تیراهن

کارخانه نیکان

نیکان

تمامی نیکان

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
191508010پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*20کیلوگرم4.3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008010پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*20کیلوگرم5.7۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508020پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه20*10کیلوگرم7۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508020پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*25کیلوگرم5تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008020پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*25کیلوگرم6.7۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508010پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه10*25کیلوگرم8.2۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
191508030پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*30کیلوگرم5.7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008030پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*30کیلوگرم7.5۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508030پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه10*30کیلوگرم9.3۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508040پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه10*40کیلوگرم7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008040پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه10*40کیلوگرم9.5۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508040پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه10*40کیلوگرم11.6۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508060پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه20*20کیلوگرم5.7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008060پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه20*20کیلوگرم7.5۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508070پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه20*20کیلوگرم9.3۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508070پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*20کیلوگرم7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008070پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه30*20کیلوگرم9.5۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508060پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*20کیلوگرم11.6۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508080پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*20کیلوگرم8.5تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008080پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*20کیلوگرم11.3۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508080پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*20کیلوگرم14۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508090پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه20*60کیلوگرم11.3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008090پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه20*60کیلوگرم15۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508090پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه20*60کیلوگرم18.6۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه25*25کیلوگرم7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه25*25کیلوگرم9.5۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه25*25کیلوگرم11.6۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508100پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*30کیلوگرم8.5تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008100پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه30*30کیلوگرم11.3۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508100پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*30کیلوگرم14۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508110پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*40کیلوگرم9.9تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008110پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه30*40کیلوگرم13.2۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508120پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*40کیلوگرم16.3۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508120پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه50*30کیلوگرم11.3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008120پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه30*50کیلوگرم15۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508110پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه50*30کیلوگرم18.6۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508130پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه30*60کیلوگرم12.7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008130پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*30کیلوگرم17۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508130پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه30*60کیلوگرم21۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508140پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*40کیلوگرم11.3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008140پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*40کیلوگرم15۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508140پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*40کیلوگرم18.6۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508150پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*50کیلوگرم12.7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008150پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*50کیلوگرم17۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508190پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*50کیلوگرم21۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508160پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*40کیلوگرم14.2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008160پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*40کیلوگرم18.9۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508150پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*40کیلوگرم23.3۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508180پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*70کیلوگرم15.5تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008180پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*70کیلوگرم20.8۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508170پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه40*70کیلوگرم25.6۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508170پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه40*80کیلوگرم17تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008170پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه40*80کیلوگرم22.6۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508160پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*40کیلوگرم28۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508190پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه50*50کیلوگرم14.2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008190پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه50*50کیلوگرم18.9۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508180پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه50*50کیلوگرم23.3۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508240پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*100کیلوگرم22.6تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008250پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*100کیلوگرم30.2۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508240پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*100کیلوگرم37.2۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508250پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*120کیلوگرم25.5تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008220پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*120کیلوگرم25.5۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508270پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*120کیلوگرم41.9۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508200پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*60کیلوگرم17تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008200پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*60کیلوگرم22.6۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508200پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*60کیلوگرم28۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508230پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه60*80کیلوگرم19.8تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008240پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه60*80کیلوگرم34۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508230پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه60*80کیلوگرم32.6۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508210پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه70*70کیلوگرم19.8تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008210پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه70*70کیلوگرم34۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508210پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه70*70کیلوگرم32.6۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508270پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه80*100کیلوگرم25.5تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008270پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه80*100کیلوگرم25.5۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508260پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*100کیلوگرم41.9۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508280پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه80*120کیلوگرم28.3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008280پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه80*120کیلوگرم37.7۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508280پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*120کیلوگرم47۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508260پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه80*80کیلوگرم22.6تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008260پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه80*80کیلوگرم30.2۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508250پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه80*80کیلوگرم37.2۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59
191508220پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانه90*90کیلوگرم25.5تماس بگیرید1402/3/13 | 18:03
192008230پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانه90*90کیلوگرم25.5۳۳,۱۱۹ تومان1402/3/13 | 18:02
192508220پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانه90*90کیلوگرم41.9۳۲,۲۰۱ تومان1402/3/13 | 17:59

