پروفیل ساختمانی

پروفیل ساختمانی

پروفیل ساختمانی

تمامی پروفیل ساختمانی

امروز: یکشنبه 2023/11/26

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدضخامتطولوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
191507010پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*20کیلوگرم2023/9/13 | 17:08
191508010پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*20کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192004010پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه10*20کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:14
192005010پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه10*20کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:13
192006070پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه10*20کیلوگرم24,278 تومان2023/9/13 | 17:10
192007280پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*20کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192003020پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجهکارخانه10*20کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:18
190201080پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه10*20کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:23
192011010پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه20*10کیلوگرم32,725 تومان2023/9/13 | 17:03
192008010پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*20کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:06
192202010پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه10*20کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:19
192505020پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه10*20کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192506060پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*20کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507270پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*20کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192503050پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه10*20کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:18
192508020پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه20*10کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
191507020پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*25کیلوگرم2023/9/13 | 17:08
191508020پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*25کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192005070پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه10*25کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192007010پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*25کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
190201070پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه10*25کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:23
192008020پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*25کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192202250پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه10*25کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:19
192506050پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*25کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507280پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*25کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192508010پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه10*25کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
191507030پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*30کیلوگرم2023/9/13 | 17:08
191508030پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*30کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192004020پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه10*30کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:14
192005060پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه10*30کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192006060پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه10*30کیلوگرم24,278 تومان2023/9/13 | 17:10
192007020پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*30کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
190201060پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه10*30کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:23
192008030پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*30کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192202240پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه10*30کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:19
192505010پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه10*30کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192506040پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*30کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507010پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*30کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192508030پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه10*30کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
191507050پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*40کیلوگرم2023/9/13 | 17:08
191508040پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*40کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192005050پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه10*40کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192007030پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*40کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192008040پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*40کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192505040پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه10*40کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192506030پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*40کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507020پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*40کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192508040پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه10*40کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
193011020پروفیل 130*130 با ورق ضخامت 3 کچوکارخانه130*130کیلوگرم2023/9/13 | 17:03
193511010پروفیل 130*130 با ورق ضخامت 3.5 کچوکارخانه130*130کیلوگرم2023/9/13 | 17:03
193811010پروفیل 130*130 با ورق ضخامت 3.8 کچوکارخانه130*130کیلوگرم2023/9/13 | 17:03
194011010پروفیل 130*130 با ورق ضخامت 4 کچوکارخانه130*130کیلوگرم2023/9/13 | 17:02
192506230پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه140*140کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
193006140پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه140*140کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
194006130پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه140*140کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
195006050پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه140*140کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
193006240پروفیل 160*160 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه160*160کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
194006120پروفیل 160*160 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه160*160کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
195006040پروفیل 160*160 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه160*160کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
193006230پروفیل 180*180 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه180*180کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
194006150پروفیل 180*180 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه180*180کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
195006030پروفیل 180*180 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه180*180کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191507040پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه20*20کیلوگرم2023/9/13 | 17:08
191508060پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه20*20کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192004030پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه20*20کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:14
192005030پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه20*20کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192006040پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه20*20کیلوگرم24,278 تومان2023/9/13 | 17:10
192007060پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه20*20کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
190201030پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه20*20کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:23
192011040پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه20*20کیلوگرم32,725 تومان2023/9/13 | 17:03
192010100پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه20*20کیلوگرم33,744 تومان2023/9/13 | 17:02
192008060پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه20*20کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192009090پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه20*20کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:04
192202230پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه20*20کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:19
192505100پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه20*20کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192506010پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*20کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507030پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه20*20کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192503040پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه20*20کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:18
192508070پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه20*20کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
192509030پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه20*20کیلوگرم32,565 تومان2023/9/13 | 17:04
193007230پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه20*20کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
191507060پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه20*30کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191508070پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*20کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192004040پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه20*30کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:14
192005020پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه20*30کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192007040پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه20*30کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192003030پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 علویجهکارخانه20*30کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:18
190201140پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه20*30کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:23
192011060پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه30*20کیلوگرم32,725 تومان2023/9/13 | 17:03
192010090پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه30*20کیلوگرم33,744 تومان2023/9/13 | 17:02
192008070پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه30*20کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192202210پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه20*30کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:19
192505090پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه20*30کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192506070پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*30کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507040پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه20*30کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192503030پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه20*30کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:18
192508060پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*20کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
193007240پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*20کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
191507110پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191508080پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*20کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192004050پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه20*40کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:14
192005140پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه20*40کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192006030پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*20کیلوگرم24,278 تومان2023/9/13 | 17:10
192007080پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192003050پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 علویجهکارخانه20*40کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:18
190201130پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه20*40کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:23
192011030پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه40*20کیلوگرم32,725 تومان2023/9/13 | 17:03
192010070پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه40*20کیلوگرم33,744 تومان2023/9/13 | 17:02
192008080پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*20کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192202190پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه20*40کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:19
192505080پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه20*40کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192506140پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*40کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507060پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192503010پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه20*40کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:18
192508080پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*20کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
193006010پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*20کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
193007020پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
191507100پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه20*60کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191508090پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه20*60کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192004060پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه20*60کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:14
192005130پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه20*60کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192006020پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه20*60کیلوگرم24,278 تومان2023/9/13 | 17:10
192007070پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه20*60کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
190201120پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه20*60کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:23
192008090پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه20*60کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192202140پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه20*60کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:19
192505070پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه20*60کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192506130پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*60کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507070پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه20*60کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192508090پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه20*60کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
193006080پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه20*60کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
193007030پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه20*60کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
193006220پروفیل 200*100 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه200*100کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
194006160پروفیل 200*100 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه200*100کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
195006020پروفیل 200*100 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه200*100کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191508050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه25*25کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192004070پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه25*25کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:14
192005040پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه25*25کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192006050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه25*25کیلوگرم24,278 تومان2023/9/13 | 17:10
192007050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه25*25کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
190201050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه25*25کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:23
192011050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه25*25کیلوگرم32,725 تومان2023/9/13 | 17:03
192008050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه25*25کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192009080پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه25*25کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:04
192202220پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه25*25کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:19
192505030پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه25*25کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192506020پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه25*25کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه25*25کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192508050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه25*25کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
193007220پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه25*25کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
191507070پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه30*30کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191508100پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*30کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192004080پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه30*30کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:14
