میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

میلگرد

میلگرد آجدار

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحداستانداردوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
131064010ميلگرد آجدار پرشین فولاد 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:26
131064020ميلگرد آجدار پرشین فولاد 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA37.5۲۸,۳۰۰ تومان1402/3/13 | 18:26
131264020ميلگرد آجدار پرشین فولاد 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA311۲۷,۹۰۰ تومان1402/3/13 | 18:26
131464020ميلگرد آجدار پرشین فولاد 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA314۲۷,۵۵۰ تومان1402/3/13 | 18:26
131664020ميلگرد آجدار پرشین فولاد 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA318۲۷,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:26
131864020ميلگرد آجدار پرشین فولاد 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:26
132064020ميلگرد آجدار پرشین فولاد 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA329تماس بگیرید1402/3/13 | 18:26
132264020ميلگرد آجدار پرشین فولاد 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA334تماس بگیرید1402/3/13 | 18:26
132564020ميلگرد آجدار پرشین فولاد 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA345۲۷,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:26
132864020ميلگرد آجدار پرشین فولاد 28 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA357۲۷,۵۵۰ تومان1402/3/13 | 18:26
133264020ميلگرد آجدار پرشین فولاد 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمA374۲۷,۵۵۰ تومان1402/3/13 | 18:26
130864010ميلگرد آجدار پرشین فولاد 8 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:27
131060010ميلگرد آجدار فولاد پارس آرمان A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-۲۶,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:58
131260010ميلگرد آجدار فولاد پارس آرمان A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-۲۶,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:58
130860010ميلگرد آجدار فولاد پارس آرمان A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA2-۲۷,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:58
131061010ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
131261010ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
131461010ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
131661010ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
131861010ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
132061010ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۲۵,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:58
132261010ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
132561010ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-۲۵,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:58
131258010میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131658010میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131014010میلگرد آجدار آریا امیر 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-۱۸,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:46
131214010میلگرد آجدار آریا امیر 12 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
131071010میلگرد آجدار آریا ذوب A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131271010میلگرد آجدار آریا ذوب A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131471010میلگرد آجدار آریا ذوب A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
132871010میلگرد آجدار آریا ذوب A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
133071010میلگرد آجدار آریا ذوب A3 30 شاخه 12 متریکارخانه12 متری30کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
130871010میلگرد آجدار آریا ذوب A3 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131070010میلگرد آجدار آریان فولاد A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131270010میلگرد آجدار آریان فولاد A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131470010میلگرد آجدار آریان فولاد A2 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131670010میلگرد آجدار آریان فولاد A2 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131070020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131270020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131470020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131670020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131870020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
132070020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
132270020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
132570020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
132870020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
133270020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 32 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131069010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-۲۸,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
130869010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA2-۲۸,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
131269010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-۲۸,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
131469010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
131669010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
131869010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
132069010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
132269010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
132569010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-۲۸,۴۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
132869010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-۲۸,۴۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
133269010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 32 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمA3-۲۸,۴۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
131054010میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131254010میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131454010میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-۲۶,۱۵۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131654010میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۲۶,۱۵۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131854010میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-۲۶,۱۵۰ تومان1402/3/13 | 18:57
132054010میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132254010میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132554010میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131035010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
130835010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:50
131235010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:50
131435010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-۲۶,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
131635010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۲۶,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
131835010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-۲۶,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
132035010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۲۶,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
132235010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-۲۶,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
132535010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-۲۶,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
132835010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-۲۶,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
133235010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 32 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمA3-۲۶,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
131011010میلگرد آجدار اهواز 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرمA37.3ناموجود1402/3/13 | 15:31
131211010میلگرد آجدار اهواز 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرمA310.5ناموجود1402/3/13 | 15:31
131411010میلگرد آجدار اهواز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA314.3ناموجود1402/3/13 | 15:31
131811010میلگرد آجدار اهواز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرمA323.7ناموجود1402/3/13 | 15:31
132011010میلگرد آجدار اهواز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرمA329ناموجود1402/3/13 | 15:31
132211010میلگرد آجدار اهواز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرمA335ناموجود1402/3/13 | 15:31
132511010میلگرد آجدار اهواز 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرمA345ناموجود1402/3/13 | 15:31
131006010میلگرد آجدار بافق یزد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرمA37.4۲۵,۲۷۶ تومان1402/3/13 | 15:24
131206010میلگرد آجدار بافق یزد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرمA310.7۲۵,۲۷۶ تومان1402/3/13 | 15:24
131406010میلگرد آجدار بافق یزد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA314.5۲۴,۴۵۹ تومان1402/3/13 | 15:24
131606010میلگرد آجدار بافق یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرمA319۲۴,۴۵۹ تومان1402/3/13 | 15:24
131806010میلگرد آجدار بافق یزد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرمA324۲۴,۲۶۷ تومان1402/3/13 | 15:24
132006010میلگرد آجدار بافق یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرمA329۲۴,۲۶۷ تومان1402/3/13 | 15:24
132206010میلگرد آجدار بافق یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرمA335۲۴,۲۶۷ تومان1402/3/13 | 15:24
132506010میلگرد آجدار بافق یزد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرمA346۲۴,۲۶۷ تومان1402/3/13 | 15:24
132806010میلگرد آجدار بافق یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرمA358۲۴,۲۶۷ تومان1402/3/13 | 15:24
133206010میلگرد آجدار بافق یزد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرمA375۲۴,۲۶۷ تومان1402/3/13 | 15:24
130806010میلگرد آجدار بافق یزد 8 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری8کیلوگرمA34.7۲۷,۴۴۱ تومان1402/3/13 | 15:24
131005010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرمA27.8ناموجود1402/3/13 | 15:23
131205010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرمA310۲۴,۶۲۰ تومان1402/3/13 | 15:22
131405010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA313۲۳,۷۹۴ تومان1402/3/13 | 15:22
131805010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرمA322.5۲۳,۶۱۱ تومان1402/3/13 | 15:22
132005010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرمA330۲۳,۶۱۱ تومان1402/3/13 | 15:22
132205010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرمA337۲۳,۶۱۱ تومان1402/3/13 | 15:22
132505010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرمA347۲۳,۶۱۱ تومان1402/3/13 | 15:22
132805010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرمA358ناموجود1402/3/13 | 15:22
133205010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
131039010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:51
131605010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان A3 16 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرمA317.5۲۳,۷۹۴ تومان1402/3/13 | 15:22
133239010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان A3 32 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:51
130839010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان A3 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:51
131050010میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-۲۷,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131250010میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-۲۷,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131450010میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A2 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA2-۲۷,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
130850010میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA2-۲۸,۳۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131650010میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۲۷,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131850010میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-۲۷,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
132050010میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۲۷,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
132250010میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132550010میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131068010میلگرد آجدار درپاد تبریز 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-۲۹,۷۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
131268010میلگرد آجدار درپاد تبریز 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-۲۹,۷۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
131468010میلگرد آجدار درپاد تبریز 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-۲۹,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
131668010میلگرد آجدار درپاد تبریز 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۲۹,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
131868010میلگرد آجدار درپاد تبریز 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-۲۹,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
132068010میلگرد آجدار درپاد تبریز 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۲۹,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
132268010میلگرد آجدار درپاد تبریز 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:27
132568010میلگرد آجدار درپاد تبریز 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:27