در این مقاله از سری مقالات وب سایت آهن هایپر قصد داریم به بررسی کارخانه نیکان بپردازیم. جهت آشنایی با تاریخچه محصولات این کارخانه و محصولات تولیدی آن تا پایان مطلب با ما همراه باشید.

تاریخچه کارخانه پروفیل نیکان

کارخانه لوله و پروفیل نیکان در سال ۱۳۶۴ تاسیس شد. این کارخانه در سالیان متمادی در زمینه تولید انواع پروفیل فعالیت های خود را سوق داد. لازم است بدانید این کارخانه در سال ۱۳۸۴ با ارتقاء ظرفیت تولیدی در زمینه تولید انواع پروفیل، قوطی، زهوار و چهارچوبی در و محصولات فولادی دیگر توانست موفقیت های خود را به ثبت برساند.

ناگفته نماند این کارخانه فعالیت رسمی خود را ابتدا از برش ورق و تولید پروفیل آغازکرد. سپس خطوط تولیدی خود را ارتقا داده و با افزایش ظرفیت های تولیدی توانست به مجموعه‌ای عظیم جهت تأمین نیازهای بازار داخلی تبدیل شود.

 

کارخانه لوله و پروفیل نیکان

 

بهتر است بدانید که این مجموعه دارای سه بخش مجزا و عظیم همچون شرکت صنعتی نیکان پروفیل و شرکت نیکان نورد اسپادانا و شرکت نیکان صنعت اژیه می باشد. پس از یک دهه بعد از ثبت شرکت نیکان پروفیل اصفهان یعنی در سال ۱۳۷۴ خطوط تولید این مجموعه گسترش پیدا کرده و زمینه را برای تولید محصولاتی بسیار فراهم کرد.

این مجموعه فعالیت های تولیدی خود را با افزایش ظرفیت های تولید پروفیل به ۷ هزار تن و ۱۳ هزار تن خدمات برش ورق ارتقا داد. شاید برای شما عزیزان جالب باشد بدانید که این کارخانه تا به امروز توانسته است بیش از ۱۵۰ نیروی کار را به صورت مستقیم و ۲۵۰ نفر پرسنل به صورت غیرمستقیم را مشغول به کار نماید.

محصولات کارخانه پروفیل نیکان اصفهان

بهتر است بدانید که برنامه های تولیدی این مجموعه چندین سال به همین صورت سپری شد. اما در موازات آن فعالیت های جهت توسعه خط تولید انجام شد. در طی سال های 1382 تا ۱۳۸۷ با وجود ۶ خط تولید پروفیل و دو خط برش ورق موفق شد؛ ظرفیت سالیانه را بالغ بر ۲۵ نوع محصول تولید کرده و ظرفیت آن به ۷۰ هزار تن در سال گسترش پیدا دهد. توجه داشته باشید که وجود دستگاه ها و تجهیزات مدرن و مجهز در خطوط تولید باعث شد تا در زمینه ارتقای ظرفیت‌های تولیدی مجموعه موفقیت هایی با رشد سریع تر به همراه داشته باشد.

لازم است بدانید که دستگاه سی ان سی، پلاسما جهت برش و شکل دهی ورق فولادی جهت تولید ورق و پروفیل در واحدهای مجهز این کارخانه مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از محصولات تولیدی این کارخانه به شرح زیر می باشد.

