میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

میلگرد

میلگرد آجدار

امروز: چهارشنبه 1401/11/12

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
ميلگرد آجدار پرشین فولاد 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:21
ميلگرد آجدار پرشین فولاد 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:28
ميلگرد آجدار پرشین فولاد 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:21
ميلگرد آجدار پرشین فولاد 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:21
ميلگرد آجدار پرشین فولاد 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:21
ميلگرد آجدار پرشین فولاد 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:21
ميلگرد آجدار پرشین فولاد 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:21
ميلگرد آجدار پرشین فولاد 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/30 | 20:12
ميلگرد آجدار پرشین فولاد 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/5 | 13:42
ميلگرد آجدار پرشین فولاد 28 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:45
ميلگرد آجدار پرشین فولاد 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:28
ميلگرد آجدار پرشین فولاد 8 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:21
ميلگرد آجدار فولاد پارس آرمان A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:02
ميلگرد آجدار فولاد پارس آرمان A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:11
ميلگرد آجدار فولاد پارس آرمان A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 11:49
ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:36
ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 11:25
ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 13:08
ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:01
ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:01
ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 14:11
ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/2 | 13:05
ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 22:51
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 22:38
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/2 | 13:04
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 12:49
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 8 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 10:58
میلگرد آجدار آریا امیر 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 14:16
میلگرد آجدار آریا امیر 12 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 22:30
میلگرد آجدار آریا ذوب A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 21:21
میلگرد آجدار آریا ذوب A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 14:03
میلگرد آجدار آریا ذوب A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 14:03
میلگرد آجدار آریا ذوب A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 14:03
میلگرد آجدار آریا ذوب A3 30 شاخه 12 متریکارخانه12 متری30کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 18:42
میلگرد آجدار آریا ذوب A3 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 14:09
میلگرد آجدار آریان فولاد A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 14:03
میلگرد آجدار آریان فولاد A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 14:03
میلگرد آجدار آریان فولاد A2 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 20:15
میلگرد آجدار آریان فولاد A2 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 14:03
میلگرد آجدار آریان فولاد A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 16:27
میلگرد آجدار آریان فولاد A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:18
میلگرد آجدار آریان فولاد A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/2 | 12:59
میلگرد آجدار آریان فولاد A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 14:03
میلگرد آجدار آریان فولاد A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 14:03
میلگرد آجدار آریان فولاد A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 14:03
میلگرد آجدار آریان فولاد A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:42
میلگرد آجدار آریان فولاد A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:55
میلگرد آجدار آریان فولاد A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 21:16
میلگرد آجدار آریان فولاد A3 32 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 14:03
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 14:03
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 15:30
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 14:03
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:20
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 14:03
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 14:03
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 14:03
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 22:49
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 14:03
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:47
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 32 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 17:43
میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 16:35
میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 16:28
میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:29
میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 11:40
میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 11:40
میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 11:40
میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 22:54
میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 23:14
میلگرد آجدار امین تیکمه داش A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 18:40
میلگرد آجدار امین تیکمه داش A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:01
میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 16:40
میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 18:14
میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 19:58
میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:16
میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 20:19
میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 18:21
میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 22:05
میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:50
میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 32 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:32
1810میلگرد آجدار بافق یزد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7.4۲۰۰,۰۶۰ تومان1401/11/12 | 14:55
1812میلگرد آجدار بافق یزد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرم10.7۱۹۸,۲۲۰ تومان1401/11/12 | 14:55
1814میلگرد آجدار بافق یزد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرم14.5۱۹۴,۰۸۰ تومان1401/11/12 | 14:55
1816میلگرد آجدار بافق یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم19۱۹۴,۰۸۰ تومان1401/11/12 | 14:55
1818میلگرد آجدار بافق یزد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم24۱۹۲,۷۲۰ تومان1401/11/12 | 14:55
1820میلگرد آجدار بافق یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم29۱۹۲,۷۲۰ تومان1401/11/12 | 14:55
1822میلگرد آجدار بافق یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم35۱۹۲,۷۲۰ تومان1401/11/12 | 14:55
1825میلگرد آجدار بافق یزد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرم46۱۹۲,۷۲۰ تومان1401/11/12 | 14:55
1828میلگرد آجدار بافق یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرم58۱۹۲,۷۲۰ تومان1401/11/12 | 14:55
1832میلگرد آجدار بافق یزد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرم75۱۹۲,۷۲۰ تومان1401/11/12 | 14:55
1808میلگرد آجدار بافق یزد 8 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری8کیلوگرم4.7۲۳۱,۴۳۰ تومان1401/11/12 | 14:55
1510میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7.8ناموجود1401/11/12 | 14:53
1512میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرم10۱۹۱,۷۷۰ تومان1401/11/12 | 14:53
1514میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرم13۱۸۷,۱۶۰ تومان1401/11/12 | 14:53
1518میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم22.5۱۸۶,۲۳۰ تومان1401/11/12 | 14:53
1520میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم30۱۸۶,۲۳۰ تومان1401/11/12 | 14:53
1522میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم37۱۸۶,۲۳۰ تومان1401/11/12 | 14:53
1525میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرم47۱۸۶,۲۳۰ تومان1401/11/12 | 14:53
1528میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرم58ناموجود1401/11/12 | 14:53
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/5 | 00:09
1516میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان A3 16 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم17.5۱۸۷,۱۶۰ تومان1401/11/12 | 14:53
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان A3 32 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 17:13
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان A3 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:41
میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 15:04
میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/24 | 13:57
میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A2 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/24 | 13:57
میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 17:02
میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 18:39
میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:09
میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/24 | 13:57
میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:11
میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 18:42
میلگرد آجدار درپاد تبریز 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:48
میلگرد آجدار درپاد تبریز 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:48
میلگرد آجدار درپاد تبریز 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:48
میلگرد آجدار درپاد تبریز 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 13:37
میلگرد آجدار درپاد تبریز 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:48
میلگرد آجدار درپاد تبریز 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:08
میلگرد آجدار درپاد تبریز 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:48
میلگرد آجدار درپاد تبریز 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:48
میلگرد آجدار درپاد تبریز 28 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:07
میلگرد آجدار درپاد تبریز 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:06
میلگرد آجدار درپاد تبریز 8 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:48
میلگرد آجدار دماوند A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 21:09
میلگرد آجدار دماوند A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 12:49
میلگرد آجدار دماوند A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 22:38
میلگرد آجدار دماوند A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 23:09
میلگرد آجدار ذوب آهن آسیا A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 23:48
میلگرد آجدار ذوب آهن آسیا A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 23:07
میلگرد آجدار ذوب آهن آسیا A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/21 | 12:39
میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 22:38
میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 12:49
میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 12:49
میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 23:07
میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 12:49
میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 21:41
میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 12:49
3208میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 8 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری25کیلوگرم46.2ناموجود1401/11/12 | 15:21
3210میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 10 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری22کیلوگرم35.7ناموجود1401/11/12 | 15:21
3212میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 12 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری20کیلوگرم29.6تماس بگیرید1401/11/12 | 15:21
1212میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرم10.6ناموجود1401/11/12 | 15:13
3214میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 14 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری14کیلوگرم14.5تماس بگیرید1401/11/12 | 15:21
