ورق روغنی

ورق روغنی

ورق روغنی

تمامی محصولات ورق روغنی

امروز: سه‌شنبه 2024/06/18

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلواحدضخامتحالتعرضقیمتتوضیحات بیشتر
260206010ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
262506030ورق روغنی 0.25 عرض 1000 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
262806010ورق روغنی 0.28 عرض 1000 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
260301010ورق روغنی 0.3 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه2023/9/13 | 20:04
260306010ورق روغنی 0.3 عرض 1000 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
263501010ورق روغنی 0.35 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه2023/9/13 | 20:04
263506010ورق روغنی 0.35 عرض 1000 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
263603010ورق روغنی 0.36 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
263803010ورق روغنی 0.38 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
260401010ورق روغنی 0.4 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه51,840 تومان2024/3/18 | 12:22
260405020ورق روغنی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه2023/9/13 | 20:04
260403030ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
260403010ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
260406020ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماس51,840 تومان2024/3/18 | 12:36
260401020ورق روغنی 0.4 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه2023/9/13 | 20:04
260405010ورق روغنی 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکه2023/9/13 | 20:04
260403020ورق روغنی 0.4 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
260406010ورق روغنی 0.4 عرض 1250 هفت الماس51,740 تومان2024/3/18 | 12:35
264506010ورق روغنی 0.45 عرض 1000 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
264603010ورق روغنی 0.46 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
264603020ورق روغنی 0.46 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
264803010ورق روغنی 0.48 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
264803020ورق روغنی 0.48 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
260502010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
260501010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه52,750 تومان2024/3/18 | 12:22
260505010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه54,590 تومان2024/3/18 | 12:35
260504010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان54,590 تومان2024/3/18 | 12:35
260503010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
260506020ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
260506030ورق روغنی 0.5 عرض 1000- ST14 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
260502020ورق روغنی 0.5 عرض 1250 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
260501020ورق روغنی 0.5 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه52,750 تومان2024/3/18 | 12:22
260504020ورق روغنی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان53,670 تومان2024/3/18 | 12:35
260503020ورق روغنی 0.5 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
260506010ورق روغنی 0.5 عرض 1250 هفت الماس52,750 تومان2024/3/18 | 12:35
260506040ورق روغنی 0.5 عرض 1250- ST14 هفت الماس2024/3/4 | 16:32
265506010ورق روغنی 0.55 عرض 1000 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
260602010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
260601010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه50,000 تومان2024/3/18 | 12:22
260605010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه50,460 تومان2024/3/18 | 12:35
260604010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان50,460 تومان2024/3/18 | 12:35
260603010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
260606020ورق روغنی 0.6 عرض 1000 هفت الماس50,000 تومان2024/3/18 | 12:36
260605030ورق روغنی 0.6 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکه2023/9/13 | 20:04
260601020ورق روغنی 0.6 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه50,180 تومان2024/3/18 | 12:22
260605020ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه50,920 تومان2024/3/18 | 12:35
260604020ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان50,920 تومان2024/3/18 | 12:35
260603020ورق روغنی 0.6 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
260606010ورق روغنی 0.6 عرض 1250 هفت الماس50,180 تومان2024/3/18 | 12:35
260605040ورق روغنی 0.6 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکه2023/9/13 | 20:04
260702010ورق روغنی 0.7 عرض 1000 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
260701010ورق روغنی 0.7 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه50,000 تومان2024/3/18 | 12:22
260705020ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه50,460 تومان2024/3/18 | 12:35
260704010ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان50,460 تومان2024/3/18 | 12:35
260703010ورق روغنی 0.7 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
260706020ورق روغنی 0.7 عرض 1000 هفت الماس50,000 تومان2024/3/18 | 12:36
260705040ورق روغنی 0.7 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکه2023/9/13 | 20:04
260702020ورق روغنی 0.7 عرض 1250 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
260701020ورق روغنی 0.7 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه50,000 تومان2024/3/18 | 12:22
260705010ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه50,460 تومان2024/3/18 | 12:35
260704020ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان50,460 تومان2024/3/18 | 12:35
260703020ورق روغنی 0.7 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
