تیرآهن

تیرآهن

تیرآهن

تحویل در بنگاه تهران

امروز: دوشنبه 1402/03/15

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزطول شاخهواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
101201011تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1212 متریشاخه135۴,۵۸۷,۱۵۶ تومان1402/3/13 | 14:51
101403011تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1412 متریشاخه155ناموجود1402/3/13 | 15:18
101401011تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1412 متریشاخه155۴,۴۴۹,۵۴۲ تومان1402/3/13 | 14:51
101404011تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1412 متریشاخه155ناموجود1402/3/13 | 15:18
101404021تیرآهن 14 IPE سنگین کرمانشاه تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1412 متریشاخه155ناموجود1402/3/13 | 15:18
101402011تیرآهن 14 IPE فایکو تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1412 متریشاخه155۳,۶۲۳,۸۵۴ تومان1402/3/13 | 15:18
101405011تیرآهن 14 IPE ماهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1412 متریشاخه155ناموجود1402/3/13 | 15:18
101401031تیرآهن 14 نیمه سبک I7 ذوب آهن تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1412 متریشاخه140تماس بگیرید1402/3/11 | 16:53
101603011تیرآهن 16 IPE اهواز تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1612 متریشاخه190ناموجود1402/3/13 | 15:18
101601011تیرآهن 16 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1612 متریشاخه190۵,۲۲۹,۳۵۸ تومان1402/3/13 | 14:51
101604011تیرآهن 16 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1612 متریشاخه190ناموجود1402/3/13 | 15:18
101604021تیرآهن 16 IPE سنگین کرمانشاه تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1612 متریشاخه190ناموجود1402/3/13 | 15:18
101602011تیرآهن 16 IPE فایکو تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1612 متریشاخه190۴,۵۴۱,۲۸۵ تومان1402/3/13 | 15:18
101605011تیرآهن 16 IPE ماهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1612 متریشاخه190ناموجود1402/3/13 | 15:18
101601031تیرآهن 16 نیمه سبک I7 ذوب آهن تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1612 متریشاخه170تماس بگیرید1402/3/11 | 16:53
101803011تیرآهن 18 IPE اهواز تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1812 متریشاخه230ناموجود1402/3/13 | 15:18
101801011تیرآهن 18 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1812 متریشاخه230۶,۲۳۸,۵۳۳ تومان1402/3/13 | 14:51
101802011تیرآهن 18 IPE فایکو تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1812 متریشاخه230تماس بگیرید1402/3/13 | 15:18
101805011تیرآهن 18 IPE ماهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1812 متریشاخه230ناموجود1402/3/13 | 15:18
101801031تیرآهن 18 نیمه سبک I7 ذوب آهن تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1812 متریشاخه215تماس بگیرید1402/3/11 | 16:53
102001011تیرآهن 20 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران2012 متریشاخه275۷,۷۹۸,۱۶۶ تومان1402/3/13 | 14:51
102002011تیرآهن 20 IPE فایکو تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران2012 متریشاخه275تماس بگیرید1402/3/13 | 15:18
102001031تیرآهن 20 نیمه سبک I7 ذوب آهن تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران2012 متریشاخه250تماس بگیرید1402/3/11 | 16:53
102201011تیرآهن 22 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران2212 متریشاخه320۸,۹۹۰,۸۲۶ تومان1402/3/13 | 14:51
102401011تیرآهن 24 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران2412 متریشاخه370۹,۹۰۸,۲۵۷ تومان1402/3/13 | 14:51
102402011تیرآهن 24 IPE فایکو تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران2412 متریشاخه370تماس بگیرید1402/3/13 | 15:18
102701011تیرآهن 27 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران2712 متریشاخه435۱۱,۰۰۹,۱۷۵ تومان1402/3/13 | 14:51
103001011تیرآهن 30 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران3012 متریشاخه500۱۴,۰۳۶,۶۹۸ تومان1402/3/13 | 14:51

تیرآهن

تحویل در بنگاه اصفهان

امروز: دوشنبه 1402/03/15

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزطول شاخهواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
101201012تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1212 متریشاخه135۴,۱۲۸,۴۴۰ تومان1402/3/13 | 15:15
101201022تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1212 متریشاخه135تماس بگیرید1402/3/11 | 16:53
101403012تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1412 متریشاخه155ناموجود1402/3/13 | 15:18
101401012تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1412 متریشاخه155۴,۵۴۱,۲۸۴ تومان1402/3/13 | 15:14
101401022تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1412 متریکیلوگرم155تماس بگیرید1402/3/11 | 16:53
101404012تیرآهن 14 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1412 متریشاخه155تماس بگیرید1402/3/13 | 15:18
101404022تیرآهن 14 IPE سنگین کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1412 متریشاخه155۳,۵۳۲,۱۱۰ تومان1402/3/13 | 15:18
101402012تیرآهن 14 IPE فایکو تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1412 متریشاخه155تماس بگیرید1402/3/13 | 15:18
101405012تیرآهن 14 IPE ماهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1412 متریشاخه155ناموجود1402/3/13 | 15:18
101408012تیرآهن 14 اطلس تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1412 متریشاخه155۳,۳۴۸,۶۲۳ تومان1402/3/11 | 16:53
101401042تیرآهن 14 نیمه سبک I7 ذوب آهن تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1412 متریشاخه140۳,۸۵۳,۲۱۱ تومان1402/3/11 | 16:53
101401032تیرآهن 14 نیمه سبک I7 ذوب آهن تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1412 متریکیلوگرم140تماس بگیرید1402/3/11 | 16:53
101603012تیرآهن 16 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1612 متریشاخه190ناموجود1402/3/13 | 15:18
101601012تیرآهن 16 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1612 متریشاخه190۵,۳۲۱,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 15:14
101601022تیرآهن 16 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1612 متریکیلوگرم190تماس بگیرید1402/3/11 | 16:53
101604012تیرآهن 16 IPE سبک کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1612 متریشاخه190تماس بگیرید1402/3/13 | 15:18
101604022تیرآهن 16 IPE سنگین کرمانشاه تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1612 متریشاخه190ناموجود1402/3/13 | 15:18
101602012تیرآهن 16 IPE فایکو تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1612 متریشاخه190تماس بگیرید1402/3/13 | 15:18
101605012تیرآهن 16 IPE ماهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1612 متریشاخه190ناموجود1402/3/13 | 15:18
101601042تیرآهن 16 نیمه سبک I7 ذوب آهن تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1612 متریشاخه170۴,۴۹۵,۴۱۲ تومان1402/3/11 | 16:53
101601032تیرآهن 16 نیمه سبک I7 ذوب آهن تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1612 متریکیلوگرم170تماس بگیرید1402/3/11 | 16:53
101803012تیرآهن 18 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1812 متریشاخه230ناموجود1402/3/13 | 15:18
101801012تیرآهن 18 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1812 متریشاخه230۶,۱۹۲,۶۶۰ تومان1402/3/13 | 15:15
101801022تیرآهن 18 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1812 متریکیلوگرم230تماس بگیرید1402/3/11 | 16:53
101802012تیرآهن 18 IPE فایکو تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1812 متریشاخه230تماس بگیرید1402/3/13 | 15:18
101805012تیرآهن 18 IPE ماهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1812 متریشاخه230ناموجود1402/3/13 | 15:18
101801042تیرآهن 18 نیمه سبک I7 ذوب آهن تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1812 متریشاخه215۵,۶۴۲,۲۰۱ تومان1402/3/11 | 16:53
101801032تیرآهن 18 نیمه سبک I7 ذوب آهن تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1812 متریکیلوگرم215تماس بگیرید1402/3/11 | 16:53
102001012تیرآهن 20 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2012 متریشاخه275۷,۷۰۶,۴۲۲ تومان1402/3/13 | 15:30
102001022تیرآهن 20 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2012 متریکیلوگرم275تماس بگیرید1402/3/11 | 16:53
102002012تیرآهن 20 IPE فایکو تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2012 متریشاخه275تماس بگیرید1402/3/13 | 15:18
102001042تیرآهن 20 نیمه سبک I7 ذوب آهن تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2012 متریشاخه250۶,۴۶۷,۸۸۹ تومان1402/3/11 | 16:53
102001032تیرآهن 20 نیمه سبک I7 ذوب آهن تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2012 متریکیلوگرم250تماس بگیرید1402/3/11 | 16:53
102201012تیرآهن 22 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2212 متریشاخه320۹,۲۶۶,۰۵۵ تومان1402/3/13 | 15:14
102201022تیرآهن 22 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2212 متریکیلوگرم320تماس بگیرید1402/3/11 | 16:53
102202012تیرآهن 22 IPE فایکو تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2212 متریشاخه320تماس بگیرید1402/3/13 | 15:18
102401012تیرآهن 24 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2412 متریشاخه370۹,۹۰۸,۲۵۶ تومان1402/3/13 | 15:15
102401022تیرآهن 24 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2412 متریکیلوگرم370تماس بگیرید1402/3/11 | 16:53
102402012تیرآهن 24 IPE فایکو تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2412 متریشاخه370تماس بگیرید1402/3/13 | 15:18
102701012تیرآهن 27 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2712 متریشاخه435۱۱,۲۸۴,۴۰۳ تومان1402/3/13 | 15:14
102701022تیرآهن 27 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2712 متریکیلوگرم435تماس بگیرید1402/3/11 | 16:53
103001012تیرآهن 30 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان3012 متریشاخه500۱۴,۴۹۵,۴۱۲ تومان1402/3/13 | 15:14
103001022تیرآهن 30 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان3012 متریکیلوگرم500تماس بگیرید1402/3/11 | 16:53
101407012تیرآهن IPE 14 نورد فولاد احرامیان یزد تحویل بنگاه اصفهانکارخانه1412 متریشاخه135ناموجود1402/3/13 | 15:18
101607012تیرآهن IPE 16 نورد فولاد احرامیان یزد تحویل بنگاه اصفهانکارخانه1612 متریشاخه180ناموجود1402/3/13 | 15:18
101807012تیرآهن IPE 18 نورد فولاد یزد احرامیان تحویل بنگاه اصفهانکارخانه1812 متریشاخه218ناموجود1402/3/13 | 15:18
102007012تیرآهن IPE 20 نورد فولاد یزد احرامیان تحویل بنگاه اصفهانکارخانه2012 متریشاخه257ناموجود1402/3/13 | 15:18
102207012تیرآهن IPE 22 نورد فولاد احرامیان یزد تحویل بنگاه اصفهانکارخانه2212 متریشاخه310ناموجود1402/3/13 | 15:18

