میلگرد 22

میلگرد 22

میلگرد

میلگرد 22

امروز: دوشنبه 1402/03/15

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحدوزن تقریبیاستانداردقیمتتوضیحات بیشتر
132264020ميلگرد آجدار پرشین فولاد 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم34A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:26
132261010ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
132270020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
132269010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
132254010میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132235010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3۲۶,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
132211010میلگرد آجدار اهواز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم35A3ناموجود1402/3/13 | 15:31
132206010میلگرد آجدار بافق یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم35A3۲۴,۲۶۷ تومان1402/3/13 | 15:24
132205010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم37A3۲۳,۶۱۱ تومان1402/3/13 | 15:22
133239010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان A3 32 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:51
132268010میلگرد آجدار درپاد تبریز 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:27
132202010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم35.7A3۲۴,۴۹۶ تومان1402/3/13 | 15:19
132240020میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:51
132228020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
132267010میلگرد آجدار شاهرود 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3۲۷,۴۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
133267010میلگرد آجدار شاهرود 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرم-A3۲۷,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
132207020میلگرد آجدار شاهین بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم35A3۲۵,۴۴۵ تومان1402/3/13 | 15:25
132274010میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3۲۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 18:34
132262010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
132257020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132203020میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم35.5A3۲۵,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 15:20
132203030میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A4تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
132212010میلگرد آجدار فایکو 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم35A3۲۴,۳۳۷ تومان1402/3/13 | 15:33
132229010میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
132265020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:27
132256010میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132232010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3۲۵,۹۵۰ تومان1402/3/13 | 18:50
132213010میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم37A3تماس بگیرید1402/3/13 | 15:33
132248020میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132266010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
132224010میلگرد آجدار فولاد تات A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
132244010میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
132241020میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
132219010میلگرد آجدار فولاد راد همدان 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3۲۸,۱۴۵ تومان1402/3/13 | 18:46
132218010میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3۲۷,۸۵۰ تومان1402/3/13 | 18:46
132252020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132246020میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3۲۶,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
132233010میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3۲۶,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
132236010میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:50
132216010میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3۱۶,۵۵۰ تومان1402/3/13 | 18:46
132238010میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3۱۶,۰۶۰ تومان1402/3/13 | 18:51
132263020میلگرد آجدار فولاد هیربد 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3۲۶,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:58
132231010میلگرد آجدار کاوه اروند A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
132273030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3۲۶,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
132273040میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 22 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A4تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
132275010میلگرد آجدار کوثر اهواز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
132272020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3۲۷,۴۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
132210010میلگرد آجدار گروه ملی اهواز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم35A3ناموجود1402/3/13 | 15:31
132217020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
132201010میلگرد آجدار میانه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم36A3۲۴,۲۵۳ تومان1402/3/13 | 15:18
132253020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132221010میلگرد آجدار نورد فولاد زرین میاندوآب 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
132255020میلگرد آجدار نورد کرمان A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3۲۶,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
132258010میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132204010میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم35.7A3۲۵,۱۷۳ تومان1402/3/13 | 15:22
132220010میلگرد آجدار هشترود 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
142203010میلگرد ابرکوه یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم37A3۲۴,۲۵۳ تومان1402/3/13 | 15:30
142204010میلگرد کاوه ساوه 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
142201020میلگرد کویر کاشان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم35.7A3تماس بگیرید1402/3/13 | 15:28

با میلگرد 22 بیشتر آشنا شوید

میلگرد ۲۲ یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی در پروژه های ساختمانی می باشد که از جنس فولادی می باشد. بهتر است بدانید که مصرف بیشتر میلگرد ۲۲ در بتن است زیرا میلگرد در سازه به عنوان یک عضو کششی مورد استفاده قرار می‌گیرد که برای جبران مقاومت کششی بتن استفاده خواهد شد.

چرا که به طور معمول مقاومت کششی بسیار پایینی دارد که در محاسبات سازه برابر با صفر در نظر گرفته خواهد شد.

 به عنوان مثال می‌توان گفت تیر بتنی که تحت نیروهای خمشی دچار کشش می شود از آنجایی که مقاومت کششی بتن می باشد در اینجا میلگرد وظیفه تحمل کشش در تیر بتن را انجام خواهد داد. زمانی که از میلگرد۲۲ در بتن استفاده می‌شود به آن بتن آرمه یا بتن مسلح گفته می‌شود. البته در نظر داشته باشید که بهتر است شما از میلگرد ۲۲ نوع آجدار استفاده کنید.

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

این نوع میلگرد باعث می‌شود تا درگیری حداکثری را در بتن اطراف ایجاد کند. نمره میلگرد ۲۲ به این معنی است که معمولاً سطح مقطع میلگرد برابر است با ۲۲ میلیمتر می باشد که این میلگردهایی که در کارخانه های ایران تولید می‌شود معمولاً دارای استاندارد شماره 3132 سازمان ملی استاندارد ایران را نیز دارا می باشند.

مشخصات میلگرد22 بیشتر آشنا شویم!

