میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

میلگرد

میلگرد آجدار

امروز: دوشنبه 2024/07/22

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحداستانداردوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
131064010ميلگرد آجدار پرشین فولاد 10 A2 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131064020ميلگرد آجدار پرشین فولاد 10 A3 شاخه 12 متری26,100 تومان2024/3/18 | 13:45
131264020ميلگرد آجدار پرشین فولاد 12 A3 شاخه 12 متری25,730 تومان2024/3/18 | 13:45
131464020ميلگرد آجدار پرشین فولاد 14 A3 شاخه 12 متری24,960 تومان2024/3/18 | 13:45
131664020ميلگرد آجدار پرشین فولاد 16 A3 شاخه 12 متری24,960 تومان2024/3/18 | 13:45
131864020ميلگرد آجدار پرشین فولاد 18 A3 شاخه 12 متری24,960 تومان2024/3/18 | 13:45
132064020ميلگرد آجدار پرشین فولاد 20 A3 شاخه 12 متری24,960 تومان2024/3/18 | 13:45
132264020ميلگرد آجدار پرشین فولاد 22 A3 شاخه 12 متری24,960 تومان2024/3/18 | 13:45
132564020ميلگرد آجدار پرشین فولاد 25 A3 شاخه 12 متری24,960 تومان2024/3/18 | 13:45
132864020ميلگرد آجدار پرشین فولاد 28 A3 شاخه 12 متری24,960 تومان2024/3/18 | 13:45
133264020ميلگرد آجدار پرشین فولاد 32 A3 شاخه 12 متری24,960 تومان2024/3/18 | 13:45
130864010ميلگرد آجدار پرشین فولاد 8 A2 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131060010ميلگرد آجدار فولاد پارس آرمان A2 10 شاخه 12 متری28,200 تومان2024/3/18 | 13:38
131260010ميلگرد آجدار فولاد پارس آرمان A2 12 شاخه 12 متری28,200 تومان2024/3/18 | 13:38
130860010ميلگرد آجدار فولاد پارس آرمان A2 8 شاخه 12 متری30,200 تومان2024/3/18 | 13:38
131061010ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 10 A3 شاخه 12 متری2023/9/11 | 19:28
131261010ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 12 A3 شاخه 12 متری25,780 تومان2024/3/18 | 13:38
131461010ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 14 A3 شاخه 12 متری24,590 تومان2024/3/18 | 13:38
131661010ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 16 A3 شاخه 12 متری24,590 تومان2024/3/18 | 13:38
131861010ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 18 A3 شاخه 12 متری24,590 تومان2024/3/18 | 13:38
132061010ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 20 A3 شاخه 12 متری24,590 تومان2024/3/18 | 13:38
132261010ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 22 A3 شاخه 12 متری24,590 تومان2024/3/18 | 13:38
132561010ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 25 A3 شاخه 12 متری24,590 تومان2024/3/18 | 13:38
131258010میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 12 A3 شاخه 12 متری27,340 تومان2024/3/18 | 13:35
131658010میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 16 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131014010میلگرد آجدار آریا امیر 10 A2 شاخه 12 متری2024/3/4 | 18:24
131214010میلگرد آجدار آریا امیر 12 A2 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:04
131071010میلگرد آجدار آریا ذوب A3 10 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131271010میلگرد آجدار آریا ذوب A3 12 شاخه 12 متری2024/3/10 | 12:25
131471010میلگرد آجدار آریا ذوب A3 14 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
132871010میلگرد آجدار آریا ذوب A3 28 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
133071010میلگرد آجدار آریا ذوب A3 30 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
130871010میلگرد آجدار آریا ذوب A3 8 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131070010میلگرد آجدار آریان فولاد A2 10 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131270010میلگرد آجدار آریان فولاد A2 12 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131470010میلگرد آجدار آریان فولاد A2 14 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131670010میلگرد آجدار آریان فولاد A2 16 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131070020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 10 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131270020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 12 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131470020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 14 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131670020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 16 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131870020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 18 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
132070020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 20 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
132270020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 22 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
132570020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 25 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
132870020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 28 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
133270020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 32 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131069010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A2 10 شاخه 12 متری27,710 تومان2024/3/18 | 14:24
130869010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A2 8 شاخه 12 متری27,710 تومان2024/3/18 | 14:24
131269010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 12 شاخه 12 متری27,710 تومان2024/3/18 | 14:24
131469010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 14 شاخه 12 متری27,160 تومان2024/3/18 | 14:24
131669010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 16 شاخه 12 متری27,160 تومان2024/3/18 | 14:24
131869010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 18 شاخه 12 متری27,160 تومان2024/3/18 | 14:24
132069010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 20 شاخه 12 متری27,160 تومان2024/3/18 | 14:24
132269010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 22 شاخه 12 متری27,160 تومان2024/3/18 | 14:24
132569010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 25 شاخه 12 متری27,160 تومان2024/3/18 | 14:24
132869010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 28 شاخه 12 متری27,160 تومان2024/3/18 | 14:24
133269010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 32 شاخه 12 متری27,160 تومان2024/3/18 | 14:24
131054010میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 10 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131254010میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 12 شاخه 12 متری2024/3/10 | 08:00
131454010میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 14 شاخه 12 متری24,400 تومان2024/3/18 | 13:25
131654010میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 16 شاخه 12 متری24,400 تومان2024/3/18 | 13:25
131854010میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 18 شاخه 12 متری24,400 تومان2024/3/18 | 13:25
132054010میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 20 شاخه 12 متری24,400 تومان2024/3/18 | 13:25
132254010میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 22 شاخه 12 متری24,400 تومان2024/3/18 | 13:25
132554010میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 25 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131035010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A2 10 شاخه 12 متری2024/3/4 | 19:45
130835010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A2 8 شاخه 12 متری2024/3/4 | 19:45
131235010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 12 شاخه 12 متری28,600 تومان2024/3/18 | 13:07
131435010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 14 شاخه 12 متری28,200 تومان2024/3/18 | 13:07
131635010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 16 شاخه 12 متری28,200 تومان2024/3/18 | 13:07
131835010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 18 شاخه 12 متری28,200 تومان2024/3/18 | 13:07
132035010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 20 شاخه 12 متری28,200 تومان2024/3/18 | 13:07
132235010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 22 شاخه 12 متری28,200 تومان2024/3/18 | 13:07
132535010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 25 شاخه 12 متری28,200 تومان2024/3/18 | 13:07
132835010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 28 شاخه 12 متری28,200 تومان2024/3/18 | 13:07
133235010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 32 شاخه 12 متری28,200 تومان2024/3/18 | 13:07
131006010میلگرد آجدار بافق یزد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7.427,580 تومان2024/3/18 | 23:34
131206010میلگرد آجدار بافق یزد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرم10.727,300 تومان2024/3/18 | 23:34
131406010میلگرد آجدار بافق یزد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرم14.525,880 تومان2024/3/18 | 23:34
131606010میلگرد آجدار بافق یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم1925,880 تومان2024/3/18 | 23:34
131806010میلگرد آجدار بافق یزد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم2425,690 تومان2024/3/18 | 23:34
132006010میلگرد آجدار بافق یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم2925,690 تومان2024/3/18 | 23:34
132206010میلگرد آجدار بافق یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم3525,690 تومان2024/3/18 | 23:33
132506010میلگرد آجدار بافق یزد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرم4625,690 تومان2024/3/18 | 23:33
132806010میلگرد آجدار بافق یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرم5825,690 تومان2024/3/18 | 23:33
133206010میلگرد آجدار بافق یزد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرم7525,690 تومان2024/3/18 | 23:33
130806010میلگرد آجدار بافق یزد 8 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری8کیلوگرم4.729,000 تومان2024/3/18 | 23:34
131005010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7.82023/9/13 | 18:04
131205010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرم102024/3/5 | 02:25
131405010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرم1324,220 تومان2024/3/18 | 23:34
131805010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم22.524,035 تومان2024/3/18 | 23:34
132005010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم3024,035 تومان2024/3/18 | 23:34
132205010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم3724,035 تومان2024/3/18 | 23:34
132505010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرم4724,035 تومان2024/3/18 | 23:34
132805010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرم582024/3/18 | 23:34
131039010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان A3 10 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131605010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان A3 16 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم17.524,220 تومان2024/3/18 | 23:34
133239010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان A3 32 شاخه 12 متری2024/3/18 | 13:14
130839010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان A3 8 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131050010میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A2 10 شاخه 12 متری26,610 تومان2024/3/18 | 13:18
131250010میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A2 12 شاخه 12 متری26,330 تومان2024/3/18 | 13:18
131450010میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A2 14 شاخه 12 متری25,780 تومان2024/3/18 | 13:18
130850010میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A2 8 شاخه 12 متری27,070 تومان2024/3/18 | 13:18
131650010میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A3 16 شاخه 12 متری25,780 تومان2024/3/18 | 13:18
131850010میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A3 18 شاخه 12 متری25,780 تومان2024/3/18 | 13:18
132050010میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A3 20 شاخه 12 متری25,780 تومان2024/3/18 | 13:18
132250010میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A3 22 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132550010میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A3 25 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131068010میلگرد آجدار درپاد تبریز 10 A2 شاخه 12 متری29,300 تومان2024/3/18 | 14:24
131268010میلگرد آجدار درپاد تبریز 12 A3 شاخه 12 متری29,300 تومان2024/3/18 | 14:24
131468010میلگرد آجدار درپاد تبریز 14 A3 شاخه 12 متری24,820 تومان2024/3/18 | 14:24
131668010میلگرد آجدار درپاد تبریز 16 A3 شاخه 12 متری24,820 تومان2024/3/18 | 14:24
131868010میلگرد آجدار درپاد تبریز 18 A3 شاخه 12 متری24,820 تومان2024/3/18 | 14:24
132068010میلگرد آجدار درپاد تبریز 20 A3 شاخه 12 متری24,820 تومان2024/3/18 | 14:24
132268010میلگرد آجدار درپاد تبریز 22 A3 شاخه 12 متری24,820 تومان2024/3/18 | 14:24
132568010میلگرد آجدار درپاد تبریز 25 A3 شاخه 12 متری24,820 تومان2024/3/18 | 14:24
