نمودار تغییرات 5 روزه
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانه

نمودار تغییرات 5 روزه
ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200 شیت ST37 کارخانه