پروفیل ساختمانی

پروفیل ساختمانی

پروفیل ساختمانی

تمامی پروفیل ساختمانی

امروز: چهارشنبه 1401/11/12

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه10*20کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه10*20کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه10*20کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*20کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجهکارخانه10*20کیلوگرم۳۰۰,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه10*20کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه20*10کیلوگرم۳۰۶,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*20کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه10*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/17 | 12:48
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه10*20کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*20کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*20کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه10*20کیلوگرم۳۰۰,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه20*10کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه10*25کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*25کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه10*25کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*25کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه10*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 21:35
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*25کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*25کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه10*25کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه10*30کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه10*30کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه10*30کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*30کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه10*30کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*30کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه10*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 21:55
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه10*30کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*30کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*30کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه10*30کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه10*40کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*40کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*40کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه10*40کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*40کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*40کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه10*40کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 130*130 با ورق ضخامت 3 کچوکارخانه130*130کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:39
پروفیل 130*130 با ورق ضخامت 3.5 کچوکارخانه130*130کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:38
پروفیل 130*130 با ورق ضخامت 3.8 کچوکارخانه130*130کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:39
پروفیل 130*130 با ورق ضخامت 4 کچوکارخانه130*130کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:38
پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه140*140کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه140*140کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه140*140کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه140*140کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل 160*160 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه160*160کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 160*160 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه160*160کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 160*160 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه160*160کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل 180*180 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه180*180کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 180*180 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه180*180کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 180*180 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه180*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه20*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه20*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه20*20کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه20*20کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه20*20کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه20*20کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه20*20کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه20*20کیلوگرم۳۰۶,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه20*20کیلوگرم۳۰۲,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه20*20کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه20*20کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه20*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:43
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه20*20کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*20کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه20*20کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه20*20کیلوگرم۳۰۰,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه20*20کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه20*20کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه20*20کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه20*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه20*30کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه20*30کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه20*30کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 علویجهکارخانه20*30کیلوگرم۳۰۰,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه20*30کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه30*20کیلوگرم۳۰۶,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه30*20کیلوگرم۳۰۲,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه30*20کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه20*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:42
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه20*30کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*30کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه20*30کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه20*30کیلوگرم۳۰۰,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*20کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*20کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه20*40کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه20*40کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*20کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 علویجهکارخانه20*40کیلوگرم۳۰۰,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه20*40کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه40*20کیلوگرم۳۰۶,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه40*20کیلوگرم۳۰۲,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*20کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه20*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:42
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه20*40کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*40کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه20*40کیلوگرم۳۰۰,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*20کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*20کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه20*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه20*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه20*60کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه20*60کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه20*60کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه20*60کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه20*60کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه20*60کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه20*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:44
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه20*60کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*60کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه20*60کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه20*60کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه20*60کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه20*60کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 200*100 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه200*100کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 200*100 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه200*100کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 200*100 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه200*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه25*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه25*25کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه25*25کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه25*25کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه25*25کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه25*25کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه25*25کیلوگرم۳۰۶,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه25*25کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه25*25کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه25*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 21:03
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه25*25کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه25*25کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه25*25کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه25*25کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه25*25کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه30*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه30*30کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه30*30کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه30*30کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه30*30کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 علویجهکارخانه30*30کیلوگرم۳۰۰,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه30*30کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه30*30کیلوگرم۳۰۶,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه30*30کیلوگرم۳۰۲,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه30*30کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه30*30کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه30*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:42
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه30*30کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*30کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه30*30کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه30*30کیلوگرم۳۰۰,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*30کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه30*30کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*30کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه30*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه30*40کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه30*40کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه30*40کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه30*40کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه30*40کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه30*40کیلوگرم۳۰۶,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه30*40کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه30*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:42
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه30*40کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*40کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*40کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه30*40کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*40کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه50*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه50*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه30*50کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه30*50کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه50*30کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه30*50کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه50*30کیلوگرم۳۰۲,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه50*30کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه30*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:41
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه30*50کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*50کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه50*30کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه50*30کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه30*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه30*60کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه30*60کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه30*60کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه30*60کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه30*60کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه30*60کیلوگرم۳۰۲,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*30کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه30*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:46
