پروفیل

پروفیل (قوطی)

پروفیل (قوطی)

تمامی پروفیل (قوطی)

امروز: چهارشنبه 1401/11/12

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه10*20کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه10*20کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه10*20کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*20کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجهکارخانه10*20کیلوگرم۳۰۰,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه10*20کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه20*10کیلوگرم۳۰۶,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*20کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه10*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/17 | 12:48
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه10*20کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*20کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*20کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه10*20کیلوگرم۳۰۰,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه20*10کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه10*25کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*25کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه10*25کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*25کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه10*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 21:35
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*25کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*25کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه10*25کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه10*30کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه10*30کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه10*30کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*30کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه10*30کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*30کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه10*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 21:55
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه10*30کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*30کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*30کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه10*30کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه10*40کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*40کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*40کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه10*40کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*40کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*40کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه10*40کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 130*130 با ورق ضخامت 3 کچوکارخانه130*130کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:39
پروفیل 130*130 با ورق ضخامت 3.5 کچوکارخانه130*130کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:38
پروفیل 130*130 با ورق ضخامت 3.8 کچوکارخانه130*130کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:39
پروفیل 130*130 با ورق ضخامت 4 کچوکارخانه130*130کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:38
پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه140*140کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه140*140کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه140*140کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه140*140کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل 160*160 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه160*160کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 160*160 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه160*160کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 160*160 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه160*160کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل 180*180 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه180*180کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 180*180 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه180*180کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 180*180 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه180*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه20*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه20*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه20*20کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه20*20کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه20*20کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه20*20کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه20*20کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه20*20کیلوگرم۳۰۶,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه20*20کیلوگرم۳۰۲,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه20*20کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه20*20کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه20*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:43
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه20*20کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*20کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه20*20کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه20*20کیلوگرم۳۰۰,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه20*20کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه20*20کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه20*20کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه20*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه20*30کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه20*30کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه20*30کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 علویجهکارخانه20*30کیلوگرم۳۰۰,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه20*30کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه30*20کیلوگرم۳۰۶,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه30*20کیلوگرم۳۰۲,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه30*20کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه20*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:42
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه20*30کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*30کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه20*30کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه20*30کیلوگرم۳۰۰,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*20کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*20کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه20*40کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه20*40کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*20کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 علویجهکارخانه20*40کیلوگرم۳۰۰,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه20*40کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه40*20کیلوگرم۳۰۶,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه40*20کیلوگرم۳۰۲,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*20کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه20*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:42
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه20*40کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*40کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه20*40کیلوگرم۳۰۰,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*20کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*20کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه20*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه20*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه20*60کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه20*60کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه20*60کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه20*60کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه20*60کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه20*60کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه20*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:44
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه20*60کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*60کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه20*60کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه20*60کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه20*60کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه20*60کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 200*100 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه200*100کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 200*100 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه200*100کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 200*100 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه200*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه25*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه25*25کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه25*25کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه25*25کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه25*25کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه25*25کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه25*25کیلوگرم۳۰۶,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه25*25کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه25*25کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه25*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 21:03
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه25*25کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه25*25کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه25*25کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه25*25کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه25*25کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه30*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه30*30کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه30*30کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه30*30کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه30*30کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 علویجهکارخانه30*30کیلوگرم۳۰۰,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه30*30کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه30*30کیلوگرم۳۰۶,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه30*30کیلوگرم۳۰۲,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه30*30کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه30*30کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه30*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:42
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه30*30کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*30کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه30*30کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه30*30کیلوگرم۳۰۰,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*30کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه30*30کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*30کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه30*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه30*40کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه30*40کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه30*40کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه30*40کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه30*40کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه30*40کیلوگرم۳۰۶,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه30*40کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه30*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:42
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه30*40کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*40کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*40کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه30*40کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*40کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه50*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه50*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه30*50کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه30*50کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه50*30کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه30*50کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه50*30کیلوگرم۳۰۲,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه50*30کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه30*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:41
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه30*50کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*50کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه50*30کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه50*30کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه30*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه30*60کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه30*60کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه30*60کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه30*60کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه30*60کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه30*60کیلوگرم۳۰۲,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*30کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه30*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:46
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه30*60کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*60کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه30*60کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*60کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه30*60کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*60کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:28
پروفیل 35*35 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه35*35کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 35*35 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه35*35کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:42
پروفیل 40*100 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه40*100کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 40*100 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه40*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:46
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه40*40کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه40*40کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*40کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*40کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 علویجهکارخانه40*40کیلوگرم۳۰۰,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه40*40کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه40*40کیلوگرم۳۰۲,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*40کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه40*40کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:45
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه40*40کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*40کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*40کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه40*40کیلوگرم۳۰۰,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*40کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه40*40کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*40کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*40کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:28
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه40*50کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه40*50کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*50کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه40*50کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*50کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه40*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:46
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه40*50کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*50کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*50کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*50کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه40*60کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه40*60کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*40کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه40*60کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه60*40کیلوگرم۳۰۲,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*40کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه40*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:45
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه40*60کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*60کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*40کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*40کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*40کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه40*70کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*70کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه40*70کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*70کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*80, 80*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه40*80کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه40*80کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*80کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*80کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه40*80کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه80*40کیلوگرم۳۰۲,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*80کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه40*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:45