192005120پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه30*30کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192006010پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه30*30کیلوگرم24,278 تومان2023/9/13 | 17:10
192007090پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه30*30کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192003040پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 علویجهکارخانه30*30کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:18
190201110پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه30*30کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:23
192011020پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه30*30کیلوگرم32,725 تومان2023/9/13 | 17:03
192010080پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه30*30کیلوگرم33,744 تومان2023/9/13 | 17:02
192008100پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه30*30کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192009070پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه30*30کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:04
192202200پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه30*30کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:19
192505060پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه30*30کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192506120پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*30کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507080پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه30*30کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192503020پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه30*30کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:18
192508100پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*30کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
193006070پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه30*30کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
193007040پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*30کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
191507080پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه30*40کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191508110پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*40کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192004090پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه30*40کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:14
192005110پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه30*40کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192006160پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه30*40کیلوگرم24,278 تومان2023/9/13 | 17:10
192007100پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه30*40کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
190201100پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه30*40کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:23
192011070پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه30*40کیلوگرم32,725 تومان2023/9/13 | 17:03
192008110پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه30*40کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192202170پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه30*40کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:19
192505050پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه30*40کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192506110پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*40کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507090پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192508120پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*40کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
193006060پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه30*40کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
193007050پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*40کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
191507090پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191508120پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه50*30کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192004100پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه30*50کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:14
192005100پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه30*50کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192006150پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه50*30کیلوگرم24,278 تومان2023/9/13 | 17:10
192007110پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
190201090پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه30*50کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:23
192010050پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه50*30کیلوگرم33,744 تومان2023/9/13 | 17:02
192008120پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه50*30کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192202160پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه30*50کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:19
192505180پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه30*50کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192506100پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*50کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507100پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192508110پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه50*30کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
193006050پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه50*30کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
193007060پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
194007170پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم2023/9/13 | 17:08
191507120پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه30*60کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191508130پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*60کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192004110پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه30*60کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:14
192005090پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه30*60کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192006140پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه30*60کیلوگرم24,278 تومان2023/9/13 | 17:10
192007130پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه30*60کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
190201200پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه30*60کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:23
192010030پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه30*60کیلوگرم33,744 تومان2023/9/13 | 17:02
192008130پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*30کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192202100پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه30*60کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:19
192505170پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه30*60کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192506090پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*60کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507110پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه30*60کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192508130پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*60کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
193006040پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه30*60کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
193007070پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*60کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
194007010پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*30کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
190201040پروفیل 35*35 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه35*35کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:23
192202180پروفیل 35*35 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه35*35کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:19
190201150پروفیل 40*100 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه40*100کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:23
192202040پروفیل 40*100 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه40*100کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:19
191507130پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*40کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191508140پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*40کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192004120پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه40*40کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:14
192005080پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه40*40کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192006130پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*40کیلوگرم24,278 تومان2023/9/13 | 17:10
192007120پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*40کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192003010پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 علویجهکارخانه40*40کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:18
190201190پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه40*40کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:23
192010060پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه40*40کیلوگرم33,744 تومان2023/9/13 | 17:02
192008140پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*40کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192009060پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه40*40کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:04
192202150پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه40*40کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:19
192505160پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه40*40کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192506080پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*40کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507120پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*40کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192503060پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه40*40کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:18
192508140پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*40کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
192509020پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه40*40کیلوگرم32,565 تومان2023/9/13 | 17:04
193006030پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*40کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
193007010پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*40کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:09
194007020پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*40کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
191507140پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191508150پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*50کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192004130پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه40*50کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:14
192005200پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه40*50کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192006120پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*50کیلوگرم24,278 تومان2023/9/13 | 17:10
192007140پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
190201180پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه40*50کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:23
192008150پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*50کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192202090پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه40*50کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:19
192505150پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه40*50کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192506220پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*50کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507130پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192508190پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*50کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
193006020پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*50کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
193007110پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
194007030پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
191507150پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191508160پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*40کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192004140پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه40*60کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:14
192005190پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه40*60کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192006090پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*40کیلوگرم24,278 تومان2023/9/13 | 17:10
192007150پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
190201170پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه40*60کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:23
192010020پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه60*40کیلوگرم33,744 تومان2023/9/13 | 17:02
192008160پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*40کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192202070پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه40*60کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:19
192505140پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه40*60کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192506210پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*60کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507160پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192508150پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*40کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
193006130پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*40کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
193007100پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
194006050پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*40کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
194007040پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
191507170پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191508180پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*70کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192005170پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه40*70کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192007170پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192008180پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*70کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192505120پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه40*70کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192507180پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192508170پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*70کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
193007090پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
194007060پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
191507180پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*80, 80*40کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191508170پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*80کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192004150پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه40*80کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:14
192005180پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه40*80کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192006080پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*80کیلوگرم24,278 تومان2023/9/13 | 17:10
192007160پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*80کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
190201160پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه40*80کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:23
192010110پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه80*40کیلوگرم33,744 تومان2023/9/13 | 17:02
192008170پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*80کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192202060پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه40*80کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:19
192505130پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه40*80کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192506200پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*80کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507170پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*40کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192508160پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*40کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
193006120پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*80کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
193007080پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*80کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
194006040پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه40*80کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
194007050پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*80کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
191507190پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191508190پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه50*50کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192004160پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه50*50کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:14
192005160پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه50*50کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192006220پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه50*50کیلوگرم24,278 تومان2023/9/13 | 17:10
192007180پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
190201010پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه50*50کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:23
192010040پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه50*50کیلوگرم33,744 تومان2023/9/13 | 17:02