132868010میلگرد آجدار درپاد تبریز 28 A3 شاخه 12 متری2024/3/11 | 05:05
133268010میلگرد آجدار درپاد تبریز 32 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
130868010میلگرد آجدار درپاد تبریز 8 A2 شاخه 12 متری2024/3/4 | 20:49
131430010میلگرد آجدار دماوند A3 14 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131630010میلگرد آجدار دماوند A3 16 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131830010میلگرد آجدار دماوند A3 18 شاخه 12 متری2024/3/11 | 00:51
132030010میلگرد آجدار دماوند A3 20 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131025010میلگرد آجدار ذوب آهن آسیا A2 10 شاخه 12 متری25,690 تومان2024/3/18 | 13:01
131225010میلگرد آجدار ذوب آهن آسیا A2 12 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:18
131625010میلگرد آجدار ذوب آهن آسیا A3 16 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:18
131059010میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل A2 10 شاخه 12 متری25,000 تومان2024/3/18 | 13:45
131259010میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل A2 12 شاخه 12 متری25,000 تومان2024/3/18 | 13:38
131059020میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل A3 10 شاخه 12 متری2024/3/4 | 20:17
131259020میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل A3 12 شاخه 12 متری2024/3/18 | 13:35
131459020میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل A3 14 شاخه 12 متری25,700 تومان2024/3/18 | 13:38
131659020میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل A3 16 شاخه 12 متری25,700 تومان2024/3/18 | 13:38
131859020میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل A3 18 شاخه 12 متری25,700 تومان2024/3/18 | 13:38
130809010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 8 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری25کیلوگرم46.22023/9/13 | 18:12
131009010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 10 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری22کیلوگرم35.72023/9/13 | 18:13
131209010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرم10.62023/9/13 | 18:10
131409010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 14 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری14کیلوگرم14.52023/9/13 | 18:13
131402010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرم14.528,300 تومان2024/3/18 | 23:34
131609010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری16کیلوگرم18.92023/9/13 | 18:13
131602010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم18.928,300 تومان2024/3/18 | 23:34
131809010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری18کیلوگرم242024/7/22 | 05:28
131802010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم2427,500 تومان2024/3/18 | 23:34
132002010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم29.628,300 تومان2024/3/18 | 23:34
132009010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهبنگاه اصفهان12 متری20کیلوگرم29.62023/9/13 | 18:13
132202010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم35.728,300 تومان2024/3/18 | 23:34
132502010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرم46.228,600 تومان2024/3/18 | 23:34
132802010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرم57.92024/3/5 | 02:31
133209010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرم75.727,070 تومان2024/3/18 | 23:23
133602010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 36 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131040010میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A2 10 شاخه 12 متری28,800 تومان2024/3/18 | 13:14
131440010میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A2 14 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131640010میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A2 16 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131840010میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A2 18 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
130840010میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A2 8 شاخه 12 متری28,900 تومان2024/3/18 | 13:14
131240010میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 12 شاخه 12 متری28,800 تومان2024/3/18 | 13:14
131440020میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 14 شاخه 12 متری28,800 تومان2024/3/18 | 13:14
131640020میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 16 شاخه 12 متری28,800 تومان2024/3/18 | 13:14
131840020میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 18 شاخه 12 متری28,800 تومان2024/3/18 | 13:14
132040020میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 20 شاخه 12 متری28,800 تومان2024/3/18 | 13:14
132240020میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 22 شاخه 12 متری2024/3/4 | 19:51
132540020میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 25 شاخه 12 متری2024/3/4 | 19:51
131245010میلگرد آجدار ذوب فولاد ایزدخواست جنوب A3 12 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131445010میلگرد آجدار ذوب فولاد ایزدخواست جنوب A3 14 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131645010میلگرد آجدار ذوب فولاد ایزدخواست جنوب A3 16 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131845010میلگرد آجدار ذوب فولاد ایزدخواست جنوب A3 18 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132045010میلگرد آجدار ذوب فولاد ایزدخواست جنوب A3 20 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131028010میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A2 10 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
130828010میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A2 8 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131028020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 10 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131228020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 12 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131428020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 14 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131628020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 16 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131828020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 18 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132028020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 20 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132228020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 22 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132508020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 25 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132828020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 28 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
133228020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 32 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
130828020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 8 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131067010میلگرد آجدار شاهرود 10 A3 شاخه 12 متری27,070 تومان2024/3/18 | 13:45
131267010میلگرد آجدار شاهرود 12 A3 شاخه 12 متری26,560 تومان2024/3/18 | 13:45
131467010میلگرد آجدار شاهرود 14 A3 شاخه 12 متری25,780 تومان2024/3/18 | 13:45
131667010میلگرد آجدار شاهرود 16 A3 شاخه 12 متری25,780 تومان2024/3/18 | 13:45
131867010میلگرد آجدار شاهرود 18 A3 شاخه 12 متری25,780 تومان2024/3/18 | 13:45
132067010میلگرد آجدار شاهرود 20 A3 شاخه 12 متری25,780 تومان2024/3/18 | 13:45
132267010میلگرد آجدار شاهرود 22 A3 شاخه 12 متری26,060 تومان2024/3/18 | 13:45
132567010میلگرد آجدار شاهرود 25 A3 شاخه 12 متری26,060 تومان2024/3/18 | 13:45
132867010میلگرد آجدار شاهرود 28 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
133267010میلگرد آجدار شاهرود 32 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131062010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 10 A3 شاخه 12 متری2023/9/11 | 19:28
131462010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 14 A3 شاخه 12 متری2023/9/11 | 19:28
131662010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 16 A3 شاخه 12 متری2023/9/11 | 19:28
131862010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 18 A3 شاخه 12 متری2023/9/11 | 19:28
132062010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 20 A3 شاخه 12 متری2023/9/11 | 19:28
132262010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 22 A3 شاخه 12 متری2023/9/11 | 19:28
132562010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 25 A3 شاخه 12 متری2023/9/11 | 19:28
131057010میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 10 A2 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131057020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 10 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131257010میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 12 A2 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131257020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 12 A3 شاخه 12 متری26,380 تومان2024/3/18 | 13:35
131457010میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 14 A2 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131457020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 14 A3 شاخه 12 متری25,280 تومان2024/3/18 | 13:35
131657010میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 16 A2 شاخه 12 متری2024/3/10 | 11:26
131657020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 16 A3 شاخه 12 متری25,280 تومان2024/3/18 | 13:35
131857020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 18 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132057020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 20 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132257020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 22 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132557020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 25 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132857020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 28 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
133257020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 32 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131003010میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم525,780 تومان2024/3/18 | 23:34
131003020میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم6.22024/1/1 | 18:49
131203010میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A2 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131203020میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرم10.225,780 تومان2024/3/18 | 23:34
131203030میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A4 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131403020میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرم13.625,410 تومان2024/3/18 | 23:34
131403030میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A4 شاخه 12 متری2024/3/11 | 02:21
131603020میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم17.325,410 تومان2024/3/18 | 23:34
131603030میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A4 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131803020میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم22.125,410 تومان2024/3/18 | 23:34
131803030میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A4 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
132003020میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم2825,410 تومان2024/3/18 | 23:34
132003030میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A4 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
132203020میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم35.525,410 تومان2024/3/18 | 23:34
132203030میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A4 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
132503020میلگرد آجدار ظفر بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرم45.925,410 تومان2024/3/18 | 23:34
132503030میلگرد آجدار ظفر بناب 25 A4 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
132803020میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرم5825,410 تومان2024/3/18 | 23:34
132803030میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A4 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
133203020میلگرد آجدار ظفر بناب 32 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
130803010میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری8کیلوگرم4.225,960 تومان2024/3/18 | 23:34
131229010میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 12 شاخه 12 متری24,770 تومان2024/3/18 | 13:01
131429010میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 14 شاخه 12 متری24,770 تومان2024/3/18 | 13:01
