پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی

تمامی پروفیل صنعتی

امروز: سه‌شنبه 1401/11/11

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10 میلیمترکارخانه140*140کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:39
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 4 میلیمترکارخانه140*140کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 15:16
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 5 میلیمترکارخانه140*140کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:39
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6 میلیمترکارخانه140*140کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه140*140کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8 میلیمترکارخانه140*140کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 10 میلیمترکارخانه180*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 4 میلیمترکارخانه180*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/18 | 13:54
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 5 میلیمترکارخانه180*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6 میلیمترکارخانه180*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه180*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 8 میلیمترکارخانه180*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 10 میلیمترکارخانه180*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/18 | 12:56
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 4 میلیمترکارخانه180*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 5 میلیمترکارخانه180*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 11:41
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 6 میلیمترکارخانه180*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 11:41
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه180*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 11:43
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 8 میلیمترکارخانه180*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 10 میلیمترکارخانه200*200کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 4 میلیمترکارخانه200*200کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 5 میلیمترکارخانه200*200کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 6 میلیمترکارخانه200*200کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه200*200کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 20:54
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 8 میلیمترکارخانه200*200کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:36
پروفیل صنعتی 220*220 ضخامت 10 میلیمترکارخانه220*220کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:28
پروفیل صنعتی 220*220 ضخامت 5 میلیمترکارخانه220*220کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:28
پروفیل صنعتی 220*220 ضخامت 6 میلیمترکارخانه220*220کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:28
پروفیل صنعتی 220*220 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه220*220کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:28
پروفیل صنعتی 220*220 ضخامت 8 میلیمترکارخانه220*220کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:28
پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 10 میلیمترکارخانه250*150کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/18 | 13:17
پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 5 میلیمترکارخانه250*150کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:26
پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 6 میلیمترکارخانه250*150کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 11:35
پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه250*150کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 11:35
پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 8 میلیمترکارخانه250*150کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/13 | 23:37
پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 10 میلیمترکارخانه250*250کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/13 | 23:26
پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 5 میلیمترکارخانه250*250کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:26
پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 6 میلیمترکارخانه250*250کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:26
پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه250*250کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/13 | 23:41
پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 8 میلیمترکارخانه250*250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 20:51
پروفیل صنعتی 260*180 ضخامت 10 میلیمترکارخانه260*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:26
پروفیل صنعتی 260*180 ضخامت 5 میلیمترکارخانه260*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:26
پروفیل صنعتی 260*180 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه260*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 20:54
پروفیل صنعتی 260*180 ضخامت 8 میلیمترکارخانه260*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/13 | 23:45
پروفیل صنعتی 260*260 ضخامت 6 میلیمترکارخانه260*260کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:26
پروفیل صنعتی 260*260 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه260*260کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 20:46
پروفیل صنعتی 260*260 ضخامت 8 میلیمترکارخانه260*260کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/13 | 23:39
پروفیل صنعتی 280*280 ضخامت 10 میلیمترکارخانه280*280کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:16
پروفیل صنعتی 280*280 ضخامت 6 میلیمترکارخانه280*280کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:16
پروفیل صنعتی 280*280 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه280*280کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/14 | 00:13
پروفیل صنعتی 280*280 ضخامت 8 میلیمترکارخانه280*280کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 20:52
پروفیل صنعتی 300*150 ضخامت 10 میلیمترکارخانه300*150کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:14
پروفیل صنعتی 300*150 ضخامت 6 میلیمترکارخانه300*150کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:14
پروفیل صنعتی 300*150 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه300*150کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:14
پروفیل صنعتی 300*150 ضخامت 8 میلیمترکارخانه300*150کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:14
پروفیل صنعتی 300*200 ضخامت 10 میلیمترکارخانه300*200کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:14
پروفیل صنعتی 300*200 ضخامت 6 میلیمترکارخانه300*200کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:13
پروفیل صنعتی 300*200 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه300*200کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 20:53
پروفیل صنعتی 300*200 ضخامت 8 میلیمترکارخانه300*200کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:13
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 10 میلیمترکارخانه300*300کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 18:59
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 12 میلیمترکارخانه300*300کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:09
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 14 میلیمترکارخانه300*300کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:41
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 16 میلیمترکارخانه300*300کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:41
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 6 میلیمترکارخانه300*300کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/18 | 14:21
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه300*300کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 19:24
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 8 میلیمترکارخانه300*300کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 19:26
پروفیل صنعتی 350*250 ضخامت 10 میلیمترکارخانه350*250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/11 | 11:48
پروفیل صنعتی 350*250 ضخامت 6 میلیمترکارخانه350*250کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/8 | 18:41
پروفیل صنعتی 350*250 ضخامت 6.3 میلیمترکارخانه350*250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 20:45
پروفیل صنعتی 350*250 ضخامت 8 میلیمترکارخانه350*250کیلوگرمتماس بگیرید1401/8/18 | 14:11

پروفیل مقطع فولادی می باشد که معمولاً به دو صورت پروفیل صنعتی و پروفیل ساختمانی موجود می باشد. در سازه های بزرگ مثل پل ها، تابلو تبلیغاتی و … مورد استفاده قرار بگیرد. در این مطلب قصد داریم پروفیل صنعتی را مورد بررسی قرار دهیم. با ما همراه باشید.

بهتر است بدانید پروفیل صنعتی معمولاً از ورق سیاه با ضخامت بالا تولید می‌شود که به آن معمولاً پروفیل سنگین گفته می‌شود.

این پروفیل با توجه به ابعاد و ضخامت ورق سیاه که در تولید آن مورد استفاده قرار می گیرد متغیر خواهد بود. توجه داشته باشید در پروژه های صنعتی که سازه های فلزی استفاده می شود از جمله کاربردی ترین محصولات که در این سازه مورد استفاده قرار می گیرد، پروفیل صنعتی می باشد.

… «فایل صوتی توضیحات پروفیل صنعتی» …

انواع پروفیل صنعتی

پروفیل معمولاً یک محصول فلزی توخالی یا مقطع فلزی می باشد که با ورق های فلزی گوناگونی مثل فولاد تولید و عرضه می‌شود. پروفیل ها معمولا با ورق های آلیاژی تولید شده که هر یک کاربرد و ویژگی های خاصی دارد برخی از این پروفیل ها مثل پروفایل آبرو یا در و پنجره دارای کاربرد خاص و ظاهری مناسب می باشند. برخی دیگر از پروفیل صنعتی کاربردی تخصصی تر خواهند داشت.

 پروفیل ها معمولاً از زوایا و جهات متعدد به دسته بندی های گوناگون تقسیم بندی می شود. از جهتی می توان به دو دسته مقاطع باز و بسته و جهات دیگر پروفیل های صنعتی و ساختمان دسته بندی شد.

