میلگرد 18

میلگرد 18

میلگرد

میلگرد 18

امروز: دوشنبه 1402/03/15

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحدوزن تقریبیاستانداردقیمتتوضیحات بیشتر
131864020ميلگرد آجدار پرشین فولاد 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:26
131260010ميلگرد آجدار فولاد پارس آرمان A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرم-A2۲۶,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:58
131861010ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
131870020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131869010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
131854010میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3۲۶,۱۵۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131835010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3۲۶,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
131811010میلگرد آجدار اهواز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم23.7A3ناموجود1402/3/13 | 15:31
131806010میلگرد آجدار بافق یزد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم24A3۲۴,۲۶۷ تومان1402/3/13 | 15:24
131805010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم22.5A3۲۳,۶۱۱ تومان1402/3/13 | 15:22
131850010میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3۲۷,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131868010میلگرد آجدار درپاد تبریز 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3۲۹,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
131830010میلگرد آجدار دماوند A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131859020میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131809010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری18کیلوگرم24A3تماس بگیرید1402/3/13 | 15:33
131802010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم24A3۲۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 15:19
131840010میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A2 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131840020میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:52
131845010میلگرد آجدار ذوب فولاد ایزدخواست جنوب A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131828020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131867010میلگرد آجدار شاهرود 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3۲۷,۴۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
131807020میلگرد آجدار شاهین بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم23.7A3۲۵,۴۴۵ تومان1402/3/13 | 15:25
131874010میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3۲۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 18:34
131808010میلگرد آجدار صبح پارسیان قزوین 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم24A3ناموجود1402/3/13 | 15:30
131862010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
131857020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131803020میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم22.1A3۲۵,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 15:20
131803030میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A4تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131812010میلگرد آجدار فایکو 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم24A3۲۴,۳۳۷ تومان1402/3/13 | 15:33
131829010میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131837010میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:51
131865020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:27
131856010میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131832010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:50
131813010میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم25A3تماس بگیرید1402/3/13 | 15:33
131876010میلگرد آجدار فولاد اروند A3 18 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
131848020میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131842010میلگرد آجدار فولاد الماس تاکستان 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3۲۵,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:52
131866010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
131847010میلگرد آجدار فولاد ایوان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131843010میلگرد آجدار فولاد پرند A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131844010میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131841020میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131819010میلگرد آجدار فولاد راد همدان 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3۲۸,۱۴۵ تومان1402/3/13 | 18:46
131818010میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3۲۷,۸۵۰ تومان1402/3/13 | 18:46
131852020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131846020میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3۲۶,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131834020میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:50
131833010میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3۲۶,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
131836010میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3۱۷,۹۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
131826010میلگرد آجدار فولاد نوین ابهر A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
131838010میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3۱۶,۰۶۰ تومان1402/3/13 | 18:51
131863020میلگرد آجدار فولاد هیربد 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3۲۶,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:58
131831010میلگرد آجدار کاوه اروند A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131873030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3۲۶,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
131875010میلگرد آجدار کوثر اهواز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
131872020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3۲۶,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
131810010میلگرد آجدار گروه ملی اهواز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم23.7A3ناموجود1402/3/13 | 15:31
131817020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
131801010میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم24A3۲۴,۲۵۳ تومان1402/3/13 | 15:18
131853010میلگرد آجدار نورد شیراز A2 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131853020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131821010میلگرد آجدار نورد فولاد زرین میاندوآب 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
131849010میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131855020میلگرد آجدار نورد کرمان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3۲۶,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131858010میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131804010میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم24A3۲۵,۱۷۳ تومان1402/3/13 | 15:22
131820010میلگرد آجدار هشترود 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرم-A3۲۷,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:47
141803010میلگرد ابرکوه یزد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم24.5A3۲۴,۱۰۹ تومان1402/3/13 | 15:30
141801020میلگرد کویر کاشان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری18کیلوگرم24A3۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 15:28

با خصوصیات و مشخصات میلگرد 18 بیشتر آشنا شویم!

میلگرد 18 یکی از مهمترین و پرکاربرد ترین میلگرد هایی است که در تعداد زیادی کارخانه ذوب آهن در سراسر جهان تولید می شود. استاندارد های مورد نیاز برای ساخت میلگرد ها در کشور های مختلف با یکدیگر متفاوت است.