هاش

هاش

امروز: دوشنبه 1402/03/15

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزطول شاخهواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
121401010هاش سبک 14 ذوب آهن 12 متریکارخانه1412 متریکیلوگرم299۲۸,۴۴۱ تومان1402/3/13 | 15:34
121601010هاش سبک 16 ذوب آهن 12 متریکارخانه1612 متریکیلوگرم365۲۸,۴۴۱ تومان1402/3/13 | 15:34
121801010هاش سبک 18 ذوب آهن 12 متریکارخانه1812 متریکیلوگرم426۲۸,۴۴۱ تومان1402/3/13 | 15:34
122001010هاش سبک 20 ذوب آهن 12 متریکارخانه2012 متریکیلوگرم508۳۰,۲۷۶ تومان1402/3/13 | 15:34
121000010هاش سبک سایز 10 سانتی مترکارخانه1012 متریکیلوگرم201۵۹,۶۳۰ تومان1402/3/13 | 17:38
121200010هاش سبک سایز 12 سانتی مترکارخانه1212 متریکیلوگرم239۵۹,۶۳۰ تومان1402/3/13 | 17:38
121400010هاش سبک سایز 14 سانتی مترکارخانه1412 متریکیلوگرم297۵۹,۶۳۰ تومان1402/3/13 | 17:38
121600010هاش سبک سایز 16 سانتی مترکارخانه1612 متریکیلوگرم365۲۹,۳۵۰ تومان1402/3/13 | 17:38
121800010هاش سبک سایز 18 سانتی مترکارخانه1812 متریکیلوگرم426۲۹,۳۵۰ تومان1402/3/13 | 17:38
122000010هاش سبک سایز 20 سانتی مترکارخانه2012 متریکیلوگرم508۳۳,۰۲۰ تومان1402/3/13 | 17:38
122200010هاش سبک سایز 22 سانتی مترکارخانه2212 متریکیلوگرم606۶۳,۳۰۰ تومان1402/3/13 | 17:38
122400010هاش سبک سایز 24 سانتی مترکارخانه2412 متریکیلوگرم702۶۳,۳۰۰ تومان1402/3/13 | 17:38
122600010هاش سبک سایز 26 سانتی مترکارخانه2612 متریکیلوگرم764۶۳,۳۰۰ تومان1402/3/13 | 17:38
122800010هاش سبک سایز 28 سانتی مترکارخانه2812 متریکیلوگرم875۶۳,۳۰۰ تومان1402/3/13 | 17:38
123000010هاش سبک سایز 30 سانتی مترکارخانه3012 متریکیلوگرم999۶۴,۲۲۰ تومان1402/3/13 | 17:38
123200010هاش سبک سایز 32 سانتی مترکارخانه3212 متریکیلوگرم1172۷۰,۶۴۰ تومان1402/3/13 | 17:38
123400010هاش سبک سایز 34 سانتی مترکارخانه3412 متریکیلوگرم1260۷۰,۶۴۰ تومان1402/3/13 | 17:38
123600010هاش سبک سایز 36 سانتی مترکارخانه3612 متریکیلوگرم1344۷۰,۶۴۰ تومان1402/3/13 | 17:38
124000010هاش سبک سایز 40 سانتی مترکارخانه4012 متریکیلوگرم1500۶۷,۸۹۰ تومان1402/3/13 | 17:38
124500010هاش سبک سایز 45 سانتی مترکارخانه4512 متریکیلوگرم1680۷۰,۶۴۰ تومان1402/3/13 | 17:38
125000010هاش سبک سایز 50 سانتی مترکارخانه5012 متریکیلوگرم1860تماس بگیرید1402/3/13 | 17:38
125500010هاش سبک سایز 55 سانتی مترکارخانه5512 متریکیلوگرم1992تماس بگیرید1402/3/13 | 17:38
126000010هاش سبک سایز 60 سانتی مترکارخانه6012 متریکیلوگرم2136۷۰,۶۴۰ تومان1402/3/13 | 17:38
121401020هاش سنگین 14 ذوب آهن 12 متریکارخانه1412 متریکیلوگرم390۲۸,۴۴۱ تومان1402/3/13 | 15:34
121601020هاش سنگین 16 ذوب آهن 12 متریکارخانه1612 متریکیلوگرم500۲۸,۴۴۱ تومان1402/3/13 | 15:34
121801020هاش سنگین 18 ذوب آهن 12 متریکارخانه1812 متریکیلوگرم590۲۸,۴۴۱ تومان1402/3/13 | 15:34
122001020هاش سنگین 20 ذوب آهن 12 متریکارخانه2012 متریکیلوگرم720۳۲,۵۶۹ تومان1402/3/13 | 15:34
123001020هاش سنگین 30 ذوب آهن 12 متریکارخانه3012 متریکیلوگرم1370۶۲,۳۸۶ تومان1402/3/13 | 15:34
121000020هاش سنگین سایز 10 سانتی مترکارخانه1012 متریکیلوگرم245۵۹,۶۳۰ تومان1402/3/13 | 17:38
121200020هاش سنگین سایز 12 سانتی مترکارخانه1212 متریکیلوگرم321۵۹,۶۳۰ تومان1402/3/13 | 17:38
121400020هاش سنگین سایز 14 سانتی مترکارخانه1412 متریکیلوگرم405۲۹,۳۵۵ تومان1402/3/13 | 17:38
121600020هاش سنگین سایز 16 سانتی مترکارخانه1612 متریکیلوگرم512۲۹,۳۵۰ تومان1402/3/13 | 17:38
121800020هاش سنگین سایز 18 سانتی مترکارخانه1812 متریکیلوگرم615۲۹,۳۵۰ تومان1402/3/13 | 17:38
122000020هاش سنگین سایز 20 سانتی مترکارخانه2012 متریکیلوگرم736۳۳,۹۴۰ تومان1402/3/13 | 17:38
122200020هاش سنگین سایز 22 سانتی مترکارخانه2212 متریکیلوگرم858۶۳,۳۰۰ تومان1402/3/13 | 17:38
122400020هاش سنگین سایز 24 سانتی مترکارخانه2412 متریکیلوگرم999۶۳,۳۰۰ تومان1402/3/13 | 17:38
122600020هاش سنگین سایز 26 سانتی مترکارخانه2612 متریکیلوگرم1116۶۳,۳۰۰ تومان1402/3/13 | 17:38
122800020هاش سنگین سایز 28 سانتی مترکارخانه2812 متریکیلوگرم1236۶۳,۳۰۰ تومان1402/3/13 | 17:38
123000020هاش سنگین سایز 30 سانتی مترکارخانه3012 متریکیلوگرم1404۶۳,۳۰۰ تومان1402/3/13 | 17:38
123200020هاش سنگین سایز 32 سانتی مترکارخانه3212 متریکیلوگرم1524۷۰,۶۴۰ تومان1402/3/13 | 17:38
123400020هاش سنگین سایز 34 سانتی مترکارخانه3412 متریکیلوگرم1608۷۰,۶۴۰ تومان1402/3/13 | 17:38
123600020هاش سنگین سایز 36 سانتی مترکارخانه3612 متریکیلوگرم1704۷۰,۶۴۰ تومان1402/3/13 | 17:38
124000020هاش سنگین سایز 40 سانتی مترکارخانه4012 متریکیلوگرم1860۷۰,۶۴۰ تومان1402/3/13 | 17:38
124500020هاش سنگین سایز 45 سانتی مترکارخانه4512 متریکیلوگرم2052تماس بگیرید1402/3/13 | 17:38
125000020هاش سنگین سایز 50 سانتی مترکارخانه5012 متریکیلوگرم2244تماس بگیرید1402/3/13 | 17:38
125500020هاش سنگین سایز 55 سانتی مترکارخانه5512 متریکیلوگرم2388۷۰,۶۴۰ تومان1402/3/13 | 17:38
126000020هاش سنگین سایز 60 سانتی مترکارخانه6012 متریکیلوگرم2544۷۰,۶۴۰ تومان1402/3/13 | 17:38

ذوب آهن

ذوب آهن اصفهان

امروز: دوشنبه 1402/03/15

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزطول شاخهواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
101201012تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1212 متریشاخه135۴,۱۲۸,۴۴۰ تومان1402/3/13 | 15:15
101201011تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1212 متریشاخه135۴,۵۸۷,۱۵۶ تومان1402/3/13 | 14:51
101201010تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانهکارخانه1212 متریکیلوگرم135۳۱,۱۹۳ تومان1402/3/13 | 14:54
111201010تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانهکارخانه12نرمالکیلوگرم135تماس بگیرید1402/3/13 | 15:18
101401012تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1412 متریشاخه155۴,۵۴۱,۲۸۴ تومان1402/3/13 | 15:14
101401011تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1412 متریشاخه155۴,۴۴۹,۵۴۲ تومان1402/3/13 | 14:51
101401010تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانهکارخانه1412 متریکیلوگرم155۲۹,۳۵۸ تومان1402/3/13 | 14:54
111401010تیرآهن 14 IPE نرمال تحویل کارخانهکارخانه14نرمالکیلوگرم155تماس بگیرید1402/3/13 | 15:18
101601012تیرآهن 16 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1612 متریشاخه190۵,۳۲۱,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 15:14
101601011تیرآهن 16 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1612 متریشاخه190۵,۲۲۹,۳۵۸ تومان1402/3/13 | 14:51
101601010تیرآهن 16 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانهکارخانه1612 متریکیلوگرم190۲۸,۴۴۱ تومان1402/3/13 | 14:54
111601010تیرآهن 16 IPE نرمال تحویل کارخانهکارخانه16نرمالکیلوگرم190تماس بگیرید1402/3/13 | 15:18
101801012تیرآهن 18 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان1812 متریشاخه230۶,۱۹۲,۶۶۰ تومان1402/3/13 | 15:15
101801011تیرآهن 18 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران1812 متریشاخه230۶,۲۳۸,۵۳۳ تومان1402/3/13 | 14:51
101801010تیرآهن 18 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانهکارخانه1812 متریکیلوگرم230۲۷,۵۲۳ تومان1402/3/13 | 14:54
111801010تیرآهن 18 IPE نرمال تحویل کارخانهکارخانه18نرمالکیلوگرم230تماس بگیرید1402/3/13 | 15:18
102001012تیرآهن 20 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2012 متریشاخه275۷,۷۰۶,۴۲۲ تومان1402/3/13 | 15:30
102001011تیرآهن 20 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران2012 متریشاخه275۷,۷۹۸,۱۶۶ تومان1402/3/13 | 14:51
102001010تیرآهن 20 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانهکارخانه2012 متریکیلوگرم275۲۹,۸۱۷ تومان1402/3/13 | 14:54
112001010تیرآهن 20 IPE نرمال تحویل کارخانهکارخانه20نرمالکیلوگرم275تماس بگیرید1402/3/13 | 15:18
102201012تیرآهن 22 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2212 متریشاخه320۹,۲۶۶,۰۵۵ تومان1402/3/13 | 15:14
102201011تیرآهن 22 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران2212 متریشاخه320۸,۹۹۰,۸۲۶ تومان1402/3/13 | 14:51
102201010تیرآهن 22 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانهکارخانه2212 متریکیلوگرم320۲۸,۴۴۱ تومان1402/3/13 | 14:54
112201010تیرآهن 22 IPE نرمال تحویل کارخانهکارخانه22نرمالکیلوگرم320تماس بگیرید1402/3/13 | 15:18
102401012تیرآهن 24 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2412 متریشاخه370۹,۹۰۸,۲۵۶ تومان1402/3/13 | 15:15
102401011تیرآهن 24 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران2412 متریشاخه370۹,۹۰۸,۲۵۷ تومان1402/3/13 | 14:51
102401010تیرآهن 24 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانهکارخانه2412 متریکیلوگرم370۲۷,۵۲۳ تومان1402/3/13 | 14:54
112401010تیرآهن 24 IPE نرمال تحویل کارخانهکارخانه24نرمالکیلوگرم370تماس بگیرید1402/3/13 | 15:18
102701012تیرآهن 27 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان2712 متریشاخه435۱۱,۲۸۴,۴۰۳ تومان1402/3/13 | 15:14
102701011تیرآهن 27 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران2712 متریشاخه435۱۱,۰۰۹,۱۷۵ تومان1402/3/13 | 14:51
102701010تیرآهن 27 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانهکارخانه2712 متریکیلوگرم435۲۶,۱۴۷ تومان1402/3/13 | 14:54
112701010تیرآهن 27 IPE نرمال تحویل کارخانهکارخانه27نرمالکیلوگرم435تماس بگیرید1402/3/13 | 15:18
103001012تیرآهن 30 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان3012 متریشاخه500۱۴,۴۹۵,۴۱۲ تومان1402/3/13 | 15:14
103001011تیرآهن 30 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهرانبنگاه تهران3012 متریشاخه500۱۴,۰۳۶,۶۹۸ تومان1402/3/13 | 14:51
103001010تیرآهن 30 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانهکارخانه3012 متریکیلوگرم500۲۷,۹۸۲ تومان1402/3/13 | 14:54
113001010تیرآهن 30 IPE نرمال تحویل کارخانهکارخانه30نرمالکیلوگرم500تماس بگیرید1402/3/13 | 15:18

