میلگرد

میلگرد

میلگرد

ذوب آهن اصفهان

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحداستانداردوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
130809010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 8 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری8کیلوگرمA346.2ناموجود1402/3/13 | 15:33
131009010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 10 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری10کیلوگرمA335.7ناموجود1402/3/13 | 15:33
131209010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرمA310.6ناموجود1402/3/13 | 15:31
131409010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 14 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری14کیلوگرمA314.5تماس بگیرید1402/3/13 | 15:33
131402010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA314.5۲۴,۶۷۹ تومان1402/3/13 | 15:19
131609010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری16کیلوگرمA318.9تماس بگیرید1402/3/13 | 15:33
131602010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرمA318.9۲۴,۶۷۹ تومان1402/3/13 | 15:19
131809010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری18کیلوگرمA324تماس بگیرید1402/3/13 | 15:33
131802010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرمA324۲۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 15:19
132002010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرمA329.6۲۴,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 15:19
132009010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهبنگاه اصفهان12 متری20کیلوگرمA329.6تماس بگیرید1402/3/13 | 15:33
132202010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرمA335.7۲۴,۴۹۶ تومان1402/3/13 | 15:19
132502010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرمA346.2۲۴,۴۹۱ تومان1402/3/13 | 15:19
132802010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرمA357.9ناموجود1402/3/13 | 15:19
133209010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرمA375.7۲۴,۴۹۶ تومان1402/3/13 | 15:33

میلگرد

ذوب آهن میانه

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحداستانداردوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
131001010میلگرد آجدار میانه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرمA37.8ناموجود1402/3/13 | 15:18
131201010میلگرد آجدار میانه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرمA311۲۴,۲۹۹ تومان1402/3/13 | 15:18
131401010میلگرد آجدار میانه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA314.5۲۴,۲۵۳ تومان1402/3/13 | 15:18
131601010میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرمA319۲۴,۲۵۳ تومان1402/3/13 | 15:18
131801010میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرمA324۲۴,۲۵۳ تومان1402/3/13 | 15:18
132001010میلگرد آجدار میانه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرمA329.5۲۴,۲۵۳ تومان1402/3/13 | 15:18
132201010میلگرد آجدار میانه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرمA336۲۴,۲۵۳ تومان1402/3/13 | 15:18
132501010میلگرد آجدار میانه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرمA346.5۲۴,۲۵۳ تومان1402/3/13 | 15:18
132801010میلگرد آجدار میانه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرمA358۲۴,۲۵۳ تومان1402/3/13 | 15:18
133201010میلگرد آجدار میانه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرمA375۲۴,۲۵۳ تومان1402/3/13 | 15:18

میلگرد

ذوب آهن ظفر بناب

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحداستانداردوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
131003010میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرمA25۲۵,۷۲۲ تومان1402/3/13 | 15:20
131003020میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرمA36.2ناموجود1402/3/13 | 15:20
131203020میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرمA310.2۲۵,۷۲۲ تومان1402/3/13 | 15:20
131403020میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA313.6۲۵,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 15:20
131603020میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرمA317.3۲۵,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 15:20
131803020میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرمA322.1۲۵,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 15:20
132003020میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرمA328۲۵,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 15:20
132203020میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرمA335.5۲۵,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 15:20
132503020میلگرد آجدار ظفر بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرمA345.9۲۵,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 15:20
132803020میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرمA358۲۵,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 15:20
130803010میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری8کیلوگرمA24.2۲۵,۹۰۵ تومان1402/3/13 | 15:20

میلگرد

ذوب آهن نیشابور

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحداستانداردوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
131204010میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرمA310.5ناموجود1402/3/13 | 15:22
131404010میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA314.4۲۵,۱۷۳ تومان1402/3/13 | 15:22
131604010میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرمA318.9۲۵,۱۷۳ تومان1402/3/13 | 15:22
131804010میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرمA324۲۵,۱۷۳ تومان1402/3/13 | 15:22
132004010میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرمA329.6۲۵,۱۷۳ تومان1402/3/13 | 15:22
132204010میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرمA335.7۲۵,۱۷۳ تومان1402/3/13 | 15:22
132504010میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرمA346۲۵,۱۷۳ تومان1402/3/13 | 15:22
132804010میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرمA357.9۲۵,۱۷۳ تومان1402/3/13 | 15:22
133004010میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرمA375.6ناموجود1402/3/13 | 15:22