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه30*60کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*60کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه30*60کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*60کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه30*60کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*60کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:28
پروفیل 35*35 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه35*35کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 35*35 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه35*35کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:42
پروفیل 40*100 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه40*100کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 40*100 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه40*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:46
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه40*40کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه40*40کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*40کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*40کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 علویجهکارخانه40*40کیلوگرم۳۰۰,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه40*40کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه40*40کیلوگرم۳۰۲,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*40کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه40*40کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:45
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه40*40کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*40کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*40کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه40*40کیلوگرم۳۰۰,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*40کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه40*40کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*40کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*40کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:28
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه40*50کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه40*50کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*50کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه40*50کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*50کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه40*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:46
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه40*50کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*50کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*50کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*50کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه40*60کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه40*60کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*40کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه40*60کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه60*40کیلوگرم۳۰۲,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*40کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه40*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:45
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه40*60کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*60کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*40کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*40کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*40کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه40*70کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*70کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه40*70کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*70کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*80, 80*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه40*80کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه40*80کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*80کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*80کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه40*80کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه80*40کیلوگرم۳۰۲,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*80کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه40*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:45
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه40*80کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*80کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*40کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*40کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*80کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*80کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه40*80کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*80کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه50*50کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه50*50کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه50*50کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 10:39
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه50*50کیلوگرم۳۰۲,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه50*50کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه50*50کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:45
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه50*50کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه50*50کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه50*50کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه50*50کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه50*50کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه50*50کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 507 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه507کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:43
پروفیل 508 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه508کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:43
پروفیل 509 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه509کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:43
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه60*100کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*100کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*100کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه60*100کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*100کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*100کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*100کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*100کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه60*120کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*120کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*120کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه60*120کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*120کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*120کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*120کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*120کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه60*60کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه60*60کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*60کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه60*60کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه60*60کیلوگرم۳۰۲,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*60کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه60*60کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:45
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه60*60کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*60کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*60کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه60*60کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه60*60کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*60کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*60کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه60*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:07
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*80کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*80کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه60*80کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*80کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*80کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*80کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*80کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل 60*80 ضخامت 2 جباریکارخانه60*80کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه70*70کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه70*70کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه70*70کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه70*70کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه70*70کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه70*70کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:46
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه70*70کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه70*70کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه70*70کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه70*70کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه70*70کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 3 کچوکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:39
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه70*70کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه80*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه80*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه80*100کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*100کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*100کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه80*100کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه80*100کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه80*100کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*100کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه80*100کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه80*100کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه80*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه80*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه80*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه80*120کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*120کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه80*120کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:11
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه60*120کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه80*120کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*120کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه80*120کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه80*120کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه80*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه80*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه80*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه80*80کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*80کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه80*80کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه80*80کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه80*80کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*80کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه80*80کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه80*80کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه80*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه90*90کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه90*90کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه90*90کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه90*90کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه90*90کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه90*90کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:46
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه90*90کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه90*90کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 کچوکارخانه90*90کیلوگرم۲۹۷,۶۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه90*90کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه90*90کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه90*90کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 3 کچوکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:39
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه90*90کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل100*40 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه40*100کیلوگرم۳۰۶,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل30*60 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه30*60کیلوگرم۳۰۶,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل40*60 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه60*40کیلوگرم۳۰۶,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل40*80 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه80*40کیلوگرم۳۰۶,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل70*70 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه70*70کیلوگرم۳۰۶,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل70*70 با ورق ضخامت 2.5 کچوکارخانه70*70کیلوگرم۲۹۷,۶۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01