131629010میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 16 شاخه 12 متری24,770 تومان2024/3/18 | 13:01
131829010میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 18 شاخه 12 متری24,770 تومان2024/3/18 | 13:01
132029010میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 20 شاخه 12 متری24,770 تومان2024/3/18 | 13:01
132229010میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 22 شاخه 12 متری24,770 تومان2024/3/18 | 13:01
132529010میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 25 شاخه 12 متری24,770 تومان2024/3/18 | 13:01
132829010میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 28 شاخه 12 متری24,770 تومان2024/3/18 | 13:01
133229010میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 32 شاخه 12 متری24,770 تومان2024/3/18 | 13:01
131037010میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A2 10 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131237010میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A3 12 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131437010میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A3 14 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131637010میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A3 16 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131837010میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A3 18 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132037010میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A3 20 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132237010میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A3 22 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132537010میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A3 25 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131065010میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 10 A2 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131065020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 10 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131265010میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 12 A2 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131265020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 12 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131465020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 14 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131665020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 16 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131865020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 18 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
132065020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 20 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
132265020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 22 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
132565020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 25 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
130865010میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 8 A2 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131256010میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 12 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131456010میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 14 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131656010میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 16 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131856010میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 18 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132056010میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 20 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132256010میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 22 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132556010میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 25 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132856010میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 28 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
130832010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A2 8 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131032010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 10 شاخه 12 متری25,410 تومان2024/3/18 | 13:07
131232010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 12 شاخه 12 متری25,410 تومان2024/3/18 | 13:07
131432010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 14 شاخه 12 متری24,680 تومان2024/3/18 | 13:07
131632010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 16 شاخه 12 متری24,680 تومان2024/3/18 | 13:07
131832010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 18 شاخه 12 متری24,500 تومان2024/3/18 | 13:07
132032010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 20 شاخه 12 متری24,500 تومان2024/3/18 | 13:07
132232010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 22 شاخه 12 متری24,500 تومان2024/3/18 | 13:07
132532010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 25 شاخه 12 متری24,500 تومان2024/3/18 | 13:07
132832010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 28 شاخه 12 متری24,500 تومان2024/3/18 | 13:07
133232010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 32 شاخه 12 متری24,500 تومان2024/3/18 | 13:07
131213010میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرم1125,320 تومان2024/3/18 | 23:23
131413010میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرم1524,860 تومان2024/3/18 | 23:23
131613010میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم2024,860 تومان2024/3/18 | 23:23
131813010میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم2524,770 تومان2024/3/18 | 23:23
132013010میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم3024,770 تومان2024/3/18 | 23:23
132213010میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم3724,770 تومان2024/3/18 | 23:23
132513010میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرم4724,770 تومان2024/3/18 | 23:23
132813010میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرم5824,770 تومان2024/3/18 | 23:23
133213010میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرم7524,860 تومان2024/3/18 | 23:23
133613010میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 36 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری36کیلوگرم952023/9/13 | 18:13
131048010میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A2 10 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131248010میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A2 12 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
130848010میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A2 8 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131248020میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 12 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131448020میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 14 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131648020میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 16 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131848020میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 18 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132048020میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 20 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132248020میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 22 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132548020میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 25 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131023010میلگرد آجدار فولاد الماس باران تاک A2 10 شاخه 12 متری25,800 تومان2024/3/18 | 13:01
131223010میلگرد آجدار فولاد الماس باران تاک A2 12 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:18
131042010میلگرد آجدار فولاد الماس تاکستان 10 A2 شاخه 12 متری25,800 تومان2024/3/18 | 13:14
131242010میلگرد آجدار فولاد الماس تاکستان 12 A2 شاخه 12 متری2024/3/4 | 19:56
131842010میلگرد آجدار فولاد الماس تاکستان 18 A3 شاخه 12 متری2024/3/4 | 19:56
132042010میلگرد آجدار فولاد الماس تاکستان 20 A3 شاخه 12 متری2024/3/4 | 19:56
131066010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 10 A3 شاخه 12 متری25,870 تومان2024/3/18 | 13:45
131266010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 12 A3 شاخه 12 متری25,410 تومان2024/3/18 | 13:45
131466010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 14 A3 شاخه 12 متری24,960 تومان2024/3/18 | 13:45
131666010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 16 A3 شاخه 12 متری24,960 تومان2024/3/18 | 13:45
131866010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 18 A3 شاخه 12 متری24,960 تومان2024/3/18 | 13:45
132066010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 20 A3 شاخه 12 متری24,960 تومان2024/3/18 | 13:45
132266010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 22 A3 شاخه 12 متری24,960 تومان2024/3/18 | 13:45
132566010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 25 A3 شاخه 12 متری24,960 تومان2024/3/18 | 13:45
132866010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 28 A3 شاخه 12 متری25,230 تومان2024/3/18 | 13:45
133266010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 32 A3 شاخه 12 متری25,230 تومان2024/3/18 | 13:45
131247010میلگرد آجدار فولاد ایوان A3 12 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131447010میلگرد آجدار فولاد ایوان A3 14 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131647010میلگرد آجدار فولاد ایوان A3 16 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131847010میلگرد آجدار فولاد ایوان A3 18 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132047010میلگرد آجدار فولاد ایوان A3 20 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131443010میلگرد آجدار فولاد پرند A3 14 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131643010میلگرد آجدار فولاد پرند A3 16 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131843010میلگرد آجدار فولاد پرند A3 18 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132024010میلگرد آجدار فولاد تات A3 20 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:18
132224010میلگرد آجدار فولاد تات A3 22 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:18
131015010میلگرد آجدار فولاد ثامن 10 A2 شاخه 12 متری2024/3/4 | 18:24
131215010میلگرد آجدار فولاد ثامن 12 A2 شاخه 12 متری2024/3/4 | 18:24
131044010میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A2 10 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131244010میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A2 12 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131444010میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A3 14 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131644010میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A3 16 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131844010میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A3 18 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132044010میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A3 20 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132244010میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A3 22 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132544010میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A3 25 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131041010میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A2 10 شاخه 12 متری26,700 تومان2024/3/18 | 13:14
131241010میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A2 12 شاخه 12 متری26,700 تومان2024/3/18 | 13:14
131041020میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 10 شاخه 12 متری27,400 تومان2024/3/18 | 13:14
131241020میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 12 شاخه 12 متری27,400 تومان2024/3/18 | 13:14
131441020میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 14 شاخه 12 متری23,000 تومان2024/3/18 | 13:14
131641020میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 16 شاخه 12 متری23,000 تومان2024/3/18 | 13:14
131841020میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 18 شاخه 12 متری23,000 تومان2024/3/18 | 13:14
132041020میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 20 شاخه 12 متری23,000 تومان2024/3/18 | 13:14
132241020میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 22 شاخه 12 متری23,000 تومان2024/3/18 | 13:14
132541020میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 25 شاخه 12 متری23,000 تومان2024/6/29 | 15:16
132841020میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 28 شاخه 12 متری23,000 تومان2024/3/18 | 13:14
