ورق روغنی

ورق روغنی

ورق روغنی

تمامی محصولات ورق روغنی

امروز: یکشنبه 1402/03/14

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلواحدضخامتحالتعرضقیمتتوضیحات بیشتر
260206010ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم0.2رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
262506030ورق روغنی 0.25 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم0.25رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
262806010ورق روغنی 0.28 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم0.28رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
260301010ورق روغنی 0.3 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهرانکیلوگرم0.3رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 15:57
260306010ورق روغنی 0.3 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم0.3رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
263501010ورق روغنی 0.35 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهرانکیلوگرم0.35رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 15:57
263506010ورق روغنی 0.35 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم0.35رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
263603010ورق روغنی 0.36 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم0.36رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
263803010ورق روغنی 0.38 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم0.38رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260401010ورق روغنی 0.4 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهرانکیلوگرم0.4رول۱۰۰۰۵۴,۳۱۲ تومان1402/2/9 | 14:33
260405020ورق روغنی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکهکارخانهکیلوگرم0.4رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
260403030ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم0.4رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260403010ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم0.4رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260406020ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم0.4رول۱۰۰۰۵۴,۳۱۲ تومان1402/2/9 | 14:33
260401020ورق روغنی 0.4 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهرانکیلوگرم0.4رول1250تماس بگیرید1402/2/1 | 15:57
260405010ورق روغنی 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکهکارخانهکیلوگرم0.4رول1250تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
260403020ورق روغنی 0.4 عرض 1250 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم0.4رول1250تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260406010ورق روغنی 0.4 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم0.4رول1250۵۴,۳۱۲ تومان1402/2/9 | 14:33
264506010ورق روغنی 0.45 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم0.45رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
264603010ورق روغنی 0.46 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم0.46رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
264603020ورق روغنی 0.46 عرض 1250 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم0.46رول1250تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
264803010ورق روغنی 0.48 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم0.48رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
264803020ورق روغنی 0.48 عرض 1250 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم0.48رول1250تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
260502010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 MMK روسیهبنگاه تهرانکیلوگرم0.5رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
260501010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهرانکیلوگرم0.5رول۱۰۰۰۴۹,۷۲۵ تومان1402/2/14 | 18:38
260505010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکهبنگاه تهرانکیلوگرم0.5رول۱۰۰۰۵۰,۲۷۶ تومان1402/2/14 | 18:38
260504010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم0.5رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/5 | 16:54
260503010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم0.5رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260506020ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم0.5رول۱۰۰۰۴۹,۷۲۵ تومان1402/2/9 | 14:33
260506030ورق روغنی 0.5 عرض 1000- ST14 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم0.5رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
260502020ورق روغنی 0.5 عرض 1250 MMK روسیهبنگاه تهرانکیلوگرم0.5رول1250تماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
260501020ورق روغنی 0.5 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهرانکیلوگرم0.5رول1250۴۹,۷۲۵ تومان1402/2/14 | 18:38
260504020ورق روغنی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم0.5رول1250۴۵,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:33
260503020ورق روغنی 0.5 عرض 1250 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم0.5رول1250تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260506010ورق روغنی 0.5 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم0.5رول1250۴۹,۷۲۵ تومان1402/2/9 | 14:33
260506040ورق روغنی 0.5 عرض 1250- ST14 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم0.5رول1250تماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
265506010ورق روغنی 0.55 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم0.55رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
260602010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 MMK روسیهبنگاه تهرانکیلوگرم0.6رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
260601010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهرانکیلوگرم0.6رول۱۰۰۰۴۹,۷۲۵ تومان1402/2/14 | 18:38
260605010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکهبنگاه تهرانکیلوگرم0.6رول۱۰۰۰۴۹,۶۳۴ تومان1402/2/14 | 18:38
