پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی

تمامی پروفیل صنعتی

امروز: سه‌شنبه 1402/03/16

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدضخامتطولوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
211001070پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه140*140کیلوگرم1012 متری527.5۳۶,۱۶۰ تومان1402/2/9 | 14:26
214001010پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 4 میلیمتر کالوپکارخانه140*140کیلوگرم412 متری211تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
215001010پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 5 میلیمتر کالوپکارخانه140*140کیلوگرم512 متری263.7تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
210601130پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه140*140کیلوگرم612 متری316.5۳۶,۱۶۰ تومان1402/2/9 | 14:26
216301010پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه140*140کیلوگرم6.312 متری332.3تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001120پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه140*140کیلوگرم812 متری422۳۶,۱۶۰ تومان1402/2/9 | 14:26
211001100پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه180*100کیلوگرم1012 متری527.5تماس بگیرید1402/2/1 | 15:19
214001040پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 4 میلیمتر کالوپکارخانه180*100کیلوگرم412 متری211تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
215001060پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 5 میلیمتر کالوپکارخانه180*100کیلوگرم512 متری263.7تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216001070پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه180*100کیلوگرم612 متری316.5تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216301090پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه180*100کیلوگرم6.312 متری332.3تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001070پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه180*100کیلوگرم812 متری422تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
211001010پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه180*180کیلوگرم1012 متری678.2تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
214001020پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 4 میلیمتر کالوپکارخانه180*180کیلوگرم412 متری271تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
215001020پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 5 میلیمتر کالوپکارخانه180*180کیلوگرم512 متری339تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216001010پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه180*180کیلوگرم612 متری406.9تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216301020پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه180*180کیلوگرم6.312 متری214.8تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001010پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه180*180کیلوگرم812 متری542.5تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
211001080پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه200*200کیلوگرم1012 متری753.6۳۶,۱۶۰ تومان1402/2/9 | 14:26
214001030پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 4 میلیمتر کالوپکارخانه200*200کیلوگرم412 متری301تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
215001030پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 5 میلیمتر کالوپکارخانه200*200کیلوگرم512 متری376.8تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
210601120پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه200*200کیلوگرم612 متری452.2۳۶,۱۶۰ تومان1402/2/9 | 14:26
216301030پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه200*200کیلوگرم6.312 متری474.7تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001130پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه200*200کیلوگرم812 متری602.8۳۶,۱۶۰ تومان1402/2/9 | 14:26
211001020پروفیل صنعتی 220*220 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه220*220کیلوگرم1012 متری829تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
215001040پروفیل صنعتی 220*220 ضخامت 5 میلیمتر کالوپکارخانه220*220کیلوگرم512 متری414.5تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216001020پروفیل صنعتی 220*220 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه220*220کیلوگرم612 متری497.3تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216301040پروفیل صنعتی 220*220 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه220*220کیلوگرم6.312 متری522.2تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001020پروفیل صنعتی 220*220 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه220*220کیلوگرم812 متری663تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
211001090پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه250*150کیلوگرم1012 متری753.6۳۶,۱۶۰ تومان1402/2/9 | 14:26
215001070پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 5 میلیمتر کالوپکارخانه250*150کیلوگرم512 متری376.8تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216001080پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه250*150کیلوگرم612 متری452.2تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216301100پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه250*150کیلوگرم6.312 متری474.7تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001140پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه250*150کیلوگرم812 متری602.8۳۶,۱۶۰ تومان1402/2/9 | 14:26
211001030پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه250*250کیلوگرم1012 متری942تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
215001050پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 5 میلیمتر کالوپکارخانه250*250کیلوگرم512 متری471تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216001030پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه250*250کیلوگرم612 متری565.2تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216301050پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه250*250کیلوگرم6.312 متری593.5تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001030پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه250*250کیلوگرم812 متری753.6تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
211001140پروفیل صنعتی 260*180 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه260*180کیلوگرم1012 متری829تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
215001080پروفیل صنعتی 260*180 ضخامت 5 میلیمتر کالوپکارخانه260*180کیلوگرم612 متری414.5تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216301140پروفیل صنعتی 260*180 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه260*180کیلوگرم6.312 متری522تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001110پروفیل صنعتی 260*180 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه260*180کیلوگرم812 متری663.1تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
211001040پروفیل صنعتی 260*260 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه260*260کیلوگرم1012 متری979.6تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216001040پروفیل صنعتی 260*260 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه260*260کیلوگرم612 متری587.8تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216301060پروفیل صنعتی 260*260 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه260*260کیلوگرم6.312 متری617تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001040پروفیل صنعتی 260*260 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه260*260کیلوگرم812 متری783.7تماس بگیرید1401/12/8 | 20:33
211001050پروفیل صنعتی 280*280 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه280*280کیلوگرم1012 متری1055تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216001050پروفیل صنعتی 280*280 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه280*280کیلوگرم612 متری633تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216301070پروفیل صنعتی 280*280 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه280*280کیلوگرم6.312 متری664.6تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001050پروفیل صنعتی 280*280 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه280*280کیلوگرم812 متری844تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
211001110پروفیل صنعتی 300*150 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه300*150کیلوگرم1012 متری847.8تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216001090پروفیل صنعتی 300*150 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه300*150کیلوگرم612 متری508.6تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216301110پروفیل صنعتی 300*150 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه300*150کیلوگرم6.312 متری534تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001080پروفیل صنعتی 300*150 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه300*150کیلوگرم812 متری678.2تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
211001120پروفیل صنعتی 300*200 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه300*200کیلوگرم1012 متری942تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216001100پروفیل صنعتی 300*200 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه300*200کیلوگرم612 متری565.2تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216301120پروفیل صنعتی 300*200 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه300*200کیلوگرم6.312 متری593.5تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001090پروفیل صنعتی 300*200 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه300*200کیلوگرم812 متری753.6تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
211001060پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه300*300کیلوگرم1012 متری1130تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216001060پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه300*300کیلوگرم612 متری678.2تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216301080پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه300*300کیلوگرم6.312 متری712تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001060پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه300*300کیلوگرم812 متری904.3تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
211001130پروفیل صنعتی 350*250 ضخامت 10 میلیمتر کالوپکارخانه350*250کیلوگرم1012 متری1130تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216001110پروفیل صنعتی 350*250 ضخامت 6 میلیمتر کالوپکارخانه350*250کیلوگرم6.312 متری678.2تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
216301130پروفیل صنعتی 350*250 ضخامت 6.3 میلیمتر کالوپکارخانه350*250کیلوگرم6.312 متری712تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23
218001100پروفیل صنعتی 350*250 ضخامت 8 میلیمتر کالوپکارخانه350*250کیلوگرم812 متری904.3تماس بگیرید1402/2/1 | 15:23