1214میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرم14.5۱۹۲,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 14:48
3216میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری16کیلوگرم18.9تماس بگیرید1401/11/12 | 15:21
1216میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم18.9۱۹۹,۶۳۰ تومان1401/11/12 | 14:48
3218میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری18کیلوگرم24تماس بگیرید1401/11/12 | 15:21
1218میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم24۱۸۹,۴۸۰ تومان1401/11/12 | 14:48
1220میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم29.6۱۹۰,۴۱۰ تومان1401/11/12 | 14:48
1222میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم35.7۱۸۹,۴۹۰ تومان1401/11/12 | 14:48
1225میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرم46.2۱۹۹,۴۱۰ تومان1401/11/12 | 14:47
1228میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرم57.9ناموجود1401/11/12 | 14:47
1232میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرم75.7ناموجود1401/11/12 | 15:13
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 36 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری36کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:25
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:49
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A2 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/2 | 22:57
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A2 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/2 | 13:02
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A2 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:41
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 14:54
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 14:23
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 13:10
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 14:10
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 13:06
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 13:44
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 13:31
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 13:41
میلگرد آجدار ذوب فولاد ایزدخواست جنوب A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/5 | 00:59
میلگرد آجدار ذوب فولاد ایزدخواست جنوب A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 11:55
میلگرد آجدار ذوب فولاد ایزدخواست جنوب A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 11:56
میلگرد آجدار ذوب فولاد ایزدخواست جنوب A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 12:26
میلگرد آجدار ذوب فولاد ایزدخواست جنوب A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 11:53
میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 23:04
میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:08
میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 18:15
میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 17:26
میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/5 | 00:07
میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 20:28
میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 11:24
میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/30 | 20:00
میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 20:54
میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:33
میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:07
میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 32 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 21:25
میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 20:23
میلگرد آجدار شاهرود 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:48
میلگرد آجدار شاهرود 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 20:56
میلگرد آجدار شاهرود 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:48
میلگرد آجدار شاهرود 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/5 | 13:42
میلگرد آجدار شاهرود 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 18:21
میلگرد آجدار شاهرود 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 20:50
میلگرد آجدار شاهرود 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:48
میلگرد آجدار شاهرود 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:39
میلگرد آجدار شاهرود 28 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:31
میلگرد آجدار شاهرود 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:31
میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 20:09
میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 20:48
میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:01
میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:01
میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:01
میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:01
میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 23:14
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 21:40
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 12:49
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 12 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 21:22
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 12:49
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 14 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 21:16
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 12:49
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 16 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 21:17
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 12:49
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 12:49
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 12:49
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 12:49
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 12:49
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 28 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 12:49
میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 12:49
20210میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم5۱۹۹,۱۵۰ تومان1401/11/12 | 14:49
2010میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم6.2ناموجود1401/11/12 | 14:49
میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 18:12
2012میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرم10.2۱۹۹,۱۵۰ تومان1401/11/12 | 14:49
میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 22:50
2014میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرم13.6۱۹۶,۳۹۰ تومان1401/11/12 | 14:49
میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 14:11
2016میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم17.3۱۹۶,۳۹۰ تومان1401/11/12 | 14:49
میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 18:12
2018میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم22.1۱۹۶,۳۹۰ تومان1401/11/12 | 14:49
میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 18:12
2020میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم28۱۹۶,۳۹۰ تومان1401/11/12 | 14:49
میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 18:12
2022میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم35.5۱۹۶,۳۹۰ تومان1401/11/12 | 14:49
میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 18:12
2025میلگرد آجدار ظفر بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرم45.9۱۹۶,۳۹۰ تومان1401/11/12 | 14:49
میلگرد آجدار ظفر بناب 25 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 18:12
2028میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرم58۱۹۶,۳۹۰ تومان1401/11/12 | 14:48
میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 18:12
میلگرد آجدار ظفر بناب 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 18:12
20208میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری8کیلوگرم4.2۲۰۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 14:49
میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:48
میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 12:49
میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 18:16
میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 20:33
میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:50
میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 18:18
میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 17:52
میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 14:58
میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 32 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 22:01
میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:40
میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 12:36
میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 12:36
میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 23:29
میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 21:11
میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 12:36
میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 14:57
میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری24کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 12:36
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:21
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/2 | 13:07
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 12 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:21
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/30 | 19:53
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 22:37
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 18:23
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:21
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:21
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/2 | 23:15
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:21
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 8 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:21
میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:56
میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 18:10
میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:13
میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:28
میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 12:49
میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 22:18
میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 14:24
میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 17:26
میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 14:55
میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 18:48
میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 17:41
میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 12:49
میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 23:28
میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 22:55
میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 20:47
میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 12:49
میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 12:49
میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 12:49
میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 32 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 14:25
2512میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرم11ناموجود1401/11/12 | 15:21
2514میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرم15۱۸۴,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 15:20
2516میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم20۲۰۰,۲۰۰ تومان1401/11/12 | 15:20
2518میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم25۲۰۰,۲۰۰ تومان1401/11/12 | 15:20
2520میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم30تماس بگیرید1401/11/12 | 15:20
2522میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم37۲۰۰,۲۰۰ تومان1401/11/12 | 15:20
2525میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرم47۲۰۰,۲۰۰ تومان1401/11/12 | 15:20
2528میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرم58۲۰۰,۲۰۰ تومان1401/11/12 | 15:20
2532میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرم75۲۰۲,۳۰۰ تومان1401/11/12 | 15:20
2536میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 36 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری36کیلوگرم95ناموجود1401/11/12 | 15:15
میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/24 | 13:35
میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 23:14
میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 20:28
میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:58
میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/2 | 22:58
میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 23:08
میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/24 | 13:35
میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:47
میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 13:46
میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 17:14
میلگرد آجدار فولاد الماس باران تاک A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:46
میلگرد آجدار فولاد الماس باران تاک A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 22:51
میلگرد آجدار فولاد الماس تاکستان 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:28
میلگرد آجدار فولاد الماس تاکستان 12 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 23:15
میلگرد آجدار فولاد الماس تاکستان 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:13
میلگرد آجدار فولاد الماس تاکستان 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 12:53
میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:31
میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:31
میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:31
میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 20:34
میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 16:13
میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:21
میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:21
میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/5 | 13:41
میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 28 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 16:46
میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:21
میلگرد آجدار فولاد ایوان A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/24 | 13:33
میلگرد آجدار فولاد ایوان A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:07
میلگرد آجدار فولاد ایوان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 20:10
میلگرد آجدار فولاد ایوان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/24 | 13:33
میلگرد آجدار فولاد ایوان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/24 | 13:33
میلگرد آجدار فولاد پرند A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 15:33
میلگرد آجدار فولاد پرند A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:52
میلگرد آجدار فولاد پرند A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:49
میلگرد آجدار فولاد تات A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 15:19
میلگرد آجدار فولاد تات A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 17:14
میلگرد آجدار فولاد ثامن 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:06
میلگرد آجدار فولاد ثامن 12 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 20:42
میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 20:51
میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 23:55
میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 20:24
میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 21:21
میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 17:00
میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 18:44
میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 17:00
میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 23:16
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 22:22
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 16:16
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 12:52
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 12:52
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:51
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 22:46
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 15:30
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 12:52
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 12:52
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 23:16
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:11
میلگرد آجدار فولاد راد همدان 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 18:26
میلگرد آجدار فولاد راد همدان 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:57
میلگرد آجدار فولاد راد همدان 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:20
میلگرد آجدار فولاد راد همدان 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 20:25
میلگرد آجدار فولاد راد همدان 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 22:08
میلگرد آجدار فولاد راد همدان 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/21 | 11:39
میلگرد آجدار فولاد راد همدان 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 21:26
میلگرد آجدار فولاد راد همدان 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 18:22
میلگرد آجدار فولاد راد همدان 28 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 22:11
میلگرد آجدار فولاد راد همدان 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 20:57
میلگرد آجدار فولاد راد همدان 8 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/21 | 11:39
میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 22:44
میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 23:52
میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/21 | 11:25
میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/30 | 20:02
میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 11:57
میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 11:05
میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 21:45
میلگرد آجدار فولاد زمرد A2 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 22:23
میلگرد آجدار فولاد زمرد A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/5 | 00:57
میلگرد آجدار فولاد زمرد A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 15:35
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 22:53
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/24 | 13:57
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A2 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:02
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A2 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 14:26
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/24 | 13:57
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 12:38
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 12:32
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 17:03
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 21:14
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:17
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:59
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:04
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:52
میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/24 | 13:33
میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:18
میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/24 | 13:33
میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 22:15
میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 11:50
میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/24 | 13:33
میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/24 | 13:33
میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 18:55
میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 22:45
میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 20:57
میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 20:56
میلگرد آجدار فولاد شاهین بناب A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/2 | 13:03
میلگرد آجدار فولاد شاهین بناب A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 15:16
میلگرد آجدار فولاد شاهین بناب A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 21:42
میلگرد آجدار فولاد شاهین بناب A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 14:21
میلگرد آجدار فولاد شاهین بناب A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 13:51
میلگرد آجدار فولاد شاهین بناب A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:14
میلگرد آجدار فولاد شاهین بناب A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:38
میلگرد آجدار فولاد شاهین بناب A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 20:39
میلگرد آجدار فولاد شاهین بناب A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/24 | 13:57
میلگرد آجدار فولاد شاهین بناب A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 18:22
میلگرد آجدار فولاد شاهین بناب A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:57
میلگرد آجدار فولاد شاهین بناب A3 32 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/24 | 13:57
میلگرد آجدار فولاد شاهین بناب A3 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/24 | 13:57
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 20:47
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A2 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 16:40
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A2 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 13:42
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A2 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 23:24
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 11:04
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 22:16
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 21:39
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 18:57
میلگرد آجدار فولاد فردوس ارومیه A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 20:32
میلگرد آجدار فولاد فردوس ارومیه A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 22:39
میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 19:36
میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/5 | 00:58
میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 21:12
میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 18:43
میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 20:55
میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 21:15
میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 11:22
میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 13:03
میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 32 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 21:29
میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 16:44
میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:12
میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 16:34
میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 18:43
میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 18:41
میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:29
میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 22:56
میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 20:43
میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 12 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 18:15
میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:35
میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 21:06
میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/5 | 00:04
میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/21 | 11:25
میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 21:28
میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/21 | 11:25
میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 28 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 18:21
میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 11:20
میلگرد آجدار فولاد نوین ابهر A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 17:12
میلگرد آجدار فولاد نوین ابهر A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:22
میلگرد آجدار فولاد نوین ابهر A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:54
میلگرد آجدار فولاد نوین ابهر A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 00:21
میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 12:36
میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 12:36
میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:26
میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 23:15
میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 21:09
میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 20:25
میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:24
میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 12:36
میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 32 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 21:20
