تیرآهن

تیرآهن

تیرآهن

تحویل در بنگاه تهران

امروز: شنبه 2024/05/25

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزطول شاخهواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
101201011تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1212 متریشاخه1354,678,900 تومان2024/3/18 | 23:15
101403011تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1412 متریشاخه1553,543,530 تومان2024/3/18 | 23:15
101401011تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1412 متریشاخه1554,862,390 تومان2024/3/18 | 23:15
101404011تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1412 متریشاخه1552023/9/13 | 18:00
101404021تیرآهن 14 IPE سنگین کرمانشاه تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1412 متریشاخه1552023/9/13 | 18:00
101402011تیرآهن 14 IPE فایکو تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1412 متریشاخه1553,944,960 تومان2024/3/18 | 23:15
101405011تیرآهن 14 IPE ماهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1412 متریشاخه1552024/2/19 | 15:10
101603011تیرآهن 16 IPE اهواز تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1612 متریشاخه1904,299,540 تومان2024/3/18 | 23:15
101601011تیرآهن 16 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1612 متریشاخه1905,504,590 تومان2024/3/18 | 23:15
101604011تیرآهن 16 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1612 متریشاخه1902024/3/11 | 00:08
101604021تیرآهن 16 IPE سنگین کرمانشاه تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1612 متریشاخه1902024/3/13 | 21:53
101602011تیرآهن 16 IPE فایکو تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1612 متریشاخه1904,862,390 تومان2024/3/18 | 23:15
101605011تیرآهن 16 IPE ماهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1612 متریشاخه1904,403,670 تومان2024/3/18 | 23:15
101803011تیرآهن 18 IPE اهواز تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1812 متریشاخه2302023/12/30 | 17:03
101801011تیرآهن 18 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1812 متریشاخه2306,422,020 تومان2024/3/18 | 23:15
101802011تیرآهن 18 IPE فایکو تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1812 متریشاخه2305,871,560 تومان2024/3/18 | 23:15
101805011تیرآهن 18 IPE ماهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1812 متریشاخه2305,321,100 تومان2024/3/18 | 23:15
102001011تیرآهن 20 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران2012 متریشاخه2759,357,800 تومان2024/3/18 | 23:15
102002011تیرآهن 20 IPE فایکو تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران2012 متریشاخه2755,871,560 تومان2024/3/18 | 23:15
102201011تیرآهن 22 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران2212 متریشاخه32010,733,950 تومان2024/3/18 | 23:15
102401011تیرآهن 24 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران2412 متریشاخه3702023/12/30 | 17:13
102402011تیرآهن 24 IPE فایکو تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران2412 متریشاخه37010,550,460 تومان2024/3/18 | 23:15
102701011تیرآهن 27 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران2712 متریشاخه43512,844,040 تومان2024/3/18 | 23:15
103001011تیرآهن 30 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران3012 متریشاخه50015,137,620 تومان2024/3/18 | 23:15

تیرآهن

تحویل در بنگاه اصفهان

امروز: شنبه 2024/05/25

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزطول شاخهواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
101201012تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1212 متریشاخه1354,403,669 تومان2024/3/18 | 23:15
101403012تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1412 متریشاخه1552024/3/26 | 14:23
101401012تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1412 متریشاخه1554,770,642 تومان2024/3/18 | 23:15
101404012تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1412 متریشاخه1553,577,981 تومان2024/3/18 | 23:15
101404022تیرآهن 14 IPE سنگین کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1412 متریشاخه1553,853,211 تومان2024/3/18 | 23:15
101402012تیرآهن 14 IPE فایکو تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1412 متریشاخه1552024/3/11 | 14:41
101405012تیرآهن 14 IPE ماهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1412 متریشاخه1552024/3/16 | 11:11
101603012تیرآهن 16 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1612 متریشاخه1904,862,985 تومان2024/3/18 | 23:15
101601012تیرآهن 16 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1612 متریشاخه1905,504,587 تومان2024/3/18 | 23:15
101604012تیرآهن 16 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1612 متریشاخه1902023/9/13 | 18:00
101604022تیرآهن 16 IPE سنگین کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1612 متریشاخه1902023/12/30 | 17:19
101602012تیرآهن 16 IPE فایکو تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1612 متریشاخه1902024/2/19 | 15:10
101605012تیرآهن 16 IPE ماهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1612 متریشاخه1902023/9/13 | 18:00
101803012تیرآهن 18 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1812 متریشاخه2302024/2/10 | 05:57
101801012تیرآهن 18 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1812 متریشاخه2306,422,018 تومان2024/3/18 | 23:15
101802012تیرآهن 18 IPE فایکو تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1812 متریشاخه2302024/4/4 | 22:42
101805012تیرآهن 18 IPE ماهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1812 متریشاخه2302023/9/13 | 18:00
102001012تیرآهن 20 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2012 متریشاخه27510,300,000 تومان2024/3/18 | 23:24
102002012تیرآهن 20 IPE فایکو تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2012 متریشاخه2752023/9/13 | 18:00
102201012تیرآهن 22 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2212 متریشاخه32010,900,000 تومان2024/3/18 | 23:15
102202012تیرآهن 22 IPE فایکو تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2212 متریشاخه3209,174,311 تومان2024/3/18 | 23:15
102401012تیرآهن 24 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2412 متریشاخه37010,900,000 تومان2024/3/18 | 23:15
102402012تیرآهن 24 IPE فایکو تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2412 متریشاخه3702023/9/13 | 18:00
102701012تیرآهن 27 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2712 متریشاخه43512,660,550 تومان2024/3/18 | 23:15
103001012تیرآهن 30 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان3012 متریشاخه50014,954,128 تومان2024/3/18 | 23:15
101407012تیرآهن IPE 14 نورد فولاد احرامیان یزد تحویل بنگاه اصفهانکارخانه1412 متریشاخه1352023/9/13 | 18:00
101607012تیرآهن IPE 16 نورد فولاد احرامیان یزد تحویل بنگاه اصفهانکارخانه1612 متریشاخه1802023/9/13 | 18:00
101807012تیرآهن IPE 18 نورد فولاد یزد احرامیان تحویل بنگاه اصفهانکارخانه1812 متریشاخه2182023/9/13 | 18:00
102007012تیرآهن IPE 20 نورد فولاد یزد احرامیان تحویل بنگاه اصفهانکارخانه2012 متریشاخه2572023/9/13 | 18:00
102207012تیرآهن IPE 22 نورد فولاد احرامیان یزد تحویل بنگاه اصفهانکارخانه2212 متریشاخه3102024/3/2 | 12:57

هاش

هاش

امروز: شنبه 2024/05/25

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزطول شاخهواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
121401010هاش سبک 14 ذوب آهن 12 متریکارخانه1412 متریکیلوگرم2992024/3/18 | 20:58
121601010هاش سبک 16 ذوب آهن 12 متریکارخانه1612 متریکیلوگرم36551,000 تومان2024/3/18 | 20:58
121801010هاش سبک 18 ذوب آهن 12 متریکارخانه1812 متریکیلوگرم4262024/3/18 | 20:58
122001010هاش سبک 20 ذوب آهن 12 متریکارخانه2012 متریکیلوگرم50842,000 تومان2024/3/18 | 20:58
121000010هاش سبک سایز 10 سانتی مترکارخانه10-کیلوگرم20155,000 تومان2024/3/18 | 20:58
121200010هاش سبک سایز 12 سانتی مترکارخانه12-کیلوگرم2392024/3/5 | 00:38
121400010هاش سبک سایز 14 سانتی مترکارخانه14-کیلوگرم29727,000 تومان2024/3/18 | 20:58
121600010هاش سبک سایز 16 سانتی مترکارخانه16-کیلوگرم36549,500 تومان2024/3/18 | 20:58
121800010هاش سبک سایز 18 سانتی مترکارخانه18-کیلوگرم42643,100 تومان2024/3/18 | 20:58
122000010هاش سبک سایز 20 سانتی مترکارخانه20-کیلوگرم50838,500 تومان2024/3/18 | 20:58
122200010هاش سبک سایز 22 سانتی مترکارخانه22-کیلوگرم60656,850 تومان2024/3/18 | 20:58
122400010هاش سبک سایز 24 سانتی مترکارخانه24-کیلوگرم70256,850 تومان2024/3/18 | 20:58
122600010هاش سبک سایز 26 سانتی مترکارخانه26-کیلوگرم76456,850 تومان2024/3/18 | 20:58
122800010هاش سبک سایز 28 سانتی مترکارخانه28-کیلوگرم87554,100 تومان2024/3/18 | 20:58
123000010هاش سبک سایز 30 سانتی مترکارخانه30-کیلوگرم99955,960 تومان2024/3/18 | 20:58
123200010هاش سبک سایز 32 سانتی مترکارخانه32-کیلوگرم117256,850 تومان2024/3/18 | 20:58
123400010هاش سبک سایز 34 سانتی مترکارخانه34-کیلوگرم126056,850 تومان2024/3/18 | 20:58
123600010هاش سبک سایز 36 سانتی مترکارخانه36-کیلوگرم13442024/3/18 | 20:58
124000010هاش سبک سایز 40 سانتی مترکارخانه40-کیلوگرم150056,850 تومان2024/3/18 | 20:58
124500010هاش سبک سایز 45 سانتی مترکارخانه45-کیلوگرم16802023/9/13 | 17:28
125000010هاش سبک سایز 50 سانتی مترکارخانه50-کیلوگرم18602024/3/18 | 20:58
125500010هاش سبک سایز 55 سانتی مترکارخانه55-کیلوگرم19922023/9/13 | 17:28
126000010هاش سبک سایز 60 سانتی مترکارخانه60-کیلوگرم21362023/9/13 | 17:28
121401020هاش سنگین 14 ذوب آهن 12 متریکارخانه1412 متریکیلوگرم3902024/3/18 | 20:58
121601020هاش سنگین 16 ذوب آهن 12 متریکارخانه1612 متریکیلوگرم5002024/3/5 | 02:02
121801020هاش سنگین 18 ذوب آهن 12 متریکارخانه1812 متریکیلوگرم59030,000 تومان2024/3/18 | 20:58
122001020هاش سنگین 20 ذوب آهن 12 متریکارخانه2012 متریکیلوگرم72053,000 تومان2024/3/18 | 20:58
123001020هاش سنگین 30 ذوب آهن 12 متریکارخانه3012 متریکیلوگرم13702024/3/18 | 20:58
121000020هاش سنگین سایز 10 سانتی مترکارخانه10-کیلوگرم24555,000 تومان2024/3/18 | 20:58
121200020هاش سنگین سایز 12 سانتی مترکارخانه12-کیلوگرم32155,000 تومان2024/3/18 | 20:58
121400020هاش سنگین سایز 14 سانتی مترکارخانه14-کیلوگرم40527,000 تومان2024/3/18 | 20:58
121600020هاش سنگین سایز 16 سانتی مترکارخانه16-کیلوگرم51227,000 تومان2024/3/18 | 20:58
121800020هاش سنگین سایز 18 سانتی مترکارخانه18-کیلوگرم61527,000 تومان2024/3/18 | 20:58
122000020هاش سنگین سایز 20 سانتی مترکارخانه20-کیلوگرم73650,400 تومان2024/3/18 | 20:58
122200020هاش سنگین سایز 22 سانتی مترکارخانه22-کیلوگرم85850,400 تومان2024/3/18 | 20:58
122400020هاش سنگین سایز 24 سانتی مترکارخانه24-کیلوگرم99952,200 تومان2024/3/18 | 20:58
122600020هاش سنگین سایز 26 سانتی مترکارخانه26-کیلوگرم111656,850 تومان2024/3/18 | 20:58
122800020هاش سنگین سایز 28 سانتی مترکارخانه28-کیلوگرم123656,850 تومان2024/3/18 | 20:58
123000020هاش سنگین سایز 30 سانتی مترکارخانه30-کیلوگرم140457,800 تومان2024/3/5 | 00:38
123200020هاش سنگین سایز 32 سانتی مترکارخانه32-کیلوگرم152454,100 تومان2024/3/18 | 20:58
123400020هاش سنگین سایز 34 سانتی مترکارخانه34-کیلوگرم160856,850 تومان2024/3/18 | 20:58
123600020هاش سنگین سایز 36 سانتی مترکارخانه36-کیلوگرم17042023/9/13 | 17:23
124000020هاش سنگین سایز 40 سانتی مترکارخانه40-کیلوگرم186056,850 تومان2024/3/18 | 20:58
124500020هاش سنگین سایز 45 سانتی مترکارخانه45-کیلوگرم20522023/9/13 | 17:23
125000020هاش سنگین سایز 50 سانتی مترکارخانه50-کیلوگرم22442023/9/13 | 17:23
125500020هاش سنگین سایز 55 سانتی مترکارخانه55-کیلوگرم23882023/9/13 | 17:23
126000020هاش سنگین سایز 60 سانتی مترکارخانه60-کیلوگرم25442023/9/13 | 17:23

