,561,940 تومان2024/3/18 | 14:29
271001010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۱×۲۴۴۰×۱۲۲۰2023/9/13 | 16:38
272501010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ نقره ای ضخامت ۱.۲۵ و ۲۴۴۰×۱۲۲۰5,908,000 تومان2024/3/18 | 14:30
270602030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ و ۱۰۰۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270802040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270602050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270602040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ و ۱۲۵۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270602060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270702040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270702050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270802060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270802050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۱۲۵۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270802070ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
271002050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰164,000 تومان2024/3/18 | 14:41
271002070ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰164,000 تومان2024/3/18 | 14:41
271002060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰164,000 تومان2024/3/18 | 14:41
271502060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰163,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271502050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰163,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271502040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱.۵×۱۰۰۰163,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272002060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰163,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272002080ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰163,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272002050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰163,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272002070ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰163,300 تومان2024/3/18 | 14:41
270802010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270902010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰٫۹ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270602020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270602010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270702030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270702020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270702010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۵۰۰2023/9/13 | 16:39
270802030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270802020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270902020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۹ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271002030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:38
271002040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:38
271002020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:38
271002010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:38
271502020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:38
271502030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:38
271502010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:38
272002030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر2023/9/13 | 16:38
272002040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:38
272002010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:38
272002020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:38
270503010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270803040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰175,300 تومان2024/3/18 | 14:41
270503020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271003060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰174,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271003050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰174,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272003060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰173,400 تومان2024/3/18 | 14:41
272003050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰173,400 تومان2024/3/18 | 14:41
270503030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۵×۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270603030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۶×۲۵۰۰×۱۲۵۰175,300 تومان2024/3/18 | 14:41
270703050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۷×۱۰۰۰×۲۰۰۰175,300 تومان2024/3/18 | 14:41
270703060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۷×۲۵۰۰×۱۲۵۰175,300 تومان2024/3/18 | 14:41
270803050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۸×۱۰۰۰×۲۰۰۰175,300 تومان2024/3/24 | 00:58
270803060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۸×۲۵۰۰×۱۲۵۰175,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271503040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱.۵×۱۰۰۰173,400 تومان2024/3/18 | 14:41
271503060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱.۵×۱۰۰۰×۲۰۰۰173,400 تومان2024/3/18 | 14:41
271503050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱.۵×۲۵۰۰×۱۲۵۰173,400 تومان2024/3/18 | 14:41
271003090ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱×۱۰۰۰×۲۰۰۰174,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271003070ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱×۱۵۰۰×۳۰۰۰174,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271003080ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱×۲۵۰۰×۱۲۵۰174,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272003080ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۲×۱۰۰۰×۲۰۰۰173,400 تومان2024/3/18 | 14:41
272003070ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۲×۲۵۰۰×۱۲۵۰173,400 تومان2024/3/18 | 14:41
270803010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271003030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271003020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271503020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
272003040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۲ ×۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
272003030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
272003010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270703010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰٫۷×۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270603020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۶×۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270603010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۶×۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270703040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۷×۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270703030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۷×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270703020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۷×۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270803030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۸×۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270803020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۸×۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271503030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱.۵×۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271503010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱.۵×۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271003040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱×۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271003010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱×۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
272003020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۲×۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270504040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ و ۱۰۰۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270604050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ و ۱۰۰۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270504050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270504010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۲۵۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270504020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۵۰۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270504030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270704060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270704050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270804080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270804070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
271004220ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰160,500 تومان2024/3/18 | 14:45
271004230ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰160,500 تومان2024/3/18 | 14:45
271004210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰160,500 تومان2024/3/18 | 14:45
271004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰160,500 تومان2024/3/18 | 14:45
271004200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰160,500 تومان2024/3/18 | 14:45
271504200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
271504190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
271504180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
271504170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
272004260ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
2720042501ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
272004200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
272004220ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
272004210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
272004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
272004250ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
273004240ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
273004230ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۲۵۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
273004200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
273004220ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
273004210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
273004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
274004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
274004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
274004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
274004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
274004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
275004210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
275004200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
275004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
271504210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ و ۱.۵×۱۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
271004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:40
271004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:40
271004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:40
271004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:40
271504160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:40
271504150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:40
271504140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:40
271504130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:40
272004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:40
272004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:40
272004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:40
272004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:40
273004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:40
273004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:40
273004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:40
273004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:40
274004140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:40
274004130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:40
274004120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:40
274004110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
275004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
275004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
275004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
275004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270804040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270604040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270604030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270804060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270804050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271004130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰249,500 تومان2024/3/18 | 14:41
271004140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰249,500 تومان2024/3/18 | 14:41
271004120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰249,500 تومان2024/3/18 | 14:41
271004110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰249,500 تومان2024/3/18 | 14:41
271004100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰249,500 تومان2024/3/18 | 14:41
271004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰249,500 تومان2024/3/18 | 14:41
271004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰249,500 تومان2024/3/18 | 14:41
271504110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271504120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271504100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271504090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271504080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272004130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272004140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272004120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272004110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272004100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
273004130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
273004140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
273004120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۲۵۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
273004110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
273004100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
273004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
274004100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
274004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
274004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
274004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
274004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
275004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
275004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
275004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
275004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271504070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271504060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270104010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۱۰ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
273004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
273004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
275004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
276004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۶ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
278004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۸ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270704010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰٫۷ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270804010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270604020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270604010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270704040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270704030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270704020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270804030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270804020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰2023/9/13 | 16:39
271004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271504050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271504040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271504030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271504020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271504010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
272004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
272004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
272004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
272004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰2023/9/13 | 16:39
272004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
272004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
272004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
273004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
273004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
273004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
273004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰2023/9/13 | 16:39
273004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
273004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
274004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
274004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰2023/9/13 | 16:39
274004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
274004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
274004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
275004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
275004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
275004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
275004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39

