ورق روغنی

ورق روغنی

ورق روغنی

تمامی محصولات ورق روغنی

امروز: جمعه 1401/11/07

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدقیمتتوضیحات بیشتر
ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 12:19
ورق روغنی 0.25 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 23:28
ورق روغنی 0.28 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:45
ورق روغنی 0.3 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 11:59
ورق روغنی 0.3 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 11:32
ورق روغنی 0.35 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:32
ورق روغنی 0.35 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 21:43
ورق روغنی 0.36 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 0.38 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:11
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:32
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/5 | 13:41
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 12:15
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:37
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 11:31
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:10
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکهکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/2 | 23:17
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 قزاقکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 21:26
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:00
ورق روغنی 0.45 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:48
ورق روغنی 0.46 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 23:17
ورق روغنی 0.46 عرض 1250 قزاقکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 19:23
ورق روغنی 0.48 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 11:13
ورق روغنی 0.48 عرض 1250 قزاقکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 MMK روسیهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:46
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 11:15
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:27
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 14:19
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 21:28
ورق روغنی 0.5 عرض 1000- ST14 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 12:19
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 MMK روسیهکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:42
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 20:38
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 قزاقکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/27 | 00:00
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:17
ورق روغنی 0.5 عرض 1250- ST14 هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 22:39
ورق روغنی 0.55 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 20:46
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 MMK روسیهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 17:48
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 15:24
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:16
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 17:10
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 20:37
ورق روغنی 0.6 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 11:27
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 18:38
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکهکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 22:02
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 11:30
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 قزاقکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 21:10
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 18:45
ورق روغنی 0.6 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکهکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:31
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 MMK روسیهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 23:14
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 23:40
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 15:12
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 22:05
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 18:12
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 22:00
ورق روغنی 0.7 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:19
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 MMK روسیهکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 18:17
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 17:32
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکهکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 21:52
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 18:19
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 قزاقکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 22:56
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 22:39
ورق روغنی 0.7 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکهکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 18:46
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 MMK روسیهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:32
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 20:19
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 20:58
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 12:44
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 12:19
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 13:22
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 22:09
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 قزاقکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:27
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 21:39
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 MMK روسیهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 22:03
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/5 | 00:59
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 21:25
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 19:55
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 22:52
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 MMK روسیهکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:32
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 قزاقکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:33
ورق روغنی 1 عرض 1000 MMK روسیهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:06
ورق روغنی 1 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 22:46
ورق روغنی 1 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 11:32
ورق روغنی 1 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 15:03
ورق روغنی 1 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:02
ورق روغنی 1 عرض 1250 MMK روسیهکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 13:49
ورق روغنی 1 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 15:22
ورق روغنی 1 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 22:41
ورق روغنی 1 عرض 1250 قزاقکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 19:06
ورق روغنی 1 عرض 1250 هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 21:29
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 MMK روسیهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 20:35
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:48
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 21:08
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 00:17
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 21:08
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 MMK روسیهکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 21:48
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 21:10
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 18:47
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 قزاقکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 23:59
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 MMK روسیهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 15:18
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 20:19
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:47
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 13:25
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 12:19
ورق روغنی 1.5 عرض 1150 فولاد مبارکهکارخانه1150کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 11:33
ورق روغنی 1.5 عرض 1250 MMK روسیهکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:06
ورق روغنی 1.5 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 13:04
ورق روغنی 1.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 20:24
ورق روغنی 1.5 عرض 1250 هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:20
ورق روغنی 1.8 عرض 1250 MMK روسیهکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 20:16
ورق روغنی 2 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 21:08
ورق روغنی 2 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:32
ورق روغنی 2 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 21:47
ورق روغنی 2 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 12:19
ورق روغنی 2 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 17:50
ورق روغنی 2 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 23:07
ورق روغنی 2 عرض 1250 قزاقکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:15
ورق روغنی 2 عرض 1250 هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 12:19
ورق روغنی 2.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 14:39
ورق روغنی 2.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:32
ورق روغنی 3 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 21:38

با ورق روغنی آشنا شوید

در این مطلب قصد داریم ورق روغنی را مورد بررسی قرار دهیم. با ما همراه باشید. ورق های روغنی یا همان ورق های نورد سرد فولادی می باشند که توسط فرآیند نورد سرد تولید و ساخته می شوند.