131019020میلگرد آجدار فولاد راد همدان 10 A2 شاخه 12 متری27,390 تومان2024/3/18 | 12:52
131219010میلگرد آجدار فولاد راد همدان 12 A3 شاخه 12 متری26,740 تومان2024/3/18 | 12:52
131419010میلگرد آجدار فولاد راد همدان 14 A3 شاخه 12 متری26,470 تومان2024/3/18 | 12:52
131619010میلگرد آجدار فولاد راد همدان 16 A3 شاخه 12 متری26,470 تومان2024/3/18 | 12:52
131819010میلگرد آجدار فولاد راد همدان 18 A3 شاخه 12 متری26,470 تومان2024/3/18 | 12:52
132019010میلگرد آجدار فولاد راد همدان 20 A3 شاخه 12 متری26,470 تومان2024/3/18 | 12:52
132219010میلگرد آجدار فولاد راد همدان 22 A3 شاخه 12 متری26,470 تومان2024/3/18 | 12:52
132519010میلگرد آجدار فولاد راد همدان 25 A3 شاخه 12 متری26,510 تومان2024/3/18 | 12:52
132819010میلگرد آجدار فولاد راد همدان 28 A3 شاخه 12 متری26,510 تومان2024/3/18 | 12:52
133219010میلگرد آجدار فولاد راد همدان 32 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:04
130819020میلگرد آجدار فولاد راد همدان 8 A2 شاخه 12 متری27,850 تومان2024/3/18 | 12:52
131018010میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 10 A2 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:04
131218010میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 12 A3 شاخه 12 متری26,330 تومان2024/3/18 | 12:52
131418010میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 14 A3 شاخه 12 متری25,960 تومان2024/3/18 | 12:52
131618010میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 16 A3 شاخه 12 متری25,960 تومان2024/3/18 | 12:52
131818010میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 18 A3 شاخه 12 متری25,960 تومان2024/3/18 | 12:52
132018010میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 20 A3 شاخه 12 متری25,960 تومان2024/3/18 | 12:52
132218010میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 22 A3 شاخه 12 متری25,960 تومان2024/3/18 | 12:52
132522010میلگرد آجدار فولاد زمرد A2 25 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:18
132022020میلگرد آجدار فولاد زمرد A3 20 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:18
132522020میلگرد آجدار فولاد زمرد A3 25 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:18
131052010میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A2 10 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131252010میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A2 12 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131452010میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A2 14 شاخه 12 متری2024/3/10 | 10:28
131652010میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A2 16 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
130852010میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A2 8 شاخه 12 متری28,170 تومان2024/3/18 | 13:25
131052020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 10 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131252020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 12 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131452020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 14 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131652020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 16 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131852020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 18 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132052020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 20 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132252020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 22 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
130852020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 8 شاخه 12 متری2024/3/18 | 13:25
131046010میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A2 10 شاخه 12 متری28,400 تومان2024/3/18 | 13:18
131246010میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A2 12 شاخه 12 متری27,800 تومان2024/3/18 | 13:18
130846010میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A2 8 شاخه 12 متری29,500 تومان2024/3/18 | 13:18
131046020میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 10 شاخه 12 متری29,000 تومان2024/3/18 | 13:18
131246020میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 12 شاخه 12 متری27,700 تومان2024/3/18 | 13:18
131446020میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 14 شاخه 12 متری27,500 تومان2024/3/18 | 13:18
131646020میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 16 شاخه 12 متری27,500 تومان2024/3/18 | 13:18
131846020میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 18 شاخه 12 متری27,500 تومان2024/3/18 | 13:18
132046020میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 20 شاخه 12 متری27,500 تومان2024/3/18 | 13:18
132246020میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 22 شاخه 12 متری27,500 تومان2024/3/18 | 13:18
132546020میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 25 شاخه 12 متری27,500 تومان2024/3/18 | 13:18
131234010میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A2 12 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131434010میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A2 14 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131634010میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A2 16 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132034010میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A2 20 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131234020میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A3 12 شاخه 12 متری27,500 تومان2024/3/18 | 13:07
131434020میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A3 14 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131634020میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A3 16 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131834020میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A3 18 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131451010میلگرد آجدار فولاد فردوس ارومیه A3 14 شاخه 12 متری13,400 تومان2024/3/18 | 13:25
131651010میلگرد آجدار فولاد فردوس ارومیه A3 16 شاخه 12 متری13,400 تومان2024/3/18 | 13:25
131233010میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 12 شاخه 12 متری25,421 تومان2024/3/18 | 13:07
131433010میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 14 شاخه 12 متری24,780 تومان2024/3/18 | 13:07
131633010میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 16 شاخه 12 متری24,780 تومان2024/3/18 | 13:07
131833010میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 18 شاخه 12 متری24,780 تومان2024/3/18 | 13:07
132033010میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 20 شاخه 12 متری24,780 تومان2024/3/18 | 13:07
132233010میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 22 شاخه 12 متری24,780 تومان2024/3/18 | 13:07
132533010میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 25 شاخه 12 متری24,780 تومان2024/3/18 | 13:07
132833010میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 28 شاخه 12 متری24,780 تومان2024/3/18 | 13:07
133233010میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 32 شاخه 12 متری24,780 تومان2024/3/18 | 13:07
131236010میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه A3 12 شاخه 12 متری25,500 تومان2024/3/18 | 13:14
131436010میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه A3 14 شاخه 12 متری25,225 تومان2024/3/18 | 13:14
131636010میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه A3 16 شاخه 12 متری25,225 تومان2024/3/18 | 13:14
131836010میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه A3 18 شاخه 12 متری2024/3/4 | 19:51
132036010میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه A3 20 شاخه 12 متری2024/3/4 | 19:51
132236010میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه A3 22 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132536010میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه A3 25 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131016010میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 10 A2 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:04
131216010میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 12 A2 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:04
131416010میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 14 A3 شاخه 12 متری2024/3/4 | 18:24
131616010میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 16 A3 شاخه 12 متری2024/3/4 | 18:24
131816010میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 18 A3 شاخه 12 متری2024/3/4 | 18:24
132016010میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 20 A3 شاخه 12 متری2024/3/4 | 18:24
132216010میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 22 A3 شاخه 12 متری2024/3/4 | 18:24
132516010میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 25 A3 شاخه 12 متری2024/3/11 | 05:09
132816010میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 28 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:04
133216010میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 32 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:04
131426010میلگرد آجدار فولاد نوین ابهر A3 14 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131626010میلگرد آجدار فولاد نوین ابهر A3 16 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131826010میلگرد آجدار فولاد نوین ابهر A3 18 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:18
132026010میلگرد آجدار فولاد نوین ابهر A3 20 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:18
131238010میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 12 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131438010میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 14 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131638010میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 16 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131838010میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 18 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132038010میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 20 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132238010میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 22 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132538010میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 25 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132838010میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 28 شاخه 12 متری2024/3/11 | 03:03
133238010میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 32 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131063010میلگرد آجدار فولاد هیربد 10 A2 شاخه 12 متری25,230 تومان2024/3/18 | 13:45
131063020میلگرد آجدار فولاد هیربد 10 A3 شاخه 12 متری2023/9/11 | 19:28
131263020میلگرد آجدار فولاد هیربد 12 A3 شاخه 12 متری25,280 تومان2024/3/18 | 13:45
131463020میلگرد آجدار فولاد هیربد 14 A3 شاخه 12 متری24,910 تومان2024/3/18 | 13:45
131663020میلگرد آجدار فولاد هیربد 16 A3 شاخه 12 متری24,910 تومان2024/3/18 | 13:45
131863020میلگرد آجدار فولاد هیربد 18 A3 شاخه 12 متری24,860 تومان2024/3/18 | 13:45
132063020میلگرد آجدار فولاد هیربد 20 A3 شاخه 12 متری24,860 تومان2024/3/18 | 13:45
132263020میلگرد آجدار فولاد هیربد 22 A3 شاخه 12 متری24,860 تومان2024/3/18 | 13:45
132563020میلگرد آجدار فولاد هیربد 25 A3 شاخه 12 متری24,860 تومان2024/3/18 | 13:45
132863020میلگرد آجدار فولاد هیربد 28 A3 شاخه 12 متری24,860 تومان2024/3/18 | 13:45
133263020میلگرد آجدار فولاد هیربد 32 A3 شاخه 12 متری24,860 تومان2024/3/18 | 13:45
130863010میلگرد آجدار فولاد هیربد 8 A2 شاخه 12 متری25,460 تومان2024/3/18 | 13:45
131431010میلگرد آجدار کاوه اروند A3 14 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:15
131631010میلگرد آجدار کاوه اروند A3 16 شاخه 12 متری24,700 تومان2024/3/18 | 13:07
131831010میلگرد آجدار کاوه اروند A3 18 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132031010میلگرد آجدار کاوه اروند A3 20 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132231010میلگرد آجدار کاوه اروند A3 22 شاخه 12 متری2024/3/10 | 07:17
132531010میلگرد آجدار کاوه اروند A3 25 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:15
132831010میلگرد آجدار کاوه اروند A3 28 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131073010میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A1 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131073020میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A2 شاخه 12 متری26,060 تومان2024/3/18 | 14:24
131073030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A3 شاخه 12 متری26,610 تومان2024/3/18 | 14:24
131273030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 12 A3 شاخه 12 متری26,060 تومان2024/3/18 | 14:24
