میلگرد

میلگرد

میلگرد

ذوب آهن اصفهان

امروز: چهارشنبه 1401/11/12

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
3208میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 8 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری25کیلوگرم46.2ناموجود1401/11/12 | 15:21
3210میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 10 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری22کیلوگرم35.7ناموجود1401/11/12 | 15:21
3212میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 12 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری20کیلوگرم29.6تماس بگیرید1401/11/12 | 15:21
1212میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرم10.6ناموجود1401/11/12 | 15:13
3214میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 14 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری14کیلوگرم14.5تماس بگیرید1401/11/12 | 15:21
1214میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرم14.5۱۹۲,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 14:48
3216میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری16کیلوگرم18.9تماس بگیرید1401/11/12 | 15:21
1216میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم18.9۱۹۹,۶۳۰ تومان1401/11/12 | 14:48
3218میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری18کیلوگرم24تماس بگیرید1401/11/12 | 15:21
1218میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم24۱۸۹,۴۸۰ تومان1401/11/12 | 14:48
1220میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم29.6۱۹۰,۴۱۰ تومان1401/11/12 | 14:48
1222میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم35.7۱۸۹,۴۹۰ تومان1401/11/12 | 14:48
1225میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرم46.2۱۹۹,۴۱۰ تومان1401/11/12 | 14:47
1228میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرم57.9ناموجود1401/11/12 | 14:47

میلگرد

ذوب آهن میانه

امروز: چهارشنبه 1401/11/12

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
1110میلگرد آجدار میانه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7.8ناموجود1401/11/12 | 14:48
1112میلگرد آجدار میانه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرم11۱۸۵,۷۹۰ تومان1401/11/12 | 14:48
1114میلگرد آجدار میانه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرم14.5۱۸۶,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 14:48
1116میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم19۱۸۶,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 14:48
1118میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم24۱۸۶,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 14:48
1120میلگرد آجدار میانه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم29.5۱۸۶,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 14:48
1122میلگرد آجدار میانه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم36۱۸۶,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 14:48
1125میلگرد آجدار میانه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرم46.5۱۸۶,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 14:48
1128میلگرد آجدار میانه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرم58۱۸۶,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 14:48
1132میلگرد آجدار میانه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرم75۱۸۶,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 14:48

میلگرد

ذوب آهن ظفر بناب

امروز: چهارشنبه 1401/11/12

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
20210میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم5۱۹۹,۱۵۰ تومان1401/11/12 | 14:49
2010میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم6.2ناموجود1401/11/12 | 14:49
2012میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرم10.2۱۹۹,۱۵۰ تومان1401/11/12 | 14:49
2014میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرم13.6۱۹۶,۳۹۰ تومان1401/11/12 | 14:49
2016میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم17.3۱۹۶,۳۹۰ تومان1401/11/12 | 14:49
2018میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم22.1۱۹۶,۳۹۰ تومان1401/11/12 | 14:49
2020میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم28۱۹۶,۳۹۰ تومان1401/11/12 | 14:49
2022میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم35.5۱۹۶,۳۹۰ تومان1401/11/12 | 14:49
2025میلگرد آجدار ظفر بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرم45.9۱۹۶,۳۹۰ تومان1401/11/12 | 14:49
2028میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرم58۱۹۶,۳۹۰ تومان1401/11/12 | 14:48
20208میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری8کیلوگرم4.2۲۰۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 14:49

میلگرد

ذوب آهن نیشابور

امروز: چهارشنبه 1401/11/12

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
1012میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرم10.5ناموجود1401/11/12 | 14:50
1014میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرم14.4۱۸۹,۹۴۰ تومان1401/11/12 | 14:50
1016میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم18.9۱۸۹,۹۴۰ تومان1401/11/12 | 14:50
1018میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم24۱۸۹,۹۴۰ تومان1401/11/12 | 14:50
1020میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم29.6۱۸۹,۹۴۰ تومان1401/11/12 | 14:50
1022میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم35.7۱۸۹,۹۴۰ تومان1401/11/12 | 14:50
1025میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرم46۱۸۹,۹۴۰ تومان1401/11/12 | 14:50
1028میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرم57.9۱۹۱,۷۸۰ تومان1401/11/12 | 14:50
1032میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرم75.6ناموجود1401/11/12 | 14:49
1014-1میلگرد نیشابورکارخانه12 متری14کیلوگرم14.4۱۸۸,۰۵۰ تومان1401/11/12 | 14:15

میلگرد

ذوب آهن جهان فولاد سیرجان

امروز: چهارشنبه 1401/11/12

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
1510میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7.8ناموجود1401/11/12 | 14:53
1512میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرم10۱۹۱,۷۷۰ تومان1401/11/12 | 14:53
1514میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرم13۱۸۷,۱۶۰ تومان1401/11/12 | 14:53
1518میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم22.5۱۸۶,۲۳۰ تومان1401/11/12 | 14:53
1520میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم30۱۸۶,۲۳۰ تومان1401/11/12 | 14:53
1522میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم37۱۸۶,۲۳۰ تومان1401/11/12 | 14:53
1525میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرم47۱۸۶,۲۳۰ تومان1401/11/12 | 14:53
1528میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرم58ناموجود1401/11/12 | 14:53
1516میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان A3 16 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم17.5۱۸۷,۱۶۰ تومان1401/11/12 | 14:53

