پروفیل

پروفیل (قوطی)

پروفیل (قوطی)

تمامی پروفیل (قوطی)

امروز: دوشنبه 1402/03/15

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
191507010پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*20کیلوگرم4.2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508010پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*20کیلوگرم4.3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192004010پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه10*20کیلوگرم5.7۳۴,۰۳۷ تومان1402/3/13 | 17:47
192005010پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه10*20کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:48
192006070پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه10*20کیلوگرم5.7۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192007280پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*20کیلوگرم5.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192003020پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجهکارخانه10*20کیلوگرم5.65۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:44
190201080پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه10*20کیلوگرم5.7۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:40
192011010پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه20*10کیلوگرم5.2۳۴,۱۱۱ تومان1402/3/13 | 17:56
192008010پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*20کیلوگرم5.7۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192202010پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه10*20کیلوگرم6.2تماس بگیرید1402/3/13 | 17:43
192505020پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه10*20کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192506060پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*20کیلوگرم7۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507270پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*20کیلوگرم7۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192503050پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه10*20کیلوگرم5.65۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:44
192508020پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه20*10کیلوگرم7۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191507020پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*25کیلوگرم5تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508020پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*25کیلوگرم5تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192005070پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه10*25کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192007010پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*25کیلوگرم6.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
190201070پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه10*25کیلوگرم6.6۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:40
192008020پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*25کیلوگرم6.7۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192202250پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه10*25کیلوگرم7.2تماس بگیرید1402/3/13 | 17:43
192506050پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*25کیلوگرم8.2۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507280پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*25کیلوگرم8.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192508010پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه10*25کیلوگرم8.2۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
191507030پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*30کیلوگرم5.6تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508030پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*30کیلوگرم5.7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192004020پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه10*30کیلوگرم7.5۳۴,۰۳۷ تومان1402/3/13 | 17:46
192005060پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه10*30کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192006060پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه10*30کیلوگرم7.5۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192007020پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*30کیلوگرم7.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
190201060پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه10*30کیلوگرم7.5۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:40
192008030پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*30کیلوگرم7.5۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192202240پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه10*30کیلوگرم8.2تماس بگیرید1402/3/13 | 17:43
192505010پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه10*30کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192506040پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*30کیلوگرم9.3۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507010پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*30کیلوگرم9.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192508030پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه10*30کیلوگرم9.3۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191507050پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*40کیلوگرم7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508040پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*40کیلوگرم7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192005050پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه10*40کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192007030پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*40کیلوگرم9.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192008040پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*40کیلوگرم9.5۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192505040پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه10*40کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192506030پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*40کیلوگرم11.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507020پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*40کیلوگرم11.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192508040پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه10*40کیلوگرم11.6۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
193011020پروفیل 130*130 با ورق ضخامت 3 کچوکارخانه130*130کیلوگرم146.5تماس بگیرید1402/3/13 | 17:55
193511010پروفیل 130*130 با ورق ضخامت 3.5 کچوکارخانه130*130کیلوگرم171.2تماس بگیرید1402/3/13 | 17:55
193811010پروفیل 130*130 با ورق ضخامت 3.8 کچوکارخانه130*130کیلوگرم186تماس بگیرید1402/3/13 | 17:56
194011010پروفیل 130*130 با ورق ضخامت 4 کچوکارخانه130*130کیلوگرم195.5تماس بگیرید1402/3/13 | 17:55
192506230پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه140*140کیلوگرم127۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
193006140پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه140*140کیلوگرم150۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
194006130پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه140*140کیلوگرم200۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
195006050پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه140*140کیلوگرم254.3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19
193006240پروفیل 160*160 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه160*160کیلوگرم180.8۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
194006120پروفیل 160*160 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه160*160کیلوگرم241.15۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
195006040پروفیل 160*160 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه160*160کیلوگرم301.44تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19
193006230پروفیل 180*180 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه180*180کیلوگرم203.4۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
194006150پروفیل 180*180 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه180*180کیلوگرم271.25۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
195006030پروفیل 180*180 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه180*180کیلوگرم339.12تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19
191507040پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه20*20کیلوگرم5.6تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508060پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه20*20کیلوگرم5.7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192004030پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه20*20کیلوگرم7.5۳۴,۰۳۷ تومان1402/3/13 | 17:46
192005030پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه20*20کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192006040پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه20*20کیلوگرم7.5۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192007060پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه20*20کیلوگرم7.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
190201030پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه20*20کیلوگرم7.5۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:40
192011040پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه20*20کیلوگرم7.32۳۴,۱۱۱ تومان1402/3/13 | 17:56
192010100پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه20*20کیلوگرم7.53۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:55
192008060پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه20*20کیلوگرم7.5۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192009090پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه20*20کیلوگرم7.2۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:57
192202230پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه20*20کیلوگرم8.3تماس بگیرید1402/3/13 | 17:43
192505100پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه20*20کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192506010پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*20کیلوگرم9.3۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507030پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه20*20کیلوگرم9.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192503040پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه20*20کیلوگرم7.53۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:44
192508070پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه20*20کیلوگرم9.3۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
192509030پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه20*20کیلوگرم9.1۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:57
193007230پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه20*20کیلوگرم11.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
191507060پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه20*30کیلوگرم7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508070پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*20کیلوگرم7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192004040پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه20*30کیلوگرم9.5۳۴,۰۳۷ تومان1402/3/13 | 17:46
192005020پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه20*30کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192007040پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه20*30کیلوگرم9.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192003030پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 علویجهکارخانه20*30کیلوگرم9.4۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:44
190201140پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه20*30کیلوگرم9.42۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:40
192011060پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه30*20کیلوگرم9.2۳۴,۱۱۱ تومان1402/3/13 | 17:56
192010090پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه30*20کیلوگرم9.42۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:55
192008070پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه30*20کیلوگرم9.5۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192202210پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه20*30کیلوگرم10.3تماس بگیرید1402/3/13 | 17:43
192505090پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه20*30کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192506070پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*30کیلوگرم11.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507040پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه20*30کیلوگرم11.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192503030پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه20*30کیلوگرم9.4۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:44
192508060پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*20کیلوگرم11.6۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
193007240پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*20کیلوگرم14۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
191507110پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم7.8تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508080پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*20کیلوگرم8.5تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192004050پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه20*40کیلوگرم11.3۳۴,۰۳۷ تومان1402/3/13 | 17:46
192005140پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه20*40کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192006030پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*20کیلوگرم9.5۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192007080پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم11.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192003050پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 علویجهکارخانه20*40کیلوگرم11.3۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:44
190201130پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه20*40کیلوگرم11.2۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:40
192011030پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه40*20کیلوگرم11.1۳۴,۱۱۱ تومان1402/3/13 | 17:56
192010070پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه40*20کیلوگرم11.3۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:55
192008080پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*20کیلوگرم11.3۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192202190پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه20*40کیلوگرم12.5تماس بگیرید1402/3/13 | 17:43
192505080پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه20*40کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192506140پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*40کیلوگرم14۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507060پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم14۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192503010پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه20*40کیلوگرم11.3۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:44
192508080پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*20کیلوگرم14۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
193006010پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*20کیلوگرم16.9۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
193007020پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم16.7۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
191507100پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه20*60کیلوگرم11.3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508090پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه20*60کیلوگرم11.3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192004060پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه20*60کیلوگرم15۳۴,۰۳۷ تومان1402/3/13 | 17:46
192005130پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه20*60کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192006020پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه20*60کیلوگرم11.3۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192007070پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه20*60کیلوگرم15۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
190201120پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه20*60کیلوگرم15۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:40
192008090پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه20*60کیلوگرم15۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192202140پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه20*60کیلوگرم16.6تماس بگیرید1402/3/13 | 17:43
192505070پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه20*60کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192506130پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*60کیلوگرم18.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507070پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه20*60کیلوگرم18.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192508090پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه20*60کیلوگرم18.6۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
193006080پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه20*60کیلوگرم22.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
193007030پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه20*60کیلوگرم22.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
193006220پروفیل 200*100 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه200*100کیلوگرم237.38۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
194006160پروفیل 200*100 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه200*100کیلوگرم226.08۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
195006020پروفیل 200*100 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه200*100کیلوگرم282.6تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19
191508050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه25*25کیلوگرم7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192004070پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه25*25کیلوگرم9.5۳۴,۰۳۷ تومان1402/3/13 | 17:46
192005040پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه25*25کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192006050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه25*25کیلوگرم9.5۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192007050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه25*25کیلوگرم9.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
190201050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه25*25کیلوگرم9.4۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:40
192011050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه25*25کیلوگرم9.2۳۴,۱۱۱ تومان1402/3/13 | 17:56
192008050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه25*25کیلوگرم9.5۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192009080پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه25*25کیلوگرم8.9۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:57
192202220پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه25*25کیلوگرم10.2تماس بگیرید1402/3/13 | 17:43
192505030پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه25*25کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192506020پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه25*25کیلوگرم11.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه25*25کیلوگرم11.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192508050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه25*25کیلوگرم11.6۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