میلگرد

ذوب آهن جهان فولاد سیرجان

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحداستانداردوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
131005010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرمA27.8ناموجود1402/3/13 | 15:23
131205010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرمA310۲۴,۶۲۰ تومان1402/3/13 | 15:22
131405010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA313۲۳,۷۹۴ تومان1402/3/13 | 15:22
131805010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرمA322.5۲۳,۶۱۱ تومان1402/3/13 | 15:22
132005010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرمA330۲۳,۶۱۱ تومان1402/3/13 | 15:22
132205010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرمA337۲۳,۶۱۱ تومان1402/3/13 | 15:22
132505010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرمA347۲۳,۶۱۱ تومان1402/3/13 | 15:22
132805010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرمA358ناموجود1402/3/13 | 15:22
131605010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان A3 16 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرمA317.5۲۳,۷۹۴ تومان1402/3/13 | 15:22

میلگرد

ذوب آهن بافق یزد

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحداستانداردوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
131006010میلگرد آجدار بافق یزد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرمA37.4۲۵,۲۷۶ تومان1402/3/13 | 15:24
131206010میلگرد آجدار بافق یزد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرمA310.7۲۵,۲۷۶ تومان1402/3/13 | 15:24
131406010میلگرد آجدار بافق یزد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA314.5۲۴,۴۵۹ تومان1402/3/13 | 15:24
131606010میلگرد آجدار بافق یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرمA319۲۴,۴۵۹ تومان1402/3/13 | 15:24
131806010میلگرد آجدار بافق یزد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرمA324۲۴,۲۶۷ تومان1402/3/13 | 15:24
132006010میلگرد آجدار بافق یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرمA329۲۴,۲۶۷ تومان1402/3/13 | 15:24
132206010میلگرد آجدار بافق یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرمA335۲۴,۲۶۷ تومان1402/3/13 | 15:24
132506010میلگرد آجدار بافق یزد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرمA346۲۴,۲۶۷ تومان1402/3/13 | 15:24
132806010میلگرد آجدار بافق یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرمA358۲۴,۲۶۷ تومان1402/3/13 | 15:24
133206010میلگرد آجدار بافق یزد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرمA375۲۴,۲۶۷ تومان1402/3/13 | 15:24
130806010میلگرد آجدار بافق یزد 8 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری8کیلوگرمA34.7۲۷,۴۴۱ تومان1402/3/13 | 15:24

میلگرد

ذوب آهن شاهین بناب

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحداستانداردوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
131007010میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرمA27۲۵,۷۲۸ تومان1402/3/13 | 15:25
131007020میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرمA37.3ناموجود1402/3/13 | 15:25
131207020میلگرد آجدار شاهین بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرمA310.5۲۵,۷۳۰ تومان1402/3/13 | 15:25
131407020میلگرد آجدار شاهین بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA314.3۲۵,۴۴۵ تومان1402/3/13 | 15:25
131607020میلگرد آجدار شاهین بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرمA318.7۲۵,۴۴۵ تومان1402/3/13 | 15:25
131807020میلگرد آجدار شاهین بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرمA323.7۲۵,۴۴۵ تومان1402/3/13 | 15:25
132007020میلگرد آجدار شاهین بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرمA329۲۵,۴۴۵ تومان1402/3/13 | 15:25
132207020میلگرد آجدار شاهین بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرمA335۲۵,۴۴۵ تومان1402/3/13 | 15:25
132507020میلگرد آجدار شاهین بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرمA345۲۵,۴۴۵ تومان1402/3/13 | 15:25
132807020میلگرد آجدار شاهین بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرمA357۲۵,۴۴۵ تومان1402/3/13 | 15:25
133207020میلگرد آجدار شاهین بناب 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرمA374۲۵,۴۴۵ تومان1402/3/13 | 15:25
130807010میلگرد آجدار شاهین بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری8کیلوگرمA24.4۲۶,۰۰۸ تومان1402/3/13 | 15:25
130807020میلگرد آجدار شاهین بناب 8 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری8کیلوگرمA34.6ناموجود1402/3/13 | 15:25

میلگرد

ذوب آهن کیان کاشان

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحداستانداردوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
141202010میلگرد کیان کاشان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرمA310تماس بگیرید1402/3/13 | 15:29
141402010میلگرد کیان کاشان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA315۲۸,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 15:29
141602010میلگرد کیان کاشان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرمA320۲۸,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 15:29
140802010میلگرد کیان کاشان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری8کیلوگرمA24.5۲۸,۵۷۰ تومان1402/3/13 | 15:29