ذوب آهن

ذوب آهن اصفهان

امروز: شنبه 2024/05/25

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزطول شاخهواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
101201012تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1212 متریشاخه1354,403,669 تومان2024/3/18 | 23:15
101201011تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1212 متریشاخه1354,678,900 تومان2024/3/18 | 23:15
101201010تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانهکارخانه1212 متریکیلوگرم2200032,110 تومان2024/3/18 | 23:15
111201010تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانهکارخانه12نرمالکیلوگرم220002023/12/30 | 17:20
101401012تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1412 متریشاخه1554,770,642 تومان2024/3/18 | 23:15
101401011تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1412 متریشاخه1554,862,390 تومان2024/3/18 | 23:15
101401010تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانهکارخانه1412 متریکیلوگرم2200031,192 تومان2024/3/18 | 23:15
111401010تیرآهن 14 IPE نرمال تحویل کارخانهکارخانه14نرمالکیلوگرم220002023/9/13 | 18:00
101601012تیرآهن 16 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1612 متریشاخه1905,504,587 تومان2024/3/18 | 23:15
101601011تیرآهن 16 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1612 متریشاخه1905,504,590 تومان2024/3/18 | 23:15
101601010تیرآهن 16 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانهکارخانه1612 متریکیلوگرم2200028,899 تومان2024/3/18 | 23:15
111601010تیرآهن 16 IPE نرمال تحویل کارخانهکارخانه16نرمالکیلوگرم220002023/9/13 | 18:00
101801012تیرآهن 18 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1812 متریشاخه2306,422,018 تومان2024/3/18 | 23:15
101801011تیرآهن 18 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1812 متریشاخه2306,422,020 تومان2024/3/18 | 23:15
101801010تیرآهن 18 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانهکارخانه1812 متریکیلوگرم2200028,440 تومان2024/3/18 | 23:15
111801010تیرآهن 18 IPE نرمال تحویل کارخانهکارخانه18نرمالکیلوگرم220002023/9/13 | 18:00
102001012تیرآهن 20 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2012 متریشاخه27510,300,000 تومان2024/3/18 | 23:24
102001011تیرآهن 20 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران2012 متریشاخه2759,357,800 تومان2024/3/18 | 23:15
102001010تیرآهن 20 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانهکارخانه2012 متریکیلوگرم2200033,944 تومان2024/3/18 | 23:15
112001010تیرآهن 20 IPE نرمال تحویل کارخانهکارخانه20نرمالکیلوگرم220002023/9/13 | 18:00
102201012تیرآهن 22 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2212 متریشاخه32010,900,000 تومان2024/3/18 | 23:15
102201011تیرآهن 22 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران2212 متریشاخه32010,733,950 تومان2024/3/18 | 23:15
102201010تیرآهن 22 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانهکارخانه2212 متریکیلوگرم2200033,944 تومان2024/3/18 | 23:15
112201010تیرآهن 22 IPE نرمال تحویل کارخانهکارخانه22نرمالکیلوگرم220002023/9/13 | 18:00
102401012تیرآهن 24 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2412 متریشاخه37010,900,000 تومان2024/3/18 | 23:15
102401011تیرآهن 24 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران2412 متریشاخه3702023/12/30 | 17:13
102401010تیرآهن 24 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانهکارخانه2412 متریکیلوگرم2200029,357 تومان2024/3/18 | 23:15
112401010تیرآهن 24 IPE نرمال تحویل کارخانهکارخانه24نرمالکیلوگرم220002023/9/13 | 18:00
102701012تیرآهن 27 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2712 متریشاخه43512,660,550 تومان2024/3/18 | 23:15
102701011تیرآهن 27 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران2712 متریشاخه43512,844,040 تومان2024/3/18 | 23:15
102701010تیرآهن 27 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانهکارخانه2712 متریکیلوگرم2200029,357 تومان2024/3/18 | 23:15
112701010تیرآهن 27 IPE نرمال تحویل کارخانهکارخانه27نرمالکیلوگرم220002023/9/13 | 18:00
103001012تیرآهن 30 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان3012 متریشاخه50014,954,128 تومان2024/3/18 | 23:15
103001011تیرآهن 30 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران3012 متریشاخه50015,137,620 تومان2024/3/18 | 23:15
103001010تیرآهن 30 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانهکارخانه3012 متریکیلوگرم2200030,275 تومان2024/3/18 | 23:15
113001010تیرآهن 30 IPE نرمال تحویل کارخانهکارخانه30نرمالکیلوگرم220002023/9/13 | 18:00

هر آنچه لازم است در خصوص تیرآهن بدانید

تیرآهن از بهترین و باکیفیت‌ترین متریال و مصالح برای مقاوم‌سازی و استحکام بخشیدن به سازه‌ها و پروژه‌های ساختمانی و مسکونی به شمار می‌رود. این مدل از مصالح فلزی از شناخته‌شده‌ترین پروفیل‌ها به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز و ساختمان‌سازی محسوب می‌شوند.

تیرآهن‌ها متناسب با نحوه کاربرد و نوع نیاز در ابعاد و اندازه‌های مختلفی طراحی و تولید می‌شوند. در این زمینه باید خاطرنشان نمود که دسته‌بندی و طبقه‌بندی این مدل از مقاطع فولادی عموماً بر اساس نوع بال‌ها، اندازه، استانداردهای تولید و شکل آن صورت می‌گیرد.

لازم به ذکر است که تیرآهن ها به علت برخورداری از ساختار و بافت محکم و بادوام، قابلیت تحمل وزن سازه های ساختمانی را به بهترین نحو امکان پذیر می سازند. مقاومت و استحکام بسیار بالا در برابر تنش ها و خمش را می‌توان از نقاط عطف این مدل از مصالح فلزی پرکاربرد برشمرد.

رونق ساخت‌وسازها در سال‌های اخیر و لزوم مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی سازه‌ها و بناها، استفاده از آهن و تیرآهن را شتاب و سرعت بالایی بخشیده است. انعطاف‌پذیری بالا و مقاومت مطلوب در برابر عوامل خارجی، به انضمام پایداری و ثبات بالا، از عمده‌ترین دلایل استفاده از مقاطع فولادی در سازه‌ها و پروژه‌های مختلف است.

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

خرید تیرآهن برای سازه‌ها و بناهای دارای اسکلت فلزی، از ارکان مهم و اساسی محسوب می‌شود. همچنین، قابلیت استفاده از این محصولات به‌عنوان تیر یا ستون در سازه و بنا وجود دارد. در کشور ما، مقاطع فولادی از جمله کالاهای پر استفاده و پرمصرف به شمار می‌روند. ضمناً، پوشش سقف‌ها و مقاوم‌سازی زیر ساخت‌های پل‌ها، از دیگر موارد کاربرد رایج و متداول این نمونه از مصالح فلزی قلمداد می‌گردد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در ادامه مطلب اطلاعاتی مفید و کاربردی در مورد این مقاطع را با شما به اشتراک بگذاریم.

تیرآهن چیست؟

تیرآهن را می‌توان یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی دانست که در طراحی و ساخت پروژه‌های مختلف از آن استفاده می‌شود. این محصول اولین‌بار توسط یک شرکت آمریکایی به نام Bethehem به بازار معرفی شد و باگذشت زمان به دلیل کارایی و کیفیت بالا توانست جایگاه ویژه‌ای در بین مصالح مصرفی پیدا کند. برای ساخت این پروفیل‌ها از آلیاژهای مختلف استفاده می‌شود. به این نکته توجه داشته باشید که سطح مقطع این مصالح به شکل H و L است و وظیفه اصلی آن‌ها حفظ استحکام و تحمل وزن وارده به بخش‌های مختلف یک سازه است. در ادامه به بخش‌های اصلی تشکیل‌دهنده اشاره کرده و توضیحات مختصری در مورد هر کدام ارائه می‌کنیم.

جان تیرآهن

جان یا همان بخش مرکزی و اصلی تیرآهن که بین سر و انتهای آن واقع شده و وظیفه تحمل بار و انتقال آن به سایر قسمت‌های سازه را برعهده دارد.

بال تیرآهن

بخشی که به‌صورت افقی و موازی در دو طرف جان قرار گرفته است. ضخامت این قسمت از جان کمتر است؛ اما عرض بیشتری نسبت به آن دارد. دلیل اصلی طراحی این چنینی بال، افزایش استحکام و سختی برای تحمل بیشتر بار است.

انواع تیر آهن بر اساس استاندارد ساخت

انواع تیر آهن بر اساس استاندارد ساخت

تیرآهن استاندارد IPE

تیرآهن IPE یکی از انواع مقاطع فولادی رایج و پراستفاده در بازار آهن‌آلات کشور ما به‌حساب می‌آید. در فرایند طراحی و ساخت این محصول از استانداردهای معتبر کشورهای اروپایی بهره گرفته می‌شود. این مدل از مقاطع فولادی در بازارهای ایران و کشورهای اروپایی بسیار کاربرد دارند. به طور معمول، این محصولات از آلیاژهای فولادی باکیفیت و به روش نورد گرم تولید می‌شوند. کیفیت ساخت بالا، دوام و استحکام بالا در برابر عوامل محیطی و شیمیایی، و ثابت‌بودن ضخامت مربوط به بال‌های انتهایی و ابتدایی، از مهم‌ترین ویژگی‌های تیرآهن ipe است. همچنین، ارتفاع استاندارد این مدل در حدود ۸۰ الی ۶۰۰ میلیمتر است.

تیرآهن استاندارد IPB

از مشخصات ظاهری این مدل می‌توان به باله‌های پهن و عرض بالای آن اشاره نمود. در مقایسه با دیگر مدل‌ها،  IPB از طول باله‌های بیشتری برخوردار است. شکل و فرم ظاهری این محصول همانند حرف H انگلیسی است. برخورداری از مقاومت و استحکام سطحی بسیار بالا، از مهم‌ترین ویژگی‌های مقاطع فولادی از نوع IPB تلقی می‌گردد. در این زمینه باید خاطرنشان نمود که در حوزه آهن‌آلات از این مدل با عنوان تیرآهن یا بال‌پهن نیز نام‌برده می‌شود. برخورداری از وزن سبک و استفاده در ستون‌ها و خرپاها، از دیگر ویژگی‌های مهم این محصولات است.

تیرآهن استاندارد INP

تیرآهن‌های INP از مصالح فلزی و مقاطع فولادی بسیار پرکاربرد و پراستفاده در حوزه بازار آهن‌آلات به شمار می‌روند. از لحاظ فرم ظاهری، این محصول شکلی شبیه به حرف I انگلیسی دارد. همچنین، INP بر اساس استانداردهای معتبر کشورهای روسیه و چین ساخته‌وپرداخته می‌شود. استفاده در سازه‌های مختلف نظیر برج‌سازی، اسکله‌سازی و پل‌سازی، از مهم‌ترین موارد کاربرد  inp تلقی می‌گردد. قابلیت نصب و اجرا در بناهای دارای ارتفاع زیاد، سهولت در نصب و پیاده‌سازی و عدم اشغال فضای زیاد، از دیگر ویژگی‌های تیر به شمار می‌آید.

مزایای به‌کارگیری مقاطع فلزی

تیرآهن یکی از محصولات پرکاربرد فلزی است که استفاده از آن در صنایع مختلف مزایای متعددی دارد که در این بخش به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

صرفه‌جویی در هزینه‌ها

درصورتی‌که برای اجرای پروژه‌های مختلف از این پروفیل‌ها استفاده کنید زمان ساخت سازه به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کنید. این امر موجب می‌شود تا هزینه‌های اجرایی مثل پرداخت دستمزد کارگران کمتر شود. به همین دلیل است که بسیاری سازندگان از این مصالح استفاده می‌کنند.