پروفیل صنعتی همانطور که ذکر شد از ورقی به نام ورق سیاه که محصول نورد گرم می باشد تولید و ساخته خواهد شد. ورق های مورد استفاده در ساخت پروفیل ضخامت و ابعاد بزرگتری نسبت به ورق های فولادی دارند که در نتیجه باعث می شود تا وزن بیشتری داشته باشد.

 پروفیل های صنعتی و ساختمانی معمولا در پروژه های خیلی بزرگ و صنایع بسیار بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. این پروفیل ها معمولاً در بازارهای جهانی به نام پروفیل ساختمانی سنگی معروف می باشند. اما بهتر است بدانید در بازار آهن ایران کاملاً جدا از انواع پروفیل ساختمانی قرار گرفته است.

ویژگی های پروفیل صنعتی

توجه داشته باشید بارزترین مشخصه و ویژگی های صنعتی ابعاد بزرگ و استحکام بالای محصولات فولادی می باشد که دارای تحمل بالایی در برابر انواع صدمات احتمالی می باشد. توجه داشته باشید پروفیل های صنعتی معمولاً از توانایی باربری و استحکام کششی بسیار بالایی برخوردار می باشد.

ویژگی های پروفیل صنعتی

این پروژه‌ها با توجه به اینکه چهار گوش می باشد نقش ستون ها یا تیرهای غول پیکری را بازی خواهد کرد که در ساختمانه ای بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های پروفیل صنعتی عبارتند از:

 1. پروفیل صنعتی دارای قابلیت جوشکاری بسیار مناسبی می باشد که به همین خاطر در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 2. همچنین پروفیل های صنعتی معمولاً از ضخامت بسیار زیادی برخوردار می باشد.
 3. توجه داشته باشید داخل پروفیل های صنعتی را معمولاً با بتن پر می‌کنند و به صورت ستون مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 4. بهتر است بدانید پروفیل صنعتی نسبت به ظاهر غول آسایی که دارد از وزن کمی برخوردار می باشد و در برابر رطوبت و آب از مقاومت بالایی برخوردار است.
 5. توجه داشته باشید در هر صنعتی که نیاز به پروفیل های در ابعاد بزرگ و قدرتمند باشد از پروفیل های صنعتی استفاده می‌شود. معمولاً در ساخت انواع سازه های غول آسا، در سوله ها، کارخانجات بسیار بزرگ و عظیم فلزی و تاسیسات صنعتی استفاده شود.

کاربرد پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی مشخصات فنی و ظاهری بی نظیری که دارد معمولا در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از کاربرد پروفیل صنعتی عبارتند از:

 • پروفیل صنعتی بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی و بزرگ استفاده می شود.
 • از مهم ترین کاربردهای این پروفیل این است که به جای ستون برای سازه ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • از پروفیل صنعتی در ساخت خرپا های غول پیکر استفاده خواهد شد.
 • استفاده در صنایع خودرو سازی و ساخت ماشین آلات و …. از دیگر کاربردهای پروفیل صنعتی می باشد.

کاربرد پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی مرکب

پروفیل صنعتی در حالت عادی توسط روش سرد تولید می شود اگر در ساخت یک پروفیل نورد سرد و نورد گرم به کار گرفته شود؛ پروفیل مرکب تولید می‌شود. پروفیل صنعتی مرکب معمولاً به نام پروفیل کامپوزیتی در بازار شناخته می‌شود که این محصول دارای مزایا بسیاری نسبت به پروفیل های معمولی می باشد. مهم ترین مزیت های پروفیل مرکب عبارت اند از:

 1. توجه داشته باشید پروفیل صنعتی مرکب معمولاً از مقاومت بالایی در برابر خوردگی و فرسودگی برخوردار می‌باشد که باعث می‌شود در مناطقی که رطوبت هوا بیشتر است از پروفیل صنعتی مرکب نسبت به مدل های دیگر بیشتر استفاده شود.
 2. وزن پروفیل مرکب معمولا نسبت به پروفیل صنعتی معمولی کمتر می باشد که بهترین گزینه برای استفاده در سازه های بسیار بزرگ است.
 3. پروفیل صنعتی مرکب توسط یک قابلیت غیر کشسانی تولید و ساخته می‌شود که مهم ترین کاربرد این خاصیت مقاومت بیشتر پروفیل در برابر زلزله حفاظت بیشتر از ساختمان خواهد بود.

نحوه تولید پروفیل صنعتی

فرآیند تولید پروفیل از جهات متعددی به صورت تخصصی و حساس می باشد. متخصصان تولید پروفیل باید محصولات را به گونه‌ای بسازند که مطابق با استانداردهای پروفیل صنعتی باشد. سیستم تولید پروفیل صنعتی به این صورت است که کارخانه ها معمولاً ورق های فولادی سیاه را به خط تولید نورد سرد وارد می‌کند.

 پس از اینکه ورق های سیاه را برش دهند در ابعاد و سایزهای متفاوتی برش داده می‌شود. سپس به مرحله خم کاری و سایز بندی رفته و در نهایت پروفیل تولید می‌شود. توجه داشته باشید شما باید سعی کنید این پروفیل ها را از فروشگاه های معتبر تهیه نمایید.

قیمت پروفیل صنعتی

همانطور که ذکر شد از پروفیل های صنعتی معمولاً در ساخت پروژه‌های بزرگ و صنعتی استفاده خواهد شد. به دلیل حجم و ابعاد بزرگ این پروژه معمولا مقدار زیادی از پروفیل صنعتی استفاده خواهد شد. به همین خاطر قیمت پروفیل صنعتی در هزینه تمام شده پروژه ها بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

همانطور که می‌دانید در ساخت پروفیل صنعتی معمولا از ورق سیاه استفاده می‌شود که تغییرات قیمت ورق سیاه نیز در قیمت پروفیل صنعتی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

 همچنین قیمت جهانی فولاد و سنگ آهن، تغییرات نرخ ارز، هزینه تجهیزات، سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت و کارخانه تولید کننده و … از جمله عواملی می باشد که بر تعیین قیمت پروفیل صنعتی تاثیرگذار می‌باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق راه های ارتباطی ذکر شده با کارشناسان آهن هایپر در تماس باشید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

دانلود مقاله “پروفیل صنعتی

مقالات مرتبط:

پروفیل صنعتی چیست؟ بررسی کاربردها و انواع آن

پروفیل لنگه دری و کاربردهای آن

پروفیل عرضی خیابانی

فرایند خمکاری پروفیل و روش های انجام آن

فرآیند تولید مستقیم و غیرمستقیم پروفیل

پروفیل کلافی چیست؟ کاربرد، مزایا و معایب آن

پروفیل سی پرلین مزایا و کاربردهای آن

عوامل موثر در قیمت پروفیل کدام است ؟

راهنمای خرید پروفیل آلومینیوم

پروفیل میانه

کاربرد پروفیل

شرکت آریا صنعت دلیجان

کاربرد پروفیل در ساختمان سازی

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 69 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10 میلیمتر
بستن

پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10 میلیمتر

تماس بگیرید

درست است که صنعت ساخت و ساز مدرن آن قدر بزرگ و متنوع شده است که نمی توان آن را به یک شکل توصیف نمود، اما ویژگی تمامی سازه های مدرن یک چیز است: غول آسا بودن! به طبع برای ساخت مستحکم ترین ساختمان های مرتفع صنعتی به مصالح و قطعاتی با بالاترین پتانسیل مقاومتی نیاز داریم. یکی از مهم ترین این ابزار، پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10 میلیمتر می باشد.