معرفی پروفیل صنعتی 

پروفیل مقطع فولادی می باشد که معمولاً به دو صورت پروفیل صنعتی و پروفیل ساختمانی موجود می باشد. در سازه های بزرگ مثل پل ها، تابلو تبلیغاتی و … مورد استفاده قرار بگیرد. در این مطلب قصد داریم پروفیل صنعتی را مورد بررسی قرار دهیم. با ما همراه باشید.

بهتر است بدانید پروفیل صنعتی معمولاً از ورق سیاه با ضخامت بالا تولید می‌شود که به آن معمولاً پروفیل سنگین گفته می‌شود.

این پروفیل با توجه به ابعاد و ضخامت ورق سیاه که در تولید آن مورد استفاده قرار می گیرد متغیر خواهد بود. توجه داشته باشید در پروژه های صنعتی که سازه های فلزی استفاده می شود از جمله کاربردی ترین محصولات که در این سازه مورد استفاده قرار می گیرد، پروفیل صنعتی می باشد.

… «فایل صوتی توضیحات پروفیل صنعتی» …

انواع پروفیل صنعتی

پروفیل معمولاً یک محصول فلزی توخالی یا مقطع فلزی می باشد که با ورق های فلزی گوناگونی مثل فولاد تولید و عرضه می‌شود. پروفیل ها معمولا با ورق های آلیاژی تولید شده که هر یک کاربرد و ویژگی های خاصی دارد برخی از این پروفیل ها مثل پروفایل آبرو یا در و پنجره دارای کاربرد خاص و ظاهری مناسب می باشند. برخی دیگر از پروفیل صنعتی کاربردی تخصصی تر خواهند داشت.

 پروفیل ها معمولاً از زوایا و جهات متعدد به دسته بندی های گوناگون تقسیم بندی می شود. از جهتی می توان به دو دسته مقاطع باز و بسته و جهات دیگر پروفیل های صنعتی و ساختمان دسته بندی شد.

پروفیل صنعتی همانطور که ذکر شد از ورقی به نام ورق سیاه که محصول نورد گرم می باشد تولید و ساخته خواهد شد. ورق های مورد استفاده در ساخت پروفیل ضخامت و ابعاد بزرگتری نسبت به ورق های فولادی دارند که در نتیجه باعث می شود تا وزن بیشتری داشته باشد.

 پروفیل های صنعتی و ساختمانی معمولا در پروژه های خیلی بزرگ و صنایع بسیار بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. این پروفیل ها معمولاً در بازارهای جهانی به نام پروفیل ساختمانی سنگی معروف می باشند. اما بهتر است بدانید در بازار آهن ایران کاملاً جدا از انواع پروفیل ساختمانی قرار گرفته است.

ویژگی های پروفیل صنعتی

توجه داشته باشید بارزترین مشخصه و ویژگی های صنعتی ابعاد بزرگ و استحکام بالای محصولات فولادی می باشد که دارای تحمل بالایی در برابر انواع صدمات احتمالی می باشد. توجه داشته باشید پروفیل های صنعتی معمولاً از توانایی باربری و استحکام کششی بسیار بالایی برخوردار می باشد.