192008190پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه50*50کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192009050پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه50*50کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:04
192202080پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه50*50کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:19
192505110پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه50*50کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192506190پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه50*50کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507140پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192508180پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه50*50کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
192509010پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه50*50کیلوگرم32,565 تومان2023/9/13 | 17:04
193006110پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه50*50کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
193007120پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
194006030پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه50*50کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
094007100پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192202130پروفیل 507 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه507کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:19
192202120پروفیل 508 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه508کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:19
192202110پروفیل 509 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه509کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:19
191507240پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191508240پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*100کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192005250پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه60*100کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192006190پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*100کیلوگرم24,278 تومان2023/9/13 | 17:10
192007230پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192008250پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*100کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192505210پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه60*100کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192506270پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*100کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507210پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192508240پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*100کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
193006190پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*100کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
193007160پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
194006090پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*100کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
194007120پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
195006070پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*100کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191507250پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191508250پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*120کیلوگرم2023/11/26 | 12:22
192005240پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه60*120کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192006180پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*120کیلوگرم24,278 تومان2023/9/13 | 17:10
192007240پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192008220پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*120کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192505200پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه60*120کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192506260پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*120کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507230پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192508270پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*120کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
193006180پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*120کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
193007180پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
194006080پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*120کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
194007130پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
195006010پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*120کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191507160پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191508200پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*60کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192004170پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه60*60کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:14
192005150پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه60*60کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192006210پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*60کیلوگرم24,278 تومان2023/9/13 | 17:10
192007190پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
190201020پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه60*60کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:23
192010010پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه60*60کیلوگرم33,744 تومان2023/9/13 | 17:02
192008200پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*60کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192009040پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه60*60کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:04
192202050پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه60*60کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:19
192505250پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه60*60کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192506180پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*60کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507150پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192508200پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*60کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
192509070پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه60*60کیلوگرم32,565 تومان2023/9/13 | 17:04
192509060پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه60*60کیلوگرم32,565 تومان2023/9/13 | 17:04
193006100پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*60کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
193007130پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
194006020پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*60کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
194007070پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
195006110پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*60کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191507220پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191508230پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*80کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192005260پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه60*80کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه60*80کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 20:03
192006200پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*80کیلوگرم24,278 تومان2023/9/13 | 17:10
192007220پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192008240پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*80کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192505220پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه60*80کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192506150پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*80کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507220پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192508230پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*80کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
193006200پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*80کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
193007170پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
194006100پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*80کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
194007110پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
195006080پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*80کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191507210پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191508210پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه70*70کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192004180پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه70*70کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:14
192005280پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه70*70کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192006110پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه70*70کیلوگرم24,278 تومان2023/9/13 | 17:10
192007200پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
190201220پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه70*70کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:23
192008210پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه70*70کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192009030پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه70*70کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:04
192202030پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه70*70کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:19
192505240پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه70*70کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192506170پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه70*70کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507190پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192508210پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه70*70کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
192509050پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه70*70کیلوگرم32,565 تومان2023/9/13 | 17:04
193006090پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه70*70کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
193007140پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
193011010پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 3 کچوکارخانه70*70کیلوگرم2023/9/13 | 17:03
194006010پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه70*70کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
194007080پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
195006100پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه70*70کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191507260پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191508270پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه80*100کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192005220پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه80*100کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192006250پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*100کیلوگرم34,278 تومان2023/9/13 | 17:11
192006240پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*100کیلوگرم24,278 تومان2023/9/13 | 17:10
192007270پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192008270پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه80*100کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192505270پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه80*100کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192506250پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه80*100کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507250پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192508260پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*100کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
193006160پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه80*100کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
193007200پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
194006060پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه80*100کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
194007150پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
195006120پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه80*100کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191507270پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191508280پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه80*120کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192005210پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه80*120کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192006230پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*120کیلوگرم24,278 تومان2023/9/13 | 17:10
192007260پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192008280پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه80*120کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192505260پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه60*120کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192506240پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه80*120کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507260پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192508280پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*120کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
193006150پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه80*120کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
193007210پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
194006140پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه80*120کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
194007160پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
195006060پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه80*120کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191507230پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191508260پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه80*80کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192005230پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه80*80کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192006170پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*80کیلوگرم24,278 تومان2023/9/13 | 17:10
192007250پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192008260پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه80*80کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192009020پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه80*80کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:04
192505190پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه80*80کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192507240پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192508250پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*80کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
193006170پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه80*80کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
193007190پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
194006070پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه80*80کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
194007140پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
195006130پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه80*80کیلوگرم2023/9/13 | 17:10
191507200پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
191508220پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه90*90کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
192004190پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه90*90کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:14
192005270پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه90*90کیلوگرم33,485 تومان2023/9/13 | 17:12
192006100پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه90*90کیلوگرم24,278 تومان2023/9/13 | 17:10
192007210پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
190201210پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه90*90کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:23
192008230پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه90*90کیلوگرم33,486 تومان2023/9/13 | 17:07
192009010پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه90*90کیلوگرم33,025 تومان2023/9/13 | 17:04
192202020پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه90*90کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:19
192505230پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه90*90کیلوگرم32,570 تومان2023/9/13 | 17:13
192506160پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه90*90کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
192507200پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
192511020پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 کچوکارخانه90*90کیلوگرم31,650 تومان2023/9/13 | 17:03
192508220پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه90*90کیلوگرم32,568 تومان2023/9/13 | 17:05
192509040پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه90*90کیلوگرم32,565 تومان2023/9/13 | 17:04
193006210پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه90*90کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:11
193007150پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم35,321 تومان2023/9/13 | 17:08
193011030پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 3 کچوکارخانه90*90کیلوگرم2023/9/13 | 17:03
194006110پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه90*90کیلوگرم33,361 تومان2023/9/13 | 17:10
194007090پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم2023/9/13 | 17:07
195006090پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه90*90کیلوگرم2023/9/13 | 17:09
192011110پروفیل100*40 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه40*100کیلوگرم32,725 تومان2023/9/13 | 17:03
192011080پروفیل30*60 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه30*60کیلوگرم32,725 تومان2023/9/13 | 17:03
192011100پروفیل40*60 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه60*40کیلوگرم32,725 تومان2023/9/13 | 17:03
192011120پروفیل40*80 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه80*40کیلوگرم32,725 تومان2023/9/13 | 17:03
192011090پروفیل70*70 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه70*70کیلوگرم32,725 تومان2023/9/13 | 17:03
192511010پروفیل70*70 با ورق ضخامت 2.5 کچوکارخانه70*70کیلوگرم31,650 تومان2023/9/13 | 17:03