میلگرد آجدار فولاد هیربد 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:21
میلگرد آجدار فولاد هیربد 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:21
میلگرد آجدار فولاد هیربد 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 18:14
میلگرد آجدار فولاد هیربد 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:43
میلگرد آجدار فولاد هیربد 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:30
میلگرد آجدار فولاد هیربد 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:21
میلگرد آجدار فولاد هیربد 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/2 | 13:07
میلگرد آجدار فولاد هیربد 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:22
میلگرد آجدار فولاد هیربد 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:21
میلگرد آجدار فولاد هیربد 28 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:01
میلگرد آجدار فولاد هیربد 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:01
میلگرد آجدار فولاد هیربد 8 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 13:21
میلگرد آجدار کاوه اروند A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 12:49
میلگرد آجدار کاوه اروند A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 12:49
میلگرد آجدار کاوه اروند A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:26
میلگرد آجدار کاوه اروند A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:06
میلگرد آجدار کاوه اروند A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 12:49
میلگرد آجدار کاوه اروند A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 12:49
میلگرد آجدار کاوه اروند A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 12:49
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A1 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:37
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/5 | 13:42
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 20:12
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 17:49
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 17:49
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 17:49
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 20:25
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 17:49
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 17:49
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 17:49
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 22 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 17:49
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 17:49
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 28 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 18:56
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 17:49
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A1 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 17:49
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 17:49
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 17:49
میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 18:04
میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:51
میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 21:42
میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 18:04
میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/30 | 20:19
میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 20:25
میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 18:04
میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 12:39
میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 20:50
میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 18:04
میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 18:04
میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:45
میلگرد آجدار معراج کردکوی گلستان A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 21:37
میلگرد آجدار معراج کردکوی گلستان A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 21:23
میلگرد آجدار معراج کردکوی گلستان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 22:46
میلگرد آجدار معراج کردکوی گلستان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 23:06
میلگرد آجدار معراج کردکوی گلستان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 22:52
میلگرد آجدار مهیار اردبیل 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 20:55
میلگرد آجدار مهیار اردبیل 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:42
میلگرد آجدار مهیار اردبیل 12 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 17:39
میلگرد آجدار مهیار اردبیل 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:54
میلگرد آجدار مهیار اردبیل 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 23:05
میلگرد آجدار مهیار اردبیل 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/21 | 11:25
میلگرد آجدار مهیار اردبیل 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/21 | 11:25
میلگرد آجدار مهیار اردبیل 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/21 | 11:25
میلگرد آجدار مهیار اردبیل 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 21:31
میلگرد آجدار مهیار اردبیل 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 21:51
میلگرد آجدار مهیار اردبیل 28 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:44
میلگرد آجدار مهیار اردبیل 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:12
میلگرد آجدار مهیار اردبیل 8 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 21:31
میلگرد آجدار مهیار اردبیل 8 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 19:55
1110میلگرد آجدار میانه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7.8ناموجود1401/11/12 | 14:48
1112میلگرد آجدار میانه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرم11۱۸۵,۷۹۰ تومان1401/11/12 | 14:48
1114میلگرد آجدار میانه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرم14.5۱۸۶,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 14:48
1116میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم19۱۸۶,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 14:48
1118میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم24۱۸۶,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 14:48
1120میلگرد آجدار میانه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم29.5۱۸۶,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 14:48
1122میلگرد آجدار میانه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم36۱۸۶,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 14:48
1125میلگرد آجدار میانه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرم46.5۱۸۶,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 14:48
1128میلگرد آجدار میانه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرم58۱۸۶,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 14:48
1132میلگرد آجدار میانه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرم75۱۸۶,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 14:48
میلگرد آجدار نورد شیراز A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 23:41
میلگرد آجدار نورد شیراز A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 18:25
میلگرد آجدار نورد شیراز A2 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 11:40
میلگرد آجدار نورد شیراز A2 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 16:54
میلگرد آجدار نورد شیراز A2 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 14:41
میلگرد آجدار نورد شیراز A2 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 11:40
میلگرد آجدار نورد شیراز A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 11:40
میلگرد آجدار نورد شیراز A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:39
میلگرد آجدار نورد شیراز A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 11:40
میلگرد آجدار نورد شیراز A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 11:40
میلگرد آجدار نورد شیراز A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 11:40
میلگرد آجدار نورد شیراز A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 13:01
میلگرد آجدار نورد شیراز A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 11:40
میلگرد آجدار نورد فولاد زرین میاندوآب 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 15:05
میلگرد آجدار نورد فولاد زرین میاندوآب 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 15:02
میلگرد آجدار نورد فولاد زرین میاندوآب 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:46
میلگرد آجدار نورد فولاد زرین میاندوآب 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:42
میلگرد آجدار نورد فولاد زرین میاندوآب 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:22
میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/24 | 13:57
میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:45
میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 18:15
میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/24 | 13:57
میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/24 | 13:57
میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 12:09
میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان A3 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/24 | 13:57
میلگرد آجدار نورد کرمان A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 18:40
میلگرد آجدار نورد کرمان A2 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 21:22
میلگرد آجدار نورد کرمان A2 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 11:44
میلگرد آجدار نورد کرمان A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 20:25
میلگرد آجدار نورد کرمان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 11:44
میلگرد آجدار نورد کرمان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 11:47
میلگرد آجدار نورد کرمان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 11:44
میلگرد آجدار نورد کرمان A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/2 | 12:56
میلگرد آجدار نورد کرمان A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 11:44
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:56
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 10:57
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 12:49
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 22:44
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 12:49
میلگرد آجدار نیشابور 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 18:12
1012میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرم10.5ناموجود1401/11/12 | 14:50
1014میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرم14.4۱۸۹,۹۴۰ تومان1401/11/12 | 14:50
1016میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم18.9۱۸۹,۹۴۰ تومان1401/11/12 | 14:50
1018میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم24۱۸۹,۹۴۰ تومان1401/11/12 | 14:50
1020میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم29.6۱۸۹,۹۴۰ تومان1401/11/12 | 14:50
1022میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرم35.7۱۸۹,۹۴۰ تومان1401/11/12 | 14:50
1025میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرم46۱۸۹,۹۴۰ تومان1401/11/12 | 14:50
1028میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرم57.9۱۹۱,۷۸۰ تومان1401/11/12 | 14:50
1032میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرم75.6ناموجود1401/11/12 | 14:49
میلگرد آجدار هشترود 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:03
میلگرد آجدار هشترود 12 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/21 | 11:43
میلگرد آجدار هشترود 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 00:02
میلگرد آجدار هشترود 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 20:14
میلگرد آجدار هشترود 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:32
میلگرد آجدار هشترود 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 20:24
میلگرد آجدار هشترود 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 22:04
میلگرد آجدار هشترود 8 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 20:01
میلگرد کاوه ساوه 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 18:12
میلگرد کاوه ساوه 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 18:39
میلگرد کاوه ساوه 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 20:51
میلگرد کاوه ساوه 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 20:29
میلگرد کاوه ساوه 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:03
میلگرد کاوه ساوه 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 14:12