میلگرد

ذوب آهن بافق یزد

امروز: چهارشنبه 1401/11/12

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
1810میلگرد آجدار بافق یزد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7.4۲۰۰,۰۶۰ تومان1401/11/12 | 14:55
1812میلگرد آجدار بافق یزد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرم10.7۱۹۸,۲۲۰ تومان1401/11/12 | 14:55
1814میلگرد آجدار بافق یزد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرم14.5۱۹۴,۰۸۰ تومان1401/11/12 | 14:55
1816میلگرد آجدار بافق یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم19۱۹۴,۰۸۰ تومان1401/11/12 | 14:55
1818میلگرد آجدار بافق یزد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم24۱۹۲,۷۲۰ تومان1401/11/12 | 14:55
1820میلگرد آجدار بافق یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم29۱۹۲,۷۲۰ تومان1401/11/12 | 14:55
1822میلگرد آجدار بافق یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم35۱۹۲,۷۲۰ تومان1401/11/12 | 14:55
1825میلگرد آجدار بافق یزد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرم46۱۹۲,۷۲۰ تومان1401/11/12 | 14:55
1828میلگرد آجدار بافق یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرم58۱۹۲,۷۲۰ تومان1401/11/12 | 14:55
1832میلگرد آجدار بافق یزد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرم75۱۹۲,۷۲۰ تومان1401/11/12 | 14:55
1808میلگرد آجدار بافق یزد 8 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری8کیلوگرم4.7۲۳۱,۴۳۰ تومان1401/11/12 | 14:55

میلگرد

ذوب آهن شاهین بناب

امروز: چهارشنبه 1401/11/12

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
21210میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7۱۹۶,۳۹۰ تومان1401/11/12 | 15:00
2110میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7.3ناموجود1401/11/12 | 15:00
2112میلگرد آجدار شاهین بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرم10.5۱۹۶,۳۹۰ تومان1401/11/12 | 15:00
2114میلگرد آجدار شاهین بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرم14.3۱۹۳,۶۳۰ تومان1401/11/12 | 15:00
2116میلگرد آجدار شاهین بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم18.7۱۹۳,۶۳۰ تومان1401/11/12 | 15:00
2118میلگرد آجدار شاهین بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم23.7۱۹۳,۶۳۰ تومان1401/11/12 | 15:00
2120میلگرد آجدار شاهین بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم29۱۹۳,۶۳۰ تومان1401/11/12 | 15:00
2122میلگرد آجدار شاهین بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم35۱۹۳,۶۳۰ تومان1401/11/12 | 15:00
2125میلگرد آجدار شاهین بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرم45۱۹۳,۶۳۰ تومان1401/11/12 | 15:00
2128میلگرد آجدار شاهین بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرم57۱۹۳,۶۳۰ تومان1401/11/12 | 15:00
2132میلگرد آجدار شاهین بناب 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرم74۱۹۳,۶۳۰ تومان1401/11/12 | 14:59
21208میلگرد آجدار شاهین بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری8کیلوگرم4.4۱۹۹,۱۶۰ تومان1401/11/12 | 15:00
2108میلگرد آجدار شاهین بناب 8 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری8کیلوگرم4.6ناموجود1401/11/12 | 15:00

میلگرد

ذوب آهن کیان کاشان

امروز: چهارشنبه 1401/11/12

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
1412میلگرد کیان کاشان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرم10تماس بگیرید1401/11/12 | 15:09
1414میلگرد کیان کاشان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرم15۲۱۴,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 15:09
1416میلگرد کیان کاشان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم20۲۱۴,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 15:09
14208میلگرد کیان کاشان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری8کیلوگرم4.5۲۱۴,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 15:09

میلگرد

ذوب آهن کویر کاشان

امروز: چهارشنبه 1401/11/12

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
17210میلگرد کویر کاشان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7.9ناموجود1401/11/12 | 15:08
1710میلگرد کویر کاشان 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7.9۲۱۰,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 15:08
17212میلگرد کویر کاشان 12 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرم10.6ناموجود1401/11/12 | 15:08
1712میلگرد کویر کاشان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرم10.6۲۰۹,۱۰۰ تومان1401/11/12 | 15:08
1714میلگرد کویر کاشان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرم14.5۲۰۳,۵۵۰ تومان1401/11/12 | 15:08
1716میلگرد کویر کاشان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم18.9تماس بگیرید1401/11/12 | 15:08
1718میلگرد کویر کاشان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم24۲۰۲,۶۵۰ تومان1401/11/12 | 15:08
1720میلگرد کویر کاشان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم29.6۲۰۲,۶۵۰ تومان1401/11/12 | 15:08
1722میلگرد کویر کاشان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم35.7تماس بگیرید1401/11/12 | 15:08
1725میلگرد کویر کاشان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرم46.2۲۰۲,۶۵۰ تومان1401/11/12 | 15:08
1728میلگرد کویر کاشان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرم57.9۲۰۲,۶۵۰ تومان1401/11/12 | 15:08
1730میلگرد کویر کاشان 30 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری30کیلوگرم62تماس بگیرید1401/11/12 | 15:08
1732میلگرد کویر کاشان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرم75.7۲۰۳,۵۵۰ تومان1401/11/12 | 15:08
1736میلگرد کویر کاشان 36 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری36کیلوگرم95.8۲۲۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 15:08
1740میلگرد کویر کاشان 40 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری40کیلوگرم118.4تماس بگیرید1401/11/12 | 15:08

میلگرد

ذوب آهن ابر کوه یزد

امروز: چهارشنبه 1401/11/12

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
1610میلگرد ابرکوه یزد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7.6۱۹۳,۶۳۰ تومان1401/11/12 | 15:11
1612میلگرد ابرکوه یزد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرم10.7۱۹۳,۶۳۰ تومان1401/11/12 | 15:11
1614میلگرد ابرکوه یزد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرم14.6۱۹۳,۶۳۰ تومان1401/11/12 | 15:11
1616میلگرد ابرکوه یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم19۱۹۳,۶۳۰ تومان1401/11/12 | 15:11
1618میلگرد ابرکوه یزد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم24.5۱۹۳,۶۳۰ تومان1401/11/12 | 15:11
1620میلگرد ابرکوه یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم29.5۱۹۳,۶۳۰ تومان1401/11/12 | 15:11
1622میلگرد ابرکوه یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم37۱۹۳,۶۳۰ تومان1401/11/12 | 15:11
1625میلگرد ابرکوه یزد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرم47۱۹۳,۶۳۰ تومان1401/11/12 | 15:11
1628میلگرد ابرکوه یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرم57ناموجود1401/11/12 | 15:11
1632میلگرد ابرکوه یزد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرم72ناموجود1401/11/12 | 15:11