میلگرد

ذوب آهن کویر کاشان

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحداستانداردوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
141001010میلگرد کویر کاشان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرمA27.9ناموجود1402/3/13 | 15:28
141001020میلگرد کویر کاشان 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرمA37.9۳۰,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 15:28
141201010میلگرد کویر کاشان 12 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرمA210.6ناموجود1402/3/13 | 15:28
141201020میلگرد کویر کاشان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرمA310.6تماس بگیرید1402/3/13 | 15:28
141401020میلگرد کویر کاشان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA314.5۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 15:28
141601020میلگرد کویر کاشان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرمA318.9۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 15:28
141801020میلگرد کویر کاشان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرمA324۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 15:28
142001020میلگرد کویر کاشان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرمA329.6۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 15:28
142201020میلگرد کویر کاشان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرمA335.7تماس بگیرید1402/3/13 | 15:28
142501020میلگرد کویر کاشان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرمA346.2۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 15:28
142801020میلگرد کویر کاشان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرمA357.9تماس بگیرید1402/3/13 | 15:28
143001020میلگرد کویر کاشان 30 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری30کیلوگرمA362تماس بگیرید1402/3/13 | 15:28
143201020میلگرد کویر کاشان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرمA375.7تماس بگیرید1402/3/13 | 15:28
143601020میلگرد کویر کاشان 36 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری36کیلوگرمA395.8تماس بگیرید1402/3/13 | 15:28
144001020میلگرد کویر کاشان 40 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری40کیلوگرمA3118.4تماس بگیرید1402/3/13 | 15:28

میلگرد

ذوب آهن ابر کوه یزد

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحداستانداردوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
141003010میلگرد ابرکوه یزد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرمA37.6۲۴,۲۹۲ تومان1402/3/13 | 15:30
141203010میلگرد ابرکوه یزد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرمA310.7۲۴,۳۱۸ تومان1402/3/13 | 15:30
141403010میلگرد ابرکوه یزد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA314.6۲۴,۱۰۹ تومان1402/3/13 | 15:30
141603010میلگرد ابرکوه یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرمA319۲۴,۱۰۹ تومان1402/3/13 | 15:30
141803010میلگرد ابرکوه یزد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرمA324.5۲۴,۱۰۹ تومان1402/3/13 | 15:30
142003010میلگرد ابرکوه یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرمA329.5۲۴,۱۰۹ تومان1402/3/13 | 15:30
142203010میلگرد ابرکوه یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرمA337۲۴,۲۵۳ تومان1402/3/13 | 15:30
142503010میلگرد ابرکوه یزد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرمA347۲۴,۱۰۹ تومان1402/3/13 | 15:30
142803010میلگرد ابرکوه یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرمA357ناموجود1402/3/13 | 15:30
143203010میلگرد ابرکوه یزد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرمA372ناموجود1402/3/13 | 15:30

میلگرد

ذوب آهن صبح پارسیان قزوین

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحداستانداردوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
131408010میلگرد آجدار صبح پارسیان قزوین 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA315ناموجود1402/3/13 | 15:30
131608010میلگرد آجدار صبح پارسیان قزوین 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرمA320ناموجود1402/3/13 | 15:30
131808010میلگرد آجدار صبح پارسیان قزوین 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرمA324ناموجود1402/3/13 | 15:30
132008010میلگرد آجدار صبح پارسیان قزوین 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرمA330ناموجود1402/3/13 | 15:30

آشنایی جامع با میلگرد 

میلگرد یا آرماتور، از مصالح بسیار پرکاربرد و حائز اهمیت در پروژه های عمرانی و حوزه ساخت و ساز محسوب می شود. آرماتورها همانند مقاطع فولادی از نوع تیرآهن در ایمن سازی، مقاوم سازی و استحکام بخشیدن به سازه‌ها، از گزینه های کارآمد و راهگشا به حساب می آیند.

میله گرد به خاطر مقاومت بالایی که دارد یک مکمل قوی برای بتن محسوب می‌شود. چون بتن علی‌رغم مقاومت بالایی که دارد در برابر زلزله شکسته می‌شود، بنابراین با استفاده از میلگرد مقاومت بتن بالا می‌رود.

اصلی ترین کاربرد میلگردها در بتن ها می باشد. استحکام و مقاوم سازی بتن های یک سازه به وسیله آرماتورها به بهترین نحو عملیاتی می شود.

در این زمینه باید خاطر نشان نمود که بتن ها بدون جایگذاری آرماتورها، کاربرد چندانی نداشته و در حوزه ساخت و ساز و پروژه های ساختمانی مورد استفاده قرار نمی گیرند.