افزایش استحکام و پایداری

آهن و کربن اصلی‌ترین مواد اولیه به‌کاررفته شده در فرایند ساخت این محصول هستند که مقاومت آن را در برابر بارهای استاتیک و داینامیک افزایش می‌دهند. در نتیجه هنگام وقوع حوادثی مثل زلزله و طوفان‌های شدید آسیبی به سازه وارد نمی‌شود. مزایای استفاده از تیرآهن

مقاومت در برابر آتش

تیرآهن به دلیل نقطه ذوب بالا، در مقابل آتش مقاومت دارد. این ویژگی باعث می‌شود که در شرایط حریق، سازه‌ها به مدت‌زمان بیشتری ایمنی داشته باشند و این امر می‌تواند از خسارات جانی و مالی جلوگیری کند. علاوه بر این می‌توان با پوشاندن سطح این مقاطع با استفاده از رنگ‌های مخصوص میزان گفته شده را افزایش داد و از بروز حوادث مختلف جلوگیری کرد. البته به این نکته توجه داشته باشید که انجام چنین کاری روی هزینه‌های تمام شده پروژه تأثیر مستقیم دارد.

انعطاف‌پذیری در طراحی

تیرآهن به دلیل انعطاف‌پذیری و وزن کم خود، امکان طراحی و اجرای سازه‌های پیچیده و نوآورانه را فراهم می‌کند. این امر به مهندسان اجازه می‌دهد تا طرح‌هایی با خلاقیت بیشتری ایجاد کنند. شاید بتوان گفت اصلی‌ترین دلیل که در بسیاری از پروژه‌ها از این مصالح استفاده می‌شود همین موضوع است.

انواع تیرآهن بر اساس سایزبندی

یکی دیگر از روش‌های دسته‌بندی تیرآهن‌ها بر اساس سایز آن‌ها است. به‌طورکلی این پروفیل‌ها از سایز 8 تا 60 تولید می‌شوند؛ ولی به دلیل کاربرد کمتر آن‌ها، در ادامه فقط در مورد سایزهای 12،14،16 و 18 اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می‌دهیم.

سایز 12

پروفیل سایز 12 بر اساس استاندارد IPE طراحی و تولید شده و به‌عنوان یکی از پرکاربردترین پروفیل‌ها در ساخت سازه‌های مختلف از آن استفاده می‌شود. طول بال‌ها در این تیرآهن 64 میلی‌متر است. از این مقاطع می‌توان در ساخت سقف، ستون و تیر استفاده کرد. به این نکته توجه داشته باشید این تیرها مناسب پروژه‌های کوچک هستند. به کارگیری آن‌ها در سازه‌های بزرگ به‌هیچ‌عنوان توصیه نمی‌شود.

سایز 14

تیر سایز 14، بال‌هایی 74 میلی‌متری دارد که موجب افزایش وزن و استحکام آن می‌شود. وزن هر شاخه 12 متری از آن به طور تقریبی 155 کیلوگرم است. به دلیل نوع طراحی خاص می‌توان از این پروفیل‌ها در ساخت نعل، خرپا، تیر و ستون استفاده کرد. اگر قصد دارید مقاومت سازه‌های سبک را افزایش دهید این تیرها می‌توانند انتخاب مناسبی باشند.

سایز 16

طول بال‌های سایز 16 نیز 74 میلی‌متر است؛ اما به دلیل تراکم بیشتر، از مقاومت و وزن بالاتری برخوردار هستند. جالب است بدانید این تیرها بر اساس استانداردهای مختلفی تولید می‌شوند. به همین دلیل وزن آن‌ها به‌ازای هر متر می‌تواند بین 15.8 تا 41.6 کیلوگرم باشد. از این نوع برای ساخت سازه‌های بزرگ، نعل‌درگاه، خرپا و نعل زنبوری استفاده می‌شود. تیرآهن سایز 16

سایز 18

طول بال‌های سایز 18 معادل 91 میلی‌متر است. به همین دلیل مقاومت و وزن بیشتری دارند. به دلیل وجود استانداردهای مختلف برای تولید این محصول، وزن هر متر از آن می‌تواند چیزی بین 18.8 تا 49.1 باشد. به همین دلیل است که از آن می‌توان برای ساخت سازه‌های بزرگ استفاده کرد؛ زیرا در برابر نیروهای خمشی و تنش، مقاومت قابل‌قبولی دارد.

انواع تیرآهن بر حسب محل ساخت

در ادامه قصد داریم تا شما را با دو نمونه از محبوب‌ترین تولیدی‌های  داخل کشور خود در استان‌های مازندران و اصفهان آشنا کنیم و به معرفی وزن و نیز قیمت آنها از جمله قیمت آهن‌آلات اصفهان بپردازیم. این محصولات به لحاظ کیفیت از رقبای خارجی خود چیزی کم نداشته و توانسته‌اند بخش عظیمی از نیاز داخلی و حتی خارجی را نیز تأمین نمایند:

تیرآهن فایکو

این تیرها در کارخانه مازندران تحت عنوان مجتمع فولاد فایکو یا همان شرکت فولاد البرز ایرانیان در سایزبندی ۱۴ الی ۲۴ و تا حداکثر طول ۱۲ متر تولید می‌شوند. محبوبیت  آن‌ها به حدی زیاد شده که تعجب خیلی‌ها را برانگیخته است! مهم‌ترین دلیل این محبوبیت را می‌توان در کیفیت آهن فایکو دانست، چرا که ساختار آن‌ها از  مقاومت بالایی برخوردار است که برای مناطق پر رطوبت به گزینه‌ای بسیار مناسب تبدیل شده‌اند. همچنین در اتصالات جوشکاری تیر فایکو شرایط برای کنترل خط جریان فراهم شده است. به دلیل نیاز به برق پایین در برش‌کاری و دیگر اتصالات تیرآهن فایکو، آن‌ها همچنین به‌عنوان گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه شناخته می‌شوند. در کل این تیرها بارها تحت شرایط کاملاً استاندارد آزمایش شده‌اند تا از خاصیت‌های موجود در آن‌ها که به طور مختصر شرح دادیم، اطمینان حاصل گردد.

وزن تیرآهن فایکو

تیرآهن فایکو در انواع ۱۴ تا ۲۴ تولید می‌شوند و هر یک از سایز، تعداد شاخه و وزن متفاوتی برخوردار است. به‌طورکلی وزن تیرآهن فایکو با طول شاخه‌ها رابطه مستقیم داشته و به‌صورت زیر است: سایز ۱۴ فایکو با وزن ۱۲۵ و ۱۵۵ کیلوگرم سایز ۱۶ فایکو با وزن ۱۷۰ کیلوگرم سایز ۱۸ فایکو با وزن ۲۰۰ کیلوگرم سایز ۲۰ فایکو با وزن ۲۵۰ کیلوگرم سایز ۲۲ فایکو با وزن ۳۰۵ کیلوگرم سایز ۲۴ فایکو با وزن ۳۵۳ کیلوگرم

قیمت تیر فایکو امروز

طبیعی است که قیمت  فایکو نیز باتوجه‌به مقدار متریال به‌کاررفته در آن و وزن نهایی، متغیر باشد؛ همچنین این تیرها در درجه‌بندی‌های متفاوتی تولید می‌شوند و به‌طورقطع  درجه ۱ آن‌هاگران‌تر از درجات ۲ و ۳ است. اما بااین‌حال عامل اصلی تعیین  قیمت روز ارزهای دلار و یورو است و از آن جایی که این ارزها به طور مداوم در نوسان‌اند، بایستی برای استعلام دقیق قیمت با کارشناسان فروشگاه آهن هایپر در ارتباط باشید.

تیرآهن اصفهان

تیرآهن اصفهان محصولی از کارخانه ذوب‌آهن اصفهان است که در حال حاضر بزرگ‌ترین کارخانه تولیدکننده فولاد ساختمانی و ریل و در کل دومین کارخانه بزرگ کشور پس از فولاد مبارکه در ایران به‌حساب می‌آید. تیر اصفهان از محبوبیت بالایی برخوردار است و باکیفیت‌ترین محصولات بازار به شمار می‌رود. پروژه‌هایی که در مرکز شهر فعالیت دارند؛ محصولات موردنیاز جهت ساخت‌وساز از برند اصفهان تهیه خواهند کرد. در نظر داشته باشید که محصولات فولادی تولیدی ذوب‌آهن معمولاً به‌صورت شاخه‌ای که به‌صورت بسته‌بندی‌شده با طول‌ها و سایزهای مشخص و یکسان است. حداقل بسته آن دارای دو پلاک است که مشخصات محصول همچون شماره ذوب، سایز، طول، زمان تولید و … را ذکر کرده است. همچنین تمامی محصولات گواهینامه فنی نیز ارائه می‌شود. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت کارخانه ذوب‌آهن اصفهان از جمله تولیدکنندگان اصلی این محصول در کشور محسوب می‌شود که با رعایت استانداردهای داخلی و بین‌المللی توانسته است تیر را در سایزهای متنوعی تولید و عرضه کند. مقاطع این کارخانه در سایز 12 تا 30 و تحت استانداردهای مطرح جهانی و بین‌المللی تولید می‌شوند. آرم ESCO نیز نماد منحصربه‌فرد و نشانه اصالت این تیرآهن‌ها است.

قیمت تیرآهن اصفهان

قیمت آهن‌آلات اصفهان نیز به طبع باتوجه‌به طول، ابعاد، وزن و درجه کیفیتشان متغیر است و لازم است تا به‌صورت به‌روز محاسبه شود.

نحوه ساخت و تولید

نحوه ساخت و تولید اصلی‌ترین روش تولید تیرها بر اساس نورد است. برای این کار شمش‌ها باید وارد کوره‌هایی با دمای 1100 درجه سانتی‌گراد شده تا پخته ‌شوند. پس از این مرحله برای نازک شدن قطر شمش‌ها و افزایش طول، عملیات رافینگ روی آن‌ها انجام می‌شود. در نهایت قطعات تغییر شکل داده شده وارد قفسه نورد می‌شوند که شامل سه بخش ابتدایی، میانی و پایانی است. در مرحله ابتدایی، سطح مقطع کاهش پیدا کرده و بر طول افزوده می‌شود؛ اما در مرحله میانی و پایانی، شکل و فرم محصول تغییر می‌کند. دلیل اصلی فرایندهای انجام شده، افزایش میزان مقاومت کششی، دوام و استحکام پروفیل‌های تولید شده است تا بتوانند وزن سازه‌ها و فشارهای وارده را به‌خوبی تحمل کنند.

پارامترهای موثر بر قیمت تیر آهن

همان‌طور که گفتیم از این پروفیل‌ها در ساخت سازه‌های مختلفی استفاده می‌شود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این بخش برخی از پارامترهایی که بر قیمت آن تأثیرگذار هستند را بررسی کنیم.

سایز

اولین عامل تأثیرگذار سایز است. هرچه این میزان بزرگ‌تر باشد، وزن پروفیل و موارد اولیه مصرف شده برای تولید آن افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه قیمت نهایی تولید نیز بیشتر خواهد شد.

هزینه حمل و  نقل

هزینه حمل و نقل یکی دیگر از پارامترهای مؤثری است که می‌تواند موجب افزایش قیمت شود. به این نکته توجه داشته باشید که هر چه بعد مسافت بین مبدأ و مقصد بیشتر شود، میزان سوخت مصرفی افزایش پیدا کرده و در نتیجه قیمت نهایی محصول نیز بیشتر می‌شود.

میزان عرضه  و تقاضا

اگر میزان عرضه و تقاضا در سطح کشور یا جهان به شکل چشمگیری دستخوش تغییر شود، نوسانات قیمت در محصول نهایی ایجاد می‌شود. به طور مثال اگر تقاضا برای تیرآهن افزایش پیدا کند و میزان تولید کافی نباشد، مصرف‌کنندگان برای تأمین نیازهای خود قیمت‌های بالاتری را پیشنهاد می‌دهند.

نوسانات ارزی

علاوه بر موارد گفته شده، نرخ ارز و تغییرات آن نیز می‌تواند روی قیمت‌ها تأثیرگذار باشد؛ زیرا تیرآهن بر اساس قیمت‌های جهانی در بازار کشور به فروش می‌رسد. پس در هنگام تهیه حتماً به این نکته توجه ویژه‌ای داشته باشید.

