پروفیل مبلی

پروفیل سبک (پروفیل مبلی)

پروفیل مبلی ضخامت 1

تمامی پروفیل مبلی ضخامت 1

امروز: دوشنبه 1402/03/08

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزضخامتطول شاخهواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
321000080پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 1کارخانه تهران10*1016 متریکیلوگرم1.8۵۰,۰۹۰ تومان1402/2/9 | 14:20
321000120پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1کارخانه تهران10*2016 متریکیلوگرم2.8۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000140پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 1کارخانه تهران10*2516 متریکیلوگرم3.2۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000160پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 1کارخانه تهران10*3016 متریکیلوگرم3.7۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000100پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 1کارخانه تهران16*1616 متریکیلوگرم3۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000020پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1کارخانه تهران20*2016 متریکیلوگرم3.7۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000040پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1کارخانه تهران20*3016 متریکیلوگرم4.7۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000060پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 1کارخانه تهران20*4016 متریکیلوگرم5.6۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000110پروفیل مبلی 20*50 ضخامت 1کارخانه تهران20*5016 متریکیلوگرم6.5۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000150پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 1کارخانه تهران20*6016 متریکیلوگرم7.5۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000030پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1کارخانه تهران25*2516 متریکیلوگرم4.7۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000050پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1کارخانه تهران30*3016 متریکیلوگرم5.6۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000070پروفیل مبلی 30*40 ضخامت 1کارخانه تهران30*4016 متریکیلوگرم6.5۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000130پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 1کارخانه تهران30*5016 متریکیلوگرم7.5۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000090پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1کارخانه تهران40*4016 متریکیلوگرم7.5۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000010پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 1کارخانه تهران40*6016 متریکیلوگرم9.4۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21

پروفیل مبلی ضخامت 1.25

تمامی پروفیل مبلی ضخامت 1.25

امروز: دوشنبه 1402/03/08

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزضخامتطول شاخهواحدقیمتتوضیحات بیشتر
322500100پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1.25کارخانه تهران10*201.256 متریکیلوگرم۵۱,۳۷۷ تومان1402/2/9 | 14:21
322500010پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1.25کارخانه تهران20*201.256 متریکیلوگرم۵۱,۳۷۷ تومان1402/2/9 | 14:20
322500020پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1.25کارخانه تهران20*301.256 متریکیلوگرم۵۱,۳۷۷ تومان1402/2/9 | 14:21
322500030پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1.25کارخانه تهران30*301.256 متریکیلوگرم۵۱,۳۷۷ تومان1402/2/9 | 14:21
322500040پروفیل مبلی 40*20 ضخامت 1.25کارخانه تهران40*201.256 متریکیلوگرم۵۱,۳۷۷ تومان1402/2/9 | 14:21
322500050پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1.25کارخانه تهران40*401.256 متریکیلوگرم۵۱,۳۷۷ تومان1402/2/9 | 14:21
322500060پروفیل مبلی 50*30 ضخامت 1.25کارخانه تهران50*301.256 متریکیلوگرم۵۱,۳۷۷ تومان1402/2/9 | 14:21
322500070پروفیل مبلی 60*30 ضخامت 1.25کارخانه تهران60*301.256 متریکیلوگرم۵۱,۳۷۷ تومان1402/2/9 | 14:21
322500080پروفیل مبلی 60*60 ضخامت 1.25کارخانه تهران60*601.256 متریکیلوگرم۵۱,۳۷۷ تومان1402/2/9 | 14:21
322500090پروفیل مبلی 80*40 ضخامت 1.25کارخانه تهران80*401.256 متریکیلوگرم۵۱,۳۷۷ تومان1402/2/9 | 14:21