پروفیل صنعتی چیست و چه کاربردی دارد؟

پروفیل های صنعتی، مقاطع توخالی فولادی با ابعاد بالاتر از 12 سانتی و ضخامت بیشتر از 6 میلی متر می باشد. در واقع این پروفیل ها، نسخه سنگین تر و غول آساتر پروفیل های ساختمانی به حساب می آیند.

شاید بتوان گفت مهم ترین علت استفاده از پروفیل هایی همچون پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10 میلیمتر، شکل چهارگوش و امکان به کار بردن آن ها به عنوان ستون عظیم ترین سازه هاست.

ناگفته نماند یکی دیگر از خاصیت های قابل توجه پروفیل ها، امکان جوش دادن آن ها به یکدیگر با چند روش مختلف می باشد. ضخامت بالای پروفیل صنعتی، حجم فلز جوش را افزایش داده و لذا امکان جوشکاری آن ها تسهیل یافته است.

پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10 میلیمتر

این پروفیل می تواند ابعاد 140 در 140 سانتی متر با ضخامت 10 میلی متر را پوشش دهد. طول استاندارد هر شاخه همچون پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10 میلیمتر 12 متر می باشد، اما در موارد خاص می توان آن ها را به طول دلخواه سفارش داد. جالب است بدانید به دلیل تولید این قطعات با ورق های سیاه، به آن ها پروفیل سنگین نیز گفته می شود.

دامنه کاربرد پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10 میلیمتر

امروزه دامنه کاربرد پروفیل صنعتی 140*140 شاخه 12 متری و دیگر انواع پروفیل صنعتی بسیار گسترده شده است و می توان آن ها را در موارد زیر به کار بست:

 • ستون و باکس فلزی سازه های بزرگ فلزی
 • ستون و باکس پل ها
 • ستون تابلوهای عظیم تبلیغاتی
 • ساخت تجهیزات صنعتی
 • صنایع نظامی
 • ساخت خرپاهای عظیم

قیمت پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10 میلیمتر

انجام پروژه های صنعتی و بسیار بزرگ امروزه بدون وجود مقادیر زیادی از قوطی صنعتی ضخامت 10 میلیمتر امکان پذیر نمی باشد. قیمت هر شاخه از پروفیل صنعتی نسبت به هزینه کل تمام شده برای پروژه هائز اهمیت می باشد.

دو عامل مهم تأثیرگذار بر قیمت پروفیل ها یکی نوسانات قیمت ورق سیاه و دیگری نوسانات ارزهای بین المللی است. البته کیفیت ساخت، میزان سنگ آهن به کار رفته، سیاست های مالی و اقتصادی و واسطه یا غیر واسطه بودن فروشگاه توزیع کننده محصول نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار می باشند.

پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10 میلیمتر

خرید پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10 میلیمتر

در صورتی که قصد خرید پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10 میلیمتر از فروشگاه معتبر و غیر واسطه آهن هایپر با سال ها تجربه را دارید، بهتر است هر چه زودتر پس از استعلام قیمت به روز آن، از طریق مراجعه حضوری و یا وب سایتی که در آن حضور دارید، سفارش خود را ثبت نمایید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 5 میلیمتر
بستن

پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 5 میلیمتر

تماس بگیرید

پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 5 میلیمتر

یکی از انواع پروفیل هایی که در صنعت کاربرد زیادی دارد پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 5 میلیمتر می باشد. ضخامت این محصول 5 میلی متر است و طول آن 6 متر می باشد. در بین انواع مصالح فلزی این قطعه از جمله کاربردی ترین قطعاتی است که برای ساخت آن از بهترین متریال ها استفاده می شود.

خرید این قطعه بر اساس جنس و ویژگی که دارد برای کاربردهای متنوع انجام می شود. شما خرید پروفیل صنعتی را باید برای صنایعی که مربوط به تجهیزات صنعتی است انحام دهید. از جمله مهمترین صنایعی که از این قطعه استفاده می کند صنعت ساختمان سازی به صورت انبوه است.

زمان خرید این قطعه باید بدانید که ثبات آن در طول و عرض مشخص شده می باشد. برای ساخت لوله، درب، پنجره و نمای ساختمان باید نمونه قوطی های سبک و ساختمانی را خریداری کنید.

پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 5 میلیمتر

ویژگی پروفیل صنعتی و نحوه تولید آن

پروفیل های صنعتی را به نام مصالح سنگین معرفی می کنند که وزن شان کم است ولی مقاومت زیادی دارند. به همین دلیل است که از این مصالح بیشتر برای صنایع نظامی، خودروسازی و ... استفاده می کنند.

از نظر شکل، ابعاد و ... این مصالح را در دسته بندی های متفاوتی تولید می کنند در واقع نمونه باز و بسته از جمله مهمترین دسته بندی هایی می باشد که برای این مصالح در نظر گرفته اند.

ویژگی ها و مشخصات هر یک از آنها عبارت است از :

 1. نمونه بسته

از آنجایی که این نمونه پروفیل ها شکل ظاهری شان بسته است آنها را مدل بسته می نامند. برای ساخت بسیاری از درب های کرکره ای، مصالح یو پی وی سی و درب و پنجره های ساختمانی از این مدل استفاده می کنند. در واقع باید بدانید که نمونه بسته بسیار کاربردی می باشد و بیشتر کاربردهای صنعتی را از این نوع قطعه دریافت می کنند.

 1. نمونه باز

هر یک از انواع تیرآهن ها، نبشی ها، ناودانی ها، میلگردها و .... به دلیل شکل ظاهری که دارند به عنوان نمونه باز شناخته می شوند. تعداد این مصالح بسیار زیاد است و کاربرد آنها گسترده می باشد.

پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 5 میلیمتر

کاربرد قوطی های صنعتی

استفاد از انواع این قوطی ها تنها محدود به صنعت ساختمان سازی و یا خودرو سازی نمی باشد. بر اساس شکل ظاهری که دارند موارد استفاده از آنها متفاوت می باشد.