260604010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم0.6رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260603010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم0.6رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260606020ورق روغنی 0.6 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم0.6رول۱۰۰۰۴۹,۱۷۵ تومان1402/2/9 | 14:33
260605030ورق روغنی 0.6 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکهکارخانهکیلوگرم0.6رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
260601020ورق روغنی 0.6 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهرانکیلوگرم0.6رول1250۴۹,۱۷۵ تومان1402/2/14 | 18:38
260605020ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکهبنگاه تهرانکیلوگرم0.6رول1250۴۹,۸۱۷ تومان1402/2/14 | 18:38
260604020ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم0.6رول1250تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
260603020ورق روغنی 0.6 عرض 1250 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم0.6رول1250تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260606010ورق روغنی 0.6 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم0.6رول1250۴۹,۱۷۵ تومان1402/2/9 | 14:33
260605040ورق روغنی 0.6 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکهکارخانهکیلوگرم0.6رول1250تماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
260702010ورق روغنی 0.7 عرض 1000 MMK روسیهبنگاه تهرانکیلوگرم0.7رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
260701010ورق روغنی 0.7 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهرانکیلوگرم0.7رول۱۰۰۰۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/14 | 18:38
260705020ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکهبنگاه تهرانکیلوگرم0.7رول۱۰۰۰۴۷,۱۵۶ تومان1402/2/14 | 18:38
260704010ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم0.7رول۱۰۰۰۴۶,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:33
260703010ورق روغنی 0.7 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم0.7رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260706020ورق روغنی 0.7 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم0.7رول۱۰۰۰۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/9 | 14:33
260705040ورق روغنی 0.7 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکهکارخانهکیلوگرم0.7رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
260702020ورق روغنی 0.7 عرض 1250 MMK روسیهبنگاه تهرانکیلوگرم0.7رول1250تماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
260701020ورق روغنی 0.7 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهرانکیلوگرم0.7رول1250۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/14 | 18:38
260705010ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکهبنگاه تهرانکیلوگرم0.7رول1250۴۷,۱۵۶ تومان1402/2/14 | 18:38
260704020ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم0.7رول1250۴۶,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:33
260703020ورق روغنی 0.7 عرض 1250 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم0.7رول1250تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260706010ورق روغنی 0.7 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم0.7رول1250۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/9 | 14:33
260705030ورق روغنی 0.7 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکهبنگاه تهرانکیلوگرم0.7رول1250تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
260802010ورق روغنی 0.8 عرض 1000 MMK روسیهبنگاه تهرانکیلوگرم0.8رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
260801010ورق روغنی 0.8 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهرانکیلوگرم0.8رول۱۰۰۰۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/14 | 18:38
260804010ورق روغنی 0.8 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم0.8رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260803020ورق روغنی 0.8 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم0.8رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260806020ورق روغنی 0.8 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم0.8رول۱۰۰۰۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/9 | 14:33
260801020ورق روغنی 0.8 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهرانکیلوگرم0.8رول1250۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/14 | 18:38
260804020ورق روغنی 0.8 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم0.8رول1250۴۶,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:33
260803010ورق روغنی 0.8 عرض 1250 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم0.8رول1250تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260806010ورق روغنی 0.8 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم0.8رول1250۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/9 | 14:33
260902010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 MMK روسیهبنگاه تهرانکیلوگرم0.9رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
260901010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهرانکیلوگرم0.9رول۱۰۰۰۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/14 | 18:38
260905010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکهبنگاه تهرانکیلوگرم0.9رول۱۰۰۰۴۷,۱۵۶ تومان1402/2/14 | 18:38
260904010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم0.9رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/4 | 16:34
260903010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم0.9رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260906020ورق روغنی 0.9 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم0.9رول۱۰۰۰۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/9 | 14:33
260902020ورق روغنی 0.9 عرض 1250 MMK روسیهبنگاه تهرانکیلوگرم0.9رول1250تماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