ویژگی های پروفیل صنعتی

این پروژه‌ها با توجه به اینکه چهار گوش می باشد نقش ستون ها یا تیرهای غول پیکری را بازی خواهد کرد که در ساختمانه ای بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های پروفیل صنعتی عبارتند از:

 1. پروفیل صنعتی دارای قابلیت جوشکاری بسیار مناسبی می باشد که به همین خاطر در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 2. همچنین پروفیل های صنعتی معمولاً از ضخامت بسیار زیادی برخوردار می باشد.
 3. توجه داشته باشید داخل پروفیل های صنعتی را معمولاً با بتن پر می‌کنند و به صورت ستون مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 4. بهتر است بدانید پروفیل صنعتی نسبت به ظاهر غول آسایی که دارد از وزن کمی برخوردار می باشد و در برابر رطوبت و آب از مقاومت بالایی برخوردار است.
 5. توجه داشته باشید در هر صنعتی که نیاز به پروفیل های در ابعاد بزرگ و قدرتمند باشد از پروفیل های صنعتی استفاده می‌شود. معمولاً در ساخت انواع سازه های غول آسا، در سوله ها، کارخانجات بسیار بزرگ و عظیم فلزی و تاسیسات صنعتی استفاده شود.

کاربرد پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی مشخصات فنی و ظاهری بی نظیری که دارد معمولا در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از کاربرد پروفیل صنعتی عبارتند از:

 • پروفیل صنعتی بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی و بزرگ استفاده می شود.
 • از مهم ترین کاربردهای این پروفیل این است که به جای ستون برای سازه ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • از پروفیل صنعتی در ساخت خرپا های غول پیکر استفاده خواهد شد.
 • استفاده در صنایع خودرو سازی و ساخت ماشین آلات و …. از دیگر کاربردهای پروفیل صنعتی می باشد.

کاربرد پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی مرکب

پروفیل صنعتی در حالت عادی توسط روش سرد تولید می شود اگر در ساخت یک پروفیل نورد سرد و نورد گرم به کار گرفته شود؛ پروفیل مرکب تولید می‌شود. پروفیل صنعتی مرکب معمولاً به نام پروفیل کامپوزیتی در بازار شناخته می‌شود که این محصول دارای مزایا بسیاری نسبت به پروفیل های معمولی می باشد. مهم ترین مزیت های پروفیل مرکب عبارت اند از:

 1. توجه داشته باشید پروفیل صنعتی مرکب معمولاً از مقاومت بالایی در برابر خوردگی و فرسودگی برخوردار می‌باشد که باعث می‌شود در مناطقی که رطوبت هوا بیشتر است از پروفیل صنعتی مرکب نسبت به مدل های دیگر بیشتر استفاده شود.
 2. وزن پروفیل مرکب معمولا نسبت به پروفیل صنعتی معمولی کمتر می باشد که بهترین گزینه برای استفاده در سازه های بسیار بزرگ است.
 3. پروفیل صنعتی مرکب توسط یک قابلیت غیر کشسانی تولید و ساخته می‌شود که مهم ترین کاربرد این خاصیت مقاومت بیشتر پروفیل در برابر زلزله حفاظت بیشتر از ساختمان خواهد بود.

نحوه تولید پروفیل صنعتی

فرآیند تولید پروفیل از جهات متعددی به صورت تخصصی و حساس می باشد. متخصصان تولید پروفیل باید محصولات را به گونه‌ای بسازند که مطابق با استانداردهای پروفیل صنعتی باشد. سیستم تولید پروفیل صنعتی به این صورت است که کارخانه ها معمولاً ورق های فولادی سیاه را به خط تولید نورد سرد وارد می‌کند.

 پس از اینکه ورق های سیاه را برش دهند در ابعاد و سایزهای متفاوتی برش داده می‌شود. سپس به مرحله خم کاری و سایز بندی رفته و در نهایت پروفیل تولید می‌شود. توجه داشته باشید شما باید سعی کنید این پروفیل ها را از فروشگاه های معتبر تهیه نمایید.

قیمت پروفیل صنعتی

همانطور که ذکر شد از پروفیل های صنعتی معمولاً در ساخت پروژه‌های بزرگ و صنعتی استفاده خواهد شد. به دلیل حجم و ابعاد بزرگ این پروژه معمولا مقدار زیادی از پروفیل صنعتی استفاده خواهد شد. به همین خاطر قیمت پروفیل صنعتی در هزینه تمام شده پروژه ها بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

همانطور که می‌دانید در ساخت پروفیل صنعتی معمولا از ورق سیاه استفاده می‌شود که تغییرات قیمت ورق سیاه نیز در قیمت پروفیل صنعتی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

 همچنین قیمت جهانی فولاد و سنگ آهن، تغییرات نرخ ارز، هزینه تجهیزات، سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت و کارخانه تولید کننده و … از جمله عواملی می باشد که بر تعیین قیمت پروفیل صنعتی تاثیرگذار می‌باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق راه های ارتباطی ذکر شده با کارشناسان آهن هایپر در تماس باشید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

دانلود مقاله “پروفیل صنعتی

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 67 نتیجه

نمایش 9 24 36