میلگرد

ذوب آهن صبح پارسیان قزوین

امروز: چهارشنبه 1401/11/12

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
1914میلگرد آجدار صبح پارسیان قزوین 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرم15ناموجود1401/11/12 | 15:12
1916میلگرد آجدار صبح پارسیان قزوین 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم20ناموجود1401/11/12 | 15:12
1918میلگرد آجدار صبح پارسیان قزوین 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم24ناموجود1401/11/12 | 15:12
1920میلگرد آجدار صبح پارسیان قزوین 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم30ناموجود1401/11/12 | 15:12

آشنایی جامع با میلگرد 

میلگرد یا آرماتور، از مصالح بسیار پرکاربرد و حائز اهمیت در پروژه های عمرانی و حوزه ساخت و ساز محسوب می شود. آرماتورها همانند مقاطع فولادی از نوع تیرآهن در ایمن سازی، مقاوم سازی و استحکام بخشیدن به سازه‌ها، از گزینه های کارآمد و راهگشا به حساب می آیند.

میله گرد به خاطر مقاومت بالایی که دارد یک مکمل قوی برای بتن محسوب می‌شود. چون بتن علی‌رغم مقاومت بالایی که دارد در برابر زلزله شکسته می‌شود، بنابراین با استفاده از میلگرد مقاومت بتن بالا می‌رود.

اصلی ترین کاربرد میلگردها در بتن ها می باشد. استحکام و مقاوم سازی بتن های یک سازه به وسیله آرماتورها به بهترین نحو عملیاتی می شود.

در این زمینه باید خاطر نشان نمود که بتن ها بدون جایگذاری آرماتورها، کاربرد چندانی نداشته و در حوزه ساخت و ساز و پروژه های ساختمانی مورد استفاده قرار نمی گیرند.

لازم به ذکر است که نوعی پروفیل توپر با برخورداری از سطح مقطع دایره ای، در حوزه آهن آلات با عنوان میلگرد شناخته می شود. این میله فولادی متناسب با نوع نیاز و نحوه کاربری در سایزها و ابعاد مختلفی طراحی و تولید می شود. برای بتن ریزی، این مدل میله های فولادی نقش برجسته و پر رنگی ایفا می کنند.

میلگرد یا ارماتور

بتن از مصالح کاربردی برای استحکام بخشیدن به سازه های ساختمانی محسوب می شود. به طور معمول، بتن ها در برابر نیروهای اعمال شده از مقاومت و دوام فوق العاده ای برخوردار می باشند. با این حال، متریال از جنس بتن در مقابل نیروهای چرخشی و کششی، از مقاومت چندان بالایی بهره نمی برند.

برای محافظت از سازه ها در برابر نیروهای کششی، ناگزیر از میله های فولادی یا آرماتور استفاده می کنند. به عبارت دیگر، تقویت و استحکام بخشیدن به بتن، از مهم ترین وظایف استفاده از آرماتور در سازه ها و بناهای مختلف تلقی می گردد. بنابراین، در مقابل اعمال فشار و تنش های بیرونی به سازه مانند زلزله، آرماتورها از آسیب دیدن و ترک خوردن سطح بتن جلوگیری به عمل می آورند.

هر شاخه میلگرد چند کیلو است؟

وزن میلگرد از مهم ترین مشخصات فنی آن ها به حساب می آید. برای هر نوع و ابعاد از میله گرد، وزن استانداردی تعیین شده است که اگر در اجرای آن غفلت صورت گیرد، ممکن است صدمات جبران ناپذیری به پروژه ساخت و ساز در آینده وارد شود.

حال سؤالی که در اینجا به میان می آید، این است که هر شاخه از انواع میلگرد دقیقاً چند کیلو است! در ادامه لیستی از انواع سایز میلگرد به همراه وزن استاندارد آن ها به کیلوگرم آماده نموده ایم:

 • میلگرد دارای قطر 8 میلی متری و طول 12 متری: 5 کیلوگرم
 • میلگرد دارای قطر 10 میلی متری و طول 12 متری: 8 کیلوگرم
 • میلگرد دارای قطر 12 میلی متری و طول 12 متری: 11 کیلوگرم
 • میلگرد دارای قطر 14 میلی متری و طول 12 متری: 15 کیلوگرم
 • میلگرد دارای قطر 16 میلی متری و طول 12 متری: 19 کیلوگرم
 • میلگرد دارای قطر 18 میلی متری و طول 12 متری: 24 کیلوگرم
 • میلگرد دارای قطر 20 میلی متری و طول 12 متری: 30 کیلوگرم
 • میلگرد دارای قطر 22 میلی متری و طول 12 متری: 36 کیلوگرم
 • میلگرد دارای قطر 25 میلی متری و طول 12 متری: 47 کیلوگرم
 • میلگرد دارای قطر 28 میلی متری و طول 12 متری: 58 کیلوگرم
 • میلگرد دارای قطر 32 میلی متری و طول 12 متری: 76 کیلوگرم
 • میلگرد دارای قطر 36 میلی متری و طول 12 متری: 96 کیلوگرم

توجه داشته باشید ارقام اعلام شده ممکن است در هر کارخانه ای قدری متفاوت باشند، اما این تفاوت همچنان بایستی جزئی باشد.

مهم ترین ویژگی های میلگرد

در طراحی و ساخت میلگرد از آلیاژ فولاد پر بازده استفاده می گردد. از مواد اولیه استفاده شده در ساختار این محصول می توان به شمش های دارای گرید sp5 اشاره نمود. آرماتورها در پروژه ها و سازه هایی که نیاز به استفاده از فولاد تقویت شده دارند، از بهترین و کاربردی ترین انتخاب ها محسوب می گردند.

ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که تقویت و مقاوم سازی بتن یا بتن آرمه، از شاخص ترین کاربردهای میله های فولادی به شمار می آید.

استفاده از این مصالح در ساختار بتن موجب افزایش مقاومت کششی بتن و به تبع آن، افزایش چشمگیر استحکام و مقاومت سازه می شود. تولید بر اساس اصول استاندارد و فناوری های روز دنیا را می توان از مهم ترین مشخصات میله فولادی قلمداد نمود.