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه40*80کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*80کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*40کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*40کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*80کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*80کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه40*80کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*80کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه50*50کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه50*50کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه50*50کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 10:39
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه50*50کیلوگرم۳۰۲,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه50*50کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه50*50کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:45
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه50*50کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه50*50کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه50*50کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه50*50کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه50*50کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه50*50کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 507 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه507کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:43
پروفیل 508 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه508کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:43
پروفیل 509 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه509کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:43
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه60*100کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*100کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*100کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه60*100کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*100کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*100کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*100کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*100کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه60*120کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*120کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*120کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه60*120کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*120کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*120کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*120کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*120کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه60*60کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه60*60کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*60کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه60*60کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه60*60کیلوگرم۳۰۲,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*60کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه60*60کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:45
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه60*60کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*60کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*60کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه60*60کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه60*60کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*60کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*60کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه60*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:07
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*80کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*80کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه60*80کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*80کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*80کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*80کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*80کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل 60*80 ضخامت 2 جباریکارخانه60*80کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه70*70کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه70*70کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه70*70کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه70*70کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه70*70کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه70*70کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:46
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه70*70کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه70*70کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه70*70کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه70*70کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه70*70کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 3 کچوکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:39
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه70*70کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه80*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه80*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه80*100کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*100کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*100کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه80*100کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه80*100کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه80*100کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*100کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه80*100کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه80*100کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه80*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه80*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه80*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه80*120کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*120کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه80*120کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:11
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه60*120کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه80*120کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*120کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه80*120کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه80*120کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه80*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه80*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه80*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه80*80کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*80کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه80*80کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه80*80کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه80*80کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*80کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه80*80کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه80*80کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه80*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 17:25
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:47
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه90*90کیلوگرم۳۱۱,۹۲۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 جباریکارخانه90*90کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه90*90کیلوگرم۳۱۱,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهکارخانه90*90کیلوگرم۳۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه90*90کیلوگرم۲۹۳,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه90*90کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 12:46
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 جباریکارخانه90*90کیلوگرم۳۰۱,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه90*90کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 کچوکارخانه90*90کیلوگرم۲۹۷,۶۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه90*90کیلوگرم۲۹۲,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه90*90کیلوگرم۳۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:10
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه90*90کیلوگرم۳۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 3 کچوکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 13:39
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه90*90کیلوگرم۳۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/12 | 13:28
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:20
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/11 | 14:02
پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 2 میلیمترکارخانهکیلوگرم36/26۲۸۴,۴۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمترکارخانهکیلوگرم32/38۳۰۲,۷۶۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 3 میلیمترکارخانهکیلوگرم46/6۳۰۲,۷۶۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 2 میلیمترکارخانهکیلوگرم32/97۲۸۴,۴۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمترکارخانهکیلوگرم34/34۳۰۵,۵۱۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 3 میلیمترکارخانهکیلوگرم41/2۳۰۵,۵۱۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 2 میلیمترکارخانهکیلوگرم34/85۲۸۴,۴۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمترکارخانهکیلوگرم43/56۳۰۵,۵۱۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 3 میلیمترکارخانهکیلوگرم43/5۳۰۵,۵۱۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10 میلیمترکارخانه140*140کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:39
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 4 میلیمترکارخانه140*140کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 15:16
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 5 میلیمترکارخانه140*140کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:39
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6 میلیمترکارخانه140*140کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه140*140کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8 میلیمترکارخانه140*140کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 10 میلیمترکارخانه180*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 4 میلیمترکارخانه180*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/18 | 13:54
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 5 میلیمترکارخانه180*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6 میلیمترکارخانه180*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه180*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 8 میلیمترکارخانه180*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 10 میلیمترکارخانه180*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/18 | 12:56
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 4 میلیمترکارخانه180*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 5 میلیمترکارخانه180*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 11:41
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 6 میلیمترکارخانه180*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 11:41
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه180*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 11:43
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 8 میلیمترکارخانه180*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 10 میلیمترکارخانه200*200کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 4 میلیمترکارخانه200*200کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 5 میلیمترکارخانه200*200کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 6 میلیمترکارخانه200*200کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه200*200کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 20:54
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 8 میلیمترکارخانه200*200کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 220*220 ضخامت 10 میلیمترکارخانه220*220کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:28
پروفیل صنعتی 220*220 ضخامت 5 میلیمترکارخانه220*220کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:28
پروفیل صنعتی 220*220 ضخامت 6 میلیمترکارخانه220*220کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:28
پروفیل صنعتی 220*220 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه220*220کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:28
پروفیل صنعتی 220*220 ضخامت 8 میلیمترکارخانه220*220کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:28
پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 10 میلیمترکارخانه250*150کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/18 | 13:17
پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 5 میلیمترکارخانه250*150کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:26
پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 6 میلیمترکارخانه250*150کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 11:35
پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه250*150کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 11:35
پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 8 میلیمترکارخانه250*150کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/13 | 23:37
پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 10 میلیمترکارخانه250*250کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/13 | 23:26
پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 5 میلیمترکارخانه250*250کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:26
پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 6 میلیمترکارخانه250*250کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:26
پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه250*250کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/13 | 23:41
پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 8 میلیمترکارخانه250*250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 20:51
پروفیل صنعتی 260*180 ضخامت 10 میلیمترکارخانه260*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:26
پروفیل صنعتی 260*180 ضخامت 5 میلیمترکارخانه260*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:26
پروفیل صنعتی 260*180 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه260*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 20:54
پروفیل صنعتی 260*180 ضخامت 8 میلیمترکارخانه260*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/13 | 23:45
پروفیل صنعتی 260*260 ضخامت 6 میلیمترکارخانه260*260کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:26
پروفیل صنعتی 260*260 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه260*260کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 20:46
پروفیل صنعتی 260*260 ضخامت 8 میلیمترکارخانه260*260کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/13 | 23:39
پروفیل صنعتی 280*280 ضخامت 10 میلیمترکارخانه280*280کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:16
پروفیل صنعتی 280*280 ضخامت 6 میلیمترکارخانه280*280کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:16
پروفیل صنعتی 280*280 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه280*280کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/14 | 00:13
پروفیل صنعتی 280*280 ضخامت 8 میلیمترکارخانه280*280کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 20:52
پروفیل صنعتی 300*150 ضخامت 10 میلیمترکارخانه300*150کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:14
پروفیل صنعتی 300*150 ضخامت 6 میلیمترکارخانه300*150کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:14
پروفیل صنعتی 300*150 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه300*150کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:14
پروفیل صنعتی 300*150 ضخامت 8 میلیمترکارخانه300*150کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:14
پروفیل صنعتی 300*200 ضخامت 10 میلیمترکارخانه300*200کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:14
پروفیل صنعتی 300*200 ضخامت 6 میلیمترکارخانه300*200کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:13
پروفیل صنعتی 300*200 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه300*200کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 20:53
پروفیل صنعتی 300*200 ضخامت 8 میلیمترکارخانه300*200کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:13
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 10 میلیمترکارخانه300*300کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 18:59
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 12 میلیمترکارخانه300*300کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:09
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 14 میلیمترکارخانه300*300کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:41
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 16 میلیمترکارخانه300*300کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:41
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 6 میلیمترکارخانه300*300کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/18 | 14:21
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه300*300کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 19:24
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 8 میلیمترکارخانه300*300کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 19:26
پروفیل صنعتی 350*250 ضخامت 10 میلیمترکارخانه350*250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 11:48
پروفیل صنعتی 350*250 ضخامت 6 میلیمترکارخانه350*250کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:41
پروفیل صنعتی 350*250 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه350*250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 20:45
پروفیل صنعتی 350*250 ضخامت 8 میلیمترکارخانه350*250کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/18 | 14:11
پروفیل100*40 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه40*100کیلوگرم۳۰۶,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل30*60 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه30*60کیلوگرم۳۰۶,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل40*60 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه60*40کیلوگرم۳۰۶,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل40*80 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه80*40کیلوگرم۳۰۶,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل70*70 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه70*70کیلوگرم۳۰۶,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 13:01
پروفیل70*70 با ورق ضخامت 2.5 کچوکارخانه70*70کیلوگرم۲۹۷,۶۵۰ تومان1401/11/12 | 13:01