131473030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 14 A3 شاخه 12 متری25,870 تومان2024/3/18 | 14:24
131673030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 16 A3 شاخه 12 متری25,870 تومان2024/3/18 | 14:24
131873030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 18 A3 شاخه 12 متری25,870 تومان2024/3/18 | 14:24
132073030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A3 شاخه 12 متری25,870 تومان2024/3/18 | 14:24
132073040میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A4 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
132273030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 22 A3 شاخه 12 متری25,870 تومان2024/3/18 | 14:24
132273040میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 22 A4 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
132573030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 25 A3 شاخه 12 متری25,870 تومان2024/3/18 | 14:24
132873030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 28 A3 شاخه 12 متری25,870 تومان2024/3/18 | 14:24
133273030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 32 A3 شاخه 12 متری25,870 تومان2024/3/18 | 14:24
130873010میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A1 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
130873020میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A2 شاخه 12 متری26,150 تومان2024/3/18 | 14:24
130873030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A3 شاخه 12 متری26,700 تومان2024/3/18 | 14:24
131072010میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A2 10 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131272010میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A2 12 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
130872010میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A2 8 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131072020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 10 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131272020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 12 شاخه 12 متری2024/3/11 | 01:02
131472020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 14 شاخه 12 متری27,300 تومان2024/3/18 | 14:24
131672020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 16 شاخه 12 متری27,300 تومان2024/3/18 | 14:24
131872020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 18 شاخه 12 متری27,300 تومان2024/3/18 | 14:24
132072020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 20 شاخه 12 متری27,300 تومان2024/3/18 | 14:24
132272020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 22 شاخه 12 متری27,300 تومان2024/3/18 | 14:24
132572020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 25 شاخه 12 متری27,300 تومان2024/3/18 | 14:24
132872020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 28 شاخه 12 متری2024/3/4 | 20:58
131227010میلگرد آجدار معراج کردکوی گلستان A3 12 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131427010میلگرد آجدار معراج کردکوی گلستان A3 14 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131627010میلگرد آجدار معراج کردکوی گلستان A3 16 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131827010میلگرد آجدار معراج کردکوی گلستان A3 18 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132027010میلگرد آجدار معراج کردکوی گلستان A3 20 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131017010میلگرد آجدار مهیار اردبیل 10 A2 شاخه 12 متری23,200 تومان2024/3/18 | 12:52
131017020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 10 A3 شاخه 12 متری25,442 تومان2024/3/18 | 12:52
131217010میلگرد آجدار مهیار اردبیل 12 A2 شاخه 12 متری23,200 تومان2024/3/18 | 12:52
131217020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 12 A3 شاخه 12 متری25,442 تومان2024/3/18 | 12:52
131417020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 14 A3 شاخه 12 متری22,900 تومان2024/3/18 | 12:52
131617020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 16 A3 شاخه 12 متری22,900 تومان2024/3/18 | 12:52
131817020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 18 A3 شاخه 12 متری22,900 تومان2024/3/18 | 12:52
132017020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 20 A3 شاخه 12 متری22,900 تومان2024/3/18 | 12:52
132217020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 22 A3 شاخه 12 متری22,900 تومان2024/3/18 | 12:52
132517020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 25 A3 شاخه 12 متری22,900 تومان2024/3/18 | 12:52
132817020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 28 A3 شاخه 12 متری24,450 تومان2024/3/18 | 12:52
133217020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 32 A3 شاخه 12 متری25,450 تومان2024/3/18 | 12:52
130817010میلگرد آجدار مهیار اردبیل 8 A2 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:04
130817020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 8 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:04
131001010میلگرد آجدار میانه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7.825,550 تومان2024/3/18 | 23:34
131201010میلگرد آجدار میانه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرم1125,550 تومان2024/3/18 | 23:34
131401010میلگرد آجدار میانه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرم14.525,050 تومان2024/3/18 | 23:34
131601010میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم1925,050 تومان2024/3/18 | 23:34
131801010میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم2425,230 تومان2024/3/18 | 23:34
132001010میلگرد آجدار میانه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم29.525,050 تومان2024/3/18 | 23:34
132201010میلگرد آجدار میانه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم3625,140 تومان2024/3/18 | 23:34
132501010میلگرد آجدار میانه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرم46.525,140 تومان2024/3/18 | 23:34
132801010میلگرد آجدار میانه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرم5825,050 تومان2024/3/18 | 23:34
133201010میلگرد آجدار میانه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرم7525,050 تومان2024/3/18 | 23:34
131053010میلگرد آجدار نورد شیراز A2 10 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131253010میلگرد آجدار نورد شیراز A2 12 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131453010میلگرد آجدار نورد شیراز A2 14 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131653010میلگرد آجدار نورد شیراز A2 16 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131853010میلگرد آجدار نورد شیراز A2 18 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132053010میلگرد آجدار نورد شیراز A2 20 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131053020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 10 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131253020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 12 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131453020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 14 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131653020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 16 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131853020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 18 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132053020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 20 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132253020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 22 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131621010میلگرد آجدار نورد فولاد زرین میاندوآب 16 A3 شاخه 12 متری27,200 تومان2024/3/18 | 13:01
131821010میلگرد آجدار نورد فولاد زرین میاندوآب 18 A3 شاخه 12 متری27,200 تومان2024/3/18 | 13:01
132021010میلگرد آجدار نورد فولاد زرین میاندوآب 20 A3 شاخه 12 متری27,200 تومان2024/3/18 | 13:01
132221010میلگرد آجدار نورد فولاد زرین میاندوآب 22 A3 شاخه 12 متری27,200 تومان2024/3/18 | 13:01
132521010میلگرد آجدار نورد فولاد زرین میاندوآب 25 A3 شاخه 12 متری27,200 تومان2024/3/18 | 13:01
131049010میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان A3 10 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131249010میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان A3 12 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131449010میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان A3 14 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131649010میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان A3 16 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131849010میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان A3 18 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132049010میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان A3 20 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
130849010میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان A3 8 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131255010میلگرد آجدار نورد کرمان A2 12 شاخه 12 متری28,200 تومان2024/3/18 | 13:25
131455010میلگرد آجدار نورد کرمان A2 14 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131655010میلگرد آجدار نورد کرمان A2 16 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
131455020میلگرد آجدار نورد کرمان A3 14 شاخه 12 متری24,770 تومان2024/3/18 | 13:25
131655020میلگرد آجدار نورد کرمان A3 16 شاخه 12 متری24,310 تومان2024/3/18 | 13:25
131855020میلگرد آجدار نورد کرمان A3 18 شاخه 12 متری24,770 تومان2024/3/18 | 13:25
132055020میلگرد آجدار نورد کرمان A3 20 شاخه 12 متری24,770 تومان2024/3/18 | 13:25
132255020میلگرد آجدار نورد کرمان A3 22 شاخه 12 متری24,770 تومان2024/3/18 | 13:25
132555020میلگرد آجدار نورد کرمان A3 25 شاخه 12 متری24,770 تومان2024/3/18 | 13:25
131058010میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 10 A3 شاخه 12 متری27,620 تومان2024/3/18 | 13:35
131458010میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 14 A3 شاخه 12 متری26,610 تومان2024/3/18 | 13:35
131858010میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 18 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132058010میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 20 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132258010میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 22 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
132558010میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 25 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 20:19
130858010میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 8 A3 شاخه 12 متری27,710 تومان2024/3/18 | 13:35
131004010میلگرد آجدار نیشابور 10 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
131204010میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرم10.527,020 تومان2024/3/18 | 23:34
131404010میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرم14.425,870 تومان2024/3/18 | 23:34
131604010میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم18.925,870 تومان2024/3/18 | 23:34
131804010میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم2425,870 تومان2024/3/18 | 23:34
132004010میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم29.625,870 تومان2024/3/18 | 23:34
132204010میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم35.725,870 تومان2024/3/18 | 23:34
132504010میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرم4625,870 تومان2024/3/18 | 23:34
132804010میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرم57.925,870 تومان2024/3/18 | 23:34
133004010میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرم75.626,420 تومان2024/3/18 | 23:34
131020010میلگرد آجدار هشترود 10 A2 شاخه 12 متری2024/3/18 | 12:52
131220010میلگرد آجدار هشترود 12 A2 شاخه 12 متری2024/3/4 | 18:35
131420010میلگرد آجدار هشترود 14 A3 شاخه 12 متری27,850 تومان2024/3/18 | 12:52
131620010میلگرد آجدار هشترود 16 A3 شاخه 12 متری27,850 تومان2024/3/18 | 12:52
131820010میلگرد آجدار هشترود 18 A3 شاخه 12 متری27,850 تومان2024/3/18 | 12:52
132020010میلگرد آجدار هشترود 20 A3 شاخه 12 متری27,850 تومان2024/3/18 | 12:52
132220010میلگرد آجدار هشترود 22 A3 شاخه 12 متری27,850 تومان2024/3/18 | 12:52
130820010میلگرد آجدار هشترود 8 A2 شاخه 12 متری28,950 تومان2024/3/18 | 12:52
141404010میلگرد کاوه ساوه 14 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
141604010میلگرد کاوه ساوه 16 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
141804010میلگرد کاوه ساوه 18 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
142004010میلگرد کاوه ساوه 20 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
142204010میلگرد کاوه ساوه 22 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34
142504010میلگرد کاوه ساوه 25 A3 شاخه 12 متری2023/9/13 | 16:34