اسکلت ساختمان ها به دو نوع فلزی و بتنی تقسیم می شود. میلگردهای آجدار به صورت استاندارد در طول ۱۲ متر تولید می شود.

توضیح انواع میلگرد آجدار و کاربردهای آن

میلگرد نوعی پروفیل است که از فولاد نورد گرم یا ریخته‌گری می‌شود که به آن آرماتور نیز می‌گویند. میلگرد دارای برجستگی هایی بر روی سطح خود است که به دنده معروف است از این رو میله فولادی آجدار نامیده می شود.

توضیح انواع میلگرد آج‌دار و کاربردهای آن

نماد میلگرد ساخته شده از فولاد نورد گرم N است و میلگرد ریخته گری از بازیافت و ذوب فولادها با W بدست می آید. یکی از ویژگی های مهم میلگرد افزایش مقاومت کششی بتن است و نقش مهمی در صنعت ساختمان و همچنین عرشه های فولادی با بتن دو برابر مقاومت برای مقاومت در برابر ضربه های ساختمانی در هنگام زلزله است.

اهمیت استفاده از انواع میلگرد آجدار زمانی برجسته گردید که بتن ها از دارای مقاومت فشاری لازم بودند اما از مقاومت تنشی و کششی به اندازه کافی بهره مند نبودند.

بهترین ویژگی میلگرد آجدار این است که امکان کنده شدن از بتن بسیار کم است، چرا که الگوی آج روی این میلگردها با ایجاد نیروی اصطکاک، بهتر به ساختار بتن می چسبند. در ساخت اسکلت فلزی از انواع تیرآهن استفاده می شود. برای ساخت اسکلت بتنی از سیمان و انواع میلگرد آجدار استفاده می شود.