پارامترهای موثر بر قیمت تیر آهن

خرید آهن

همان‌طور که ذکر شد مهم‌ترین و اصلی‌ترین المان مورداستفاده در اسکلت‌بندی ساختمان‌ها تیرآهن هستند. بدون شک مجموعه آهن هایپر که در زمینه ارائه انواع این مقاطع فعالیت دارد؛ باتوجه‌به تجربه بالایی که این مجموعه دارد به‌راحتی می‌تواند محصولات موردنیاز بازار را ارائه دهد. باتوجه‌به اینکه تهیه و خریدGirder از مجموعه آهن هایپر بدون واسطه. به‌صورت مستقیم است؛ بنابراین آن را با قیمت مناسب ارائه می‌دهد که موجب مشتریان در هنگام خرید ا تصمیم بهتری بگیرند همچنین در این مجموعه قیمت آهن‌آلات اصفهان نیز مطابق با قیمت مصوب کارخانه عرضه می‌شود. قیمت تیرآهن از جمله فاکتورهای بسیار مهم است که پارامترهایی مختلفی از جمله: مواد اولیه مورداستفاده در ساخت، کیفیت کالا و مقدار تیراژ و … تاثیر دارد.  که تمامی خریداران در زمان تهیه و سفارش محصولات را مورد بررسی قرار می‌دهند. تمامی افراد تمایل دارند تا با توجه به هزینه و بودجه ای که پرداخت می کنند؛ محصولات با کیفیتی را تهیه نمائید. به همین خاطر مجموعه تخصصی آهن هایپر قیمت تیرآهن و نیز قیمت هاش را به صورت آنلاین و به روز در وبسایت https://ahanhyper.com/ درج کرده است. شما عزیزان با اطمینان خاطر می توانید این مقاطع را تهیه کرده و از نظر اقتصادی دغدغه ای نداشته باشید. باتوجه‌به اینکه امروزه فروشگاه‌های بسیاری هستند که جهت فروش و عرضه انواع مقاطع فولادی فعالیت دارند؛ خرید تیرآهن تا حدودی دشوار است. باید حتماً سعی کنید این مقاطع فولادی را از فروشگاه‌های معتبر و شناخته شده تهیه نمایید تا دغدغه‌ای بابت کیفیت و مرغوب بودن محصول نداشته باشید. درصورتی‌که اطلاعات کامل از این محصولات نداشته باشید؛ می‌توانید جهت دریافت مشاوره رایگان از طریق شماره‌های ذکر شده با کارشناسان فروش مجموعه در تماس باشید. شما مخاطبان گرامی از سراسر ایران می توانید از طریق وب سایت https://ahanhyper.com/ جهت سفارش و خرید تیرآهن در سایزهای  ۱۲،  ۱۴،  ۱۶، اهن 18، تیر اهن ۲۰، تیرآهن ۲۲،  ۲۴،  ۲۷ و تیرآهن ۳۰ و دیگر مقاطع فولادی اقدام نمایید. محصولات با کیفیتی را تهیه کرده و در کاربردهای مد نظر خود از آن بهره مند شوید.  در نظر داشته باشید تمامی محصولاتی که توسط این مجموعه عرضه و ارائه می گردد؛ توسط برترین و مطرح ترین تولیدکنندگان داخلی و خارجی تولید و ساخته شده اند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

نمایش 1–12 از 120 نتیجه

نمایش 9 24 36

آخرین تغییرات تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان

[suncode_price_chart_uniq id=”3252″]     سلام علیکم و ………..♥

تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهان

4,403,669 تومان

تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهان

تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان به گونه ای طراحی شده است که با داشتن وزن نسبتا پایین، مقاومت بسیار خوبی را از خود در برابر عوامل خارجی نشان دهد. به طور کلی تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان به علت ویژگی ها و مزایایی که دارد، در صنایع ساختمان سازی و حتی سوله سازی به وفور مورد استفاده قرار می گیرد. اما ویژگی ها و مزایای استفاده از این تیرآهن چیست؟ روند تولید تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان به چه صورتی است؟ تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهان

استاندارد به کار رفته در تولید تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان

پیش از آنکه به بیان ویژگی ها و مزایای استفاده از تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان بپردازیم، بهتر است در وهله اول با استاندارد به کار رفته در طراحی و تولید این محصول بیشتر آشنا شویم. به طور کلی شرکت ذوب آهن اصفهان در طراحی و تولید این نوع از محصولات خود از استاندارد IPE استفاده می کند.
تیرآهن هایی که مطابق با این استاندارد ها تولید می شوند، عمدتا دارای بال هایی با ضخامت یکسان هستند.
عمدتا کشور های اروپایی و خاورمیانه به خصوص کشور ایران، استاندارد IPE را در ساختار تیرآهن های خود به کار می گیرند. این در حالی است که کشورهایی مانند چین و روسیه استاندارد INP را برای تولید تیرآهن های به کار می گیرند. در این استاندارد برخلاف استاندارد IPE ضخامت بال ها از لبه تا جان تیر در حال تغییر است. شما کاربر گرامی می توانید برای شناخت بیشتر در خصوص مشخصات تیرآهن های IPE و INP و مقایسه ها آنها با یکدیگر و شناخت تفاوت های بین آنها به مطالعه مقاله تخصصی " تفاوت تیرآهن IPB و IPE و INP در چیست ؟ " بپردازید.

ویژگی های تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهان

به طور کلی تیرآهن IPE 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان از ویژگی های متعددی برخوردار است. از جمله ویژگی ها و مزایای استفاده از تیرآهن IPE 12 می توان به موارد زیر اشاره کرد:

توسعه سازه

یکی از مزایای استفاده از تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان، توسعه سازه است. به طور کلی استفاده از این نوع تیرآهن ها سبب می شود تا امکان توسعه و یا تغییر سازه وجود داشته باشد. به طور کلی گاهی اوقات به علت اشتباه در طراحی این نیاز احساس می شود که سازه طراحی شده تغییر کند. از آنجایی که این تیرآهن ها عمدتا به وسیله پیچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند، امکان تغییر سازه به راحتی وجود دارد.

سرعت اجرای بالا

از دیگر ویژگی های تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان می توان به سرعت اجرای بالای آن اشاره کرد. همانطور که گفته شد، اکثر تیرآهن ها به منظر تشکیل یک سازه به واسطه پیچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند. این نحوه اتصال در مقایسه با فرآیند جوشکاری سریع تر انجام می شود. به همین دلیل است که استفاده از تیرآهن در سازه های خرپایی و اسکلت های ساختمانی بسیار رایج است.   تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهان

معایب استفاده از تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان

همانطور که استفاده از تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان مزیت هایی دارد، معایبی نیز دارد. به طور کلی پیش از خرید تیرآهن باید هم به مزایا و هم به معایب تیرآهن توجه بسیار زیادی شود. از جمله معایب استفاده از تیرآهن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مقاومت بسیار پایین در درجه حرارت های بالا

یکی از معایب تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان، مقاومت بسیار پایین آن در درجه حرارت های بسیار بالا است. به طور کلی اسکلت های فلزی که در ساختمان ها و سوله ها مورد استفاده قرار می گیرد، در هنگام آتش سوزی مقاومت خود را از دست داده و به مرور شروع به تخریب شدن می کنند.
عمدتا با افزایش دما فلز ماهیت پلاستیکی به خود گرفته و دیگر استحکام سابق را نخواهد داشت.

مقاومت پایین در برابر رطوبت

از دیگر معایب تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان می توان به مقاومت بسیار پایین آن در برابر رطوبت اشاره کرد. عمدتا فلز به طور ذاتی در برابر رطوبت از خود مقاومتی را نشان نمی دهد و در صورتی که در معرض آن قرار گیرد دچار خوردگی شده و استحکام خود را از دست می دهد. به همین دلیل امروزه استفاده از اسکلت های فلزی در مناطقی که درجه رطوبت بسیار بالا است، توصیه نمی شود. تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهان

فرآیند تولید تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان

برخی از افراد گمان می کنند که تولید تیرآهن به واسطه جوش دادن چندین ورق در ابعاد گوناگون صورت می گیرد. این در حالی که است که تیرآهن تولید شده به این روش استحکام مناسبی نداشته و به سرعت آسیب می بیند. به منظور تولید تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان از شمش های فولادی استفاده می شود. این شمش ها در دمای بالا در کوره قرار گرفته و به این ترتیب حالت خمیری شکل پیدا می کند. به طور کلی زمانی که شمش فولادی حالت خمیری شکلی را به خود گرفت به راحتی و با کمترین خطا می توان به آن شکل داد. بنابراین پس از کوره شمش های فولادی از طریق رولیک ها به سمت غلطک ها حرکت داده می شوند. این غلطک ها در زاویه های به خصوصی قرار دارند. به این ترتیب با عبور شمش از بین آن ها، ضمن افزایش طول شمش، سطح مقطع تیرآهن که عمدتا به صورت I شکل است، شکل می گیرد. ا را افزایش داد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهران

4,678,900 تومان

تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهران

تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان از جمله پرکاربردترین تیرآهن های موجود در بازار است. به طور کلی تیرآهن های تولید شده توسط این شرکت از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بوده و در فرآیند ساخت آن ها تمامی استاندارد های لازم رعایت شده است.
عمدتا تیرآهن تولید شده توسط شرکت ذوب آهن در ساختمان سازی ها و سوله سازی ها کاربرد دارد.
از همین رو می توان گفت که محصولات تولید شده توسط این شرکت در گروه پر فروش ترین محصولات موجود در بازار شناخته می شوند. اما تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان چه ویژگی هایی دارد؟ این تیرآهن در چه بخش هایی از ساختمان سازی ها مورد استفاده قرار می گیرد؟

منظور از استاندارد IPE چیست؟

پیش از آنکه به بررسی ویژگی ها و مشخصات تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان بپردازیم، بهتر است در ابتدا با استاندارد به کار رفته در این تیرآهن بیشتر آشنا شویم. برای توضیح این استاندارد لازم است که در ابتدا با ساختار تیرآهن بیشتر آشنا شویم. به طور کلی یک تیرآهن از سه بخش اصلی تشکیل شده است که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • بال بالایی
 • جان
 • بال پایینی
طراحی و ساختار این سه بخش از تیرآهن می تواند به خوبی استاندارد و ویژگی های تیرآهن را مشخص کند. عمدتا استاندارد IPE در تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان، بیان کننده ضخامت بال بالایی و پایینی تیرآهن است. به طور کلی بال بالایی و پایینی تیرآهن هایی که مطابق با این استاندارد تولید می شوند، از ضخامت ثابتی برخوردار است. از جمله کشور هایی که از این استانداردها در ساختار تیرآهن های خود استفاده می کنند می توان به کشور های اروپایی و ایران اشاره کرد. به طور کلی این استاندارد می تواند تیرآهن هایی را تحت پوشش خود قرار دهد که ارتفاعی بین ۸۰ تا ۶۰۰ میلی متر داشته باشند. استاندارد دیگری نیز تحت عنوان استاندارد INP وجود دارد که بیشتر کشور های چین و روسیه به این استاندارد تمایل دارند.
به طور کلی استاندارد INP برخلاف استاندارد IPE بیان کننده میزان تغییر در بال تیرآهن است. به تعبیری می توان گفت که تیرآهن هایی که مطابق با این استاندارد تولید می شوند، ضخامت بال آن ها از ابتدا تا انتها با تغییر محسوسی همراه است.
مشخصات ویژگی های تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان

ویژگی ها و مشخصات تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان

همانطور که گفته شد، تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان یکی از پر کاربرد ترین تیرآهن های تولید شده توسط شرکت ذوب آهن اصفهان است. از جمله ویژگی ها و مشخصات این تیرآهن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

استحکام بسیار بالا

از جمله مهمترین ویژگی های تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان می توان به استحکام بسیار بالای این تیرآهن اشاره کرد. به طور کلی حفظ تقارن در هندسه سطح مقطع این تیرآهن و همچنین نوع هندسه به کار رفته در آن سبب شده تا این مدل از تیرآهن های تولید شده توسط شرکت ذوب آهن اصفهان، از استحکام بسیار بالایی برخوردار باشد. به طور کلی این تیر اهن 12 دارای تار خنثی در وسط تیر بوده و در برابر بارهای فشاری، کششی، برشی و خمشی استحکام بسیار خوبی را از خود نشان می دهد.
به طور کلی هر چه سطح مقطع تیرآهن بیشتر و یا به عبارتی دیگر سایز تیرآهن بیشتر باشد، تیرآهن مورد نظر از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود. بنابراین تیرآهن سایز ۱۲ از تیرآهن سایز ۱۴ استحکام کمتری دارد.