قیمت میلگرد در تهران

به طور معمول، در فرآیند طراحی و ساخت آرماتورها از استانداردهای مختلفی نظیر استاندارد انجمن آزمون و مواد آمریکا (ATSM)، سازمان بین المللی استاندارد (ISO) و استانداردهای مربوط به کشورهای آمریکا، استرالیا و کانادا استفاده می شود.

در این زمینه باید خاطر نشان نمود که استاندارد به کار رفته و معتبر آرماتورها در کشور ما استانداردهای ISIRI 3132، استاندارد کشور روسیه و استاندارد DIN آلمان می باشد.

استانداردهای میله گرد در ایران

همانطور که می دانید استانداردهای تولید انواع میله گرد در هر کشوری به دلیل تفاوت های جوی، متفاوت است. میلگردهای کارخانه ذوب آهن اصفهان طبق استانداردهای کشور روسیه تولید شده اند طبق آن و به سه گروه زیر تقسیم می شوند:

 • میلگرد فولاد A1

میلگردهای این دسته کاملاً صاف و بدون آج هستند و با دارا بودن مقاومت تسلیم 2300 و مقاومت کششی 3800 سانتی متر مربع، در موارد خاصی همچون جوشکاری به کار می آیند.

 • میلگرد فولاد A2

میلگردهای آج دار دارای مقاومت تسلیم 3000 و مقاومت کششی 5000 سانتی متر مربع، در این دسته بندی جای می گیرند.

 • میلگرد فولاد A3

مقاوم ترین میلگردهای ذوب آهن اصفهان با مقاومت تسلیم 4000 و مقاومت کششی 6000 سانتی متر مربع، برای پروژه های نیازمند به حداکثر توان فشاری و کششی استفاده می شوند.

بررسی انواع میلگرد ساختمانی

1- از لحاظ شکل

آرماتورها از نظر فرم و شکل ظاهری در سه نوع کلاف یا آجدار پیچیده، آجدار و ساده جای می گیرند. نمونه های آجدار برای بتن ریزی در طیف وسیع و گسترده ای مورد استفاده واقع می شوند. از سوی دیگر، آرماتورهای ساده از سطح یکنواخت و کاملا صاف برخوردار می باشند.

میله های فولادی از نوع ساده غالبا در ابعاد 6 الی 50 میلیمتر موجود بوده و برای کاربردها و مصارف مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. این در حالی است که میله فولادی آجدار در مقاطع 6 الی 50 میلیمتر موجود می باشد. میلگردهای زیر ۸ میلیمتر را سیم مفتول نیز می‌گویند.

علاوه بر این، مدل های آجدار میلگرد در دو نوع TMT یا آجدار ترمومکانیکی و HSD یا مدل میلگرد آجدار مقاومت بالا تقسیم می‌شوند. میلگردهای هشت تا سی‌‌و دو میلیمتر را در ساختمان سازی و میلگردهای با قطر بیشتر در ساختن پل‌ها و بزرگ‌راه‌ها استفاده می‌شود.

بررسی انواع میله گرد

 

2- از لحاظ مقاومت

میله های فولادی از نظر مقاومت در شش نوع فولاد ضد زنگ، فایبرگلاس لیمر، گالوانیزه، اپوکسی، فولاد کربن و اروپایی طراحی و به مرحله تولید می رسند. متریال استفاده شده برای میله های فولادی اروپایی از منگنز می باشد. آرماتورهای فولاد کربن یا نوار سیاه، از رایج ترین نمونه های این محصولات هستند.

میله های فولاد کربن برای مناطق دارای رطوبت بالا مناسب نمی باشند. آرماتورهای گالوانیزه ضمن برخورداری از دوام و استحکام بالا، قیمت بالایی را به خود اختصاص می دهند.

چند مورد از میلگردهایی که در بازار صنعت پرکاربرد هستند را شرح می‌دهیم:

۱_ میلگرد اروپایی

بخش عمده میلگرد اروپایی از منگنز ساخته شده‌ است. این نوع میلگرد در کنار مقاومت بالا، قابلیت خم شونده‌گی متوسطی دارد. اما برای مناطق زلزله خیز استفاده از این نوع میلگرد توصیه نمی‌شود.

۲_ میلگرد سیاه

یکی دیگر از انواع میلگرد ساختمانی، میلگرد سیاه است. میلگرد سیاه از کربن، سیلیسیم، منگنز، فسفر و گوگرد تشکیل شده است. علی‌رغم مقاومت کششی بالا به خاطر وجود کربن در این میلگردها ، در برابر اکسید شدن و زنگ زدن مقاومت پایینی دارد و در معرض رطوبت خیلی زود زنگ می‌زند. با زنگ زدن میلگرد، بتن اطراف آن فرو می‌ریزد. بنابراین این نوع میلگرد برای مناطق مرطوب و دریایی مناسب نیست.

۳_ میلگرد اپوکسی

یک نوع دیگر از میلگرد سیاه است که با پوشش اپوکسی پوشانده شده‌است. مقاومت یکسانی با میلگرد سیاه دارد، میلگرد اپوکسی در برابر فرسایش از میلگرد سیاه مقاوم تر است.

۴_ میلگرد فولادی ضد زنگ

بهترین و گران‌ترین میلگرد موجود در بازار است که در ساخت پل‌ها، بزرگراه‌ها استفاده می‌شود.

۵_ میلگرد گالوانیزه

میلگرد گالوانیزه همان میلگرد سیاه است با پوشش گالوانیزه. به خاطر پوشش گالوانیزه در برابر خراش و آسیب دیده‌گی  مقاوم‌تر است و قیمت آن بالاتر از میلگرد سیاه است.

6-ميلگرد ساختمانی

میلگردهای ساختمانی با توجه به نوع سازه و موقعیت جغرافیایی آن تعیین می شوند. ویژگی مشترک بیشتر انواع میلگرد ساختمانی، آج دار بودن آن هاست. اما اگر برای نمونه پروژه در منطقه ای پررطوبت صورت می گیرد، بایستی از میلگردهای آج دار ضد زنگ و یا گالوانیزه استفاده نمود.