با ورق استیل بیشتر آشنا شوید

این ورق در ردیف محصولات فولادی منحصربه‌فرد  و کاربردی در صنایع و پروژه‌های مختلف قرار دارد. این نوع ورق به علت خواص مکانیکی و شیمیایی ویژه، از مقاومت بالایی در برابر عوامل محیطی و خورنده برخوردار است. همچنین ظاهر زیبا و درخشان این محصول باعث شده تا در تولید وسایل خانگی و المان‌های معماری مورداستفاده قرار بگیرد.

ورق استیل

 

مهم ترین ویژگی های ورق استیل

ورق استیل از جمله ورق‌های تولید شده بر پایه آهن است که از ترکیب عناصر مختلف و فلز خالص استیل ساخته می‌شود. کروم، کربن و آهن، از متریال اصلی و پایه‌ای این محصول به شمار می‌روند. علاوه بر این، متناسب با نوع صفحات از عناصر مختلفی مانند نیکل، سیلیسیم، مس، تیتانیوم، مولیبدن و آلومینیوم در ساختار این محصول استفاده می‌شود.

مهم ترین ویژگی های ورق استیل

در ساختار ورق‌های استیل حدود ۱۲ درصد کروم وجود دارد. کروم، از فلزهای مقاوم و بادوام در برابر زنگ‌زدگی به‌حساب می‌آید. ترکیب این فلز با ورق‌های فولادی، موجب افزایش مقاومت آنها در برابر فرایندهای شیمیایی مانند خوردگی و زنگ‌زدگی می‌شود.

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

به طور معمول، بیشترین سطح ورق Steel را آهن و مقداری کربن تشکیل می‌دهد. ترکیبات این عناصر با یکدیگر موجب افزایش میزان مقاومت محصولات تولید شده می‌شود. علاوه بر این، ورق‌های فولادی در برابر حرارت، از مقاومت بالایی برخوردار هستند. به این نکته توجه داشته باشید که میزان کربن به‌کاررفته در فلز استیل، بین 0.30 تا 1.75 درصد در نوسان است.