کیفیت ساخت بالا

همانطور که گفته شد، کیفیت ساخت بسیار بالای تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان سبب شده تا این تیرآهن جزء پرفروش ترین تیرآهن های موجود در بازار شناخته شود. به طور کلی شرکت ذوب آهن به منظور تولید تیرآهن های خود در ابتدا شمش های فولادی را درون کوره گرم می کند. سپس با عبور شمش فولادی از بین غلطک های اولیه طول آن ها را افزایش می دهد. تیر حاصله در بین غلطک هایی با زاویه مشخص قرار گرفته و به این ترتیب شکل سطح مقطع در تیر ایجاد شده و پروفیل تیرآهن تشکیل می شود. همانطور که گفته شد؛ پروفیل آهنی تشکیل شده عمدتا دارای سطح مقطع I شکل است. به همین دلیل این تیر ها به خوبی می توانند در برابر بارها و نیروهای خارجی از خود مقاومت نشان دهند.

نصب سریع

از دیگر ویژگی ها و مزایای استفاده از تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان می توان به نصب سریع اشاره کرد. به طور کلی اکثر تیرآهن هایی که در صنایع مورد استفاده قرار می گیرند، به منظور ساخت سازه نیازی به جوشکاری ندارند و به تنها با اتصال چندین پیچ یک سازه را تشکیل می دهند. این کار نه تنها تا حد قابل توجهی استحکام سازه را افزایش می دهد، بلکه به خوبی سرعت اجرای سازه را نیز افزایش می دهد. از همین رو می توان گفت که استفاده از تیرآهن در ساخت سازه ها می تواند سرعت اجرای ساخت را بهبود ببخشد.

تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانه

32,110 تومان

تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانه

تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان از جمله پر کاربرد ترین و پر طرفدار ترین تیرآهن های موجود در بازار است. از این تیرآهن به واسطه ویژگی هایی که دارد، می توان در صنایع گوناگون به خصوص صنایع ساختمان سازی و سوله سازی کاربرد فراوانی دارد. به طور کلی این نوع از تیرآهن های تولید شده توسط شرکت ذوب آهن اصفهان دارای ارتفاع ۱۲ سانتی متر بوده و به همین دلیل به این تیرآهن ها تیرآهن سایز ۱۲ گفته می شود. اما ویژگی های تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان چیست؟ به منظور طراحی تیرآهن ها باید به چه نکاتی توجه کرد؟ تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانه

ویژگی های تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانه

همانطور که گفته شد، ویژگی های بارز تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان سبب شده تا این دسته از محصولات جزء پرفروش ترین و پر کاربرد ترین تیرآهن های موجود در بازار قرار گیرد. از جمله ویژگی های این تیرآهن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کیفیت بسیار بالا

از جمله مهمترین ویژگی های تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان می توان به کیفیت بسیار بالای این تیرآهن ها اشاره کرد. به طور کلی شرکت ذوب آهن اصفهان در طراحی و تولید این نوع از محصولات خود از بهترین و به روز ترین تجهیزات موجود در بازار استفاده کرده است. از همین رو محصول نهایی تولید شده توسط این شرکت عمدتا از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.  

استاندارد IPE

یکی از دلایل محبوبیت استفاده از تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان، استاندارد به کار رفته در آن است. همانطور که از نام این تیرآهن ها مشخص است، در ساختار این مدل از تیرآهن های تولید شده توسط شرکت ذوب آهن اصفهان، از استاندارد IPE استفاده شده است. مطابق با این استاندارد، ضخامت بال تیر در طول آن کاملا ثابت و بدون تغییر است. تیرآهن هایی که مطابق با این استاندارد طراحی و تولید می شوند، عمدتا در کشورهای اروپایی و نیز کشورهای موجود در خاورمیانه به خصوص ایران از طرفداران بسیار زیادی برخوردار است. از همین رو تیرآهن های تولید شده با این استاندارد عموما فروش بسیار بالایی دارند.

استحکام

از جمله مهمترین ویژگی های تیرآهن IPE 12 ذوب اهن اصفهان، استحکام تیرآهن مورد نظر است. به طور کلی این تیرآهن ها عموما دارای سطح مقطع I شکل هستند. به کار گیری این سطح مقطع در ساختار این تیرآهن سبب می شود تا ممان اینرسی سازه به طور قابل توجهی افزایش پیدا کند. با افزایش مقدار ممان اینرسی به طور قابل توجهی میزان تنش وارد شده بر سطح مقطع تیرآهن چه از نوع برشی و چه از نوع خمشی به طور قابل توجهی کاهش پیدا کند. به این ترتیب می توان گفت که استفاده از این سطح مقطع در تیرآهن ها سبب افزایش استحکام ان ها می شود. تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانه

نحوه طراحی و انتخاب تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان

به طور کلی به منظور طراحی و ساخت تیرآهن IPE 12 ذوب اهن اصفهان باید به نکات متعددی توجه شود که از جمله این نکات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

میزان بار وارد شده به تیرآهن

از جمله مهمترین نکاتی که باید در هنگام طراحی و تولید تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان مد نظر قرار گیرد، می توان به میزان بار وارد شده به ان اشاره کرد. به طور کلی به منظور تعیین سایز اندازه تیرآهن عموما باید بیشترین نیروی خمشی و برشی موجود در سطح تیر ملاک قرار گیرد. به همین منظور در تیر به صورت فرضی مقطع های گوناگونی زده می شود. در هر یک از این مقطع ها میزان ممان خمشی و نیروی برشی محاسبه می گردد. به این ترتیب مهندسین می توانند با کوچکترین دقت نقاط بحرانی تیرآهن های خود را پیدا کنند. در مرحله بعد انتخاب تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان باید ماکزیمم تنش خمشی و برشی محاسبه گردد. برای این کار باید به سطح مقطع تیرآهن توجه شود. عمدتا ماکزیمم تنش وارد شده از طرف بارهای خمشی بر روی لبه های تیرآهن بوده و ماکزیمم تنش ناشی از نیروهای برشی در مرکز سطح مقطع تیرآهن اتفاق می افتد. تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانه

نوع تکیه گاه مورد استفاده در تیرآهن

از دیگر عواملی که پیش از انتخاب و طراحی تیرآهن IPE 12 ذوب اهن اصفهان باید تحت بررسی قرار گیرد، می توان به نوع تکیه گاه مورد استفاده اشاره کرد. به طور کلی تکیه گاه هایی که در طراحی و انتخاب تیرآهن ها مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند به طور مستقیم در میزان ماکزیمم بار وارد شده به تیرآهن موثر واقع شوند. از جمله تکیه گاه هایی که برای تیرآهن ها مورد استفاده قرار می گیرد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • مفصلی: این نوع از تکیه گاه ها تنها می توانند نیرو را در جهت های افقی و عمودی تحمل کنند. عمدتا این نوع از تکیه گاه ها توانایی چرخش در یک راستا را دارند.
 • جوشی: این نوع از تکیه گاه ها از جمله تکیه گاه های پر کاربرد تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان است. عمدتا این تیرآهن قادر است تمامی نیروهای وارد شده به تیرآهن، چه به صورت ممان خمشی و چه به صورت بارگذاری محوری و عرضی را تحمل کند.
 • غلتکی: ساده ترین نوع تکیه گاه مورد استفاده برای تیرآهن تکیه گاه غلتکی است. این تکیه گاه قادر است تنها در راستای عمود برخود در برابر نیروهای خارجی از خود مقاومت نشان دهد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه

تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه

در این مقاله درباره تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه صحبت خواهیم کرد. امروزه استفاده از محصولات آهنی در ابعاد و اشکال مختلف در زمینه های خودرو سازی و ساختمان سازی بسیار رایج شده است. در  کره زمین انواع معادن سنگ وجود دارد که بعضی توسط بشر شناسایی شده و مورد استفاده قرار می گیرند. اما بعضی کماکان به صورت طبیعی و دست نخورده باقی مانده است. آهن عنصر اصلی تشکیل دهنده هسته زمین و پوسته زمین است. بدون شک اگر فلز آهن وجود نداشت، طبیعتا هیچ نیروی جاذبه ای بر روی زمین وجود نداشت و انسان قادر به زندگی در کره زمین نبود. وجود آهن فقط مختص به زمین نیست بلکه منشأ اولیه آهن مربوط به فروپاشی ستاره ها و شهاب سنگ است. بنابراین آهن در طی سالیان متمادی درون زمین به طور متمرکز یا پراکنده تشکیل شده و مورد استفاده انسان  قرار گرفته است. تیرآهن یکی از مهمترین  فرآورده های فولاد آهن است که برای ساخت انواع اسکلت ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه یکی از مهمترین انواع تیرآهن است که به عنوان مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله سعی داریم در مورد تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه با شما عزیزان صحبت کنیم. برای آشنایی بیشتر با این نوع تیرآهن  با ما همراه باشید. تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه چیست؟

تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه چیست؟

نوعی تیرآهن نرمال یا معمولی است که دارای کمترین وزن می باشد و در ساخت قسمت های مختلف اسکلت ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

خصوصیات تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه

 • تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه دارای کمترین وزن در بین انواع تیر آهن معمولی یا نرمال است و برای مصارف مختلفی اعم از ساختمان سازی و خودرو سازی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • مشخصات تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه بر اساس استاندارد و مقیاس های موجود در جدول اشتال تعیین می شود. این جدول بر اساس استاندارد های اروپایی تنظیم شده است و دارای حساسیت و دقت بسیار بالایی است.
 • تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه از قسمت های مختلف جان، دو بال و کناره های بال تشکیل شده است. میزان ضخامت بال ها با یکدیگر یکسان است و نسبت به ضخامت جان بیشتر است.
 • شکل ظاهری تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه به صورت حرف انگلیسی I می باشد. زیرا ضخامت بال ها با یکدیگر یکسان است.
 • جان در تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه به نوعی قطعه آهنی گفته می شود که دارای ارتفاع 12 سانتی متر یا 120 میلی متر است.
 • تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه، کمترین وزن، ضخامت و ارتفاع را دارد و برای ساخت قسمت هایی از اسکلت ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه دارای دو بال است. بال ها توسط جان به یک دیگر متصل می شوند. ضخامت آهن در تمام قسمت های ابتدایی، میانی و انتهایی بال یکسان است. دو بال از نظر اندازه و ساختار کاملا یکسان هستند و همین امر باعث شده است که شکل ظاهری تیرآهن به صورتI  باشد.
 • ضخامت جان در تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه،  نسبت به ضخامت و عرض بال کمتر است. ضخامت جان  حدود  4 میلی متر است. هر قدر که میزان ضخامت جان افزایش پیدا کند در نتیجه وزن تیر آهن نیز افزایش می یابد.
 • عرض بال در تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه، نصف ارتفاع جان است و معادل 60 میلی متر یا 6  سانتی متر است. ضخامت بال نسبت به عرض و ارتفاع جان کمتر است و معادل 4 میلی متر است.
 • کارخانه ذوب آهن اصفهان سالانه هزار تن تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه، تولید می کند و تیرآهن مورد نیاز کشور را تأمین می کند. تمام مشخصات این نوع تیر آهن بر حسب مقیاس و استاندارد های جدول اشتال صورت می گیرد. کارخانه ذوب آهن اصفهان در تولید این نوع تیر آهن بسیار موفق عمل کرده است و تأثیر بسزایی در میزان خرید و فروش این نوع تیرآهن در بازار دارد. کیفیت و مشخصات تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه تولید شده در این کارخانه با انواع تیرآهن های معروف اروپایی رقابت می کند. بخش اعظمی از تولیدات آهنی کارخانه ذوب آهن اصفهان به انواع کشور های آسیایی، خاورمیانه و اروپا صادر می شود.
 • وزن تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه به عوامل مختلفی مثل مشخصات بال و جان بستگی دارد. هر قدر که ضخامت و عرض بال یا جان بیشتر باشد، در نتیجه وزن تیرآهن بیشتر است. وزن یک شاخه یک متری تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه 4 کیلو گرم است و وزن یک شاخه 12 متری تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه حدود 124 کیلو گرم است.
کلام پایانی در این مقاله سعی کردیم در مورد خصوصیات تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه، با شما عزیزان صحبت کنیم و اطلاعات جامعی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. امیدواریم این اطلاعات مورد پسند و رضایت خاطر شما واقع گردد.

تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان

تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان

تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان یکی از مهمترین تیرآهن هایی است که در کارخانه فولاد اهواز تولید می شود. آهن به سرعت با اکسیژن هوا واکنش می دهد. آهن به علت واکنش پذیری زیادی که دارد معمولا در طبیعت به صورت خالص یافت نمی شود. امروزه در ساخت اسکلت انواع ساختمان ها، دکل های نفتی و سوله های ورزشی از تیر اهن استفاده می شود. تیرآهن نیرو های کششی و خمشی حاصل از ساختمان را تحمل می کند.  تیرآهن نقش اصلی در ساخت اسکلت ساختمان دارد. هر چقدر که میزان اسکلت استحکام و مقاومت ساختمان بیشتر باشد، در نتیجه ساختمان در برابر انواع حوادث طبیعی مثل زلزله یا سیل بیشتر است. در این مقاله قصد داریم در مورد خصوصیات تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان با شما عزیزان صحبت کنیم. برای آشنایی و شناخت بیشتر نسبت به این نوع تیرآهن با ما همراه باشید.  

بررسی کارخانه تولید کننده تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان

 • کارخانه فولاد اهواز یکی از مهمترین کارخانه های تولید کننده فولاد در کشور است. در این کارخانه سالانه بیش از چند هزار تن انواع آهن آلات مثل تیرآهن، نبشی و میلگرد تولید می شود.
 • در این کارخانه از انواع دستگاه های مهندسی دقیق و پیشرفته استفاده می شود. هر چقدر که  دقت و صحت دستگاه ها بیشتر باشد، کیفیت تیرآهن تولید شده نیز بیشتر است.
 • تولید تیرآهن در کارخانه فولاد اهواز از طریق روش نورد گرم تولید می شود. مشخصات تیرآهن در این کارخانه بر اساس استاندارد ها و مقیاس بین المللی کشورهای اروپایی و ایران تنظیم می شود. در این کارخانه انواع مختلف تیرآهن IPE و IPN وجود دارد.
 • تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان یکی از مهمترین تیرآهن های معمولی یا تیر آهن نرمال است که در این کارخانه تولید می شود. از این تیرآهن در ساخت اسکلت انواع ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.
 • کنترل کیفی محصولات اولیه و تولیدی در کارخانه فولاد اهواز به طور مدام انجام می شود و در صورتی که تیرآهن تولید شده دارای مشکلی باشد، از روند تولید خارج می شود.

بررسی خصوصیات تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان

 • تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان به نوعی تیرآهن IPE یا معمولی گفته می شود که در سایز و وزن مشخصی در کارخانه فولاد اهواز تولید می شود و برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. از تیرآهن IPE14 در ساخت انواع اسکلت ساختمان دکل های نفتی  و پالایشگاه ساخته می شود. از  این نوع تیرآهن در ساخت انواع خودرو ها  استفاده می شود.
 • تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان از قسمت های مختلفی مثل جان، دو بال و کناره های بال یا باله تشکیل می شود. کناره‌ های بال نقش اصلی در اتصال انواع تیرآهن به یکدیگر دارد. برای اتصال تیرآهن ها به یکدیگر از روش های مختلفی مثل جوش دادن استفاده می شود.
 • جان در تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان به نوعی قطعه آهنی گفته می شود که باعث اتصال بال های تیرآهن به یکدیگر می شود. ارتفاع جان در تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان معادل 14 سانتی متر یا 140 میلی متر است.
 • عددی که در مقابل انواع تیرآهن درج می شود، نشان دهنده ارتفاع جان است. ارتفاع جان نقش مهمی در خرید و فروش انواع تیرآهن دارد. ارتفاع جان بر اساس مقیاس های بین المللی جدول اشتال صورت می گیرد.
 • بال در تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان به نوعی قطعه فولادی گفته می شود که از طریق جان به بال دیگر تیرآهن متصل می شود. ضخامت و عرض هر دو بال تیرآهن با یکدیگر کاملا یکسان است.
 • میزان ضخامت آهن در تمام سطوح بال تیرآهن با یکدیگر یکسان است. هر چقدر که میزان ضخامت و عرض بال در تیرآهن بیشتر باشد، وزن تیرآهن نیز بیشتر است. بال در تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان، جایگاه مناسبی برای قرار گیری انواع مصالح ساختمانی دارد.
 • عرض و ضخامت بال در تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان نسبت به ارتفاع و ضخامت جان بیشتر است. عرض بال در این نوع تیرآهن  معادل 7 سانتی متر یا 70 میلی متر است.
 • تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان یکی از سبک ترین تیرآهن های معمولی است که در کارخانه فولاد اهواز تولید می شود.
 • میزان ضخامت و عرض بال، ضخامت و ارتفاع جان، جرم یا چگالی تیرآهن، وزن آن را مشخص می کند. وزن تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان معادل 135 کیلوگرم است.
 • تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان برای ساخت قسمت های سبکی از اسکلت ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. ضخامت و عرض بال در این نوع تیر آهن نسبت به انواع دیگر تیرآهن معمولی بیشتر است. ضخامت و عرض جان در تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان نسبت به عرض بال کمتر است.
کلام پایانی در این مقاله سعی کردیم اطلاعاتی در مورد خصوصیات تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. امیدواریم این اطلاعات مورد پسند و قابل استفاده شما  قرار گیرد.

تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران

3,543,530 تومان

تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران

تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران، یکی از سبک ترین تیرآهن هایی است که در کارخانه فولاد اهواز تولید می شود. وسعت استفاده از تیرآهن در زمینه های مختلف روز به روز در حال افزایش است. گستردگی استفاده از تیرآهن در جنبه های مختلف باعث شده است که تعداد زیادی کارخانه فولاد در کشور تأسیس شود. هر کدام از این کارخانه ها برای تولید انواع مختلف تیر آهن و سایر آهن آلات از استاندارد و مشخصات مندرج در جدول اشتال استفاده می کنند. اما ممکن است گاهی تعداد کمی از این استاندارد ها دچار تغییر شود، اما در مجموع در ماهیت تیرآهن تولید شده، هیچ مشکلی پیش نمی آید. امروزه از تیرآهن در ساخت اسکلت ساختمان، ساخت سوله و ورزشگاه های بزرگ، ساخت سالن ورزشی و مجتمع های تجاری، صنعت حمل و نقل  و خودرو سازی استفاده می شود. در این مقاله قصد داریم در مورد خصوصیات تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران با شما عزیزان صحبت کنیم. برای آشنایی  بیشتر با این موضوع  با ما همراه باشید. خصوصیات تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران

خصوصیات کارخانه تولید کننده تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران

 • کارخانه فولاد اهواز عملکرد بسیار دقیق و مناسبی در تولید انواع آهن آلات و محصولات آهنی دارد. در این کارخانه انواع تیرآهن در سایز های مختلف تولید می شود و برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
 • تیرآهن های IPE تولید شده در این کارخانه متناسب با مشخصات و استاندارد های بین المللی کشور ایران و کشور های اروپایی است. در این کارخانه انواع تیرآهن IPN نیز تولید می شود. این ‌نوع تیرآهن نسبت به تیرآهن IPE حالت نیم پهن دارد.
 • در کارخانه فولاد اهواز سالانه بیش از چند هزار تن آهن آلات شامل تیرآهن و انواع نبشی تولید می شود و بخش اعظمی از نیاز کشور در این زمینه تأمین می شود. این کارخانه مثل کارخانه فایکو و ذوب آهن اصفهان هر ساله تعداد زیادی تیرآهن به سایر کشور های خاورمیانه و آسیا صادر می شود.
 • برای تولید انواع تیرآهن و سایر محصولات آهنی نیاز به فولاد اولیه است. در کارخانه فولاد اهواز، فولاد اولیه درخط دیگر تولید می شود و سپس برای تولید انواع آهن آلات استفاده می شود. کیفیت تیرآهن به نوع فولاد اولیه بستگی دارد. اگر کیفیت فولاد مناسب نباشد در نتیجه تیرآهن های تولیدی دارای کیفیت نامناسب هستند و کارایی چندانی ندارند.
 • در کارخانه فولاد اهواز از دستگاه های پیشرفته برای تولید انواع تیرآهن استفاده می شود. دقت و صحت این دستگاه ها بسیار بالاست و عملکرد آن ها به طور مدام توسط متخصصان بررسی می شود تا در صورت بروز مشکل در اسرع وقت اصلاح شود.
 • در کارخانه فولاد اهواز سالانه تعداد زیادی تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران تولید می شود و بعد از تولید به بنگاه تهران ارسال می گردد.

بررسی خصوصیات تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران

 • تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران به نوعی تیرآهن معمولی یا IPE گفته می شود که مطابق با استاندارد ها و مقیاس مشخص در کارخانه فولاد اهواز تولید می شود و برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
 • تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران یکی از سبک ترین تیرآهن های IPE تولید شده در این کارخانه است. میزان ضخامت و عرض بال، ضخامت و ارتفاع جان و چگالی آهن در تیرآهن، وزن آن را تعیین می‌کند.
 • ضخامت و عرض بال یا جان در تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران نسبت به انواع دیگر تیرآهن IPE  کمتر است و میزان وزن آن سبک تر است. وزن تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران معادل  135 کیلوگرم است.
 • تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران از قسمت های مختلفی متشکل از جان، دو بال و کناره های بال یا باله تشکیل می شود. کناره های بال باعث اتصال تیرآهن ها به یکدیگر می شود.
 • جان در تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران به قطعه فولادی گفته می شود که نقش مهمی در اتصال بال های تیرآهن به یکدیگر دارد. ارتفاع جان در تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران معادل 14 سانتی متر یا 140 میلی متر است. ارتفاع جان یکی از مهمترین فاکتور های اصلی در خرید و فروش انواع تیرآهن است. عددی که در مقابل تیرآهن درج می شود، نشان دهنده ارتفاع جان است.
 • بال در تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران به قطعه فولادی گفته می شود که توسط جان به بال دیگر تیرآهن متصل می شود. ضخامت آهن در تمام سطوح بال با یکدیگر یکسان است. همین امر باعث شده است که شکل  تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران به صورت نماد I  باشد. میزان ضخامت و عرض در هر دو بال تیرآهن با یکدیگر یکسان است.
 • میزان عرض بال در تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران معادل 7 سانتی متر یا 70 میلی متر است.
قیمت تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران کلام پایانی در این مقاله سعی شد اطلاعاتی در مورد خصوصیات تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. امیدواریم این اطلاعات مورد پسند و رضایت خاطر شما عزیزان قرار گرفته باشد.

تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهان

4,770,642 تومان

تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهان

تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان به گونه ای طراحی شده است که علاوه بر تحمل بارهای محوری و خمشی، در برابر بارها و تنش های پیچشی و برشی نیز از خود مقاومت نشان دهد. به طور کلی این نوع از تیرآهن ها نسبت به سایر تیرآهن های موجود در بازار از ابعاد نسبتا کوچکی برخوردار است. به همین منظور عمدتا از این تیرآهن در سازه هایی با وزن کم و کوچک استفاده می شود. به طور کلی ویژگی های ساختاری تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان سبب شده تا این تیرآهن جزء پرفروش ترین تیرآهن های موجود در بازار قرار گیرد. اما ویژگی های این تیرآهن چیست؟ معایب استفاده از این تیرآهن در سازه های فلزی چیست؟ تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهان

ویژگی های تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان

همانطور که گفته شد، ویژگی ها و قابلیت های تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان سبب شده تا این تیرآهن جزء پرفروش ترین و پرکاربردترین تیر آهن های موجود در بازار شناخته شود. از جمله این ویژگی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

استاندارد بکار رفته

از جمله مهمترین ویژگی های تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان استانداردی است که در طراحی و ساخت این تیرآهن در نظر گرفته شده است. به طور کلی این استاندارد بیان کننده ضخامت بال تیرآهن است. عمدتا تیرآهن هایی که مطابق با این استاندارد طراحی و تولید می شوند، عمدتا از بال یکنواختی برخوردار هستند. به این ترتیب می توان گفت که ضخامت بال تیر از ابتدا تا انتهای تیر کاملا ثابت بوده و هیچ تغییری در آن وجود ندارد. تیرآهن هایی که مطابق با این استاندارد ها طراحی و تولید می شوند، عمدتا مورد قبول بسیاری از کشور ها به خصوص کشورهای اروپایی و ایران هستند. لازم به ذکر است که کشور های چین و روسیه عمدتا در ساختار تیرآهن های خود استاندارد INP استفاده می کنند. این استاندارد بیان کننده بال تیر با ضخامت متغیر در سطح تیرآهن است.