میلگرد 22 یکی از مهمترین محصولات آهنی است که در تعداد زیادی  از کارخانه های ذوب آهن در کشور ایران و سایر کشور های جهان تولید می شود. هر چقدر کیفیت و قیمت میلگرد مناسب تر باشد، کارایی و عملکرد آن نیز بیشتر است.

با خصوصیات و مشخصات میلگرد 22 بیشتر آشنا شویم!

آهن یکی از مهمترین فلزات موجود در جدول تناوبی است و دارای خواص شیمیایی و فیزیکی منحصر به فرد است. در این مقاله قصد داریم در مورد کارایی و مشخصات میلگرد 22 با شما عزیزان صحبت کنیم. برای آشنایی و شناخت بیشتر نسبت به این موضوع با ما همراه باشید.

قیمت میلگرد ۲۲ در تهران

یکی از میلگردهای باکیفیتی که در بازار وجود دارد؛ میلگرد۲۲ می باشد. در نظر داشته باشید میلگردی که توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می‌شود از با کیفیت ترین و مرغوب ترین نوع میلگرد ها می باشد که در بازار ایران وجود دارد.

قیمت میلگرد ۲۲ در تهران

در نظر داشته باشید که پارامتر ها و عوامل بسیاری وجود دارد که در قیمت نهای این محصول تاثیر گذار می باشد. برخی از این پارامترها عبارتند از: وزن‌ میلگرد، ابعاد و همچنین مواد اولیه استفاده شده در میلگرد و … به همین خاطر قیمت این محصولات متغیر می‌باشد. جهت اطلاع از قیمت میلگرد ۲۲ در تهران با کارشناسان آهن هایپر تماس بگیرید.

قیمت هر کیلو میلگرد ۲۲

شما می‌توانید قیمت هر کیلو میلگرد ۲۲ را در دو نوع آجدار و ساده در سایت https://ahanhyper.com/ مشاهده نمایید.

بررسی عملکرد و خصوصیات میلگرد 22

هر چقدر قطر و مساحت سطح مقطع میلگرد بیشتر باشد، وزن آن نیز بیشتر است. وزن میلگرد متناسب با قطر، طول و مساحت سطح مقطع میلگرد است. چگالی آهن از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر وزن میلگرد است. هر چقدر درصد خلوص آهن در میلگرد بیشتر باشد، وزن و سختی آن نیز بیشتر است.

بررسی عملکرد و خصوصیات میلگرد 22

شمش های آهنی از نظر ابعاد، حجم و درصد خلوص آهن با یکدیگر متفاوت هستند. وزن هر شاخه یک متری میلگرد22 معادل  کیلوگرم 98 بر متر است و وزن یک شاخه 12 متری این نوع میلگرد معادل 35.76 کیلوگرم است.

عددی که در مقابل میلگرد نوشته می شود، نشان دهنده قطر سطح مقطع میلگرد است. بنابراین اندازه قطر در این نوع میلگرد معادل 22 میلی متر است.

از میلگرد22 برای ساخت اسکلت فلزی و بتنی  ساختمان های مسکونی، اداری، مراکز تفریحی و گردشگری استفاده می شود. این میلگرد در صنعت خودرو سازی بسیار پراهمیت است و برای ساخت انواع ماشین های سنگین مورد استفاده قرار می گیرد.

مقاومت اسکلت بتنی در برابر نیروی فشاری بسیار زیاد است اما در برابر نیروی کششی مقاومت کافی ندارد. امروزه از انواع میلگرد در ساخت اسکلت بتنی استفاده می شود. مقاومت میلگرد در برابر نیروی کششی بسیار زیاد است. در این حالت مقاومت ساختمان در برابر حوادث طبیعی و غیر طبیعی مثل سیل  و زلزله بسیار زیاد است.

هر چقدر که وزن میلگرد بیشتر باشد، نرمی و انعطاف پذیری آن کمتر است و مقاومت آن در برابر نیروی کششی کمتر است. مقاومت میلگرد 22 در برابر نیروی کششی نسبت به میلگردهایی که وزن کمتری دارند، کمتر است.

نیروی تسلیمی در این نوع میلگرد نسبت به میلگرد هایی که قطر کمتر از 22 میلی متر دارند، بیشتر است. نیروی تسلیمی به حداکثر نیرویی گفته می شود که میلگرد در برابر آن دچار شکستگی می شود. نیروی تسلیم در میلگرد های مختلف با یکدیگر بیشتر است. هر چقدر وزن و قطر میلگرد بیشتر باشد، نیروی تسلیم در آن بیشتر است.

یکی از مهمترین خصوصیات میلگرد، انعطاف پذیری آن است. هر چقدر انعطاف پذیری و نرمی میلگرد بیشتر باشد، شکل پذیری آن بیشتر است. برای ساختن انواع خاموت و خرپا از میلگرد هایی که خاصیت شکل پذیری و نرمی بیشتری دارند، استفاده می شود.