درباره بندیل میلگرد چه می دانید؟

منظور از بندیل میلگرد، ورق های پلاستیکی یا فلزی بسیار محکمی است که به منظور بسته بندی میلگردها به دور آن ها پیچیده می شوند.

وزن هر بندیل میلگرد می تواند از حدود 2 تا 5 تن متغیر باشد. حداقل تعداد میلگرد در هر بندیل نیز بایستی 4 عدد باشد و این در شرایطی است که بندیل میلگرد به یک تیر بر روی کامیون متصل شده باشد. البته لازم به ذکر است میلگردهای بالاتر از سایز 11 نبایستی با تیرآهن بسته شوند.

نکات مهم در خرید میلگرد و قیمت میلگرد

برخورداری از وزن استاندارد، از مهم ترین نکات در هنگام خرید میلگرد تلقی می گردد. ابعاد و سایز و نوع محصول، از دیگر موارد حائز اهمیت در این زمینه محسوب می شود.

آرماتورها از قطرهای متفاوت و مختلفی بهره می برند. به طور معمول، این محصولات متناسب با استانداردها، کارخانه تولیدکننده و نوع کاربرد، در محدوده بین 6 الی 60 میلیمتر طراحی و تولید می شوند. این مدل از مصالح فولادی غالبا در طول های 12 متری در بازار آهن آلات به چشم می خورند.

خرید میلگرد و قیمت میلگرد

همچنین قیمت آرماتور نیز متناسب با آج محصول، استانداردهای به کار رفته و وزن آن تعیین می گردد.

شما مخاطبان گرامی می توانید قیمت میلگرد به روز را در وبسایت https://ahanhyper.com/ مشاهده نمایید. اما در نظر داشته باشید با توجه به اینکه قیمت این مقاطع فولادی با توجه به پارامترهای بسیاری از نوسانات ارز، قیمت روز آهن آلات جهانی، کیفیت ساخت، کارخانه سازنده و …. در حال نوسان می باشد. به همین خاطر مجموعه آهن هایپر به صورت به روز قیمت میلگرد را در وب سایت درج می کند.

کارخانه های تولید کننده میلگرد

کشور ایران در رده بهترین تولیدکننده‌های میلگرد در سطح جهانی قرار دارد. در ایران بیشتر میلگردها در کارخانه ذوب اصفهان تولید می‌شود و میلگرد اصفهان در رتبه اول بازار ایران قرار دارد. در زیر چند مورد از بهترین تولید‌کننده‌های میلگرد در ایران را نام می بریم:

 • شرکت ذوب آهن اصفهان
 • کارخانه فولاد کویر کاشان
 • مجتمع فولاد خراسان
 • کارخانه فولاد میانه
 • فولاد آناهیتا گیلان
 • مجتمع فولاد روهینا
 • شرکت فولاد کوثر اهواز
 • فولاد بافق یزد
 • فولاد ابرکوه یزد
 • مجتمع فولاد شاهین بناب

انواع میلگرد اصفهان

کارخانه میلگرد اصفهان که در سال هزار و سیصد و چهل و چهار تاسیس شده است، همواره مورد توجه بازار صنعت فولاد بوده است. چند مورد از میلگردهای تولید این کارخانه به شرح زیر است:

 • میلگرد آجدار در سایزهای پنچ الی سی‌و دو میلیمتری
 • میلگرد ساده در سایز پنچ الی بیست‌ میلیمتری

بر روی میلگرد و دیگر تولیدات کارخانه فولاد اصفهان، علامت esco درج شده است.

ظرفیت خرید میلگرد از کارخانه میلگرد اصفهان حدود بیست‌وپنچ تن است.

انواع میلگرد ظفر بناب

بهتر است بدانید میلگرد ظفر بناب در سایزهای مختلف توسط کارخانه فولاد ظفر بناب تولید و عرضه می‌شود. بر روی میلگرد های تولیدی این شرکت علامت ZNGT 18  هک شده است. بهتر است بدانید که این کارخانه میلگرد ها را در گرید A2 و A3 تولید و روانه بازار می کند.

انواع میلگرد تیکمه داش

صنایع فولاد کاوه تیکمه داش از جمله کارخانه های معتبر می باشد که توانسته است محصولات باکیفیتی را تولید و روانه بازار کند. این کارخانه میلگرد های ساده و میلگردهای آجدار را تولید می‌کند که معمولاً در گرید های A2 و  A3 می باشند. تفاوت این دو محصول شکل عاج موجود بر روی سطح آن می باشد که در میلگرد A3 به صورت ضربدری ثبت شده است. اما در میلگردهای A2 به صورت تکی می باشد. در نظر داشته باشید که آج های گرید A3 به صورت هفت و هشتی بوده اما در میلگردها A2 به صورت موازی قرار می گیرد. هر یک از این میلگردهای تیکه داش دارای کاربردهای خاصی بوده و در کاربردهای خاصی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. کارخانه تیکمه داش با استفاده از فناوری روز دنیا و دانش روز محصولات با کیفیتی را تولید و عرضه کرده است.

انواع میلگرد نیشابور

میلگرد نیشابور از جمله با کیفیت ترین انواع میلگرد می باشد که در بازار محصولات فولادی وجود دارد. در نظر داشته باشید که این محصولات با توجه به استاندارد ملی شامل میلگرد آجدار ۴۰۰ و میلگرد آجدار ۳۴۰ و میلگرد ساده ۲۴۰ است. نکته بسیار مهمی که باید بدانید این است که این میلگرد آجدار A3 با آج 340 و 400 و میلگرد ساده 240 در طول های ۱۰ تا ۵۰ میلیمتر تولید و عرضه می شود. در نظر داشته باشید که حداقل ازدیاد طول نسبی میلگرد ساده حدود ۶۵ درصد و برای میلگرد آجدار ۱۸ و ۱۶ درصد می باشد. بر روی میلگرد نیشابور علامت KSC هک شده است.

