تیراهن

کارخانه نیکان

نیکان

تمامی نیکان

امروز: یکشنبه 1401/11/09

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*20کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه20*10کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*25کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه10*25کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:56
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*30کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه10*30کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*40کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه10*40کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه20*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه20*20کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه20*20کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه30*20کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*20کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*20کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*20کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه20*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه20*60کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه20*60کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه25*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه25*25کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه25*25کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه30*30کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*30کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه30*40کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*40کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه50*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه50*30کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه50*30کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*30کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*60کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*40کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*40کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*50کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*50کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*40کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*40کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*70کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*70کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*80کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*40کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه50*50کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه50*50کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*100کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*100کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*120کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*120کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*60کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*60کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*80کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*80کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه70*70کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه70*70کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه80*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه80*100کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*100کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه80*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه80*120کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*120کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه80*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه80*80کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*80کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 14:36
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه90*90کیلوگرم۲۷۹,۸۰۰ تومان1401/11/8 | 15:48
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه90*90کیلوگرم۲۷۷,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 14:51

در این مقاله از سری مقالات وب سایت آهن هایپر قصد داریم به بررسی کارخانه نیکان بپردازیم. جهت آشنایی با تاریخچه محصولات این کارخانه و محصولات تولیدی آن تا پایان مطلب با ما همراه باشید.

تاریخچه کارخانه پروفیل نیکان

کارخانه لوله و پروفیل نیکان در سال ۱۳۶۴ تاسیس شد. این کارخانه در سالیان متمادی در زمینه تولید انواع پروفیل فعالیت های خود را سوق داد. لازم است بدانید این کارخانه در سال ۱۳۸۴ با ارتقاء ظرفیت تولیدی در زمینه تولید انواع پروفیل، قوطی، زهوار و چهارچوبی در و محصولات فولادی دیگر توانست موفقیت های خود را به ثبت برساند.

ناگفته نماند این کارخانه فعالیت رسمی خود را ابتدا از برش ورق و تولید پروفیل آغازکرد. سپس خطوط تولیدی خود را ارتقا داده و با افزایش ظرفیت های تولیدی توانست به مجموعه‌ای عظیم جهت تأمین نیازهای بازار داخلی تبدیل شود.

 

کارخانه لوله و پروفیل نیکان

 

بهتر است بدانید که این مجموعه دارای سه بخش مجزا و عظیم همچون شرکت صنعتی نیکان پروفیل و شرکت نیکان نورد اسپادانا و شرکت نیکان صنعت اژیه می باشد. پس از یک دهه بعد از ثبت شرکت نیکان پروفیل اصفهان یعنی در سال ۱۳۷۴ خطوط تولید این مجموعه گسترش پیدا کرده و زمینه را برای تولید محصولاتی بسیار فراهم کرد.

این مجموعه فعالیت های تولیدی خود را با افزایش ظرفیت های تولید پروفیل به ۷ هزار تن و ۱۳ هزار تن خدمات برش ورق ارتقا داد. شاید برای شما عزیزان جالب باشد بدانید که این کارخانه تا به امروز توانسته است بیش از ۱۵۰ نیروی کار را به صورت مستقیم و ۲۵۰ نفر پرسنل به صورت غیرمستقیم را مشغول به کار نماید.

محصولات کارخانه پروفیل نیکان اصفهان

بهتر است بدانید که برنامه های تولیدی این مجموعه چندین سال به همین صورت سپری شد. اما در موازات آن فعالیت های جهت توسعه خط تولید انجام شد. در طی سال های 1382 تا ۱۳۸۷ با وجود ۶ خط تولید پروفیل و دو خط برش ورق موفق شد؛ ظرفیت سالیانه را بالغ بر ۲۵ نوع محصول تولید کرده و ظرفیت آن به ۷۰ هزار تن در سال گسترش پیدا دهد. توجه داشته باشید که وجود دستگاه ها و تجهیزات مدرن و مجهز در خطوط تولید باعث شد تا در زمینه ارتقای ظرفیت‌های تولیدی مجموعه موفقیت هایی با رشد سریع تر به همراه داشته باشد.

لازم است بدانید که دستگاه سی ان سی، پلاسما جهت برش و شکل دهی ورق فولادی جهت تولید ورق و پروفیل در واحدهای مجهز این کارخانه مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از محصولات تولیدی این کارخانه به شرح زیر می باشد.