پروفیل را بشناسید

در صنعت ساختمان سازی از مصالح زیادی استفاده می شود که هر یک از آنها نقش بسیار مهمی را در ساخت ساختمان ایفا می کنند. پروفیل به عنوان یکی از مصالح فلزی به شمار می آید که در صنایع ساخت و ساز دارای کاربردهای بسیار زیادی می باشد و در بخش های گوناگون ساخت و ساز، به بهترین شکل ممکن می توان آن را مورد استفاده قرار داد.

به تجهیزاتی که برای تولید درب و پنجره، لوله و یا نمای ساختمان به کار گرفته می شوند  پروفیل profile می گویند.

به طور کلی باید گفته شود که این وسیله جزء یکی از پرکاربردترین کالاهای فلزی محسوب می شود که از گذشته تا به امروز در ساخت و ساز کاربرد دارد و تولید آن در انواع، شکل ها، ضخامت، اندازه ها و جنس های مختلف انجام می گیرد. کارخانه های زیادی در سطح کشور به فعالیت در زمینه تولید و ساخت پروفیل مشغول هستند.

… «فایل صوتی توضیحات پروفیل (قوطی)» …

پروفیل و انواع آن

پروفیل در دو گروه ساختمانی و صنعتی قرار می گیرد. منظور از پروفیل های ساختمانی، پروفیل هایی هستند که از آنها در صنعت ساختمان سازی استفاده می شود و اگر بخواهیم یکی از پروفیل های ساختمانی را نام ببریم می توانیم به درب و پنجره های آلومینیومی اشاره کنیم.

پروفیل و انواع آن

پروفیل های صنعتی هم کالاهایی می باشند که در صنایع گوناگون از قبیل خودروسازی به عنوان قطعه ها و تجهیزات صنعتی به کار گرفته می شوند. شیوه تولید پروفیل های ساختمانی با استفاده از شیوه های نورد گرم، نورد سرد و مرکب انجام می گیرد. پروفیل های صنعتی به طور معمول بسیار ویژه می باشند و به پروفیل های ساختمانی هیچ گونه شباهتی ندارند.

ساخت پروفیل های ساختمانی برخلاف صنعتی حتی در یک کارگاه امکان پذیر می باشد. پروفیل های صنعتی به اندازه ای خاص و منحصر به فرد می باشند که در حال حاضر در ایران تولید نمی شوند.

کاربردهای پروفیل

پروفیل امروزه از کاربردها و مصارف صنعتی فراوانی برخوردار می باشد و در صنایع خودرو گرفته تا صنایع نظامی بیشترین قسمت از فلز سازه ها را این محصول تشکیل می دهند. ولی با این حال همچنان دارای کاربرد زیادی در صنعت ساختمان سازی دارد. علاوه براین میان مصارف گوناگون ساختمانی بیشتر برای ساخت در و پنجره  مورد استفاده قرار می گیرد.