میلگرد هایی که در کشور ایران تولید می شوند، متناسب با استاندارد های کشور روسیه هستند و از کیفیت مناسبی برخوردار هستند.

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

با خصوصیات و مشخصات میلگرد 18 بیشتر آشنا شویم!

میلگرد تقویت کننده یا “میلگرد” در موجودی کامل از اندازه های استاندارد است که میلگرد شماره ۱۸ از بزرگترین و قوی ترین آنهاست. میلگرد با کاهش وزنی که بتن باید تحمل کند و مقاومت کششی ذاتی آن را افزایش دهد، پایداری را برای سازه های بتنی ایجاد کند.

 میلگرد تقویت کننده شماره ۱۸ در دو رنگ مشکی و روکش اپوکسی موجود است که میلگرد مشکی کم هزینه ترین گزینه و شرایطی است که در معرض خطر قرار نمی گیرد مناسب است. برای پل ها و پروژه های ساختمانی در محیط های دریایی، میلگرد با روکش اپوکسی توصیه می شود، زیرا روکش ویژه آن در برابر خوردگی ناشی از آب و مقاوم است. هنگام کار با میلگرد، نه تنها اندازه میلگرد مورد نیاز خود، بلکه عیار و نوع فولاد نیز ضروری است.

میلگرد ۱۸ برای کاربردهایی از جمله ساختمان های بزرگ، سازه های پارکینگ، تاسیسات دریایی، تاسیسات صنعتی و پل ها مناسب است.

برای احداث ستون در تمامی ساختمان ها میلگرد18 عضو اصلی به شمار می رود. چرا که مقاومت میلگرد18 بسیار زیاد بوده و قرار گیری آن در ستون های آپارتمان سبب افزایش  ایمنی هر چه تمام تر ساختمان خواهد شد.

در این مقاله قصد داریم در مورد کاربرد و مشخصات این نوع میلگرد با شما عزیزان صحبت کنیم و اطلاعات جامعی در مورد این موضوع در اختیار شما بگذاریم. برای آشنایی و شناخت بیشتر نسبت به این نوع میلگرد با ما همراه باشید.

بررسی خصوصیات میلگرد 18

میلگرد 18 به نوعی قطعه فولاد آهنی گفته می شود که در اثر تغییر شکل شمش آهنی تولید می شود و طول آن نسبت به قطر آن بیشتر است. عددی که در مقابل این نوع میلگرد نوشته می شود، نشان دهنده اندازه قطر میلگرد است. قطر این نوع میلگرد معادل 18 میلی متر است.

بررسی خصوصیات میلگرد 18

استحکام و دوام میلگرد به بتن اضافه می شود. پروژه های بتنی مانند پایه ها، دال ها و دیوارهای بلوک به میلگرد نیاز دارند. شما باید بسته به شرایط و ضوابط ساختمانی محلی، اندازه و عیار صحیح میلگرد را روی کار بتنی خود نصب کنید.

می توانید عیار میلگرد را قبل از نصب با رعایت علائم روی میلگرد تعیین کنید. این علامت گذاری ها معمولا از سیستم خط یا سیستم عددی استفاده می کنند. علامت هایی که شماره میلگرد را مشخص می‌کند، بین خطوطی که از قطر میله عبور می کنند مهر می زنند. سه علامت را خواهید دید. علامت اول و سوم به ترتیب حروفی هستند که سازنده و نوع فولاد را نشان می دهند. علامت دوم عددی است که اندازه میلگرد را نشان می دهد.

قطر میلگرد یکی از مهمترین شاخصه های اصلی این قطعه فولادی است و نقش مهمی در خرید و فروش آن دارد. وزن میلگرد بر اثر حاصل ضرب قطر، طول، مساحت و چگالی آهن محاسبه می شود. هر چقدر طول و قطر میلگرد بیشتر باشد، وزن آن نیز بیشتر است. درصد خلوص آهن موجود در میلگرد  یکی از مهمترین موارد تأثیر گذار بر وزن و قیمت میلگرد است.