قیمت میلگرد بر چه اساسی است ؟

قیمت میلگرد بر چه اساسی است؟

تفاوت قیمت هر شاخه میلگرد بر اساس وزن آن است. عامل دیگری که در بررسی و نوسانات قیمت میلگرد تاثیر دارد، قیمت ارز و دلار است، چون مواد اولیه که میلگرد از آن تهیه می‌شود، از کشورهای دیگر وارد می‌شود و هم چنین ماشین آلاتی که میلگرد را تولید می‌کنند از کشورهای خارجی وارد می‌شوند بنابراین بالا یا پایین رفتن دلار در قیمت میلگرد تاثیر می‌گذارد.

قیمت میلگرد در تهران

بازار تهران، محل فروش میلگردهای برترین کارخانه جات سراسر کشور است. بدیهی است که قیمت انواع میلگرد در بازار تهران تحت سودجویی برخی از بازاری ها نسبت به دیگر شهرها بالاتر باشد، لذا حتماً پیش از تهیه هر میلگردی، با مراجعه به فروشگاه های رسمی و معتبر از قیمت میلگرد بازار تهران مطمئن شوید.

قیمت میلگرد در اصفهان

قیمت میلگرد اصفهان امروز، ممکن است به دلیل نوسانات ارزی حال حاضر رو به افزایش باشد، اما با این حال نبایستی گول سودجویان بازار را خورد و از قیمت های روز غافل ماند. همچنین بهتر است بدانید که قیمت میلگرد اصفهان درب کارخانه به طور معمول نسبت به قیمت خود فروشگاه به دلیل واسطه گری کمتر می باشد.

قیمت میلگرد قزوین، قیمت میلگرد یزد و قیمت میلگرد سیرجان نیز به طور معمول از بازار سودجویان تهران ممکن است کمتر باشد. اینجاست که تهیه میلگردها از فروشگاهی قابل اطمینان از بالاترین اهمیت برخوردار است.

لازم به ذکر است برای اطلاع از قیمت لحظه ای میلگرد، قیمت میلگرد فایکو، قيمت ميلگرد در بازار تهران و قیمت میلگرد در بازار اصفهان می توانید با کارشناسان آهن هایپر در اسرع وقت در تماس باشید.

فروش میلگرد در آهن هایپر

قابل توجه تمامی هر خریدار میلگرد در سراسر کشور، شما می توانید جهت خرید میلگرد اصفهان ساخت کارخانه ذوب آهن، از سایت رسمی فروشگاه آهن هایپر بازدید نمایید. بیش از دو دهه است که این فروشگاه در زمینه فروش میلگرد اصفهان و دیگر کارخانه جات برتر کشور، نامی در بازار آهن آلات ساختمانی و صنعتی برای خود برهم زده است.

خوشبختانه به دلیل ارسال مستقیم و بی واسطه محصولات به مشتری، قیمت میلگرد تهران در فروشگاه آهن هایپر با قیمت میلگرد درب کارخانه تفاوتی ندارد.

میلگرد به انگلیسی

همانطور که ذکر شد میلگرد در انواع مختلفی موجود می باشد که هر یک از انواع آن دارای ویژگی های منحصر به فرد بوده و همچنین در کاربردهای خاصی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از سوالاتی که اکثر بازدیدکنندگان دارند این است که میلگرد به انگلیسی به چه صورت می باشد؟ میلگرد به انگلیسی Rebar است که شما می توانید با سرچ کردن این کلمه اطلاعات بسیاری را کسب نمایید.

وزن میلگرد

وزن میلگرد از جمله پارامترهای بسیار مهم می باشد. وزن میلگرد ها  با سایز های مختلف متفاوت است. از جمله مهمترین عوامل در تعیین قیمت میلگرد، وزن میلگرد می باشد: چرا که به صورت مستقیم با نوع و گرید ورق فولاد مورد استفاده در ساختمان در ارتباط است. از جمله مهمترین مرجع های سنجش وضعیت کیفیت استاندارد میلگرد محسوب می شود. در صورتی که شما عزیزان از این موضوع اطلاعات کافی نداشته باشید؛ امکان دارد برخی افراد از شما سوء استفاده کنند. در صورتی که وزن میلگرد با وزن استاندارد جدول وزنی میلگرد اختلاف زیادی داشته باشد؛ نشان از استاندارد نبودن آن می باشد و خواص آن نیز نامناسب خواهد بود. باید سعی کنید از فروشگاه های معتبر همچون مجموعه آهن هایپر این محصولات را تهیه نمایید.

خرید میلگرد

شما مخاطبان گرامی از طریق وبسایت https://ahanhyper.com/ می‌توانید جهت خرید میلگرد اقدام نمایید. در صورتی که اطلاعات کامل از این محصولات نداشته باشید کافیست از طریق شماره های ذکر شده با کارشناسان فروش این مجموعه در تماس باشید و به این صورت بهترین انتخاب را داشته باشید و محصولات با کیفیت را تهیه نمایید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

دانلود مقاله “میلگرد

مقالات مرتبط :

