پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه 2

تمامی پروفیل گالوانیزه 2

امروز: سه‌شنبه 1402/03/09

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزضخامتطول شاخهواحدقیمتتوضیحات بیشتر
312000130پروفیل گالوانیزه 20*20 ضخامت 2کارخانه20*2026 متریکیلوگرم۵۰,۶۴۳ تومان1402/2/9 | 14:20
312000010پروفیل گالوانیزه 20*30 ضخامت 2کارخانه20*3026 متریکیلوگرم۵۰,۵۵۱ تومان1402/2/9 | 14:20
312000020پروفیل گالوانیزه 30*30 ضخامت 2کارخانه30*3026 متریکیلوگرم۵۰,۴۵۹ تومان1402/2/9 | 14:20
312000030پروفیل گالوانیزه 40*20 ضخامت 2کارخانه40*2026 متریکیلوگرم۵۰,۴۵۹ تومان1402/2/9 | 14:20
312000040پروفیل گالوانیزه 40*40 ضخامت 2کارخانه40*4026 متریکیلوگرم۵۰,۴۵۹ تومان1402/2/9 | 14:20
312000050پروفیل گالوانیزه 50*30 ضخامت 2کارخانه50*3026 متریکیلوگرم۵۰,۴۵۹ تومان1402/2/9 | 14:20
312000060پروفیل گالوانیزه 50*50 ضخامت 2کارخانه50*5026 متریکیلوگرم۵۰,۴۵۹ تومان1402/2/9 | 14:20
312000070پروفیل گالوانیزه 60*40 ضخامت 2کارخانه60*4026 متریکیلوگرم۵۰,۴۵۹ تومان1402/2/9 | 14:20
312000080پروفیل گالوانیزه 60*60 ضخامت 2کارخانه60*6026 متریکیلوگرم۵۰,۴۵۹ تومان1402/2/9 | 14:20
312000090پروفیل گالوانیزه 70*70 ضخامت 2کارخانه70*7026 متریکیلوگرم۵۰,۴۵۹ تومان1402/2/9 | 14:20
312000110پروفیل گالوانیزه 80*40 ضخامت 2کارخانه80*4026 متریکیلوگرم۵۰,۴۵۹ تومان1402/2/9 | 14:21
312000100پروفیل گالوانیزه 80*80 ضخامت 2کارخانه80*8026 متریکیلوگرم۵۰,۴۵۹ تومان1402/2/9 | 14:21
312000120پروفیل گالوانیزه 90*90 ضخامت 2کارخانه90*9026 متریکیلوگرم۵۰,۴۵۹ تومان1402/2/9 | 14:21

پروفیل گالوانیزه 2.5

تمامی پروفیل گالوانیزه 2.5
امروز: سه‌شنبه 1402/03/09

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزضخامتطول شاخهواحدقیمتتوضیحات بیشتر
312500010پروفیل گالوانیزه 100*100 ضخامت 2.5کارخانه100*1002.56 متریکیلوگرم۴۸,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:20
312500120پروفیل گالوانیزه 30*30 ضخامت 2.5کارخانه30*302.56 متریکیلوگرم۴۸,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:20
312500020پروفیل گالوانیزه 40*20 ضخامت 2.5کارخانه40*202.56 متریکیلوگرم۴۸,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:20
312500030پروفیل گالوانیزه 40*40 ضخامت 2.5کارخانه40*402.56 متریکیلوگرم۴۸,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:20
312500040پروفیل گالوانیزه 50*30 ضخامت 2.5کارخانه50*302.56 متریکیلوگرم۴۸,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:20
312500050پروفیل گالوانیزه 50*50 ضخامت 2.5کارخانه50*502.56 متریکیلوگرم۴۸,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:20
312500060پروفیل گالوانیزه 60*40 ضخامت 2.5کارخانه60*402.56 متریکیلوگرم۴۸,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:20
312500070پروفیل گالوانیزه 60*60 ضخامت 2.5کارخانه60*602.56 متریکیلوگرم۴۸,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:20
312500080پروفیل گالوانیزه 70*70 ضخامت 2.5کارخانه70*702.56 متریکیلوگرم۴۸,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:20
312500100پروفیل گالوانیزه 80*40 ضخامت 2.5کارخانه80*402.56 متریکیلوگرم۴۸,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:20
312500090پروفیل گالوانیزه 80*80 ضخامت 2.5کارخانه80*802.56 متریکیلوگرم۴۸,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:20
312500110پروفیل گالوانیزه 90*90 ضخامت 2.5کارخانه90*902.56 متریکیلوگرم۴۸,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:20