132868010میلگرد آجدار درپاد تبریز 28 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:27
133268010میلگرد آجدار درپاد تبریز 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:27
130868010میلگرد آجدار درپاد تبریز 8 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA2-۲۹,۹۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
131430010میلگرد آجدار دماوند A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131630010میلگرد آجدار دماوند A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131830010میلگرد آجدار دماوند A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
132030010میلگرد آجدار دماوند A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131025010میلگرد آجدار ذوب آهن آسیا A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-۲۶,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:47
131225010میلگرد آجدار ذوب آهن آسیا A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
131625010میلگرد آجدار ذوب آهن آسیا A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
131059010میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131259010میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-۲۷,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131059020میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131259020میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131459020میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131659020میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131859020میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
130809010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 8 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری8کیلوگرمA346.2ناموجود1402/3/13 | 15:33
131009010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 10 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری10کیلوگرمA335.7ناموجود1402/3/13 | 15:33
131209010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرمA310.6ناموجود1402/3/13 | 15:31
131409010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 14 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری14کیلوگرمA314.5تماس بگیرید1402/3/13 | 15:33
131402010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA314.5۲۴,۶۷۹ تومان1402/3/13 | 15:19
131609010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری16کیلوگرمA318.9تماس بگیرید1402/3/13 | 15:33
131602010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرمA318.9۲۴,۶۷۹ تومان1402/3/13 | 15:19
131809010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری18کیلوگرمA324تماس بگیرید1402/3/13 | 15:33
131802010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرمA324۲۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 15:19
132002010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرمA329.6۲۴,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 15:19
132009010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهبنگاه اصفهان12 متری20کیلوگرمA329.6تماس بگیرید1402/3/13 | 15:33
132202010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرمA335.7۲۴,۴۹۶ تومان1402/3/13 | 15:19
132502010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرمA346.2۲۴,۴۹۱ تومان1402/3/13 | 15:19
132802010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرمA357.9ناموجود1402/3/13 | 15:19
133209010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرمA375.7۲۴,۴۹۶ تومان1402/3/13 | 15:33
133602010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 36 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری36کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131040010میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-۲۸,۴۰۰ تومان1402/3/13 | 18:52
131440010میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A2 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131640010میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A2 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131840010میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A2 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
130840010میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA2-۲۸,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:52
131240010میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-۲۸,۴۰۰ تومان1402/3/13 | 18:52
131440020میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:52
131640020میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:52
131840020میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:52
132040020میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:51
132240020میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:51
132540020میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:51
131245010میلگرد آجدار ذوب فولاد ایزدخواست جنوب A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131445010میلگرد آجدار ذوب فولاد ایزدخواست جنوب A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131645010میلگرد آجدار ذوب فولاد ایزدخواست جنوب A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131845010میلگرد آجدار ذوب فولاد ایزدخواست جنوب A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
132045010میلگرد آجدار ذوب فولاد ایزدخواست جنوب A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131019010میلگرد آجدار راد همدان A3 10 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
130819010میلگرد آجدار راد همدان A3 8 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری8کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
131028010میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
130828010میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131028020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131228020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131428020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131628020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131828020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
132028020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
132228020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
132508020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
132828020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
133228020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 32 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
130828020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131067010میلگرد آجدار شاهرود 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-۲۸,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
131267010میلگرد آجدار شاهرود 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-۲۸,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
131467010میلگرد آجدار شاهرود 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-۲۷,۴۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
131667010میلگرد آجدار شاهرود 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۲۷,۴۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
131867010میلگرد آجدار شاهرود 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-۲۷,۴۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
132067010میلگرد آجدار شاهرود 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۲۷,۴۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
132267010میلگرد آجدار شاهرود 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-۲۷,۴۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
132567010میلگرد آجدار شاهرود 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-۲۷,۴۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
132867010میلگرد آجدار شاهرود 28 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-۲۷,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
133267010میلگرد آجدار شاهرود 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمA3-۲۷,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
130867020میلگرد آجدار شاهرود 8 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
131007010میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرمA27۲۵,۷۲۸ تومان1402/3/13 | 15:25
131007020میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرمA37.3ناموجود1402/3/13 | 15:25
131207020میلگرد آجدار شاهین بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرمA310.5۲۵,۷۳۰ تومان1402/3/13 | 15:25
131407020میلگرد آجدار شاهین بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA314.3۲۵,۴۴۵ تومان1402/3/13 | 15:25
131607020میلگرد آجدار شاهین بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرمA318.7۲۵,۴۴۵ تومان1402/3/13 | 15:25
131807020میلگرد آجدار شاهین بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرمA323.7۲۵,۴۴۵ تومان1402/3/13 | 15:25
132007020میلگرد آجدار شاهین بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرمA329۲۵,۴۴۵ تومان1402/3/13 | 15:25
132207020میلگرد آجدار شاهین بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرمA335۲۵,۴۴۵ تومان1402/3/13 | 15:25
132507020میلگرد آجدار شاهین بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرمA345۲۵,۴۴۵ تومان1402/3/13 | 15:25
132807020میلگرد آجدار شاهین بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرمA357۲۵,۴۴۵ تومان1402/3/13 | 15:25
133207020میلگرد آجدار شاهین بناب 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرمA374۲۵,۴۴۵ تومان1402/3/13 | 15:25
130807010میلگرد آجدار شاهین بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری8کیلوگرمA24.4۲۶,۰۰۸ تومان1402/3/13 | 15:25
130807020میلگرد آجدار شاهین بناب 8 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری8کیلوگرمA34.6ناموجود1402/3/13 | 15:25
131274010میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
131474010میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-۲۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 18:34
131674010میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۲۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 18:34
131874010میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-۲۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 18:34
132074010میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۲۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 18:34
132274010میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-۲۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 18:34
132574010میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-۲۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 18:34
132874010میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
133074010میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 30 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری30کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
133274010میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
133674010میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 36 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری36کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
134074010میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 40 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری40کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
131408010میلگرد آجدار صبح پارسیان قزوین 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA315ناموجود1402/3/13 | 15:30
131608010میلگرد آجدار صبح پارسیان قزوین 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرمA320ناموجود1402/3/13 | 15:30
131808010میلگرد آجدار صبح پارسیان قزوین 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرمA324ناموجود1402/3/13 | 15:30
132008010میلگرد آجدار صبح پارسیان قزوین 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرمA330ناموجود1402/3/13 | 15:30
131062010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
131462010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
131662010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
131862010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
132062010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
132262010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
132562010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
131057010میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131057020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131257010میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 12 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131257020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-۲۷,۰۷۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131457010میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 14 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131457020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131657010میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 16 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131657020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131857020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132057020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132257020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132557020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132857020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 28 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
133257020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131003010میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرمA25۲۵,۷۲۲ تومان1402/3/13 | 15:20
131003020میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرمA36.2ناموجود1402/3/13 | 15:20
131203010میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131203020میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرمA310.2۲۵,۷۲۲ تومان1402/3/13 | 15:20