نحوه نگهداری میلگرد

نحوه میلگرد گذاری پله

نحوه محاسبه میلگرد معادل

نحوه محاسبه میلگرد طولی

نحوه محاسبه میلگرد شناژ

نحوه محاسبه میلگرد سقف تیرچه بلوک 

نحوه محاسبه میلگرد راه پله

نحوه محاسبه طول میلگرد زیگزاگ تیرچه 

نحوه محاسبه طول میلگرد انتظار

ویژگی‌ها و کاربردهای میلگرد 14 چیست؟

میلگرد تفلون چیست و چه کاربردهایی دارد؟

میلگرد پلی اتیلن چیست و چه کاربردهایی دارد؟

تفاوت میلگرد و مفتول در چه مواردی است؟

میلگرد عصایی و کاربرد آن در ساختمان‌سازی 

میلگرد درون بتن چه کاربردی دارد؟

میلگرد پیچشی چیست و چه کاربردهایی دارد؟

میلگرد بازالت چیست و چه کاربردی دارد؟

میلگرد ۱۲ چه کاربردهایی دارد؟

میزان تولید میلگرد در ایران چقدر است؟

منظور از ضوابط جوشکاری میلگرد چیست؟

مش و شبکه میلگرد چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

لیستوفر میلگرد چیست و چه کاربردی دارد؟

قیمت میلگرد در دوران آقای رئیسی چگونه خواهد بود؟

مهمترین کاربردهای میلگرد 32 چیست؟

تفاوت میلگرد سبک و سنگین در چه مواردی است؟

تفاوت میلگرد A3 و A4 در چیست؟

بهترین میلگرد برای شناژ کدام است؟

بهترین میلگرد برای تیرچه کدام است؟

نحوه محاسبه پرت میلگرد

نحوه محاسبه ازدیاد طول میلگرد

نحوه عبور میلگرد تیر از ستون

میلگرد پیش تنیده چیست و چه کاربردی دارد؟

بازیافت میلگرد چیست و چگونه انجام می شود؟

نحوه خواندن میلگرد

نحوه خرید میلگرد از بورس کالا

نحوه تولید میلگرد بستر

مجتمع فولاد خرم آباد

میلگرد کامپوزیت چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

معرفی انواع شمش فولادی برای تولید میلگرد

نحوه اتصال میلگرد بستر به ستون

نحوه تشخیص میلگرد a2 و a3

نحوه بستن میلگرد راه پله

نحوه بستن میلگرد ستون

نحوه برآورد کردن میلگرد فونداسیون

نحوه آزمایش میلگرد

نحوه بارگیری میلگرد

نحوه استفاده از چسب کاشت میلگرد

میلگرد بستر کجا استفاده می شود؟

میلگرد برای سه طبقه

میلگرد برای راویز (رابیتس)