193007220پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه25*25کیلوگرم14۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
191507070پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه30*30کیلوگرم8.4تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508100پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*30کیلوگرم8.5تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192004080پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه30*30کیلوگرم11.3۳۴,۰۳۷ تومان1402/3/13 | 17:46
192005120پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه30*30کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192006010پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه30*30کیلوگرم15۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192007090پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه30*30کیلوگرم11.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192003040پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 علویجهکارخانه30*30کیلوگرم11.3۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:44
190201110پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه30*30کیلوگرم11.2۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:40
192011020پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه30*30کیلوگرم11.1۳۴,۱۱۱ تومان1402/3/13 | 17:56
192010080پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه30*30کیلوگرم11.3۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:55
192008100پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه30*30کیلوگرم11.3۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192009070پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه30*30کیلوگرم10.7۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:57
192202200پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه30*30کیلوگرم12.4تماس بگیرید1402/3/13 | 17:43
192505060پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه30*30کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192506120پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*30کیلوگرم14۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507080پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه30*30کیلوگرم14۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192503020پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه30*30کیلوگرم11.3۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:44
192508100پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*30کیلوگرم14۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
193006070پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه30*30کیلوگرم16.9۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
193007040پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*30کیلوگرم16.8۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
191507080پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه30*40کیلوگرم9.8تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508110پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*40کیلوگرم9.9تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192004090پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه30*40کیلوگرم13.2۳۴,۰۳۷ تومان1402/3/13 | 17:46
192005110پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه30*40کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192006160پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه30*40کیلوگرم11.3۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192007100پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه30*40کیلوگرم13۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
190201100پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه30*40کیلوگرم13.2۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:40
192011070پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه30*40کیلوگرم14.78۳۴,۱۱۱ تومان1402/3/13 | 17:56
192008110پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه30*40کیلوگرم13.2۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192202170پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه30*40کیلوگرم14.5تماس بگیرید1402/3/13 | 17:43
192505050پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه30*40کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192506110پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*40کیلوگرم16.3۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507090پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم14۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192508120پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*40کیلوگرم16.3۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
193006060پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه30*40کیلوگرم19.78۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
193007050پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*40کیلوگرم19.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
191507090پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم11.3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508120پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه50*30کیلوگرم11.3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192004100پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه30*50کیلوگرم15۳۴,۰۳۷ تومان1402/3/13 | 17:46
192005100پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه30*50کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192006150پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه50*30کیلوگرم13.2۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192007110پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم14.9۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
190201090پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه30*50کیلوگرم15۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:40
192010050پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه50*30کیلوگرم15.07۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:55
192008120پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه30*50کیلوگرم15۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192202160پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه30*50کیلوگرم16.5تماس بگیرید1402/3/13 | 17:43
192505180پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه30*50کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192506100پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*50کیلوگرم18.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507100پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم18.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192508110پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه50*30کیلوگرم18.6۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
193006050پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه50*30کیلوگرم22.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
193007060پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم22.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194007170پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم29.8تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
191507120پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه30*60کیلوگرم12.7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508130پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*60کیلوگرم12.7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192004110پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه30*60کیلوگرم17۳۴,۰۳۷ تومان1402/3/13 | 17:46
192005090پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه30*60کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192006140پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه30*60کیلوگرم15۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192007130پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه30*60کیلوگرم16.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
190201200پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه30*60کیلوگرم17۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:40
192010030پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه30*60کیلوگرم16.95۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:55
192008130پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*30کیلوگرم17۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192202100پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه30*60کیلوگرم18.6تماس بگیرید1402/3/13 | 17:43
192505170پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه30*60کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192506090پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*60کیلوگرم21۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507110پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه30*60کیلوگرم21۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192508130پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*60کیلوگرم21۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
193006040پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه30*60کیلوگرم25.43۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
193007070پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*60کیلوگرم25.1۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194007010پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*30کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
190201040پروفیل 35*35 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه35*35کیلوگرم13.2۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:40
192202180پروفیل 35*35 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه35*35کیلوگرم14.4تماس بگیرید1402/3/13 | 17:43
190201150پروفیل 40*100 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه40*100کیلوگرم26.4۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:40
192202040پروفیل 40*100 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه40*100کیلوگرم29تماس بگیرید1402/3/13 | 17:43
191507130پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*40کیلوگرم11.3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508140پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*40کیلوگرم11.3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192004120پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه40*40کیلوگرم15۳۴,۰۳۷ تومان1402/3/13 | 17:46
192005080پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه40*40کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192006130پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*40کیلوگرم17۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192007120پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*40کیلوگرم14.9۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192003010پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 علویجهکارخانه40*40کیلوگرم15۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:44
190201190پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه40*40کیلوگرم15۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:40
192010060پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه40*40کیلوگرم15.07۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:55
192008140پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*40کیلوگرم15۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192009060پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه40*40کیلوگرم14.5۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:57
192202150پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه40*40کیلوگرم16.6تماس بگیرید1402/3/13 | 17:43
192505160پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه40*40کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192506080پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*40کیلوگرم18.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507120پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*40کیلوگرم18.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192503060پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه40*40کیلوگرم15۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:44
192508140پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*40کیلوگرم18.6۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
192509020پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه40*40کیلوگرم18.4۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:57
193006030پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*40کیلوگرم22.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
193007010پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*40کیلوگرم22.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
194007020پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*40کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
191507140پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم12.7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508150پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*50کیلوگرم12.7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192004130پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه40*50کیلوگرم17۳۴,۰۳۷ تومان1402/3/13 | 17:46
192005200پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه40*50کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192006120پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*50کیلوگرم15۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192007140پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم16.8۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
190201180پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه40*50کیلوگرم17۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:40
192008150پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*50کیلوگرم17۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192202090پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه40*50کیلوگرم18.7تماس بگیرید1402/3/13 | 17:43
192505150پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه40*50کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192506220پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*50کیلوگرم21۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507130پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم21۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192508190پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*50کیلوگرم21۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
193006020پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*50کیلوگرم25.43۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
193007110پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم25.1۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194007030پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم33.5تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
191507150پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم14.1تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508160پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*40کیلوگرم14.2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192004140پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه40*60کیلوگرم18.9۳۴,۰۳۷ تومان1402/3/13 | 17:46
192005190پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه40*60کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192006090پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*40کیلوگرم17۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192007150پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم16.8۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
190201170پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه40*60کیلوگرم18.9۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:40
192010020پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه60*40کیلوگرم18.84۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:55
192008160پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*40کیلوگرم18.9۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192202070پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه40*60کیلوگرم20.7تماس بگیرید1402/3/13 | 17:43
192505140پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه40*60کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192506210پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*60کیلوگرم23.3۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507160پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم23.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192508150پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*40کیلوگرم23.3۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
193006130پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*40کیلوگرم28.2۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
193007100پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم28۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194006050پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*40کیلوگرم37.68۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
194007040پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم37.2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
191507170پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم15.5تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508180پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*70کیلوگرم15.5تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192005170پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه40*70کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192007170پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم20.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192008180پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*70کیلوگرم20.8۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192505120پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه40*70کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192507180پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم25.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192508170پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*70کیلوگرم25.6۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
193007090پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم30.7۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194007060پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم41تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
191507180پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*80, 80*40کیلوگرم16.9تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508170پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*80کیلوگرم17تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192004150پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه40*80کیلوگرم22.6۳۴,۰۳۷ تومان1402/3/13 | 17:46
192005180پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه40*80کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192006080پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*80کیلوگرم18.9۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192007160پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*80کیلوگرم22.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
190201160پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه40*80کیلوگرم22.5۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:40
192010110پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه80*40کیلوگرم22.6۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:55
192008170پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*80کیلوگرم22.6۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192202060پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه40*80کیلوگرم24.9تماس بگیرید1402/3/13 | 17:43