خوب است بدانید که نرده های مختلف حفاظ را نیز به وسیله آن تولید می کنند. به جز همه مواردی که ذکر شد ساخت نرده هایی که یک زمین با مالک شخصی را از زمین های دیگر جدا می نماید به کمک پروفیل انجام می گیرد. ساخت پشت بام و سقف منازل به عنوان یکی دیگر از کاربردهای مهم پروفیل به شمار می آید. در صنایع پزشکی به ویژه در لوازم حمل بیماران و مصدومان هم می توان کاربرد این کالا را مشاهده کرد.

روش های تولید پروفیل

پروفیل با استفاده از دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم ساخته خواهد شد که هر یک از این شیوه ها منجر می گردد تا محصول تولید شده دارای ویژگی ها و کاربردهای مختلفی باشند. در روش مستقیم ورق از قالب هایی عبور می کند که مخصوص بوده و از طراحی ویژه ای برخوردار هستند و تولید آن از طریق دادن زاویه ها و فرم موردنظر به ورق انجام می شود.

روش های تولید پروفیل

در روش غیرمستقیم برای شکل دادن به ورق ها از سوی قالب ها و حرارت جوش با پیچش گیر فشار وارد می شود. به وسیله وارد کردن چنین نیرویی از طرف پیچش و کمانش و خمش ترمیم و بازسازی و ترمیم ورق به بهترین شکل ممکن صورت می گیرد. به علاوه با استفاده از یک اره خودکار برای برش دادن ورق ها اقدام می شود و بعد از اینکه بسته بندی شدند به انبار کالاهای فولادی فرستاده می شوند.

معایب پروفیل

تا اینجا در مورد انواع و همچنین کاربردها و محاسن پروفیل ها صحبت کردیم. لازم به ذکر است که پروفیل به غیر از مزایا دارای یک سری معایب نیز می باشد و یکی از معایب آن این است که تولید آن به مقدار زیاد در کشور ایران صورت نمی گیرد. به دلیل اینکه در تعداد زیادی از ماشین آلات ساخت پروفیل از فناوری ویژه ای استفاده نمی شود و قیمت بسیار بالایی دارند. همین مسئله منجر به نامناسب بودن هزینه پروفیل در کشور ما شده است.

معایب پروفیل

یکی دیگر از معایب پروفیل ها این است که به سختی می توان اتصال آنها را در محل استفاده انجام داد. برای متصل کردن این محصول باید از دستگاه مخصوصی استفاده کرد که مدرن بوده و به ندرت در ایران پیدا می شود. به همین دلیل برای اتصالات پروفیل ها باید هزینه های نسبتا بالایی را صرف کرد.

قیمت پروفیل

همانطور که ذکر شد پروفیل از جمله پرکاربرد ترین مقاطع ساختمانی می باشد که در مواد بسیاری از آن استفاده خواهد شد. در نظر داشته باشید که معمولاً پروفیل ها در سایز ها و ابعاد مختلف با کیفیت های مختلف در بازار می باشد. به همین خاطر قیمت آن ثابت نخواهد بود. به طور کلی می‌توان گفت قیمت پروفیل با توجه به ابعاد سایز آن، نوع و مدل آن، کاربرد، کارخانه سازنده، کیفیت ساخت، نوسانات ارز و دلار،  قیمت روز آهن آلات و … در حال نوسان می باشد.

مجموعه آهن هایپر به خاطر انتخاب بهتر مشتریان عزیز سعی کرده است تا هزینه این مقطع فولادی را به صورت به روز و آنلاین در وب سایت https://ahanhyper.com/ درج نماید. شما مخاطبان گرامی می توانید جهت مشاهده قیمت انواع مقاطع فولادی به وب سایت مراجعه کرده و بررسی نمایید. به این صورت محصول مناسبی را با توجه به بودجه مورد نظر خود تهیه خواهید کرد. شایان ذکر است که مجموعه آهن هایپر همواره در تلاش است تا مقاطعی را عرضه کند که علاوه بر کیفیت و مرغوبیت بالا از نظر اقتصادی نیز مناسب و به صرفه باشد. پس با اطمینان خاطر این مقاطع را تهیه کرده و در کاربردهای نظر خود از آن بهره مند شوید.

خرید پروفیل

پروفیل در انواع صنعتی و ساختمانی موجود می باشد که هر یک از آن در کاربردهای خاصی مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که ذکر شد بیشتریت استفاده پروفیل فولادی در ساختمان سازی، چهارچوب فلزی، درب و پنجره و … می باشد. سعی کنید تا این مقاطع فولادی را در کیفیت بالا تهیه نمایید تا از ایمن بودن مقاطع اطمینان داشته باشید. امروزه با توجه به کاربرد بسیار انواع پروفیل ها، فروشگاه های بسیاری هستند که جهت فروش و عرضه آن فعالیت دارند. پیشنهاد ما به شما عزیزان فروشگاه تخصصی آهن هایپر می باشد.

 این مجموعه ارائه دهنده انواع مقاطع فولادی ازجمله پروفیل در کیفیت های بالا می باشد. به گونه ای که می توان گفت تمامی مقاطع فولادی که توسط این مجموعه ارائه می گردند؛ توسط تولید کنندگان برتر و مطرح داخلی و خارجی تولید و ساخته شده است. با اطمینان از کیفیت محصولات از طریق وبسایت https://ahanhyper.com/ جهت سفارش و خرید پروفیل و دیگر مقاطع اقدام نمائید. نکته مهمی که باید مد نظر قرار دهید این است که شما عزیزان می توانید جهت دریافت راهنمایی و مشاوره با کارشناسان فروش مجموعه تماس باشید؛ مشاوره های لازم را دریافت نمایید. بدون شک محصولات با کیفیتی را تهیه و خریداری خواهید کرد.