پروفیل گالوانیزه 3

تمامی پروفیل گالوانیزه 3

امروز: سه‌شنبه 1402/03/09

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزضخامتطول شاخهواحدقیمتتوضیحات بیشتر
313000080پروفیل گالوانیزه 100*100 ضخامت 3کارخانه100*10036 متریکیلوگرم۴۷,۹۸۲ تومان1402/2/9 | 14:20
313000090پروفیل گالوانیزه 40*40 ضخامت 3کارخانه40*4036 متریکیلوگرم۴۷,۹۸۲ تومان1402/2/9 | 14:20
313000010پروفیل گالوانیزه 50*50 ضخامت 3کارخانه50*5046 متریکیلوگرم۴۷,۹۸۲ تومان1402/2/9 | 14:20
313000030پروفیل گالوانیزه 60*120 ضخامت 3کارخانه60*12036 متریکیلوگرم۴۷,۹۸۲ تومان1402/2/9 | 14:20
313000020پروفیل گالوانیزه 60*60 ضخامت 3کارخانه60*6036 متریکیلوگرم۴۷,۹۸۲ تومان1402/2/9 | 14:20
313000040پروفیل گالوانیزه 70*70 ضخامت 3کارخانه70*7036 متریکیلوگرم۴۷,۹۸۲ تومان1402/2/9 | 14:20
313000060پروفیل گالوانیزه 80*40 ضخامت 3کارخانه80*4036 متریکیلوگرم۴۷,۹۸۲ تومان1402/2/9 | 14:20
313000050پروفیل گالوانیزه 80*80 ضخامت 3کارخانه80*8036 متریکیلوگرم۴۷,۹۸۲ تومان1402/2/9 | 14:20
313000070پروفیل گالوانیزه 90*90 ضخامت 3کارخانه90*9036 متریکیلوگرم۴۷,۹۸۲ تومان1402/2/9 | 14:20

پروفیل گالوانیزه 4

تمامی پروفیل گالوانیزه 4
امروز: سه‌شنبه 1402/03/09

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزضخامتطول شاخهواحدقیمتتوضیحات بیشتر
314000080پروفیل گالوانیزه 100*100 ضخامت 4کارخانه100*10046 متریکیلوگرم۴۵,۸۷۲ تومان1402/2/9 | 14:20
314000090پروفیل گالوانیزه 40*40 ضخامت 4کارخانه40*4046 متریکیلوگرم۴۵,۸۷۲ تومان1402/2/9 | 14:20
314000010پروفیل گالوانیزه 50*50 ضخامت 4کارخانه50*5046 متریکیلوگرم۴۵,۸۷۲ تومان1402/2/9 | 14:20
314000030پروفیل گالوانیزه 60*120 ضخامت 4کارخانه60*12046 متریکیلوگرم۴۵,۸۷۲ تومان1402/2/9 | 14:20
314000020پروفیل گالوانیزه 60*60 ضخامت 4کارخانه60*6046 متریکیلوگرم۴۵,۸۷۲ تومان1402/2/9 | 14:20
314000040پروفیل گالوانیزه 70*70 ضخامت 4کارخانه70*7046 متریکیلوگرم۴۵,۸۷۲ تومان1402/2/9 | 14:20
314000060پروفیل گالوانیزه 80*40 ضخامت 4کارخانه80*4046 متریکیلوگرم۴۵,۸۷۲ تومان1402/2/9 | 14:20
314000050پروفیل گالوانیزه 80*80 ضخامت 4کارخانه80*8046 متریکیلوگرم۴۵,۸۷۲ تومان1402/2/9 | 14:20
314000070پروفیل گالوانیزه 90*90 ضخامت 4کارخانه90*9046 متریکیلوگرم۴۵,۸۷۲ تومان1402/2/9 | 14:20

پروفیل گالوانیزه

در میان ابزار و سازه‌های ساختمانی، پروفیل گالوانیزه با توجه به قابلیت‌های ویژه‌ای که در شکل‌پذیری دارد، جزء پرکاربردترین محصولات فولادی معرفی می‌شود. از طرفی هم ویژگی‌های مختلفی که در ساختار این پروفیل‌ها در نظر گرفته شده است، عاملی برای تعریف انواع مختلف برای این سازه‌های ساختمانی است. با در نظر گرفتن تمامی این موارد‌، در ادامه به ارائه توضیحات بیشتری در رابطه با چیستی پروفیل گالوانیزه و دسته بندی آن خواهیم پرداخت.