کیفیت ساخت

از دیگر ویژگی های تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان، می توان به کیفیت ساخت بسیار بالای آن ها اشاره کرد. به طور کلی شرکت ذوب آهن اصفهان در فرایند ساخت تیرآهن های خود از به روز ترین تجهیزات و ابزار آلات استفاده می کند. به کارگیری این تجهیزات در ساخت تیرآهن سبب می شود تا به طور قابل توجهی میزان استحکام تیرآهن ها افزایش پیدا کند. عمدتا با استفاده از این تجهیزات پیشرفته سبب می شود تا تخلخلی در تیرآهن به وجود نیاید.

استحکام

از دیگر عواملی که سبب شده امروزه تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان در گروه پرفروش ترین تیرآهن های موجود در بازار قرار گیرد، استحکام فوق العاده آن است. به طور کلی تیرآهن هایی که توسط شرکت ذوب آهن اصفهان تولید می شوند، دارای سطح مقطع I شکل هستند. طراحی تیرآهن ها به این شکل سبب می شود تا مقاومت تیرآهن در برابر بارهای خمشی، پیچشی و برشی به طور قابل توجهی افزایش پیدا کند.

معایب استفاده از تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان

همانطور که استفاده از تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان، مزایایی را به دنبال دارد، معایبی نیز دارد. از جمله معایب استفاده از تیرآهن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

عدم استفاده در سازه های بزرگ

یکی از معایب تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان استحکام نسبتا پایین آن نسبت به تیرآهن هایی با سایز بیشتر است. به طور کلی هر چه سایز تیرآهن بیشتر باشد، تیرآهن مورد نظر از استحکام بسیار بالاتری برخوردار خواهد بود.
عمدتا سایز تیرآهن 14 سبب شده تا از این تیرآهن نتوان در سازه های نسبتا بزرگ استفاده کرد.
تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهان

عدم جوشکاری

از دیگر معایب استفاده از تیرآهن ها به خصوص تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان عدم جوشکاری آن ها است. البته این به آن معنا نیست که تیرآهن ها را نمی توان با استفاده از جوشکاری به یکدیگر متصل کرد. بلکه منظور آن است که برای اتصال تیرآهن ها به یکدیگر به وسیله جوشکاری باید افراد متخصصی با مهارت بسیار بالا انتخاب گردند. عمدتا در ایران جوشکاران ماهر چندانی وجود ندارند از همین رو اکثر سازه های فلزی ساخته شده به وسیله تیرآهن، با استفاده از پیچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند.

مقاومت کم در برابر درجه حرارت های بالا

یکی ایراد های رایجی که به تیرآهن ها به خصوص تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان، وارد می شود، مقاومت بسیار پایین آن در برابر درجه حرارت های بسیار بالا است. به طور کلی فلز در درجه حرارت های بالا استحکام خود را از دست می دهد. عمدتا با افزایش دما در ساختمان ها تیرآهن هایی که به عنوان ستون و یا شاه تیر در اسکلت ساختمان به کار رفته اند، پس از مدتی وارد فاز پلاستیک شده و حالت خمیری شکل به خود می گیرند. به این ترتیب استحکام خود را از دست داده و پس از مدتی دچار شکست می شوند. به همین دلیل عمدتا ساختمان هایی که دارای اسکلت فلزی هستند، در هنگام آتش سوزی سریع تر دچار ریزش می شوند.

تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهران

4,862,390 تومان

تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهران

تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان با دامنه کاربرد بسیار وسیع در صنایع گوناگون، امروزه به یک تجارت بسیار بزرگ تبدیل شده است. به طور کلی تیرآهن هایی که توسط شرکت ذوب آهن اصفهان تولید می شوند، از تمامی استانداردهای موجود در جهان به خصوص اروپا برخوردار هستند و به همین دلیل این تیرآهن ها کیفیت بسیار بالایی دارند. به گونه ای که امروزه محصولات شرکت ذوب آهن اصفهان در گروه محصولات صادراتی این شرکت قرار دارد. تیر آهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان نیز از این قاعده مستثنی نیست و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. اما ویژگی های این تیر اهن چیست؟ کاربرد این تیرآهن در صنایع گوناگون به چه صورتی است؟ تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهران

کاربرد تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان در صنایع گوناگون

به طور کلی تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان در صنایعی مانند صنایع ساختمان سازی و سوله سازی بیشترین کاربرد را دارد. عمدتا ساختمان هایی که اسکلت آن ها به صورت فلزی طراحی شده است، بیشترین مصرف تیرآهن را دارند. چرا که این ساختمان ها برای تحمل بار ناشی از وزن ساختمان در طبقات بالاتر و به طور کلی بار وارد شده به ساختمان را تحمل کند. عمدتا تیرآهن ها به صورت های گوناگونی در ساختمان های اسکلت فلزی به کار گرفته می شوند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ستون

یکی از کاربری های تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان در ساختمان های اسکلت فلزی نسبتا کوچک، ستون است. به طور کلی تیر آهنی که به عنوان ستون در ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد، باید بتواند بارهای خمشی و محوری وارد شده از طرف ساختمان را به زمین منتقل کند.

کفی ستون

به طور کلی تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان به عنوان کفی ستون نیز مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی تیرآهن ها در چنین موقعیت هایی وظیفه دارند تا نبشی های موجود در ساختمان را به ستون متصل کنند.

تیر میانی

از دیگر کاربرد های تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان، تیرک های میانی است. به طور کلی در ساختمان های مسکونی با ابعاد نسبتا زیاد عمدتا از تیرآهن هایی کوچک تر از ستون به عنوان تیر میامی استفاده می شود. این تیرها وظیفه دارند تا فشار و نیروهای زیاد موجود در ساختمان را تحمل کنند.

خرپا

از دیگر کاربرد های تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان می توان به ساخت خرپا ها اشاره کرد.‌ به طور کلی این تیرآهن ها عمدتا به عنوان تیر کلاف در خرپا ها مورد استفاده قرار می گیرند. تیرهای کلاف وظیفه دارند تا بار موجود در ساختمان که ناشی از وزن و یا سایر عوامل بیرونی است را به تیر آهن های اصلی منتقل کنند. ویژگی های تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان

ویژگی های تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان

به طور کلی دانستن ویژگی های ساختاری و ماهیتی یک تیرآهن می تواند به خریداران کمک کند تا در هنگام خرید دچار مشکل نشوند. عمدتا تیرآهن هایی که توسط شرکت ذوب آهن طراحی و تولید می شوند ویژگی های زیر را دارا هستند:
 • کیفیت بسیار بالا
 • رعایت استانداردهای جهانی
 • مقاوم در برابر نیروهای کششی و فشاری
 • مقاوم در برابر درجه حرارت های نسبتا بالا
 • مقاوم در برابر ممان های خمشی و پیچشی
به طور کلی تک تک این عوامل با استفاده تجهیزات مدرن و پیشرفته، تیم فنی و مهندسی بسیار قوی و تسلط بر علم روز دنیا میسر شده است و از همین رو امروزه این تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان به عنوان یکی از بهترین تیرآهن های موجود در کشور شناخته می شود.

انواع تکیه گاه تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان

به طور کلی پیش از ساخت هر سازه ای با تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان باید در ابتدا نوع تکیه گاه آن مشخص شود. به طور کلی تکیه گاهی که در سازه ها مورد استفاده قرار می گیرند شامل موارد زیر می شوند:

تکیه گاه های مفصلی

یکی از پرکاربرد ترین تکیه گاه هایی که برای تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان مورد استفاده قرار می گیرد، تکیه گاه های مفصلی است. به طور کلی این نوع از تکیه گاه ها در برابر نیروهای افقی و عمودی از خود مقاومت نشان دهند.

تکیه گاه غلطکی 

این دسته از تکیه گاه هایی که برای تیرآهن های ۱۴ تولید شده توسط شرکت ذوب آهن مورد استفاده قرار می گیرند، قادر به تحمل بار تنها از یک جهت هستند. به طور کلی در صورتی که تیرآهن روی این نوع از تکیه گاه ها نصب شود، می تواند حرکت چرخشی خود را داشته باشد.

تکیه گاه جوش

یکی از پرکاربردترین تکیه گاه هایی که برای تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان مورد استفاده قرار می گیرد، تکیه گاه جوش است. در صورتی که تیر آهن مورد نظر توسط جوش به تکیه متصل شود، نمی تواند حرکت چرخش داشته باشد. به عبارتی دیگر می توان گفت که تکیه گاه جوشی می تواند نیروهای عمودی، افقی و حتی ممان های پیچشی و خمشی را تحمل کند. با استفاده از این نوع از تکیه گاه ها، تیرآهن مورد نظر به طور کامل مقید می شود.

تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانه

31,192 تومان

 تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانه

تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان از جمله پر کاربرد ترین تیرآهن های موجود در بازار است که به واسطه ویژگی ها و قابلیت هایی که دارد امروزه در صنایع گوناگون به وفور مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی این تیرآهن در برابر بارهای خارجی به خوبی مقاومت می کند به همین دلیل عمدتا در سازه های سبک از این تیرآهن ها استفاده می شود. فرآیند تولید این تیرآهن سبب شده تا این تیرآهن در خارج از کشور نیز طرفدارانی را داشته باشد. اما تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان چگونه تولید می شود؟ فرآیند تولید آن چه تفاوتی با تیر ورق دارد؟ تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانه

ویژگی های تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانه

پیش از آنکه به بیان نحوه تولید تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان بپردازیم، بهتر است در وهله اول با ویژگی های این تیرآهن بیشتر آشنا شویم. به طور کلی این مدل تیرآهن ذوب آهن اصفهان دارای ویژگی های متعددی است که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

استاندارد IPE

یکی از دلایل محبوبیت تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان، استاندارد به کار رفته در آن است. به طور کلی تیرآهن هایی که مطابق با این استاندارد، طراحی و تولید می شوند، عمدتا از بال هایی با ضخامت ثابت برخوردار هستند. عمدتا این استاندارد در کشور های اروپایی و همچنین ایران طرفداران بسیار زیادی دارد. به طور کلی استفاده از استاندارد ipe سبب می شود تا به طور قابل توجهی میزان وزن تیرآهن کاهش پیدا کند و در عین حال تیرآهن مورد نظر مقاومت بسیار خوبی را در برابر بارهای خارجی از خود به نمایش بگذارد.

استحکام

از دیگر ویژگی های تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان می توان به استحکام آن اشاره کرد. به طور کلی این محصول به علت دارا بودن سطح مقطع I شکل عموما می تواند در برابر بارهای خمشی و برشی مقاومت بسیار خوبی را از خود نشان دهد. البته باید به این نکته توجه کرد که آستانه تحمل هر تیرآهن به استاندارد به کار رفته و نیز سایز آن بستگی دارد. عمدتا هر چه سایز تیرآهن مورد نظر بیشتر باشد، آستانه تحمل آن نیز بیشتر خواهد بود. به همین دلیل عمدتا سایز تیرآهن ها متناسب با نیروی وارد شده به سازه تعیین می گردد. هر چه میزان نیروی وارد شده به سازه بیشتر باشد، طبیعتاً تیرآهن های انتخابی باید از سایز بیشتری برخوردار باشند. به طور کلی مهندسین به منظور تعیین سایز تیرآهن عمدتا مقطعی از تیرآهن را انتخاب می کنند که بیشترین نیرو را داشته باشد، به این ترتیب تیرآهن مورد نظر درصورتی که بتواند این نیرو را تحمل کند، مناسب است.