سخن پایانی

پروفیل و انواع مختلف آن در تعداد زیادی از ساختمان هایی مورد استفاده قرار می گیرد که همه ما آنها را به صورت روزانه مشاهده می کنیم. هدف از به کار بردن پروفیل ها در ساختمان سازی این است که میزان مقاومت و ایمنی سازه افزایش پیدا کند و همچنین از خوردگی جلوگیری شده و وزن آن کاهش یابد. حتی در صنعت های خودروسازی و تجهیزات نظامی و پزشکی هم مقاومت زیاد این محصول به کار گرفته می شود.

این وسیله کاربردی و مهم دارای انواع گوناگون و قیمت های متفاوتی می باشد. هر یک از مدل های آن برای بخش ویژه ای از یک سازه قابل استفاده خواهد بود. مهندسان عمران ابتدا میزان نیرو موجود بر روی هر بخش ساختمان را اندازه می گیرند و سپس تصمیم می گیرند تا از چه نوع پروفیلی استفاده شود.

در صورتی که میزان ضخامت و اندازه پروفیل بالا باشد قیمت آن به همان نسبت بالا می رود. اگر در مورد خرید و استفاده از این محصول به مشاوره نیاز دارید می توانید با مشاوران سایت ahanhyper.com در ارتباط باشید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

دانلود مقاله “پروفیل

مقالات مرتبط:

پروفیل لنگه دری و کاربردهای آن

پروفیل عرضی خیابانی

فرایند خمکاری پروفیل و روش های انجام آن

فرآیند تولید مستقیم و غیرمستقیم پروفیل

پروفیل کلافی چیست؟ کاربرد، مزایا و معایب آن

پروفیل سی پرلین مزایا و کاربردهای آن

پروفیل زد پرلین، کاربرد و مزایای آن

انواع پروفیل ساختمانی را بشناسیم + معرفی کاربرد هریک از آن ها

پروفیل صنعتی چیست؟ بررسی کاربردها و انواع آن

عوامل موثر در قیمت پروفیل کدام است ؟

راهنمای خرید پروفیل آلومینیوم

پروفیل میانه

کاربرد پروفیل

کاربرد پروفیل در ساختمان سازی

کاربرد پروفیل بر

همه چیز درباره پروفیل سنگین

همه چیز درباره پروفیل سبک ( پروفیل مبلی )

معرفی کارخانه های تولید کننده قوطی و پروفیل در سطح ایران

پروفیل upvc چیست؟

پروفیل زد چیست؟

پروفیل آلومینیوم درب و پنجره

پروفیل آبرو چیست؟

کاربرد پروفیل آلومینیوم چیست ؟

کاربرد پروفیل چیست ؟

کارخانه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 

فرایند تولید پروفیل آلومینیوم

کارخانه‌های تولیدکننده پروفیل آلومینیوم

پروفیل مکزیکی چیست؟ + خرید، فروش و قیمت محصول

پروفیل چیست؟ با فرایند تولید پروفیل آشنا شوید

قیمت پروفیل میلاد یزد

کارخانه لوله و پروفیل شرکا

کارخانه لوله و پروفیل کیان پرشیا

 کارخانه آدنیس صنعت شمال

کارخانه فولاد حسن رود گیلان

انواع روش های تولید پروفیل سبک + تفاوت پروفیل سبک و سنگین

پروفیل سبک و سنگین چه تفاوت هایی دارند؟

کاربرد پروفیل استیل در ساختمان + معرفی انواع پروفیل ها

کارخانه سرمایه گذاری فولادگستر کوثر

کارخانه لوله پروفیل آریاوا

کارخانه نورد و پروفیل ساوه

شرکت پروفیل و لوله گازی گالوانیزه چی چست

کارخانه صنعت ذوب آهن ارومیه

کارخانه لوله و پروفیل اشتهارد

کارخانه گروه صنعتی آمل

کارخانه فولاد قائم رازی

کارخانه لوله و پروفیل جهان پارس

کارخانه سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی 

کارخانه خاور صنعت هما

کارخانه فولاد سهند

 کارخانه لوله و پروفیل کیهان

گروه فولاد ارومیه 

شرکت لوله و پروفیل گل نرده

مشخصات پروفیل گالوانیزه چیست ؟ + فرآیند ساخت پروفیل گالوانیزه

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 571 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا
بستن

پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا

۳۱۱,۹۲۰ تومان

یکی از انواع قطعات فولادی سبک که بر اساس استانداردهای بین المللی تولید می شود و کیفیت بسیار عالی دارد پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا می باشد. این قطعه را با استفاده از بهترین متریال ها تولید می کنند. به همین دلیل مشتریان با خیال راحت می توانند این قطعه را برای صنایع متنوع خریداری کنند. در صورتی که پرسشی در مورد نحوه استفاده و کاربرد این قطعه دارید، می توانید از کارشناسان فروش بپرسید.

این قطعه کاربردی را در بسیاری از صنایع ساختمان سازی، ماشین سازی، مبل سازی و ... به کار می گیرند. توجه داشته باشید که زمان خرید این قطعه می توانید سفارش تان را به صورت اینترنتی ثبت کنید. ثبت سفارش به صورت اینترنتی مزیت های زیادی دارد. به همین دلیل بسیاری از مشتریان از این فرایند خرید استفاده می کنند.

خرید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا  

نکاتی در مورد خرید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا

برای خرید پروفیل باید به خوبی برخی از نکات مهم را در نظر داشته باشید. این مسئله که محصول مورد نظر با استفاده از بهترین و با کیفیت ترین متریال تولید شود بسیار مهم است. همچنین باید بدانید که طول محصول چقدر می باشد و چه کارایی دارد.

قیمت این محصول را از نظر استانداردی که مربوط به کیفیت آن می باشد باید به خوبی بررسی کنید. توجه به ضخامت محصول از دیگر نکاتی می باشد که اهمیت زیادی دارد. هر یک از نکاتی که فروشندگان برای خرید این محصول به شما توصیه می کنند را باید جدی بگیرید و بر اساس آن نکات اقدام به خرید محصول نمایید.

قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا

هزینه ای که نیاز است برای خرید انواع قطعات فولادی سنگین و سبک پرداخت کنید طبق واحد کیلوگرم می باشد. از آنجایی که قطعات سنگین وزن کمتری دارند، قیمت شان هم مناسب تر است. قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا را می توانید به صورت روزانه در وب سایت بررسی کنید و سپس برای خرید آن اقدام نمایید.

همچنین می توانید با فروشندگانی که فروش قطعه را بر عهده دارند مشورت کنید تا آنها برای خرید قطعه شما را راهنمایی نمایند. هزینه خرید قطعات فولادی و بسیاری از دیگر قطعات به نوسانات ارزی بستگی دارد.

  قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا  

استانداردهای تولیدی قطعه فولادی 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا

تمامی استانداردهای بین المللی و اروپایی را برای تولید قطعه فولادی 10*20 با ورق ضخامت 2 پایا در نظر می گیرند. شما زمان خرید این محصول می توانید ویژگی ها و مشخصات آن را در وب سایت بررسی کنید. در واقع ویژگی های هر یک از قطعات فولادی را در صفحه مشخص شده ای وارد کرده اند. در این صورت مشتری به راحتی می تواند قطعات را شناسایی کرده و خریداری کند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباری
بستن

پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباری

۳۰۱,۸۰۰ تومان

پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباری از جمله مصالح تولیدی کارخانه پروفیل سازی جباری می باشد. پروفیل در انواع ساختمانی، گالوانیزه، آلومینیومی و کامپوزیت تولید و عرضه می شود که با توجه به وضع ظاهری و روش تولید در موارد بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که پیداست این محصول در ابعاد ۲۰ در ۱۰ تولید می شود. در ساخت آن از ورق با ضخامت ۲ میلیمتر استفاده شده است. در نظر داشته باشید که این محصول با توجه به ابعاد خاصی که دارد در بازار می توانید به راحتی پیدا کرده و از آن بهره مند شوید.

کاربرد پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباری

همانطور که ذکر شد این محصول از جمله پرکاربرد ترین محصولاتی می باشد که توسط کارخانه جباری تولید و عرضه شده است. در موارد بسیاری از جمله درب و پنجره، نرده های فلزی، اسکلت های فلزی و ... مورد استفاده قرار می گیرد. البته در نظر داشته باشید که در صنایع خودروسازی، ساختمان سازی و نظامی نیز کاربردهای بسیاری را به همراه دارد. به همین خاطر باعث شده است امروزه از محبوبیت بالایی برخوردار شود.

  خرید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباری  

عوامل موثر بر قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباری

بهتر است بدانید این محصول از جمله مقاطع فولادی پر مصرف می باشد که در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد. به خاطر اینکه پروفیل آهن نسبت به قطعات فولادی دیگر محکم تر و مستحکم تر می باشد؛ در رده فروش بالایی قرار دارد. قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباری با توجه به ضخامت ورق، کیفیت ساخت، مدل ابعاد و وزن، کارخانه تولیدی و ... در حال نوسان می باشد.

شما مخاطبان گرامی می توانید هزینه اقتصادی این مقطع فولادی را به صورت به روز در وبسایت https://ahanhyper.com/ مشاهده کرده و به بررسی آن بپردازید. این مجموعه همواره در تلاش است تا محصولاتی را عرضه کنند که علاوه بر کیفیت بالا از نظر اقتصادی نیز مناسب و به صرفه باشد.

خرید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباری

با توجه به کاربرد بالای پروفیل ها امروزه فروشگاه های بسیاری هستند که جهت فروش و عرضه انواع محصولات فعالیت دارند. به همین خاطر شما باید سعی کنید حتماً از فروشگاه های معتبر و شناخته شده جهت سفارش و تهیه محصولات اقدام نمایید تا از کیفیت و مرغوب بودن محصولات اطمینان داشته باشید. پیشنهاد ما به شما عزیزان فروشگاه تخصصی آهن هایپر می باشد.

این مجموعه با توجه به شناخت نیازهای جامعه و سابقه درخشانی که دارد؛ محصولات باکیفیتی را عرضه می‌کند. با اطمینان خاطر می توانید از طریق وب سایت https://ahanhyper.com/ جهت خرید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جباری و دیگر انواع محصولات اقدام نمایید. برای انتخاب بهتر کافیست با کارشناسان فروش در تماس بوده و مشاوره های لازم را به صورت کاملاً رایگان دریافت نمایید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجه
بستن

پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجه

۳۰۰,۷۵۰ تومان

یکی از بهترین قطعاتی که شما می توانید در بخش های متنوع صنایع آن را استفاده کنید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجه می باشد. هر یک از مدل های متنوع قطعات فولادی که اندازه خاصی دارند را می توانید از فروشگاه آهن هایپر خریداری کنید. خرید عمده قطعات فولادی با اندازه های متنوع در این فروشگاه برای مشتریان فراهم می شود. هر یک از قطعاتی که در این فروشگاه به فروش می رسد اصل و با کیفیت هستند.

شما برای خرید انواع قطعات فولادی باید در مورد این مسئله که آنها را در چه بخشی می توانید استفاده کنید اطلاعات بیشتری کسب نمایید. در این صورت با خیال راحت هر یک از آنها را می توانید خریداری نمایید. کارشناسان فروش برای خرید قطعات به خوبی می توانند شما را راهنمایی کنند تا خرید مناسبی داشته باشید.

مشخصات پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجه

برای خرید پروفیل سبک 10*20 علویجه باید در مورد مشخصات آن اطلاعات بیشتری داشته باشید. یکی از مهمترین ویژگی هایی که این قطعه دارد، ضخامت کم است. این قطعه را با ضخامت کم تولید کرده اند تا در بخش های متنوع برای زیباسازی استفاده شود. این قطعه براق است و یکدست می باشد. ویژگی براق و یکدست بودن آن به ورق روغنی بستگی دارد که برای تولید آن به کار گرفته اند. طول این قطعه 6 متر است و اندازه آن 20 در 10 می باشد. به صورت مکعبی این قطعه را تولید کرده اند.

  قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجه  

قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجه

برای خرید هر یک از انواع قطعات فولادی با اندازه های متنوع، می توانید قیمت آنها را در جدول مشاهده کنید. قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجه را به صورت روزانه طبق فاکتورهای متنوع تغییر می دهند. نوسانات ارزی از جمله موارد مهمی است که روی قیمت نهایی محصول تاثیر زیادی می گذارد.

توجه داشته باشید که پیش از خرید این قطعه باید قیمت آن را از نظر کیفیتی که دارد بررسی کنید. در واقع کیفیت قطعه را ابتدا بررسی نمایید و سپس قیمت آن را محاسبه کنید. هزینه خرید این قطعه را بر اساس واحد کیلوگرم اعلام می نمایند.

نحوه تولید قطعه فولادی 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجه

این قطعه فولادی را بر اساس شرایط نورد سرد تولید می کنند. این ویژگی موجب می شود که زیبایی محصول حفظ شود. از ورق های روغنی برای تولید قطعه استفاده می کنند. ورق ها را در دستگاه های مخصوصی قرار می دهند و سپس قطعات متنوعی را با  تولید می کنند. روش مستقیم و روش غیر مستقیم به عنوان مهمترین روش های تولید این قطعه می باشد. کارخانه علویجه تمامی استانداردهای بین المللی را برای تولید این قطعه رعایت می کند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه
بستن

پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه

۳۰۸,۲۵۰ تومان

یکی از انواع قطعات فولادی که ضخامت و ابعاد کوچکی دارد پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه است. این قطعه را می توانید برای کاربردهای متنوع خریداری کنید. پیش از خرید این قطعه باید در مورد کیفیت و ساختار آن اطلاعات بیشتری کسب نمایید. اینکه بدانید قطعه مورد نظر در چه مکانی استفاده می شود اهمیت زیادی دارد.

توجه به ابعاد و ضخامت هر یک از قطعات فولادی به عنوان مهمترین فاکتوری شناخته می شود که زمان خرید قطعه اهمیت زیادی دارد. هر یک از انواع قطعات فولادی را نیاز است که از نظر کیفیتی که دارند هم بررسی نمایید و سپس آنها را خریداری کنید. آهن هایپر ارائه دهنده بهترین و با کیفیت ترین قطعات فولادی می باشد. به صورت اینترنتی می توانید این قطعه را از آهن هایپر خریداری کنید.

نکاتی در مورد خرید باکس سبک 10*20 با ورق ضخامت 2 میلیمتر فولاد مبارکه

برای خرید پروفیل سبک باید برخی از نکاتی که اهمیت زیادی دارند را به خوبی بررسی کنید. در صورت بررسی هر یک از این نکات می توانید بهترین و با کیفیت ترین قطعات را تهیه نمایید. بررسی ابعاد و ضخامت قطعه کمک می کند تا کاربردهای ضروری قطعه را بشناسید. همچنین باید کیفیت ورق روغنی که برای تولید قطعه به کار رفته است را هم بررسی نمایید.

استانداردهای در نظر گرفته شده برای تولید قطعه را بررسی نمایید. بهترین کارخانه باید تولید این قطعه را انجام داده باشد. در این صورت خیالتان راحت خواهد بود که متریال های مناسبی برای تولید قطعه به کار گرفته می شود.

قیمت پروفیل سبک 10*20 با ورق ضخامت 2 میلیمتر فولاد مبارکه

هزینه ای که نیاز است برای خرید قطعات فولادی پرداخت کنید بر اساس واحد کیلوگرم تعیین می شود. قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه به دلیل وزن کمی که دارد بسیار مناسب است. برای اینکه قیمت دقیق این محصول را بررسی کنید باید به صورت روزانه جدول قیمت گذاری قطعات را مشاهده نمایید. نوسانات زیادی روی تغییر قیمت این محصول تاثیر دارد.

اقتصاد جهانی و تغییر قیمت دلار یکی از مهمترین مواردی می باشد که موجب تغییر قیمت قطعات فولادی می گردد. همچنین باید بدانید که ابعاد و ضخامت قوطی های فولادی از دیگر فاکتورهای تعیین کننده قیمت محصول است.

مزیت قوطی سبک 10*20 با ورق ضخامت 2 میلیمتر فولاد مبارکه

برای خرید انواع قطعات فولادی که با متریال های متنوع تولید می شوند باید مزیت های آنها را به خوبی بشناسید. این پروفیل به دلیل ابعاد و وزن کمی که دارد به راحتی روی بخش های متنوع نصب می شود. شما می توانید کیفیت مناسب و طول عمر زیادی از این قطعه دریافت کنید. همچنین باید بدانید که قیمت این محصول به صرفه و مناسب است.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.2 اهواز
بستن

پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.2 اهواز

تماس بگیرید

کارخانه های زیادی تولید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.2 اهواز را بر عهده دارند. شما برای خرید این قطعه باید معتبر بودن کارخانه را به خوبی بررسی کنید. این مسئله که کارخانه تولیدی از بهترین مواد اولیه برای تولید این قطعه استفاده کند، اهمیت زیادی دارد. برای خرید این قطعه می توانید به صورت اینترنتی سفارش تان را ثبت کنید تا به درخواست تان رسیدگی شود.

تعداد شاخه های مورد نیاز این محصول را می توانید بر اساس کاربردی که مد نظرتان است، سفارش دهید. کارشناسانی که فروش قطعات فولادی را بر عهده دارند می توانند بر اساس پروژه مد نظر شما تعداد قطعاتی که نیاز دارید را برایتان تعیین کنند. بنابراین برای خرید هر یک از قطعات فولادی که ابعاد متنوع دارند، می توانید با کارشناسان فروش قطعات مشورت کنید.