نمونه های مربعی و مستطیلی پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 5 میلیمتر از آنجایی که سطح مقطع شان بسیار بزرگ است به عنوان ستونی شناخته می شود. برای ساخت بسیاری از نفت کش ها و شاسی های تریلر از این قطعه استفاده می کنند. روز به روز کاربرد این قطعه در صنایع متنوع بیشتر می شود.

قیمت پروفیل صنعتی

هزینه ای که نیاز است برای خرید انواع قوطی های صنعتی پرداخت کنید به صورت کیلویی اعلام می شود. اگر وزن هر یک از شاخه ها را نمی دانید باید به جدول استاندارد مراجعه نمایید.

آهن هایپر ارائه دهنده انواع قوطی های صنعتی با ضخامت و ابعاد متنوع می باشد. شما می توانید با بهترین قیمت پروفیل صنعتی مورد نظر را به صورت اینترنتی از این فروشگاه خریداری کنید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6 میلیمتر
بستن

پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6 میلیمتر

تماس بگیرید

ستون های سازه ای هر روز مدرن تر و مستحکم تر از دیروز طراحی می شوند! زمانی بود که تیرآهن های ساده، خسارات مالی و جانی زیادی از طریق شکسته شدن و ریزش کل سازه به بار می آوردند، اما دیگر به لطف وجود قطعاتی همچون پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6 میلیمتر، ساخت و سازهای فلزی بسیار رواج پیدا کرده اند و میزان خسارات نیز به طور چشمگیری کاهش یافته است.

با ما همراه باشید تا با این پروفیل های محبوب بیشتر آشنا شوید. ضمناً در صورت نیاز، می توانید از دیگر پروفیل های صنعتی وب سایتی که در آن حضور دارید نیز بازدید به عمل آورید.

پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6 میلیمتر

کاربرد و مشخصات فنی پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6 میلیمتر

شکل پروفیل های صنعتی به صورت مقاطعی چهار گوش و توخالی می باشد. آن ها از ورق های سیاه تشکیل شده اند. بدین ترتیب این محصولات را تحت عنوان های «باکس سکشن» و «پروفیل سنگین» نیز می شناسند.

طراحی منحصر به فرد پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6 میلیمتر باعث شده تا آن ها جایگزین قطعات فولادی سنتی به عنوان ستون های بزرگ ترین و مرتفع ترین سازه های مدرن شوند. پتانسیل مقاومتی فشاری و کششی ارائه شده توسط این قطعات بسیار زیادتر از هر تیرآهن دیگری می باشد.

پروفیل های صنعتی در ابعاد و وزن مخصوص تولید می شوند تا نیازهای مختلف ساخت و ساز نسبت به آن ها را تأمین نمایند. بهتر است بدانید تمامی پروفیل های صنعتی با طول 12 متر به ازای هر شاخه طراحی می شوند که در صورت نیاز امکان سفارش با طول بیشتر نیز وجود دارد. آن ها به با روش های مختلفی همچون جوشکاری و اتصال پیچ و مهره ای به خوبی به یکدیگر متصل می شوند و اسکلت ستونی فوق العاده ای را ارائه می دهند.

از قوطی صنعتی 140*140 ضخامت 6 میلیمتر می توان در ساخت ستون و باکس فلزی سازه های بزرگ فلزی، ستون و باکس بزرگ ترین پل های ماشین رو، ستون تابلوهای عظیم تبلیغاتی، ساخت تجهیزات صنعتی، صنایع نظامی و ساخت خرپاهای عظیم استفاده کرد.

قیمت به روز پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6 میلیمتر

اطلاع از قیمت دقیق پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6 میلیمتر بیش ترین اهمیت را برای هر پروژه صنعتی دارد، چرا که امروزه پروفیل ها بیشترین میزان استفاده را دارند. قیمت به روز ورق سیاه و سنگ آهن و نوسانات ارزی، مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت نهایی این محصولات می باشند.

برای تهیه این محصول با بالاترین کیفیت و قیمت مصوب و دقیق بدون هیچگونه هزینه اضافی، بهتر است به فروشگاه های معتبر سراسر کشور همچون آهن هایپر مراجعه نمایید.

پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6 میلیمتر

مرکز خرید پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6 میلیمتر

در حال حاضر یکی از محبوب ترین محصولات آهن هایپر، پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6 میلیمتر می باشد که شما عزیزان می توانید از هر کجای کشور از طریق وب سایتی که در آن حضور دارید، پس از بررسی مشخصات کامل، آن را به میزان مورد نیاز سفارش دهید. فروشگاه ما در سریع ترین زمان ممکن، محصول را به دست شما خواهد رساند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6.3 میلیمتر
بستن

پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6.3 میلیمتر

تماس بگیرید

پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6.3 میلیمتر

یکی از مهمترین ویژگی هایی که انواع باکس های صنعتی دارند این است که در سازه های بزرگ به کار گرفته می شوند. شما می توانید پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6.3 میلیمتر را برای تابلوهای تبلیغاتی که بزرگ هستند و یا ساخت پل ها خریداری کنید. زمان خرید پروفیل صنعتی مورد نظر باید بدانید که کاربرد آن با دیگر قطعات فرق می کند.

بیشتر تجهیزاتی که صنعتی هستند را با استفاده از این باکس ها راه اندازی می کنند. هزینه ای که نیاز است برای خرید نمونه باکس های صنعتی پرداخت کنید با باکس های ساختمانی متفاوت می باشد. این نمونه باکس صنعتی برای ساخت بیشتر تجهیزات به کار گرفته می شود.

پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6.3 میلیمتر

نحوه تولید باکس های صنعتی چگونه است ؟

نحوه تولید هر یک از انواع پروفیل صنعتی بر اساس استانداردهای بین المللی می باشد. یکی از مهمترین فرایندهایی که برای تولید این قطعات اجرا می شود، فرایند نورد گرم است. به همین دلیل برای تولید این نمونه از مصالح ساختمانی باید از ورق های سیاه که ضخامت آنها بالاتر از یک و نیم می باشد استفاده شود.

برای ساخت شاسی ماشین آلاتی که صنعتی هستند؛ ساخت ستون ها و دستگاه های صنعتی این نمونه باکس ها را به کار می گیرند. به دلایل متفاوتی، تولید این نمونه از مصالح فولادی زمان بر و هزینه بر می باشد. از آنجایی که ابعاد و ضخامت این مصالح بزرگ است باید در چندین مرحله آن را تولید کنند.

زمان برش ورق سیاه باید پهنای ورزق که نیاز به برشکاری دارد را محاسبه کنند. بعد از آن باید خط تولید را کالیبره و تنظیم کنند. این کار برای آن دسته از قالب هایی که پرس سنگین هستند زمان بر می باشد.

قیمت پروفیل صنعتی

هزینه ای که نیاز است برای خرید پروفیل های صنعتی پرداخت کنید به فاکتورهای متنوعی بستگی دارد. یکی از مهمترین فاکتورها ضخامت باکس است.