تیرآهن از بهترین و باکیفیت‌ترین متریال و مصالح برای مقاوم‌سازی و استحکام بخشیدن به سازه‌ها و پروژه‌های ساختمانی و مسکونی به شمار می‌رود. این مدل از مصالح فلزی از شناخته‌شده‌ترین پروفیل‌ها به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز و ساختمان‌سازی محسوب می‌شوند.

تیرآهن‌ها متناسب با نحوه کاربرد و نوع نیاز در ابعاد و اندازه‌های مختلفی طراحی و تولید می‌شوند. در این زمینه باید خاطرنشان نمود که دسته‌بندی و طبقه‌بندی این مدل از مقاطع فولادی عموماً بر اساس نوع بال‌ها، اندازه، استانداردهای تولید و شکل آن صورت می‌گیرد.

لازم به ذکر است که تیرآهن ها به علت برخورداری از ساختار و بافت محکم و بادوام، قابلیت تحمل وزن سازه های ساختمانی را به بهترین نحو امکان پذیر می سازند. مقاومت و استحکام بسیار بالا در برابر تنش ها و خمش را می‌توان از نقاط عطف این مدل از مصالح فلزی پرکاربرد برشمرد.

رونق ساخت‌وسازها در سال‌های اخیر و لزوم مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی سازه‌ها و بناها، استفاده از آهن و تیرآهن را شتاب و سرعت بالایی بخشیده است. انعطاف‌پذیری بالا و مقاومت مطلوب در برابر عوامل خارجی، به انضمام پایداری و ثبات بالا، از عمده‌ترین دلایل استفاده از مقاطع فولادی در سازه‌ها و پروژه‌های مختلف است.

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

خرید تیرآهن برای سازه‌ها و بناهای دارای اسکلت فلزی، از ارکان مهم و اساسی محسوب می‌شود. همچنین، قابلیت استفاده از این محصولات به‌عنوان تیر یا ستون در سازه و بنا وجود دارد. در کشور ما، مقاطع فولادی از جمله کالاهای پر استفاده و پرمصرف به شمار می‌روند. ضمناً، پوشش سقف‌ها و مقاوم‌سازی زیر ساخت‌های پل‌ها، از دیگر موارد کاربرد رایج و متداول این نمونه از مصالح فلزی قلمداد می‌گردد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در ادامه مطلب اطلاعاتی مفید و کاربردی در مورد این مقاطع را با شما به اشتراک بگذاریم.

تیرآهن چیست؟

تیرآهن را می‌توان یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی دانست که در طراحی و ساخت پروژه‌های مختلف از آن استفاده می‌شود. این محصول اولین‌بار توسط یک شرکت آمریکایی به نام Bethehem به بازار معرفی شد و باگذشت زمان به دلیل کارایی و کیفیت بالا توانست جایگاه ویژه‌ای در بین مصالح مصرفی پیدا کند.

برای ساخت این پروفیل‌ها از آلیاژهای مختلف استفاده می‌شود. به این نکته توجه داشته باشید که سطح مقطع این مصالح به شکل H و L است و وظیفه اصلی آن‌ها حفظ استحکام و تحمل وزن وارده به بخش‌های مختلف یک سازه است. در ادامه به بخش‌های اصلی تشکیل‌دهنده اشاره کرده و توضیحات مختصری در مورد هر کدام ارائه می‌کنیم.

جان تیرآهن

جان یا همان بخش مرکزی و اصلی تیرآهن که بین سر و انتهای آن واقع شده و وظیفه تحمل بار و انتقال آن به سایر قسمت‌های سازه را برعهده دارد.

بال تیرآهن

بخشی که به‌صورت افقی و موازی در دو طرف جان قرار گرفته است. ضخامت این قسمت از جان کمتر است؛ اما عرض بیشتری نسبت به آن دارد. دلیل اصلی طراحی این چنینی بال، افزایش استحکام و سختی برای تحمل بیشتر بار است.

انواع تیر آهن بر اساس استاندارد ساخت

انواع تیر آهن بر اساس استاندارد ساخت

تیرآهن استاندارد IPE

تیرآهن IPE یکی از انواع مقاطع فولادی رایج و پراستفاده در بازار آهن‌آلات کشور ما به‌حساب می‌آید. در فرایند طراحی و ساخت این محصول از استانداردهای معتبر کشورهای اروپایی بهره گرفته می‌شود. این مدل از مقاطع فولادی در بازارهای ایران و کشورهای اروپایی بسیار کاربرد دارند.

به طور معمول، این محصولات از آلیاژهای فولادی باکیفیت و به روش نورد گرم تولید می‌شوند. کیفیت ساخت بالا، دوام و استحکام بالا در برابر عوامل محیطی و شیمیایی، و ثابت‌بودن ضخامت مربوط به بال‌های انتهایی و ابتدایی، از مهم‌ترین ویژگی‌های تیرآهن ipe است. همچنین، ارتفاع استاندارد این مدل در حدود ۸۰ الی ۶۰۰ میلیمتر است.

تیرآهن استاندارد IPB

از مشخصات ظاهری این مدل می‌توان به باله‌های پهن و عرض بالای آن اشاره نمود. در مقایسه با دیگر مدل‌ها،  IPB از طول باله‌های بیشتری برخوردار است. شکل و فرم ظاهری این محصول همانند حرف H انگلیسی است.

برخورداری از مقاومت و استحکام سطحی بسیار بالا، از مهم‌ترین ویژگی‌های مقاطع فولادی از نوع IPB تلقی می‌گردد. در این زمینه باید خاطرنشان نمود که در حوزه آهن‌آلات از این مدل با عنوان تیرآهن یا بال‌پهن نیز نام‌برده می‌شود. برخورداری از وزن سبک و استفاده در ستون‌ها و خرپاها، از دیگر ویژگی‌های مهم این محصولات است.

تیرآهن استاندارد INP

تیرآهن‌های INP از مصالح فلزی و مقاطع فولادی بسیار پرکاربرد و پراستفاده در حوزه بازار آهن‌آلات به شمار می‌روند. از لحاظ فرم ظاهری، این محصول شکلی شبیه به حرف I انگلیسی دارد. همچنین، INP بر اساس استانداردهای معتبر کشورهای روسیه و چین ساخته‌وپرداخته می‌شود.

استفاده در سازه‌های مختلف نظیر برج‌سازی، اسکله‌سازی و پل‌سازی، از مهم‌ترین موارد کاربرد  inp تلقی می‌گردد. قابلیت نصب و اجرا در بناهای دارای ارتفاع زیاد، سهولت در نصب و پیاده‌سازی و عدم اشغال فضای زیاد، از دیگر ویژگی‌های تیر به شمار می‌آید.

انواع تیرآهن بر اساس سایزبندی

یکی دیگر از روش‌های دسته‌بندی تیرآهن‌ها بر اساس سایز آن‌ها است. به‌طورکلی این پروفیل‌ها از سایز 8 تا 60 تولید می‌شوند؛ ولی به دلیل کاربرد کمتر آن‌ها، در ادامه فقط در مورد سایزهای 12،14،16 و 18 اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می‌دهیم.

سایز 12

پروفیل سایز 12 بر اساس استاندارد IPE طراحی و تولید شده و به‌عنوان یکی از پرکاربردترین پروفیل‌ها در ساخت سازه‌های مختلف از آن استفاده می‌شود. طول بال‌ها در این تیرآهن 64 میلی‌متر است. از این مقاطع می‌توان در ساخت سقف، ستون و تیر استفاده کرد. به این نکته توجه داشته باشید این تیرها مناسب پروژه‌های کوچک هستند. به کارگیری آن‌ها در سازه‌های بزرگ به‌هیچ‌عنوان توصیه نمی‌شود.

سایز 14

تیر سایز 14، بال‌هایی 74 میلی‌متری دارد که موجب افزایش وزن و استحکام آن می‌شود. وزن هر شاخه 12 متری از آن به طور تقریبی 155 کیلوگرم است. به دلیل نوع طراحی خاص می‌توان از این پروفیل‌ها در ساخت نعل، خرپا، تیر و ستون استفاده کرد. اگر قصد دارید مقاومت سازه‌های سبک را افزایش دهید این تیرها می‌توانند انتخاب مناسبی باشند.

سایز 16

طول بال‌های سایز 16 نیز 74 میلی‌متر است؛ اما به دلیل تراکم بیشتر، از مقاومت و وزن بالاتری برخوردار هستند. جالب است بدانید این تیرها بر اساس استانداردهای مختلفی تولید می‌شوند. به همین دلیل وزن آن‌ها به‌ازای هر متر می‌تواند بین 15.8 تا 41.6 کیلوگرم باشد. از این نوع برای ساخت سازه‌های بزرگ، نعل‌درگاه، خرپا و نعل زنبوری استفاده می‌شود.

تیرآهن سایز 16

سایز 18

طول بال‌های سایز 18 معادل 91 میلی‌متر است. به همین دلیل مقاومت و وزن بیشتری دارند. به دلیل وجود استانداردهای مختلف برای تولید این محصول، وزن هر متر از آن می‌تواند چیزی بین 18.8 تا 49.1 باشد. به همین دلیل است که از آن می‌توان برای ساخت سازه‌های بزرگ استفاده کرد؛ زیرا در برابر نیروهای خمشی و تنش، مقاومت قابل‌قبولی دارد.