نکاتی در مورد خرید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.2 اهواز

برای خرید پروفیل سبک باید به خوبی نکاتی که ضروری است را بررسی کنید. ابعاد هر یک از شاخه ها با یکدیگر فرق می کند. همچنین ضخامت آنها را بر اساس استانداردهای مشخص شده ای، طراحی می کنند. این قطعه 6 متر است و به همین دلیل کاربرد زیادی از آن دریافت می شود.

استاندارد بودن ابعاد، طول و ضخامت این محصول را زمان خرید باید به خوبی بررسی کنید. از دیگر نکاتی که زمان خرید این محصول اهمیت زیادی دارد قیمت آن می باشد. کاربردهای متنوعی که مربوط به این قطعه است را هم باید بررسی کنید و سپس آن را خریداری کنید.

  قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.2 اهواز  

قیمت پروفیل سبک 10*20 با ضخامت 2.2 اهواز

هزینه ای که نیاز است برای خرید مصالح ساختمان پرداخت کنید به فاکتورهای خاصی بستگی دارد. بنابراین باید بدانید که قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.2 اهواز هم به فاکتورهای زیادی بستگی خواهد داشت.

جنس، کارخانه تولیدی، استاندارد بودن محصول و ... از جمله فاکتورهای مهمی می باشد که روی قیمت نهایی محصول تاثیر زیادی می گذارد. شما می توانید برای بررسی قیمت این محصول، با کارشناسان فروش مشورت کنید. طبق جدولی که در سایت وجود دارد می توانید قیمت پروفیل را بررسی نمایید.

 نحوه تولید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.2 اهواز

تولید پروفیل های سبک با استفاده از ورق روغنی انجام می شود. فرایند نورد سرد یکی از مهمترین فرایندهای مربوط به تولید این قطعه می باشد. از استانداردهای اروپایی و بین المللی برای تولید این قطعه استفاده می کنند. بنابراین شما می توانید با آگاهی بیشتری این قطعه را خریداری نمایید.

روش تولید این قطعه بر اساس نوع کارخانه به صورت مستقیم و غیر مستقیم می باشد. هر یک از این روش ها ویژگی های خاصی دارند و با استفاده از دستگاه های اتوماتیک انجام می شوند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 جباری
بستن

پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 جباری

۳۰۱,۸۰۰ تومان

پروفیل مقطعی است که از فولاد ساخته شده و در انواع مختلف و با کاربردهای گوناگون در بازار موجود می باشد. در این مبحث قصد داریم پروفیل 10*20 با ورق ضخامت ۲.۵ جباری را مورد بررسی قرار دهیم. جهت آشنایی بیشتر با این محصول تا انتها همراه ما باشید.

بهتر است بدانید این محصول نوعی فولاد است که به صورت فشرده شده تولید می شود. این کالاها تجهیزاتی هستند که در مصارف گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرند.

  خرید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 جباری  

فرآیند تولید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت ۲.۵ جباری

مراحل تولید این قطعه فولادی به شرح زیر است:،

 • تهیه مواد خام اولیه برای تولید
 • کالیبره کردن دستگاه برای عبور ورق
 • انجام‌ جوشکاری اتوماتیک
 • عملیات خنک کاری
 • سایز دهی و شکل دهی نهایی
 • برش و انتقال برای بسته بندی

کاربرد پروفیل 10×20 با ورق ضخامت ۲.۵ جباری

بهتر است بدانید این محصول به علت ضخامتی که دارد کاربردهای فراوانی دارد. به طور مثال در ساخت لوازمی چون اجاق گاز، یخچال، کرکره و آلاچیق ها از این مقطعه فولادی استفاده می شود. از کاربردهای دیگر این محصول می توان به نرده کشی پارک ها و پیاده روها اشاره کرد. کاربرد دیگر این‌مقاطع فولادی در ساخت انواع ماشین آلات صنعتی و بزرگ، محافظ پله ها، تابلو برق، قفسه های فلزی می باشد.

ویژگی های پروفیل 10*20 با ورق ضخامت ۲.۵ جباری

همان طور که ذکر شد این محصول از ویژگی های زیادی برخوردار است. این قطعه فولادی انعطاف پذیری بالا و قابلیت شکل دهی بالایی دارد و به همین علت کاربردهای زیادی نیز دارد. این محصول دارای کیفیت یکنواخت در تمام سطوح می باشد و در برابر فشارهای بالا مقاوم می باشد. از ویژگی های ویژه دیگر این محصول مقاومت بالا در برابر رطوبت، زنگ زدگی و خوردگی می باشد.

قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت ۲.۵ جباری

این قطعه فولادی مانند تمامی محصولات از نظر اقتصادی نوساناتی دارد. مواردی چون‌ وزن و کیفیت قطعه، سبک و سنگین بودن محصول، اعتبار و نام کارخانه سازنده محصول بر قیمت کالا اثر گذاشته و سبب نوسان هزینه ها می شود. مجموعه تخصصی آهن هایپر در تلاش است محصولات با کیفیت و مقرون به صرفه را در اختیار شما قرار دهند. شما همراهان عزیز می توانید برای استعلام قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت ۲.۵ جباری به وب سایت https://ahanhyper.com/ مراجعه کنید.

  قیمت پروفیل 10*20 با ورق ضخامت ۲.۵ جباری  

فاکتورهای مهم در خرید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت ۲.۵ جباری

شما مخاطبان گرامی جهت خرید پروفیل 10*20 با ورق ضخامت ۲.۵ جباری می توانید از طریق وب سایت https://ahanhyper.com/ اقدام نمائید. در زمان سفارش این محصول توجه به پارامترهایی لازم است که به شرح زیر می باشد:

 • کیفیت و جنس محصول
 • ابعاد و ضخامت محصول
 • کارخانه سازنده
 • قیمت قطعه
 • روش ساخت محصول
 • نوع آلیاژ به کار رفته در ساخت آن

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025