260901020ورق روغنی 0.9 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهرانکیلوگرم0.9رول1250۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/14 | 18:38
260903020ورق روغنی 0.9 عرض 1250 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم0.9رول1250تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260906010ورق روغنی 0.9 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم0.9رول1250۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/9 | 14:33
261002010ورق روغنی 1 عرض 1000 MMK روسیهبنگاه تهرانکیلوگرم1رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
261001010ورق روغنی 1 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهرانکیلوگرم1رول۱۰۰۰۴۷,۶۱۵ تومان1402/2/14 | 18:38
261004010ورق روغنی 1 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم1رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
261003010ورق روغنی 1 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم1رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
261006010ورق روغنی 1 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم1رول۱۰۰۰۴۷,۶۱۵ تومان1402/2/9 | 14:33
261002020ورق روغنی 1 عرض 1250 MMK روسیهبنگاه تهرانکیلوگرم1رول1250تماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
261001020ورق روغنی 1 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهرانکیلوگرم1رول1250۴۷,۶۱۵ تومان1402/2/14 | 18:38
261004020ورق روغنی 1 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم1رول1250تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
261003020ورق روغنی 1 عرض 1250 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم1رول1250تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
261006020ورق روغنی 1 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم1رول1250۴۷,۶۱۵ تومان1402/2/9 | 14:33
262502010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 MMK روسیهبنگاه تهرانکیلوگرم1.25رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
262501010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهرانکیلوگرم1.25رول۱۰۰۰۴۷,۶۱۵ تومان1402/2/14 | 18:38
262504010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم1.25رول۱۰۰۰۴۶,۳۳۰ تومان1402/2/9 | 14:33
262503010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم1.25رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
262506010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم1.25رول۱۰۰۰۴۷,۶۱۵ تومان1402/2/9 | 14:33
262502020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 MMK روسیهبنگاه تهرانکیلوگرم1.25رول1250تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
262501020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهرانکیلوگرم1.25رول1250۴۷,۶۱۵ تومان1402/2/14 | 18:38
262504020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم1.25رول1250۴۶,۳۳۰ تومان1402/2/9 | 14:33
262503020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم1.25رول1250تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
262506020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم1.25رول1250۴۷,۶۱۵ تومان1402/2/9 | 14:33
261502010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 MMK روسیهبنگاه تهرانکیلوگرم1.5رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
261501010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهرانکیلوگرم1.5رول۱۰۰۰۴۷,۸۹۰ تومان1402/2/14 | 18:38
261504010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم1.5رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/5 | 16:54
261503010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم1.5رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
261506010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم1.5رول۱۰۰۰۴۹,۲۶۷ تومان1402/2/9 | 14:33
261502020ورق روغنی 1.5 عرض 1250 MMK روسیهبنگاه تهرانکیلوگرم1.5رول1250تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
261501020ورق روغنی 1.5 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهرانکیلوگرم1.5رول1250۴۷,۸۹۰ تومان1402/2/14 | 18:38
261505010ورق روغنی 1.5 عرض 1250 فولاد مبارکهبنگاه تهرانکیلوگرم1.5رول1150۴۸,۹۹۱ تومان1402/2/14 | 18:38
261504020ورق روغنی 1.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم1.5رول1250تماس بگیرید1402/2/4 | 16:34
261506020ورق روغنی 1.5 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم1.5رول1250۴۹,۲۶۷ تومان1402/2/9 | 14:33
261802010ورق روغنی 1.8 عرض 1250 MMK روسیهبنگاه تهرانکیلوگرم1.8رول1250تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
262001010ورق روغنی 2 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهرانکیلوگرم2رول۱۰۰۰۴۸,۳۴۹ تومان1402/2/14 | 18:38
262004010ورق روغنی 2 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم2رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/4 | 16:34
262003010ورق روغنی 2 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم2رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
262006010ورق روغنی 2 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم2رول۱۰۰۰۴۸,۳۴۹ تومان1402/2/9 | 14:33
262001020ورق روغنی 2 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهرانکیلوگرم2رول1250۴۸,۳۴۹ تومان1402/2/9 | 14:33
262004020ورق روغنی 2 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم2رول1250تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
262003020ورق روغنی 2 عرض 1250 قزاقبنگاه تهرانکیلوگرم2رول1250تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
262006020ورق روغنی 2 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم2رول1250۴۸,۳۴۹ تومان1402/2/9 | 14:33
262504030ورق روغنی 2.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم2.5رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
262504040ورق روغنی 2.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم2.5رول1250تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
263004010ورق روغنی 3 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانکیلوگرم3رول۱۰۰۰تماس بگیرید1402/2/1 | 16:17