همچنین ابعاد و جنس باکس ها هم روی قیمت پروفیل مورد نظر تاثیر زیادی می گذارد. برای اینکه قیمت هر یک از انواع باکس ها را بررسی کنید می توانید به وب سایت آهن هایپر مراجعه نمایید. آهن هایپر هزینه خرید هر یک از باکس ها را در جدول وارد کرده است تا مشتریان با اطلاعات دقیق اقدام به خرید نمایند.

پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6.3 میلیمتر

کیفیت باکس های صنعتی

کیفیتی که برای تولید پروفیل ها در نظر گرفته می شود، درجه بندی آنها را مشخص می کند. به طور معمول قوطی های صنعتی از نوع درجه یک هستند، چرا که بهترین متریال ها را برای تولید آنها به کار می گیرند.

تمامی استانداردهای تولیدی را کارخانه ها برای تولید این قطعه رعایت می کنند تا کیفیت عالی و درجه یک داشته باشد. از بهترین ورق های سیاه برای تولید این باکس ها استفاده می کنند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8 میلیمتر
بستن

پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8 میلیمتر

تماس بگیرید

سازه های مدرن به خصوص عظیم الجثه، امروزه طبق استانداردهای امنیتی و مقاومتی جهانی ساخته می شوند تا در حد امکان از بروز خسارات مالی و جانی جلوگیری به عمل آید. مقاومت خارق العاده سازه های ساختمانی و صنعتی امروزی را نیز مدیون انواع پروفیل ها هستیم.

در این مقاله همراه ما باشید تا با یکی از محبوب ترین مدل های پروفیل صنعتی یعنی پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8 میلیمتر، مشخصات فنی، مزایا و کاربردهای آن آشنا شوید.

پروفیل، تاریخچه و انواع آن

مصالح ساختمانی مدرن نیز زمانی به اشکال ابتدایی در قدیمی ترین سازه هایی که تا به امروز پابرجا مانده اند، به کار می رفتند. پروفیل ها نماینده ستون های چوبی و سنگی به کار رفته در طول تاریخ هستند که در آن ها دیگر ضعف های ساختاری و مقاومتی گذشته کمتر به چشم می خورند.

در طراحی پروفیل ها سعی شده تا مزایای مصالحی همچون تیرآهن و بتن های آرمه به شکلی امروزی و خلاقانه تر وجود داشته باشند و دیگر ضعف های پیشین به چشم نخورند. بدین ترتیب آن ها را به شکل مقاطعی از جنس فولاد سیاه و به صورت توخالی تولید می کنند تا امکان بتن ریزی در ساختارشان نیز وجود داشته باشد.

انواع پروفیل ها نیز شامل ساختمانی و صنعتی می شود. همانطور که از نامشان پیداست، پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8 میلیمتر به دلیل دارا بودن ابعاد بزرگ تر و متریال بیشتر، برای ساخت و سازهای سنگین صنعتی بسیار مناسب می باشد.

پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8 میلیمتر

مزایا و معایب پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8 میلیمتر

مزایای به کارگیری انواع پروفیل های صنعتی در اسکلت سازه ای آن قدر زیاد هستند که بدون شک نمی توان در یک مقاله به تمامی آن ها پرداخت، اما مهم ترین آن ها را می توان به صورت زیر عنوان نمود:

 • ساخت ستون و خرپا برای سازه های صنعتی شامل انواع پل و سد
 • طراحی و تولید تجهیزات و تأسیسات صنعتی سنگین و نظامی
 • ساخت و ساز آسان تر
 • وزن و حجم پایین تر
 • سرعت ساخت بالاتر
 • حمل و نقل آسان تر
 • قابلیت بازیافت ضایعات حاصل از آن ها

شاید بتوان تنها عیبی که به پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8 میلیمتر و دیگر پروفیل ها گرفت، ضعف در مقاومت شیمیایی آن هاست، بدین صورت که پس از مدتی دچار خوردگی می شوند. البته کارخانه جات سعی کرده اند تا با استفاده از آلیاژهای ضد زنگ و مواد آنتی اکسید در ساختار این مصالح، این فرآیند را به تأخیر بیندازند.

با این حال بهترین راه برای جلوگیری از ایجاد زنگ زدگی پروفیل ها، صرف هزینه ای جهت تهیه پوشش های ضد زنگ و گالوانیزه نمودن آن هاست.

پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8 میلیمتر

مزایای خرید پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8 میلیمتر از آهن هایپر

 • قیمت پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8 میلیمتر، طبق نرخ مصوب داخل کشور و براساس عواملی همچون نرخ به روز ورق های سیاه محاسبه می گردد.
 • هیچ هزینه ای تحت عنوان هزینه واسطه گری دریافت نمی شود.
 • هزینه ارسال محصول به سراسر کشور رایگان است.
 • محصولات این فروشگاه توسط مطرح ترین کارخانه جات کشور تولید شده اند و از بالاترین کیفیت و کارایی برخوردار اند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 10 میلیمتر
بستن

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 10 میلیمتر

تماس بگیرید

شاید اگر امروزه محصولات فولادی همچون انواع پروفیل ها وجود نداشتند، ساخت و سازهای صنعتی و ساختمانی به این درجه از پیشرفت و عظمت نمی رسیدند. آن ها با ارائه استحکام شگفت انگیز خود، بی شک سهم به سزایی در پابرجایی ابرسازه ها در سراسر جهان دارند.

حال این که پروفیل صنعتی چیست، چه کاربردی دارد و چگونه تولید می شود، قرار است تا به طور مفید و مختصر در ادامه همین مطلب تشریح شوند. سپس قصد داریم تا شما را با یکی از محبوب ترین پروفیل های صنعتی تحت عنوان پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 10 میلیمتر آشنا سازیم.

وب سایتی که در آن حضور دارید، متعلق به فروشگاه آهن هایپر می باشد که به منظور آگاه سازی تمامی کاربران و مشتریان سراسر کشور، محتوایی برای هر یک از محصولات خود تهیه نموده است. در صورت نیاز می توانید از هر یک از آن ها بازدیدی نمایید.

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 10 میلیمتر

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 10 میلیمتر چیست؟

پیش از هر چیز بهتر است معرفی ساده ای از پروفیل و انواع آن داشته باشیم، شاید برخی هنوز با این قطعه آشنایی خاصی نداشته باشند. به بیانی ساده، پروفیل ها مقاطع فولادی از جنس ورق سیاه هستند که نسبت به تیرآهن ها از مقاومت بالاتری برخوردار هستند و امروزه نمی توان بدون وجود آن ها به ساخت و ساز پرداخت.

پروفیل ها امروزه به دو دسته صنعتی و ساختمانی تقسیم می شوند. نخستین پروفیل ها از نوع ساختمانی بودند و زمانی که از پس فاکتورهای مقاومتی ساخت و سازهای صنعتی برنیامدند، مهندسین را به فکر بالا بردن ابعاد و ضخامت آن ها بردند و این گونه پروفیل های صنعتی طراحی و تولید شدند.