هر چقدر مقدار آهن مورد استفاده در میلگرد بیشتر باشد، وزن آن نیز بیشتر است. سطح مقطع میلگرد به صورت دایره ای شکل است. هر چقدر که قطر، مساحت و حجم سطح مقطع میلگرد بیشتر باشد، وزن آن نیز بیشتر است. وزن هر شاخه یک متری میلگرد 18 معادل 2 کیلوگرم بر متر است و وزن یک شاخه 12 متری آن معادل 24 کیلوگرم است.

سایر خصوصیات میلگرد18

میلگرد18همانطور که از نامگذاری اش پیداست، قطر بزرگتری نسبت به میلگرد های 14 و 16 دارد. این افزایش قطر بی دلیل نبوده و ناشی از یک سری تغییراتی است که به روی مواد اولیه دستگاه اعمال شده است. میلگرد18 قابلیت، متریال و در نتیجه کیفیت بهتری از سایر میلگرد ها دارد.

از میلگرد 18 در ساخت اسکلت فلزی و اسکلت بتنی ساختمان های مختلف استفاده می شود. هر چقدر که متراژ و ابعاد ساختمان بیشتر باشد، باید در ساخت اسکلت آن از میلگرد هایی که وزن  و قطر بیشتری دارند، استفاده شود. امروزه برای ساخت پروژه های ساختمانی بزرگ از انواع میلگرد استفاده می شود.

برای ساخت یک ساختمان هزینه های بسیار زیادی انجام می شود. که یکی از هزینه های قابل ملاحضه ی آن، خرید آهن آلات خام  از جمله میلگرد 18می باشد. قیمت میلگرد18در تهران بسیار متغییر می باشد، با این وجود که قوانین زیادی بر قیمت میلگرد18در تهران اعمال شده است.

برای محاسبه قیمت میلگرد18؛ همچون سایر مقاطع فولادی از قبیل قیمت میلگرد22در تهران، قیمت میلگرد a4 و قیمت میلگرد10در تهران اغلب با توجه به طول آن تخمین زده می شود. این محصول به عنوان یکی از پرکاربرد ترین انواع میلگرد در پروژه های مختلف، دارای هزینه ای اقتصادی به ویژه در هنگام خرید عمده است.

میلگرد و تیرآهن دو فرآورده مهم آهن هستند که نقش مهمی در تکامل و پیشرفت زندگی بشر دارند. در صنعت خودروسازی از انواع میلگرد با ابعاد و سایز های مختلف استفاده می شود. حوادث طبیعی  مثل زلزله و سیل، نیرو و فشار زیادی را به اسکلت ساختمان وارد می کنند، در صورتی که اسکلت ساختمان مقاومت کافی در برابر این نیروها نداشته‌ باشد، تلفات مالی و جانی جبران ناپذیری اتفاق می افتد.

برای افزایش مقاومت ساختمان در برابر حوادث مختلف از میلگرد استفاده می شود. میلگرد به دلیل ساختار خاص خود توانایی مقاومت در برابر نیروی کششی را دارد. امروزه در ساخت اسکلت بتنی از انواع میلگرد استفاده می شود، این  امر باعث افزایش مقاومت اسکلت ساختمان در برابر حوادث مختلف می شود.

علاوه بر آن بر این اساس که ضخامت و مقاومت میلگرد 18 بالا می باشد، زمانی که ساختمان خدای نکرده دچار اتفاقاتی هم چون آتش سوزی می شود. حرارت آتش سوزی اثرات کمی بر روی این میلگرد ها داشته و خیلی کم پیش می آید که در این شرایط میلگرد18 دچار آسیب و اختلال های زیادی بشوند. در حال حاضر در ساختمان هایی که از تیر آهن استفاده شده است. هنگام آتش سوزی به راحتی تیراهن ها گرم و خم شوند.  

برای تولید میلگرد 18 از انواع کوره الکتریکی و بلند سنتی استفاده می شود. برای تولید حرارت از سوخت های فسیلی و جریان الکتریکی استفاده می شود. امروزه استفاده از کوره های الکتریکی بسیار رونق پیدا کرده است. سوخت های فسیلی جزء منابع مهم طبیعت می باشند و در طی میلیون ها سال بر اثر انباشته شدن لاشه حیوانات و گیاهان مختلف ایجاد می شوند.

بنابراین حفظ سوخت های طبیعی بسیار مهم است. بدنه کوره الکتریکی از آجرهای نسوز و فولاد آهنی تشکیل می شود. هر چقدر که بدنه کوره نسبت به حرارت مقاوم تر باشد، کیفیت میلگرد تولید شده نیز بیشتر است.