192505130پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه40*80کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192506200پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*80کیلوگرم28۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507170پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*40کیلوگرم28۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192508160پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*40کیلوگرم28۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
193006120پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*80کیلوگرم33.91۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
193007080پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*80کیلوگرم33.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194006040پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه40*80کیلوگرم45.21۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
194007050پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*80کیلوگرم44.7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
191507190پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم14.1تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508190پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه50*50کیلوگرم14.2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192004160پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه50*50کیلوگرم18.9۳۴,۰۳۷ تومان1402/3/13 | 17:46
192005160پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه50*50کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192006220پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه50*50کیلوگرم22.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192007180پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم18.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
190201010پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه50*50کیلوگرم18.8۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:40
192010040پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه50*50کیلوگرم18.84۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:55
192008190پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه50*50کیلوگرم18.9۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192009050پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه50*50کیلوگرم18.2۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:57
192202080پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه50*50کیلوگرم20.7تماس بگیرید1402/3/13 | 17:43
192505110پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه50*50کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192506190پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه50*50کیلوگرم23.3۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507140پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم23.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192508180پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه50*50کیلوگرم23.3۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
192509010پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه50*50کیلوگرم23۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:57
193006110پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه50*50کیلوگرم28.26۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
193007120پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم28۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194006030پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه50*50کیلوگرم76.68۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
094007100پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم37.2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
192202130پروفیل 507 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه507کیلوگرم16.7تماس بگیرید1402/3/13 | 17:43
192202120پروفیل 508 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه508کیلوگرم16.7تماس بگیرید1402/3/13 | 17:43
192202110پروفیل 509 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه509کیلوگرم16.7تماس بگیرید1402/3/13 | 17:43
191507240پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم22.6تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508240پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*100کیلوگرم22.6تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192005250پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه60*100کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192006190پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*100کیلوگرم34۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192007230پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم29.8۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192008250پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*100کیلوگرم30.2۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192505210پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه60*100کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192506270پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*100کیلوگرم37.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507210پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم37.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192508240پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*100کیلوگرم37.2۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
193006190پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*100کیلوگرم45.21۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
193007160پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم44.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194006090پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*100کیلوگرم60.28۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
194007120پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم60تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
195006070پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*100کیلوگرم75.36تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19
191507250پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم25.4تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508250پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*120کیلوگرم25.5تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192005240پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه60*120کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192006180پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*120کیلوگرم30.2۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192007240پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم33.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192008220پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*120کیلوگرم25.5۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192505200پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه60*120کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192506260پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*120کیلوگرم41.9۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507230پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم41.9۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192508270پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*120کیلوگرم41.9۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
193006180پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*120کیلوگرم50.8۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
193007180پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم50.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194006080پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*120کیلوگرم67.82۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
194007130پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم67تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
195006010پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*120کیلوگرم84.78تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19
191507160پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم16.9تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508200پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*60کیلوگرم17تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192004170پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه60*60کیلوگرم22.6۳۴,۰۳۷ تومان1402/3/13 | 17:46
192005150پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه60*60کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192006210پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*60کیلوگرم18.9۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192007190پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم22.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
190201020پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه60*60کیلوگرم22.6۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:40
192010010پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه60*60کیلوگرم22.6۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:55
192008200پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*60کیلوگرم22.6۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192009040پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه60*60کیلوگرم22۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:57
192202050پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه60*60کیلوگرم24.9تماس بگیرید1402/3/13 | 17:43
192505250پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه60*60کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192506180پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*60کیلوگرم28۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507150پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم28۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192508200پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*60کیلوگرم28۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
192509070پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه60*60کیلوگرم27.8۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:57
192509060پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه60*60کیلوگرم27.8۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:57
193006100پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*60کیلوگرم33.9۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
193007130پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم33.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194006020پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*60کیلوگرم45.21۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
194007070پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم44.7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
195006110پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*60کیلوگرم56.52تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19
191507220پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم19.7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508230پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*80کیلوگرم19.8تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه60*80کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 18:39
192005260پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه60*80کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192006200پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*80کیلوگرم25.5۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192007220پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم26۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192008240پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*80کیلوگرم34۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192505220پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه60*80کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192506150پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*80کیلوگرم32.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507220پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم32.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192508230پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*80کیلوگرم32.6۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
193006200پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*80کیلوگرم39.56۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
193007170پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم39۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194006100پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*80کیلوگرم52.75۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
194007110پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم52.1تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
195006080پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*80کیلوگرم65.94تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19
191507210پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم19.7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508210پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه70*70کیلوگرم19.8تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192004180پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه70*70کیلوگرم34۳۴,۰۳۷ تومان1402/3/13 | 17:46
192005280پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه70*70کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192006110پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه70*70کیلوگرم22.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192007200پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم26۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
190201220پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه70*70کیلوگرم26.4۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:40
192008210پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه70*70کیلوگرم34۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192009030پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه70*70کیلوگرم25.7۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:57
192202030پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه70*70کیلوگرم29تماس بگیرید1402/3/13 | 17:43
192505240پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه70*70کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192506170پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه70*70کیلوگرم32.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507190پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم32.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192508210پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه70*70کیلوگرم32.6۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
192509050پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه70*70کیلوگرم32.5۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:57
193006090پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه70*70کیلوگرم39.56۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
193007140پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم39.1۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
193011010پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 3 کچوکارخانه70*70کیلوگرم39.27تماس بگیرید1402/3/13 | 17:55
194006010پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه70*70کیلوگرم52.75۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
194007080پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم52.1تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
195006100پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه70*70کیلوگرم65.94تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19
191507260پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم25.4تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508270پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه80*100کیلوگرم25.5تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192005220پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه80*100کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192006250پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*100کیلوگرم30.2۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192006240پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*100کیلوگرم30.2۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192007270پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم33.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192008270پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه80*100کیلوگرم25.5۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192505270پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه80*100کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192506250پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه80*100کیلوگرم41.9۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507250پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم41.9۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192508260پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*100کیلوگرم41.9۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
193006160پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه80*100کیلوگرم50.8۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
193007200پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم50.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194006060پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه80*100کیلوگرم67.82۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
194007150پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم67تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
195006120پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه80*100کیلوگرم67.82تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19
191507270پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم28.2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508280پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه80*120کیلوگرم28.3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192005210پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه80*120کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192006230پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*120کیلوگرم25.5۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192007260پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم37.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192008280پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه80*120کیلوگرم37.7۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192505260پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه60*120کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192506240پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه80*120کیلوگرم47۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507260پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم47۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192508280پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*120کیلوگرم47۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
193006150پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه80*120کیلوگرم56.52۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
193007210پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم55.8۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194006140پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه80*120کیلوگرم75.32۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