با مزایا و کاربردهای پروفیل صنعتی آشنا شوید

برخلاف تیرآهن ها که جوشکاری در آن ها یک ضعف محسوب می گردد، تمامی پروفیل ها تحت عملیات خمش کاری و جوشکاری در کارخانه تولید شده اند و جالب است که باز هم می توان برای اتصال شاخه ها به یکدیگر، آن ها را جوشکاری نمود، بدون آن که از کیفیت و کارایی آن ها کاسته شود!

طیف استفاده از پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 10 میلیمتر نیز بسیار وسیع بوده و مهم ترین آن ها شامل ساخت ستون و خرپا در انواع پل و سدها، ساخت تجهیزات صنعتی و نظامی می شود.

مشخصات فنی ثابت پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 10 میلیمتر

مشخصات ظاهری پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 10 میلیمتر شامل مقطعی استوانه ای و توخالی می باشد. جالب است بدانید تمامی پروفیل های صنعتی از طول حداقل 12 متر و ضخامت حداقل 6 میلی متر برخوردار هستند و در اصل تفاوت پروفیل های صنعتی با ساختمانی به لحاظ فنی همین می باشد.

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 10 میلیمتر

جدیدترین قیمت پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 10 میلیمتر

قیمت پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 10 میلیمتر طبق نرخ ارزهای خارجی، سنگ آهن و ورق سیاه، برند و کارخانه تولید کننده پروفیل و... محاسبه می گردد. بهترین راه اطلاع از جدیدترین نرخ این محصولات، تماس با کارشناسان ماست.

برای خرید پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 10 میلیمتر تولید بهترین کارخانه جات کشور، می توانید سفارش خود را از فروشگاه بزرگ آهن هایپر از هر کجای کشور ثبت نمایید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 4 میلیمتر
بستن

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 4 میلیمتر

تماس بگیرید

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 4 میلیمتر

در بین انواع باکس های صنعتی یکی از آنها که با ضخامت 4 میلی متر تولید می شود، پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 4 میلیمتر است. زمان خرید پروفیل دسته بندی هر یک از مقاطع فولادی را باید به خوبی بشناسید. آن دسه از باکس هایی که صنعتی هستند کاربردی تر می باشند و اهمیت زیادی دارند.

هر یک از این باکس ها یا قوطی ها را با ضخامت متفاوتی تولید می کنند. یکی از مهمترین ویژگی های قوطی ها استحکام بالایی می باشد که دارند. همچنین باید بدانید که وزن آنها کم است و به همین دلیل به راحتی روی هر یک از انواع سازه ها نصب می شوند.

پیش از خرید باکس ها باید بدانید که برای نصب آنها باید از روش جوشکاری استفاده شود. زمان خرید انواع قوطی های سنگین باید در مورد ویژگی های آنها اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 4 میلیمتر

ویژگی های باکس های صنعتی 4 میلی متری

با اینکه ضخامت این نمونه قطعه فولادی کمتر از دیگر پروفیل های صنعتی می باشد ولی باید بدانید که نسبت به نمونه های ساختمانی ضخامتش بالا است.

ابعاد بزرگی که از پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 4 میلیمتر دریافت می کنید یکی از ویژگی های مهم آن می باشد. به دلیل ابعاد بزرگی که این باکس صنعتی دارد شما به راحتی می توانید آن را برای سازه هایی که بزرگ هستند به کار بگیرید.

کاربرد این قطعه فولادی بسیار زیاد است. به همین دلیل کارخانه های تولید کننده، تعداد زیادی از این باکس را تولید می کنند. کارخانه هایی که تولید کننده این باکس هستند تعدادشان زیاد می باشد.

شما باید به خوبی کارخانه های تولیدی باکس را بشناسید و سپس از بهترین کارخانه، این قطعه فولادی را خریداری کنید. آهن هایپر ارائه دهنده انواع باکس های صنعتی تولید شده کارخانه های معتبر می باشد. شما می توانید به صورت اینترنتی از این فروشگاه خرید مصالح فولادی را انجام دهید.

قیمت پروفیل صنعتی 100 در 180 با ضخامت 4 میلی متر

هزینه ای که نیاز است برای خرید پروفیل صنعتی پرداخت کنید به فاکتورهای متنوعی بستگی دارد. یکی از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده قیمت این قطعه فولادی ابعاد و ضخامت آن می باشد. هر چه که ضخامت این قطعه فولادی بیشتر باشد یعنی متریال های بیشتری برای تولید آن به کار گرفته شده است.

به همین دلیل هزینه خریداری آن افزایش پیدا می کند. برای دریافت قیمت هر یک از انواع باکس های صنعتی بهتر است که جدول قیمت باکس ها را به خوبی بررسی کنید.

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 4 میلیمتر

کاربرد باکس های صنعتی 4 میلی متری

یکی از مهمترین کاربردهایی که از این نوع پروفیل دریافت می شود ساخت ستون است. شما می توانید برای ساخت ستون های بزرگ از این قطعه استفاده کنید.

بسیاری از تجهیزات صنعتی که به مصالح مستحکم نیاز دارند را با استفاده از این قطعه طراحی می کنند. برخی از ساختمان هایی که به عنوان ساختمان های صنعتی شناخته می شوند را هم با این نوع قطعه فولادی طراحی می کنند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 5 میلیمتر
بستن

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 5 میلیمتر

تماس بگیرید

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 5 میلیمتر

یکی از انواع باکس هایی که با ضخامت 5 میلی متر تولید می شود پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 5 میلیمتر است. این باکس را با استفاده از ورق سیاه تولید می کنند. استحکام بالای این قطعه یکی از ویژگی ها و مشخصات مهم آن می باشد.

شما می توانید برای ساخت بسیاری از تجهیزات صنعتی این پروفیل صنعتی را خریداری کنید. دقت داشته باشید که پیش از خرید این قطعه باید کیفیت آن را به خوبی بررسی کنید. کارخانه های تولیدکننده از روش های اتوماتیک و پیشرفته برای تولید باکس ها استفاده می نمایند.

ساخت بسیاری از خرپاهایی که غول پیکر هستند را با استفاده از این قطعه انجام می دهند. در صنایع خودروسازی و ساختمان سازی هم این قطعه را می توانید به صورت گسترده استفاده کنید.

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 5 میلیمتر

کاربرد باکس صنعتی 5 میلی متری

امروزه در سطح شهر بیلبوردهای تبلیغاتی زیادی را مشاهده می کند که اندازه آنها بزرگ و کوچک است. از پروفیل صنعتی برای تولید این بیلبوردها استفاده می کنند. همچنین برای ساخت بسیاری از ستون ها این قطعه کاربرد زیادی دارد. توجه داشته باشید که پیش از خرید انواع قطعات فولادی باید در مورد کاربرد و ویژگی های آنها اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

کاربرد هر یک از باکس های صنعتی بر اساس استانداردهای مشخص شده تعیین می شود. در واقع باید بدانید که ضخامت انواع باکس های صنعتی تعیین کننده کاربرد آنها می باشد. از آنجایی که ضخامت این باکس صنعتی نسبت به دیگر باکس ها تا حدودی کمتر است، می توانید کاربرد بیشتری از آن دریافت نمایید.