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

لازم به ذکر است که نوعی پروفیل توپر با برخورداری از سطح مقطع دایره ای، در حوزه آهن آلات با عنوان میلگرد شناخته می شود. این میله فولادی متناسب با نوع نیاز و نحوه کاربری در سایزها و ابعاد مختلفی طراحی و تولید می شود. برای بتن ریزی، این مدل میله های فولادی نقش برجسته و پر رنگی ایفا می کنند.

میلگرد یا ارماتور

بتن از مصالح کاربردی برای استحکام بخشیدن به سازه های ساختمانی محسوب می شود. به طور معمول، بتن ها در برابر نیروهای اعمال شده از مقاومت و دوام فوق العاده ای برخوردار می باشند. با این حال، متریال از جنس بتن در مقابل نیروهای چرخشی و کششی، از مقاومت چندان بالایی بهره نمی برند.

برای محافظت از سازه ها در برابر نیروهای کششی، ناگزیر از میله های فولادی یا آرماتور استفاده می کنند. به عبارت دیگر، تقویت و استحکام بخشیدن به بتن، از مهم ترین وظایف استفاده از آرماتور در سازه ها و بناهای مختلف تلقی می گردد. بنابراین، در مقابل اعمال فشار و تنش های بیرونی به سازه مانند زلزله، آرماتورها از آسیب دیدن و ترک خوردن سطح بتن جلوگیری به عمل می آورند.

میلگرد چیست؟

میلگرد نوعی محصول استوانه‌ای‌شکل است که در قطرها و طول‌های مختلف طراحی و تولید می‌شود. Rebarها عموماً از فولاد کربنی ساخته شده و در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی مورداستفاده قرار می‌گیرند. میلگردها را می‌توان به دودسته آهنی و فولادی تقسیم کرد. این مصالح به دلیل مقاومت بالا در خمش، کشش، استحکام بالا و سهولت اتصال کاربردهای مختلفی دارند که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

 • ساخت سازه فلزی
 • طراحی و ساخت سازه‌های مسلح بتنی
 • استفاده در صنعت خودرو به‌عنوان قسمت اصلی شاسی
 • در صنایع دریایی برای ساخت کشتی
 • صنعت نفت و گاز برای ساخت سکوها و تجهیزات حفاری

هر شاخه میلگرد چند کیلو است؟

وزن میلگرد از مهم ترین مشخصات فنی آن ها به حساب می آید. برای هر نوع و ابعاد از میله گرد، وزن استانداردی تعیین شده است که اگر در اجرای آن غفلت صورت گیرد، ممکن است صدمات جبران ناپذیری به پروژه ساخت و ساز در آینده وارد شود.

حال سؤالی که در اینجا به میان می آید، این است که هر شاخه از انواع میلگرد دقیقاً چند کیلو است! در ادامه لیستی از انواع سایز میلگرد به همراه وزن استاندارد آن ها به کیلوگرم آماده نموده ایم:

 • میلگرد دارای قطر 8 میلی متری و طول 12 متری: 5 کیلوگرم
 • میلگرد دارای قطر 10 میلی متری و طول 12 متری: 8 کیلوگرم
 • میلگرد دارای قطر 12 میلی متری و طول 12 متری: 11 کیلوگرم
 • میلگرد دارای قطر 14 میلی متری و طول 12 متری: 15 کیلوگرم
 • میلگرد دارای قطر 16 میلی متری و طول 12 متری: 19 کیلوگرم
 • میلگرد دارای قطر 18 میلی متری و طول 12 متری: 24 کیلوگرم
 • میلگرد دارای قطر 20 میلی متری و طول 12 متری: 30 کیلوگرم
 • میلگرد دارای قطر 22 میلی متری و طول 12 متری: 36 کیلوگرم
 • میلگرد دارای قطر 25 میلی متری و طول 12 متری: 47 کیلوگرم
 • میلگرد دارای قطر 28 میلی متری و طول 12 متری: 58 کیلوگرم
 • میلگرد دارای قطر 32 میلی متری و طول 12 متری: 76 کیلوگرم
 • میلگرد دارای قطر 36 میلی متری و طول 12 متری: 96 کیلوگرم

توجه داشته باشید ارقام اعلام شده ممکن است در هر کارخانه ای قدری متفاوت باشند، اما این تفاوت همچنان بایستی جزئی باشد.