میلگرد 18 در ساخت اسکلت فلزی و اسکلت بتنی

شمش آهنی، ماده اولیه مورد نیاز برای تولید انواع آهن آلات می باشد. شمش آهنی به قطعه فولادی گفته می شود که در اثر اضافه شدن ترکیبات شیمیایی مختلف  به فولاد تولید می شود، شمش آهنی  در اشکال و قالب های مختلفی ساخته  می شود و برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

درصد خلوص آهن در شمش های مختلف با یکدیگر متفاوت است. هر چقدر مقدار آهن موجود در شمش آهنی بیشتر باشد، وزن میلگرد تولید شده نیز بیشتر است.

در ساخت میلگرد 18 مواد اولیه به آسانی با یکدیگر ترکیب نمی شوند. درصد ترکیب هر کدام از وسایل  تعیین کننده ی یک کار غیر حرفه ای بوده و هم چنین از خلوص آن جلوگیری شده است. هرچه میلگرد18 با کیفیت تر باشد، از ترکیب استانداردی پیروی کرده است.

میلگرد 18 به دو روش نورد یا تغییر شکل گرم و سرد تولید می شود. در روش تغییر شکل یا نورد گرم، میلگرد در دما و حرارت بالا تولید می شود در حالی که در روش نورد یا تغییر شکل سرد، مراحل تولید میلگرد در دمای پایین انجام می شود.

در بخش نورد سازی، تغییرات مختلفی بر روی شمش آهنی صورت می گیرد و در نهایت اشکال مختلفی از میلگرد تولید می شود.

برای تولید میلگرد 18 از دستگاه های مختلف و پیشرفته استفاده می شود. هر چقدر کیفیت دستگاه ها بیشتر باشد، کیفیت و کارایی میلگرد تولید شده نیز بیشتر است.

برای تولید میلگرد از دستگاه های مختلفی مثل غلتک، دستگاه برش و آج زنی استفاده می شود. کیفیت و دقت این دستگاه ها متناسب با  استاندارد های بین المللی جهانی است.

نحوه ی خرید میلگرد18 

خرید امن علاوه بر ایجاد لبخند رضایت خاطر، از همه جهات درجه یک می باشد. اگر خواهان خرید میلگرد های مختلف از جمله میلگرد18 را دارید، کافی است یک مجموعه ی معتبر و قابل اعتماد را بیابید.  مجموعه ای که میلگرد18 و سایر کالا های این چنینی را به سرتا سر ایران ارسال کرده و به آن ها می فروشند. 

قیمت گذاری چنین مجموعه ای به حدی کارا و دقیق می باشد که قیمت میلگرد18در تهران تفاوت چندانی با قیمت میلگرد ۱۸ در شیراز ندارد.

دقت داشته باشید که تفاوت در قیمت انواع میلگرد گاهی به دلیل تغییراتی است که طی مراحل تولید آن ها وجود خواهد داشت.

ایشان تمامی واسطه ها را حذف و تنها یک سود ناشی از فروش را بر روی قیمت تک تک محصولات سرشکن کرده اند. این خبر برای تهرانی ها بسیار خوشایند می باشد، چرا که به راحتی می توانند میلگرد18 مورد نیاز خود را به قیمت های بسیار کمی از بازار خریداری کنند.

فلز آهن به هر شکل و شمایلی که در بیاید نیز، هنگام فروش کیلویی وزن شده و به فروش می رسد. قیمت هر کیلو میلگرد18 نیز مانند قیمت هر کیلو میلگرد22، قیمت هر کیلو میلگرد8 و قیمت میلگرد 10 ساده با توجه به شرایط روز تعیین می شود. جالب است بدانید که این فلز مانند بسیاری از کالا ها هر روز دارای نوسانات زیادی می باشد.

برای همین امر هر روز و گاهی هر ساعت یک  نرخ مجزا برای دستگاه   دستگاه تعریف می شود. اما متقاضیان  اکثر برای راهنمایی بهتر خریداران هنگام انتخاب و خربد ِآهن از یک نرخ میانگین برای قیمت هر کیلو میلگرد18 استفاده می کنند.