260706010ورق روغنی 0.7 عرض 1250 هفت الماس50,000 تومان2024/3/18 | 12:35
260705030ورق روغنی 0.7 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکه2023/9/13 | 20:04
260802010ورق روغنی 0.8 عرض 1000 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
260801010ورق روغنی 0.8 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه48,620 تومان2024/3/18 | 12:22
260804010ورق روغنی 0.8 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان49,080 تومان2024/3/18 | 12:35
260803020ورق روغنی 0.8 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
260806020ورق روغنی 0.8 عرض 1000 هفت الماس48,620 تومان2024/3/18 | 12:36
260801020ورق روغنی 0.8 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه48,620 تومان2024/3/18 | 12:22
260804020ورق روغنی 0.8 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان49,080 تومان2024/3/18 | 12:35
260803010ورق روغنی 0.8 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
260806010ورق روغنی 0.8 عرض 1250 هفت الماس48,620 تومان2024/3/18 | 12:35
260902010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
260901010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه48,620 تومان2024/3/18 | 12:22
260905010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه49,080 تومان2024/3/18 | 12:35
260904010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان49,080 تومان2024/3/18 | 12:35
260903010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
260906020ورق روغنی 0.9 عرض 1000 هفت الماس48,620 تومان2024/3/18 | 12:36
260902020ورق روغنی 0.9 عرض 1250 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
260901020ورق روغنی 0.9 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه48,620 تومان2024/3/18 | 12:22
260903020ورق روغنی 0.9 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
260906010ورق روغنی 0.9 عرض 1250 هفت الماس48,620 تومان2024/3/18 | 12:35
261002010ورق روغنی 1 عرض 1000 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
261001010ورق روغنی 1 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه48,620 تومان2024/3/18 | 12:22
261004010ورق روغنی 1 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان49,080 تومان2024/3/18 | 12:35
261003010ورق روغنی 1 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
261006010ورق روغنی 1 عرض 1000 هفت الماس48,620 تومان2024/3/18 | 12:35
261002020ورق روغنی 1 عرض 1250 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
261001020ورق روغنی 1 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه48,620 تومان2024/3/18 | 12:22
261004020ورق روغنی 1 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان49,080 تومان2024/3/18 | 12:35
261003020ورق روغنی 1 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
261006020ورق روغنی 1 عرض 1250 هفت الماس48,620 تومان2024/3/18 | 12:35
262502010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
262501010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه48,620 تومان2024/3/18 | 12:22
262504010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان49,080 تومان2024/3/18 | 12:35
262503010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
262506010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 هفت الماس48,620 تومان2024/3/18 | 12:35
262502020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
262501020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه48,620 تومان2024/3/18 | 12:22
262504020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان49,080 تومان2024/3/18 | 12:35
262503020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
262506020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 هفت الماس48,620 تومان2024/3/18 | 12:35
261502010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
261501010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه48,620 تومان2024/3/18 | 12:22
261504010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان49,080 تومان2024/3/18 | 12:35
261503010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
261506010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 هفت الماس48,620 تومان2024/3/18 | 12:35
261502020ورق روغنی 1.5 عرض 1250 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
261501020ورق روغنی 1.5 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه48,620 تومان2024/3/18 | 12:22
261505010ورق روغنی 1.5 عرض 1250 فولاد مبارکه49,080 تومان2024/3/18 | 12:35
261504020ورق روغنی 1.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان49,080 تومان2024/3/18 | 12:35
261506020ورق روغنی 1.5 عرض 1250 هفت الماس48,620 تومان2024/3/18 | 12:35
261802010ورق روغنی 1.8 عرض 1250 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
262001010ورق روغنی 2 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه48,990 تومان2024/3/18 | 12:22
262004010ورق روغنی 2 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان49,540 تومان2024/3/18 | 12:35
262003010ورق روغنی 2 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
262006010ورق روغنی 2 عرض 1000 هفت الماس48,990 تومان2024/3/18 | 12:35
262001020ورق روغنی 2 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه49,820 تومان2024/3/18 | 12:22
262004020ورق روغنی 2 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان49,820 تومان2024/3/18 | 12:35
262003020ورق روغنی 2 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
262006020ورق روغنی 2 عرض 1250 هفت الماس49,820 تومان2024/3/18 | 12:36
262504030ورق روغنی 2.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان2023/9/13 | 20:04
262504040ورق روغنی 2.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان2023/9/13 | 20:04
263004010ورق روغنی 3 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان2023/9/13 | 20:04