پروفیل گالوانیزه چیست؟

پوشاندن پروفیل فولاد به واسطه یک لایه محافظ که معمولا از روی است، سبب تولید پروفیل گالوانیزه می‌شود. این فرایند سبب افزایش سطح مقاومت فلز شده و می‌تواند قابلیت‌های جدیدی برای ساختار آن ایجاد کند. با توجه به اینکه گالوانیزه کردن پروفیل فولادی می‌تواند صفت‌های جدیدی را برای آن تعریف کند، در صنایع مختلفی از این پروفیل‌ها بهره گرفته می‌شود به طوری که حتی می‌توان گفت قابلیت مقاومت در برابر خوردگی، از جمله مهم‌ترین دلایلی است که در حال حاضر مناطقی که رطوبت بالایی دارند، در تولیدات و سازه‌های خود، از ساختارهایی مانند پروفیل گالوانیزه بهره می‌گیرند.

پروفیل گالوانیزه چیست؟

در رابطه با پروفیل گالوانیزه و فرایند مربوط به مقاوم سازی پروفیل فولادی، باید گفت که این عملکرد سال‌هاست که به سبب نیاز‌های تعریف شده، مورد اجرا قرار گرفته‌. به طوری که در حال حاضر، کارخانه‌های بزرگ و مجهزی مشغول به تولید پروفیل گالوانیزه هستند. از این رو با توجه به برخی فاکتورها، این پروفیل‌ها را در دسته بندی‌های مختلفی قرار داده‌اند که هر کدام می‌توانند برای کاربرد به خصوصی مورد استفاده قرار بگیرند.

انواع پروفیل گالوانیزه

پروفیل‌های گالوانیزه هم مانند بسیاری از سازه‌های دیگر، با توجه به پارامترها و فاکتورهای متنوعی، در دسته‌ها و انواع مختلفی، تقسیم می‌شوند. این دسته بندی‌ها در انتخاب پروفیل گالوانیزه مورد نیاز، به افراد کمک می‌کند. به گونه‌ای که استفاده از یک دسته بندی درست، می‌تواند مانند یک راهنما برای افراد عمل کند. در ادامه، به چند مورد از اصلی‌ترین عوامل دسته‌ بندی‌ انواع پروفیل گالوانیزه اشاره شده است:

انواع پروفیل گالوانیزه

ساختار استوانه‌ای متفاوت

یکی از فاکتورهایی که در تفکیک انواع پروفیل گالوانیزه موثر واقع می‌شود، مربوط به اشکالی است که در برش‌های این پروفیل‌ها مشاهده می‌شود. این ساختارها می‌توانند انواع پروفیل‌ها را در کاربردهای مختلفی تعریف کنند. مربع، مستطیل و دایره، اشکالی هستند که در انواع ساختارهای پروفیل گالوانیزه مشاهده می‌شوند. انواع پروفیل‌های گالوانیزه با برش‌های مستطیل، به سبب گستردگی کاربردی که دارند، بیشتر از انواع دیگر شناخته شده‌اند.

در حالت کلی باید گفت که پروفیل گالوانیزه بیشتر در کاربرد درب و پنجره کاربرد دارد. به همین دلیل اغلب افراد با این کاربرد پروفیل گالوانیزه آشنا هستند.

وزن

از دیگر فاکتورهایی که برای انتخاب پروفیل گالوانیزه مطرح می‌شود، در مورد وزن این سازه‌هاست. پروفیل‌های گالوانیزه می‌توانند دارای وزن بالا و یا سبک باشند‌. قطعا بحث وزن هم می‌تواند در در روند تقسیم بندی انواع پروفیل‌های گالوانیزه موثر واقع شود.