انواع تیرآهن بر حسب محل ساخت

در ادامه قصد داریم تا شما را با دو نمونه از محبوب‌ترین تولیدی‌های  داخل کشور خود در استان‌های مازندران و اصفهان آشنا کنیم و به معرفی وزن و نیز قیمت آنها از جمله قیمت آهن‌آلات اصفهان بپردازیم.

این محصولات به لحاظ کیفیت از رقبای خارجی خود چیزی کم نداشته و توانسته‌اند بخش عظیمی از نیاز داخلی و حتی خارجی را نیز تأمین نمایند:

تیرآهن فایکو

این تیرها در کارخانه مازندران تحت عنوان مجتمع فولاد فایکو یا همان شرکت فولاد البرز ایرانیان در سایزبندی ۱۴ الی ۲۴ و تا حداکثر طول ۱۲ متر تولید می‌شوند. محبوبیت  آن‌ها به حدی زیاد شده که تعجب خیلی‌ها را برانگیخته است!

مهم‌ترین دلیل این محبوبیت را می‌توان در کیفیت آهن فایکو دانست، چرا که ساختار آن‌ها از  مقاومت بالایی برخوردار است که برای مناطق پر رطوبت به گزینه‌ای بسیار مناسب تبدیل شده‌اند.

همچنین در اتصالات جوشکاری تیر فایکو شرایط برای کنترل خط جریان فراهم شده است. به دلیل نیاز به برق پایین در برش‌کاری و دیگر اتصالات تیرآهن فایکو، آن‌ها همچنین به‌عنوان گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه شناخته می‌شوند.

در کل این تیرها بارها تحت شرایط کاملاً استاندارد آزمایش شده‌اند تا از خاصیت‌های موجود در آن‌ها که به طور مختصر شرح دادیم، اطمینان حاصل گردد.

وزن تیرآهن فایکو

تیرآهن فایکو در انواع ۱۴ تا ۲۴ تولید می‌شوند و هر یک از سایز، تعداد شاخه و وزن متفاوتی برخوردار است. به‌طورکلی وزن تیرآهن فایکو با طول شاخه‌ها رابطه مستقیم داشته و به‌صورت زیر است:

سایز ۱۴ فایکو با وزن ۱۲۵ و ۱۵۵ کیلوگرم

سایز ۱۶ فایکو با وزن ۱۷۰ کیلوگرم

سایز ۱۸ فایکو با وزن ۲۰۰ کیلوگرم

سایز ۲۰ فایکو با وزن ۲۵۰ کیلوگرم

سایز ۲۲ فایکو با وزن ۳۰۵ کیلوگرم

سایز ۲۴ فایکو با وزن ۳۵۳ کیلوگرم

قیمت تیر فایکو امروز

طبیعی است که قیمت  فایکو نیز باتوجه‌به مقدار متریال به‌کاررفته در آن و وزن نهایی، متغیر باشد؛ همچنین این تیرها در درجه‌بندی‌های متفاوتی تولید می‌شوند و به‌طورقطع  درجه ۱ آن‌هاگران‌تر از درجات ۲ و ۳ است.

اما بااین‌حال عامل اصلی تعیین  قیمت روز ارزهای دلار و یورو است و از آن جایی که این ارزها به طور مداوم در نوسان‌اند، بایستی برای استعلام دقیق قیمت با کارشناسان فروشگاه آهن هایپر در ارتباط باشید.

تیرآهن اصفهان

تیرآهن اصفهان محصولی از کارخانه ذوب‌آهن اصفهان است که در حال حاضر بزرگ‌ترین کارخانه تولیدکننده فولاد ساختمانی و ریل و در کل دومین کارخانه بزرگ کشور پس از فولاد مبارکه در ایران به‌حساب می‌آید.

تیر اصفهان از محبوبیت بالایی برخوردار است و باکیفیت‌ترین محصولات بازار به شمار می‌رود. پروژه‌هایی که در مرکز شهر فعالیت دارند؛ محصولات موردنیاز جهت ساخت‌وساز از برند اصفهان تهیه خواهند کرد. در نظر داشته باشید که محصولات فولادی تولیدی ذوب‌آهن معمولاً به‌صورت شاخه‌ای که به‌صورت بسته‌بندی‌شده با طول‌ها و سایزهای مشخص و یکسان است.

 حداقل بسته آن دارای دو پلاک است که مشخصات محصول همچون شماره ذوب، سایز، طول، زمان تولید و … را ذکر کرده است. همچنین تمامی محصولات گواهینامه فنی نیز ارائه می‌شود. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت کارخانه ذوب‌آهن اصفهان از جمله تولیدکنندگان اصلی این محصول در کشور محسوب می‌شود که با رعایت استانداردهای داخلی و بین‌المللی توانسته است تیر را در سایزهای متنوعی تولید و عرضه کند.

مقاطع این کارخانه در سایز 12 تا 30 و تحت استانداردهای مطرح جهانی و بین‌المللی تولید می‌شوند. آرم ESCO نیز نماد منحصربه‌فرد و نشانه اصالت این تیرآهن‌ها است.

قیمت تیرآهن اصفهان

قیمت آهن‌آلات اصفهان نیز به طبع باتوجه‌به طول، ابعاد، وزن و درجه کیفیتشان متغیر است و لازم است تا به‌صورت به‌روز محاسبه شود.

نحوه ساخت و تولید

نحوه ساخت و تولید

اصلی‌ترین روش تولید تیرها بر اساس نورد است. برای این کار شمش‌ها باید وارد کوره‌هایی با دمای 1100 درجه سانتی‌گراد شده تا پخته ‌شوند. پس از این مرحله برای نازک شدن قطر شمش‌ها و افزایش طول، عملیات رافینگ روی آن‌ها انجام می‌شود. در نهایت قطعات تغییر شکل داده شده وارد قفسه نورد می‌شوند که شامل سه بخش ابتدایی، میانی و پایانی است.

در مرحله ابتدایی، سطح مقطع کاهش پیدا کرده و بر طول افزوده می‌شود؛ اما در مرحله میانی و پایانی، شکل و فرم محصول تغییر می‌کند. دلیل اصلی فرایندهای انجام شده، افزایش میزان مقاومت کششی، دوام و استحکام پروفیل‌های تولید شده است تا بتوانند وزن سازه‌ها و فشارهای وارده را به‌خوبی تحمل کنند.

پارامترهای موثر بر قیمت تیر آهن

همان‌طور که گفتیم از این پروفیل‌ها در ساخت سازه‌های مختلفی استفاده می‌شود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این بخش برخی از پارامترهایی که بر قیمت آن تأثیرگذار هستند را بررسی کنیم.

سایز

اولین عامل تأثیرگذار سایز است. هرچه این میزان بزرگ‌تر باشد، وزن پروفیل و موارد اولیه مصرف شده برای تولید آن افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه قیمت نهایی تولید نیز بیشتر خواهد شد.

هزینه حمل و  نقل

هزینه حمل و نقل یکی دیگر از پارامترهای مؤثری است که می‌تواند موجب افزایش قیمت شود. به این نکته توجه داشته باشید که هر چه بعد مسافت بین مبدأ و مقصد بیشتر شود، میزان سوخت مصرفی افزایش پیدا کرده و در نتیجه قیمت نهایی محصول نیز بیشتر می‌شود.

میزان عرضه  و تقاضا

اگر میزان عرضه و تقاضا در سطح کشور یا جهان به شکل چشمگیری دستخوش تغییر شود، نوسانت قیمت در محصول نهایی ایجاد می‌شود. به طور مثال اگر تقاضا برای تیرآهن افزایش پیدا کند و میزان تولید کافی نباشد، مصرف‌کنندگان برای تأمین نیازهای خود قیمت‌های بالاتری را پیشنهاد می‌دهند.

نوسانات ارزی

علاوه بر موارد گفته شده، نرخ ارز و تغییرات آن نیز می‌تواند روی قیمت‌ها تأثیرگذار باشد؛ زیرا تیرآهن بر اساس قیمت‌های جهانی در بازار کشور به فروش می‌رسد. پس در هنگام تهیه حتماً به این نکته توجه ویژه‌ای داشته باشید.

پارامترهای موثر بر قیمت تیر آهن

خرید آهن

همان‌طور که ذکر شد مهم‌ترین و اصلی‌ترین المان مورداستفاده در اسکلت‌بندی ساختمان‌ها تیرآهن هستند. بدون شک مجموعه آهن هایپر که در زمینه ارائه انواع این مقاطع فعالیت دارد؛ باتوجه‌به تجربه بالایی که این مجموعه دارد به‌راحتی می‌تواند محصولات موردنیاز بازار را ارائه دهد.

 باتوجه‌به اینکه تهیه و خریدGirder از مجموعه آهن هایپر بدون واسطه. به‌صورت مستقیم است؛ بنابراین آن را با قیمت مناسب ارائه می‌دهد که موجب مشتریان در هنگام خرید ا تصمیم بهتری بگیرند همچنین در این مجموعه قیمت آهن‌آلات اصفهان نیز مطابق با قیمت مصوب کارخانه عرضه می‌شود.

 

قیمت تیرآهن از جمله فاکتورهای بسیار مهم است که پارامترهایی مختلفی از جمله: مواد اولیه مورداستفاده در ساخت، کیفیت کالا و مقدار تیراژ و … تاثیر دارد.  که تمامی خریداران در زمان تهیه و سفارش محصولات را مورد بررسی قرار می‌دهند.

تمامی افراد تمایل دارند تا با توجه به هزینه و بودجه ای که پرداخت می کنند؛ محصولات با کیفیتی را تهیه نمائید. به همین خاطر مجموعه تخصصی آهن هایپر قیمت تیرآهن و نیز قیمت هاش را به صورت آنلاین و به روز در وبسایت https://ahanhyper.com/ درج کرده است. شما عزیزان با اطمینان خاطر می توانید این مقاطع را تهیه کرده و از نظر اقتصادی دغدغه ای نداشته باشید.

باتوجه‌به اینکه امروزه فروشگاه‌های بسیاری هستند که جهت فروش و عرضه انواع مقاطع فولادی فعالیت دارند؛ خرید تیرآهن تا حدودی دشوار است. باید حتماً سعی کنید این مقاطع فولادی را از فروشگاه‌های معتبر و شناخته شده تهیه نمایید تا دغدغه‌ای بابت کیفیت و مرغوب بودن محصول نداشته باشید. درصورتی‌که اطلاعات کامل از این محصولات نداشته باشید؛ می‌توانید جهت دریافت مشاوره رایگان از طریق شماره‌های ذکر شده با کارشناسان فروش مجموعه در تماس باشید.