با ورق روغنی آشنا شوید

ورق‌های روغنی یکی از محصولاتی هستند که با استفاده از روش نورد سرد تولید می‌شوند. مقاطع گفته شده دارای سطحی صاف و یکنواخت بوده که همین امر باعث شکل‌پذیری بهتر و افزایش مقاومت در برابر کشش شده است. به همین دلیل می‌توان از آن‌ها در صنایع مختلف استفاده کرد. در این مقاله قصد داریم انواع این شیت‌ها را معرفی کرده و اطلاعاتی در مورد مشخصات، ویژگی‌ها و… در اختیار شما قرار دهیم. اگر به این موضوع علاقه‌مند هستید در ادامه با ما همراه باشید.

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

انواع ورق های روغنی

این ورق ها بر اساس آلیاژ مورداستفاده در آن‌ها مثل کربن، منگنز، سیلیسیوم، فسفر، گوگرد و  همچنین عملیات حرارتی که در هنگام ساخت انجام می‌گیرد در سه دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شوند. هر کدام از این صفحات قیمت و ویژگی‌های خاص خود را دارند.

انواع ورق های روغنی

 ورق معمولی  ST12

این صفحات از جمله پرکاربردترین ورق‌های روغنی هستند که برای ساخت انواع سازه ساختمانی یا صنعتی مورداستفاده قرار می‌گیرند. معمولاً این شیت‌ها به نام ورق‌های کششی نیز شناخته می‌شوند و تا ۴۵ درجه قابلیت خم‌کاری دارند. یکی از مزیت‌های بسیار مهم این محصولات تاریخ انقضای ۱۸ماهه آن‌ها است.

ورق نیمه کشش  ST13

ورق نیمه‌کشش از جمله مقاطعی است که در سازه‌های صنعتی و غیرصنعتی با پرس‌کاری کم مورداستفاده قرار می‌گیرد. به این محصول معمولاً ورق نیمه‌کششی یا نیمه کشسانی نیز گفته می‌شود. رول‌های گفته شده دارای قابلیت خم تا ۹۰ درجه هستند و تاریخ انقضای آن‌ها نیز ۸ ماه است. از مهم‌ترین ویژگی‌های این تولیدات می‌توان به  قابلیت جوش‌پذیری صفحات اشاره کرد.

ورق فوق کشش  ST14

ورق فوق کششی به‌خاطرداشتن ساختار انعطاف‌پذیر و امنیت بالا نسبت به سایر صفحات روغنی در صنایع مختلف مثل خودروسازی مورداستفاده قرار می‌گیرد. این محصول دارای قابلیت خم‌شدگی به‌صورت کامل بوده و تاریخ انقضای آن پس از تولید تنها ۸ ماه است. توجه داشته باشید که قیمت شیت گفته شده به دلیل فرایندهای پیچیده تولید کمی گران‌تر از سایر مدل‌های بوده و به همین دلیل به‌کارگیری آن در بسیاری از صنایع توجیه اقتصادی ندارد.

مشخصات ورق روغنی

از جمله خواص مکانیکی این ورق‌ها می‌توان به مقاومت بیشتر در برابر کشش و در نتیجه گسیختگی اشاره کرد. از این مقطع در صنایع مختلف مثل خودروسازی و ساخت لوازم‌خانگی و … استفاده می‌شود. ورق سیاه به‌عنوان مواد اولیه برای تولید این محصولات به‌حساب می‌آید.

مشخصات ورق روغنی

خواص مکانیکی این ورق ها  طی فرایند نورد سرد تغییر کرده و نسبت به ماده اولیه ای که از آن ساخت می شوند دارای شکل پذیری  و مقاومت(قاومت در برابر کشش این محصول حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد) بالاتری هستند. انجام فرآیند حرارتی باعث خواهد شد تا سطح ورق صاف، یکنواخت و با کیفیت تر شود. به همین دلیل می توان از آن برای تولید ورق های گالوانیزه و رنگی استفاده کرد.

به این نکته توجه داشته باشید در صنایعی که خواص مکانیکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و شکل ظاهری چندان مهم نیست از ورق‌های سیاه به‌جای این شیت‌ها استفاده می‌شود؛ زیرا قیمت بهتری دارند؛ اما در صنایع خودروسازی و ساخت لوازم‌خانگی که ظاهر بدنه و شکل‌پذیری آن یکی از موارد مهم به‌حساب می‌آید صفحات روغنی کاربرد بیشتری دارند.

ضخامت ورق روغنی

توجه داشته باشید دستگاه‌های نورد سرد معمولاً ضخامت سنج‌هایی در بخش خروجی محصول دارند. این تجهیزات  به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که ورق به‌صورت رفت‌وبرگشت در آن حرکت می‌کند. این فرایند تا زمانی انجام می‌شود که ضخامت صفحه فولادی به حد موردنظر برسد.