در نتیجه در سازه های بتنی همچون پل ها، ایستگاه های اتوبوس و یا برج ها به منظور مقاوم سازی بتن و در سازه های فولادی به منظور تقویت سازه و مقاوم سازی آن در برابر زلزله از انواع میلگرد آجدار استفاده می کنند.

دو نوع میلگرد در بازار وجود دارد، میلگرد ساده و میلگرد آجدار. این ویژگی آج‌دار بودن میلگرد باعث می‌شود میلگرد، چسبندگی بیشتری در بتن داشته باشد.

میلگرد در چهار گروه A1  تا A4 وجود دارد. میلگرد A1 نوع میلگردهای ساده هستند که در جوشکاری استفاده می‌شود. امروزه از میلگرد در ساخت فونداسیون، خرپا و بتن استفاده می شود.

در این مقاله قصد داریم در مورد خصوصیات میلگرد آجدار با شما عزیزان صحبت کنیم‌. تفاوت میلگردهای آج‌دار در میزان آج‌های آن است. برای آشنایی و شناخت بیشتر نسبت به این موضوع با ما همراه باشید. با خصوصیات انواع میلگرد آجدار بیشتر آشنا شویم.

بررسی خصوصیات انواع میلگرد آجدار

امروزه تعداد زیادی کارخانه ذوب آهن در کشور در زمینه تولید انواع میلگرد آجدار فعالیت می کنند و بخش اعظمی از نیاز کشور را در این زمینه تأمین می کنند.

بررسی خصوصیات انواع میلگرد آجدار

امروزه از انواع میلگرد در ساختمان سازی، سوله سازی، ساخت مجتمع های تفریحی و گردشگری، ساخت فونداسیون و زیر بنای ساختمان، سد سازی و در صنعت خودرو سازی  استفاده می شود.

میلگردها بر اساس مقدار مشخصی از استحکام کششی خود طبقه بندی می شوند که به آن مقاومت کششی میلگرد می گویند. میلگردهای تولید شده در ایران (طبق استاندارد روسیه) به چهار گروه کلی تقسیم می  شوند.

علاوه بر اینکه می‌توانند تا 180 درجه بدون ترک یا شکستگی خم شوند، ویژگی‌های ساختاری آنها این امکان را فراهم می‌کند که با فلاش الکتریکی مانند جوش قوس الکتریکی و جوش لب به لب جوش داده شوند. این میله‌ها نسبت به میله‌های پیچ خورده معمولی دارای خواص اتصال عالی هستند، بنابراین قلاب‌های انتهایی غیر ضروری هستند.

بنابراین، استفاده از آنها هزینه آرماتور را تا 30 تا 40 درصد کاهش می دهد، بنابراین بسیار مقرون به صرفه هستند. معمولاً میله‌های آجدار از فولاد ناتمام ساخته می‌شوند که آن را در برابر زنگ زدگی غیرقابل تحمل می‌کند.

این بسیار مهم است زیرا از آنجایی که زنگ حجم بیشتری نسبت به فولادی که از آن تشکیل شده است، بتن اطراف تحت فشار شدید قرار می گیرد که منجر به ترک خوردن، پوسته پوسته شدن و در نهایت شکست ساختاری می شود.

میلگرد آج‌دار در سه گروه A2, A3و A4 در بازار صنعت عرضه می‌شود: در زیر با انواع میلگرد آج‌دار آشنا می‌شویم؛

A1 آجدار

شکلی ساده و بدون آج دارد و نرم است. قابل جوش و تغییر شکل، با استحکام کششی 360 مگاپاسکال و حداقل تسلیم مجاز 240 مگاپاسکال.

A2 آجدار

استحکام کششی آن 500 و حداقل تسلیم مجاز 340 مگاپاسکال است. نیمه خشک است و چشمه های مارپیچی دارد. یکنواخت و دوکی است. در بخش های بامبو و آسیاب در عملیات ساختمانی استفاده می شود.

A3 آجدار

در دسته خشک و سخت قرار می گیرد، شکل آن دوکی شکل یا دنده های شیاردار یکنواخت است. یعنی تردمیل از بغل با زاویه 45 درجه متقاطع شده و از هفت یا هشت بالا دیده می شود. مقاومت کششی آن 600 و استحکام تسلیم آن 400 مگاپاسکال است و جوشکاری توصیه نمی شود. در ساخت و ساز استفاده می شود.

A4 آجدار

استحکام کششی آن 650 و استحکام تسلیم آن 500 مگاپاسکال است.

میلگرد ترمکس یا TMT

روش ترمکس، امروزه از کارآمدترین روش های تولید میلگرد MS با خواص کاملاً بهبود یافته است. استحکام، انعطاف پذیری، قابلیت جوشکاری و قابلیت خم شدن که از مهم ترین خواص انواع میلگرد آجدار به حساب می آیند، در این میلگردها به خوبی تقویت شده اند.

اگر بالاترین مقاومت را در سازه بتنی خود می خواهید، پیشنهاد می کنیم حتماً از میلگردهای آج دار تولید شده به روش ترمکس در کنار سیمان به خصوص سیمان مسلح (RCC) استفاده نمایید.