 

لوله نیکان اصفهان

 

انواع قوطی و پروفیل نیکان

کارخانه پروفیل نیکان انواع پروفیل ۵۰۷ و ۵۰۸ و ۵۰۹ را در دسته مقالات ساختمانی تولید خواهد کرد. لازم است بدانید که پروفایل ۵۰۷ به نام پروفیل سپری و پروفیل ۵۰۸ به اسم پروفایل دولبه و ۵۰۹ به پروفیل یک لبه شناخته خواهد شد. این کارخانه عرضه کننده صنایع چهارچوب فولادی نگین، فرانسوی و معمولی می باشد. چهارچوب فرانسوی نیکان پروفیل با ضخامت متنوع تولید و عرضه می شود. هدف از استفاده پروفیل فرانسوی جهت افزایش استحکام سازه خواهد بود.

چهارچوب فرانسوی با ضخامت ۲ میلیمتر در ساخت و ساز کاربردهای بسیاری را به همراه دارد. توجه داشته باشید که پروفیل تولید شده توسط این کارخانه با طول ۶ متر جهت ثابت نگهداشتن شیشه و … تولید و روانه بازار خواهد شد.

 

انواع قوطی و پروفیل نیکان

 

نیکان پروفیل زهوار های تولید شده را با فریم خاص خود در ابعاد و اندازه های گوناگون طراحی و می سازند. توجه داشته باشید که ورق سبک و قوطی نیمه سنگین از دیگر مقاطع می باشد که توسط این مجموعه تولید شده و در ساخت دوچرخه، صنایع مبلمان، صنعت لوازم خانگی، خودروسازی و … مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول از برندهای نورد گرم ساخته خواهد شد که دارای سطح مقطع مربعی شکل و مستطیل شکل می باشد؛ و در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توجه داشته باشید که قوطی ستونی جهت افزایش استحکام و سبکی سازه در اسکلت ها مورد استفاده قرار می گیرد. این پروفیل در طول ۱۲ متر با استفاده از ورق گرید ST37 تولید و روانه بازار خواهد شد. لازم است بدانید که نیکان پروفیل جهت تولید انواع مقاطع فولادی، قوطی، ستونی و … استانداردهای روز دنیا را مدنظر قرار داده و طبق آن تولید و روانه بازار خواهد شد.

لازم است بدانید که در این شرکت جهت تولید انواع پروفیل با توجه به نیاز مشتریان های مختلفی را در نظر می‌گیرد. نبشی این کارخانه از جمله پرکاربرد ترین مقاطع در صنعت و ساختمان سازی می باشد. ساخت انواع نبشی با استفاده از ورق فولادی انجام خواهد شد. از نبشی های تولیدی این کارخانه در ساخت خرپاها، سازه های ال اس اف، قاب های فلزی، صنعت خودرو و دکل های انتقال مورد استفاده قرار می گیرد.

گروه لوله نیکان پروفیل اصفهان

توجه داشته باشید که در گروه لوله نیکان پروفیل عرضه کننده انواع لوله صنعتی، لوله داربستی، لوله مبلی، لوله گاز رسانی و لوله آبرسانی می باشد. در جهت تولید لوله داربست از ورق ST37 استفاده خواهد شد. این لوله ها در دو ضخامت ۲ و ۲.۵ تولید و روانه بازار خواهد شد. جهت اتصال لوله ها به یکدیگر از بسته های مخصوصی استفاده می شود.

سازه داربست جهت کنترل نقاط کور و مشکل در هنگام ساخت تعمیرات سازه انجام خواهد شد. توجه داشته باشید که از لوله داربستی در برج‌های دیده‌بانی، غرفه های نمایشگاهی و … نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

 

گروه لوله نیکان پروفیل اصفهان

 

خرید محصولات نیکان

شما مخاطبین گرامی جهت خرید محصولات تولیدی نیکان می توانید از طریق وب سایت https://ahanhyper.com/ اقدام نمایید. تمامی محصولاتی که توسط این کارخانه تولید و عرضه می شوند؛ را به صورت مستقیم و بدون واسطه می توانید تهیه کرده و از آن بهره مند شوید.

لازم به ذکر است که در هر مرحله از خرید که نیاز به راهنمایی و مشاوره داشته باشید؛ کافیست از طریق شماره ذکر شده با کارشناسان فروش این مجموعه در تماس باشید و مشاوره های لازم را به صورت کاملاً رایگان دریافت نمایید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

نمایش 1–12 از 84 نتیجه

نمایش 9 24 36