معرفی انواع میلگرد آجدار و کاربردهای آن

سازه‌ها را می‌توان به دو نوع فلزی و بتنی تقسیم‌بندی کرد. برای افزایش مقاومت، ایجاد استحکام و یکپارچگی  بخش‌های بتنی یک ساختمان، مهندسان از میلگرد استفاده می‌کنند. این مقاطع انواع مختلفی دارند که یکی از پرکاربردترین آن‌ها میلگردهای آجدار هستند که به‌صورت استاندارد در طول ۱۲ متر تولید می‌شوند.

 میلگرد نوعی پروفیل از جنس فولاد به‌حساب می‌آید که با استفاده از روش نورد گرم یا ریخته‌گری ساخته شده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. اگر به کسب اطلاعات بیشتر در مورد میلگرد آجدار علاقه‌مند هستید تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

انواع میلگرد آجدار و کاربردهای آن

به Rebar ها، آرماتور نیز می‌گویند. این مصالح دارای برجستگی‌هایی بر روی سطح خود هستند که به دنده معروف است. ازاین‌رو آن‌ها میله فولادی آجدار نامیده می‌شوند.

نماد میلگرد ساخته شده از فولاد نورد گرم N بوده و نماد میلگرد ریخته‌گری از بازیافت و ذوب فولادها W است. یکی از ویژگی‌های مهم میلگرد، افزایش مقاومت کششی بتن است. از آرماتورها در صنعت ساختمان و عرشه‌های فولادی استفاده می‌شود.