131203030میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA4-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131403020میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA313.6۲۵,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 15:20
131403030میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA4-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131603020میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرمA317.3۲۵,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 15:20
131603030میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA4-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131803020میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرمA322.1۲۵,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 15:20
131803030میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA4-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
132003020میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرمA328۲۵,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 15:20
132003030میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA4-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
132203020میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرمA335.5۲۵,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 15:20
132203030میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA4-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
132503020میلگرد آجدار ظفر بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرمA345.9۲۵,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 15:20
132503030میلگرد آجدار ظفر بناب 25 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA4-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
132803020میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرمA358۲۵,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 15:20
132803030میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA4-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
133203020میلگرد آجدار ظفر بناب 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
130803010میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری8کیلوگرمA24.2۲۵,۹۰۵ تومان1402/3/13 | 15:20
131012010میلگرد آجدار فایکو 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرمA37.8ناموجود1402/3/13 | 15:33
131212010میلگرد آجدار فایکو 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرمA310.9ناموجود1402/3/13 | 15:33
131412010میلگرد آجدار فایکو 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA314۲۴,۳۳۷ تومان1402/3/13 | 15:33
131612010میلگرد آجدار فایکو 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرمA318.7۲۴,۳۳۷ تومان1402/3/13 | 15:33
131812010میلگرد آجدار فایکو 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرمA324۲۴,۳۳۷ تومان1402/3/13 | 15:33
132012010میلگرد آجدار فایکو 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرمA330۲۴,۳۳۷ تومان1402/3/13 | 15:33
132212010میلگرد آجدار فایکو 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرمA335۲۴,۳۳۷ تومان1402/3/13 | 15:33
132512010میلگرد آجدار فایکو 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرمA346۲۴,۳۳۸ تومان1402/3/13 | 15:33
132812010میلگرد آجدار فایکو 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرمA357تماس بگیرید1402/3/13 | 15:33
131229010میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131429010میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131629010میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131829010میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
132029010میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۲۵,۴۰۰ تومان1402/3/13 | 18:48
132229010میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
132529010میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
132829010میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
133229010میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 32 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131037010میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:51
131237010میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:51
131437010میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:51
131637010میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:51
131837010میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:51
132037010میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:51
132237010میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:51
132537010میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:51
131065010میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:27
131065020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:27
131265010میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 12 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:27
131265020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:27
131465020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:27
131665020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:27
131865020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:27
132065020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:27
132265020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:27
132565020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:27
130865010میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 8 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:27
131256010میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131456010میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131656010میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131856010میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132056010میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132256010میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132556010میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132856010میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
130832010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:50
131032010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:50
131232010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:50
131432010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-۲۵,۹۵۰ تومان1402/3/13 | 18:50
131632010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۲۵,۹۵۰ تومان1402/3/13 | 18:50
131832010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:50
132032010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۲۵,۹۵۰ تومان1402/3/13 | 18:50
132232010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-۲۵,۹۵۰ تومان1402/3/13 | 18:50
132532010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:50
132832010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:50
133232010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 32 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمA3-۲۵,۹۵۰ تومان1402/3/13 | 18:50
131213010میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرمA311ناموجود1402/3/13 | 15:33
131413010میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA315۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 15:33
131613010میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرمA320۲۶,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 15:33
131813010میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرمA325تماس بگیرید1402/3/13 | 15:33
132013010میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرمA330۲۶,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 15:33
132213010میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرمA337تماس بگیرید1402/3/13 | 15:33
132513010میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرمA347تماس بگیرید1402/3/13 | 15:33
132813010میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرمA358تماس بگیرید1402/3/13 | 15:33
133213010میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرمA375تماس بگیرید1402/3/13 | 15:33
133613010میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 36 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری36کیلوگرمA395ناموجود1402/3/13 | 15:33
131076010میلگرد آجدار فولاد اروند A3 10 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
131276010میلگرد آجدار فولاد اروند A3 12 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
131476010میلگرد آجدار فولاد اروند A3 14 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
131676010میلگرد آجدار فولاد اروند A3 16 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۲۶,۷۰۰ تومان1402/3/13 | 18:34
131876010میلگرد آجدار فولاد اروند A3 18 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
132076010میلگرد آجدار فولاد اروند A3 20 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۲۶,۷۰۰ تومان1402/3/13 | 18:34
132576010میلگرد آجدار فولاد اروند A3 25 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
132876010میلگرد آجدار فولاد اروند A3 28 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
133276010میلگرد آجدار فولاد اروند A3 32 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
131048010میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131248010میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
130848010میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131248020میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131448020میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131648020میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131848020میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132048020میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132248020میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132548020میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131023010میلگرد آجدار فولاد الماس باران تاک A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:47
131223010میلگرد آجدار فولاد الماس باران تاک A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
131042010میلگرد آجدار فولاد الماس تاکستان 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-۲۵,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:52
131242010میلگرد آجدار فولاد الماس تاکستان 12 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-۲۵,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:52
131842010میلگرد آجدار فولاد الماس تاکستان 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-۲۵,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:52
132042010میلگرد آجدار فولاد الماس تاکستان 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۲۵,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:52
131066010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-۲۷,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
131266010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-۲۷,۴۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
131466010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
131666010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
131866010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
132066010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
132266010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
132566010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
132866010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 28 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
133266010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمA3-۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
131247010میلگرد آجدار فولاد ایوان A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131447010میلگرد آجدار فولاد ایوان A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131647010میلگرد آجدار فولاد ایوان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131847010میلگرد آجدار فولاد ایوان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132047010میلگرد آجدار فولاد ایوان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131443010میلگرد آجدار فولاد پرند A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131643010میلگرد آجدار فولاد پرند A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131843010میلگرد آجدار فولاد پرند A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
132024010میلگرد آجدار فولاد تات A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
132224010میلگرد آجدار فولاد تات A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
131015010میلگرد آجدار فولاد ثامن 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:46
131215010میلگرد آجدار فولاد ثامن 12 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
131044010میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131244010میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131444010میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131644010میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131844010میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
132044010میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
132244010میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
132544010میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131041010میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-۲۶,۷۰۰ تومان1402/3/13 | 18:52
131241010میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131041020میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131241020میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131441020میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131641020میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131841020میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
132041020میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