آشنایی با پروفیل ساختمانی

در این مطلب قصد داریم پروفیل ساختمانی را مورد بررسی قرار دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنیم این مطلب را مطالعه کنید.

پروفیل ساختمانی معمولا به پروفیلی گفته می‌شود که در صنعت ساختمان سازی مثل درب و پنجره مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا این پروفیل ها در ضخامت های ۲ تا ۴ میلیمتر روانه بازار می شود.

بهتر است بدانید پروفیل های ساختمانی دارای انواع پروفیل چهارگوش شامل پروفیل ۵۰۷ و پروفیل ۵۰۸ و پروفیل ۵۰۹ لنگه دری و … می باشد.

پروفیل هایی که در حوزه ساختمان سازی طراحی و اجرا می‌کند از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد استفاده می شود. پروفیل های ساختمانی از ورق هایی که ضخامت کمی دارد تولید می‌شود که به خاطر مزیت‌های مثل تنوع در ابعاد و فرم دهی بالا از محبوبیت بالایی برخوردار شده‌اند.

… «فایل صوتی توضیحات پروفیل ساختمانی» …

معمولاً برای تولید این نوع پروفیل از فولادی از جنس st37 استفاده خواهد شد. این فولاد دارای خاصیت شکل پذیری بالایی می باشد به همین خاطر می توان برای کاربردهای بسیاری که مد نظر است تولید کرد.

انواع پروفیل ساختمانی

همان طور که ذکر شد پروفیل ساختمانی دارای خاصیت شکل پذیری بالایی می باشد. به همین خاطر باعث شده تا این محصول در انواع مختلفی در بازار موجود باشد. معمولاً این محصول را با توجه به شکل ظاهری می‌توان به چند دسته تقسیم بندی کرد که شرح زیر است.

انواع پروفیل ساختمانی

پروفیل مربع و یا مستطیل شکل

یکی از انواع پروفیل های ساختمانی؛ پروفیل مربع یا مستطیل شکل می باشد که از این پروفیل بیشتر در ساخت حصار، راه پله، ساخت درب و پنجره و نرده کشی استفاده خواهد شد. البته در نظر داشته باشید در برخی قسمت‌های صنعت خودروسازی نیز می‌توان از این پروفیل ها استفاده کرد.

معمولاً در طیف وسیعی از صنایع قابل استفاده می‌شود که می‌توان در ساختمان سازی ساخت ستون و یا اسکلت های فلزی در ساختمان را مثال زد.

پروفیل مربع و یا مستطیل شکل

پروفیل قوطی

یکی دیگر از انواع پروفیل های ساختمانی؛ پروفیل قوطی می باشد که به شکل مربع یا مستطیل در بازار موجود می باشد. نیاز های بسیاری را می توانید با توجه به این پروفیل ها برطرف کنید. معمولا برای ساخت اسکلت نرده، محافظ های در و پنجره و … می توان از این پروفیل ها بهره مند شد.

پروفیل سبک یا پروفیل مبلی

یکی دیگر از انواع پروفیل هایی که در بازار موجود می باشد پروفیل مبلی می باشد. ورق روغنی به عنوان ماده اولیه برای تولید این پروفیل مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل دارای ظاهری براق و درخشان داشته باشد.