194007160پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم74.4تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
195006060پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه80*120کیلوگرم94.2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19
191507230پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم22.6تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508260پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه80*80کیلوگرم22.6تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192005230پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه80*80کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192006170پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*80کیلوگرم25.5۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192007250پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم29.8۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192008260پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه80*80کیلوگرم30.2۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192009020پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه80*80کیلوگرم29.5۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:57
192505190پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه80*80کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192507240پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم37.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192508250پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*80کیلوگرم37.2۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
193006170پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه80*80کیلوگرم45.21۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
193007190پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم44.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194006070پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه80*80کیلوگرم60.288۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
194007140پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم60تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
195006130پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه80*80کیلوگرم60.288تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19
191507200پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم25.4تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
191508220پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه90*90کیلوگرم25.5تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192004190پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه90*90کیلوگرم33.9۳۴,۰۳۷ تومان1402/3/13 | 17:46
192005270پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه90*90کیلوگرم-۳۳,۴۸۶ تومان1402/3/13 | 17:49
192006100پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه90*90کیلوگرم34۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192007210پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم33.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
190201210پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه90*90کیلوگرم34۳۴,۱۲۸ تومان1402/3/13 | 17:40
192008230پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه90*90کیلوگرم25.5۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192009010پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه90*90کیلوگرم33.2۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:57
192202020پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه90*90کیلوگرم37.3تماس بگیرید1402/3/13 | 17:43
192505230پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه90*90کیلوگرم-۳۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:48
192506160پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه90*90کیلوگرم41.9۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192507200پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم41.9۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
192511020پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 کچوکارخانه90*90کیلوگرم42.15۳۲,۱۸۵ تومان1402/3/13 | 17:56
192508220پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه90*90کیلوگرم41.9۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
192509040پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه90*90کیلوگرم42۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 17:57
193006210پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه90*90کیلوگرم50.8۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
193007150پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم50.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
193011030پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 3 کچوکارخانه90*90کیلوگرم50.5تماس بگیرید1402/3/13 | 17:55
194006110پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه90*90کیلوگرم67.82۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
194007090پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم67تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
195006090پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه90*90کیلوگرم87.4تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19
332009040پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 برفیان آملکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:19
332002010پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 علویجهکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332003010پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهدکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332015010پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 لوله و پروفیل صابریکارخانه20کیلوگرم-۳۸,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332016020پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 نیکان پروفیلکارخانه20کیلوگرم-۳۷,۱۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332516010پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 نیکان پروفیلکارخانه20کیلوگرم-۳۶,۱۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332005010پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 آریا افق پاسارگادکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332004010پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 امید البرزکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332009010پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 برفیان آملکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332012010پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 پترو فولادکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332007010پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهانکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332013010پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچوکارخانه20کیلوگرم-۳۸,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332006010پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 جهان پروفیل پارسکارخانه20کیلوگرم-۳۸,۳۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332002020پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 علویجهکارخانه20کیلوگرم-۳۸,۲۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332003020پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهدکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332011010پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیانکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332014010پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 گل نردهکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332015020پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابریکارخانه20کیلوگرم-۳۸,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332010010پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نوین پارسیان جنوبکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332016040پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نیکان پروفیلکارخانه20کیلوگرم-۳۷,۱۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332008010پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 هیربد زرندیهکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332516030پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2.5 نیکان پروفیلکارخانه20کیلوگرم-۳۶,۱۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
202000030پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 2 میلیمترکارخانه18کیلوگرم36/26تماس بگیرید1402/3/13 | 14:49
202500030پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمترکارخانه18کیلوگرم32.38۳۲,۱۱۰ تومان1402/3/13 | 14:49
203000020پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 3 میلیمترکارخانه18کیلوگرم46.6۳۲,۱۱۰ تومان1402/3/13 | 14:49
202000020پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 2 میلیمترکارخانه20کیلوگرم32/97تماس بگیرید1402/3/13 | 14:49
202500020پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمترکارخانه20کیلوگرم34.34۳۲,۱۳۰ تومان1402/3/13 | 14:49
203000010پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 3 میلیمترکارخانه20کیلوگرم41.2۳۲,۱۳۰ تومان1402/3/13 | 14:49
202000010پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 2 میلیمترکارخانه22کیلوگرم34/85تماس بگیرید1402/3/13 | 14:49
202500010پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمترکارخانه22کیلوگرم43.56۳۲,۱۳۰ تومان1402/3/13 | 14:49
203000030پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 3 میلیمترکارخانه22کیلوگرم43/5۳۲,۱۳۰ تومان1402/3/13 | 14:49
332005030پروفیل سپری 507 ضخامت 2 آریا افق پاسارگادکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332004030پروفیل سپری 507 ضخامت 2 امید البرزکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332009030پروفیل سپری 507 ضخامت 2 برفیان آملکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332012030پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پترو فولادکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332001010پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پرشین فولاد آریاکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332007030پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهانکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332013030پروفیل سپری 507 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچوکارخانه20کیلوگرم-۳۸,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332006030پروفیل سپری 507 ضخامت 2 جهان پروفیل پارسکارخانه20کیلوگرم-۳۸,۳۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332002040پروفیل سپری 507 ضخامت 2 علویجهکارخانه20کیلوگرم-۳۸,۲۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332003050پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهدکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332011030پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیانکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332014030پروفیل سپری 507 ضخامت 2 گل نردهکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332015040پروفیل سپری 507 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابریکارخانه20کیلوگرم-۳۸,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332010030پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نوین پارسیان جنوبکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332016080پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نیکان پروفیلکارخانه20کیلوگرم-۳۷,۱۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332008030پروفیل سپری 507 ضخامت 2 هیربد زرندیهکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332516070پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 نیکان پروفیلکارخانه20کیلوگرم-۳۶,۱۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
211001070پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه140*140کیلوگرم527.5۳۶,۱۶۰ تومان1402/2/9 | 14:26
214001010پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 4 میلیمتر کالوپکارخانه140*140کیلوگرم211تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
215001010پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 5 میلیمتر کالوپکارخانه140*140کیلوگرم263.7تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
210601130پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه140*140کیلوگرم316.5۳۶,۱۶۰ تومان1402/2/9 | 14:26
216301010پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه140*140کیلوگرم332.3تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001120پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه140*140کیلوگرم422۳۶,۱۶۰ تومان1402/2/9 | 14:26
211001100پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه180*100کیلوگرم527.5تماس بگیرید1402/2/1 | 15:19
214001040پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 4 میلیمتر کالوپکارخانه180*100کیلوگرم211تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
215001060پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 5 میلیمتر کالوپکارخانه180*100کیلوگرم263.7تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216001070پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه180*100کیلوگرم316.5تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216301090پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه180*100کیلوگرم332.3تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001070پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه180*100کیلوگرم422تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
211001010پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه180*180کیلوگرم678.2تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
214001020پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 4 میلیمتر کالوپکارخانه180*180کیلوگرم271تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
215001020پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 5 میلیمتر کالوپکارخانه180*180کیلوگرم339تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216001010پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه180*180کیلوگرم406.9تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216301020پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه180*180کیلوگرم214.8تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001010پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه180*180کیلوگرم542.5تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
211001080پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه200*200کیلوگرم753.6۳۶,۱۶۰ تومان1402/2/9 | 14:26
214001030پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 4 میلیمتر کالوپکارخانه200*200کیلوگرم301تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
215001030پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 5 میلیمتر کالوپکارخانه200*200کیلوگرم376.8تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
210601120پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه200*200کیلوگرم452.2۳۶,۱۶۰ تومان1402/2/9 | 14:26
216301030پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه200*200کیلوگرم474.7تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001130پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه200*200کیلوگرم602.8۳۶,۱۶۰ تومان1402/2/9 | 14:26
211001020پروفیل صنعتی 220*220 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه220*220کیلوگرم829تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
215001040پروفیل صنعتی 220*220 ضخامت 5 میلیمتر کالوپکارخانه220*220کیلوگرم414.5تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216001020پروفیل صنعتی 220*220 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه220*220کیلوگرم497.3تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216301040پروفیل صنعتی 220*220 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه220*220کیلوگرم522.2تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001020پروفیل صنعتی 220*220 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه220*220کیلوگرم663تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
211001090پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه250*150کیلوگرم753.6۳۶,۱۶۰ تومان1402/2/9 | 14:26
215001070پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 5 میلیمتر کالوپکارخانه250*150کیلوگرم376.8تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216001080پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه250*150کیلوگرم452.2تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216301100پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه250*150کیلوگرم474.7تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001140پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه250*150کیلوگرم602.8۳۶,۱۶۰ تومان1402/2/9 | 14:26
211001030پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه250*250کیلوگرم942تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
215001050پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 5 میلیمتر کالوپکارخانه250*250کیلوگرم471تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216001030پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه250*250کیلوگرم565.2تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216301050پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه250*250کیلوگرم593.5تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001030پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه250*250کیلوگرم753.6تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
211001140پروفیل صنعتی 260*180 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه260*180کیلوگرم829تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
215001080پروفیل صنعتی 260*180 ضخامت 5 میلیمتر کالوپکارخانه260*180کیلوگرم414.5تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216301140پروفیل صنعتی 260*180 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه260*180کیلوگرم522تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001110پروفیل صنعتی 260*180 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه260*180کیلوگرم663.1تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
211001040پروفیل صنعتی 260*260 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه260*260کیلوگرم979.6تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216001040پروفیل صنعتی 260*260 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه260*260کیلوگرم587.8تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216301060پروفیل صنعتی 260*260 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه260*260کیلوگرم617تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001040پروفیل صنعتی 260*260 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه260*260کیلوگرم783.7تماس بگیرید1401/12/8 | 20:33
211001050پروفیل صنعتی 280*280 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه280*280کیلوگرم1055تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216001050پروفیل صنعتی 280*280 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه280*280کیلوگرم633تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216301070پروفیل صنعتی 280*280 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه280*280کیلوگرم664.6تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001050پروفیل صنعتی 280*280 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه280*280کیلوگرم844تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
211001110پروفیل صنعتی 300*150 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه300*150کیلوگرم847.8تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216001090پروفیل صنعتی 300*150 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه300*150کیلوگرم508.6تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216301110پروفیل صنعتی 300*150 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه300*150کیلوگرم534تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001080پروفیل صنعتی 300*150 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه300*150کیلوگرم678.2تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