132241020میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
132541020میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
132841020میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131019020میلگرد آجدار فولاد راد همدان 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
131219010میلگرد آجدار فولاد راد همدان 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-۲۸,۳۴۵ تومان1402/3/13 | 18:46
131419010میلگرد آجدار فولاد راد همدان 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-۲۸,۱۴۵ تومان1402/3/13 | 18:46
131619010میلگرد آجدار فولاد راد همدان 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۲۸,۱۴۵ تومان1402/3/13 | 18:46
131819010میلگرد آجدار فولاد راد همدان 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-۲۸,۱۴۵ تومان1402/3/13 | 18:46
132019010میلگرد آجدار فولاد راد همدان 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۲۸,۱۴۵ تومان1402/3/13 | 18:46
132219010میلگرد آجدار فولاد راد همدان 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-۲۸,۱۴۵ تومان1402/3/13 | 18:46
132519010میلگرد آجدار فولاد راد همدان 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-۲۸,۱۹۵ تومان1402/3/13 | 18:46
132819010میلگرد آجدار فولاد راد همدان 28 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-۲۸,۱۹۵ تومان1402/3/13 | 18:46
133219010میلگرد آجدار فولاد راد همدان 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
130819020میلگرد آجدار فولاد راد همدان 8 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
131018010میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
131218010میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
131418010میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-۲۷,۸۵۰ تومان1402/3/13 | 18:46
131618010میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۲۷,۸۵۰ تومان1402/3/13 | 18:46
131818010میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-۲۷,۸۵۰ تومان1402/3/13 | 18:46
132018010میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۲۷,۸۵۰ تومان1402/3/13 | 18:46
132218010میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-۲۷,۸۵۰ تومان1402/3/13 | 18:46
132522010میلگرد آجدار فولاد زمرد A2 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
132022020میلگرد آجدار فولاد زمرد A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
132522020میلگرد آجدار فولاد زمرد A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
131052010میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131252010میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131452010میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A2 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131652010میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A2 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
130852010میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA2-۲۸,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131052020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131252020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131452020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131652020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131852020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132052020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132252020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
130852020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131046010میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-۲۶,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131246010میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-۲۶,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
130846010میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA2-۲۷,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131046020میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-۲۷,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131246020میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-۲۷,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131446020میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-۲۶,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131646020میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۲۶,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131846020میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-۲۶,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
132046020میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۲۶,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
132246020میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-۲۶,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
132546020میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-۲۶,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
132846020میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
131234010میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:50
131434010میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A2 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:50
131634010میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A2 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:50
132034010میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A2 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:50
131234020میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-۱۹,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
131434020میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:50
131634020میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:50
131834020میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:50
131451010میلگرد آجدار فولاد فردوس ارومیه A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-۱۳,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131651010میلگرد آجدار فولاد فردوس ارومیه A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۱۳,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131233010میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-۲۶,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
131433010میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-۲۶,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
131633010میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۲۶,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
131833010میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-۲۶,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
132033010میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۲۶,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
132233010میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-۲۶,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
132533010میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-۲۶,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
132833010میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-۲۶,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
133233010میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 32 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمA3-۲۶,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
131236010میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-۱۷,۹۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
131436010میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-۱۷,۹۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
131636010میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۱۷,۹۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
131836010میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-۱۷,۹۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
132036010میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۱۷,۹۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
132236010میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:50
132536010میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:50
131016010میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
131216010میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 12 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
131416010میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-۱۶,۵۵۰ تومان1402/3/13 | 18:46
131616010میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۱۶,۵۵۰ تومان1402/3/13 | 18:46
131816010میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-۱۶,۵۵۰ تومان1402/3/13 | 18:46
132016010میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۱۶,۵۵۰ تومان1402/3/13 | 18:46
132216010میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-۱۶,۵۵۰ تومان1402/3/13 | 18:46
132516010میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-۱۶,۵۵۰ تومان1402/3/13 | 18:46
132816010میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 28 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
133216010میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
131426010میلگرد آجدار فولاد نوین ابهر A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
131626010میلگرد آجدار فولاد نوین ابهر A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
131826010میلگرد آجدار فولاد نوین ابهر A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
132026010میلگرد آجدار فولاد نوین ابهر A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
131238010میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-۱۶,۰۶۰ تومان1402/3/13 | 18:51
131438010میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-۱۶,۰۶۰ تومان1402/3/13 | 18:51
131638010میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۱۶,۰۶۰ تومان1402/3/13 | 18:51
131838010میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-۱۶,۰۶۰ تومان1402/3/13 | 18:51
132038010میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۱۶,۰۶۰ تومان1402/3/13 | 18:51
132238010میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-۱۶,۰۶۰ تومان1402/3/13 | 18:51
132538010میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-۱۶,۰۶۰ تومان1402/3/13 | 18:51
132838010میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-۱۶,۰۶۰ تومان1402/3/13 | 18:51
133238010میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 32 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمA3-۱۶,۴۶۰ تومان1402/3/13 | 18:51
131063010میلگرد آجدار فولاد هیربد 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
131063020میلگرد آجدار فولاد هیربد 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
131263020میلگرد آجدار فولاد هیربد 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-۲۶,۱۵۰ تومان1402/3/13 | 18:58
131463020میلگرد آجدار فولاد هیربد 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-۲۶,۱۵۰ تومان1402/3/13 | 18:58
131663020میلگرد آجدار فولاد هیربد 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۲۶,۱۵۰ تومان1402/3/13 | 18:58
131863020میلگرد آجدار فولاد هیربد 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-۲۶,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:58
132063020میلگرد آجدار فولاد هیربد 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
132263020میلگرد آجدار فولاد هیربد 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-۲۶,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:58
132563020میلگرد آجدار فولاد هیربد 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-۲۶,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:58
132863020میلگرد آجدار فولاد هیربد 28 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
133263020میلگرد آجدار فولاد هیربد 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
130863010میلگرد آجدار فولاد هیربد 8 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
131431010میلگرد آجدار کاوه اروند A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131631010میلگرد آجدار کاوه اروند A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۲۶,۷۰۰ تومان1402/3/13 | 18:48
131831010میلگرد آجدار کاوه اروند A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
132031010میلگرد آجدار کاوه اروند A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۲۶,۷۰۰ تومان1402/3/13 | 18:48
132231010میلگرد آجدار کاوه اروند A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
132531010میلگرد آجدار کاوه اروند A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
132831010میلگرد آجدار کاوه اروند A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131073010میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A1 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA1-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131073020میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-۲۶,۹۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
131073030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-۲۷,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
131273030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-۲۶,۹۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
131473030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-۲۶,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
131673030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۲۶,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
131873030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-۲۶,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
132073030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۲۶,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
132073040میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA4-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
132273030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-۲۶,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