ضخامت

ضخامت که خود از فاکتورهای وزن به شمار می‌رود، از دیگر عوامل تقسیم‌ بندی انواع پروفیل گالوانیزه بوده که سبب تعریف کاربردهای مختلف برای پروفیل‌های گالوانیزه می‌شود.

هدف کاربرد

از دیگر فاکتورهایی که در روند تقسیم‌ بندی انواع پروفیل گالوانیزه موثر واقع می‌شود، نوع و هدف کاربرد است. در واقع این سازه‌ها می‌توانند برای انواع اهداف صنعتی، ساختمانی و یا کشاورزی، مورد استفاده قرار بگیرند.

فرایند و روند تولید پروفیل گالوانیزه

نحوه تولید پروفیل گالوانیزه هم از دیگر عوامل تفکیک و دسته بندی پروفیل گالوانیزه است. شیوه‌های مختلفی که برای اینکار قابل تعریف است، شامل دو روند ساخت پروفیل گالوانیزه گرم یا حرارتی و ساخت پروفیل گالوانیزه سرد یا آب‌کاری‌ شده می‌شود‌.

هر یک از فاکتورهایی که در رابطه با تولید پروفیل گالوانیزه مطرح شد، می‌توانند به شکل متفاوتی در روند قيمت گذاری و کاربرد، موثر واقع شوند. در حقیقت این نیازهای ساختاری هستند که سبب تعریف انواع مختلف پروفیل‌های گالوانیزه می‌شوند‌. از طرفی هم باید افزود که خرید پروفیل‌های گالوانیزه می‌تواند متاثر از کیفیت آن هم باشد. در نتیجه انتخاب و خرید پروفیل گالوانیزه به افراد و حوزه کاربری به خصوصی که دارند، بستگی پیدا می‌کند.

کاربردهای پروفیل گالوانیزه

در مورد کاربرد پروفیل گالوانیزه، همانطور که گفته شد، تنوع موجود در ساختار آن‌ها می‌تواند عاملی برای تعریف کاربردهای مختلف باشد. با این وجود از جمله آشناترین کاربردهایی که برای پروفیل گالوانیزه مطرح می‌شود، در صنعت ساختمان سازی و برای تولید قالب درب و پنجره، ساخت نرده راه پله، ناودان، لوله، تیرها، نرده بالکن، نردبان و مواردی از این دست است. در واقع این سری کاربردها، از آشناترین گزینه‌های مربوط به استفاده از پروفیل گالوانیزه هستند.

کاربردهای پروفیل گالوانیزه

از مهم‌ترین دلایلی که می‌توان در رابطه با گستردگی کاربرد پروفیل گالوانیزه مطرح نمود، مقاومت بالا در برابر فشار و نیروی خارجی و نیز شکل‌پذیری و مقاومت در برابر رطوبت است. وجود این فاکتورها در ساختار پروفیل گالوانیزه، سبب می‌شود تا این سازه فولادی به یک گزینه ایده‌آل برای به کارگیری در محیط‌های مرطوب، تبدیل شود.

همچنین لازم به ذکر است که روی به کار گرفته شده در ساختار پروفیل‌های گالوانیزه شده، سبب مقاومت بالای این سازه در برابر فرسودگی می‌شود‌. این موضوع در رابطه با طول عمر سازه در به کارگیری پروفیل گالوانیزه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قیمت پروفیل گالوانیزه

با توجه به هر آنچه که در رابطه با چیستی، انواع و کاربردهای پروفیل گالوانیزه گفته شد، می‌توان دریافت که این محصول با توجه به فاکتورهای مختلف، به شیوه‌های متفاوتی قیمت گذاری می‌شود.

قیمت پروفیل گالوانیزه به عواملی چون ضخامت، ساختار، ابعاد و مواردی از این دست، بستگی پیدا می‌کند.

از طرفی هم باید افزود که پروفیل گالوانیزه می‌تواند برای کاربردهای مختلف صنعتی، ساختمانی و کشاورزی مورد استفاده قرار بگیرد. از این رو طبیعتا بازه قیمتی متفاوتی را می‌توان نسبت به پروفیل گالوانیزه مطرح نمود.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

نمایش 1–12 از 42 نتیجه

نمایش 9 24 36