بهتر است بدانید قوطی هایی که با ورق سیاه تولید می‌شود، در گروه پروفیل های سبک قرار می‌گیرند که ضخامت لوله های مبلی بین ۰.۳ میلیمتر تا ۱.۵ میلیمتر می باشد. این محصول در کاربردهای بسیار مورد استفاده قرار می گیرد می توان به استفاده از فضای صنعتی ساخت میز و صندلی، تخت های بیمارستانی و … اشاره کرد.

پروفیل سبک یا پروفیل مبلی

میلگرد

میلگرد از جمله پرکاربرد ترین و پر استفاده ترین انواع پروفیل های ساختمانی می باشد. به گونه ای که ساخت هیچ نوع سازه ای بدون این میلگردها امکان پذیر نمی باشد. بهتر است بدانید میلگردها به شکل آجدار و بدون آج در بازار موجود می باشند.

 از موادی مثل خاموت، سنجاقک و رکابی برای تولید مقاطع فولادی استفاده خواهد شد. همچنین در نظر داشته باشید میلگرد ها در سایز ها و ضخامت مختلفی قابل تولید می باشد که با توجه به مکانی که قصد دارید از آن ها استفاده کنید سایز و ضخامت آن ها متفاوت خواهد بود. این مصالح مقاومت سازه را افزایش خواهد داد که به همراه بتن استفاده می شود.

ناودانی

ناودانی ها از جمله پرکاربرد ترین و پر استفاده ترین پروفیل ها می باشد که به دو صورت ساده و مشبک تولید و عرضه می‌شود. جنس این مصالح بر اساس کاربردی که دارند متفاوت خواهد بود. برای ساخت آن معمولاً از آلومینیوم، استیل، فولاد یا ورق گالوانیزه استفاده خواهد شد. این ناودانی ها قابل استفاده در ساخت چهارچوب های درب و پنجره می باشد.

نبشی

نبشی ریز نقش ترین و پرکاربردترین مصالح در ساختمان سازی می باشد که جزء انواع پروفیل های ساختمانی محسوب می شود. دارای ضخامت و اندازه بالا متغیر می باشد که مصرف‌کنندگان با توجه به سلیقه و دلخواه می توان اندازه دلخواه را سفارش دهند.

سپری

این پروفیل های ساختمانی را می توانید در قسمت های مختلفی سازه استفاده نمایید. از سپری ها برای ساخت سازه های فولادی، خرپا، سقف های شیروانی و همچنین برای ساخت انواع در و پنجره ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در نظر داشته باشید معمولاً سپری ها دارای مقاومت خمشی پایین می باشند.

ویژگی های پروفیل ساختمانی

بهتر است بدانید یکی از مهم ترین مسائلی که در ساختمان سازی اهمیت بالایی برخوردار می باشد؛ انعطاف پذیری مصالح ساختمانی می باشد. مصالحی که در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند باید دارای انعطاف پذیری بسیار بالا باشد که این باعث می‌شود تا استفاده از آن ها در صنعت ساختمان سازی آسان تر شود.

پروفیل ساختمانی از ویژگی ها و مزایای بسیاری برخوردار است به شرح زیر می باشد.

 • دارای قابلیت جوش پذیری بسیار بالا باشد.
 • برخورداری از دقت ابعادی بسیار بالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 • همچنین باید در برابر انواع با شرایط مالی از مقاومت بالا برخوردار باشد.
 • توجه داشته باشید پروفیل ساختمانی بیشتر در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • این پروفیل ها باید دارای ضخامت زیاد که مقاومت سازه را در برابر ضربه ها و خوردگی ها افزایش دهد.

کاربرد پروفیل ساختمانی

پروفیل ساختمانی معمولاً دارای کاربردهای فراوانی می باشند که هر یک از آن ها با توجه به خصوصیاتی که دارند در قسمت‌های مختلفی از ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از کاربردهای مهم پروفیل ساختمانی عبارتند از:

 1. استحکام بخشیدن به قسمت های مختلف ساختمان و سازه های فولادی
 2. استفاده برای ساخت انواع چهارچوب ها برای درب و پنجره
 3. استفاده برای پوشش دهی و مستحکم سازی ساخت سوله ها و غیره
 4. استفاده برای تولید چهارچوب های بزرگ فلزی یا فولادی

قیمت پروفیل ساختمانی

توجه داشته باشید برای انواع پروفیل ها نمی‌توان قیمت ثابتی اعلام کرد.

قیمت پروفیل های ساختمانی به عوامل مختلفی مثل ورق استفاده شده در ساخت این پروفیل‌ها، قیمت روز ارز، روش تولید و … اشاره کرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد قیمت پروفیل ساختمانی و انواع پروفیل ها می توانید از طریق راه های ارتباطی ذکر شده در سایت https://ahanhyper.com/ با کارشناسان اهن هایپر در تماس باشید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

دانلود مقاله “پروفیل ساختمانی

 

نمایش 1–12 از 493 نتیجه

نمایش 9 24 36

پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا

33,025 تومان

یکی از انواع قطعات فولادی سبک که بر اساس استانداردهای بین المللی تولید می شود و کیفیت بسیار عالی دارد پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا می باشد. این قطعه را با استفاده از بهترین متریال ها تولید می کنند. به همین دلیل مشتریان با خیال راحت می توانند این قطعه را برای صنایع متنوع خریداری کنند. در صورتی که پرسشی در مورد نحوه استفاده و کاربرد این قطعه دارید، می توانید از کارشناسان فروش بپرسید.

این قطعه کاربردی را در بسیاری از صنایع ساختمان سازی، ماشین سازی، مبل سازی و ... به کار می گیرند. توجه داشته باشید که زمان خرید این قطعه می توانید سفارش تان را به صورت اینترنتی ثبت کنید. ثبت سفارش به صورت اینترنتی مزیت های زیادی دارد. به همین دلیل بسیاری از مشتریان از این فرایند خرید استفاده می کنند.