قابلیت بازیافت، طول عمر بالا و ظاهر زیبا و درخشان از دیگر ویژگی‌های مهم ورق steel به‌حساب می‌آیند. همچنین این  محصولات قابلیت بازیافت‌شدن و ذوب پذیری را دارند. استیل‌های ضایعاتی معمولاً ذوب شده و بار دیگر قالب‌گیری می‌شوند. لازم به ذکر است که حدود 65 تا 80 درصد از تولید ورق‌های استیل در سطح جهان، به روش بازیافت صورت می‌پذیرد.

ویژگی های ورق استیل

ناگفته نماند که قیمت ورق استیل متأثر از فاکتورهای مختلفی مانند شرکت سازنده، سطح ضخامت ورق، نوع کاربرد، حجم و درصد آلیاژ ورق مشخص می‌گردد. همچنین وجود عناصری مانند نیکل و کروم در ساختار این صفحات موجب بهبود کیفیت و وجه تمایز آن‌ها با سایر ورق‌های فولادی شده است. وجود این عناصر، مقاومت مقاطع در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی را تضمین می‌کند.

انواع مختلف ورق استیل

شیت‌ها باتوجه‌به ویژگی‌های که دارند دسته‌بندی می‌شوند که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

انواع مختلف ورق استیل

 بر اساس استاندارد ASTM

استیل سری 400

عناصر اصلی این نوع ورق استیل را کروم و مولیبدن تشکیل می‌دهند و درصد آهن و کربن مورداستفاده در آن کم است. برخورداری از خاصیت مغناطیسی، ضدزنگ بودن، مقاومت در برابر خوردگی و جوش‌پذیری بالا، از مهم‌ترین ویژگی‌های استیل سری ۴۰۰ محسوب می‌شود. همچنین این محصول دارای گریدهای مختلفی مانند ۴۱۰/۴۲۰/۴۳۰ است. استیل گرید ۴۲۰ برای تولید کارد و چنگال و استیل گرید ۴۳۰ برای ساخت تزیینات خودرو و منزل مورداستفاده قرار می‌گیرند.

قیمت ورق استیل

استیل سری 300

استیل سری ۳۰۰ از متداول‌ترین فولادهای ضدزنگ به‌حساب می‌آید. این نوع ورق فولادی در گریدهای مختلف ۳۴۷/۳۲۱/۳۱۶/۳۰۵/۳۰۴ و ۳۰۳ موجود است. استیل گرید ۳۰۴ را می‌توان از پرمصرف‌ترین نوع ورق‌ها برشمرد. انعطاف‌پذیری بالا، قابلیت جوشکاری و دوام مطلوب در برابر خوردگی، ویژگی‌های اصلی این محصول هستند.

استیل سری 200

ورق استیل سری ۲۰۰ در دو گرید استیل ۲۰۱/۲۰۲ تولید می‌شود. در ساختار ورق‌های استیل نوع ۲۰۱ و ۲۰۲ عناصر مختلفی مانند منگنز، نیکل و کروم وجود دارد. برخورداری از خاصیت ضدزنگ و دوام بالا از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع از ورق‌های استیل به‌حساب می‌آیند.

استیل سری 500 و 600

این دسته از ورق‌های استیل در ساختار خود دارای درصد بالایی عنصر کروم هستند. این ویژگی باعث بالارفتن مقاومت استیل سری ۵۰۰ در برابر حرارت زیاد شده است. ورق سری ۶۰۰ متناسب با نوع آلیاژ به‌کاررفته در ساختار آن، قابلیت استفاده در شرایط جوی مختلف و صنایع گوناگون را دارد.