توضیح انواع میلگرد آج‌دار و کاربردهای آن

جالب است بدانید به کاری گیری این مقاطع، مقاومت سازه‌ها در برابر زلزله و ضربه‌های وارد به آن را دوبرابر افزایش می‌دهد. اهمیت استفاده از انواع آرماتورها زمانی مشخص می‌شود که بدانید بتن‌ها در برابر فشارهای وارده مقاومت بسیار بالایی دارند؛ اما در برابر تنش و کشش به‌اندازه کافی مستحکم نیستند.

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

شاید بتوان گفت مهم‌ترین ویژگی میله‌های فولادی آجدار، چسبندگی آن‌ها است که امکان کنده‌شدنش  از بتن را بسیار کم می‌کند؛ زیرا آج روی این میلگردها با ایجاد نیروی اصطکاک، بهتر به ساختار مدنظر می‌چسبند. در نتیجه در انواع سازه‌های فولادی و بتنی همچون پل‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس و برج‌ها به‌منظور مقاوم‌سازی و تقویت بناها در برابر زلزله از انواع میلگرد آجدار استفاده می‌کنند.

بررسی خصوصیات پروفیل آجدار

امروزه تعداد زیادی از کارخانه‌های ذوب‌آهن کشور در زمینه تولید انواع مقاطع فعالیت کرده و بخش اعظمی از نیاز داخلی را  تأمین می‌کنند.

بررسی خصوصیات انواع میلگرد آجدار

امروزه از انواع میلگرد در ساختمان‌سازی، سوله سازی، ساخت مجتمع‌های تفریحی، گردشگری، فونداسیون، زیر بنای ساختمان، سدسازی و در صنعت خودروسازی  استفاده می‌شود.

جالب است بدانید  می‌توان این مقاطع را تا ۱۸۰ درجه بدون ترک یا شکستگی خم کرد. ویژگی‌های ساختاری آنها این امکان را فراهم می‌کند که با فلاش الکتریکی مانند جوش قوس الکتریکی و جوش لب‌به‌لب، به هم متصل شوند. این میله‌ها نسبت به میله‌های پیچ‌خورده معمولی دارای خواص اتصال عالی هستند؛ بنابراین قلاب‌های انتهایی غیرضروری بوده و می‌توان آن‌ها را حذف کرد.

استفاده از میلگرد آجدار، هزینه آرماتور را تا ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش می‌دهد. به همین دلیل است که بسیاری از سازندگان و مهندسان در پروژه‌های مختلف از این مقاطع استفاده می‌کنند. معمولاً میله‌های آجدار از فولاد ناتمام ساخته می‌شوند که آن‌ها را در برابر زنگ‌زدگی آسیب‌پذیر می‌کند.

پس به این نکته توجه داشته باشید که اگر از میلگرد آجدار به‌درستی نگهداری نشود خسارت جبران‌ناپذیری به سازه‌ها وارد می‌شود. این یک موضوع بسیار مهم است؛ زیرا زنگ، حجم بیشتری نسبت به فولادی که از آن تشکیل شده دارد. در نتیجه بتن اطراف مقاطع تحت‌فشار شدید قرار می‌گیرند که منجر به ترک‌خوردن، پوسته‌پوسته شدن و در نهایت شکست ساختاری می‌شود.

انواع میلگرد آجدار

میلگردها بر اساس استحکام کششی( مقاومت کششی) طبقه‌بندی می‌شوند. آرماتورهای تولید شده در ایران را می‌توان در گروه‌های مختلفی دسته بندی کرد که در ادامه توضیحات مختصری در مورد هرکدام ارائه می‌دهیم.

A2

نوعی از میله‌های فولادی که بر اساس استاندارد 3132 ایران طراحی و تولید شده که استحکام کششی آن ۵۰۰ و حداقل تسلیم مجاز ۳۴۰ مگاپاسکال است. این مقاطع نیمه‌خشک بوده و چشمه‌های مارپیچی دارد. از دیگر ویژگی‌های آن‌ها می‌توان به یکنواخت و دوکی‌شکل بودن اشاره کرد. به همین دلیل است که گزینه ای مناسب برای استفاده در ساختمان‌های سبک و خاموت است.

A3

این نوع از آرماتورها در دسته خشک و سخت قرار می‌گیرند. ظاهر آن دوکی‌شکل یا دنده‌‌ای شیاردار یکنواخت است. یعنی از بغل با زاویه ۴۵ درجه متقاطع شده و از بالا به صورت هفت یا هشت دیده می‌شود. مقاومت کششی آن ۶۰۰ و استحکام تسلیم آن ۴۰۰ مگاپاسکال است. استفاده از این مصالح در پروژه‌هایی که نیاز به جوشکاری دارد توصیه نمی‌شود.

A4

نوعی دیگر از میلگرد آجدار که در سال‌های اخیر با ورود تکنولوژی و فناوری‌های نوین به کشور امکان ساخت آن فراهم شده و می‌تواند به میزان قابل‌توجهی در هزینه طراحی و ساخت سازه‌های مختلف صرفه‌جویی کند. استحکام کششی این پروفیل‌ها ۶۵۰ و استحکام تسلیم آن‌ها ۵۰۰ مگاپاسکال است.

 • میلگرد A1 در دسته مقاطع ساده طبقه‌بندی می‌شود. به همین دلیل در این مقاله به آن اشاره‌ای نکردیم.

انواع میلگرد آجدار

میلگرد ترمکس یا TMT

روش ترمکس، امروزه از کارآمدترین روش‌های تولید میلگرد MS با خواص کاملاً بهبودیافته است. از مهم‌ترین ویژگی‌های این مقاطع می‌توان به استحکام، انعطاف‌پذیری، قابلیت جوشکاری و قابلیت خم شوندگی بالا اشاره کرد که در این میلگردها به‌خوبی تقویت شده‌اند. اگر بالاترین مقاومت را در سازه بتنی می‌خواهید، پیشنهاد می‌کنیم حتماً از میلگردهای آج‌دار تولید شده به روش ترمکس در کنار سیمان‌های مخصوص مثل RCC  استفاده کنید.

از دیگر مزایای استفاده از میلگرد تی‌ام تی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مقاومت بیشتر در برابر زلزله نسبت به میلگردهای آج‌دار کربنی
 • مقاومت در برابر زنگ‌زدگی
 • مقاومت در برابر حرارت بالا
 • امکان جوشکاری با الکترودهای معمولی
 • مقرون‌به‌صرفه بودن

میلگرد آج‌دار مقاومت بالا یا HSD

سطح برآمده و پیچ‌خورده این نوع میلگرد آجدار باهدف تقویت ساخت‌وساز، کاهش لغزش در بتن و افزایش پیوند میان بتن و میلگردها به وجود آمده است. در حال حاضر این مقاطع در قطرهای ۴ تا ۵۰ میلی‌متر تولید می‌شوند. شما می‌توانید  بسته به پروژه خود نوع مناسب را تهیه کنید .

قابلیت شکل‌پذیری و جوشکاری در میلگردهای HSD  به دلیل میزان کربن پایین در متریال خود، به‌خوبی تقویت شده است. به‌گونه‌ای که نسبت به میلگردهای معمولی از قدرت جوشکاری صددرصد برخوردار هستند. استحکام کششی این میلگردها به نوبه خود بی‌نظیر بوده و می‌توان از آن‌ها در بخش‌های قوسی شکل سازه‌های مختلف استفاده کرد.

کاربردهای میلگرد آجدار

میلگرد همان‌طور که گفته شد یکی از مهم‌ترین محصولات آهنی است و نقش بسزایی در استحکام ساختمان دارد. اسکلت ساختمان باید توانایی تحمل نیروهای کششی و فشارهای وارده را داشته باشد تا بتواند در برابر انواع حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله مقاومت کند.