با ورق روغنی آشنا شوید

در این مطلب قصد داریم ورق روغنی را مورد بررسی قرار دهیم. با ما همراه باشید. ورق های روغنی یا همان ورق های نورد سرد فولادی می باشند که توسط فرآیند نورد سرد تولید و ساخته می شوند.

این محصولات دارای سطحی صاف و یکنواخت بوده که دارای شکل پذیری و مقاومت در برابر کشش می باشد که باعث شده است تا در هر صنعتی از این محصولات استفاده شود.

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

انواع ورق های روغنی

ورق های روغنی بر اساس آلیاژ مورد استفاده در آن ها مثل درصد کربن، منگنز، سیلیسیوم، فسفر، گوگرد و … همچنین عملیات حرارتی که در ساخت آن ها انجام می شود به سه دسته کلی تقسیم بندی می شود.

انواع ورق های روغنی

از جمله ورق های روغنی پر کاربرد می توان به ورق های ضد سایش و ورق های ضد زنگ اشاره کرد. در ادامه برخی از انواع ورق های روغنی را شرح می دهیم.

 ورق معمولی  ST12

این ورق از جمله پر کاربردترین ورق روغنی می باشد که برای انواع سازه ساختمانی یا صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

معمولا این ورق ها به نام ورق های کششی نیز شناخته می شود و تا ۴۵ درجه قابلیت خم کاری دارند. یکی از مزیت های بسیار مهم این ورق ها این است که تاریخ انقضای آن تا ۱۸ ماه می باشد.

ورق نیمه کشش  ST13

ورق نیمه کشش از جمله ورق هایی می باشد که در سازه های صنعتی و غیرصنعتی با پرسکاری کم استفاده خواهد شد. به این محصول معمولاً ورق نیمه کششی یا نیمه کشسانی نیز گفته می‌شود.

دارای قابلیت خم تا ۹۰ درجه می باشد و تاریخ انقضای آن نیز ۸ ماه می باشد. بهتر است بدانید این ورق دارای قابلیت جوشکاری بسیار خوبی می باشد.

ورق فوق کشش  ST14

ورق فوق کشش به خاطر داشتن ساختار انعطاف پذیری نسبت به ورق های روغنی دیگر در صنایع مختلف مثل خودروسازی که پرسکاری و امنیت بالا مهم است، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این محصول دارای قابلیت خم شدگی به صورت کامل می باشد و تاریخ انقضای آن نیز ۸ ماه است.

مشخصات ورق روغنی

از جمله خواص مکانیکی این ورق ها می توان به مقاومت بیشتر در برابر کشش و درنتیجه گسیختگی اشاره کرد.

مشخصات ورق روغنی

از این محصول در صنایع مختلف مثل خودروسازی و ساخت لوازم خانگی و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. ورق سیاه به عنوان مواد اولیه برای تولید ورق های روغنی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

این ورق ها در طی فرایند حرارتی نورد سرد خواص مکانیکی آن تغییر کرده و نسبت به ورق های سیاه دارای شکل پذیری بالایی می باشد.

 همچنین مقاومت در برابر کشش این محصول حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. انجام فرآیند حرارتی باعث خواهد شد تا سطح ورق صاف یکنواخت و با کیفیت تر شود. کیفیت سطحی ورق روغنی تبدیل به بهترین مواد اولیه برای ساخت و تولید ورق های گالوانیزه و رنگی شده است.

به طور کلی می‌توان گفت در صنایعی که خواص مکانیکی از اهمیت ویژه برخوردار است و شکل ظاهری چندان مهم نیست از ورق‌های سیاه استفاده می شود چرا که قیمت آن نسبت به قیمت ورق روغنی بسیار پایین تر خواهد بود.