از دیگر مزایای استفاده از میلگرد تی ام تی می توان به مقاومت بیشتر در برابر زلزله نسبت به میلگردهای آج دار کربنی، مقاومت در برابر زنگ زدگی، مقاومت در برابر حرارت بالا، امکان جوشکاری با الکترودهای معمولی و در نهایت مقرون به صرفه بودن آن ها اشاره نمود.

میلگرد آج دار مقاومت بالا یا HSD

سطح برآمده و پیچ خورده این نوع از انواع میلگردهای آج دار با هدف تقویت ساخت و ساز، کاهش لغزش در بتن و افزایش پیوند میان بتن و میلگردها به وجود آمده است. در حال حاضر میلگرد آج دار اچ اس دی در قطرهای 4 تا 50 میلی متر بسته به نیاز ساخت و ساز درخواست می شوند.

قابلیت شکل پذیری و جوشکاری در میلگردهای آج دار HSD به دلیل میزان کربن پایین در متریال خود، به خوبی تقویت شده است، به گونه ای که نسبت به میلگردهای معمولی از قدرت جوشکاری صددرصد برخوردار هستند.

همچنین استحکام کششی این میلگردها به نوبه خود بی نظیر است و در نتیجه از آن در ساخت و سازهایی که به خم شدن زیادی نیاز است، به وفور استفاده می شوند.

میلگرد همانطور که گفته شد یکی از مهمترین محصولات آهنی است و نقش بسزایی در استحکام ساختمان دارد. اسکلت ساختمان باید توانایی تحمل نیروهای کششی و فشاری را داشته باشد تا بتواند در برابر انواع حوادث طبیعی و انسانی  مثل سیل و زلزله مقاومت کند.

اسکلت بتنی، توانایی تحمل نیروی فشاری را دارد اما مقاومت آن در برابر نیروی کششی  بسیار کم است و عملکرد آن بسیار ضعیف است، در چنین حالتی مقاومت بتن در مقابل حوادثی مثل زلزله  بسیار کم است و دچار ترک خوردگی می شود و منجر به ضرر جانی و مالی می شود. امروزه برای افزایش مقاومت بتن از انواع میلگرد آجدار استفاده می شود. میلگرد باعث استحکام بتن می شود و از ترک خوردگی آن جلوگیری می کند.

فونداسیون ساختمان مهمترین نقش را در استحکام ساختمان دارد. هر چقدر که فونداسیون یک ساختمان محکم تر باشد، مقاومت ساختمان نیز بیشتر است. برای ساخت فونداسیون از انواع میلگرد استفاده می شود. میلگرد نقش مهمی در ساختمان سازی دارد. در صورتی که در ساخت و طراحی میلگرد کوچکترین خطایی وجود داشته باشد، ساختمان، مقاومت و استحکام کافی را در برابر حوادث طبیعی و انسانی ندارد.

  • برای تولید میلگرد از انواع فولاد آهنی یا شمش  استفاده می شود. هر چقدر که درصد خلوص آهن در شمش فولادی بیشتر باشد، سختی و استحکام میلگرد نیز بیشتر است. در میلگرد از فلزهای دیگری مثل منگنز استفاده می شود. شمش فولادی برای تولید میلگرد در طی فرآیندهای مختلفی تغییر شکل می دهد و در نهایت به میلگرد تبدیل می شود. به تغییر شکل شمش فولادی در طی مکانیسم های مختلف، نورد می گویند، نورد در دمای سرد یا گرم صورت می گیرد.
  • دقت، مشخصات و کارایی انواع میلگرد آجدار تولید شده در کارخانه های مختلف، توسط دستگاه های بسیار دقیق و پیشرفته بررسی می شود. برای بررسی مقاومت میلگرد از انواع دستگاه کوره الکتریکی و تست حرارت استفاده می شود. در صورتی که نتایج کنترل کیفی مطابق با استاندارد های بین المللی جدول اشتال باشد، دقت و کیفیت تیرآهن بسیار بالا است. در صورتی که نتایج کنترل کیفی صحیح نباشد و مقاومت کافی نداشته باشد، از روند تولید خارج می شود.
  • کارخانه ذوب آهن اصفهان یکی از بهترین کارخانه هایی است که در زمینه تولید میلگرد بسیار موفق عمل کرده است و جایگاه مناسبی را در بازار داخلی و جهانی به خود اختصاص داده است. هر چقدر که کیفیت و کارایی میلگرد بیشتر باشد، فروش آن در بازار نیز بیشتر است.
  • مشخصات، وزن، قطر و سایز انواع میلگرد آجدار و ساده در جدول مهندسی اشتال نوشته شده است. کارخانه های ذوب آهن در سراسر کشور برای ساخت انواع میلگرد و محصولات آهنی از این جدول استفاده می کنند. برای ساخت میلگرد از دستگاه های بسیار پیشرفته و دقیق استفاده می شود. ابتدا مشخصات میلگرد توسط افراد متخصص در دستگاه ها تعریف می شود و سپس دستگاه ها به صورت خودکار عمل می کنند.

بررسی انواع روش های تولید میلگرد

بررسی انواع روش های تولید میلگرد

  • روش نورد یا تغییر شکل گرم 

در این روش ابتدا  شمش فولادی در کوره هایی با درجه حرارت بالای ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد قرار می گیرند تا  قابلیت تغییر شکل را پیدا کنند. سپس از طریق جک های مخصوصی در غلتک های مناسب  قرار می گیرد.