 شما مخاطبان گرامی از سراسر ایران می توانید از طریق وب سایت https://ahanhyper.com/ جهت سفارش و خرید تیرآهن در سایزهای  ۱۲،  ۱۴،  ۱۶، اهن 18، تیر اهن ۲۰، تیرآهن ۲۲،  ۲۴،  ۲۷ و تیرآهن ۳۰ و دیگر مقاطع فولادی اقدام نمایید. محصولات با کیفیتی را تهیه کرده و در کاربردهای مد نظر خود از آن بهره مند شوید.  در نظر داشته باشید تمامی محصولاتی که توسط این مجموعه عرضه و ارائه می گردد؛ توسط برترین و مطرح ترین تولیدکنندگان داخلی و خارجی تولید و ساخته شده اند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 163 نتیجه

نمایش 9 24 36

آخرین تغییرات تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید
[suncode_price_chart_uniq id=”3252″]     سلام علیکم و ………..♥

تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهان

۴,۱۲۸,۴۴۰ تومان

تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهان

تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان به گونه ای طراحی شده است که با داشتن وزن نسبتا پایین، مقاومت بسیار خوبی را از خود در برابر عوامل خارجی نشان دهد. به طور کلی تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان به علت ویژگی ها و مزایایی که دارد، در صنایع ساختمان سازی و حتی سوله سازی به وفور مورد استفاده قرار می گیرد. اما ویژگی ها و مزایای استفاده از این تیرآهن چیست؟ روند تولید تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان به چه صورتی است؟ تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهان

استاندارد به کار رفته در تولید تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان

پیش از آنکه به بیان ویژگی ها و مزایای استفاده از تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان بپردازیم، بهتر است در وهله اول با استاندارد به کار رفته در طراحی و تولید این محصول بیشتر آشنا شویم. به طور کلی شرکت ذوب آهن اصفهان در طراحی و تولید این نوع از محصولات خود از استاندارد IPE استفاده می کند.
تیرآهن هایی که مطابق با این استاندارد ها تولید می شوند، عمدتا دارای بال هایی با ضخامت یکسان هستند.
عمدتا کشور های اروپایی و خاورمیانه به خصوص کشور ایران، استاندارد IPE را در ساختار تیرآهن های خود به کار می گیرند. این در حالی است که کشورهایی مانند چین و روسیه استاندارد INP را برای تولید تیرآهن های به کار می گیرند. در این استاندارد برخلاف استاندارد IPE ضخامت بال ها از لبه تا جان تیر در حال تغییر است. شما کاربر گرامی می توانید برای شناخت بیشتر در خصوص مشخصات تیرآهن های IPE و INP و مقایسه ها آنها با یکدیگر و شناخت تفاوت های بین آنها به مطالعه مقاله تخصصی " تفاوت تیرآهن IPB و IPE و INP در چیست ؟ " بپردازید.

ویژگی های تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهان

به طور کلی تیرآهن IPE 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان از ویژگی های متعددی برخوردار است. از جمله ویژگی ها و مزایای استفاده از تیرآهن IPE 12 می توان به موارد زیر اشاره کرد:

توسعه سازه

یکی از مزایای استفاده از تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان، توسعه سازه است. به طور کلی استفاده از این نوع تیرآهن ها سبب می شود تا امکان توسعه و یا تغییر سازه وجود داشته باشد. به طور کلی گاهی اوقات به علت اشتباه در طراحی این نیاز احساس می شود که سازه طراحی شده تغییر کند. از آنجایی که این تیرآهن ها عمدتا به وسیله پیچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند، امکان تغییر سازه به راحتی وجود دارد.

سرعت اجرای بالا

از دیگر ویژگی های تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان می توان به سرعت اجرای بالای آن اشاره کرد. همانطور که گفته شد، اکثر تیرآهن ها به منظر تشکیل یک سازه به واسطه پیچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند. این نحوه اتصال در مقایسه با فرآیند جوشکاری سریع تر انجام می شود. به همین دلیل است که استفاده از تیرآهن در سازه های خرپایی و اسکلت های ساختمانی بسیار رایج است.   تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهان

معایب استفاده از تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان

همانطور که استفاده از تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان مزیت هایی دارد، معایبی نیز دارد. به طور کلی پیش از خرید تیرآهن باید هم به مزایا و هم به معایب تیرآهن توجه بسیار زیادی شود. از جمله معایب استفاده از تیرآهن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مقاومت بسیار پایین در درجه حرارت های بالا

یکی از معایب تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان، مقاومت بسیار پایین آن در درجه حرارت های بسیار بالا است. به طور کلی اسکلت های فلزی که در ساختمان ها و سوله ها مورد استفاده قرار می گیرد، در هنگام آتش سوزی مقاومت خود را از دست داده و به مرور شروع به تخریب شدن می کنند.
عمدتا با افزایش دما فلز ماهیت پلاستیکی به خود گرفته و دیگر استحکام سابق را نخواهد داشت.

مقاومت پایین در برابر رطوبت

از دیگر معایب تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان می توان به مقاومت بسیار پایین آن در برابر رطوبت اشاره کرد. عمدتا فلز به طور ذاتی در برابر رطوبت از خود مقاومتی را نشان نمی دهد و در صورتی که در معرض آن قرار گیرد دچار خوردگی شده و استحکام خود را از دست می دهد. به همین دلیل امروزه استفاده از اسکلت های فلزی در مناطقی که درجه رطوبت بسیار بالا است، توصیه نمی شود. تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهان

فرآیند تولید تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان

برخی از افراد گمان می کنند که تولید تیرآهن به واسطه جوش دادن چندین ورق در ابعاد گوناگون صورت می گیرد. این در حالی که است که تیرآهن تولید شده به این روش استحکام مناسبی نداشته و به سرعت آسیب می بیند. به منظور تولید تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان از شمش های فولادی استفاده می شود. این شمش ها در دمای بالا در کوره قرار گرفته و به این ترتیب حالت خمیری شکل پیدا می کند. به طور کلی زمانی که شمش فولادی حالت خمیری شکلی را به خود گرفت به راحتی و با کمترین خطا می توان به آن شکل داد. بنابراین پس از کوره شمش های فولادی از طریق رولیک ها به سمت غلطک ها حرکت داده می شوند. این غلطک ها در زاویه های به خصوصی قرار دارند. به این ترتیب با عبور شمش از بین آن ها، ضمن افزایش طول شمش، سطح مقطع تیرآهن که عمدتا به صورت I شکل است، شکل می گیرد. ا را افزایش داد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهران

۴,۵۸۷,۱۵۶ تومان

تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهران

تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان از جمله پرکاربردترین تیرآهن های موجود در بازار است. به طور کلی تیرآهن های تولید شده توسط این شرکت از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بوده و در فرآیند ساخت آن ها تمامی استاندارد های لازم رعایت شده است.
عمدتا تیرآهن تولید شده توسط شرکت ذوب آهن در ساختمان سازی ها و سوله سازی ها کاربرد دارد.
از همین رو می توان گفت که محصولات تولید شده توسط این شرکت در گروه پر فروش ترین محصولات موجود در بازار شناخته می شوند. اما تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان چه ویژگی هایی دارد؟ این تیرآهن در چه بخش هایی از ساختمان سازی ها مورد استفاده قرار می گیرد؟

منظور از استاندارد IPE چیست؟

پیش از آنکه به بررسی ویژگی ها و مشخصات تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان بپردازیم، بهتر است در ابتدا با استاندارد به کار رفته در این تیرآهن بیشتر آشنا شویم. برای توضیح این استاندارد لازم است که در ابتدا با ساختار تیرآهن بیشتر آشنا شویم. به طور کلی یک تیرآهن از سه بخش اصلی تشکیل شده است که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • بال بالایی
 • جان
 • بال پایینی
طراحی و ساختار این سه بخش از تیرآهن می تواند به خوبی استاندارد و ویژگی های تیرآهن را مشخص کند. عمدتا استاندارد IPE در تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان، بیان کننده ضخامت بال بالایی و پایینی تیرآهن است. به طور کلی بال بالایی و پایینی تیرآهن هایی که مطابق با این استاندارد تولید می شوند، از ضخامت ثابتی برخوردار است. از جمله کشور هایی که از این استانداردها در ساختار تیرآهن های خود استفاده می کنند می توان به کشور های اروپایی و ایران اشاره کرد. به طور کلی این استاندارد می تواند تیرآهن هایی را تحت پوشش خود قرار دهد که ارتفاعی بین ۸۰ تا ۶۰۰ میلی متر داشته باشند. استاندارد دیگری نیز تحت عنوان استاندارد INP وجود دارد که بیشتر کشور های چین و روسیه به این استاندارد تمایل دارند.
به طور کلی استاندارد INP برخلاف استاندارد IPE بیان کننده میزان تغییر در بال تیرآهن است. به تعبیری می توان گفت که تیرآهن هایی که مطابق با این استاندارد تولید می شوند، ضخامت بال آن ها از ابتدا تا انتها با تغییر محسوسی همراه است.
مشخصات ویژگی های تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان

ویژگی ها و مشخصات تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان

همانطور که گفته شد، تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان یکی از پر کاربرد ترین تیرآهن های تولید شده توسط شرکت ذوب آهن اصفهان است. از جمله ویژگی ها و مشخصات این تیرآهن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

استحکام بسیار بالا

از جمله مهمترین ویژگی های تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان می توان به استحکام بسیار بالای این تیرآهن اشاره کرد. به طور کلی حفظ تقارن در هندسه سطح مقطع این تیرآهن و همچنین نوع هندسه به کار رفته در آن سبب شده تا این مدل از تیرآهن های تولید شده توسط شرکت ذوب آهن اصفهان، از استحکام بسیار بالایی برخوردار باشد. به طور کلی این تیر اهن 12 دارای تار خنثی در وسط تیر بوده و در برابر بارهای فشاری، کششی، برشی و خمشی استحکام بسیار خوبی را از خود نشان می دهد.
به طور کلی هر چه سطح مقطع تیرآهن بیشتر و یا به عبارتی دیگر سایز تیرآهن بیشتر باشد، تیرآهن مورد نظر از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود. بنابراین تیرآهن سایز ۱۲ از تیرآهن سایز ۱۴ استحکام کمتری دارد.

کیفیت ساخت بالا

همانطور که گفته شد، کیفیت ساخت بسیار بالای تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان سبب شده تا این تیرآهن جزء پرفروش ترین تیرآهن های موجود در بازار شناخته شود. به طور کلی شرکت ذوب آهن به منظور تولید تیرآهن های خود در ابتدا شمش های فولادی را درون کوره گرم می کند. سپس با عبور شمش فولادی از بین غلطک های اولیه طول آن ها را افزایش می دهد. تیر حاصله در بین غلطک هایی با زاویه مشخص قرار گرفته و به این ترتیب شکل سطح مقطع در تیر ایجاد شده و پروفیل تیرآهن تشکیل می شود. همانطور که گفته شد؛ پروفیل آهنی تشکیل شده عمدتا دارای سطح مقطع I شکل است. به همین دلیل این تیر ها به خوبی می توانند در برابر بارها و نیروهای خارجی از خود مقاومت نشان دهند.