 

لوله نیکان اصفهان

 

انواع قوطی و پروفیل نیکان

کارخانه پروفیل نیکان انواع پروفیل ۵۰۷ و ۵۰۸ و ۵۰۹ را در دسته مقالات ساختمانی تولید خواهد کرد. لازم است بدانید که پروفایل ۵۰۷ به نام پروفیل سپری و پروفیل ۵۰۸ به اسم پروفایل دولبه و ۵۰۹ به پروفیل یک لبه شناخته خواهد شد. این کارخانه عرضه کننده صنایع چهارچوب فولادی نگین، فرانسوی و معمولی می باشد. چهارچوب فرانسوی نیکان پروفیل با ضخامت متنوع تولید و عرضه می شود. هدف از استفاده پروفیل فرانسوی جهت افزایش استحکام سازه خواهد بود.

چهارچوب فرانسوی با ضخامت ۲ میلیمتر در ساخت و ساز کاربردهای بسیاری را به همراه دارد. توجه داشته باشید که پروفیل تولید شده توسط این کارخانه با طول ۶ متر جهت ثابت نگهداشتن شیشه و … تولید و روانه بازار خواهد شد.

 

انواع قوطی و پروفیل نیکان

 

نیکان پروفیل زهوار های تولید شده را با فریم خاص خود در ابعاد و اندازه های گوناگون طراحی و می سازند. توجه داشته باشید که ورق سبک و قوطی نیمه سنگین از دیگر مقاطع می باشد که توسط این مجموعه تولید شده و در ساخت دوچرخه، صنایع مبلمان، صنعت لوازم خانگی، خودروسازی و … مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول از برندهای نورد گرم ساخته خواهد شد که دارای سطح مقطع مربعی شکل و مستطیل شکل می باشد؛ و در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توجه داشته باشید که قوطی ستونی جهت افزایش استحکام و سبکی سازه در اسکلت ها مورد استفاده قرار می گیرد. این پروفیل در طول ۱۲ متر با استفاده از ورق گرید ST37 تولید و روانه بازار خواهد شد. لازم است بدانید که نیکان پروفیل جهت تولید انواع مقاطع فولادی، قوطی، ستونی و … استانداردهای روز دنیا را مدنظر قرار داده و طبق آن تولید و روانه بازار خواهد شد.

لازم است بدانید که در این شرکت جهت تولید انواع پروفیل با توجه به نیاز مشتریان های مختلفی را در نظر می‌گیرد. نبشی این کارخانه از جمله پرکاربرد ترین مقاطع در صنعت و ساختمان سازی می باشد. ساخت انواع نبشی با استفاده از ورق فولادی انجام خواهد شد. از نبشی های تولیدی این کارخانه در ساخت خرپاها، سازه های ال اس اف، قاب های فلزی، صنعت خودرو و دکل های انتقال مورد استفاده قرار می گیرد.

گروه لوله نیکان پروفیل اصفهان

توجه داشته باشید که در گروه لوله نیکان پروفیل عرضه کننده انواع لوله صنعتی، لوله داربستی، لوله مبلی، لوله گاز رسانی و لوله آبرسانی می باشد. در جهت تولید لوله داربست از ورق ST37 استفاده خواهد شد. این لوله ها در دو ضخامت ۲ و ۲.۵ تولید و روانه بازار خواهد شد. جهت اتصال لوله ها به یکدیگر از بسته های مخصوصی استفاده می شود.

سازه داربست جهت کنترل نقاط کور و مشکل در هنگام ساخت تعمیرات سازه انجام خواهد شد. توجه داشته باشید که از لوله داربستی در برج‌های دیده‌بانی، غرفه های نمایشگاهی و … نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

 

گروه لوله نیکان پروفیل اصفهان

 

خرید محصولات نیکان

شما مخاطبین گرامی جهت خرید محصولات تولیدی نیکان می توانید از طریق وب سایت https://ahanhyper.com/ اقدام نمایید. تمامی محصولاتی که توسط این کارخانه تولید و عرضه می شوند؛ را به صورت مستقیم و بدون واسطه می توانید تهیه کرده و از آن بهره مند شوید.

لازم به ذکر است که در هر مرحله از خرید که نیاز به راهنمایی و مشاوره داشته باشید؛ کافیست از طریق شماره ذکر شده با کارشناسان فروش این مجموعه در تماس باشید و مشاوره های لازم را به صورت کاملاً رایگان دریافت نمایید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

نمایش 1–12 از 84 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36