پروفیل مبلی ضخامت 1.5

تمامی پروفیل مبلی ضخامت 1.5

امروز: دوشنبه 1402/03/08

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزضحامتطول شاخهواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
321500090پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1.5کارخانه تهران10*201.56 متریکیلوگرم4.2۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321500110پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 1.5کارخانه تهران10*251.56 متریکیلوگرم4.9۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321500130پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1.5کارخانه تهران20*201.56 متریکیلوگرم5.6۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321500160پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1.5کارخانه تهران20*301.56 متریکیلوگرم7۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321500040پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 1.5کارخانه تهران20*401.56 متریکیلوگرم8.4۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321500070پروفیل مبلی 20*50 ضخامت 1.5کارخانه تهران20*501.56 متریکیلوگرم9.8۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321500120پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 1.5کارخانه تهران20*601.56 متریکیلوگرم11.3۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321500150پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1.5کارخانه تهران25*251.56 متریکیلوگرم7۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321500030پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1.5کارخانه تهران30*301.56 متریکیلوگرم8.4۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321500050پروفیل مبلی 30*40 ضخامت 1.5کارخانه تهران30*401.56 متریکیلوگرم9.8۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321500080پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 1.5کارخانه تهران30*501.56 متریکیلوگرم11.3۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321500140پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 1.5کارخانه تهران30*601.56 متریکیلوگرم12.7تماس بگیرید1402/1/24 | 11:58
321500060پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1.5کارخانه تهران40*401.56 متریکیلوگرم11.3۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321500010پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 1.5کارخانه تهران40*601.56 متریکیلوگرم14.1۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321500020پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 1.5کارخانه تهران40*801.56 متریکیلوگرم16.9۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321500100پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 1.5کارخانه تهران50*501.56 متریکیلوگرم14.1۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21

پروفیل مبلی ضخامت 70

تمامی پروفیل مبلی ضخامت 70
امروز: دوشنبه 1402/03/08

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزضخامتطول شاخهواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
327000060پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 70کارخانه تهران10*10706 متریکیلوگرم1.3۵۰,۰۹۰ تومان1402/2/9 | 14:20
327000080پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 70کارخانه تهران10*20706 متریکیلوگرم1.9۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
327000090پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 70کارخانه تهران10*25706 متریکیلوگرم2.3۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
327000070پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 70کارخانه تهران16*16706 متریکیلوگرم2.1۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
327000100پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 70کارخانه تهران20*20706 متریکیلوگرم2.6۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
327000010پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 70کارخانه تهران20*30706 متریکیلوگرم3.2۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
327000030پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 70کارخانه تهران20*40706 متریکیلوگرم3.9۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 70کارخانه تهران25*25706 متریکیلوگرم3.2۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
327000020پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 70کارخانه تهران30*30706 متریکیلوگرم3.9۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
327000050پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 70کارخانه تهران30*50706 متریکیلوگرم5.2۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
327000040پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 70کارخانه تهران40*40706 متریکیلوگرم5.2۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21

پروفیل مبلی ضخامت 80

تمامی پروفیل مبلی ضخامت 80

امروز: دوشنبه 1402/03/08

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزطول شاخهضخامتواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
328000040پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 80کارخانه تهران10*106 متری80کیلوگرم1.5۵۰,۰۹۰ تومان1402/2/9 | 14:20
328000060پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 80کارخانه تهران10*206 متری80کیلوگرم2.26۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
328000070پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 80کارخانه تهران10*256 متری80کیلوگرم2.63۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
328000050پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 80کارخانه تهران16*166 متری80کیلوگرم2.4۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
328000080پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 80کارخانه تهران20*206 متری80کیلوگرم3۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
328000100پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 80کارخانه تهران20*306 متری80کیلوگرم3.8۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
328000010پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 80کارخانه تهران20*406 متری80کیلوگرم4.5۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
328000090پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 80کارخانه تهران25*256 متری80کیلوگرم3.8۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
328000110پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 80کارخانه تهران30*306 متری80کیلوگرم4.5۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
328000030پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 80کارخانه تهران30*506 متری80کیلوگرم6۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
328000020پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 80کارخانه تهران40*406 متری80کیلوگرم6۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21

پروفیل مبلی ضخامت 90

تمامی پروفیل مبلی ضخامت 90
امروز: دوشنبه 1402/03/08

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزضخامتطول شاخهواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
329000050پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 90کارخانه تهران10*10906 متریکیلوگرم1.7۵۰,۰۹۰ تومان1402/2/9 | 14:20
329000070پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 90کارخانه تهران10*20906 متریکیلوگرم2.54۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
329000080پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 90کارخانه تهران10*25906 متریکیلوگرم2.96۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
329000060پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 90کارخانه تهران16*16906 متریکیلوگرم2.7۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
329000090پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 90کارخانه تهران20*20906 متریکیلوگرم3.39۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
329000010پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 90کارخانه تهران20*30906 متریکیلوگرم4.23۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:20
329000020پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 90کارخانه تهران20*40906 متریکیلوگرم5۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
329000100پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 90کارخانه تهران25*25906 متریکیلوگرم4.23۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
329000110پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 90کارخانه تهران30*30906 متریکیلوگرم5۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
329000040پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 90کارخانه تهران30*50906 متریکیلوگرم6.78۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
329000030پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 90کارخانه تهران40*40906 متریکیلوگرم6.78۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21