مهم ترین ویژگی های میلگرد

در طراحی و ساخت میلگرد از آلیاژ فولاد پر بازده استفاده می گردد. از مواد اولیه استفاده شده در ساختار این محصول می توان به شمش های دارای گرید sp5 اشاره نمود. آرماتورها در پروژه ها و سازه هایی که نیاز به استفاده از فولاد تقویت شده دارند، از بهترین و کاربردی ترین انتخاب ها محسوب می گردند.

ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که تقویت و مقاوم سازی بتن یا بتن آرمه، از شاخص ترین کاربردهای میله های فولادی به شمار می آید.

استفاده از این مصالح در ساختار بتن موجب افزایش مقاومت کششی بتن و به تبع آن، افزایش چشمگیر استحکام و مقاومت سازه می شود. تولید بر اساس اصول استاندارد و فناوری های روز دنیا را می توان از مهم ترین مشخصات میله فولادی قلمداد نمود.

قیمت میلگرد در تهران

به طور معمول، در فرآیند طراحی و ساخت آرماتورها از استانداردهای مختلفی نظیر استاندارد انجمن آزمون و مواد آمریکا (ATSM)، سازمان بین المللی استاندارد (ISO) و استانداردهای مربوط به کشورهای آمریکا، استرالیا و کانادا استفاده می شود.

در این زمینه باید خاطر نشان نمود که استاندارد به کار رفته و معتبر آرماتورها در کشور ما استانداردهای ISIRI 3132، استاندارد کشور روسیه و استاندارد DIN آلمان می باشد.

استانداردهای میله گرد در ایران

همانطور که می دانید استانداردهای تولید انواع میله گرد در هر کشوری به دلیل تفاوت های جوی، متفاوت است. میلگردهای کارخانه ذوب آهن اصفهان طبق استانداردهای کشور روسیه تولید شده اند طبق آن و به سه گروه زیر تقسیم می شوند:

 • میلگرد فولاد A1

میلگردهای این دسته کاملاً صاف و بدون آج هستند و با دارا بودن مقاومت تسلیم 2300 و مقاومت کششی 3800 سانتی متر مربع، در موارد خاصی همچون جوشکاری به کار می آیند.

 • میلگرد فولاد A2

میلگردهای آج دار دارای مقاومت تسلیم 3000 و مقاومت کششی 5000 سانتی متر مربع، در این دسته بندی جای می گیرند.

 • میلگرد فولاد A3

مقاوم ترین میلگردهای ذوب آهن اصفهان با مقاومت تسلیم 4000 و مقاومت کششی 6000 سانتی متر مربع، برای پروژه های نیازمند به حداکثر توان فشاری و کششی استفاده می شوند.

بررسی انواع میلگرد ساختمانی

1- از لحاظ شکل

آرماتورها از نظر فرم و شکل ظاهری در سه نوع کلاف یا آجدار پیچیده، آجدار و ساده جای می گیرند. نمونه های آجدار برای بتن ریزی در طیف وسیع و گسترده ای مورد استفاده واقع می شوند. از سوی دیگر، آرماتورهای ساده از سطح یکنواخت و کاملا صاف برخوردار می باشند.

میله های فولادی از نوع ساده غالبا در ابعاد 6 الی 50 میلیمتر موجود بوده و برای کاربردها و مصارف مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. این در حالی است که میله فولادی آجدار در مقاطع 6 الی 50 میلیمتر موجود می باشد. میلگردهای زیر ۸ میلیمتر را سیم مفتول نیز می‌گویند.

علاوه بر این، مدل های آجدار میلگرد در دو نوع TMT یا آجدار ترمومکانیکی و HSD یا مدل میلگرد آجدار مقاومت بالا تقسیم می‌شوند. میلگردهای هشت تا سی‌‌و دو میلیمتر را در ساختمان سازی و میلگردهای با قطر بیشتر در ساختن پل‌ها و بزرگ‌راه‌ها استفاده می‌شود.

بررسی انواع میله گرد

 

2- از لحاظ مقاومت

میله های فولادی از نظر مقاومت در شش نوع فولاد ضد زنگ، فایبرگلاس لیمر، گالوانیزه، اپوکسی، فولاد کربن و اروپایی طراحی و به مرحله تولید می رسند. متریال استفاده شده برای میله های فولادی اروپایی از منگنز می باشد. آرماتورهای فولاد کربن یا نوار سیاه، از رایج ترین نمونه های این محصولات هستند.

میله های فولاد کربن برای مناطق دارای رطوبت بالا مناسب نمی باشند. آرماتورهای گالوانیزه ضمن برخورداری از دوام و استحکام بالا، قیمت بالایی را به خود اختصاص می دهند.