در کارخانه های ذوب آهن، مقاومت میلگرد  تولید شده در برابر نیروی فشاری و کششی  توسط دستگاه های مخصوص بررسی می شود. هنگام  خرید میلگرد  حتما باید به مشخصات درج شده در برگه آنالیز دقت کرد. برگه آنالیز به سندی  گفته می شود که مشخصات میلگرد مثل طول، قطر، وزن و مقاومت آن در برابر نیروی کششی و فشاری در آن نوشته شده است و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.

امروزه میلگرد22 در تعداد زیادی از کارخانه های ذوب آهن کشور تولید می شود، کیفیت و دقت میلگرد های تولید شده در کارخانه ها متناسب با مقیاس و استاندارد های بین المللی جدول مهندسی اشتال است. در کارخانه های ذوب آهن، دقت و کیفیت میلگرد تولید شده  توسط دستگاه های مختلف و نیروی های متخصص بررسی می شود.

در صورتی که نتایج کنترل کیفی میلگرد به استاندارد های جدول مهندسی اشتال نزدیک تر باشد، میلگرد برای توزیع به بازار بسته بندی می شود، در غیر این صورت میلگرد از روند تولید خارج می شود. برای تولید میلگرد از دستگاه های بسیار دقیق و پیشرفته استفاده می شود.

کیفیت این دستگاه ها متناسب با استاندارد های جهانی است و معمولا در کشورهایی مثل آلمان و روسیه ساخته می شوند، البته کشور ایران نیز در زمینه تولید دستگاه های مورد نیاز برای ساخت میلگرد موفق عمل کرده است. کیفیت و صحت کار این دستگاه ها به طور مداوم توسط دستگاه ها و نیروی های متخصص بررسی می شود.

در صورتی که در عملکرد دستگاه مشکلی وجود داشته باشد، مشکل دستگاه توسط نیروهای متخصص در کمترین زمان ممکن حل می شود. در تولید میلگرد22 از انواع شمش های آهنی استفاده می شود.

شمش آهنی به قطعه فولادی گفته می شود که در اثر تغییر شکل و اضافه شدن ترکیبات خاصی به فولاد آهنی تولید می شود. برای تولید فولاد آهنی از گندله های آهن و آهن های فرسوده و قراضه استفاده می شود. در بسیاری از کارخانه ها شرایط مناسب برای تولید شمش آهنی وجود دارد.

قیمت هر کیلو میلگرد ۲۲

میلگرد۲۲ یکی از پرکاربردترین نوع میلگرد می باشد که در ساخت و ساز به خصوص در بتن مورد استفاده قرار می گیرد. بهتر است بدانید میلگرد معمولاً به صورت شاخه ای و کیلویی عرضه می شود. قیمت هر کیلو میلگرد ۲۲ با توجه به نوسانات ارز و دلار، کیفیت ساخت، مواد و متریال استفاده شده، کارخانه تولید کننده و … در حال نوسان می باشد.

 شما بازدید کنندگان گرامی می توانید قیمت به روزه این محصولات را در وب سایت https://ahanhyper.com/ مشاهده نمایید. مجموعه آهن هایپر در تلاش است محصولات با کیفیتی را ارائه دهد که از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد. با اطمینان خاطر می توانید این محصولات را تهیه نمایید و از آن در کاربرد مورد نظر خود بهره مند شوید.

توجه داشته باشید میلگرد ۲۲ از جمله پرکاربردترین سایز میلگرد می باشد که از آن در کاربردهای بسیاری استفاده خواهد شد. بهتر است بدانید  اکثر کارخانه ها میلگرد ۲۲ را به صورت ساده و آجدار تولید و عرضه می‌کند که هر یک در کاربردهای استفاده خواهد شد. میلگرد ۲۲ جهت اتصال استفاده در بتن و … استفاده می شود.

 شما بازدید کنندگان گرامی می توانید این محصولات را تهیه نمایید و در ساخت و ساز از آن استفاده نمایید. توجه داشته باشید میلگرد۲۲ از جمله ظریف ترین میلگرد ها می باشد. نوع ساده آن دارای قابلیت جوشکاری و خمکاری می باشد که در عملیات ها یکی نیاز به جوشکاری داشته باشد می توانید از آن بهره مند شوید.

 اما میلگردهای آجدار به گونه ای طراحی شده اند که در درجه نیمه سخت و سخت قرار دارد. در اثر جوشکاری و خمکاری امکان دارد دچار شکستگی شود. بنابراین سعی کنید از نوع میلگرد مناسب استفاده کنید تا دچار مشکلی نشود بنابراین انتخاب بهترین میلگرد بسیار مهم و حیاتی است.

قیمت میلگرد ۲۲ در تهران

همانطور که ذکر شد میلگرد ازجمله مصالح فولادی می باشد که در ساخت و ساز استفاده خواهد شد. توجه داشته باشید میلگرد ها معمولاً در انواع مختلف و همچنین در ضخامت ها و قطر های مختلفی در بازار موجود می باشند که هر یک ویژگی ها و خصوصیات خاص خود را دارا می باشد.