132273040میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 22 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA4-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
132573030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-۲۶,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
132873030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 28 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-۲۶,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
133273030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمA3-۲۶,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
130873010میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A1 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA1-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
130873020میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA2-۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
130873030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131275010میلگرد آجدار کوثر اهواز 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
131475010میلگرد آجدار کوثر اهواز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
131675010میلگرد آجدار کوثر اهواز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
131875010میلگرد آجدار کوثر اهواز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
132075010میلگرد آجدار کوثر اهواز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۲۵,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:34
132275010میلگرد آجدار کوثر اهواز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
132575010میلگرد آجدار کوثر اهواز 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
132875010میلگرد آجدار کوثر اهواز 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
133275010میلگرد آجدار کوثر اهواز 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
131072010میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131272010میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
130872010میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131072020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131272020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131472020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-۲۶,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
131672020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۲۶,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
131872020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-۲۶,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
132072020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۲۶,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
132272020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-۲۷,۴۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
132572020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-۲۷,۴۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
132872020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-۲۷,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
131010010میلگرد آجدار گروه ملی اهواز 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرمA37.3ناموجود1402/3/13 | 15:31
131210010میلگرد آجدار گروه ملی اهواز 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرمA310.5ناموجود1402/3/13 | 15:31
131410010میلگرد آجدار گروه ملی اهواز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA314.3ناموجود1402/3/13 | 15:31
131610010میلگرد آجدار گروه ملی اهواز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرمA318.7ناموجود1402/3/13 | 15:31
131810010میلگرد آجدار گروه ملی اهواز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرمA323.7ناموجود1402/3/13 | 15:31
132010010میلگرد آجدار گروه ملی اهواز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرمA329ناموجود1402/3/13 | 15:31
132210010میلگرد آجدار گروه ملی اهواز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرمA335ناموجود1402/3/13 | 15:31
132510010میلگرد آجدار گروه ملی اهواز 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرمA345ناموجود1402/3/13 | 15:31
133210010میلگرد آجدار گروه ملی اهواز 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرمA376ناموجود1402/3/13 | 15:33
131227010میلگرد آجدار معراج کردکوی گلستان A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131427010میلگرد آجدار معراج کردکوی گلستان A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131627010میلگرد آجدار معراج کردکوی گلستان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131827010میلگرد آجدار معراج کردکوی گلستان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
132027010میلگرد آجدار معراج کردکوی گلستان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
131017010میلگرد آجدار مهیار اردبیل 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
131017020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
131217010میلگرد آجدار مهیار اردبیل 12 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
131217020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
131417020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-۱۸,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:46
131617020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۱۸,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:46
131817020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
132017020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
132217020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
132517020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
132817020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 28 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
133217020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
130817010میلگرد آجدار مهیار اردبیل 8 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
130817020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 8 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
131001010میلگرد آجدار میانه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرمA37.8ناموجود1402/3/13 | 15:18
131201010میلگرد آجدار میانه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرمA311۲۴,۲۹۹ تومان1402/3/13 | 15:18
131401010میلگرد آجدار میانه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA314.5۲۴,۲۵۳ تومان1402/3/13 | 15:18
131601010میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرمA319۲۴,۲۵۳ تومان1402/3/13 | 15:18
131801010میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرمA324۲۴,۲۵۳ تومان1402/3/13 | 15:18
132001010میلگرد آجدار میانه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرمA329.5۲۴,۲۵۳ تومان1402/3/13 | 15:18
132201010میلگرد آجدار میانه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرمA336۲۴,۲۵۳ تومان1402/3/13 | 15:18
132501010میلگرد آجدار میانه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرمA346.5۲۴,۲۵۳ تومان1402/3/13 | 15:18
132801010میلگرد آجدار میانه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرمA358۲۴,۲۵۳ تومان1402/3/13 | 15:18
133201010میلگرد آجدار میانه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرمA375۲۴,۲۵۳ تومان1402/3/13 | 15:18
131053010میلگرد آجدار نورد شیراز A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131253010میلگرد آجدار نورد شیراز A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131453010میلگرد آجدار نورد شیراز A2 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131653010میلگرد آجدار نورد شیراز A2 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131853010میلگرد آجدار نورد شیراز A2 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132053010میلگرد آجدار نورد شیراز A2 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131053020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131253020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131453020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131653020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131853020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132053020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132253020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131621010میلگرد آجدار نورد فولاد زرین میاندوآب 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۲۶,۱۷۰ تومان1402/3/13 | 18:47
131821010میلگرد آجدار نورد فولاد زرین میاندوآب 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
132021010میلگرد آجدار نورد فولاد زرین میاندوآب 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۲۶,۱۷۰ تومان1402/3/13 | 18:47
132221010میلگرد آجدار نورد فولاد زرین میاندوآب 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
132521010میلگرد آجدار نورد فولاد زرین میاندوآب 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
131049010میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131249010میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131449010میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131649010میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131849010میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132049010میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
130849010میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان A3 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131255010میلگرد آجدار نورد کرمان A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-۲۷,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131455010میلگرد آجدار نورد کرمان A2 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131655010میلگرد آجدار نورد کرمان A2 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131455020میلگرد آجدار نورد کرمان A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-۲۶,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131655020میلگرد آجدار نورد کرمان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۲۶,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131855020میلگرد آجدار نورد کرمان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-۲۶,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
132055020میلگرد آجدار نورد کرمان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۲۶,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
132255020میلگرد آجدار نورد کرمان A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-۲۶,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
132555020میلگرد آجدار نورد کرمان A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131058010میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-۲۷,۳۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131458010میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131858010میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132058010میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132258010میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132558010میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
130858010میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 8 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA3-۲۸,۳۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131004010میلگرد آجدار نیشابور 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131204010میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری12کیلوگرمA310.5ناموجود1402/3/13 | 15:22
131404010میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری14کیلوگرمA314.4۲۵,۱۷۳ تومان1402/3/13 | 15:22
131604010میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرمA318.9۲۵,۱۷۳ تومان1402/3/13 | 15:22
131804010میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرمA324۲۵,۱۷۳ تومان1402/3/13 | 15:22
132004010میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرمA329.6۲۵,۱۷۳ تومان1402/3/13 | 15:22
132204010میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری22کیلوگرمA335.7۲۵,۱۷۳ تومان1402/3/13 | 15:22
132504010میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری25کیلوگرمA346۲۵,۱۷۳ تومان1402/3/13 | 15:22
132804010میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری28کیلوگرمA357.9۲۵,۱۷۳ تومان1402/3/13 | 15:22
133004010میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری32کیلوگرمA375.6ناموجود1402/3/13 | 15:22
131020010میلگرد آجدار هشترود 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2-۲۸,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:47
131220010میلگرد آجدار هشترود 12 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
131420010میلگرد آجدار هشترود 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-۲۸,۷۰۰ تومان1402/3/13 | 18:47
131620010میلگرد آجدار هشترود 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-۲۷,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:47
131820010میلگرد آجدار هشترود 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-۲۷,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:47
132020010میلگرد آجدار هشترود 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-۲۷,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:47
132220010میلگرد آجدار هشترود 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
130820010میلگرد آجدار هشترود 8 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA2-۲۸,۹۵۰ تومان1402/3/13 | 18:47
141404010میلگرد کاوه ساوه 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
141604010میلگرد کاوه ساوه 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
141804010میلگرد کاوه ساوه 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
142004010میلگرد کاوه ساوه 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
142204010میلگرد کاوه ساوه 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
142504010میلگرد کاوه ساوه 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31