چند مورد از میلگردهایی که در بازار صنعت پرکاربرد هستند را شرح می‌دهیم:

۱_ میلگرد اروپایی

بخش عمده میلگرد اروپایی از منگنز ساخته شده‌ است. این نوع میلگرد در کنار مقاومت بالا، قابلیت خم شونده‌گی متوسطی دارد. اما برای مناطق زلزله خیز استفاده از این نوع میلگرد توصیه نمی‌شود.

۲_ میلگرد سیاه

یکی دیگر از انواع میلگرد ساختمانی، میلگرد سیاه است. میلگرد سیاه از کربن، سیلیسیم، منگنز، فسفر و گوگرد تشکیل شده است. علی‌رغم مقاومت کششی بالا به خاطر وجود کربن در این میلگردها ، در برابر اکسید شدن و زنگ زدن مقاومت پایینی دارد و در معرض رطوبت خیلی زود زنگ می‌زند. با زنگ زدن میلگرد، بتن اطراف آن فرو می‌ریزد. بنابراین این نوع میلگرد برای مناطق مرطوب و دریایی مناسب نیست.

۳_ میلگرد اپوکسی

یک نوع دیگر از میلگرد سیاه است که با پوشش اپوکسی پوشانده شده‌است. مقاومت یکسانی با میلگرد سیاه دارد، میلگرد اپوکسی در برابر فرسایش از میلگرد سیاه مقاوم تر است.

۴_ میلگرد فولادی ضد زنگ

بهترین و گران‌ترین میلگرد موجود در بازار است که در ساخت پل‌ها، بزرگراه‌ها استفاده می‌شود.

۵_ میلگرد گالوانیزه

میلگرد گالوانیزه همان میلگرد سیاه است با پوشش گالوانیزه. به خاطر پوشش گالوانیزه در برابر خراش و آسیب دیده‌گی  مقاوم‌تر است و قیمت آن بالاتر از میلگرد سیاه است.

6-ميلگرد ساختمانی

میلگردهای ساختمانی با توجه به نوع سازه و موقعیت جغرافیایی آن تعیین می شوند. ویژگی مشترک بیشتر انواع میلگرد ساختمانی، آج دار بودن آن هاست. اما اگر برای نمونه پروژه در منطقه ای پررطوبت صورت می گیرد، بایستی از میلگردهای آج دار ضد زنگ و یا گالوانیزه استفاده نمود.

درباره بندیل میلگرد چه می دانید؟

منظور از بندیل میلگرد، ورق های پلاستیکی یا فلزی بسیار محکمی است که به منظور بسته بندی میلگردها به دور آن ها پیچیده می شوند.

وزن هر بندیل میلگرد می تواند از حدود 2 تا 5 تن متغیر باشد. حداقل تعداد میلگرد در هر بندیل نیز بایستی 4 عدد باشد و این در شرایطی است که بندیل میلگرد به یک تیر بر روی کامیون متصل شده باشد. البته لازم به ذکر است میلگردهای بالاتر از سایز 11 نبایستی با تیرآهن بسته شوند.

نکات مهم در خرید میلگرد و قیمت میلگرد

برخورداری از وزن استاندارد، از مهم ترین نکات در هنگام خرید میلگرد تلقی می گردد. ابعاد و سایز و نوع محصول، از دیگر موارد حائز اهمیت در این زمینه محسوب می شود.

آرماتورها از قطرهای متفاوت و مختلفی بهره می برند. به طور معمول، این محصولات متناسب با استانداردها، کارخانه تولیدکننده و نوع کاربرد، در محدوده بین 6 الی 60 میلیمتر طراحی و تولید می شوند. این مدل از مصالح فولادی غالبا در طول های 12 متری در بازار آهن آلات به چشم می خورند.

خرید میلگرد و قیمت میلگرد

همچنین قیمت آرماتور نیز متناسب با آج محصول، استانداردهای به کار رفته و وزن آن تعیین می گردد.

شما مخاطبان گرامی می توانید قیمت میلگرد به روز را در وبسایت https://ahanhyper.com/ مشاهده نمایید. اما در نظر داشته باشید با توجه به اینکه قیمت این مقاطع فولادی با توجه به پارامترهای بسیاری از نوسانات ارز، قیمت روز آهن آلات جهانی، کیفیت ساخت، کارخانه سازنده و …. در حال نوسان می باشد. به همین خاطر مجموعه آهن هایپر به صورت به روز قیمت میلگرد را در وب سایت درج می کند.