211001120پروفیل صنعتی 300*200 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه300*200کیلوگرم942تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216001100پروفیل صنعتی 300*200 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه300*200کیلوگرم565.2تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216301120پروفیل صنعتی 300*200 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه300*200کیلوگرم593.5تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001090پروفیل صنعتی 300*200 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه300*200کیلوگرم753.6تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
211001060پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه300*300کیلوگرم1130تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216001060پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه300*300کیلوگرم678.2تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216301080پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه300*300کیلوگرم712تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001060پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه300*300کیلوگرم904.3تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
211001130پروفیل صنعتی 350*250 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه350*250کیلوگرم1130تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216001110پروفیل صنعتی 350*250 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه350*250کیلوگرم678.2تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216301130پروفیل صنعتی 350*250 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه350*250کیلوگرم712تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001100پروفیل صنعتی 350*250 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه350*250کیلوگرم904.3تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
312500010پروفیل گالوانیزه 100*100 ضخامت 2.5کارخانه100*100کیلوگرم-۴۸,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:20
313000080پروفیل گالوانیزه 100*100 ضخامت 3کارخانه100*100کیلوگرم-۴۷,۹۸۲ تومان1402/2/9 | 14:20
314000080پروفیل گالوانیزه 100*100 ضخامت 4کارخانه100*100کیلوگرم-۴۵,۸۷۲ تومان1402/2/9 | 14:20
312000130پروفیل گالوانیزه 20*20 ضخامت 2کارخانه20*20کیلوگرم-۵۰,۶۴۳ تومان1402/2/9 | 14:20
312000010پروفیل گالوانیزه 20*30 ضخامت 2کارخانه20*30کیلوگرم-۵۰,۵۵۱ تومان1402/2/9 | 14:20
312000020پروفیل گالوانیزه 30*30 ضخامت 2کارخانه30*30کیلوگرم-۵۰,۴۵۹ تومان1402/2/9 | 14:20
312500120پروفیل گالوانیزه 30*30 ضخامت 2.5کارخانه30*30کیلوگرم-۴۸,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:20
312000030پروفیل گالوانیزه 40*20 ضخامت 2کارخانه40*20کیلوگرم-۵۰,۴۵۹ تومان1402/2/9 | 14:20
312500020پروفیل گالوانیزه 40*20 ضخامت 2.5کارخانه40*20کیلوگرم-۴۸,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:20
312000040پروفیل گالوانیزه 40*40 ضخامت 2کارخانه40*40کیلوگرم-۵۰,۴۵۹ تومان1402/2/9 | 14:20
312500030پروفیل گالوانیزه 40*40 ضخامت 2.5کارخانه40*40کیلوگرم-۴۸,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:20
313000090پروفیل گالوانیزه 40*40 ضخامت 3کارخانه40*40کیلوگرم-۴۷,۹۸۲ تومان1402/2/9 | 14:20
314000090پروفیل گالوانیزه 40*40 ضخامت 4کارخانه40*40کیلوگرم-۴۵,۸۷۲ تومان1402/2/9 | 14:20
312000050پروفیل گالوانیزه 50*30 ضخامت 2کارخانه50*30کیلوگرم-۵۰,۴۵۹ تومان1402/2/9 | 14:20
312500040پروفیل گالوانیزه 50*30 ضخامت 2.5کارخانه50*30کیلوگرم-۴۸,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:20
312000060پروفیل گالوانیزه 50*50 ضخامت 2کارخانه50*50کیلوگرم-۵۰,۴۵۹ تومان1402/2/9 | 14:20
312500050پروفیل گالوانیزه 50*50 ضخامت 2.5کارخانه50*50کیلوگرم-۴۸,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:20
313000010پروفیل گالوانیزه 50*50 ضخامت 3کارخانه50*50کیلوگرم-۴۷,۹۸۲ تومان1402/2/9 | 14:20
314000010پروفیل گالوانیزه 50*50 ضخامت 4کارخانه50*50کیلوگرم-۴۵,۸۷۲ تومان1402/2/9 | 14:20
313000030پروفیل گالوانیزه 60*120 ضخامت 3کارخانه60*120کیلوگرم-۴۷,۹۸۲ تومان1402/2/9 | 14:20
314000030پروفیل گالوانیزه 60*120 ضخامت 4کارخانه60*120کیلوگرم-۴۵,۸۷۲ تومان1402/2/9 | 14:20
312000070پروفیل گالوانیزه 60*40 ضخامت 2کارخانه60*40کیلوگرم-۵۰,۴۵۹ تومان1402/2/9 | 14:20
312500060پروفیل گالوانیزه 60*40 ضخامت 2.5کارخانه60*40کیلوگرم-۴۸,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:20
312000080پروفیل گالوانیزه 60*60 ضخامت 2کارخانه60*60کیلوگرم-۵۰,۴۵۹ تومان1402/2/9 | 14:20
312500070پروفیل گالوانیزه 60*60 ضخامت 2.5کارخانه60*60کیلوگرم-۴۸,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:20
313000020پروفیل گالوانیزه 60*60 ضخامت 3کارخانه60*60کیلوگرم-۴۷,۹۸۲ تومان1402/2/9 | 14:20
314000020پروفیل گالوانیزه 60*60 ضخامت 4کارخانه60*60کیلوگرم-۴۵,۸۷۲ تومان1402/2/9 | 14:20
312000090پروفیل گالوانیزه 70*70 ضخامت 2کارخانه70*70کیلوگرم-۵۰,۴۵۹ تومان1402/2/9 | 14:20
312500080پروفیل گالوانیزه 70*70 ضخامت 2.5کارخانه70*70کیلوگرم-۴۸,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:20
313000040پروفیل گالوانیزه 70*70 ضخامت 3کارخانه70*70کیلوگرم-۴۷,۹۸۲ تومان1402/2/9 | 14:20
314000040پروفیل گالوانیزه 70*70 ضخامت 4کارخانه70*70کیلوگرم-۴۵,۸۷۲ تومان1402/2/9 | 14:20
312000110پروفیل گالوانیزه 80*40 ضخامت 2کارخانه80*40کیلوگرم-۵۰,۴۵۹ تومان1402/2/9 | 14:21
312500100پروفیل گالوانیزه 80*40 ضخامت 2.5کارخانه80*40کیلوگرم-۴۸,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:20
313000060پروفیل گالوانیزه 80*40 ضخامت 3کارخانه80*40کیلوگرم-۴۷,۹۸۲ تومان1402/2/9 | 14:20
314000060پروفیل گالوانیزه 80*40 ضخامت 4کارخانه80*40کیلوگرم-۴۵,۸۷۲ تومان1402/2/9 | 14:20
312000100پروفیل گالوانیزه 80*80 ضخامت 2کارخانه80*80کیلوگرم-۵۰,۴۵۹ تومان1402/2/9 | 14:21
312500090پروفیل گالوانیزه 80*80 ضخامت 2.5کارخانه80*80کیلوگرم-۴۸,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:20
313000050پروفیل گالوانیزه 80*80 ضخامت 3کارخانه80*80کیلوگرم-۴۷,۹۸۲ تومان1402/2/9 | 14:20
314000050پروفیل گالوانیزه 80*80 ضخامت 4کارخانه80*80کیلوگرم-۴۵,۸۷۲ تومان1402/2/9 | 14:20
312000120پروفیل گالوانیزه 90*90 ضخامت 2کارخانه90*90کیلوگرم-۵۰,۴۵۹ تومان1402/2/9 | 14:21
312500110پروفیل گالوانیزه 90*90 ضخامت 2.5کارخانه90*90کیلوگرم-۴۸,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:20
313000070پروفیل گالوانیزه 90*90 ضخامت 3کارخانه90*90کیلوگرم-۴۷,۹۸۲ تومان1402/2/9 | 14:20
314000070پروفیل گالوانیزه 90*90 ضخامت 4کارخانه90*90کیلوگرم-۴۵,۸۷۲ تومان1402/2/9 | 14:20
332005020پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 آریا افق پاسارگادکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332004020پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 امید البرزکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332009020پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 برفیان آملکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332012020پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 پترو فولادکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332007020پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهانکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332013020پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچوکارخانه20کیلوگرم-۳۸,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332006020پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 جهان پروفیل پارسکارخانه20کیلوگرم-۳۸,۳۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332002030پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 علویجهکارخانه20کیلوگرم-۳۸,۲۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332003030پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهدکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332011020پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیانکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332014020پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 گل نردهکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332015030پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابریکارخانه20کیلوگرم-۳۸,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332010020پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نوین پارسیان جنوبکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332016060پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نیکان پروفیلکارخانه20کیلوگرم-۳۷,۱۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332008020پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 هیربد زرندیهکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332516050پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2.5 نیکان پروفیلکارخانه20کیلوگرم-۳۶,۱۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
321000080پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 1کارخانه تهران10*10کیلوگرم1.8۵۰,۰۹۰ تومان1402/2/9 | 14:20
327000060پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 70کارخانه تهران10*10کیلوگرم1.3۵۰,۰۹۰ تومان1402/2/9 | 14:20
328000040پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 80کارخانه تهران10*10کیلوگرم1.5۵۰,۰۹۰ تومان1402/2/9 | 14:20
329000050پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 90کارخانه تهران10*10کیلوگرم1.7۵۰,۰۹۰ تومان1402/2/9 | 14:20
321000120پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1کارخانه تهران10*20کیلوگرم2.8۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
322500100پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1.25کارخانه تهران10*20کیلوگرم-۵۱,۳۷۷ تومان1402/2/9 | 14:21
321500090پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1.5کارخانه تهران10*20کیلوگرم4.2۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
327000080پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 70کارخانه تهران10*20کیلوگرم1.9۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
328000060پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 80کارخانه تهران10*20کیلوگرم2.26۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
329000070پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 90کارخانه تهران10*20کیلوگرم2.54۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000140پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 1کارخانه تهران10*25کیلوگرم3.2۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321500110پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 1.5کارخانه تهران10*25کیلوگرم4.9۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
327000090پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 70کارخانه تهران10*25کیلوگرم2.3۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
328000070پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 80کارخانه تهران10*25کیلوگرم2.63۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
329000080پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 90کارخانه تهران10*25کیلوگرم2.96۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000160پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 1کارخانه تهران10*30کیلوگرم3.7۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000100پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 1کارخانه تهران16*16کیلوگرم3۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
327000070پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 70کارخانه تهران16*16کیلوگرم2.1۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
328000050پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 80کارخانه تهران16*16کیلوگرم2.4۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
329000060پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 90کارخانه تهران16*16کیلوگرم2.7۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000020پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1کارخانه تهران20*20کیلوگرم3.7۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
322500010پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1.25کارخانه تهران20*20کیلوگرم-۵۱,۳۷۷ تومان1402/2/9 | 14:20
321500130پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1.5کارخانه تهران20*20کیلوگرم5.6۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
327000100پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 70کارخانه تهران20*20کیلوگرم2.6۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
328000080پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 80کارخانه تهران20*20کیلوگرم3۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
329000090پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 90کارخانه تهران20*20کیلوگرم3.39۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000040پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1کارخانه تهران20*30کیلوگرم4.7۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
322500020پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1.25کارخانه تهران20*30کیلوگرم-۵۱,۳۷۷ تومان1402/2/9 | 14:21
321500160پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1.5کارخانه تهران20*30کیلوگرم7۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
327000010پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 70کارخانه تهران20*30کیلوگرم3.2۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
328000100پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 80کارخانه تهران20*30کیلوگرم3.8۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
329000010پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 90کارخانه تهران20*30کیلوگرم4.23۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:20
321000060پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 1کارخانه تهران20*40کیلوگرم5.6۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321500040پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 1.5کارخانه تهران20*40کیلوگرم8.4۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
327000030پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 70کارخانه تهران20*40کیلوگرم3.9۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
328000010پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 80کارخانه تهران20*40کیلوگرم4.5۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
329000020پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 90کارخانه تهران20*40کیلوگرم5۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000110پروفیل مبلی 20*50 ضخامت 1کارخانه تهران20*50کیلوگرم6.5۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321500070پروفیل مبلی 20*50 ضخامت 1.5کارخانه تهران20*50کیلوگرم9.8۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000150پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 1کارخانه تهران20*60کیلوگرم7.5۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321500120پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 1.5کارخانه تهران20*60کیلوگرم11.3۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000030پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1کارخانه تهران25*25کیلوگرم4.7۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321500150پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1.5کارخانه تهران25*25کیلوگرم7۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 70کارخانه تهران25*25کیلوگرم3.2۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
328000090پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 80کارخانه تهران25*25کیلوگرم3.8۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
329000100پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 90کارخانه تهران25*25کیلوگرم4.23۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000050پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1کارخانه تهران30*30کیلوگرم5.6۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
322500030پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1.25کارخانه تهران30*30کیلوگرم-۵۱,۳۷۷ تومان1402/2/9 | 14:21
321500030پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1.5کارخانه تهران30*30کیلوگرم8.4۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
327000020پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 70کارخانه تهران30*30کیلوگرم3.9۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
328000110پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 80کارخانه تهران30*30کیلوگرم4.5۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
329000110پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 90کارخانه تهران30*30کیلوگرم5۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000070پروفیل مبلی 30*40 ضخامت 1کارخانه تهران30*40کیلوگرم6.5۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321500050پروفیل مبلی 30*40 ضخامت 1.5کارخانه تهران30*40کیلوگرم9.8۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000130پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 1کارخانه تهران30*50کیلوگرم7.5۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321500080پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 1.5کارخانه تهران30*50کیلوگرم11.3۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
327000050پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 70کارخانه تهران30*50کیلوگرم5.2۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
328000030پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 80کارخانه تهران30*50کیلوگرم6۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
329000040پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 90کارخانه تهران30*50کیلوگرم6.78۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321500140پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 1.5کارخانه تهران30*60کیلوگرم12.7تماس بگیرید1402/1/24 | 11:58
322500040پروفیل مبلی 40*20 ضخامت 1.25کارخانه تهران40*20کیلوگرم-۵۱,۳۷۷ تومان1402/2/9 | 14:21
321000090پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1کارخانه تهران40*40کیلوگرم7.5۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
322500050پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1.25کارخانه تهران40*40کیلوگرم-۵۱,۳۷۷ تومان1402/2/9 | 14:21
321500060پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1.5کارخانه تهران40*40کیلوگرم11.3۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
327000040پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 70کارخانه تهران40*40کیلوگرم5.2۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
328000020پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 80کارخانه تهران40*40کیلوگرم6۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
329000030پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 90کارخانه تهران40*40کیلوگرم6.78۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000010پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 1کارخانه تهران40*60کیلوگرم9.4۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321500010پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 1.5کارخانه تهران40*60کیلوگرم14.1۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321500020پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 1.5کارخانه تهران40*80کیلوگرم16.9۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
322500060پروفیل مبلی 50*30 ضخامت 1.25کارخانه تهران50*30کیلوگرم-۵۱,۳۷۷ تومان1402/2/9 | 14:21
321500100پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 1.5کارخانه تهران50*50کیلوگرم14.1۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
322500070پروفیل مبلی 60*30 ضخامت 1.25کارخانه تهران60*30کیلوگرم-۵۱,۳۷۷ تومان1402/2/9 | 14:21
322500080پروفیل مبلی 60*60 ضخامت 1.25کارخانه تهران60*60کیلوگرم-۵۱,۳۷۷ تومان1402/2/9 | 14:21
322500090پروفیل مبلی 80*40 ضخامت 1.25کارخانه تهران80*40کیلوگرم-۵۱,۳۷۷ تومان1402/2/9 | 14:21
192011110پروفیل100*40 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه40*100کیلوگرم26.15۳۴,۱۱۱ تومان1402/3/13 | 17:56
192011080پروفیل30*60 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه30*60کیلوگرم16.72۳۴,۱۱۱ تومان1402/3/13 | 17:56
192011100پروفیل40*60 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه60*40کیلوگرم18.62۳۴,۱۱۱ تومان1402/3/13 | 17:56
192011120پروفیل40*80 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه80*40کیلوگرم22.2۳۴,۱۱۱ تومان1402/3/13 | 17:56
192011090پروفیل70*70 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه70*70کیلوگرم26.15۳۴,۱۱۱ تومان1402/3/13 | 17:56
192511010پروفیل70*70 با ورق ضخامت 2.5 کچوکارخانه70*70کیلوگرم32.7۳۲,۱۸۵ تومان1402/3/13 | 17:56