خرید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا  

نکاتی در مورد خرید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا

برای خرید پروفیل باید به خوبی برخی از نکات مهم را در نظر داشته باشید. این مسئله که محصول مورد نظر با استفاده از بهترین و با کیفیت ترین متریال تولید شود بسیار مهم است. همچنین باید بدانید که طول محصول چقدر می باشد و چه کارایی دارد.

قیمت این محصول را از نظر استانداردی که مربوط به کیفیت آن می باشد باید به خوبی بررسی کنید. توجه به ضخامت محصول از دیگر نکاتی می باشد که اهمیت زیادی دارد. هر یک از نکاتی که فروشندگان برای خرید این محصول به شما توصیه می کنند را باید جدی بگیرید و بر اساس آن نکات اقدام به خرید محصول نمایید.

قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا

هزینه ای که نیاز است برای خرید انواع قطعات فولادی سنگین و سبک پرداخت کنید طبق واحد کیلوگرم می باشد. از آنجایی که قطعات سنگین وزن کمتری دارند، قیمت شان هم مناسب تر است. قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا را می توانید به صورت روزانه در وب سایت بررسی کنید و سپس برای خرید آن اقدام نمایید.

همچنین می توانید با فروشندگانی که فروش قطعه را بر عهده دارند مشورت کنید تا آنها برای خرید قطعه شما را راهنمایی نمایند. هزینه خرید قطعات فولادی و بسیاری از دیگر قطعات به نوسانات ارزی بستگی دارد.

  قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا  

استانداردهای تولیدی قطعه فولادی 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا

تمامی استانداردهای بین المللی و اروپایی را برای تولید قطعه فولادی 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا در نظر می گیرند. شما زمان خرید این محصول می توانید ویژگی ها و مشخصات آن را در وب سایت بررسی کنید. در واقع ویژگی های هر یک از قطعات فولادی را در صفحه مشخص شده ای وارد کرده اند. در این صورت مشتری به راحتی می تواند قطعات را شناسایی کرده و خریداری کند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباری

33,485 تومان

پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباری از جمله مصالح تولیدی کارخانه پروفیل سازی جباری می باشد. پروفیل در انواع ساختمانی، گالوانیزه، آلومینیومی و کامپوزیت تولید و عرضه می شود که با توجه به وضع ظاهری و روش تولید در موارد بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که پیداست این محصول در ابعاد ۲۰ در ۱۰ تولید می شود. در ساخت آن از ورق با ضخامت ۲ میلیمتر استفاده شده است. در نظر داشته باشید که این محصول با توجه به ابعاد خاصی که دارد در بازار می توانید به راحتی پیدا کرده و از آن بهره مند شوید.

کاربرد پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباری

همانطور که ذکر شد این محصول از جمله پرکاربرد ترین محصولاتی می باشد که توسط کارخانه جباری تولید و عرضه شده است. در موارد بسیاری از جمله درب و پنجره، نرده های فلزی، اسکلت های فلزی و ... مورد استفاده قرار می گیرد. البته در نظر داشته باشید که در صنایع خودروسازی، ساختمان سازی و نظامی نیز کاربردهای بسیاری را به همراه دارد. به همین خاطر باعث شده است امروزه از محبوبیت بالایی برخوردار شود.

  خرید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباری  

عوامل موثر بر قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباری

بهتر است بدانید این محصول از جمله مقاطع فولادی پر مصرف می باشد که در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد. به خاطر اینکه پروفیل آهن نسبت به قطعات فولادی دیگر محکم تر و مستحکم تر می باشد؛ در رده فروش بالایی قرار دارد. قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباری با توجه به ضخامت ورق، کیفیت ساخت، مدل ابعاد و وزن، کارخانه تولیدی و ... در حال نوسان می باشد.

شما مخاطبان گرامی می توانید هزینه اقتصادی این مقطع فولادی را به صورت به روز در وبسایت https://ahanhyper.com/ مشاهده کرده و به بررسی آن بپردازید. این مجموعه همواره در تلاش است تا محصولاتی را عرضه کنند که علاوه بر کیفیت بالا از نظر اقتصادی نیز مناسب و به صرفه باشد.

خرید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباری

با توجه به کاربرد بالای پروفیل ها امروزه فروشگاه های بسیاری هستند که جهت فروش و عرضه انواع محصولات فعالیت دارند. به همین خاطر شما باید سعی کنید حتماً از فروشگاه های معتبر و شناخته شده جهت سفارش و تهیه محصولات اقدام نمایید تا از کیفیت و مرغوب بودن محصولات اطمینان داشته باشید. پیشنهاد ما به شما عزیزان فروشگاه تخصصی آهن هایپر می باشد.

این مجموعه با توجه به شناخت نیازهای جامعه و سابقه درخشانی که دارد؛ محصولات باکیفیتی را عرضه می‌کند. با اطمینان خاطر می توانید از طریق وب سایت https://ahanhyper.com/ جهت خرید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباری و دیگر انواع محصولات اقدام نمایید. برای انتخاب بهتر کافیست با کارشناسان فروش در تماس بوده و مشاوره های لازم را به صورت کاملاً رایگان دریافت نمایید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجه

33,485 تومان

یکی از بهترین قطعاتی که شما می توانید در بخش های متنوع صنایع آن را استفاده کنید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجه می باشد. هر یک از مدل های متنوع قطعات فولادی که اندازه خاصی دارند را می توانید از فروشگاه آهن هایپر خریداری کنید. خرید عمده قطعات فولادی با اندازه های متنوع در این فروشگاه برای مشتریان فراهم می شود. هر یک از قطعاتی که در این فروشگاه به فروش می رسد اصل و با کیفیت هستند.

شما برای خرید انواع قطعات فولادی باید در مورد این مسئله که آنها را در چه بخشی می توانید استفاده کنید اطلاعات بیشتری کسب نمایید. در این صورت با خیال راحت هر یک از آنها را می توانید خریداری نمایید. کارشناسان فروش برای خرید قطعات به خوبی می توانند شما را راهنمایی کنند تا خرید مناسبی داشته باشید.