قیمت پروفیل صنعتی 5 میلی متری

هزینه ای که نیاز است برای خرید پروفیل مورد نظر پرداخت کنید نسبت به دیگر مدل ها کمتر است. در واقع آن دسته از قوطی هایی که ضخامت شان 8 میلی متر می باشد را با هزینه بیشتری به فروش می رسانند. چرا که برای تولید آنها از متریال بیشتری استفاده شده است.

برای تولید انواع قوطی های فولادی که با ضخامت 5 میلی متر تولید می شوند از ورق سیاه استفاده می شود. قیمت پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 5 میلیمتر نسبت به مدل هیا 4 میلی متری بیشتر است.

برای خرید این قطعه فولادی با بهترین قیمت، می توانید به فروشگاه آهن هایپر مراجعه کنید. این فروشگاه هزینه ای به صرفه و مناسب را از شما برای خرید انواع باکس های صنعتی دریافت می کند.

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 5 میلیمتر

مهمترین ویژگی های باکس های صنعتی 5 میلی متری

یکی از مهمترین ویژگی هایی که باکس های صنعتی دارند ضخامت بالایشان می باشد. این ویژگی آنها موجب شده که نمونه قوطی های صنعتی با ساختمانی فرق داشته باشند.

زمانی که قصد خرید انواع قوطی های صنعتی را دارید باید در مورد تفاوت آنها اطلاعات بیشتری کسب کنید. از آنجایی که ضخامت این قوطی صنعتی کمتر از 6 میلی متر می باشد شما می توانید در ساختمان سازی هم آن را استفاده کنید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6 میلیمتر
بستن

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6 میلیمتر

تماس بگیرید

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6 میلیمتر

یکی از مناسب ترین اندازه های باکس های صنعتی که بسیار کاربردی است، پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6 میلیمتر می باشد. هر یک از انواع باکس های صنعتی که 6 میلی متری هستند را می توانید برای ساخت تجهیزات متنوع خریداری کنید. این نمونه باکس ها وزن کمی دارند و ابعادشان بزرگ تر از نمونه های ساختمانی می باشد.

قدرت تحمل بالای این باکس ها کمک می کند تا بتوانید آنها را روی ساختمان های غول پیکر نصب نمایید. برای خرید پروفیل صنعتی با اندازه 180 در 180 باید با کارشناسان فروش مشورت نمایید. آنها بر اساس کاربردی که مد نظرتان است بهترین اندازه این قطعات را تحویل شما می دهند.

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6 میلیمتر

کاربرد باکس های صنعتی 6 میلی متری

امروزه در صنایع متنوعی از پروفیل صنعتی استفاده می کنند. بیشترین کاربردی که در پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6 میلیمتر دریافت می شود، ساخت درب و پنجره است. اما نمونه های صنعتی ضخامت و ابعاد بیشتری دارند. به همین دلیل برای ساخت تجهیزاتی که صنعتی هستند آنها را به کار می گیرند.

شکل هر یک از انواع باکس های صنعتی با یکدیگر فرق می کند. ولی باید بدانید که تمامی آنها را با استفاده از ورق های سیاه تولید می کنند. کارخانه های زیادی تولید کننده انواع قوطی ها و مقاطع فولادی هستند.

شما باید بهترین کارخانه تولیدی این قطعات را انتخاب کنید تا از کیفیت قطعات مطمئن باشید. یکی از مهمترین نکاتی که در مورد کاربرد انواع باکس های صنعتی اهمیت زیادی دارد ضخامت آنها می باشد.

قیمت پروفیل صنعتی 6 میل متری

یکی از مهمترین نکاتی که زمان خرید پروفیل ها اهمیت زیادی دارد قیمت پروفیل می باشد. هزینه ای که شما برای خرید باکس های سنگین 6 میلی متری پرداخت می کنید نسبت به نمونه های 8 میلی متری مناسب تر است. بنابراین شما می توانید با بهترین قیمت یکی از انواع باکس های سنگین 6 میلی متری را خریداری کنید. آهن هایپر ارائه دهنده انواع قطعات فولادی می باشد.

بنابراین شما از این فروشگاه می توانید به صورت اینترنتی انواع قطعات را با بهترین قیمت خریداری کنید. قیمت هر یک از قطعات فولادی را باید به صورت روزانه بررسی نمایید. چرا که فاکتورهای زیادی روی تغییر قیمت این قطعات نقش دارند.

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6 میلیمتر

مشخصات قوطی های سنگین 6 میلی متری

یکی از مهمترین ویژگی هایی که پروفیل ها دارند شکل ظاهری آنها می باشد که شبیه مربع یا مستطیل هستند. بر اساس ضخامت و ابعادی که دارند این قطعات را در شکل های متنوعی تولید می کنند.

نمونه قوطی های سنگین 6 میلی متری به صورت مربعی می باشند. با استفاده از بتن وزن آنها را روی سازه ها کمتر می کنند و مقاومت شان را افزایش می دهند. جوش دادن هر یک از قوطی ها بر اساس استانداردهای خاصی انجام می شود.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6.3 میلیمتر
بستن

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6.3 میلیمتر

تماس بگیرید

زمانی که صحبت از حداکثر خلاقیت و کارایی در محصولات فولادی صنعتی می شود، نمی توان نمونه ای برتر از پروفیل ها را مثال زد. آن ها که تاریخچه ای دور و دراز دارند، امروزه بیشترین کاربرد در ساخت و سازهای صنعتی را از آن خود نموده اند.

در ادامه نیز قصد داریم به بررسی مشخصات و مزایای یکی از محبوب ترین این محصولات یعنی پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6.3 میلیمتر بپردازیم.

همانطور که در ابتدای مطلب اشاره نمودیم، استفاده از پروفیل ها به زمان های دور و درازی بر می گردد. دلیل این واقعیت نیز این است که آن ها نسخه به روز یافته تمامی مصالحی اند که زمانی به عنوان ستون و خرپا استفاده می شدند.

تیرهای چوبی و سنگی و سپس تیرآهن ها و بتن های آرمه، هر چقدر هم که در زمان خود از محبوبیت برخوردار بودند، اما دیگر توان رقابت با نسخه پیشرفته تر خود یعنی پروفیل های ساختمانی و صنعتی را ندارند.

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6.3 میلیمتر  

پروفیل صنعتی، شاخه ای توخالی و چهارگوش از جنس ورق سیاه است که تحت فرآیندهای خمشی و سپس جوشکاری های القایی و مقاومتی به شکل مورد نظر در آمده و فضای توخالی آن نیز برای بتن ریزی به وجود آمده است.