کارخانه های تولید کننده میلگرد

کشور ایران در رده بهترین تولیدکننده‌های میلگرد در سطح جهانی قرار دارد. در ایران بیشتر میلگردها در کارخانه ذوب اصفهان تولید می‌شود و میلگرد اصفهان در رتبه اول بازار ایران قرار دارد. در زیر چند مورد از بهترین تولید‌کننده‌های میلگرد در ایران را نام می بریم:

 • شرکت ذوب آهن اصفهان
 • کارخانه فولاد کویر کاشان
 • مجتمع فولاد خراسان
 • کارخانه فولاد میانه
 • فولاد آناهیتا گیلان
 • مجتمع فولاد روهینا
 • شرکت فولاد کوثر اهواز
 • فولاد بافق یزد
 • فولاد ابرکوه یزد
 • مجتمع فولاد شاهین بناب

در ادامه با برخی از این کارخانه های میلگرد بیشتر آشنا خواهید شد :

1- کارخانه میلگرد اصفهان

کارخانه میلگرد اصفهان که در سال هزار و سیصد و چهل و چهار تاسیس شده است، همواره مورد توجه بازار صنعت فولاد بوده است. چند مورد از میلگردهای تولید این کارخانه به شرح زیر است:

 • میلگرد آجدار در سایزهای پنچ الی سی‌و دو میلیمتری
 • میلگرد ساده در سایز پنچ الی بیست‌ میلیمتری

بر روی میلگرد و دیگر تولیدات کارخانه فولاد اصفهان، علامت esco درج شده است.

ظرفیت خرید میلگرد از کارخانه میلگرد اصفهان حدود بیست‌وپنچ تن است.

2- کارخانه میلگرد ظفر بناب

بهتر است بدانید میلگرد ظفر بناب در سایزهای مختلف توسط کارخانه فولاد ظفر بناب تولید و عرضه می‌شود. بر روی میلگرد های تولیدی این شرکت علامت ZNGT 18  هک شده است. بهتر است بدانید که این کارخانه میلگرد ها را در گرید A2 و A3 تولید و روانه بازار می کند.

3- کارخانه میلگرد تیکمه داش

صنایع فولاد کاوه تیکمه داش از جمله کارخانه های معتبر می باشد که توانسته است محصولات باکیفیتی را تولید و روانه بازار کند. این کارخانه میلگرد های ساده و میلگردهای آجدار را تولید می‌کند که معمولاً در گرید های A2 و  A3 می باشند. تفاوت این دو محصول شکل عاج موجود بر روی سطح آن می باشد که در میلگرد A3 به صورت ضربدری ثبت شده است. اما در میلگردهای A2 به صورت تکی می باشد.

در نظر داشته باشید که آج های گرید A3 به صورت هفت و هشتی بوده اما در میلگردها A2 به صورت موازی قرار می گیرد. هر یک از این میلگردهای تیکمه داش دارای کاربردهای خاصی بوده و در کاربردهای خاصی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. کارخانه تیکمه داش با استفاده از فناوری روز دنیا و دانش روز محصولات با کیفیتی را تولید و عرضه کرده است.

4- کارخانه میلگرد نیشابور

میلگرد نیشابور از جمله با کیفیت ترین انواع میلگرد می باشد که در بازار محصولات فولادی وجود دارد. در نظر داشته باشید که این محصولات با توجه به استاندارد ملی شامل میلگرد آجدار ۴۰۰ و میلگرد آجدار ۳۴۰ و میلگرد ساده ۲۴۰ است. نکته بسیار مهمی که باید بدانید این است که این میلگرد آجدار A3 با آج 340 و 400 و میلگرد ساده 240 در طول های ۱۰ تا ۵۰ میلیمتر تولید و عرضه می شود. در نظر داشته باشید که حداقل ازدیاد طول نسبی میلگرد ساده حدود ۶۵ درصد و برای میلگرد آجدار ۱۸ و ۱۶ درصد می باشد. بر روی میلگرد نیشابور علامت KSC هک شده است.

قیمت میلگرد بر چه اساسی است ؟

تفاوت قیمت هر شاخه میلگرد بر اساس وزن آن است. عامل دیگری که در بررسی و نوسانات قیمت میلگرد تاثیر دارد، قیمت ارز و دلار است، چون مواد اولیه که میلگرد از آن تهیه می‌شود، از کشورهای دیگر وارد می‌شود و هم چنین ماشین آلاتی که میلگرد را تولید می‌کنند از کشورهای خارجی وارد می‌شوند بنابراین بالا یا پایین رفتن دلار در قیمت میلگرد تاثیر می‌گذارد.