مشخصات پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجه

برای خرید پروفیل سبک 10*20 علویجه باید در مورد مشخصات آن اطلاعات بیشتری داشته باشید. یکی از مهمترین ویژگی هایی که این قطعه دارد، ضخامت کم است. این قطعه را با ضخامت کم تولید کرده اند تا در بخش های متنوع برای زیباسازی استفاده شود. این قطعه براق است و یکدست می باشد. ویژگی براق و یکدست بودن آن به ورق روغنی بستگی دارد که برای تولید آن به کار گرفته اند. طول این قطعه 6 متر است و اندازه آن 20 در 10 می باشد. به صورت مکعبی این قطعه را تولید کرده اند.

  قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجه  

قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجه

برای خرید هر یک از انواع قطعات فولادی با اندازه های متنوع، می توانید قیمت آنها را در جدول مشاهده کنید. قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجه را به صورت روزانه طبق فاکتورهای متنوع تغییر می دهند. نوسانات ارزی از جمله موارد مهمی است که روی قیمت نهایی محصول تاثیر زیادی می گذارد.

توجه داشته باشید که پیش از خرید این قطعه باید قیمت آن را از نظر کیفیتی که دارد بررسی کنید. در واقع کیفیت قطعه را ابتدا بررسی نمایید و سپس قیمت آن را محاسبه کنید. هزینه خرید این قطعه را بر اساس واحد کیلوگرم اعلام می نمایند.

نحوه تولید قطعه فولادی 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجه

این قطعه فولادی را بر اساس شرایط نورد سرد تولید می کنند. این ویژگی موجب می شود که زیبایی محصول حفظ شود. از ورق های روغنی برای تولید قطعه استفاده می کنند. ورق ها را در دستگاه های مخصوصی قرار می دهند و سپس قطعات متنوعی را با  تولید می کنند. روش مستقیم و روش غیر مستقیم به عنوان مهمترین روش های تولید این قطعه می باشد. کارخانه علویجه تمامی استانداردهای بین المللی را برای تولید این قطعه رعایت می کند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه

33,486 تومان

یکی از انواع قطعات فولادی که ضخامت و ابعاد کوچکی دارد پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه است. این قطعه را می توانید برای کاربردهای متنوع خریداری کنید. پیش از خرید این قطعه باید در مورد کیفیت و ساختار آن اطلاعات بیشتری کسب نمایید. اینکه بدانید قطعه مورد نظر در چه مکانی استفاده می شود اهمیت زیادی دارد.

توجه به ابعاد و ضخامت هر یک از قطعات فولادی به عنوان مهمترین فاکتوری شناخته می شود که زمان خرید قطعه اهمیت زیادی دارد. هر یک از انواع قطعات فولادی را نیاز است که از نظر کیفیتی که دارند هم بررسی نمایید و سپس آنها را خریداری کنید. آهن هایپر ارائه دهنده بهترین و با کیفیت ترین قطعات فولادی می باشد. به صورت اینترنتی می توانید این قطعه را از آهن هایپر خریداری کنید.

نکاتی در مورد خرید باکس سبک 10*20 با ورق ضخامت 2 میلیمتر فولاد مبارکه

برای خرید پروفیل سبک باید برخی از نکاتی که اهمیت زیادی دارند را به خوبی بررسی کنید. در صورت بررسی هر یک از این نکات می توانید بهترین و با کیفیت ترین قطعات را تهیه نمایید. بررسی ابعاد و ضخامت قطعه کمک می کند تا کاربردهای ضروری قطعه را بشناسید. همچنین باید کیفیت ورق روغنی که برای تولید قطعه به کار رفته است را هم بررسی نمایید.

استانداردهای در نظر گرفته شده برای تولید قطعه را بررسی نمایید. بهترین کارخانه باید تولید این قطعه را انجام داده باشد. در این صورت خیالتان راحت خواهد بود که متریال های مناسبی برای تولید قطعه به کار گرفته می شود.

قیمت پروفیل سبک 10*20 با ورق ضخامت 2 میلیمتر فولاد مبارکه

هزینه ای که نیاز است برای خرید قطعات فولادی پرداخت کنید بر اساس واحد کیلوگرم تعیین می شود. قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه به دلیل وزن کمی که دارد بسیار مناسب است. برای اینکه قیمت دقیق این محصول را بررسی کنید باید به صورت روزانه جدول قیمت گذاری قطعات را مشاهده نمایید. نوسانات زیادی روی تغییر قیمت این محصول تاثیر دارد.

اقتصاد جهانی و تغییر قیمت دلار یکی از مهمترین مواردی می باشد که موجب تغییر قیمت قطعات فولادی می گردد. همچنین باید بدانید که ابعاد و ضخامت قوطی های فولادی از دیگر فاکتورهای تعیین کننده قیمت محصول است.

مزیت قوطی سبک 10*20 با ورق ضخامت 2 میلیمتر فولاد مبارکه

برای خرید انواع قطعات فولادی که با متریال های متنوع تولید می شوند باید مزیت های آنها را به خوبی بشناسید. این پروفیل به دلیل ابعاد و وزن کمی که دارد به راحتی روی بخش های متنوع نصب می شود. شما می توانید کیفیت مناسب و طول عمر زیادی از این قطعه دریافت کنید. همچنین باید بدانید که قیمت این محصول به صرفه و مناسب است.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.2 اهواز

32,570 تومان

کارخانه های زیادی تولید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.2 اهواز را بر عهده دارند. شما برای خرید این قطعه باید معتبر بودن کارخانه را به خوبی بررسی کنید. این مسئله که کارخانه تولیدی از بهترین مواد اولیه برای تولید این قطعه استفاده کند، اهمیت زیادی دارد. برای خرید این قطعه می توانید به صورت اینترنتی سفارش تان را ثبت کنید تا به درخواست تان رسیدگی شود.