کلام پایانی

در این مقاله سعی کردیم ابتدا اطلاعاتی در مورد خصوصیات میلگرد 18 در اختیار شما عزیزان قرار دهیم و سپس مراحل تولید میلگرد را  بررسی کنیم.

قیمت هر کیلو میلگرد ۱۸ در تهران را می‌توانید در وبسایت آهن هایپر جویا شوید. قیمت میلگرد ۱۸ با توجه به نوسانات بازار، در هر لحظه تغییر می‌کند. با تماس تلفنی با کارشناسان، از قیمت میلگرد ۱۸ مطلع شوید. کیفیت مواد اولیه، روش تولید میلگرد ۱۸ و عوامل دیگر در قیمت میلگرد ۱۸ اثر می‌گذارد.

در این مجموعه از روش های مختلفی برای تعیین قیمت میلگرد ۱۸ استفاده شده که با وجود کیفیت بالای محصول، قیمت میلگرد ۱۸ بسیار مناسب و با صرفه و اصولی انتخاب شده است.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

 

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 70 نتیجه

نمایش 9 24 36

میلگرد آجدار اهواز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

ناموجود

میلگرد آجدار اهواز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

یکی از بهترین میلگردهایی که شما می توانید با استفاده از آن آرماتوربندی و ساخت ساختمان را انجام دهید میلگرد آجدار اهواز 18 A3 می باشد. میلگردهای ساختمانی از جمله مهمترین تجهیزاتی هستند که برای طراحی انواع ساختمان ها و آرماتوربندی ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرند. میلگردها دارای انواع متنوعی هستند که هر یک از آنها ویژگی‌ ها و مشخصات خاصی دارند. بنابراین شما برای خریداری میلگرد جهت آرماتوربندی ساختمان باید انواع آن را بشناسید و کارایی هر یک را تشخیص دهید. توجه داشته باشید که زمان خریداری میلگردهای ساختمانی کیفیت آنها را نیاز است که به خوبی مورد بررسی قرار دهید.
برای خرید میلگرد آجدار اهواز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه باید به خوبی ویژگی های آن را از نظر مقاومت و ساختار مورد بررسی قرار دهید و سپس آن را خریداری نمایید.
در صورتی که میلگردهای ساختمانی مقاومت زیادی از خود در برابر ضربه و .... نشان ندهند امکان دارد که دچار آسیب شوند ساختار کلی ساختمان با مشکل مواجه شود. بر همین اساس زمانی که قصد خریداری انواع میلگردهای ساختمانی را دارید باید کیفیت و ساختار آنها را از نظر مقاوم بودن بررسی کنید. برخی از ویژگی های مهم و اصولی که میلگرد ساختمانی مورد نظر دارد را در ادامه معرفی می کنیم که شما اطلاعات بیشتری در مورد این میلگرد کسب کنید. خرید میلگرد آجدار اهواز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

ویژگی های میلگرد آجدار اهواز 18 A3

با آشنایی بیشتر در مورد میلگرد آجدار اهواز 18 A3 شما می توانید استفاده مناسبی از این نمونه میلگردها داشته باشید. برخی از اصلی ترین و مهمترین ویژگی های این میلگرد ساختمانی عبارت می باشد از :
 1. ساختار محکم و کیفیت عالی میلگرد :

ساختار بسیار مناسبی که این میلگرد ساختمانی دارد موجب شده که شما بتوانید از آن در بیشتر ساختمان ها استفاده کنید. در واقع باید بدانید که کیفیت این میلگرد بسیار مناسب می باشد و شما می توانید در آرماتوربندی ساختمان از این میلگرد نهایت استفاده را داشته باشید. این محصول را با استفاده از بهترین متریال ها تولید و طراحی می کنند و به همین دلیل شما می توانید با خیال آسوده جهت مقاوم سازی ساختمان از آن استفاده نمایید.
 1. قیمت مناسب :