اسکلت ساختمان ها به دو نوع فلزی و بتنی تقسیم می شود. میلگردهای آجدار به صورت استاندارد در طول ۱۲ متر تولید می شود.

توضیح انواع میلگرد آجدار و کاربردهای آن

میلگرد نوعی پروفیل است که از فولاد نورد گرم یا ریخته‌گری می‌شود که به آن آرماتور نیز می‌گویند. میلگرد دارای برجستگی هایی بر روی سطح خود است که به دنده معروف است از این رو میله فولادی آجدار نامیده می شود.

توضیح انواع میلگرد آج‌دار و کاربردهای آن

نماد میلگرد ساخته شده از فولاد نورد گرم N است و میلگرد ریخته گری از بازیافت و ذوب فولادها با W بدست می آید. یکی از ویژگی های مهم میلگرد افزایش مقاومت کششی بتن است و نقش مهمی در صنعت ساختمان و همچنین عرشه های فولادی با بتن دو برابر مقاومت برای مقاومت در برابر ضربه های ساختمانی در هنگام زلزله است.

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

اهمیت استفاده از انواع میلگرد آجدار زمانی برجسته گردید که بتن ها از دارای مقاومت فشاری لازم بودند اما از مقاومت تنشی و کششی به اندازه کافی بهره مند نبودند.

بهترین ویژگی میلگرد آجدار این است که امکان کنده شدن از بتن بسیار کم است، چرا که الگوی آج روی این میلگردها با ایجاد نیروی اصطکاک، بهتر به ساختار بتن می چسبند. در ساخت اسکلت فلزی از انواع تیرآهن استفاده می شود. برای ساخت اسکلت بتنی از سیمان و انواع میلگرد آجدار استفاده می شود.

در نتیجه در سازه های بتنی همچون پل ها، ایستگاه های اتوبوس و یا برج ها به منظور مقاوم سازی بتن و در سازه های فولادی به منظور تقویت سازه و مقاوم سازی آن در برابر زلزله از انواع میلگرد آجدار استفاده می کنند.

دو نوع میلگرد در بازار وجود دارد، میلگرد ساده و میلگرد آجدار. این ویژگی آج‌دار بودن میلگرد باعث می‌شود میلگرد، چسبندگی بیشتری در بتن داشته باشد.

میلگرد در چهار گروه A1 تا A4 وجود دارد. میلگرد A1 نوع میلگردهای ساده هستند که در جوشکاری استفاده می‌شود. امروزه از میلگرد در ساخت فونداسیون، خرپا و بتن استفاده می شود.