در صنایع خودروسازی و ساخت لوازم خانگی که شکل ظاهری بدنه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. همچنین شکل پذیری از اهمیت بالایی برخوردار است استفاده از ورق های نورد سرد ورق های روغنی اهمیت دارد.

از این ورق ها برای فرم های ظریف با دقت بالا استفاده خواهد شد که علاوه بر مقاومت بالایی و در برابر کرنش باعث می شود تا پس از ساخت این ویژگی ها ثابت شده و تغییر شکل ندهند.

ضخامت ورق روغنی

توجه داشته باشید دستگاه های نورد سرد معمولاً ضخامت سنج هایی در بخش خروجی محصول خواهند داشت. این دستگاه به گونه ای طراحی شده اند که حرکت ورق در آن ها خواهد شد به این صورت اگر ضخامت فولاد به حد مورد نظر رسیده باشد فولاد دوباره حرکت معکوس انجام خواهد داد و به ضخامت مورد نظر نزدیک می شود تا ورق با ضخامت لازم برسد. 

ضخامت ورق روغنی

 این فرایند انقدر اجرا خواهد شد که ضخامت مورد نظر به دست آید. برخی دستگاه‌ها نیز به گونه ای هستند که باید دوباره ورق از ابتدا وارد دستگاه کرد و با نزدیک شدن غلتک دوباره فرایند نازک کردن ورق انجام شود. معمولاً هر یک از این غلتک ها ضخامت را بین ۵۰ تا ۹۰ درصد کاهش خواهد داد.

 با توجه به نیروهای فشرده کننده و اصطحکاک میان سطوح دمای سرد امکان دارد به بیش از ۲۵۰ درجه برسد. در نتیجه برای خنک کردن سطح، نیاز به یک عامل خنک کننده می باشد که معمولاً از روغن یا آب در این موارد استفاده خواهد شد. بهتر است بدانید ضخامت ورق روغنی بین ۰.۱۲ تا ۳ میلیمتر می‌باشد.

کاربرد ورق روغنی

همانطور که ذکر شد نورد سرد به خاطر کیفیت سطح بالا و شکل پذیری مناسب در صنایعی که نیازمند شکل‌پذیری ظرافت و دقت بالا می باشد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

از ورق های روغنی در صنعت خودروسازی جهت تولید فیلتر هوای خودرو، گلگیرهای اتومبیل، لوله های اگزوز و دیگر قطعات ریز و درشت اتومبیل استفاده خواهد شد.

 همچنین در ساخت لوازم خانگی برقی مثل یخچال فریزر، ماکروفر، اجاق گاز، رادیاتورها، ساخت کابینت ها، انواع فلزات و … استفاده می شود. همچنین از این محصول برای برخی پروفیل های درب و پنجره مورد استفاده قرار می گیرد.

قیمت ورق روغنی

همانطور که می دانید قیمت ورق روغنی از جمله شاخص های بسیار مهم و اساسی می باشد که تمامی افراد در هنگام تهیه این محصول آن را مورد بررسی قرار می دهد.

به همین خاطر تولید کنندگان سعی می کنند این محصول را از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه تولید کنند.

عوامل بسیاری مانند اندازه محصول، کیفیت آن، سایز و … بر قیمت ورق روغنی تاثیرگذار می باشد.

 شما بازدیدکنندگان گرامی می توانید از طریق راه های ارتباطی ذکر شده در وب سایت https://ahanhyper.com/ با کارشناسان آهن هایپر در تماس باشید. همچنین می توانید از طریق وبسایت https://ahanhyper.com/ انواع مقاطع فولادی از جمله ورق های روغنی و … تهیه نمایید.

در هر مرحله از خرید که نیاز به راهنمایی و مشاوره داشته باشید کاملاً رایگان می توانید از مشاوره های لازم بهره مند شوید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

دانلود مقاله “ورق روغنی

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 125 نتیجه

نمایش 9 24 36