پروفیل را بشناسید

در صنعت ساختمان سازی از مصالح زیادی استفاده می شود که هر یک از آنها نقش خاصی را بر عهده دارند.  پروفیل به عنوان یکی از مصالح فلزی به شمار می‌آید که در صنایع ساخت و ساز دارای کاربردهای بسیار زیادی است و در بخش های گوناگون به بهترین شکل ممکن می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد.

به تجهیزاتی که برای تولید درب و پنجره، لوله و یا نمای ساختمان به کار گرفته می شوند  پروفیل profile می گویند.

به طور کلی باید گفت که این وسیله جزء یکی از پرکاربردترین کالاهای فلزی به حساب می‌آید و در شکل ها، ضخامت‌ها، اندازه ها و جنس های مختلف تولید می‌شود. به همین دلیل کارخانه‌های زیادی در سطح کشور در زمینه تولید و ساخت این مقاطع مشغول به فعالیت هستند.

… «فایل صوتی توضیحات پروفیل (قوطی)» …

پروفیل چیست؟

این تولیدات‌ در واقع مقاطع توخالی از جنس فولاد، آهن یا سایر فلزات است که با استفاده از نورد تولید می‌شود. به دلیل نوع طراحی و فرایند تولید، محصول گفته شده از استحکام بالایی برخوردار بوده و می‌توان از آن‌ در بخش‌های مختلف یک سازه استفاده کرد. هرکدام از این profileها برای منظور خاصی ساخته شده‌اند و می‌توان آن‌ها را در گروه‌های مختلف دسته‌بندی کرد. 

انواع پروفیل

دسته‌بندی‌های مختلفی برای این مقاطع وجود دارد که یکی از آن‌ها بر اساس کاربرد است. در ادامه به آن‌ها اشاره کرده و توضیحاتی در مورد هرکدام ارائه می‌کنیم.

صنعتی

پروفیل‌هایی با ابعاد بالاتر از 12 سانت و ضخامت بیش از 6 میلی‌متر که از آن‌ها در طرح‌ها و پروژه‌های بسیار بزرگ استفاده می‌شود؛ زیرا توان باربری و استحکام بسیار بالایی دارند. از اصلی‌ترین ویژگی‌های پروفیل صنعتی  می‌توان به قابلیت جوشکاری و سوراخ‌کاری اشاره کرد که می‌تواند محل اتصال را تقویت کرده و استحکام کلی ساختمان را افزایش دهد.