در این مقاله قصد داریم در مورد خصوصیات میلگرد آجدار با شما عزیزان صحبت کنیم‌. تفاوت میلگردهای آج‌دار در میزان آج‌های آن است. برای آشنایی و شناخت بیشتر نسبت به این موضوع با ما همراه باشید. با خصوصیات انواع میلگرد آجدار بیشتر آشنا شویم.

بررسی خصوصیات انواع میلگرد آجدار

امروزه تعداد زیادی کارخانه ذوب آهن در کشور در زمینه تولید انواع میلگرد آجدار فعالیت می کنند و بخش اعظمی از نیاز کشور را در این زمینه تأمین می کنند.

بررسی خصوصیات انواع میلگرد آجدار

امروزه از انواع میلگرد در ساختمان سازی، سوله سازی، ساخت مجتمع های تفریحی و گردشگری، ساخت فونداسیون و زیر بنای ساختمان، سد سازی و در صنعت خودرو سازی  استفاده می شود.

میلگردها بر اساس مقدار مشخصی از استحکام کششی خود طبقه بندی می شوند که به آن مقاومت کششی می گویند. میلگردهای تولید شده در ایران (طبق استاندارد روسیه) به چهار گروه کلی تقسیم می  شوند.

علاوه بر اینکه می‌توانند تا 180 درجه بدون ترک یا شکستگی خم شوند، ویژگی‌های ساختاری آنها این امکان را فراهم می‌کند که با فلاش الکتریکی مانند جوش قوس الکتریکی و جوش لب به لب جوش داده شوند. این میله‌ها نسبت به میله‌های پیچ خورده معمولی دارای خواص اتصال عالی هستند، بنابراین قلاب‌های انتهایی غیر ضروری هستند.

بنابراین، استفاده از آنها هزینه آرماتور را تا 30 تا 40 درصد کاهش می دهد، بنابراین بسیار مقرون به صرفه هستند. معمولاً میله‌های آجدار از فولاد ناتمام ساخته می‌شوند که آن را در برابر زنگ زدگی غیرقابل تحمل می‌کند.

این بسیار مهم است زیرا از آنجایی که زنگ حجم بیشتری نسبت به فولادی که از آن تشکیل شده است، بتن اطراف تحت فشار شدید قرار می گیرد که منجر به ترک خوردن، پوسته پوسته شدن و در نهایت شکست ساختاری می شود.

میلگرد آج‌دار در سه گروه A2, A3و A4 در بازار صنعت عرضه می‌شود: در زیر با انواع میلگرد آج‌دار آشنا می‌شویم؛

A1 آجدار

شکلی ساده و بدون آج دارد و نرم است. قابل جوش و تغییر شکل، با استحکام کششی 360 مگاپاسکال و حداقل تسلیم مجاز 240 مگاپاسکال.

A2 آجدار

استحکام کششی آن 500 و حداقل تسلیم مجاز 340 مگاپاسکال است. نیمه خشک است و چشمه های مارپیچی دارد. یکنواخت و دوکی است. در بخش های بامبو و آسیاب در عملیات ساختمانی استفاده می شود.

A3 آجدار

در دسته خشک و سخت قرار می گیرد، شکل آن دوکی شکل یا دنده های شیاردار یکنواخت است. یعنی تردمیل از بغل با زاویه 45 درجه متقاطع شده و از هفت یا هشت بالا دیده می شود. مقاومت کششی آن 600 و استحکام تسلیم آن 400 مگاپاسکال است و جوشکاری توصیه نمی شود. در ساخت و ساز استفاده می شود.

A4 آجدار

استحکام کششی آن 650 و استحکام تسلیم آن 500 مگاپاسکال است.

میلگرد ترمکس یا TMT

روش ترمکس، امروزه از کارآمدترین روش های تولید میلگرد MS با خواص کاملاً بهبود یافته است. استحکام، انعطاف پذیری، قابلیت جوشکاری و قابلیت خم شدن که از مهم ترین خواص انواع میلگرد آجدار به حساب می آیند، در این میلگردها به خوبی تقویت شده اند.

اگر بالاترین مقاومت را در سازه بتنی خود می خواهید، پیشنهاد می کنیم حتماً از میلگردهای آج دار تولید شده به روش ترمکس در کنار سیمان به خصوص سیمان مسلح (RCC) استفاده نمایید.

از دیگر مزایای استفاده از میلگرد تی ام تی می توان به مقاومت بیشتر در برابر زلزله نسبت به میلگردهای آج دار کربنی، مقاومت در برابر زنگ زدگی، مقاومت در برابر حرارت بالا، امکان جوشکاری با الکترودهای معمولی و در نهایت مقرون به صرفه بودن آن ها اشاره نمود.

میلگرد آج دار مقاومت بالا یا HSD

سطح برآمده و پیچ خورده این نوع از انواع میلگردهای آج دار با هدف تقویت ساخت و ساز، کاهش لغزش در بتن و افزایش پیوند میان بتن و میلگردها به وجود آمده است. در حال حاضر میلگرد آج دار اچ اس دی در قطرهای 4 تا 50 میلی متر بسته به نیاز ساخت و ساز درخواست می شوند.

قابلیت شکل پذیری و جوشکاری در میلگردهای آج دار HSD به دلیل میزان کربن پایین در متریال خود، به خوبی تقویت شده است، به گونه ای که نسبت به میلگردهای معمولی از قدرت جوشکاری صددرصد برخوردار هستند.

همچنین استحکام کششی این میلگردها به نوبه خود بی نظیر است و در نتیجه از آن در ساخت و سازهایی که به خم شدن زیادی نیاز است، به وفور استفاده می شوند.

میلگرد همانطور که گفته شد یکی از مهمترین محصولات آهنی است و نقش بسزایی در استحکام ساختمان دارد. اسکلت ساختمان باید توانایی تحمل نیروهای کششی و فشاری را داشته باشد تا بتواند در برابر انواع حوادث طبیعی و انسانی  مثل سیل و زلزله مقاومت کند.

اسکلت بتنی، توانایی تحمل نیروی فشاری را دارد اما مقاومت آن در برابر نیروی کششی  بسیار کم است و عملکرد آن بسیار ضعیف است، در چنین حالتی مقاومت بتن در مقابل حوادثی مثل زلزله  بسیار کم است و دچار ترک خوردگی می شود و منجر به ضرر جانی و مالی می شود. امروزه برای افزایش مقاومت بتن از انواع میلگرد آجدار استفاده می شود. میلگرد باعث استحکام بتن می شود و از ترک خوردگی آن جلوگیری می کند.