نحوه تولید تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان

به طور کلی شرکت ذوب آهن اصفهان به منظور تولید تیرآهن های خود عمدتا از تجهیزات و دانش روز جهانی استفاده می کند. به همین دلیل عمدتا محصولات تولید شده توسط این شرکت از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. به طور کلی شرکت ذوب اهن اصفهان به منظور تولید تیرآهن IPE 14 خود عمدتا از شمش های فولادی استفاده می کند. این شمش ها در کوره های نسبتا بزرگی تحت دمای ۱۴۰۰ درجه قرار می گیرند. قرار گیری این شمش ها در چنین دمایی و در مدت زمان معین سبب می شود تا شمش مورد نظر حالت خمیری شکل پیدا کند. البته این نکته را به یاد داشته باشید که در صورت نگهداری شمش بیش از حد زمانی تعیین شده، شمش به مرور به سمت ذوب شده پیشروی کرده و به این ترتیب کارایی نخواهد داشت. پس از آنکه شمش مورد نظر به حالت خمیری شکل درآمد، به منظور تولید تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان، شمش مورد نظر از بین غلطک های گوناگونی عبور داده می شود. این غلتک ها علاوه بر آنکه سطح مقطع تیرآهن را متناسب با استانداردهای روز دنیا ایجاد می کنند، طول شمش فولادی را نیز افزایش می دهند.
عمدتا تیرآهن های تولید شده توسط شرکت ذوب آهن اصفهان دارای طولی معادل ۱۲ متر هستند.تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانه

تفاوت فرآیند تولید تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان و تیر ورق

همانطور که گفته شد، به منظور تولید تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان عمدتا از شمش های فولادی استفاده می شود. این در حالی است که برای تیر ورق ها از ورق های نسبتا ضخیم استفاده می شود. به طور کلی یک تیرآهن از سه بخش بال بالایی، بال پایینی و جان تیر تشکیل شده است. اما تیر ورق از بخش های بیشتری تشکیل شده است. از جمله این بخش ها می توان به فلنج بالایی و پایینی، جان تیر و سخت کننده اشاره کرد. فلنج ها عمدتا برای تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان و یا تیرآهن هایی با سایز بیشتر طراحی شده اند. جان تیر نیز عملکردی مشابه با جان تیرآهن داشته و وظیفه تحمل بار های برشی را برعهده دارد. سخت کننده ها نیز به گونه طراحی شده اند که میزان مقاومت تیر ورق را در برابر بارهای عرضی و طولی افزایش دهند. به این ترتیب عمدتا سخت کننده بر روی جان تیر و در راستاهای طول و عمودی قرار می گیرند تا به این واسطه میزان مقاومت تیر ورق را در برابر بارهایی که در این راستا ها وارد می شوند را افزایش دهند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهان

3,577,981 تومان

تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهان

ایمن سازی ساختمان، یکی از مهمترین اهداف شهر سازی کشور است. هر قدر که کیفیت مصالح ساختمانی مورد استفاده در ساختمان بیشتر باشد، در نتیجه ساختمان دارای مقاومت بیشتری است. تیر آهن نقش مهمی در اسکلت ساختمان دارد و می توان گفت امروزه بدون استفاده از تیرآهن، نمی توان به ساختن ساختمان پرداخت. تیر آهن در طی مراحل مختلف نورد از فولاد آهن، آهن اسفنجی و قراضه آهن تشکیل می شود. هر قدر که کیفیت فولاد آهن بیشتر باشد، تیرآهن تولید شده نیز دارای کیفیت بهتر و عملکرد مناسب تری است. امروز در این مقاله قصد داریم در مورد تیر آهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهان، با شما عزیزان صحبت کنیم. برای آشنایی بیشتر با این نوع تیرآهن با ما همراه باشید.

 خصوصیات تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهان

 • تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهان، نوعی تیرآهن IPE14 است که مطابق با استاندارد های بین المللی کشور های اروپایی و کشور ایران در کارخانه فولاد کرمانشاه تولید می شود.
 • این محصول دارای وزنی معادل 130 کیلوگرم و ارتفاعی معادل 140 میلی متر یا 14 سانتی متر است.
 • تیرآهن IPE14 در کارخانه فولاد کرمانشاه متناسب با مقیاس و استاندارد های اشتال تولید می شود. این نوع تیرآهن در سه وزن مختلف تیرآهن IPE14 سبک، تیرآهن IPE14 متوسط و تیرآهن IPE14 سنگین تولید می شود. تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهان، یکی از مهمترین تیرآهن هایی است که در این کارخانه تولید می شود و برای مصارف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • هر قدر که میزان ضخامت بال و ارتفاع جان در تیرآهن کمتر باشد، وزن تیرآهن سبک تر است.
 • تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهان تولید شده در کارخانه فولاد کرمانشاه، شامل قسمت های مختلفی مثل جان، دو بال و کناره های بال یا باله است. کناره های بال باعث اتصال تیرآهن های مختلف به یکدیگر می شود.
 خصوصیات تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهان
 • جان در تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهان به نوعی قطعه آهنی گفته می شود که فضای مناسبی را برای اتصال بال های تیرآهن به یکدیگر ایجاد می کند. عددی که در مقابل تیرآهن نوشته می شود، نشان دهنده ارتفاع جان است. ارتفاع جان در تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهان، معادل 14 سانتی متر یا 140 میلی متر است.
 • بال در تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهان، به قطعه آهنی گفته می شود که در طول تیرآهن وجود دارد و از طریق جان به بال دیگر متصل می شود. بال نقش مهمی در اتصال انواع تیرآهن ها به یکدیگر دارد. هر قدر که میزان ضخامت و عرض بال کمتر باشد، در نتیجه وزن تیر آهن سبک تر است. بنابراین میزان ضخامت و عرض تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهان نسبت به انواع دیگر تیرآهن IPE14 کمتر است.
 • میزان ضخامت آهن در تمام قسمت های مختلف ابتدایی، میانی و انتهایی بال در تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهان یکسان است و عدم توازن یا تعادلی در هیچ کدام از قسمت های بال وجود ندارد.
 • ضخامت، عرض و اندازه دو بال با یکدیگر کاملا یکسان است. همین امر باعث شده است که شکل ظاهری تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهان به صورت نماد I  باشد.
 • تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهان، در بازار خرید و فروش تیرآهن، جایگاه مناسبی دارد. کارخانه فولاد کرمانشاه هر ساله بیش از چند هزار تن تیر آهن IPE14 سبک تولید می کند و در بنگاه های اصفهان یا تهران ذخیره می کند.
 • در تولید تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهان از فولاد آهنی کم کیفیت تر استفاده می شود. همین امر باعث شده است که قیمت این نوع تیرآهن ارزان تر باشد و بسیار مورد توجه معماران و پیمانکاران قرار گیرد. تیرآهن IPE14 سبک در ساخت قسمت هایی از اسکلت ساختمان که نیازی نیست فشار زیادی را تحمل کند، مورد استفاده قرار می گیرد.
 • میزان ضخامت و عرض جان در تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهان نسبت به ضخامت و عرض بال کمتر است.
 • میزان عرض بال در تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهان، معادل نصف ارتفاع جان است. بنابراین میزان عرض بال در این نوع تیرآهن معادل 7 سانتی متر یا 70 میلی متر است.
 • میزان ضخامت و عرض بال ها، میزان ضخامت و ارتفاع جان و چگالی آهن، تعیین کننده وزن تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهان است. هر قدر که میزان ضخامت و عرض بال یا جان کمتر باشد. در نتیجه وزن تیرآهن  سبک تر است.
 • قیمت ارزان، کیفیت نسبتا مناسب و افزایش تقاضای بازار نسبت به این نوع تیر آهن، زمینه مناسبی را برای استفاده از تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهان در کشور فراهم کرده است. 
کلام پایانی در این مقاله سعی کردیم‌ در مورد خصوصیات تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهان با شما عزیزان صحبت کنیم. امیدواریم  این مقاله مورد پسند و رضایت شما عزیزان قرار گیرد.

تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه تهران

تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه تهران

در این مقاله درباره تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه تهران صحبت خواهیم کرد. تیرآهن در ساخت اسکلت ساختمانی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. آهن فلزی بسیار واکنش پذیر و نرم است. آهن به شدت با اکسیژن واکنش می دهد. بنابراین فلز آهن در طبیعت به صورت خالص وجود ندارد و در ترکیب با عناصر دیگر وجود دارد. انواع مختلفی از سنگ آهن در طبیعت یافت می شود. هر قدر که مقدار فلز آهن در سنگی بیشتر باشد، عیار آن سنگ بالاتر است. زمین شناسان ابتدا با استفاده از وسایل مهم و مغناطیسی، میزان عیار آهن را در سنگ آهن  مشخص می کنند. در صورتی که عیار سنگ بالا باشد با استفاده از دستگاه های پیشرفته به حفر معدن سنگ آهن می پردازند. سنگ آهن بعد از خرد شدن توسط ماشین های سنگی به کارخانه تولید آهن منتقل می شود. آهن در طی مراحل مختلفی اعم از خرد شدن، آسیاب شدن و ذوب شدن در کوره های بلند قدیمی یا الکتریکی در نهایت به انواع محصولات آهنی اعم از تیر اهن تبدیل می شود. در این مقاله قصد داریم در مورد خصوصیات تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه تهران با شما عزیزان صحبت کنیم. برای آشنایی بیشتر با این نوع تیرآهن با ما همراه باشید.  خصوصیات تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه تهران

 خصوصیات تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه تهران

 • تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه تهران به نوعی تیرآهن IPE 14 گفته می شود که بر اساس استاندارد های بین المللی اروپا و کشور ایران تولید می شود. این نوع تیرآهن دارای  وزنی معادل 130 کیلوگرم و ارتفاعی معادل 140میلی متر است.
 • تیرآهن IPE14 در کارخانه فولاد کرمانشاه بر اساس روش نورد و شکل پذیری توسط غلتک ها و دستگاه های مختلف در قالب سه نوع تیرآهن با وزن های مختلف سبک،  متوسط و وزن سنگین تولید می شود.
 • یک شاخه یک متری تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه تهران، وزنی معادل 130 کیلوگرم و یک شاخه یک متری تیرآهن 14 IPE سنگین کرمانشاه وزنی معادل 150 کیلوگرم دارد.
 • تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه تهران از قسمت های مختلفی شامل جان، دو بال و کناره های بال تشکیل می شود. بال و کناره های بال نقش مهمی را در اتصال انواع تیرآهن ها به یکدیگر دارند.
 • جان در تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه تهران به قطعه آهنی گفته می شود که دارای ارتفاع 14 سانتی متر یا 140 میلی متر است. این قطعه آهنی باعث اتصال بال های تیرآهن به یکدیگر می شود. ارتفاع جان در تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه تهران متناسب با مقیاس و استاندارد های بین المللی اشتال تعیین می شود. ارتفاع جان تیرآهن، نقش مهمی در خرید و فروش تیرآهن دارد. هر قدر که ارتفاع جان بیشتر باشد، میزان ضخامت و وزن تیرآهن نیز بیشتر است.
 • بال در تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه تهران به قطعه فولاد آهنی گفته می شود که توسط جان به قطعه دیگر متصل می شود و محل قرار گیری بسیاری از مصالح ساختمانی است. میزان ضخامت و عرض بال بر اساس سایز ها و اندازه های مشخص در دستگاه های پیشرفته تعیین می شود. میزان ضخامت قسمت های مختلف بال در سطح بال کاملا یکسان است و هیچ‌ گونه شیب یا برجستگی در سطح بال وجود ندارد.
 • شکل ظاهری تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه تهران به صورت حرف انگلیسی I می باشد زیرا ضخامت در سطح هر دو بال یکسان است و عرض هر دو بال با یکدیگر برابر است.
 • کیفیت مواد اولیه به کار رفته در تولید تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه تهران نسبت به کیفیت فولاد آهن در کارخانه ذوب آهن اصفهان کمتر است. همین امر باعث شده است که قیمت تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه تهران ارزان تر باشد. بنابراین  قیمت ارزان و کیفیت نسبی این نوع تیرآهن در بازار، زمینه مناسبی را برای خرید و فروش تیرآهن IPE14  سبک کرمانشاه فراهم کرده است.
 • امروزه در اکثر ساختمان ها از تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه تهران برای ساخت قسمت های مختلف  اسکلت ساختمان  استفاده می شود.
 • کارخانه فولاد کرمانشاه هر ساله به تولید بیش از چند هزار تن تیرآهن IPE14 سبک می پردازد و تیرآهن های تولیدی را در بنگاه های اصفهان یا تهران نگهداری می کند.
 • میزان ضخامت و عرض بال، ضخامت و ارتفاع جان و میزان جرم آهن در وزن تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه تهران اثر می گذارد. هر قدر که میزان ضخامت و عرض بال یا میزان ارتفاع جان کم تر باشد، در نتیجه وزن تیرآهن تولید شده کم تر است.
 • کارخانه فولاد کرمانشاه یکی از بهترین و موفق ترین کارخانه های تولید انواع تیرآهن سبک است و موفقیت خوبی را در این زمینه کسب کرده است.
کلام پایانی در این مقاله سعی کردیم در مورد خصوصیات تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه تهران با شما عزیزان صحبت کنیم. امیدواریم این اطلاعات مورد پسند و رضایت شما قرار گیرد.