قیمت بسیار مناسب و استانداردی که میلگرد آجدار اهواز 18 A3 دارد یکی از مهمترین ویژگی های این محصول می باشد. هزینه ای که شما برای خریداری انواع میلگرد آجدار شرکت اهواز پرداخت می کنید به فاکتورهای متنوعی بستگی دارد. به طور کلی شما باید به خوبی بدانید که هر یک از میلگردهای آجدار اهواز کیفیت بسیار عالی دارند و قیمت خریداری شان هم مناسب و به صرفه می باشد. شما می توانید این محصول ساختمانی را با بهترین کیفیت و قیمت از فروشندگانی که فروش عمده میلگردهای آجدار را برعهده دارند خریداری کنید. توجه داشته باشید که پیش از خریداری میلگرد باید قیمت آن را در سایت مورد بررسی قرار داده و سپس اقدام به خریداری آن نمایید. قیمت میلگرد آجدار اهواز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه
 1. استانداردهای شاخص بندی :

استانداردهایی که مربوط به شاخص بندی میلگرد ساختمانی می باشد را بهتر است پیش از خریداری مورد بررسی قرار دهید. اینکه میلگرد ها را از نظر عمودی و یا افقی بودن در ساختمان های متنوع مورد استفاده قرار دهید اهمیت بسیار زیادی دارد. هر یک از کارشناسان فروش میلگردهای ساختمانی قادر خواهد بود که به شما استانداردهای مربوط به میلگرد های ساختمانی را معرفی کنند.
 1. دارای ضمانت و گارانتی :

شما با خرید میلگرد آجدار اهواز 18 A3 از تولیدکنندگان می توانید آن را با قیمت عمده خریداری کنید و ضمانت نامه و گارانتی آن را نیز دریافت نمایید. ضمانت نامه و گارانتی میلگردهای ساختمانی یکی از مهم ترین نکاتی است که شما زمان خریداری میلگرد باید به آن توجه داشته باشید. آن دسته از میلگردهای ساختمانی که ضمانت نامه و گارانتی ندارد بعد از مدتی ساختار خود را از دست می دهند که باید بدانید آنها ساختار کلی ساختمان را از نظر مقاوم بودن دچار مشکل می سازند. اگر از فروشندگانی که فروش عمده میلگردهای ساختمانی را بر عهده دارند میلگرد آجدار اهواز را خریداری کنید خیالتان راحت خواهد بود که قیمت مناسبی پرداخت خواهید کرد.   مشخصات میلگرد آجدار اهواز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه
 1. استفاده بسیار آسان :

استفاده بسیار آسان و اصولی از میلگردهای ساختمانی آجدار اهواز موجب شده که بسیاری از افراد بدون رعایت کردن نکات و اصول مشخص شده ای این میلگردها را در ساختمان ها مورد استفاده قرار دهند. به طور کلی شما باید به خوبی بدانید که برای قرار دادن این میلگردها در ساختمان ها نیازی نیست که استانداردهای خاصی را رعایت کنید. بلکه باید با اصول کلی نصب میلگرد ها آشنایی داشته باشید تا آنها را روی ساختمان نصب نمایید. برای آرماتوربندی ساختمان شما نیاز است که نحوه قرار دادن میلگرد ها را در ساختمان بشناسید. اینکه میلگردها در کنار یکدیگر به صورت اصولی قرار بگیرند و ساختار کلی آنها بهترین آرماتور بندی را ایجاد کند اهمیت بسیار زیادی دارد. نصابان میلگرد به خوبی با اصول نصب میلگردها برای آرماتوربندی آشنا هستند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

۲۳,۶۱۱ تومان

میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

منظور از میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه، میلگردی است که دارا ی ۴۰۰ آج است و وزن  این میلگرد با شاخه ۱۲ متری، تقریبا ۲۴ الی ۲۵ می باشد. همچنین می توان گفت که این نوع  میلگرد مثل دیگر میلگرد ها خشک و ترد است، زیرا قابلیت شکنندگی هم دارد و شامل آج سخت و مارپیچ می باشد. افرادی هم که هدف خرید این محصولات و میلگرد های آجدار جهان فولاد را دارند، باید برای تهیه و خرید آن و ساخت و ساز ساختمانی و فعالیت های عمرانی، حتما یک شرکت مطمئن پیدا کنند و میلگرد ها را با قیمت ارزان تر و مناسب تری خریداری کنند تا بتوانند پروژه خود را به خوبی به پایان برسانند و سود کسب کنند. مشخصات میلگرد آجدار جهان فولاد A3 18