پروفیل سبک (پروفیل مبلی)

در میان انواع ابزار و تجهیزات فولادی که برای سازه‌های مختلف طراحی و ساخته می‌شوند، پروفیل سبک یکی از آشناترین نمونه‌های پروفیل است که با توجه به ویژگی‌های ساختاری‌ای که دارد، در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد‌. از نام‌های دیگری که شاید پروفیل سبک را با آن‌ها شناخته باشید، مربوط به توصیف پروفیل مبلی است.

از طرفی هم وزن سبک و فرم مربعی شکلی و یا دایره‌ای که در سطح مقطع آن مشاهده می‌شود، سبب شده تا برخی افراد آن را با عنوان قوطی سبک معرفی کنند. در حالت کلی با توجه به کاربردی که پروفیل سبک در صنایع مختلف دارد، در ادامه این بحث به ارائه توضیحات بیشتری در رابطه با چیستی، انواع و قیمت پروفیل مبلی خواهیم پرداخت.

 

پروفیل مبلی چیست؟

 

پروفیل مبلی چیست؟

پروفیل سبک دارای جنس فولادی بوده که در محدوده ضخامتی مشخصی ساخته می‌شود. این پروفیل در مقایسه با انواع دیگر، دارای برخی خصوصیات و ویژگی‌هایی است که هر کدام به نحوی در کیفیت ایده‌آل و کاربرد گسترده آن موثر واقع می‌شوند. کیفیت سطحی خوب و فرم‌پذیری در کنار دقت بالا در تنظیم ابعاد و نیز قابلیت آبکاری، از جمله خصوصیاتی هستند که در معرفی و شناخت پروفیل مبلی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

با توجه به اینکه صنایع مختلفی جهت ایجاد اتصالات مقاوم، نیاز به سازه‌های پروفیلی دارند، انواع مبلی به سبب وزن کم، می‌توانند عملکرد به مراتب بهتری داشته باشند. به خصوص اگر این تولیدات، به منظور تولید لوازم خانگی و محصولاتی با اهداف حرکتی باشند. در چنین شرایطی، وزن پایین می‌تواند به عملکرد بهتر بی‌انجامد. از این رو بخش گسترده‌ای از صنعت، در مسیر تولید محصولاتی با مقاومت و وزن کمتر حرکت می‌کند. از این رو طبیعتا محصولی با ساختار فولادی که وزن کمی دارد، گزینه بسیار مناسبی خواهد بود.

در ساختار پروفیل مبلی از ورق سرد با ضخامتی در یک محدوده مشخص، بهره گرفته می‌شود. در رابطه با انواع رایج این پروفیل‌ها، باید گفت که انواعی که سطح مقطع مربع و یا مستطیل دارند، جزء پرکاربردترین‌ها قرار می‌گیرند. به طوری که در اغلب صنایع، می‌توان وجود آن‌ها را مشاهده کرد.

انواع پروفیل سبک

در صورتی که بخواهیم پروفیل‌های سبک را در انواع مختلف دسته بندی کنیم، می‌توانیم از گروه‌های سطح مقطع و ضخامت برای توصیف انواع پروفیل مبل بهره بگیریم. همانطور که پیش‌تر گفته شد، پروفیل سبک می‌تواند دارای سطح مقطع‌های مختلفی باشد. با توجه به حوزه کاربرد، هر یک از این سطح مقطع‌ها می‌توانند برای کاربرد مختلفی مناسب باشند.

در رابطه با ضخامت هم گفتیم که پروفیل‌های مبلی، به سبک بودن خود معروف هستند. از این رو ضخامت پایین‌تر، می‌تواند نشانه‌ای برای وزن کمتر باشد. این ضخامت در بازه بین 0.7 تا 1.5 میلیمتر، وزن سبکی را به همراه دارد. به همین دلیل در ساخت این پروفیل‌ها، از ورقه با ضخامت پایین و در محدوده ذکر شده، بهره گرفته می‌شود.