آشنایی با پروفیل ساختمانی

در این مطلب قصد داریم پروفیل ساختمانی را مورد بررسی قرار دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنیم این مطلب را مطالعه کنید.

پروفیل ساختمانی معمولا به پروفیلی گفته می‌شود که در صنعت ساختمان سازی مثل درب و پنجره مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا این پروفیل ها در ضخامت های ۲ تا ۴ میلیمتر روانه بازار می شود.

بهتر است بدانید پروفیل های ساختمانی دارای انواع پروفیل چهارگوش شامل پروفیل ۵۰۷ و پروفیل ۵۰۸ و پروفیل ۵۰۹ لنگه دری و … می باشد.

پروفیل هایی که در حوزه ساختمان سازی طراحی و اجرا می‌کند از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد استفاده می شود. پروفیل های ساختمانی از ورق هایی که ضخامت کمی دارد تولید می‌شود که به خاطر مزیت‌های مثل تنوع در ابعاد و فرم دهی بالا از محبوبیت بالایی برخوردار شده‌اند.

… «فایل صوتی توضیحات پروفیل ساختمانی» …

معمولاً برای تولید این نوع پروفیل از فولادی از جنس st37 استفاده خواهد شد. این فولاد دارای خاصیت شکل پذیری بالایی می باشد به همین خاطر می توان برای کاربردهای بسیاری که مد نظر است تولید کرد.

انواع پروفیل ساختمانی

همان طور که ذکر شد پروفیل ساختمانی دارای خاصیت شکل پذیری بالایی می باشد. به همین خاطر باعث شده تا این محصول در انواع مختلفی در بازار موجود باشد. معمولاً این محصول را با توجه به شکل ظاهری می‌توان به چند دسته تقسیم بندی کرد که شرح زیر است.

انواع پروفیل ساختمانی

پروفیل مربع و یا مستطیل شکل

یکی از انواع پروفیل های ساختمانی؛ پروفیل مربع یا مستطیل شکل می باشد که از این پروفیل بیشتر در ساخت حصار، راه پله، ساخت درب و پنجره و نرده کشی استفاده خواهد شد. البته در نظر داشته باشید در برخی قسمت‌های صنعت خودروسازی نیز می‌توان از این پروفیل ها استفاده کرد.

معمولاً در طیف وسیعی از صنایع قابل استفاده می‌شود که می‌توان در ساختمان سازی ساخت ستون و یا اسکلت های فلزی در ساختمان را مثال زد.

پروفیل مربع و یا مستطیل شکل

پروفیل قوطی

یکی دیگر از انواع پروفیل های ساختمانی؛ پروفیل قوطی می باشد که به شکل مربع یا مستطیل در بازار موجود می باشد. نیاز های بسیاری را می توانید با توجه به این پروفیل ها برطرف کنید. معمولا برای ساخت اسکلت نرده، محافظ های در و پنجره و … می توان از این پروفیل ها بهره مند شد.

پروفیل سبک یا پروفیل مبلی

یکی دیگر از انواع پروفیل هایی که در بازار موجود می باشد پروفیل مبلی می باشد. ورق روغنی به عنوان ماده اولیه برای تولید این پروفیل مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل دارای ظاهری براق و درخشان داشته باشد.

بهتر است بدانید قوطی هایی که با ورق سیاه تولید می‌شود، در گروه پروفیل های سبک قرار می‌گیرند که ضخامت لوله های مبلی بین ۰.۳ میلیمتر تا ۱.۵ میلیمتر می باشد. این محصول در کاربردهای بسیار مورد استفاده قرار می گیرد می توان به استفاده از فضای صنعتی ساخت میز و صندلی، تخت های بیمارستانی و … اشاره کرد.

پروفیل سبک یا پروفیل مبلی

میلگرد

میلگرد از جمله پرکاربرد ترین و پر استفاده ترین انواع پروفیل های ساختمانی می باشد. به گونه ای که ساخت هیچ نوع سازه ای بدون این میلگردها امکان پذیر نمی باشد. بهتر است بدانید میلگردها به شکل آجدار و بدون آج در بازار موجود می باشند.

 از موادی مثل خاموت، سنجاقک و رکابی برای تولید مقاطع فولادی استفاده خواهد شد. همچنین در نظر داشته باشید میلگرد ها در سایز ها و ضخامت مختلفی قابل تولید می باشد که با توجه به مکانی که قصد دارید از آن ها استفاده کنید سایز و ضخامت آن ها متفاوت خواهد بود. این مصالح مقاومت سازه را افزایش خواهد داد که به همراه بتن استفاده می شود.

ناودانی

ناودانی ها از جمله پرکاربرد ترین و پر استفاده ترین پروفیل ها می باشد که به دو صورت ساده و مشبک تولید و عرضه می‌شود. جنس این مصالح بر اساس کاربردی که دارند متفاوت خواهد بود. برای ساخت آن معمولاً از آلومینیوم، استیل، فولاد یا ورق گالوانیزه استفاده خواهد شد. این ناودانی ها قابل استفاده در ساخت چهارچوب های درب و پنجره می باشد.