فونداسیون ساختمان مهمترین نقش را در استحکام ساختمان دارد. هر چقدر که فونداسیون یک ساختمان محکم تر باشد، مقاومت ساختمان نیز بیشتر است. برای ساخت فونداسیون از انواع میلگرد استفاده می شود. میلگرد نقش مهمی در ساختمان سازی دارد. در صورتی که در ساخت و طراحی میلگرد کوچکترین خطایی وجود داشته باشد، ساختمان، مقاومت و استحکام کافی را در برابر حوادث طبیعی و انسانی ندارد.

  • برای تولید میلگرد از انواع فولاد آهنی یا شمش  استفاده می شود. هر چقدر که درصد خلوص آهن در شمش فولادی بیشتر باشد، سختی و استحکام میلگرد نیز بیشتر است. در میلگرد از فلزهای دیگری مثل منگنز استفاده می شود. شمش فولادی برای تولید میلگرد در طی فرآیندهای مختلفی تغییر شکل می دهد و در نهایت به میلگرد تبدیل می شود. به تغییر شکل شمش فولادی در طی مکانیسم های مختلف، نورد می گویند، نورد در دمای سرد یا گرم صورت می گیرد.
  • دقت، مشخصات و کارایی انواع میلگرد آجدار تولید شده در کارخانه های مختلف، توسط دستگاه های بسیار دقیق و پیشرفته بررسی می شود. برای بررسی مقاومت میلگرد از انواع دستگاه کوره الکتریکی و تست حرارت استفاده می شود. در صورتی که نتایج کنترل کیفی مطابق با استاندارد های بین المللی جدول اشتال باشد، دقت و کیفیت تیرآهن بسیار بالا است. در صورتی که نتایج کنترل کیفی صحیح نباشد و مقاومت کافی نداشته باشد، از روند تولید خارج می شود.
  • کارخانه ذوب آهن اصفهان یکی از بهترین کارخانه هایی است که در زمینه تولید میلگرد بسیار موفق عمل کرده است و جایگاه مناسبی را در بازار داخلی و جهانی به خود اختصاص داده است. هر چقدر که کیفیت و کارایی میلگرد بیشتر باشد، فروش آن در بازار نیز بیشتر است.
  • مشخصات، وزن، قطر و سایز انواع میلگرد آجدار و ساده در جدول مهندسی اشتال نوشته شده است. کارخانه های ذوب آهن در سراسر کشور برای ساخت انواع میلگرد و محصولات آهنی از این جدول استفاده می کنند. برای ساخت میلگرد از دستگاه های بسیار پیشرفته و دقیق استفاده می شود. ابتدا مشخصات میلگرد توسط افراد متخصص در دستگاه ها تعریف می شود و سپس دستگاه ها به صورت خودکار عمل می کنند.

بررسی انواع روش های تولید میلگرد

بررسی انواع روش های تولید میلگرد

  • روش نورد یا تغییر شکل گرم 

در این روش ابتدا  شمش فولادی در کوره هایی با درجه حرارت بالای ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد قرار می گیرند تا  قابلیت تغییر شکل را پیدا کنند. سپس از طریق جک های مخصوصی در غلتک های مناسب  قرار می گیرد.

شمش فولادی در این غلتک ها تحت فشار قرار می گیرند و از نظر ظاهری تغییر می کنند، سپس قطر شمش فولادی تغییر شکل یافته از طریق مکانیسم های مختلفی کاهش می یابد و طول شمش افزایش می یابد و در نهایت انواع میلگرد با اشکال مختلف تولید می شود.

  • روش نورد یا تغییر شکل سرد

در این روش شمش فولادی در دمای محیط اتاق توسط مکانیسم های مختلفی تغییر شکل می دهد، شمش فولادی تغییرشکل یافته در دستگاه های بزرگ تحت فشار قرار می گیرد و در نهایت انواع تیرآهن با اشکال و طول مختلف تولید می شود و برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. 

  • روش ایجاد آج با سیم پیچی کردن میلگرد

در این روش که همانند روش نورد سرد از نوع تغییر مکانیکی و فشاری می باشد، در طی فرآیندی پیچیده، لایه ای از سیم فولادی به دور آرماتورها پیچیده می شود و در نهایت به انواع میلگرد آجدار تبدیل می شوند.

قابل بازیافت بودن میلگردهای آجدار

علاوه بر این، خم کردن، ثابت کردن و جابجایی میله های آجدار بسیار ساده است که باعث کاهش کار می شود. بعلاوه می توان از آنها برای تمام انواع اصلی سازه های بتن مسلح استفاده کرد.

در مقایسه با میله های پیچ خورده که در آن بتن ممکن است بلغزد و باعث ایجاد ترک شود، سطح آج‌دار پیوند بهتری با بتن را تضمین می کند که ظرفیت باربری کلی عضو خاصی را که در آن میله استفاده شده است، بهبود می بخشد.

علاوه بر این، میله های آج‌دار مانند تقریباً تمام محصولات فلزی می تواند به عنوان قراضه بازیافت شود. آنها معمولاً با سایر محصولات فولادی ترکیب می شوند، ذوب می شوند و برای استفاده مجدد دوباره شکل می گیرند. 

قیمت میلگرد آجدار

واضح است که قیمت انواع میلگرد آجدار نسبت به میلگردهای ساده بالاتر است، چرا که این آج ها به متریال و وزن محصول اضافه می کنند. هر چه تعداد و برآمدگی آج ها بیشتر باشد، قیمت این آهن آلات نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

شما عزیزان می توانید هم اکنون از طریق وب سایت رسمی آهن هایپر که هم اکنون در آن حضور دارید، از قیمت به روز انواع میلگرد آجدار که تحت نوسانات ارزهای بین المللی مدام در حال تغییر است، باخبر شوید.

کلام پایانی

در این مقاله سعی کردیم اطلاعاتی در مورد خصوصیات و عملکرد میلگرد آجدار در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. امیدواریم نکات ذکر شده در این مقاله مورد پسند و استفاده شما قرار گیرد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 659 نتیجه

نمایش 9 24 36