میلگرد از چه ساخته شده

مقدار میلگرد برای هر متر مربع

معایب میلگرد بستر

معایب کاشت میلگرد

معایب فورجینگ میلگرد

محاسبه میلگرد فونداسیون

فواید استفاده از میلگرد فشاری

میلگرد ها بر اساس چه چیزی شناسایی می شوند

میلگرد مورد استفاده در خاموت

میلگرد خاموت a2 یا a3

میلگرد مورد استفاده در تیرچه

معایب میلگرد frp

کمترین قطر میلگرد

کاربرد میلگرد ممان منفی

کاربرد میلگرد رکابی

کاربرد میلگرد a2 و a3

فواید میلگرد بستر

روش های وصله میلگرد

میلگرد کدام کارخانه سبک تر است ؟

میلگرد کدام کارخانه بهتر است؟

میلگرد ادکا چیست؟

میلگرد مورد نیاز برای ساختمان 5 طبقه

میلگرد مورد استفاده در رابیتس

میلگرد ساختمان دو طبقه

میلگرد ساختمان چهار طبقه

روش های کاشت میلگرد

روش های جلوگیری از خوردگی میلگرد

روش های مهار میلگرد در بتن

آشنایی با میلگرد راستا یا سیتکا

روش جوشکاری میلگرد

حداکثر فاصله میلگرد دال

حداقل میلگرد شناژ

حداقل میلگرد شمع

حداکثر فاصله میلگرد طولی ستون

حداقل میلگرد دیوار برشی

حداقل میلگرد در فونداسیون

حداکثر میلگرد فوندانسیون

حداکثر میزان میلگرد در ستون

حداکثر فاصله میلگرد ها

حداکثر فاصله میلگرد حرارتی

حداقل میلگرد دال

چگونه شبکه میلگرد ستون را به ریشه وصل کنیم؟

چگونه از کارخانه میلگرد بخریم؟

چرا میلگرد ها قابلیت خم شدن دارند؟

چرا میلگرد شیار دارد؟

چرا میلگرد داخل بتن زنگ نمی زند؟

چرا در ساختمان سازی از میلگرد استفاده می کنند؟

چگونه میلگرد را دایره کنیم؟

چگونه میلگرد را صاف کنیم؟

چگونه میلگرد را ببریم؟

چگونه سایز میلگرد را تشخیص دهیم؟

چسب بتن برای کاشت میلگرد

چیدمان میلگرد فونداسیون

چرا از میلگرد در بتن استفاده می شود؟

بهترین تولید کنندگان میلگرد در ایران

انواع مقاومت میلگرد

آموزش ساخت قیچی میلگرد بر

بهترین روش برش میلگرد

برای ساخت میلگرد از چه آلیاژی استفاده میشود؟

آموزش محاسبه میلگرد ستون

آموزش جوشکاری میلگرد

پرفروش ترین میلگرد در ایران

بیشترین سایز میلگرد مورد استفاده در ساختمان

بهترین میلگرد برای تیرچه

انواع روش های کاشت میلگرد

انواع آزمایشات میلگرد

انواع اتصال میلگرد

بهترین روش خرید میلگرد

بهترین روش زنگ زدایی میلگرد

انواع میلگرد در سقف تیرچه بلوک

انواع میلگرد در سازه بتنی

انواع میلگرد بدون آج

انواع میلگرد در فونداسیون

استفاده از میلگرد در همبندی

ارزانترین میلگرد برای صادرات

انواع شماره میلگرد

تولید میلگرد از ضایعات

انواع میلگرد صنعتی

انواع میلگرد ترانسی

ضوابط کاشت میلگرد در بتن چیست؟

انواع سایز میلگرد؛ چرا باید سایز میلگرد را به درستی تشخیص دهیم؟

میلگرد گالوانیزه چیست؟

روش های تولید میلگرد آلیاژی

مشخصات میلگرد a1 ،a2 ،a3 و تفاوت آن‌ها

فرایند استاندارد خمکاری میلگرد

شابلون میلگرد و کاربردهای آن

خم کاری میلگرد در ساختمان سازی چگونه است؟

چرا برای مسلح کردن بتن به میلگرد حرارتی نیاز داریم؟

جدول وزن و اشتال میلگرد

تفاوت وال پست و میلگرد بستر و تعاریف آن ها

تفاوت میلگرد و مفتول چیست؟

میلگرد آلیاژی چیست و انواع آن

پیش بینی قیمت آهن و میلگرد در سال 1401

نقش میلگرد های حرارتی در سقف تیرچه بلوک ها

کاربرد میلگرد در ساختمان سازی چیست؟

کاربرد میلگرد

کاربرد میلگرد حرارتی در سقف سازه ها

کاربرد میلگرد بستر

کاربرد میلگرد آجدار

کاربرد میلگرد a1

میلگرد حرارتی چیست؛ هر آنچه باید درباره آن بدانید

کاربرد میلگرد ادکا

میلگرد مورد نیاز برای ساختمان یک، دو و سه طبقه

میلگرد کلاف یا کلاف عرضی چیست؟

مقایسه کیفیت میلگرد ها

علت افزایش قیمت میلگرد

سبک ترین میلگرد در بازار آهن آلات

روش های ساخت میلگرد

معرفی میلگرد خاص و کاربردی

راهنمای انتخاب و خرید میلگرد و تیرآهن

بی کیفیت ترین میلگرد ایران

بهترین نوع میلگرد در بازار کدام است؟

آشنایی با کاربرد میلگرد A2

نحوه محاسبه قیمت میلگرد

میلگرد کدام کارخانه ها تقاضای بیشتری دارد؟

میلگرد ساده A1 (داکتیل) و کاربردهای آن

میلگرد زیگزاگ، از تولید تا کاربرد آن در ساخت و ساز

میلگرد ادکا و ممان منفی چه تفاوتی دارند؟

میلگرد HSD، شرح کامل از معرفی تا مشخصات آن

محاسبه سر انگشتی میلگرد فوندانسیون

کوپلر میلگرد و بررسی انواع آن

شناسایی میلگرد در بتن و اهمیت آن

چگونه میلگرد تقلبی از اصل تشخیص دهیم؟

تفاوت میلگرد A1 A2 A3 A4 و مشخصات مکانیکی و کاربرد آن ها

بهترین زمان خرید میلگرد چه وقت است؟

کاربرد میلگرد ساده

نحوه بستن میلگرد حرارتی در سقف؛ کاربرد میلگرد حرارتی

کاربرد میلگرد چیست؟

انواع خم میلگرد و بررسی مراحل اجرای آن

انواع آرماتوربندی میلگردهای تقویتی و نحوه محاسبه آن

میلگرد کلاف چیست، فرآیند تولید و کاربرد میلگرد کلاف

میلگرد استیل؛ مزایا و ویژگی ها

کاربرد میلگرد در سازه چیست؟

طبقه بندی فولاد میلگرد

چه میلگردی بخریم که دیرتر زنگ بزند؟

محاسبه انواع اورلوپ میلگرد و نکاتی که باید بدانید

کاربرد و محاسبه مقدار میلگرد حرارتی در سقف تیرچه بلوک

تشریح الگوریتم شناسایی مارجین حوزه شمش و میلگرد

بهترین نوع میلگرد در بازار کدام است؟

نحوه محاسبه قطر میلگرد

روش ساخت میلگرد

آموزش جوشکاری فورجینگ یا سر به‌ سر میلگرد

تولید میلگرد روش‌های ترمکس و میکرو آلیاژی

نقش میلگرد در مقاوم سازی ساختمان

علت شکستن میلگرد در حین خم کاری چیست؟

روش های تست میلگرد

تفاوت میان میلگرد های خمشی و میلگرد های برشی

آموزش آرماتوربندی و بستن میلگرد

ابزارهای برش میلگرد

علامت اختصاری حک شده بر روی میلگرد

تفاوت میلگرد ساده و آجدار

میلگرد های مورد نیاز برای ساخت ساختمان ها

میلگرد کامپوزیت FRP چیست؟

چه میلگردی دیرتر زنگ میزند؟

میلگرد زیگزاگ چیست و چه کاربردی دارد؟

میلگرد ترمکس و شرایط استفاده از آن

معرفی انواع وصله میلگرد

ساده ترین روش محاسبه وزن میلگرد

بررسی مقاومت کششی میلگرد

میخکوبی خاک با استفاده از میلگرد چگونه انجام می شود؟

اسپیسر میلگرد چیست؟

تاثیر کیفیت میلگرد بر عمر ساختمان

فرایند تولید میلگرد

کارخانه‌های تولیدکننده میلگرد

هر بندیل میلگرد چند شاخه و وزن آن چند کیلوگرم است؟

مشخصات میلگرد حرارتی چیست؟

جوش سر به سر میلگرد (فورجینگ)

میلگرد ترانس چیست؟ + معرفی انواع آن بهمراه مشخصات و مزایا

میلگرد گذاری تیر و طراحی تیرهای بتنی

میلگرد سنجاقی چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟

نورد سایز های مختلف میلگرد

انواع استاندارد میلگرد و مشخصات آنها

راهنمای کامل نحوه اجرای میلگرد حرارتی و استانداردهای آن

خرپا یا میلگرد زیگزاگ چیست؟ + معرفی مشخصات و انواع آن

میلگرد تقویتی چیست؛ نحوه چیدمان آن در تیرچه و فونداسیون

راهنمای انبار کردن و نگهداری میلگرد + نکات مهم نگهداری میلگرد

میلگرد بستر چیست؟ جزئیات مشخصات فنی و خصوصیات برجسته

کارخانه فولاد پرند

کارخانه فولاد تاکستان

آموزش بستن آرماتور فونداسیون

شرکت فولاد معراج کردکوی

کارخانه فولاد کیان ابهر

کارخانه ذوب و نورد خلیج فارس

کارخانه فروآلیاژی شهریار پارسا 

کارخانه فولاد و نورد هشترود

کارخانه فولاد شاهین بناب

کارخانه ذوب آهن آسیا 

کارخانه تولیدی صنعتی فولادگران امروز

کارخانه فولاد عتیق آذر سهند

کارخانه فولاد شمس سپهر

کارخانه صبا فولاد منظومه

کارخانه صنایع فولاد سازان امیرآباد

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 672 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36