اسکلت بتنی، توانایی تحمل نیروی فشاری را دارد؛ اما مقاومت آن در برابر نیروی کششی  بسیار کم است و عملکرد قابل‌قبولی ندارد. در چنین حالتی مقاومت بتن در مقابل حوادثی مثل زلزله  بسیار کم شده و دچار ترک‌خوردگی می‌شود که می‌تواند ضررهای مالی و جانی جبران‌ناپذیری به افراد وارد کند. به همین دلیل است که امروزه برای افزایش مقاومت بتن از انواع میلگرد آجدار استفاده می‌شود.

کاربردهای میلگرد آجدار

فونداسیون ساختمان مهمترین نقش را در استحکام سازه برعهده دارد. هر چقدر این بخش محکم تر باشد، مقاومت ساختمان نیز بیشتر می شود. برای ساخت فونداسیون از انواع میلگرد استفاده می شود.  در صورتی که در ساخت و طراحی این مقاطع کوچک‌ترین خطایی وجود داشته باشد ساختمان، مقاومت و استحکام کافی را در برابر حوادث طبیعی و انسانی نخواهد داشت.

آلیاژها و مواد سازنده میله فولادی آجدار

برای تولید میلگرد از انواع فولاد آهنی یا شمش  استفاده می‌شود. هر چقدر که درصد خلوص آهن در شمش فولادی بیشتر باشد، سختی و استحکام آرماتورها نیز افزایش پیدا می‌کند. در ساخت میلگرد از فلزهای دیگری مثل منگنز نیز استفاده می‌شود. شمش فولادی برای تولید این مقاطع در طی فرایندهای مختلفی تغییر شکل می‌دهد و در نهایت به شکل میلگرد درمی‌آید. به تغییر شکل شمش فولادی در طی مکانیسم‌های مختلف، نورد می‌گویند. نورد در دمای سرد یا گرم صورت می‌گیرد.

روش اندازه‌گیری مقاومت و مشخصات میله فولادی آجدار

مقاومت، مشخصات و کارایی انواع میلگرد آجدار تولید شده در کارخانه‌های مختلف، توسط دستگاه‌های بسیار دقیق و پیشرفته ارزیابی می‌شود. برای بررسی مقاومت این مقاطع، دستگاه کوره الکتریکی و تست حرارت مورد استفاده قرار می‌گیرد. درصورتی‌که نتایج کنترل کیفی مطابق با استانداردهای بین‌المللی جدول اشتال باشد یعنی کیفیت تیرآهن بسیار بالا است. درصورتی‌که اعداد گفته شده مطابق با استانداردها نباشد پروفیل مقاومت کافی را نداشته  و از روند تولید خارج می‌شود.

میلگرد آجدار ذوب‌آهن اصفهان

مجموعه ذوب‌آهن اصفهان یکی از بهترین کارخانه‌هایی است که در زمینه تولید میلگرد بسیار موفق عمل کرده و  توانسته جایگاه مناسبی را در بازار داخلی و جهانی به خود اختصاص دهد.

مشخصات، وزن، قطر و سایز انواع میلگرد آجدار و ساده در جدول مهندسی اشتال نوشته شده است. این شرکت برای ساخت انواع این آرماتورها و محصولات آهنی دیگر از این اطلاعات استفاده می‌کنند. برای ساخت پروفیل‌ها از دستگاه‌های بسیار پیشرفته و دقیق استفاده می‌شود. ابتدا مشخصات مقطع موردنظر باید توسط افراد متخصص در دستگاه‌ها تعریف شود. پس از آن، ماشین‌آلات صنعتی به‌صورت خودکار شروع به ساخت قطعه موردنظر می‌کنند.

بررسی انواع روش‌های تولید میلگرد

روش‌های مختلفی برای تولید میله‌های فولادی آجدار وجود دارد که در ادامه مهم‌ترین آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

بررسی انواع روش های تولید میلگرد

روش نورد یا تغییر شکل گرم 

در این روش ابتدا  شمش فولادی در کوره‌هایی با درجه حرارت بالای ۱۰۰۰ درجه سانتی‌گراد قرار می‌گیرند تا  قابلیت تغییر شکل را پیدا کند. سپس از طریق جک‌های هیدرولیک روی غلتک‌‌های مخصوص منتقل می‌شوند.

شمش فولادی در این غلتک‌ها تحت‌فشار قرار می‌گیرند و از نظر ظاهری تغییر می‌کنند. انجام این کار قطر ورق را کاهش داده و طول آن را زیاد می‌کند. در نهایت انواع میلگرد با اشکال مختلف تولید شده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

روش نورد یا تغییر شکل سرد

برای تولید میلگرد آجدار با استفاده از این روش باید پردازش بیشتری روی شمش فولادی انجام شود. فرایندهای گفته شده در دمایی کمتر از دمای تبلور انجام می‌شود. به همین دلیل شکل ظاهری، کیفیت و مقاومت مقاطع تولید شده افزایش پیدا می‌کند. برخی از کاربردهای میلگردهای ساخته شده با نورد سرد عبارت هستند از:

 • تولید لوازم‌خانگی
 • قطعات خودرو
 • تجهیزات هوافضا

روش ایجاد آج با سیم پیچی کردن میلگرد

در این روش که همانند روش نورد سرد از نوع تغییر مکانیکی و فشاری استفاده می‌شود. در طی فرایندی پیچیده، لایه‌ای از سیم فولادی به‌دور آرماتورها پیچیده شده و در نهایت مقطع مورد نظر تولید می‌شود.

بررسی قابل‌بازیافت بودن میلگرد آجدار

علاوه بر این، میله‌های آج‌دار مانند تمام محصولات فلزی می‌توانند به‌عنوان قراضه بازیافت شوند. آنها معمولاً با سایر محصولات فولادی ترکیب شده و ذوب می‌شوند. سپس برای استفاده مجدد دوباره شکل می‌گیرند. 

قیمت میلگرد آجدار

واضح است که قیمت میلگرد آجدار نسبت به میلگردهای ساده بالاتر است، چرا که این آج‌ها به متریال و وزن محصول اضافه می‌کنند. هر چه تعداد و برآمدگی آج‌ها بیشتر باشد، قیمت این آهن‌آلات نیز بیشتر می‌شود.

شما عزیزان می‌توانید هم اکنون از طریق وب‌سایت آهن هایپر که هم اکنون در آن حضور دارید، از قیمت به‌روز این مقاطع فلزی که تحت نوسانات ارزهای بین‌المللی مدام در حال تغییر است، باخبر شوید.

قیمت میلگرد آجدار

خرید میلگرد آجدار

به‌طورکلی روش‌های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

 • شما می‌توانید برای تهیه این محصول مستقیماً به کارخانه مراجعه کرده و خرید خود را انجام دهید. این روش مناسب کسانی است که قصد دارند حجم زیادی از این مقاطع را تهیه کنند.
 • یکی دیگر از راه‌های خرید میلگرد آجدار از طریق بورس کالا است. البته برای انجام این کار باید مجوزهای لازم را از نهادهای مربوطه دریافت کنید که کاری سخت و زمان بر است.

مراجعه به سایت آهن هایپر یکی از بهترین روش‌هایی است که می‌توانید انواع پروفیل‌های موردنیاز خود را بدون واسطه و با بالاترین کیفیت در تناژهای مختلف تهیه کنید.

کلام پایانی

در این مقاله سعی کردیم اطلاعاتی را در مورد خصوصیات، ویژگی‌ها و قیمت میلگرد آجدار در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. امیدواریم نکات ذکر شده در این مقاله موردپسند و استفاده شما قرار گرفته باشد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

 

نمایش 1–12 از 582 نتیجه

نمایش 9 24 36