این محصولات دارای سطحی صاف و یکنواخت بوده که دارای شکل پذیری و مقاومت در برابر کشش می باشد که باعث شده است تا در هر صنعتی از این محصولات استفاده شود.

انواع ورق های روغنی

ورق های روغنی بر اساس آلیاژ مورد استفاده در آن ها مثل درصد کربن، منگنز، سیلیسیوم، فسفر، گوگرد و … همچنین عملیات حرارتی که در ساخت آن ها انجام می شود به سه دسته کلی تقسیم بندی می شود.

انواع ورق های روغنی

از جمله ورق های روغنی پر کاربرد می توان به ورق های ضد سایش و ورق های ضد زنگ اشاره کرد. در ادامه برخی از انواع ورق های روغنی را شرح می دهیم.

 ورق معمولی  ST12

این ورق از جمله پر کاربردترین ورق روغنی می باشد که برای انواع سازه ساختمانی یا صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

معمولا این ورق ها به نام ورق های کششی نیز شناخته می شود و تا ۴۵ درجه قابلیت خم کاری دارند. یکی از مزیت های بسیار مهم این ورق ها این است که تاریخ انقضای آن تا ۱۸ ماه می باشد.

ورق نیمه کشش  ST13

ورق نیمه کشش از جمله ورق هایی می باشد که در سازه های صنعتی و غیرصنعتی با پرسکاری کم استفاده خواهد شد. به این محصول معمولاً ورق نیمه کششی یا نیمه کشسانی نیز گفته می‌شود.

دارای قابلیت خم تا ۹۰ درجه می باشد و تاریخ انقضای آن نیز ۸ ماه می باشد. بهتر است بدانید این ورق دارای قابلیت جوشکاری بسیار خوبی می باشد.

ورق فوق کشش  ST14

ورق فوق کشش به خاطر داشتن ساختار انعطاف پذیری نسبت به ورق های روغنی دیگر در صنایع مختلف مثل خودروسازی که پرسکاری و امنیت بالا مهم است، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این محصول دارای قابلیت خم شدگی به صورت کامل می باشد و تاریخ انقضای آن نیز ۸ ماه است.

مشخصات ورق روغنی

از جمله خواص مکانیکی این ورق ها می توان به مقاومت بیشتر در برابر کشش و درنتیجه گسیختگی اشاره کرد.

مشخصات ورق روغنی

از این محصول در صنایع مختلف مثل خودروسازی و ساخت لوازم خانگی و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. ورق سیاه به عنوان مواد اولیه برای تولید ورق های روغنی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

این ورق ها در طی فرایند حرارتی نورد سرد خواص مکانیکی آن تغییر کرده و نسبت به ورق های سیاه دارای شکل پذیری بالایی می باشد.

 همچنین مقاومت در برابر کشش این محصول حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. انجام فرآیند حرارتی باعث خواهد شد تا سطح ورق صاف یکنواخت و با کیفیت تر شود. کیفیت سطحی ورق روغنی تبدیل به بهترین مواد اولیه برای ساخت و تولید ورق های گالوانیزه و رنگی شده است.

به طور کلی می‌توان گفت در صنایعی که خواص مکانیکی از اهمیت ویژه برخوردار است و شکل ظاهری چندان مهم نیست از ورق‌های سیاه استفاده می شود چرا که قیمت آن نسبت به قیمت ورق روغنی بسیار پایین تر خواهد بود.

در صنایع خودروسازی و ساخت لوازم خانگی که شکل ظاهری بدنه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. همچنین شکل پذیری از اهمیت بالایی برخوردار است استفاده از ورق های نورد سرد ورق های روغنی اهمیت دارد.

از این ورق ها برای فرم های ظریف با دقت بالا استفاده خواهد شد که علاوه بر مقاومت بالایی و در برابر کرنش باعث می شود تا پس از ساخت این ویژگی ها ثابت شده و تغییر شکل ندهند.