 

ویژگی‌های پروفیل سبک

 

ویژگی‌های پروفیل سبک

در رابطه با ویژگی‌های کلی پروفیل سبک، گفتیم که این دسته از پروفیل‌ها با توجه به وزن و ساختاری که دارند، می‌توانند در کاربردهای متنوعی مورد استفاده قرار بگیرند. از جمله ویژگی‌ها و خصوصیاتی که در رابطه با پروفیل مبل مطرح می‌شود، مربوط به کیفیت جوش و دقت بالا در زاویه‌ بندی و ایجاد ابعاد محاسبه شده است. در حقیقت این ویژگی جزء مشخصه‌های ظاهری‌ای است که در رابطه با پروفیل مبلی مطرح می‌شود.

از طرفی هم ویژگی‌ها و قابلیت‌های شیمیایی‌ای که نسبت به پروفیل سبک مطرح می‌شود، می‌تواند فرایندهای مربوط به صنعتگری را سهولت ببخشد. در حقیقت خصوصیاتی چون قابلیت  رنگ شوندگی با کیفیت بالا، قابلیت جوشکاری و از همه مهم‌تر، مقاومت بالا، نمونه‌هایی از فاکتورهای اصلی برای پروفیل مبلی هستند.

حال اگر بخواهیم ساختار فیزیکی پروفیل مبلی را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توانیم به طول ساخت آن و وزن کمی که دارد اشاره کنیم. در حقیقت باید گفت که این پروفیل‌ها در طول 6 متری تولید می‌شوند.

کاربردهای پروفیل سبک

در مورد کاربرد پروفیل مبلی، می‌توان حوزه‌های صنعتی مختلفی را مطرح نمود. یکی از پرکاربردترین حوزه‌هایی که در روند فعالیت خود نیاز به پروفیل مبلی دارد، در زمینه دوچرخه سازی است. در واقع برای ساخت بدنه دوچرخه، نیاز به پروفیل سبک مطرح خواهد بود‌. پروفیل سبک می‌تواند به حرکت بهتر دوچرخه کمک کرده و در عین وزن پایین، از وارد شده فشار به چرخ‌ها جلوگیری کند. به علاوه در صنعت اتومبیل سازی هم از پروفیل مبلی بهره گرفته می‌شود تا در عین مقاومت، وزن کمتری داشته باشد.

همین بحث وزن سبک در ساختار پروفیل مبلی، سبب شده تا در صنعت هواپیمایی هم از پروفیل مبلی برای ساخت انواع تجهیزات داخلی بهره گرفته شود. در مورد صنایع هوایی، وزن پایین جزء فاکتورهای اصلی بوده که به حرکت و پرواز، کمک می‌کند.

جدا از این موارد، آشناترین کاربردهایی که به پروفیل سبک نسبت داده می‌شوند، مربوط به تابلوهای شهری و یا حتی صندلی‌هایی هستند که در گوشه و کنار پارک‌ها و یا در مسیرهای پياده روی، نصب می‌شوند. علت انتخاب پروفیل مبلی برای این کاربردها، قابلیت‌های جوش خودن، شکل پذیری و نیز امکان استفاده از رنگ‌های مختلف است.

جدا از مواردی که تا اینجا در رابطه با انواع کاربرد پروفیل سبک مطرح شد، دلایل کاربردی دیگری هم وجود دارند که هر کدام به نحوی روی گستردگی گزینش این پروفیل‌ها موثر واقع می‌شوند.

 

قیمت پروفیل سبک

 

قیمت پروفیل سبک

در رابطه با قیمت پروفیل مبلی، باید گفت که موثرترین شاخصه‌ای که مطرح می‌شود، در خصوص وزن و ضخامتی است که این پروفیل‌ها بر حسب ورق مورد استفاده خود در ساختار، دارا هستند. به طوری که هر چقدر ضخامت کاهش پیدا کند، به همان میزان قیمت به مراتب بیشتری تعریف خواهد شد. این در حالی است که انواعی که ضخامت بالاتری دارند، از قیمت کمتری برخوردار هستند. در نتیجه برای خرید پروفیل سبک، در وهله اول لازم است نیاز خود را در نظر بگیرید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

نمایش 1–12 از 75 نتیجه

نمایش 9 24 36