نبشی

نبشی ریز نقش ترین و پرکاربردترین مصالح در ساختمان سازی می باشد که جزء انواع پروفیل های ساختمانی محسوب می شود. دارای ضخامت و اندازه بالا متغیر می باشد که مصرف‌کنندگان با توجه به سلیقه و دلخواه می توان اندازه دلخواه را سفارش دهند.

سپری

این پروفیل های ساختمانی را می توانید در قسمت های مختلفی سازه استفاده نمایید. از سپری ها برای ساخت سازه های فولادی، خرپا، سقف های شیروانی و همچنین برای ساخت انواع در و پنجره ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در نظر داشته باشید معمولاً سپری ها دارای مقاومت خمشی پایین می باشند.

ویژگی های پروفیل ساختمانی

بهتر است بدانید یکی از مهم ترین مسائلی که در ساختمان سازی اهمیت بالایی برخوردار می باشد؛ انعطاف پذیری مصالح ساختمانی می باشد. مصالحی که در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند باید دارای انعطاف پذیری بسیار بالا باشد که این باعث می‌شود تا استفاده از آن ها در صنعت ساختمان سازی آسان تر شود.

پروفیل ساختمانی از ویژگی ها و مزایای بسیاری برخوردار است به شرح زیر می باشد.

  • دارای قابلیت جوش پذیری بسیار بالا باشد.
  • برخورداری از دقت ابعادی بسیار بالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  • همچنین باید در برابر انواع با شرایط مالی از مقاومت بالا برخوردار باشد.
  • توجه داشته باشید پروفیل ساختمانی بیشتر در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد.
  • این پروفیل ها باید دارای ضخامت زیاد که مقاومت سازه را در برابر ضربه ها و خوردگی ها افزایش دهد.

کاربرد پروفیل ساختمانی

پروفیل ساختمانی معمولاً دارای کاربردهای فراوانی می باشند که هر یک از آن ها با توجه به خصوصیاتی که دارند در قسمت‌های مختلفی از ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از کاربردهای مهم پروفیل ساختمانی عبارتند از:

  1. استحکام بخشیدن به قسمت های مختلف ساختمان و سازه های فولادی
  2. استفاده برای ساخت انواع چهارچوب ها برای درب و پنجره
  3. استفاده برای پوشش دهی و مستحکم سازی ساخت سوله ها و غیره
  4. استفاده برای تولید چهارچوب های بزرگ فلزی یا فولادی

قیمت پروفیل ساختمانی

توجه داشته باشید برای انواع پروفیل ها نمی‌توان قیمت ثابتی اعلام کرد.

قیمت پروفیل های ساختمانی به عوامل مختلفی مثل ورق استفاده شده در ساخت این پروفیل‌ها، قیمت روز ارز، روش تولید و … اشاره کرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد قیمت پروفیل ساختمانی و انواع پروفیل ها می توانید از طریق راه های ارتباطی ذکر شده در سایت https://ahanhyper.com/ با کارشناسان اهن هایپر در تماس باشید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

دانلود مقاله “پروفیل ساختمانی

مقالات مرتبط :

انواع پروفیل ساختمانی را بشناسیم + معرفی کاربرد هریک از آن ها

کاربرد پروفیل بر

همه چیز درباره پروفیل سنگین

همه چیز درباره پروفیل سبک ( پروفیل مبلی )

معرفی کارخانه های تولید کننده قوطی و پروفیل در سطح ایران

پروفیل upvc چیست؟

پروفیل زد چیست؟

پروفیل آلومینیوم درب و پنجره

پروفیل آبرو چیست؟

کاربرد پروفیل آلومینیوم چیست ؟

کاربرد پروفیل چیست ؟

شرکت آریا صنعت دلیجان

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 493 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا
بستن

پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا

۳۱۱,۹۲۰ تومان

یکی از انواع قطعات فولادی سبک که بر اساس استانداردهای بین المللی تولید می شود و کیفیت بسیار عالی دارد پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا می باشد. این قطعه را با استفاده از بهترین متریال ها تولید می کنند. به همین دلیل مشتریان با خیال راحت می توانند این قطعه را برای صنایع متنوع خریداری کنند. در صورتی که پرسشی در مورد نحوه استفاده و کاربرد این قطعه دارید، می توانید از کارشناسان فروش بپرسید.

این قطعه کاربردی را در بسیاری از صنایع ساختمان سازی، ماشین سازی، مبل سازی و ... به کار می گیرند. توجه داشته باشید که زمان خرید این قطعه می توانید سفارش تان را به صورت اینترنتی ثبت کنید. ثبت سفارش به صورت اینترنتی مزیت های زیادی دارد. به همین دلیل بسیاری از مشتریان از این فرایند خرید استفاده می کنند.</