نصب سریع

از دیگر ویژگی ها و مزایای استفاده از تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان می توان به نصب سریع اشاره کرد. به طور کلی اکثر تیرآهن هایی که در صنایع مورد استفاده قرار می گیرند، به منظور ساخت سازه نیازی به جوشکاری ندارند و به تنها با اتصال چندین پیچ یک سازه را تشکیل می دهند. این کار نه تنها تا حد قابل توجهی استحکام سازه را افزایش می دهد، بلکه به خوبی سرعت اجرای سازه را نیز افزایش می دهد. از همین رو می توان گفت که استفاده از تیرآهن در ساخت سازه ها می تواند سرعت اجرای ساخت را بهبود ببخشد.

تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانه

۳۱,۱۹۳ تومان

تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانه

تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان از جمله پر کاربرد ترین و پر طرفدار ترین تیرآهن های موجود در بازار است. از این تیرآهن به واسطه ویژگی هایی که دارد، می توان در صنایع گوناگون به خصوص صنایع ساختمان سازی و سوله سازی کاربرد فراوانی دارد. به طور کلی این نوع از تیرآهن های تولید شده توسط شرکت ذوب آهن اصفهان دارای ارتفاع ۱۲ سانتی متر بوده و به همین دلیل به این تیرآهن ها تیرآهن سایز ۱۲ گفته می شود. اما ویژگی های تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان چیست؟ به منظور طراحی تیرآهن ها باید به چه نکاتی توجه کرد؟ تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانه

ویژگی های تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانه

همانطور که گفته شد، ویژگی های بارز تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان سبب شده تا این دسته از محصولات جزء پرفروش ترین و پر کاربرد ترین تیرآهن های موجود در بازار قرار گیرد. از جمله ویژگی های این تیرآهن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کیفیت بسیار بالا

از جمله مهمترین ویژگی های تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان می توان به کیفیت بسیار بالای این تیرآهن ها اشاره کرد. به طور کلی شرکت ذوب آهن اصفهان در طراحی و تولید این نوع از محصولات خود از بهترین و به روز ترین تجهیزات موجود در بازار استفاده کرده است. از همین رو محصول نهایی تولید شده توسط این شرکت عمدتا از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.  

استاندارد IPE

یکی از دلایل محبوبیت استفاده از تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان، استاندارد به کار رفته در آن است. همانطور که از نام این تیرآهن ها مشخص است، در ساختار این مدل از تیرآهن های تولید شده توسط شرکت ذوب آهن اصفهان، از استاندارد IPE استفاده شده است. مطابق با این استاندارد، ضخامت بال تیر در طول آن کاملا ثابت و بدون تغییر است. تیرآهن هایی که مطابق با این استاندارد طراحی و تولید می شوند، عمدتا در کشورهای اروپایی و نیز کشورهای موجود در خاورمیانه به خصوص ایران از طرفداران بسیار زیادی برخوردار است. از همین رو تیرآهن های تولید شده با این استاندارد عموما فروش بسیار بالایی دارند.

استحکام

از جمله مهمترین ویژگی های تیرآهن IPE 12 ذوب اهن اصفهان، استحکام تیرآهن مورد نظر است. به طور کلی این تیرآهن ها عموما دارای سطح مقطع I شکل هستند. به کار گیری این سطح مقطع در ساختار این تیرآهن سبب می شود تا ممان اینرسی سازه به طور قابل توجهی افزایش پیدا کند. با افزایش مقدار ممان اینرسی به طور قابل توجهی میزان تنش وارد شده بر سطح مقطع تیرآهن چه از نوع برشی و چه از نوع خمشی به طور قابل توجهی کاهش پیدا کند. به این ترتیب می توان گفت که استفاده از این سطح مقطع در تیرآهن ها سبب افزایش استحکام ان ها می شود. تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانه

نحوه طراحی و انتخاب تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان

به طور کلی به منظور طراحی و ساخت تیرآهن IPE 12 ذوب اهن اصفهان باید به نکات متعددی توجه شود که از جمله این نکات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

میزان بار وارد شده به تیرآهن

از جمله مهمترین نکاتی که باید در هنگام طراحی و تولید تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان مد نظر قرار گیرد، می توان به میزان بار وارد شده به ان اشاره کرد. به طور کلی به منظور تعیین سایز اندازه تیرآهن عموما باید بیشترین نیروی خمشی و برشی موجود در سطح تیر ملاک قرار گیرد. به همین منظور در تیر به صورت فرضی مقطع های گوناگونی زده می شود. در هر یک از این مقطع ها میزان ممان خمشی و نیروی برشی محاسبه می گردد. به این ترتیب مهندسین می توانند با کوچکترین دقت نقاط بحرانی تیرآهن های خود را پیدا کنند. در مرحله بعد انتخاب تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان باید ماکزیمم تنش خمشی و برشی محاسبه گردد. برای این کار باید به سطح مقطع تیرآهن توجه شود. عمدتا ماکزیمم تنش وارد شده از طرف بارهای خمشی بر روی لبه های تیرآهن بوده و ماکزیمم تنش ناشی از نیروهای برشی در مرکز سطح مقطع تیرآهن اتفاق می افتد. تیرآهن 12 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل کارخانه

نوع تکیه گاه مورد استفاده در تیرآهن

از دیگر عواملی که پیش از انتخاب و طراحی تیرآهن IPE 12 ذوب اهن اصفهان باید تحت بررسی قرار گیرد، می توان به نوع تکیه گاه مورد استفاده اشاره کرد. به طور کلی تکیه گاه هایی که در طراحی و انتخاب تیرآهن ها مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند به طور مستقیم در میزان ماکزیمم بار وارد شده به تیرآهن موثر واقع شوند. از جمله تکیه گاه هایی که برای تیرآهن ها مورد استفاده قرار می گیرد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • مفصلی: این نوع از تکیه گاه ها تنها می توانند نیرو را در جهت های افقی و عمودی تحمل کنند. عمدتا این نوع از تکیه گاه ها توانایی چرخش در یک راستا را دارند.
 • جوشی: این نوع از تکیه گاه ها از جمله تکیه گاه های پر کاربرد تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان است. عمدتا این تیرآهن قادر است تمامی نیروهای وارد شده به تیرآهن، چه به صورت ممان خمشی و چه به صورت بارگذاری محوری و عرضی را تحمل کند.
 • غلتکی: ساده ترین نوع تکیه گاه مورد استفاده برای تیرآهن تکیه گاه غلتکی است. این تکیه گاه قادر است تنها در راستای عمود برخود در برابر نیروهای خارجی از خود مقاومت نشان دهد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه

تماس بگیرید

تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه

در این مقاله درباره تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه صحبت خواهیم کرد. امروزه استفاده از محصولات آهنی در ابعاد و اشکال مختلف در زمینه های خودرو سازی و ساختمان سازی بسیار رایج شده است. در  کره زمین انواع معادن سنگ وجود دارد که بعضی توسط بشر شناسایی شده و مورد استفاده قرار می گیرند. اما بعضی کماکان به صورت طبیعی و دست نخورده باقی مانده است. آهن عنصر اصلی تشکیل دهنده هسته زمین و پوسته زمین است. بدون شک اگر فلز آهن وجود نداشت، طبیعتا هیچ نیروی جاذبه ای بر روی زمین وجود نداشت و انسان قادر به زندگی در کره زمین نبود. وجود آهن فقط مختص به زمین نیست بلکه منشأ اولیه آهن مربوط به فروپاشی ستاره ها و شهاب سنگ است. بنابراین آهن در طی سالیان متمادی درون زمین به طور متمرکز یا پراکنده تشکیل شده و مورد استفاده انسان  قرار گرفته است. تیرآهن یکی از مهمترین  فرآورده های فولاد آهن است که برای ساخت انواع اسکلت ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه یکی از مهمترین انواع تیرآهن است که به عنوان مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله سعی داریم در مورد تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه با شما عزیزان صحبت کنیم. برای آشنایی بیشتر با این نوع تیرآهن  با ما همراه باشید. تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه چیست؟

تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه چیست؟

نوعی تیرآهن نرمال یا معمولی است که دارای کمترین وزن می باشد و در ساخت قسمت های مختلف اسکلت ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

خصوصیات تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه

 • تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه دارای کمترین وزن در بین انواع تیر آهن معمولی یا نرمال است و برای مصارف مختلفی اعم از ساختمان سازی و خودرو سازی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • مشخصات تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه بر اساس استاندارد و مقیاس های موجود در جدول اشتال تعیین می شود. این جدول بر اساس استاندارد های اروپایی تنظیم شده است و دارای حساسیت و دقت بسیار بالایی است.
 • تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه از قسمت های مختلف جان، دو بال و کناره های بال تشکیل شده است. میزان ضخامت بال ها با یکدیگر یکسان است و نسبت به ضخامت جان بیشتر است.
 • شکل ظاهری تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه به صورت حرف انگلیسی I می باشد. زیرا ضخامت بال ها با یکدیگر یکسان است.
 • جان در تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه به نوعی قطعه آهنی گفته می شود که دارای ارتفاع 12 سانتی متر یا 120 میلی متر است.
 • تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه، کمترین وزن، ضخامت و ارتفاع را دارد و برای ساخت قسمت هایی از اسکلت ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه دارای دو بال است. بال ها توسط جان به یک دیگر متصل می شوند. ضخامت آهن در تمام قسمت های ابتدایی، میانی و انتهایی بال یکسان است. دو بال از نظر اندازه و ساختار کاملا یکسان هستند و همین امر باعث شده است که شکل ظاهری تیرآهن به صورتI  باشد.
 • ضخامت جان در تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه،  نسبت به ضخامت و عرض بال کمتر است. ضخامت جان  حدود  4 میلی متر است. هر قدر که میزان ضخامت جان افزایش پیدا کند در نتیجه وزن تیر آهن نیز افزایش می یابد.
 • عرض بال در تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه، نصف ارتفاع جان است و معادل 60 میلی متر یا 6  سانتی متر است. ضخامت بال نسبت به عرض و ارتفاع جان کمتر است و معادل 4 میلی متر است.
 • کارخانه ذوب آهن اصفهان سالانه هزار تن تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه، تولید می کند و تیرآهن مورد نیاز کشور را تأمین می کند. تمام مشخصات این نوع تیر آهن بر حسب مقیاس و استاندارد های جدول اشتال صورت می گیرد. کارخانه ذوب آهن اصفهان در تولید این نوع تیر آهن بسیار موفق عمل کرده است و تأثیر بسزایی در میزان خرید و فروش این نوع تیرآهن در بازار دارد. کیفیت و مشخصات تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه تولید شده در این کارخانه با انواع تیرآهن های معروف اروپایی رقابت می کند. بخش اعظمی از تولیدات آهنی کارخانه ذوب آهن اصفهان به انواع کشور های آسیایی، خاورمیانه و اروپا صادر می شود.
 • وزن تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه به عوامل مختلفی مثل مشخصات بال و جان بستگی دارد. هر قدر که ضخامت و عرض بال یا جان بیشتر باشد، در نتیجه وزن تیرآهن بیشتر است. وزن یک شاخه یک متری تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه 4 کیلو گرم است و وزن یک شاخه 12 متری تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه حدود 124 کیلو گرم است.
کلام پایانی در این مقاله سعی کردیم در مورد خصوصیات تیرآهن 12 IPE نرمال تحویل کارخانه، با شما عزیزان صحبت کنیم و اطلاعات جامعی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. امیدواریم این اطلاعات مورد پسند و رضایت خاطر شما واقع گردد.

تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان

ناموجود

تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان

تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان یکی از مهمترین تیرآهن هایی است که در کارخانه فولاد اهواز تولید می شود. آهن به سرعت با اکسیژن هوا واکنش می دهد. آهن به علت واکنش پذیری زیادی که دارد معمولا در طبیعت به صورت خالص یافت نمی شود. امروزه در ساخت اسکلت انواع ساختمان ها، دکل های نفتی و سوله های ورزشی از تیر اهن استفاده می شود. تیرآهن نیرو های کششی و خمشی حاصل از ساختمان را تحمل می کند.  تیرآهن نقش اصلی در ساخت اسکلت ساختمان دارد. هر چقدر که میزان اسکلت استحکام و مقاومت ساختمان بیشتر باشد، در نتیجه ساختمان در برابر انواع حوادث طبیعی مثل زلزله یا سیل بیشتر است. در این مقاله قصد داریم در مورد خصوصیات تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان با شما عزیزان صحبت کنیم. برای آشنایی و شناخت بیشتر نسبت به این نوع تیرآهن با ما همراه باشید.  

بررسی کارخانه تولید کننده تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان

 • کارخانه فولاد اهواز یکی از مهمترین کارخانه های تولید کننده فولاد در کشور است. در این کارخانه سالانه بیش از چند هزار تن انواع آهن آلات مثل تیرآهن، نبشی و میلگرد تولید می شود.
 • در این کارخانه از انواع دستگاه های مهندسی دقیق و پیشرفته استفاده می شود. هر چقدر که  دقت و صحت دستگاه ها بیشتر باشد، کیفیت تیرآهن تولید شده نیز بیشتر است.
 • تولید تیرآهن در کارخانه فولاد اهواز از طریق روش نورد گرم تولید می شود. مشخصات تیرآهن در این کارخانه بر اساس استاندارد ها و مقیاس بین المللی کشورهای اروپایی و ایران تنظیم می شود. در این کارخانه انواع مختلف تیرآهن IPE و IPN وجود دارد.
 • تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان یکی از مهمترین تیرآهن های معمولی یا تیر آهن نرمال است که در این کارخانه تولید می شود. از این تیرآهن در ساخت اسکلت انواع ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.
 • کنترل کیفی محصولات اولیه و تولیدی در کارخانه فولاد اهواز به طور مدام انجام می شود و در صورتی که تیرآهن تولید شده دارای مشکلی باشد، از روند تولید خارج می شود.

بررسی خصوصیات تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان

 • تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان به نوعی تیرآهن IPE یا معمولی گفته می شود که در سایز و وزن مشخصی در کارخانه فولاد اهواز تولید می شود و برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. از تیرآهن IPE14 در ساخت انواع اسکلت ساختمان دکل های نفتی  و پالایشگاه ساخته می شود. از  این نوع تیرآهن در ساخت انواع خودرو ها  استفاده می شود.
 • تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان از قسمت های مختلفی مثل جان، دو بال و کناره های بال یا باله تشکیل می شود. کناره‌ های بال نقش اصلی در اتصال انواع تیرآهن به یکدیگر دارد. برای اتصال تیرآهن ها به یکدیگر از روش های مختلفی مثل جوش دادن استفاده می شود.
 • جان در تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان به نوعی قطعه آهنی گفته می شود که باعث اتصال بال های تیرآهن به یکدیگر می شود. ارتفاع جان در تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان معادل 14 سانتی متر یا 140 میلی متر است.
 • عددی که در مقابل انواع تیرآهن درج می شود، نشان دهنده ارتفاع جان است. ارتفاع جان نقش مهمی در خرید و فروش انواع تیرآهن دارد. ارتفاع جان بر اساس مقیاس های بین المللی جدول اشتال صورت می گیرد.
 • بال در تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان به نوعی قطعه فولادی گفته می شود که از طریق جان به بال دیگر تیرآهن متصل می شود. ضخامت و عرض هر دو بال تیرآهن با یکدیگر کاملا یکسان است.
 • میزان ضخامت آهن در تمام سطوح بال تیرآهن با یکدیگر یکسان است. هر چقدر که میزان ضخامت و عرض بال در تیرآهن بیشتر باشد، وزن تیرآهن نیز بیشتر است. بال در تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان، جایگاه مناسبی برای قرار گیری انواع مصالح ساختمانی دارد.
 • عرض و ضخامت بال در تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان نسبت به ارتفاع و ضخامت جان بیشتر است. عرض بال در این نوع تیرآهن  معادل 7 سانتی متر یا 70 میلی متر است.
 • تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان یکی از سبک ترین تیرآهن های معمولی است که در کارخانه فولاد اهواز تولید می شود.
 • میزان ضخامت و عرض بال، ضخامت و ارتفاع جان، جرم یا چگالی تیرآهن، وزن آن را مشخص می کند. وزن تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان معادل 135 کیلوگرم است.
 • تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان برای ساخت قسمت های سبکی از اسکلت ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. ضخامت و عرض بال در این نوع تیر آهن نسبت به انواع دیگر تیرآهن معمولی بیشتر است. ضخامت و عرض جان در تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان نسبت به عرض بال کمتر است.
کلام پایانی در این مقاله سعی کردیم اطلاعاتی در مورد خصوصیات تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه اصفهان در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. امیدواریم این اطلاعات مورد پسند و قابل استفاده شما  قرار گیرد.

تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران

ناموجود

تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران

تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران، یکی از سبک ترین تیرآهن هایی است که در کارخانه فولاد اهواز تولید می شود. وسعت استفاده از تیرآهن در زمینه های مختلف روز به روز در حال افزایش است. گستردگی استفاده از تیرآهن در جنبه های مختلف باعث شده است که تعداد زیادی کارخانه فولاد در کشور تأسیس شود. هر کدام از این کارخانه ها برای تولید انواع مختلف تیر آهن و سایر آهن آلات از استاندارد و مشخصات مندرج در جدول اشتال استفاده می کنند. اما ممکن است گاهی تعداد کمی از این استاندارد ها دچار تغییر شود، اما در مجموع در ماهیت تیرآهن تولید شده، هیچ مشکلی پیش نمی آید. امروزه از تیرآهن در ساخت اسکلت ساختمان، ساخت سوله و ورزشگاه های بزرگ، ساخت سالن ورزشی و مجتمع های تجاری، صنعت حمل و نقل  و خودرو سازی استفاده می شود. در این مقاله قصد داریم در مورد خصوصیات تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران با شما عزیزان صحبت کنیم. برای آشنایی  بیشتر با این موضوع  با ما همراه باشید. خصوصیات تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران

خصوصیات کارخانه تولید کننده تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران

 • کارخانه فولاد اهواز عملکرد بسیار دقیق و مناسبی در تولید انواع آهن آلات و محصولات آهنی دارد. در این کارخانه انواع تیرآهن در سایز های مختلف تولید می شود و برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
 • تیرآهن های IPE تولید شده در این کارخانه متناسب با مشخصات و استاندارد های بین المللی کشور ایران و کشور های اروپایی است. در این کارخانه انواع تیرآهن IPN نیز تولید می شود. این ‌نوع تیرآهن نسبت به تیرآهن IPE حالت نیم پهن دارد.
 • در کارخانه فولاد اهواز سالانه بیش از چند هزار تن آهن آلات شامل تیرآهن و انواع نبشی تولید می شود و بخش اعظمی از نیاز کشور در این زمینه تأمین می شود. این کارخانه مثل کارخانه فایکو و ذوب آهن اصفهان هر ساله تعداد زیادی تیرآهن به سایر کشور های خاورمیانه و آسیا صادر می شود.
 • برای تولید انواع تیرآهن و سایر محصولات آهنی نیاز به فولاد اولیه است. در کارخانه فولاد اهواز، فولاد اولیه درخط دیگر تولید می شود و سپس برای تولید انواع آهن آلات استفاده می شود. کیفیت تیرآهن به نوع فولاد اولیه بستگی دارد. اگر کیفیت فولاد مناسب نباشد در نتیجه تیرآهن های تولیدی دارای کیفیت نامناسب هستند و کارایی چندانی ندارند.
 • در کارخانه فولاد اهواز از دستگاه های پیشرفته برای تولید انواع تیرآهن استفاده می شود. دقت و صحت این دستگاه ها بسیار بالاست و عملکرد آن ها به طور مدام توسط متخصصان بررسی می شود تا در صورت بروز مشکل در اسرع وقت اصلاح شود.
 • در کارخانه فولاد اهواز سالانه تعداد زیادی تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران تولید می شود و بعد از تولید به بنگاه تهران ارسال می گردد.

بررسی خصوصیات تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران

 • تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران به نوعی تیرآهن معمولی یا IPE گفته می شود که مطابق با استاندارد ها و مقیاس مشخص در کارخانه فولاد اهواز تولید می شود و برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
 • تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران یکی از سبک ترین تیرآهن های IPE تولید شده در این کارخانه است. میزان ضخامت و عرض بال، ضخامت و ارتفاع جان و چگالی آهن در تیرآهن، وزن آن را تعیین می‌کند.
 • ضخامت و عرض بال یا جان در تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران نسبت به انواع دیگر تیرآهن IPE  کمتر است و میزان وزن آن سبک تر است. وزن تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران معادل  135 کیلوگرم است.
 • تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران از قسمت های مختلفی متشکل از جان، دو بال و کناره های بال یا باله تشکیل می شود. کناره های بال باعث اتصال تیرآهن ها به یکدیگر می شود.
 • جان در تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران به قطعه فولادی گفته می شود که نقش مهمی در اتصال بال های تیرآهن به یکدیگر دارد. ارتفاع جان در تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران معادل 14 سانتی متر یا 140 میلی متر است. ارتفاع جان یکی از مهمترین فاکتور های اصلی در خرید و فروش انواع تیرآهن است. عددی که در مقابل تیرآهن درج می شود، نشان دهنده ارتفاع جان است.
 • بال در تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران به قطعه فولادی گفته می شود که توسط جان به بال دیگر تیرآهن متصل می شود. ضخامت آهن در تمام سطوح بال با یکدیگر یکسان است. همین امر باعث شده است که شکل  تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران به صورت نماد I  باشد. میزان ضخامت و عرض در هر دو بال تیرآهن با یکدیگر یکسان است.
 • میزان عرض بال در تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران معادل 7 سانتی متر یا 70 میلی متر است.
قیمت تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران کلام پایانی در این مقاله سعی شد اطلاعاتی در مورد خصوصیات تیرآهن 14 IPE اهواز تحویل بنگاه تهران در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. امیدواریم این اطلاعات مورد پسند و رضایت خاطر شما عزیزان قرار گرفته باشد.

تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهان

۴,۵۴۱,۲۸۴ تومان

تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهان

تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان به گونه ای طراحی شده است که علاوه بر تحمل بارهای محوری و خمشی، در برابر بارها و تنش های پیچشی و برشی نیز از خود مقاومت نشان دهد. به طور کلی این نوع از تیرآهن ها نسبت به سایر تیرآهن های موجود در بازار از ابعاد نسبتا کوچکی برخوردار است. به همین منظور عمدتا از این تیرآهن در سازه هایی با وزن کم و کوچک استفاده می شود. به طور کلی ویژگی های ساختاری تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان سبب شده تا این تیرآهن جزء پرفروش ترین تیرآهن های موجود در بازار قرار گیرد. اما ویژگی های این تیرآهن چیست؟ معایب استفاده از این تیرآهن در سازه های فلزی چیست؟ تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهان

ویژگی های تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان

همانطور که گفته شد، ویژگی ها و قابلیت های تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان سبب شده تا این تیرآهن جزء پرفروش ترین و پرکاربردترین تیر آهن های موجود در بازار شناخته شود. از جمله این ویژگی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

استاندارد بکار رفته

از جمله مهمترین ویژگی های تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان استانداردی است که در طراحی و ساخت این تیرآهن در نظر گرفته شده است. به طور کلی این استاندارد بیان کننده ضخامت بال تیرآهن است. عمدتا تیرآهن هایی که مطابق با این استاندارد طراحی و تولید می شوند، عمدتا از بال یکنواختی برخوردار هستند. به این ترتیب می توان گفت که ضخامت بال تیر از ابتدا تا انتهای تیر کاملا ثابت بوده و هیچ تغییری در آن وجود ندارد. تیرآهن هایی که مطابق با این استاندارد ها طراحی و تولید می شوند، عمدتا مورد قبول بسیاری از کشور ها به خصوص کشورهای اروپایی و ایران هستند. لازم به ذکر است که کشور های چین و روسیه عمدتا در ساختار تیرآهن های خود استاندارد INP استفاده می کنند. این استاندارد بیان کننده بال تیر با ضخامت متغیر در سطح تیرآهن است.

کیفیت ساخت

از دیگر ویژگی های تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان، می توان به کیفیت ساخت بسیار بالای آن ها اشاره کرد. به طور کلی شرکت ذوب آهن اصفهان در فرایند ساخت تیرآهن های خود از به روز ترین تجهیزات و ابزار آلات استفاده می کند. به کارگیری این تجهیزات در ساخت تیرآهن سبب می شود تا به طور قابل توجهی میزان استحکام تیرآهن ها افزایش پیدا کند. عمدتا با استفاده از این تجهیزات پیشرفته سبب می شود تا تخلخلی در تیرآهن به وجود نیاید.

استحکام

از دیگر عواملی که سبب شده امروزه تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان در گروه پرفروش ترین تیرآهن های موجود در بازار قرار گیرد، استحکام فوق العاده آن است. به طور کلی تیرآهن هایی که توسط شرکت ذوب آهن اصفهان تولید می شوند، دارای سطح مقطع I شکل هستند. طراحی تیرآهن ها به این شکل سبب می شود تا مقاومت تیرآهن در برابر بارهای خمشی، پیچشی و برشی به طور قابل توجهی افزایش پیدا کند.

معایب استفاده از تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان

همانطور که استفاده از تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان، مزایایی را به دنبال دارد، معایبی نیز دارد. از جمله معایب استفاده از تیرآهن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

عدم استفاده در سازه های بزرگ

یکی از معایب تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان استحکام نسبتا پایین آن نسبت به تیرآهن هایی با سایز بیشتر است. به طور کلی هر چه سایز تیرآهن بیشتر باشد، تیرآهن مورد نظر از استحکام بسیار بالاتری برخوردار خواهد بود.
عمدتا سایز تیرآهن 14 سبب شده تا از این تیرآهن نتوان در سازه های نسبتا بزرگ استفاده کرد.
تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه اصفهان

عدم جوشکاری

از دیگر معایب استفاده از تیرآهن ها به خصوص تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان عدم جوشکاری آن ها است. البته این به آن معنا نیست که تیرآهن ها را نمی توان با استفاده از جوشکاری به یکدیگر متصل کرد. بلکه منظور آن است که برای اتصال تیرآهن ها به یکدیگر به وسیله جوشکاری باید افراد متخصصی با مهارت بسیار بالا انتخاب گردند. عمدتا در ایران جوشکاران ماهر چندانی وجود ندارند از همین رو اکثر سازه های فلزی ساخته شده به وسیله تیرآهن، با استفاده از پیچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند.

مقاومت کم در برابر درجه حرارت های بالا

یکی ایراد های رایجی که به تیرآهن ها به خصوص تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان، وارد می شود، مقاومت بسیار پایین آن در برابر درجه حرارت های بسیار بالا است. به طور کلی فلز در درجه حرارت های بالا استحکام خود را از دست می دهد. عمدتا با افزایش دما در ساختمان ها تیرآهن هایی که به عنوان ستون و یا شاه تیر در اسکلت ساختمان به کار رفته اند، پس از مدتی وارد فاز پلاستیک شده و حالت خمیری شکل به خود می گیرند. به این ترتیب استحکام خود را از دست داده و پس از مدتی دچار شکست می شوند. به همین دلیل عمدتا ساختمان هایی که دارای اسکلت فلزی هستند، در هنگام آتش سوزی سریع تر دچار ریزش می شوند.

تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهران

۴,۴۴۹,۵۴۲ تومان

تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهران

تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان با دامنه کاربرد بسیار وسیع در صنایع گوناگون، امروزه به یک تجارت بسیار بزرگ تبدیل شده است. به طور کلی تیرآهن هایی که توسط شرکت ذوب آهن اصفهان تولید می شوند، از تمامی استانداردهای موجود در جهان به خصوص اروپا برخوردار هستند و به همین دلیل این تیرآهن ها کیفیت بسیار بالایی دارند. به گونه ای که امروزه محصولات شرکت ذوب آهن اصفهان در گروه محصولات صادراتی این شرکت قرار دارد. تیر آهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان نیز از این قاعده مستثنی نیست و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. اما ویژگی های این تیر اهن چیست؟ کاربرد این تیرآهن در صنایع گوناگون به چه صورتی است؟ تیرآهن 14 IPE ذوب آهن اصفهان تحویل بنگاه تهران

کاربرد تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان در صنایع گوناگون

به طور کلی تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان در صنایعی مانند صنایع ساختمان سازی و سوله سازی بیشترین کاربرد را دارد. عمدتا ساختمان هایی که اسکلت آن ها به صورت فلزی طراحی شده است، بیشترین مصرف تیرآهن را دارند. چرا که این ساختمان ها برای تحمل بار ناشی از وزن ساختمان در طبقات بالاتر و به طور کلی بار وارد شده به ساختمان را تحمل کند. عمدتا تیرآهن ها به صورت های گوناگونی در ساختمان های اسکلت فلزی به کار گرفته می شوند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ستون

یکی از کاربری های تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان در ساختمان های اسکلت فلزی نسبتا کوچک، ستون است. به طور کلی تیر آهنی که به عنوان ستون در ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد، باید بتواند بارهای خمشی و محوری وارد شده از طرف ساختمان را به زمین منتقل کند.

کفی ستون

به طور کلی تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان به عنوان کفی ستون نیز مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی تیرآهن ها در چنین موقعیت هایی وظیفه دارند تا نبشی های موجود در ساختمان را به ستون متصل کنند.

تیر میانی

از دیگر کاربرد های تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان، تیرک های میانی است. به طور کلی در ساختمان های مسکونی با ابعاد نسبتا زیاد عمدتا از تیرآهن هایی کوچک تر از ستون به عنوان تیر میامی استفاده می شود. این تیرها وظیفه دارند تا فشار و نیروهای زیاد موجود در ساختمان را تحمل کنند.

خرپا

از دیگر کاربرد های تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان می توان به ساخت خرپا ها اشاره کرد.‌ به طور کلی این تیرآهن ها عمدتا به عنوان تیر کلاف در خرپا ها مورد استفاده قرار می گیرند. تیرهای کلاف وظیفه دارند تا بار موجود در ساختمان که ناشی از وزن و یا سایر عوامل بیرونی است را به تیر آهن های اصلی منتقل کنند. ویژگی های تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان

ویژگی های تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان

به طور کلی دانستن ویژگی های ساختاری و ماهیتی یک تیرآهن می تواند به خریداران کمک کند تا در هنگام خرید دچار مشکل نشوند. عمدتا تیرآهن هایی که توسط شرکت ذوب آهن طراحی و تولید می شوند ویژگی های زیر را دارا هستند:
 • کیفیت بسیار بالا
 • رعایت استانداردهای جهانی
 • مقاوم در برابر نیروهای کششی و فشاری
 • مقاوم در برابر درجه حرارت های نسبتا بالا
 • مقاوم در برابر ممان های خمشی و پیچشی
به طور کلی تک تک این عوامل با استفاده تجهیزات مدرن و پیشرفته، تیم فنی و مهندسی بسیار قوی و تسلط بر علم روز دنیا میسر شده است و از همین رو امروزه این تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان به عنوان یکی از بهترین تیرآهن های موجود در کشور شناخته می شود.

انواع تکیه گاه تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان

به طور کلی پیش از ساخت هر سازه ای با تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان باید در ابتدا نوع تکیه گاه آن مشخص شود. به طور کلی تکیه گاهی که در سازه ها مورد استفاده قرار می گیرند شامل موارد زیر می شوند:

تکیه گاه های مفصلی

یکی از پرکاربرد ترین تکیه گاه هایی که برای تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان مورد استفاده قرار می گیرد، تکیه گاه های مفصلی است. به طور کلی این نوع از تکیه گاه ها در برابر نیروهای افقی و عمودی از خود مقاومت نشان دهند.

تکیه گاه غلطکی 

این دسته از تکیه گاه هایی که برای تیرآهن های ۱۴ تولید شده توسط شرکت ذوب آهن مورد استفاده قرار می گیرند، قادر به تحمل بار تنها از یک جهت هستند. به طور کلی در صورتی که تیرآهن روی این نوع از تکیه گاه ها نصب شود، می تواند حرکت چرخشی خود را داشته باشد.

تکیه گاه جوش

یکی از پرکاربردترین تکیه گاه هایی که برای تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان مورد استفاده قرار می گیرد، تکیه گاه جوش است. در صورتی که تیر آهن مورد نظر توسط جوش به تکیه متصل شود، نمی تواند حرکت چرخش داشته باشد. به عبارتی دیگر می توان گفت که تکیه گاه جوشی می تواند نیروهای عمودی، افقی و حتی ممان های پیچشی و خمشی را تحمل کند. با استفاده از این نوع از تکیه گاه ها، تیرآهن مورد نظر به طور کامل مقید می شود.