قیمت میلگرد در تهران

بازار تهران، محل فروش میلگردهای برترین کارخانه جات سراسر کشور است. بدیهی است که قیمت انواع میلگرد در بازار تهران تحت سودجویی برخی از بازاری ها نسبت به دیگر شهرها بالاتر باشد، لذا حتماً پیش از تهیه هر میلگردی، با مراجعه به فروشگاه های رسمی و معتبر از قیمت میلگرد بازار تهران مطمئن شوید.

قیمت میلگرد اصفهان امروز، ممکن است به دلیل نوسانات ارزی حال حاضر رو به افزایش باشد، اما با این حال نبایستی گول سودجویان بازار را خورد و از قیمت های روز غافل ماند. همچنین بهتر است بدانید که قیمت میلگرد اصفهان درب کارخانه به طور معمول نسبت به قیمت خود فروشگاه به دلیل واسطه گری کمتر می باشد.

قیمت میلگرد قزوین، قیمت میلگرد یزد و قیمت میلگرد سیرجان نیز به طور معمول از بازار سودجویان تهران ممکن است کمتر باشد. اینجاست که تهیه میلگردها از فروشگاهی قابل اطمینان از بالاترین اهمیت برخوردار است.

لازم به ذکر است برای اطلاع از قیمت لحظه ای میلگرد، قیمت میلگرد فایکو، قيمت ميلگرد در بازار تهران و قیمت میلگرد در بازار اصفهان می توانید با کارشناسان آهن هایپر در اسرع وقت در تماس باشید.

فروش میلگرد در آهن هایپر

قابل توجه تمامی هر خریدار میلگرد در سراسر کشور، شما می توانید جهت خرید میلگرد اصفهان ساخت کارخانه ذوب آهن، از سایت رسمی فروشگاه آهن هایپر بازدید نمایید. بیش از دو دهه است که این فروشگاه در زمینه فروش میلگرد اصفهان و دیگر کارخانه جات برتر کشور، نامی در بازار آهن آلات ساختمانی و صنعتی برای خود برهم زده است.

خوشبختانه به دلیل ارسال مستقیم و بی واسطه محصولات به مشتری، قیمت میلگرد تهران در فروشگاه آهن هایپر با قیمت میلگرد درب کارخانه تفاوتی ندارد.

میلگرد به انگلیسی

همانطور که ذکر شد میلگرد در انواع مختلفی موجود می باشد که هر یک از انواع آن دارای ویژگی های منحصر به فرد بوده و همچنین در کاربردهای خاصی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از سوالاتی که اکثر بازدیدکنندگان دارند این است که میلگرد به انگلیسی به چه صورت می باشد؟ میلگرد به انگلیسی Rebar است که شما می توانید با سرچ کردن این کلمه اطلاعات بسیاری را کسب نمایید.

وزن میلگرد

وزن میلگرد از جمله پارامترهای بسیار مهم می باشد. وزن میلگرد ها  با سایز های مختلف متفاوت است. از جمله مهمترین عوامل در تعیین قیمت میلگرد، وزن میلگرد می باشد: چرا که به صورت مستقیم با نوع و گرید ورق فولاد مورد استفاده در ساختمان در ارتباط است. از جمله مهمترین مرجع های سنجش وضعیت کیفیت استاندارد میلگرد محسوب می شود.

در صورتی که شما عزیزان از این موضوع اطلاعات کافی نداشته باشید؛ امکان دارد برخی افراد از شما سوء استفاده کنند. در صورتی که وزن میلگرد با وزن استاندارد جدول وزنی میلگرد اختلاف زیادی داشته باشد؛ نشان از استاندارد نبودن آن می باشد و خواص آن نیز نامناسب خواهد بود. باید سعی کنید از فروشگاه های معتبر همچون مجموعه آهن هایپر این محصولات را تهیه نمایید.

خرید میلگرد

شما مخاطبان گرامی از طریق وبسایت https://ahanhyper.com/ می‌توانید جهت خرید میلگرد اقدام نمایید. در صورتی که اطلاعات کامل از این محصولات نداشته باشید کافیست از طریق شماره های ذکر شده با کارشناسان فروش این مجموعه در تماس باشید و به این صورت بهترین انتخاب را داشته باشید و محصولات با کیفیت را تهیه نمایید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 695 نتیجه

نمایش 9 24 36