ضخامت ورق روغنی

توجه داشته باشید دستگاه های نورد سرد معمولاً ضخامت سنج هایی در بخش خروجی محصول خواهند داشت. این دستگاه به گونه ای طراحی شده اند که حرکت ورق در آن ها خواهد شد به این صورت اگر ضخامت فولاد به حد مورد نظر رسیده باشد فولاد دوباره حرکت معکوس انجام خواهد داد و به ضخامت مورد نظر نزدیک می شود تا ورق با ضخامت لازم برسد. 

ضخامت ورق روغنی

 این فرایند انقدر اجرا خواهد شد که ضخامت مورد نظر به دست آید. برخی دستگاه‌ها نیز به گونه ای هستند که باید دوباره ورق از ابتدا وارد دستگاه کرد و با نزدیک شدن غلتک دوباره فرایند نازک کردن ورق انجام شود. معمولاً هر یک از این غلتک ها ضخامت را بین ۵۰ تا ۹۰ درصد کاهش خواهد داد.

 با توجه به نیروهای فشرده کننده و اصطحکاک میان سطوح دمای سرد امکان دارد به بیش از ۲۵۰ درجه برسد. در نتیجه برای خنک کردن سطح، نیاز به یک عامل خنک کننده می باشد که معمولاً از روغن یا آب در این موارد استفاده خواهد شد. بهتر است بدانید ضخامت ورق روغنی بین ۰.۱۲ تا ۳ میلیمتر می‌باشد.

کاربرد ورق روغنی

همانطور که ذکر شد نورد سرد به خاطر کیفیت سطح بالا و شکل پذیری مناسب در صنایعی که نیازمند شکل‌پذیری ظرافت و دقت بالا می باشد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

از ورق های روغنی در صنعت خودروسازی جهت تولید فیلتر هوای خودرو، گلگیرهای اتومبیل، لوله های اگزوز و دیگر قطعات ریز و درشت اتومبیل استفاده خواهد شد.

 همچنین در ساخت لوازم خانگی برقی مثل یخچال فریزر، ماکروفر، اجاق گاز، رادیاتورها، ساخت کابینت ها، انواع فلزات و … استفاده می شود. همچنین از این محصول برای برخی پروفیل های درب و پنجره مورد استفاده قرار می گیرد.

قیمت ورق روغنی

همانطور که می دانید قیمت ورق روغنی از جمله شاخص های بسیار مهم و اساسی می باشد که تمامی افراد در هنگام تهیه این محصول آن را مورد بررسی قرار می دهد.

به همین خاطر تولید کنندگان سعی می کنند این محصول را از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه تولید کنند.

عوامل بسیاری مانند اندازه محصول، کیفیت آن، سایز و … بر قیمت ورق روغنی تاثیرگذار می باشد.

 شما بازدیدکنندگان گرامی می توانید از طریق راه های ارتباطی ذکر شده در وب سایت https://ahanhyper.com/ با کارشناسان آهن هایپر در تماس باشید. همچنین می توانید از طریق وبسایت https://ahanhyper.com/ انواع مقاطع فولادی از جمله ورق های روغنی و … تهیه نمایید.

در هر مرحله از خرید که نیاز به راهنمایی و مشاوره داشته باشید کاملاً رایگان می توانید از مشاوره های لازم بهره مند شوید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

دانلود مقاله “ورق روغنی

مقالات مرتبط :

ورق روغنی چیست; انواع، ویژگی، کاربرد ها و نحوه تولید

مهمترین گریدهای ورق روغنی و ویژگی های هر کدام

تفاوت ورق سیاه و ورق روغنی‌ چیست؟

رول فرمینگ ورق

آندایز کردن انواع ورق فلزی

ورق دامپا؛ کاربرد، شیوه تولید و استفاده از آن در سقف کاذب

ورق پانچ؛ ابعاد فیزیکی، کاربردها، انواع و عملیات پانچ

مزایای استفاده ورق رنگی در سقف خانه

انواع ورق های مورد استفاده برای ساخت سوله

خصوصیات و ویژگی های ورق اکسین

روش‌های پیشگیری و رفع شوره سفید در ورق گالوانیزه

ورق آنادایز چیست ؟

دلایل استفاده از ورق آلیاژی

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 125 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36