پروفیل و انواع آن

ساختمانی

نوعی از محصولات که باتوجه‌به نیاز می‌توان آن‌ها را به شکل مربع، دایره‌ای، مستطیل و جعبه‌ای تولید کرد. به‌طورکلی برای ساخت این مقاطع از سه روش نورد گرم، سرد و ترکیبی استفاده می‌شود. پروفیل ساختمانی به دلیل انعطاف بالا، قابلیت برش و اتصال آسان در ساختمان‌ها و سازه‌هایی با وزن سبک (صنعتی، مسکونی، تجاری) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

زرد

این نوع از محصولات به طور معمول با استفاده از فولاد و به شکل مستطیل ساخته می‌شوند. دلیل اصلی این کار، مونتاژ و اتصال راحت پیچ و مهره‌ها و سایر اتصالات است. از این مقاطع بیشتر برای ساخت سازه‌های موقت مثل انبارها، نمایشگاه‌ها و… استفاده می‌شود. ویژگی اصلی profile زرد، سرعت بالای نصب و مونتاژ قطعات مختلف است.

گالوانیزه

مقطع فلزی که بیشتر برای ساخت درب و پنجره از آن استفاده می‌شود. برای تولید این محصول، فرایند گالوانیزاسیون روی پروفیل فولادی یا آهنی انجام شده و یک‌لایه محافظ برای افزایش دوام و جلوگیری از خوردگی در برابر رطوبت به آن اضافه می‌شود. روش‌های مختلفی جهت انجام این کار وجود دارد؛ اما یکی از متداول‌ترین آن‌ها غوطه‌ورکردن Profile موردنظر در مذاب است.

در و پنجره

پروفیل در و پنجره مقاطع توخالی هستند که به طور معمول با فولاد و آلومینیوم ساخته می‌شوند. جالب است بدانید این محصولات در شکل‌های مختلفی مثل مستطیل، مربع و استوانه تولید شده و می‌توانند ابعاد مختلفی داشته باشند. از مهم‌ترین ویژگی‌های این profileها می‌توان به سبک بودن و عایق بودن اشاره کرد که موجب شده بسیاری از سازندگان در پروژه‌های مختلف از آن‌ها استفاده کنند.

سبک یا مبلی

پروفیل سبک یا مبلی یکی از مقاطع پرکاربرد در صنعت ساخت‌وساز است که برای تولید آن از فلزاتی مثل آلومینیوم و فولاد ضدزنگ استفاده می‌شود. به دلیل نوع طراحی و وزن کم، در بسیاری از سازه‌های مدرن این مقاطع به انتخاب اول مهندسان تبدیل شده است. علاوه بر ویژگی گفته شده این Profileها از استحکام و انعطاف‌پذیری بسیار بالایی نیز برخوردار هستند.

کاربردها

این مقاطع امروزه از کاربردها و مصارف صنعتی فراوانی برخوردار است و در صنایع مختلفی مثل خودروسازی، ساختمانی، نظامی و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور مثال در پروژه های ساختمانی و صنعتی مختلف از در و پنجره هایی و نرده هایی با این جنس استفاده می‌شود.

ساخت پشت بام و سقف منازل به عنوان یکی دیگر از کاربردهای مهم تولیدات گفته شده به شمار می آید. در صنایع پزشکی به ویژه در لوازم حمل بیماران و مصدومان هم می توان کاربرد این کالا را مشاهده کرد.

روش‌های تولید پروفیل

به‌طورکلی این مقاطع به دو روش مستقیم و غیرمستقیم تولید می‌شوند که در ادامه توضیحاتی را در مورد هرکدام از آن‌ها ارائه می‌دهیم.

مستقیم

در این روش نوار موردنظر از بین قالبی که توسط مهندسان طراحی شده عبور می‌کند. نیروی وارد به این مقاطع باتوجه‌به نوع مواد اولیه و خروجی مدنظر بادقت بسیار زیاد محاسبه شده تا محصول نهایی کیفیت موردنظر را داشته باشد. بعدازاین مرحله، دو لبه ورق با استفاده از جوش فرکانس به یکدیگر متصل شده و در نهایت عمل سایزینگ انجام می‌شود.

روش های تولید پروفیل

غیرمستقیم

از این روش عموماً برای تولید پروفیل‌های پیچیده با جزئیات دقیق استفاده می‌شود و نیاز به تجهیزات خاص و مهارت فنی بالایی دارد. به همین دلیل است که قیمت پروفیل تولید شده نیز بیشتر است. برای ساخت این محصولات از روش‌های میانی مثل ریخته‌گری، خم‌کاری، نورد، صفحه کاری یا ترکیبی از آن‌ها استفاده می‌شود.

در روش غیرمستقیم برای شکل دادن به ورق ها از سوی قالب ها و حرارت جوش با پیچش گیر فشار وارد می شود. به وسیله وارد کردن چنین نیرویی از طرف پیچش و کمانش و خمش ترمیم و بازسازی و ترمیم ورق به بهترین شکل ممکن صورت می گیرد. به علاوه با استفاده از یک اره خودکار برای برش دادن ورق ها اقدام می شود و بعد از اینکه بسته بندی شدند به انبار کالاهای فولادی فرستاده می شوند.

مزایای پروفیل

به دلیل مواد به‌کاررفته در ساخت Profile، این محصولات مزایای متعددی دارند که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

وزن کم

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این مقاطع، وزن کم آن‌ها است که موجب سبک‌تر شدن سازه، کاهش هزینه تولید، حمل و نقل و نصب آسان پروفیل‌ها می‌شود. به همین دلیل این محصولات در صنایع مختلفی مثل ساختمان‌سازی، خودروسازی و صنایع هوایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مقاومت بالا

این مقاطع به‌خصوص اگر از جنس فولاد باشند مقاومت بسیار بالایی در برابر فشار و خمش دارند. همین امر موجب شده که خرید پروفیل و استفاده از آن‌ها بسیار رواج پیدا کند.

انعطاف‌پذیری

انعطاف‌پذیری به طراحان اجازه می دهد تا بر اساس نیاز مصرف‌کننده، برش‌ها و شکل‌دهی‌های لازم را انجام دهند و سازه و تجهیزات موردنظر آن‌ها را تولید کنند.

قابلیت بازیافت

شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین معضل فعلی کره زمین، تولید محصولات مختلف توسط انسان است که پس از خراب‌شدن در طبیعت رها شده و باعث آلودگی آن می‌شود؛ اما پروفیل‌ها قابلیت بازیافت دارند و می‌توان از آن‌ها محصولات جدید و باکیفیت تولید کرد.

معایب پروفیل

تا اینجا در مورد انواع ،کاربردها، مزایا و … این تولیدات صحبت کردیم. به این نکته توجه داشته باشید که این مقاطع معایبی نیز دارند که یکی از آن‌ها تولید محدود در کشور ایران است؛ زیرا برای ساخت این محصولات به  فناوری های بسیار پیشرفته ای نیاز است که هزینه تولید آن را  به میزان چشمگیری افزایش می‌دهد.

یکی دیگر از معایب پروفیل ها این است که به سختی می توان آنها را در محل مورد نظر نصب کرد. برای متصل کردن این محصول باید از دستگاه مخصوصی استفاده شود که مدرن بوده و به ندرت در ایران یافت می شود.

معایب پروفیل

قیمت پروفیل

همانطور که ذکر شد پروفیل از جمله پرکاربردترین مقاطع ساختمانی می باشد که در موارد بسیاری از آن استفاده می‌شود. در نظر داشته باشید که کیفیت و سایز این محصولات در بازار بسیار متفاوت است. به همین دلیل قیمت آن‌ها نیز ثابت نیست.

مجموعه آهن هایپر به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان سعی کرده است تا هزینه این مقاطع فولادی را به صورت به روز و آنلاین در وب سایت https://ahanhyper.com/ درج کند. این ویژگی به شما این امکان را می‌دهد تا محصول مناسبی را با توجه به بودجه مورد نظر خود تهیه کنید.

شایان ذکر است که مجموعه آهن هایپر همواره در تلاش است تا مقاطعی را عرضه کند که علاوه بر کیفیت و مرغوبیت بالا از نظر اقتصادی نیز مناسب و به صرفه باشد. پس با اطمینان خاطر این مقاطع را تهیه کرده و در پروژه های مدنظر خود از آن‌ها استفاده کنید.

خرید پروفیل

پروفیل‌ها برای مصارف صنعتی و ساختمانی تولید می‌شوند و هر کدام از آن‌ها کاربردهای خاصی دارند. بهتر است با کیفیت ترین نوع این محصول را تهیه کنید تا  امنیت پروژه های خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهید. پیشنهاد ما به شما برای تهیه این محصول، خرید از فروشگاه تخصصی آهن هایپر است.

 در وب سایت این مجموعه مقاطع فولادی برترین تولیدکنندگان داخلی و خارجی  با بالاترین کیفیت به فروش می‌رسد. در نتیجه شما می ‌توانید با اطمینان از کیفیت محصولات، از طریق وبسایت https://ahanhyper.com/  خرید خود را انجام دهید.