تعداد شاخه های مورد نیاز این محصول را می توانید بر اساس کاربردی که مد نظرتان است، سفارش دهید. کارشناسانی که فروش قطعات فولادی را بر عهده دارند می توانند بر اساس پروژه مد نظر شما تعداد قطعاتی که نیاز دارید را برایتان تعیین کنند. بنابراین برای خرید هر یک از قطعات فولادی که ابعاد متنوع دارند، می توانید با کارشناسان فروش قطعات مشورت کنید.

نکاتی در مورد خرید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.2 اهواز

برای خرید پروفیل سبک باید به خوبی نکاتی که ضروری است را بررسی کنید. ابعاد هر یک از شاخه ها با یکدیگر فرق می کند. همچنین ضخامت آنها را بر اساس استانداردهای مشخص شده ای، طراحی می کنند. این قطعه 6 متر است و به همین دلیل کاربرد زیادی از آن دریافت می شود.

استاندارد بودن ابعاد، طول و ضخامت این محصول را زمان خرید باید به خوبی بررسی کنید. از دیگر نکاتی که زمان خرید این محصول اهمیت زیادی دارد قیمت آن می باشد. کاربردهای متنوعی که مربوط به این قطعه است را هم باید بررسی کنید و سپس آن را خریداری کنید.

  قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.2 اهواز  

قیمت پروفیل سبک 10*20 با ضخامت 2.2 اهواز

هزینه ای که نیاز است برای خرید مصالح ساختمان پرداخت کنید به فاکتورهای خاصی بستگی دارد. بنابراین باید بدانید که قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.2 اهواز هم به فاکتورهای زیادی بستگی خواهد داشت.

جنس، کارخانه تولیدی، استاندارد بودن محصول و ... از جمله فاکتورهای مهمی می باشد که روی قیمت نهایی محصول تاثیر زیادی می گذارد. شما می توانید برای بررسی قیمت این محصول، با کارشناسان فروش مشورت کنید. طبق جدولی که در سایت وجود دارد می توانید قیمت پروفیل را بررسی نمایید.

 نحوه تولید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.2 اهواز

تولید پروفیل های سبک با استفاده از ورق روغنی انجام می شود. فرایند نورد سرد یکی از مهمترین فرایندهای مربوط به تولید این قطعه می باشد. از استانداردهای اروپایی و بین المللی برای تولید این قطعه استفاده می کنند. بنابراین شما می توانید با آگاهی بیشتری این قطعه را خریداری نمایید.

روش تولید این قطعه بر اساس نوع کارخانه به صورت مستقیم و غیر مستقیم می باشد. هر یک از این روش ها ویژگی های خاصی دارند و با استفاده از دستگاه های اتوماتیک انجام می شوند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 جباری

32,570 تومان

پروفیل مقطعی است که از فولاد ساخته شده و در انواع مختلف و با کاربردهای گوناگون در بازار موجود می باشد. در این مبحث قصد داریم پروفیل 10*20 با ورق ضخامت ۲.۵ جباری را مورد بررسی قرار دهیم. جهت آشنایی بیشتر با این محصول تا انتها همراه ما باشید.

بهتر است بدانید این محصول نوعی فولاد است که به صورت فشرده شده تولید می شود. این کالاها تجهیزاتی هستند که در مصارف گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرند.

  خرید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 جباری  

فرآیند تولید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت ۲.۵ جباری

مراحل تولید این قطعه فولادی به شرح زیر است:،

 • تهیه مواد خام اولیه برای تولید
 • کالیبره کردن دستگاه برای عبور ورق
 • انجام‌ جوشکاری اتوماتیک
 • عملیات خنک کاری
 • سایز دهی و شکل دهی نهایی
 • برش و انتقال برای بسته بندی

کاربرد پروفیل 10×20 با ورق ضخامت ۲.۵ جباری

بهتر است بدانید این محصول به علت ضخامتی که دارد کاربردهای فراوانی دارد. به طور مثال در ساخت لوازمی چون اجاق گاز، یخچال، کرکره و آلاچیق ها از این مقطعه فولادی استفاده می شود. از کاربردهای دیگر این محصول می توان به نرده کشی پارک ها و پیاده روها اشاره کرد. کاربرد دیگر این‌مقاطع فولادی در ساخت انواع ماشین آلات صنعتی و بزرگ، محافظ پله ها، تابلو برق، قفسه های فلزی می باشد.

ویژگی های پروفیل 10*20 با ورق ضخامت ۲.۵ جباری

همان طور که ذکر شد این محصول از ویژگی های زیادی برخوردار است. این قطعه فولادی انعطاف پذیری بالا و قابلیت شکل دهی بالایی دارد و به همین علت کاربردهای زیادی نیز دارد. این محصول دارای کیفیت یکنواخت در تمام سطوح می باشد و در برابر فشارهای بالا مقاوم می باشد. از ویژگی های ویژه دیگر این محصول مقاومت بالا در برابر رطوبت، زنگ زدگی و خوردگی می باشد.

قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت ۲.۵ جباری

این قطعه فولادی مانند تمامی محصولات از نظر اقتصادی نوساناتی دارد. مواردی چون‌ وزن و کیفیت قطعه، سبک و سنگین بودن محصول، اعتبار و نام کارخانه سازنده محصول بر قیمت کالا اثر گذاشته و سبب نوسان هزینه ها می شود. مجموعه تخصصی آهن هایپر در تلاش است محصولات با کیفیت و مقرون به صرفه را در اختیار شما قرار دهند. شما همراهان عزیز می توانید برای استعلام قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت ۲.۵ جباری به وب سایت https://ahanhyper.com/ مراجعه کنید.

  قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت ۲.۵ جباری  

فاکتورهای مهم در خرید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت ۲.۵ جباری

شما مخاطبان گرامی جهت خرید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت ۲.۵ جباری می توانید از طریق وب سایت https://ahanhyper.com/ اقدام نمائید. در زمان سفارش این محصول توجه به پارامترهایی لازم است که به شرح زیر می باشد:

 • کیفیت و جنس محصول
 • ابعاد و ضخامت محصول
 • کارخانه سازنده
 • قیمت قطعه
 • روش ساخت محصول
 • نوع آلیاژ به کار رفته در ساخت آن

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025