شمش فولادی در این غلتک ها تحت فشار قرار می گیرند و از نظر ظاهری تغییر می کنند، سپس قطر شمش فولادی تغییر شکل یافته از طریق مکانیسم های مختلفی کاهش می یابد و طول شمش افزایش می یابد و در نهایت انواع میلگرد با اشکال مختلف تولید می شود.

  • روش نورد یا تغییر شکل سرد

در این روش شمش فولادی در دمای محیط اتاق توسط مکانیسم های مختلفی تغییر شکل می دهد، شمش فولادی تغییرشکل یافته در دستگاه های بزرگ تحت فشار قرار می گیرد و در نهایت انواع تیرآهن با اشکال و طول مختلف تولید می شود و برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. 

  • روش ایجاد آج با سیم پیچی کردن میلگرد

در این روش که همانند روش نورد سرد از نوع تغییر مکانیکی و فشاری می باشد، در طی فرآیندی پیچیده، لایه ای از سیم فولادی به دور آرماتورها پیچیده می شود و در نهایت به انواع میلگرد آجدار تبدیل می شوند.

قابل بازیافت بودن میلگردهای آجدار

علاوه بر این، خم کردن، ثابت کردن و جابجایی میله های آجدار بسیار ساده است که باعث کاهش کار می شود. بعلاوه می توان از آنها برای تمام انواع اصلی سازه های بتن مسلح استفاده کرد.

در مقایسه با میله های پیچ خورده که در آن بتن ممکن است بلغزد و باعث ایجاد ترک شود، سطح آج‌دار پیوند بهتری با بتن را تضمین می کند که ظرفیت باربری کلی عضو خاصی را که در آن میله استفاده شده است، بهبود می بخشد.

علاوه بر این، میله های آج‌دار مانند تقریباً تمام محصولات فلزی می تواند به عنوان قراضه بازیافت شود. آنها معمولاً با سایر محصولات فولادی ترکیب می شوند، ذوب می شوند و برای استفاده مجدد دوباره شکل می گیرند. 

قیمت میلگرد آجدار

واضح است که قیمت انواع میلگرد آجدار نسبت به میلگردهای ساده بالاتر است، چرا که این آج ها به متریال و وزن محصول اضافه می کنند. هر چه تعداد و برآمدگی آج ها بیشتر باشد، قیمت این آهن آلات نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

شما عزیزان می توانید هم اکنون از طریق وب سایت رسمی آهن هایپر که هم اکنون در آن حضور دارید، از قیمت به روز انواع میلگرد آجدار که تحت نوسانات ارزهای بین المللی مدام در حال تغییر است، باخبر شوید.

کلام پایانی

در این مقاله سعی کردیم اطلاعاتی در مورد خصوصیات و عملکرد میلگرد آجدار در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. امیدواریم نکات ذکر شده در این مقاله مورد پسند و استفاده شما قرار گیرد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

دانلود مقاله “میلگرد آجدار

مقالات مرتبط :

کاربرد میلگرد آجدار

نحوه نگهداری میلگرد

میزان تولید میلگرد در ایران چقدر است؟

منظور از ضوابط جوشکاری میلگرد چیست؟

مش و شبکه میلگرد چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

بهترین میلگرد برای شناژ کدام است؟

بهترین میلگرد برای تیرچه کدام است؟

نحوه خواندن میلگرد

نحوه خرید میلگرد از بورس کالا

نحوه آزمایش میلگرد

نحوه بارگیری میلگرد

میلگرد از چه ساخته شده

مقدار میلگرد برای هر متر مربع

میلگرد کدام کارخانه سبک تر است ؟

میلگرد کدام کارخانه بهتر است؟

چگونه از کارخانه میلگرد بخریم؟

چگونه میلگرد را ببریم؟

چگونه سایز میلگرد را تشخیص دهیم؟

بهترین تولید کنندگان میلگرد در ایران

پرفروش ترین میلگرد در ایران

بیشترین سایز میلگرد مورد استفاده در ساختمان

انواع میلگرد بدون آج

جدول وزن و اشتال میلگرد

مقایسه کیفیت میلگرد ها

علت افزایش قیمت میلگرد

راهنمای انتخاب و خرید میلگرد و تیرآهن

بهترین نوع میلگرد در بازار کدام است؟

بهترین زمان خرید میلگرد چه وقت است؟

میلگرد استیل؛ مزایا و ویژگی ها

کاربرد میلگرد در سازه چیست؟

طبقه بندی فولاد میلگرد

چه میلگردی بخریم که دیرتر زنگ بزند؟

نحوه محاسبه قطر میلگرد

روش ساخت میلگرد

چه میلگردی دیرتر زنگ میزند؟

میلگرد زیگزاگ چیست و چه کاربردی دارد؟

میلگرد ترمکس و شرایط استفاده از آن

معرفی انواع وصله میلگرد

ساده ترین روش محاسبه وزن میلگرد

میلگرد بستر چیست؟ جزئیات مشخصات فنی و خصوصیات برجسته

مجتمع فولاد کیان کاشان

شرکت فولاد الماس تاکستان

کارخانه فولاد پارس آرمان

کارخانه مجتمع آهن و فولاد سبلان

کارخانه فولاد نطنز

فولاد سپهر سبلان

کارخانه سیما فولاد جهان

کارخانه نورد فولاد گلستان

کارخانه نورد گرم سمنان

کارخانه فولاد زاگرس چهارمحال

کارخانه فولاد ابهر 

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 595 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36