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6.3 میلیمتر تنها یک نمونه از پروفیل های صنعتی موجود در بازار است. آن ها زمانی به وجود آمدند که پروفیل های کوچک ساختمانی توان به کارگیری در عظیم ترین پروژه ها و استفاده های صنعتی را نداشتند.

حالا نمونه های صنعتی در ساخت سد، پل، خودرو، کشتی، شاسی نفت و تریلرها و... به وفور استفاده می شوند. صنایع ساخت تجهیزات کارخانه ای، نظامی و بیلبوردهای تبلیغاتی نیز از دیگر مواردی اند که توانسته اند به خوبی پروفیل ها را در تولیدات خود جای دهند.

 

وزن و ابعاد پایین، افزایش فضای ساخت و ساز، کاهش هزینه های پروژه، قیمت نسبتاً مناسب و قابلیت اتصال از طریق جوشکاری و پیچ و مهره، مهم ترین مزایای استفاده از پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6.3 میلیمتر هستند که نظیر آن ها نیز در مصالح گذشته وجود نداشته است.

محاسبه قیمت پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6.3 میلیمتر

حال شاید به دنبال دانستن چگونگی محاسبه قیمت پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6.3 میلیمتر و دیگر محصولات فولادی صنعتی و ساختمانی باشید. در واقع قیمت خود محصول تنها بخشی از این قیمت نهایی است و عوامل دیگری همچون برند و کارخانه تولید کننده، نرخ به روز ورق سیاه، نرخ به روز دلار و هزینه ارسال نیز به طور مستقیم بر هزینه نهایی تأثیرگذاراند.

به شما هشدار می دهیم تا خرید خود را از هر مجموعه ای انجام ندهید، چرا که تعداد سودجویان و واسطه گران، روز به روز در حال افزایش هستند و در چنین شرایطی، شناخت مجموعه ای معتبر و قابل اطمینان از اهمیت زیادی برخوردار است.

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6.3 میلیمتر

آهن هایپر، بهترین مرکز خرید پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6.3 میلیمتر

کافیست یک بار از وب سایت به روز و کامل آهن هایپر که هم اکنون در آن حضور دارید، بازدید نمایید تا متوجه سطح حرفه ای و اعتبار سراسری این فروشگاه در کشور شوید.

بی شک یکی از مناسب ترین انتخاب ها جهت خرید پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6.3 میلیمتر، فروشگاه آهن هایپر در قلب پایتخت است که سال هاست خیال مشتریان خود را بابت اصالت و کیفیت محصولات و خدماتی همچون ارسال رایگان آسوده نموده است.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 8 میلیمتر
بستن

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 8 میلیمتر

تماس بگیرید

پیشرفت های عظیم صنایع ساخت و ساز در جهان را ابتدا مدیون تلاش های روزمره مهندسان نخبه و سپس مصالح فولای پیشرفته هستیم. بی شک بدون وجود آهن آلاتی همچون پروفیل ها، ایجاد ابرسازه ها امکان پذیر نبود.

امروزه پروفیل ها در انواع مختلف از جمله پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 8 میلیمتر تولید می شوند و قصد داریم در ادامه پس از بررسی اجمالی پروفیل و تاریخچه آن، به معرفی اجمالی این محصول بپردازیم.

حال تا پیش از ابداع نخستین پروفیل ها، از چه مصالحی برای ستون سازی استفاده می شد؟! در گذشته ساخت و سازها به کمک تیرهای چوبی و سنگی انجام می پذیرفت. در قرن بیستم، گسترش ساخت و سازهای صنعتی به ابداع آرماتورها و بتن های آرمه و سپس تیرآهن ها انجامید.

با این که این مصالح در زمان خود حرف اول را می زدند و هنوز هم خیلی از پروژه های خاص را پوش می دهند، اما امروزه برای ساخت بزرگ ترین سدها و پل ها و تجهیزات صنعتی، بایستی آهن آلاتی را به کار گرفت که بالاترین مقاومت را در برابر انواع نیروها ارائه دهند و معایب مصالح پیشین را نیز با خود به همراه نداشته باشند.

بدین ترتیب تلاش ها برای طراحی مقاطعی توخالی به شکل شاخه های استوانه ای و به طور معمول چهارگوش، به شکل مثبتی نتیجه داد و امروزه از پروفیل های ساختمانی و صنعتی از جمله پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 8 میلیمتر که از ابعاد بالاتری برخوردار هستند، به طور گسترده ای استفاده می شود.

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 8 میلیمتر

مزایا و معایب پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 8 میلیمتر

همانند هر مصالح ساختمانی دیگری، پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 8 میلیمتر نیز مزایا و معایب خود را دارد. مهم این است که مزایای استفاده از این پروفیل ها بسیار بیشتر از معایب آن ها بوده، چرا که هدف از طراحی و تولید آن ها نیز کنار زدن اشکالات و چالش های مصالح پیشین بوده است.

افزایش سرعت و راندمان ساخت و ساز، دریافت بالاترین میزان مقاومت در برابر عواملی همچون زمین لرزه، برخورداری از وزن پایین، اشغال فضای بسیار کمتر، امکان بتن ریزی و کاهش هزینه های پروژه را می توان از مزایای هائز اهمیت استفاده از پروفیل های صنعتی دانست.

برخی از مهم ترین کاربردهای پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 8 میلیمتر

شاید تصور شما از کاربردهای پروفیل های صنعتی در ساخت ستون و خرپا خلاصه گردد. در حالی که پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 8 میلیمتر به طور وسیعی در صنایع ماشین سازی، پل و سدسازی، ساخت تجهیزات کارخانه ای، صنایع نظامی، تونل سازی، نفت کش سازی، بیلبوردهای تبلیغاتی و... مورد استفاده قرار می گیرد.

بهترین مرکز خرید پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 8 میلیمتر

به شما توصیه می کنیم خرید پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 8 میلیمتر را با آگاهی کامل از مراکز معتبر کشور از جمله آهن هایپر انجام دهید. فروشگاه ما به عنوان یکی از معدود توزیع کننده های مستقیم آهن آلات صنعتی و ساختمانی از برترین کارخانه جات به سراسر کشور، تاکنون رضایت بسیاری از سازندگان را کسب نموده است.

پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 8 میلیمتر

عوامل تأثیرگذار بر قیمت پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 8 میلیمتر

در حال حاضر قیمت پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 8 میلیمتر در وضعیت نوسانی قرار دارد، چرا که با نرخ ارزهای بین المللی محاسبه می شود. البته برند و کارخانه تولید کننده نیز در این انر بی تأثیر نیستند. با این حال سعی کنید برای جلوگیری از صرف هزینه های گزاف، مصالح مورد نیاز خود را از فروشگاه آهن هایپر واقع در تهران تهیه نمایید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025