ضخامت ورق روغنی

برخی دستگاه‌ها نیز به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که باید شیت‌ها از ابتدا وارد دستگاه شوند تا غلتک مجدد فرایند نازک‌کاری را انجام دهد. معمولاً با هر بار تکرار مراحل گفته شده، ضخامت صفحات بین ۵۰ تا ۹۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.

 باتوجه‌به نیروهای فشرده‌کننده و اصطکاک میان سطوح، امکان دارد دما به بیش از ۲۵۰ درجه برسد. در نتیجه برای خنک‌کردن مقاطع از روغن یا آب استفاده می‌شود. به این نکته توجه داشته باشید که ضخامت ورق روغنی بین ۰.۱۲ تا ۳ میلیمتر است.

کاربرد ورق روغنی

همان‌طور که ذکر شد نورد سرد به‌خاطر کیفیت بالای سطح و شکل‌پذیری مناسب در صنایعی که نیازمند ساخت تجهیزات و محصولات ظریف هستند مورداستفاده قرار می‌گیرد. در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

  • از ورق‌های روغنی در صنعت خودروسازی جهت تولید فیلتر هوای خودرو، گلگیرهای اتومبیل، لوله‌های اگزوز و دیگر قطعات ریزودرشت اتومبیل استفاده خواهد شد.
  • در ساخت لوازم‌خانگی برقی مثل یخچال‌فریزر، مایکروفر، اجاق‌گاز، رادیاتورها، ساخت کابینت‌ها، انواع فلزات و … استفاده می‌شود.
  • برای تولید پروفیل‌های درب و پنجره نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد.

مزایای شیت روغنی

مقاطع گفته شده مزایای مختلفی دارند که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

مقاومت در برابر رطوبت

این صفحات به دلیل پوشش چندلایه‌ای که دارند از مقاومت بالایی در برابر رطوبت برخوردار هستند. این ویژگی باعث حفظ کیفیت محصولات و جلوگیری از خرابی آن‌ها می‌شود. به همین دلیل بسیاری از مصرف کنندگان اقدام به خرید ورق روغنی می کنند.

انعطاف‌پذیری

بدون شک انعطاف‌پذیری ورق روغنی یکی از ویژگی‌های مهم این مقاطع است که تأثیر بسزایی بر کاربردها و عملکرد محصولات نهایی دارد. به همین دلیل در بسیار از صنایع از آن استفاده می‌شود.

بهبود استحکام

در صنایعی مانند حمل‌ونقل، این پروفیل‌ها به‌عنوان یک‌لایه محافظتی میان محصول و عوامل خارجی مانند ضربه‌ها عمل می‌کنند. این بهبود در استحکام مقاطع می‌تواند خرابی‌ها و ضررهای ناشی از حمل‌ونقل را به حداقل برساند.

قیمت ورق روغنی

اطلاع از قیمت ورق روغنی برای مصرف‌کنندگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل تمام افراد قبل از نهایی کردن خرید خود، نرخ‌ها را بررسی می‌کنند. به دلیل رقابت شدید و تعدد کارخانه‌های تولیدکننده این مقاطع، شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا با استفاده از تجهیزات مدرن و به‌روز هزینه‌های تولید را کاهش دهند.

عوامل بسیاری مانند اندازه محصول، کیفیت، سایز و … بر قیمت خرید ورق روغنی تأثیرگذار است. شما می‌توانید از طریق تلفن با کارشناسان آهن هایپر تماس گرفته و سؤالات خود را مطرح و سفارش‌ها خود را ثبت کنید. یا از طریق وب‌سایت https://ahanhyper.com/  این کار را انجام دهید.

جمع‌بندی

ورق روغنی یکی از پروفیل‌های پرکاربرد در صنایع مختلف است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این مقاله اطلاعاتی را در مورد انواع، ضخامت و کاربردهای این محصول در اختیار شما قرار دهیم تا در هنگام خرید با چالش مواجه نشوید. البته بهترین است محصولات مورد نظر خود را از فروشگاه های معتبری مثل آهن هایپر تهیه نمایید تا در هزینه و زمان صرفه جویی کنید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و دریافت راهنمایی جهت خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

دانلود مقاله “ورق روغنی

 

نمایش 1–12 از 125 نتیجه

نمایش 9 24 36