کارخانه نیکان

نیکان

تمامی نیکان

امروز: پنج‌شنبه 1401/07/07

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:57
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:07
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه20*10کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:40
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:56
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:06
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه10*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:46
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:55
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:05
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه10*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:39
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:54
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:04
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه10*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:39
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه20*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:52
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه20*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:01
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه20*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:36
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:51
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه30*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:00
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:37
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:48
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 20:55
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:35
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه20*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:46
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه20*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 20:52
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه20*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:34
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه25*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:53
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه25*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:03
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه25*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:38
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:45
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه30*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 20:50
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:33
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:44
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه30*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 20:49
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:28
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه50*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:43
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه50*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 20:47
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه50*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:32
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:42
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 20:46
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:28
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:41
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 19:21
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:27
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:40
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 19:19
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:22
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:39
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 19:18
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:26
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:35
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 19:09
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:23
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:37
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 19:10
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:24
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:33
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 19:08
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:22
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:23
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 19:01
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:16
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:20
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 19:04
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:12
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:32
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 19:07
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:21
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 00:58
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 19:02
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:16
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:31
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 19:06
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:20
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه80*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:17
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه80*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:59
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:14
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه80*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:12
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه80*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 00:18
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:08
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه80*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:18
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه80*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 19:00
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:15
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:27
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 19:03
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 21:17

نمایش 1–12 از 84 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36