توجه داشته باشید شما بازدیدکنندگان گرامی می توانید جهت استعلام قیمت میلگرد ۲۲ در تهران از طریق راه های ارتباطی ذکر شده با کارشناسان آهن هایپر در تماس باشید.

 نکته بسیار مهمی که باید مد نظر قرار دهید این است که مجموعه آهن هایپر ارائه دهنده انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد می باشد. این محصولات توسط برترین و معتبرترین کارخانه های تولید و عرضه می شود که از لحاظ اقتصادی نیز بسیار مقرون به صرفه می باشد.

آهن هایپر ارائه دهنده انواع مقاطع فولادی می باشد که شما بازدیدکنندگان گرامی می توانید به راحتی این مقاطع فولادی را تهیه کرده و از آن در کاربردهای مدنظر خود بهره‌مند شوید. بهتر است بدانید تمامی مقاطع فولادی توسط کارخانه‌های برتر و معتبر داخلی و خارجی تولید شده و از کیفیت و مرغوبیت بالایی برخوردار می باشد که در کاربردهای بسیاری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. جهت تهیه و خرید انواع میلگرد ها از طریق وبسایت https://ahanhyper.com/ اقدام نمایید و به راحتی تمامی محصولات فولادی را تهیه نمایید.

کلام پایانی

در این مقاله سعی کردیم در مورد خصوصیات میلگرد 22 با شما عزیزان  کنیم. امیدواریم مطالب ذکر شده در این مقاله مورد توجه و پسند شما قرار گیرد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

 

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 59 نتیجه

نمایش 9 24 36

میلگرد آجدار اهواز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه

ناموجود

میلگرد آجدار اهواز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه

یکی از بهترین میلگردهایی که برای ساختمان سازی و آرماتوربندی مورد استفاده قرار می گیرد میلگرد آجدار اهواز 22 A3  کارخانه است. هر یک از انواع میلگردهای ساختمانی را شما می توانید بر اساس استاندارد هایی که دارند مورد استفاده قرار دهید. بنابراین باید بدانید که این نمونه از میلگرد ساختمانی را هم باید بر اساس ویژگی ها و مشخصاتی که دارد مورد استفاده قرار داده و ساختمان سازی را انجام دهید
توجه داشته باشید که پیش از خریداری هر یک از میلگردهای ساختمانی نیاز است که ویژگی ها و مشخصات میلگرد را از نظر استحکام و دوامی که دارد بررسی کنید و سپس آن را خریداری نمایید.
شما زمانی که قصد خریداری میلگرد آجدار اهواز 22 A3  را برای ساختمان سازی و آرماتوربندی دارید باید به خوبی در مورد ویژگی ها و مشخصات میلگرد اطلاعات بیشتری کسب نمایید. به طور کلی شما باید به خوبی بدانید که برای آرماتوربندی هر یک از ساختمان های بتنی به میلگرد نیاز پیدا می‌ کنید. میلگرد آجدار اهواز یکی از بهترین میلگردهایی به شمار می رود که به دلیل ویژگی های منحصر به فردی که دارد امروز در بسیاری از ساختمان سازی ها مورد استفاده قرار می ‌گیرد. هر یک از افرادی که ساختمان سازی های بتنی را انجام می ‌دهند باید از میلگردهای آجدار مناسبی استفاده کنند. میلگردهای آجدار را شرکت ها و کارخانه های متنوعی تولید می‌ کنند که شما بهتر است تنها با کیفیت ترین و مناسب ترین نمونه میلگردها را انتخاب کنید.   خرید میلگرد آجدار اهواز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه

ویژگی ها و مشخصات میلگرد آجدار اهواز 22 A3

شما باید به خوبی بدانید که میلگرد آجدار اهواز 22 A3 را با استفاده از روش نورد تولید و طراحی می کنند، به همین دلیل کیفیت بسیار عالی دارد. کاربرد این میلگرد در ساختمان سازی روز به روز افزایش پیدا می کند و افراد در تعداد بالایی آن را خریداری می کنند. برخی از ویژگی های این میلگرد که شما باید به خوبی آنها را بشناسید عبارت هستند از :
 1. طراحی منحصر به فرد آج میلگرد :

طراحی منحصر به فرد آج قرار داده شده روی میلگرد یکی از مهم ‌ترین ویژگی‌ های آن به شمار می‌ رود. در واقع شما باید بدانید تنش گسیختگی و تنش جاری این نمونه میلگرد ها بر اساس استانداردهای مشخص شده می باشد. تنش جاری این میلگرد 4 هزار کیلوگرم بر سانتیمتر است و همچنین تنش گسیختگی این میلگرد برابر با 6 هزار کیلوگرم روی هر سانتی متر مربع می باشد
تغییر شکل نسبی این میلگرد ۱۴ درصد است و به طور کلی باید بدانید که یک میلگرد ترد برای ساختمان سازی به شمار می ‌رود.
  قیمت میلگرد آجدار اهواز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه
 1. خواص ساختاری ویژه :