در چه فعالیت و ساخت و ساز هایی از میلگرد آجدار جهان فولاد A3 18 استفاده می کنند؟

 • برای ساختن پل های بزرگ و مستحکم در برابر هرگونه آسیب و ضربه
 • ساخت و احداث سد ها
 • ایجاد و ساخت برج های بلند آپارتمان و منازل چندین طبقه
 • تولید و ساخت بلوک و انواع تیرچه ها
 • و در آخر هم برای انجام خاموت ها
و علاوه بر این مواردی که در بالا گفته شد، استفاده از این میلگرد ها صد درصد ضمانت کننده ایمنی و مقاوم بودن ساختمان هایی است که توسط آن ها ساخته می شود و کیفیت و کمیت این محصولات و وسایل نیز در تولید ها اهمیت بسیار زیادی دارد.

کاربرد میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه:

 • این نوع میلگرد را به خاطر اینکه در روی خود و سطوح بیرونیشان آج دارند، میلگرد A3 18 نامیده اند.
 • از خاصیت و قابلیت ساختاری این  میلگرد ها این است که از میلگرد های معمولی و ساده تشکیل شده اند.
 • کارخانه ها و تولید کنندگان آن ها همواره و هر ساله سعی و تلاش می کنند که از این نوع میلگرد ها استفاده کنند و آن ها را به روش صحیح و مناسب طراحی و تولید کنند تا بتوانند به راحتی ۳۰ تا ۴۰ درصد استحکام و مقاومت ساختمان ها، برج ،پل و سد هایی که می سازند بالا ببرند .
 • این نوع میلگرد های آجدار جهان فولاد، به خاطر اینکه امکان خم شدن و کششی بودن را دارند و ضد ضربه از جمله زمین لرزش و زلزله هستند، در اسکلت های فولادی، فلزی و بتن ریزی از آن ها استفاده می شود.کاربرد میلگرد های آجدار جهان فولاد A3 18  با شاخه ۱۲ متری در کارخانه:
از دیگر ویژگی ها و مزایای که این نوع میلگرد ها دارند این است که آن ها را داخل بتن ها قرار می دهند و این باعث می شود که دیگر حجم و ضخامت بتن ها افزایش پیدا نکند و حتی کاهش هم داشته باشد. علاوه بر موارد فوق، کم شدن شکستگی بتن ها، وصل کردن و نصب راحت تر بتن ها، مقرون به صرفه، اقتصادی و کم هزینه بودن و مقاومت بسیار بالا از کاربرد های دیگر این نوع میلگرد آجدار می باشد.

شرایط تولید و استفاده از میلگرد های آجدار جهان فولاد سیرجان:

1- روی میلگرد ها را باید با سطحی از بتن پوشاند  و منظور از پوشاندن آن ها با بتن این است که باید کمترین فاصله سطح رویی میلگرد ها از جمله عرض و طولی بودن آن ها تا سطوح بتن ها را در گرفت. پوشاندن روی میلگرد ها با بتن با توجه به شرایط محیطی متغیر و متفاوت است. ۲- تولید میلگرد ها در شرایط محیطی متعادل و عادی: به وضعیتی گفته می شود که هیچ عامل خطرناک و حمله کننده ای از جمله یخ زدگی، برخورد با خاک، عبور و مرور وسایل حمل و نقل، فرسایش زیاد خاک، عرق و نمناک بودن وجود نداشته باشد. قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

نقش میلگرد های میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 18 A3 در بتن ریزی ها:

میلگرد ها از وسایل و تجهیزات مهمی در بتن سازی ها هستند. همچنین می توان گفت اسکلت فلزات و بتن ها را این نوع میلگرد ها تشکیل داده اند. به خاطر همین لازم است که در مناطق و استان های زلزله خیز، از این میلگرد ها که شکل و انعطاف پذیری خوبی دارند، استفاده کرد. اگر در بتن سازی یا ساختن ساختمان ها از میلگرد های نامناسب و به درد نخور استفاده شود، استخوان بندی آن ها ضعیف می شود و باعث به وجود آمدن ترک های بسیار عمیق می شود. همچنین در نهایت بتن ها ممکن است به کلی فرو بریزند و تخریب شوند. میلگرد های طولی و عرضی به علت اینکه می توانند فولاد را در داخل بتن به روش صحیح نگه داری کنند، اهمیت بالایی دارند و در جاهایی که نیرو و فشار زیاد است از آن ها استفاده می کنند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025