خرید ورق استیل

 انواع ورق استیل از نظر حالت سطحی

ورق‌های استیل از لحاظ حالت سطحی در سه دسته استیل مات، خش‌دار و  براق طبقه‌بندی می‌شوند. نوع  مات دارای سطحی کاملاً زبر هستند و در ابعاد و سایزها و ضخامت‌های متنوع تولید و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرند. این ورق‌ها در ساخت یخچال، تجهیزات فاضلاب، صنایع دارویی و صنایع شیمیایی مورداستفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، شیت‌های براق سطحی کاملاً صاف و صیقلی دارند. برخورداری از شکل ظاهری جذاب، موجب استفاده گسترده از این محصول در تزیینات ساختمان و صنعت دکوراسیون شده است. مقاومت بالا در برابر خش و ضربه، از مشخصات برجسته این محصولات به‌حساب می‌آید.

از دیگر انواع مختلف Steel Sheet  می‌توان به ورق‌های رنگی و طرح‌دار  اشاره کرد. این تولیدات بسته به نوع و طرح، در پروژه‌های مختلفی مورداستفاده قرار می‌گیرند.

موارد کاربرد ورق استیل

مقاومت بالا در برابر خوردگی و خاصیت ضدزنگ بودن این محصول باعث به‌کارگیری آن در صنایع و مصارف گوناگون شده است. استفاده در صنایع غذایی، تولید لوازم‌خانگی، ساخت بدنه انواع خودرو، تولید لوازم آشپزخانه، تولید لوازم الکتریکی، ساخت انواع تانکر، صنایع کشتی‌سازی، صنایع دریایی و صنایع پزشکی تنها  برخی از موارد کاربرد این مقاطع به‌حساب می‌آید. جالب است بدانید ورق‌های استیل برای پوشش بدنه و سقف آسانسورها نیز مورداستفاده قرار می‌گیرند.

کاربرد ورق استیل

عوامل تأثیرگذار بر قیمت ورق استیل

قیمت ورق استیل از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. نوسانات ارز
  2. قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات
  3. قیمت مواد اولیه
  4. هزینه حامل‌های انرژی
  5. حقوق و دستمزد کارگر
  6. تحریم‌های بین‌المللی
  7. کیفیت محصولات تولید شده
  8. رونق و رکود اقتصاد جهانی

نحوه خرید ورق استیل

مجموعه تخصصی و معتبر آهن هایپر، یکی از شرکت‌های بزرگی است که امکان خرید ورق استیل را در سطح کشور فراهم با بالاترین کیفیت و کمترین قیمت را برای خریداران فراهم کرده آورده است. متقاضیان می‌توانند به‌منظور کسب اطلاعات بیشتر و صحبت با کارشناسان این مجموعه به درگاه اینترنتی ahanhyper.com  مراجعه نمایند. همچنین، امکان درخواست مشاوره برای خریداران در این سایت فراهم شده است. به این نکته توجه داشته باشید که در این مجموعه محصولات فولادی مختلفی مانند انواع نبشی و میلگرد، لوله، پروفیل، انواع ورق فولادی، تیرآهن و میلگرد نیز عرضه می‌شود.

جمع‌بندی

ازآنجایی‌که ورق استیل به دلیل مواد به‌کاررفته و نوع طراحی منحصربه‌فرد یکی از محصولات پرکاربرد در صنایع مختلف است. در این مقاله تصمیم گرفتیم توضیحاتی در مورد کاربردها و انواع این صفحات در اختیار شما قرار دهیم تا اگر جز تولیدکنندگانی هستید که نیاز به تهیه و استفاده از این محصول دارید بتوانید به‌راحتی مقاطع موردنظر خود را انتخاب کرده و با بهترین کیفیت ممکن از آهن هایپر خریداری کنید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و دریافت راهنمایی جهت خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

دانلود مقاله “ورق استیل

مقالات مرتبط:

کاربرد های ورق استیل ۳۱۶ چیست؟

بهترین روش جوشکاری ورق استیل

راهنمای خرید ورق استیل

چگونه ورق استیل را براق کنیم؟

کاربرد ورق استیل چیست ؟

فرایند تولید ورق استیل

کارخانه‌های تولیدکننده ورق استیل

نمایش 1–12 از 260 نتیجه

نمایش 9 24 36