سخن پایانی

پروفیل‌ها یکی از پرکاربردترین مقاطع استفاده شده در صنایع مختلف است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این مطلب اطلاعاتی را در مورد انواع این محصول، کاربردها، مزایا و معایب آن در اختیار شما قرار دهیم تا با بررسی بخش های مختلف آن بتوانید بهترین انتخاب ممکن را انجام داده و در هزینه های خود صرفه جویی کنید. در صورتی که هنوز ابهام و سوالی در ذهن شما باقی مانده است می‌توانید با کارشناسان مجموعه تماس گرفته و پرسش های خود را مطرح کنید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 742 نتیجه

نمایش 9 24 36

پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا

۳۴,۰۳۷ تومان

یکی از انواع قطعات فولادی سبک که بر اساس استانداردهای بین المللی تولید می شود و کیفیت بسیار عالی دارد پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا می باشد. این قطعه را با استفاده از بهترین متریال ها تولید می کنند. به همین دلیل مشتریان با خیال راحت می توانند این قطعه را برای صنایع متنوع خریداری کنند. در صورتی که پرسشی در مورد نحوه استفاده و کاربرد این قطعه دارید، می توانید از کارشناسان فروش بپرسید.

این قطعه کاربردی را در بسیاری از صنایع ساختمان سازی، ماشین سازی، مبل سازی و ... به کار می گیرند. توجه داشته باشید که زمان خرید این قطعه می توانید سفارش تان را به صورت اینترنتی ثبت کنید. ثبت سفارش به صورت اینترنتی مزیت های زیادی دارد. به همین دلیل بسیاری از مشتریان از این فرایند خرید استفاده می کنند.

خرید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا  

نکاتی در مورد خرید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا

برای خرید پروفیل باید به خوبی برخی از نکات مهم را در نظر داشته باشید. این مسئله که محصول مورد نظر با استفاده از بهترین و با کیفیت ترین متریال تولید شود بسیار مهم است. همچنین باید بدانید که طول محصول چقدر می باشد و چه کارایی دارد.

قیمت این محصول را از نظر استانداردی که مربوط به کیفیت آن می باشد باید به خوبی بررسی کنید. توجه به ضخامت محصول از دیگر نکاتی می باشد که اهمیت زیادی دارد. هر یک از نکاتی که فروشندگان برای خرید این محصول به شما توصیه می کنند را باید جدی بگیرید و بر اساس آن نکات اقدام به خرید محصول نمایید.

قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا

هزینه ای که نیاز است برای خرید انواع قطعات فولادی سنگین و سبک پرداخت کنید طبق واحد کیلوگرم می باشد. از آنجایی که قطعات سنگین وزن کمتری دارند، قیمت شان هم مناسب تر است. قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا را می توانید به صورت روزانه در وب سایت بررسی کنید و سپس برای خرید آن اقدام نمایید.

همچنین می توانید با فروشندگانی که فروش قطعه را بر عهده دارند مشورت کنید تا آنها برای خرید قطعه شما را راهنمایی نمایند. هزینه خرید قطعات فولادی و بسیاری از دیگر قطعات به نوسانات ارزی بستگی دارد.

  قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا  

استانداردهای تولیدی قطعه فولادی 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا

تمامی استانداردهای بین المللی و اروپایی را برای تولید قطعه فولادی 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا در نظر می گیرند. شما زمان خرید این محصول می توانید ویژگی ها و مشخصات آن را در وب سایت بررسی کنید. در واقع ویژگی های هر یک از قطعات فولادی را در صفحه مشخص شده ای وارد کرده اند. در این صورت مشتری به راحتی می تواند قطعات را شناسایی کرده و خریداری کند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباری

۳۳,۴۸۶ تومان

پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباری از جمله مصالح تولیدی کارخانه پروفیل سازی جباری می باشد. پروفیل در انواع ساختمانی، گالوانیزه، آلومینیومی و کامپوزیت تولید و عرضه می شود که با توجه به وضع ظاهری و روش تولید در موارد بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که پیداست این محصول در ابعاد ۲۰ در ۱۰ تولید می شود. در ساخت آن از ورق با ضخامت ۲ میلیمتر استفاده شده است. در نظر داشته باشید که این محصول با توجه به ابعاد خاصی که دارد در بازار می توانید به راحتی پیدا کرده و از آن بهره مند شوید.

کاربرد پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباری

همانطور که ذکر شد این محصول از جمله پرکاربرد ترین محصولاتی می باشد که توسط کارخانه جباری تولید و عرضه شده است. در موارد بسیاری از جمله درب و پنجره، نرده های فلزی، اسکلت های فلزی و ... مورد استفاده قرار می گیرد. البته در نظر داشته باشید که در صنایع خودروسازی، ساختمان سازی و نظامی نیز کاربردهای بسیاری را به همراه دارد. به همین خاطر باعث شده است امروزه از محبوبیت بالایی برخوردار شود.

  خرید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباری  

عوامل موثر بر قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباری

بهتر است بدانید این محصول از جمله مقاطع فولادی پر مصرف می باشد که در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد. به خاطر اینکه پروفیل آهن نسبت به قطعات فولادی دیگر محکم تر و مستحکم تر می باشد؛ در رده فروش بالایی قرار دارد. قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباری با توجه به ضخامت ورق، کیفیت ساخت، مدل ابعاد و وزن، کارخانه تولیدی و ... در حال نوسان می باشد.

شما مخاطبان گرامی می توانید هزینه اقتصادی این مقطع فولادی را به صورت به روز در وبسایت https://ahanhyper.com/ مشاهده کرده و به بررسی آن بپردازید. این مجموعه همواره در تلاش است تا محصولاتی را عرضه کنند که علاوه بر کیفیت بالا از نظر اقتصادی نیز مناسب و به صرفه باشد.

خرید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباری

با توجه به کاربرد بالای پروفیل ها امروزه فروشگاه های بسیاری هستند که جهت فروش و عرضه انواع محصولات فعالیت دارند. به همین خاطر شما باید سعی کنید حتماً از فروشگاه های معتبر و شناخته شده جهت سفارش و تهیه محصولات اقدام نمایید تا از کیفیت و مرغوب بودن محصولات اطمینان داشته باشید. پیشنهاد ما به شما عزیزان فروشگاه تخصصی آهن هایپر می باشد.

این مجموعه با توجه به شناخت نیازهای جامعه و سابقه درخشانی که دارد؛ محصولات باکیفیتی را عرضه می‌کند. با اطمینان خاطر می توانید از طریق وب سایت https://ahanhyper.com/ جهت خرید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباری و دیگر انواع محصولات اقدام نمایید. برای انتخاب بهتر کافیست با کارشناسان فروش در تماس بوده و مشاوره های لازم را به صورت کاملاً رایگان دریافت نمایید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجه

۳۴,۱۲۸ تومان

یکی از بهترین قطعاتی که شما می توانید در بخش های متنوع صنایع آن را استفاده کنید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجه می باشد. هر یک از مدل های متنوع قطعات فولادی که اندازه خاصی دارند را می توانید از فروشگاه آهن هایپر خریداری کنید. خرید عمده قطعات فولادی با اندازه های متنوع در این فروشگاه برای مشتریان فراهم می شود. هر یک از قطعاتی که در این فروشگاه به فروش می رسد اصل و با کیفیت هستند.

شما برای خرید انواع قطعات فولادی باید در مورد این مسئله که آنها را در چه بخشی می توانید استفاده کنید اطلاعات بیشتری کسب نمایید. در این صورت با خیال راحت هر یک از آنها را می توانید خریداری نمایید. کارشناسان فروش برای خرید قطعات به خوبی می توانند شما را راهنمایی کنند تا خرید مناسبی داشته باشید.

مشخصات پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجه

برای خرید پروفیل سبک 10*20 علویجه باید در مورد مشخصات آن اطلاعات بیشتری داشته باشید. یکی از مهمترین ویژگی هایی که این قطعه دارد، ضخامت کم است. این قطعه را با ضخامت کم تولید کرده اند تا در بخش های متنوع برای زیباسازی استفاده شود. این قطعه براق است و یکدست می باشد. ویژگی براق و یکدست بودن آن به ورق روغنی بستگی دارد که برای تولید آن به کار گرفته اند. طول این قطعه 6 متر است و اندازه آن 20 در 10 می باشد. به صورت مکعبی این قطعه را تولید کرده اند.

  قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجه  

قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجه

برای خرید هر یک از انواع قطعات فولادی با اندازه های متنوع، می توانید قیمت آنها را در جدول مشاهده کنید. قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجه را به صورت روزانه طبق فاکتورهای متنوع تغییر می دهند. نوسانات ارزی از جمله موارد مهمی است که روی قیمت نهایی محصول تاثیر زیادی می گذارد.

توجه داشته باشید که پیش از خرید این قطعه باید قیمت آن را از نظر کیفیتی که دارد بررسی کنید. در واقع کیفیت قطعه را ابتدا بررسی نمایید و سپس قیمت آن را محاسبه کنید. هزینه خرید این قطعه را بر اساس واحد کیلوگرم اعلام می نمایند.

نحوه تولید قطعه فولادی 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجه

این قطعه فولادی را بر اساس شرایط نورد سرد تولید می کنند. این ویژگی موجب می شود که زیبایی محصول حفظ شود. از ورق های روغنی برای تولید قطعه استفاده می کنند. ورق ها را در دستگاه های مخصوصی قرار می دهند و سپس قطعات متنوعی را با  تولید می کنند. روش مستقیم و روش غیر مستقیم به عنوان مهمترین روش های تولید این قطعه می باشد. کارخانه علویجه تمامی استانداردهای بین المللی را برای تولید این قطعه رعایت می کند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