خواص ساختاری که شما از میلگرد آجدار اهواز 22 A3 دریافت می کنید بسیار  منحصر به فرد می باشد و شما برای مقاومت بتن می توانید آن را مورد استفاده قرار دهید. طراحی و ساختار ویژه این میلگرد ساختمانی موجب شده است که برای عملیات جوشکاری آن را مورد استفاده قرار ندهند.
در واقع شما باید به خوبی بدانید که استفاده از این میلگرد آجدار برای عملیات جوشکاری ممنوع می باشد و مناسب نیست.
به دلیل آجدار بودن سطح میلگرد شما می توانید به راحتی در ساختمان سازی های متنوع خود این میلگرد را مورد استفاده قرار دهید. خمش و همچنین ارتجاعی بودن میلگرد موجب می گردد که به راحتی بتوانید ساخت و ساز ساختمان را با استفاده از میلگرد انجام دهید.
 1. قیمت خرید مناسب :

هزینه ‌ای که شما برای خریداری این میلگردها پرداخت می ‌کنید بر اساس استانداردهای مشخص شده شرکت تولیدی می باشد. به طور کلی شما باید به خوبی بدانید که هزینه خریداری این میلگردد بسیار مناسب و به صرفه است. بنابراین شما می توانید با کمترین قیمت میلگرد ساختمانی را خریداری کنید و در بخش های متنوع ساختمان مورد استفاده قرار دهید. پیش از خریداری این میلگرد ساختمانی بهتر است که قیمت آن را در سایت مورد بررسی قرار داده و سپس آن را تهیه کنید.
 1. استحکام و کیفیت بسیار بالا :

کیفیت بسیار بالای این میلگرد ساختمانی موجب شده است که شما قادر باشید از این میلگرد کیفیت مناسبی را دریافت کنید. توجه داشته باشید که کیفیت بسیار مناسب و عالی این نمونه میلگرد ساختمانی موجب شده تا آن را در بسیاری از سازه های بتنی مورد استفاده قرار دهند. کیفیت میلگردهای ساختمانی به متریال هایی بستگی دارد که برای تولید آن به کار برده ‌اند. متریال های به کار برده شده برای تولید این میلگرد ساختمانی کیفیت بسیار عالی دارند و طول عمر زیادی از خود نشان می دهند. فروش میلگرد آجدار اهواز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه
 1. کاربرد در ساختمان سازی و آرماتوربندی :

کاربرد بی نظیر میلگرد آجدار اهواز 22 A3  در ساختمان سازی و آرماتور بندی از دیگر ویژگی ها و مشخصات آن به شمار می رود. برای ساختمان سازی و همچنین آرماتوربندی ساختمان ها شما به یک میلگرد مناسب نیاز دارید تا بتوانید از آن استفاده کرده و دوام ساختمان را افزایش دهید. کاربرد این میلگرد ساختمانی برای بتن ریزی موجب شده است که از آن استفاده گسترده ای کنند و در بیشتر ساختمان‌ سازی ها آن را مورد استفاده قرار دهند.

میلگرد آجدار بافق یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه

۲۴,۲۶۷ تومان

میلگرد آجدار بافق یزد A3 22 شاخه ۱۲ متری کارخانه

کارخانه ها و مقطع های فولادی را بدون وجود میلگرد های آجدار نمی توان تصور کرد چرا که اهمیت و ارزش این انواع میلگرد آجدار بافق یزد در ساختمان سازی ها، پل ها، سد سازی ها و سازه های فولادی و فلزی به گونه ای است که بدون وجود میلگرد ها، این سازه ها را نمی توان ساخت و به انجام رساند. موضوع بسیار مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اطلاع و آگاهی داشتن از میلگرد ها، برای هر کسی که در بازار های آهن و فولاد فعالیت دارد و در این کارخانه و شرکت محصول و کالا تولید می کند، ضروری و واجب است. چرا که این افراد معمولا از این نام گذاری در بازار ها استفاده می کنند. انواع میلگرد آجدار بافق یزد، معمولا در هر سازه ی بتنی به کار برده می شوند و این میله های فولادی در داخل بتن ها برای حفاظت و کمک کردن به شکل و فرم آن سازه ها به کار می روند و در آن ها نصب می شوند. این کار برای مطمئن شدن از ساختمان های ایمن و دوام آن ها در مدت زمان طولانی، لازم و ضروری می باشد. چرا که بدون انجام این عملیات، گسترش و افزایش طبیعی و منقبض شدن بتن ها باعث به وجود آمدن منطقه ها، ساختمان ها و سازه های ضعیف و نامناسب می شود که در آخر پایین می ریزد و خراب می شود. انواع میلگرد آجدار بافق یزد از جمله میلگرد آجدار بافق یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه از نوعی فولاد کربن دار تشکیل شده اند چرا که این فولاد ها، سبب استحکام و مقاومت بیشتر میلگرد ها شده است و به آن ها نیرو و قدرت کششی می دهد. اگر چه می توان گفت بتن ها مواد انعطاف پذیری هستند و می توانند وزن ویژه و خاصی را تحمل کنند ولی هر چقدر در تحمل وزن ها قدرت دارد در قدرت های کششی این گونه عمل نمی کند و این کار متضاد عمل فشرده سازی می باشد و اگر بتن ریزی ادامه پیدا کند باعث عدم تعادل آن می شود. به همین دلیل است که از این میلگرد ها استفاده می کنند در بتن ریزی ها تا این تعادل را حفظ کنند و از تخریب ساختمان ها جلوگیری کنند. همچنین باید بدانیم این میلگرد ها چگونه در اقتصاد آن شهر نقش دارند و تا کنون چه امتیاز هایی را کسب کرده اند. در کلامی کوتاه باید بگوییم که میلگرد ها نقش بسیار مهمی در ساخت سازه های قدیمی نداشته اما این روز ها می توان گفت که اصلی ترین نقش در ساخت ساختمان ها را میلگرد ها ایفا می نمایند. ویژگی های میلگرد آجدار بافق یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه

مهم ترین فعالیت کارخانه تولید انواع میلگرد آجدار بافق یزد

شرکت ها و کارخانه هایی که در بافق شهر یزد به وجود آمده اند انواع آهن آلات را برای ساختمان ها و صنعت ها تامین می کنند. کارشناسان و تولید کنندگان در این کارخانه ها در مورد کیفیت، قطر و اندازه، سایز و قیمت میلگرد ها به متقاضیان و مشتریان مشاوره ارائه می دهند. محصولات و کالا های تولید شده را با قیمت مناسب و کمتر حمل نموده و در مدت زمان کوتاهی به تمام نقاط مختلف کشور ارسال می کنند و به دست مشتریان و متقاضیان خود می رسانند. این کارخانه ها همچنین صادر کننده میلگرد ها هستند و در کار صادر کردن به مشتریان مشاوره می دهند و کمک حال آن ها می باشند تا آن ها بتوانند با اطمینان بیشتری آن محصول و کالا های تولید شده را خریداری کنند. و در آخر می توان گفت تولید کنندگان این شرکت و کارخانه ها، لحظه به لحظه مردم و مشتریان را از قیمت نهایی این محصول ها با خبر می کنند و به آن ها گزارش می دهند. ویژگی انواع میلگرد آجدار بافق یزد

ویژگی انواع میلگرد آجدار بافق یزد

همه این میلگرد ها، سازه های فولادی و فلزی و محصول های آن کارخانه ها، باید شامل اطلاعات و مشخصه های کیفیتی باشند تا از طریق آن ها بتوان اطلاعات و آگاهی هایی در مورد مواد اولیه و مشخصات به کار رفته در آن ها به دست آورد. متقاضیان برای اینکه از انواع میلگرد آجدار بافق یزد اطمینان کافی داشته باشند باید بدانند که تولید کنندگان و سازندگان بیشتر از ۵۰ سال است که کار تولید میلگرد را دارند. همچنین این میلگرد ها را به طور قسطی هم به متقاضیان می فروشند. نیروی مقاومتی و تسلیمی میلگرد آجدار بافق یزد بین ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ می باشد. به این میلگرد ها، میلگرد های خشک و ترد می گویند که برای فعالیت های ساختمانی بیشتر مناسب است و آن ها را به شکل آج دار تولید و طراحی می کنند. و اما از انواع میلگرد آجدار بافق یزد در کجا ها نمیتوان استفاده کرد؟؟؟ در جوشکاری، آهنگری و تغییر شکل هایی که دارای زاویه تند می باشند، اصلا این میلگرد ها که دارای استاندارد A3 هستند توصیه نمی شود و استفاده از آن ها مجاز نمی باشد. با در نظر گرفتن این نکات مهم در استفاده از میلگرد ها می توان دید بازتری نسبت به این قطعه داشت. میلگرد آجدار بافق یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه

۲۳,۶۱۱ تومان

میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه

در این مقاله به شرح میلگرد آجدار جهان فولاد خواهیم پرداخت. این نوع میلگرد یکی دیگر از انواع محصولات تولیدی کارخانه سیرجان استان کرمان است. میلگرد شبیه لوله ای تو پر است که بیشتر در مقاوم سازی ساختمان و چسبندگی بتن ریزی استفاده می شود. در ساختن پل، سد و..... از این نوع میلگرد کاربرد زیادی دارد. علت آن این است که میلگرد ها شامل نوعی دنده هستند که آن ها را به بتن ها وصل می کند. همین باعث می شود که وسایل، منزل و هر چیز دیگری که توسط میلگرد ساخته شده است، در برابر کوچک ترین لرزش زمین و حتی آسیب های احتمالی مقاوم و مستحکم شود. این میلگرد به خاطر خاصیت و کیفیتی  که دارد نسبت به دیگر میلگرد ها  قیمت بالاتری هم دارد. میزان و حجم استفاده از آن در صنایع بسیار بالا است و عامل های گوناگونی  در قیمت اصلی آن تاثیر می  گذارند. به طور کلی میتوان گفت انواع میلگرد مثل دیگر فلزات و صنایع فولادی، بیشتر در ساختمان سازی و ساخت و ساز استفاده می شود.ویژگی های میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه

 هدف استفاده از میلگرد آجدار جهان فولاد A3 22  با شاخه ۱۲ متری:

 • برای اینکه میزان مقاومت بتن ها را گسترش دهند، از این نوع میلگرد استفاده می کنند.
 • برای افزایش نیروی برش دار  نیز از آن استفاده می کنند.
 • همچنین برای بتن ریزی در ساختن دیوار کاربرد زیادی دارد و فونداسیون را مستحکم و سطح آن را بالا میبرد.
 • علاوه بر موارد فوق، از این نوع میلگرد کالا و محصولات هم تولید و طراحی میشود که هر کدام از این محصولات در مراحل متفاوتی از بتن ریزی و ساخت و ساز به کار میروند. از جمله آنها: ساخت خاموت ها، ساخت رکاب های مناسب، ساخت عصایی که همگی توسط این نوع میلگرد آجدار جهان فولاد تولید می شوند.

کاربرد ‌میلگرد آجدار جهان فولاد  A3 22 :

این  میلگرد تقریبا شبیه میلگرد A2 است چراکه هر دو نیمه سخت هستند ولی این میلگرد انعطاف کمتری در برابر آن دارد. میلگرد A3 در ساختمان ها به شکل طولی استفاده میشود چرا که سطح مقاومتی بیشتری دارد. خاصیت تسلیمی آن ۴۰۰۰  سانتی متر است و استحکام آن به طور کلی ۶۰۰۰ سانتی متر مربع می باشد. دنیای فولادی را بدون وجود این میلگرد ها نمی توان اصلا تصور کرد زیرا این محصولات در صنعت های مختلف و فولادی قابلیت و اهمیت چشمگیر دارند‌. و در ادامه میتوان گفت میلگرد آجدار جهان فولاد A3 22 باعث کاهش حجم و ضخیم بودن بتن نیز میشود. به علت اینکه این میلگرد خشک است، اصلا در استفاده برای جوش کاری توصیه نمیشود. همچنین برای انجام تغییرات زیاد نیز مناسب نیست و فقط میتوان در صنعت های متفاوت و ساخت و ساز از آن استفاده مفید و لازم را داشت.قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه

مناسب و استاندارد بودن میلگرد آجدار جهان فولاد :

وزن و اندازه این میلگرد ها با توجه به استانداردی که دارند باید مناسب و کار آمد باشد، چون وزن آنها در پایان کار و تولید روی ساخته ما تاثیر بسیاری میگذارد و اگر ما براساس استاندارد مشخص شده آن میلگرد را طراحی نکرده باشیم بسیار خطر آفرین می شود. برای اینکه بدانیم محصولی که تولید کردیم از لحاظ وزن و اندازه مناسب است یا نه، باید قطر آن را محاسبه کنیم بعد با توجه به جدولی که برای استاندارد آن در نظر گرفته شده، آن را بررسی و چک کنیم تا از مناسب بودن آن اطمینان کافی را کسب کنیم. برای مثال سایز هر میلگرد در هر کشور و..... مختلف است و تغییراتی دارد‌. مانند میلگرد ها ای که قطر آنها از ۶ میلی متر تا ۶۰ میلی متر است، متغیر اند و طول شان ۱۲ متر است. و از نظر سایز و اندازه هم به شکل های مختلفی از جمله: ۱۴، ۱۶، ۲۲ و...... هستند.

ویژگی و قابلیت مکانیکی میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان:

این نوع میلگرد ها در سطوح بیرونی و روی خود، ناصافی و کجی محکم و زبری دارند که هر کدام بر طبق شکل و صورتی که دارند متفاوت هستند. کار آج هایی که روی این میلگرد ها قرار دارد این است که هنگام حرکت و جا به جایی، نیرو و فشاری را تولید میکند که مقاومت خودش را بالا میبرد و بیشتر نشان میدهد. میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه به عنوان مثال میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه ، اگر کنار یک بتن قرار بگیرد در مقایسه با میلگردی که ساده است خیلی سخت تر حرکت میکند و از آن جدا می شود. هر میلگردی با هر ویژگی که باشد می تواند در راستای تولید یک سازه نقش مهمی را ایفا نماید. لذا با شناخت دقیق هر نوع می توان تولیدات و سازه های بهتری را به عمل آورد.
 • مشخصات فنی این میلگرد:
 • تولید کننده آن که شرکت جهان فولاد سیرجان است.
 • سایز: ۲۲. فرم و حالت شاخه ای. نوع: آجدار. استاندارد و مشخصه: A3
 • محل تولید هم که در کارخانه استان کرمان است و با واحد کیلوگرم فروخته می شود.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه

۲۴,۴۹۶ تومان

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه

یکی از انواع میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان که کاربردی می باشد و در بیشتر ساختمان سازی ها مورد استفاده قرار می گیرد میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه است. هر یک از انواع میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان دارای کیفیت بسیار عالی و مناسبی هستند. به همین دلیل شما می توانید با استفاده از آنها مقاومت ساختمان را افزایش دهید و همچنین به بهترین نحو ممکن ساختمان سازی خود را تکمیل نمایید. هر یک از انواع میلگرد های آجدار ذوب آهن اصفهان قیمت خریداری مناسبی دارند و بر همین اساس شما قادر خواهید بود که تعداد زیادی از میلگردها را برای ساختمان سازی خریداری کنید. پیش از خرید میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه باید در مورد کیفیت آنها اطمینان خاطر داشته باشید. شما برای خریداری میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 نیاز است که به خوبی ویژگی ها و مشخصات آن را بررسی کنید. در صورتی که شما ویژگی ها و مشخصات کلی میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان را بشناسید می توانید یکی از بهترین نمونه میلگرد ها را برای ساختمان سازی خود خریداری کنید. توجه داشته باشید که هر یک از میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان ساختار مشخص شده ای دارند. بر همین اساس پیش از خریداری انواع میلگرد ها باید در مورد ساختار مشخص شده شان و همچنین ویژگی هایی که دارند اطلاعات کافی به دست بیاورید و سپس آنها را خریداری کنید.   میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه

ویژگی ها و مشخصات میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 چیست ؟

اگر شما با اطلاعات کامل اقدام به خریداری میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 نمایید می توانید از آن استفاده بهینه ای داشته باشید و از خرید خود رضایت داشته باشید. برخی از اصلی ترین و مهمترین ویژگی هایی که این نمونه از میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان دارد عبارت است از :
 1. دارای انعطاف پذیری مناسب :

انعطاف پذیری و رانش هر یک از میلگردهای آجدار این مجموعه موجب شده است که بسیاری از افراد به راحتی بتوانند آنها را برای ساختمان سازی مورد استفاده قرار دهند. شما باید به خوبی بدانید که انواع میلگرد های ذوب آهن اصفهان را می توانید برای ساختمان سازی و آرماتوربندی بیشتر ساختمان‌ ها به کار بگیرید. چرا که آنها انعطاف پذیری بالایی دارند و به راحتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. پیش از اینکه انواع میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان را برای ساخت و ساز خریداری کنید نیاز است که کیفیت و استحکام آنها را از نظر انعطاف پذیری و قدرت رانش مورد بررسی قرار دهید.
 1. قیمت خرید مناسب :

هزینه‌ ای که شما برای خریداری میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 پرداخت می‌ کنید بسیار مناسب و به صرفه می باشد. به طور کلی شما باید به خوبی بدانید که شرکت تولید کننده ذوب آهن اصفهان هزینه زیادی برای خریداری انواع میلگرد ها از مشتریان دریافت نمی ‌کند. هر یک از میلگرد ها دارای قیمت مشخص شده هستند. از آنجایی که روز به روز قیمت تجهیزات ساختمانی افزایش پیدا می‌کند باید به خوبی بدانید که امکان دارد قیمت میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان هم تا حدودی تغییر پیدا کند.   قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه
 1. کیفیت بسیار بالا :

کیفیت بسیار بالا و استحکامی که میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان دارند موجب شده است که بسیاری از افراد به راحتی قادر باشند این نمونه از میلگرد ها را در ساختمان سازی های متنوع مورد استفاده قرار دهند. میلگردهای آجدار دارای کیفیت بسیار عالی هستند چرا که با استفاده از متریال های مناسب و با کیفیت تولید و طراحی شده اند. توجه داشته باشید که پیش از خریداری میلگردها کیفیت آنها را از نظر مقاومت و دوامی که دارند بررسی کنید.
 1. اتصال آسان و نصب اصولی :

نصب آسان هریک از میلگرد ها به یکدیگر موجب شده است که بسیاری از افراد به راحتی قادر باشند میلگرد را در بخش های متنوع ساختمان نصب کنند و از کارآیی آنها رضایت داشته باشند. شما باید به خوبی بدانید که نصب هر یک از میلگردهای آجدار اصفهان به راحتی و در کمترین بازه زمانی انجام خواهد شد. شما می توانید انواع میلگرد های آجدار را در ساختمان سازی به نصابان حرفه‌ ای بسپارید تا ساختمان سازی تان سریع ‌تر انجام شود. آنها به خوبی در کار خود حرفه ای هستند و در کمترین بازه زمانی میلگردها را نصب می کنند.   مشخصات میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه
 1. دارای بهترین متریال های تولیدی :

آلیاژهایی که برای تولید میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه مورد استفاده قرار می گیرد کیفیت بسیار عالی دارند. در واقع شما باید به خوبی بدانید که بهترین متریال ها را برای تولید میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان به کار می‌ برند تا کیفیت و مقاومت میلگرد ها افزایش پیدا کند. شما برای خریداری میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان بهتر است که اطلاعات بیشتری در مورد نحوه ساخت و همچنین مقدار آلیاژهای درون میلگرد کسب کنید. در این صورت از کیفیت و استحکام میلگرد مطمئن می گردید و می توانید آنها را در تعداد بالا خریداری کنید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025