نبشی و ناودانی

نبشی و ناودانی

نبشی و ناودانی

تمامی نبشی و ناودانی

امروز: چهارشنبه 1401/11/12

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
سپری 3*3*3 سپهر ایرانیانکارخانه3*3*3کیلوگرم11تماس بگیرید1401/11/12 | 12:08
سپری 4*4*4 سپهر ایرانیانکارخانه4*4*4کیلوگرم15۲۱۴,۶۵۰ تومان1401/11/12 | 12:08
سپری 5*5*5 سپهر ایرانیانکارخانه5*5*5کیلوگرم20۲۰۷,۳۵۰ تومان1401/11/12 | 12:08
سپری 6*6*6 سپهر ایرانیانکارخانه6*6*6کیلوگرم26تماس بگیرید1401/11/12 | 12:08
سپری 6000*30 نورد گرم سجادکارخانه30*6000کیلوگرم11تماس بگیرید1401/11/12 | 12:08
سپری 6000*40 شکفتهکارخانه40*6000کیلوگرم15۲۰۵,۵۰۰ تومان1401/11/12 | 12:08
سپری 6000*40 نورد گرم سجادکارخانه40*6000کیلوگرم15۲۰۹,۱۵۰ تومان1401/11/12 | 12:08
سپری 6000*50 شکفتهکارخانه50*6000کیلوگرم21تماس بگیرید1401/11/12 | 12:08
سپری 6000*50 نورد گرم سجادکارخانه50*6000کیلوگرم21۲۰۹,۱۵۰ تومان1401/11/12 | 12:08
سپری 6000*60 نورد گرم سجادکارخانه60*6000کیلوگرم31تماس بگیرید1401/11/12 | 12:08
ناودانی ۱0 ابهر ۱۲ متریکارخانه10کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 14:08
ناودانی 10 سپهر ایرانیان 6 متریکارخانه10کیلوگرم-۲۳۹,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 14:07
ناودانی 10 شکفته مشهد 6 متریکارخانه10کیلوگرم۲۱۲,۰۶۰ تومان1401/11/12 | 14:07
ناودانی 10 فولاد تهران 6 متریکارخانه10کیلوگرم-۲۱۰,۱۰۰ تومان1401/11/12 | 14:07
ناودانی 10 فولاد فراد 6 متریکارخانه10کیلوگرم-۲۱۰,۱۰۰ تومان1401/11/12 | 14:07
ناودانی 10 فولاد نصر 6 متریکارخانه10کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 14:07
ناودانی 10 مگااستیل 12 متریکارخانه10کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 14:07
ناودانی 10 مگااستیل 6 متریکارخانه10کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 14:07
ناودانی 10 ناب 12 متریکارخانه10کیلوگرم103تماس بگیرید1401/11/12 | 14:07
ناودانی 10 ناب 6 متریکارخانه10کیلوگرم51.5۲۱۶,۲۹۰ تومان1401/11/12 | 14:07
ناودانی ۱2 ابهر ۱۲ متریکارخانه12کیلوگرم160تماس بگیرید1401/11/12 | 14:08
ناودانی 12 سپهر ایرانیان 6 متریکارخانه12کیلوگرم-۲۴۱,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 14:08
ناودانی 12 شکفته مشهد 12 متریکارخانه12کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 14:07
ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متریکارخانه12کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 14:07
ناودانی 12 مگااستیل 12 متریکارخانه12کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 14:07
ناودانی 12 مگااستیل 6 متریکارخانه12کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 14:07
ناودانی 12 ناب 12 متریکارخانه12کیلوگرم125تماس بگیرید1401/11/12 | 14:07
ناودانی 12 ناب 6 متریکارخانه12کیلوگرم62.5۲۱۶,۲۹۰ تومان1401/11/12 | 14:07
ناودانی ۱4 ابهر ۱۲ متریکارخانه14کیلوگرم195تماس بگیرید1401/11/12 | 14:08
ناودانی 14 سپهر ایرانیان 6 متریکارخانه14کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 14:07
ناودانی 14 شکفته مشهد 6 متریکارخانه14کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 14:07
ناودانی 14 فولاد البرز ایرانیان 12 متریکارخانه14کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 14:07
ناودانی 14 مگااستیل 12 متریکارخانه14کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 14:07
ناودانی 14 مگااستیل 6 متریکارخانه14کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 14:07
ناودانی 14 ناب 12 متریکارخانه14کیلوگرم148تماس بگیرید1401/11/12 | 14:07
ناودانی 14 ناب 6 متریکارخانه14کیلوگرم۲۱۶,۲۹۰ تومان1401/11/12 | 14:07
ناودانی ۱۶ ابهر ۱۲ متریکارخانه16کیلوگرم225تماس بگیرید1401/11/12 | 14:08
ناودانی 16 شکفته مشهد 12 متریکارخانه16کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 14:07
ناودانی 16 شکفته مشهد 6 متریکارخانه16کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 14:07
ناودانی 16 ناب 12 متریکارخانه16کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 14:07
ناودانی 16 ناب 6 متریکارخانه16کیلوگرم۲۱۶,۲۹۰ تومان1401/11/12 | 14:07
ناودانی 18 ابهر ۱۲ متریکارخانه18کیلوگرم265تماس بگیرید1401/11/12 | 14:08
ناودانی 18 فولاد البرز ایرانیان 12 متریکارخانه18کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 14:07
ناودانی 18 ناب 12 متریکارخانه18کیلوگرم205تماس بگیرید1401/11/12 | 14:07
ناودانی 18 ناب 6 متریکارخانه18کیلوگرم103تماس بگیرید1401/11/12 | 14:07
ناودانی 20 ابهر ۱۲ متریکارخانه20کیلوگرم305تماس بگیرید1401/11/12 | 14:08
ناودانی 20 فولاد البرز ایرانیان 12 متریکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 14:07
ناودانی 3 سپهر ایرانیان 6 متریکارخانه3کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 14:08
ناودانی 5 اسپیرال 6 متریکارخانه5کیلوگرم24تماس بگیرید1401/11/12 | 12:08
ناودانی 5 صنایع فولاد کوهپایه 6 متریکارخانه5کیلوگرم-۲۲۹,۱۲۰ تومان1401/11/12 | 14:07
ناودانی 6 اسپیرال 6 متریکارخانه6کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 14:08
ناودانی 6 سپهر ایرانیان 6 متریکارخانه6کیلوگرم-۲۴۷,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 14:07
ناودانی 6 شکفته مشهد 6 متریکارخانه6کیلوگرم-۲۱۲,۰۴۰ تومان1401/11/12 | 14:08
ناودانی 6 صنایع فولاد کوهپایه 6 متریکارخانه6کیلوگرم-۲۱۶,۲۱۰ تومان1401/11/12 | 14:07
ناودانی 6 فولاد تهران 6 متریکارخانه6کیلوگرم-۲۱۰,۱۰۰ تومان1401/11/12 | 14:07
ناودانی 6 مگااستیل 6 متریکارخانه6کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 14:07
ناودانی 8 ابهر ۱۲ متریکارخانه8کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 14:08
ناودانی 8 سپهر ایرانیان 6 متریکارخانه8کیلوگرم-۲۳۹,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 14:07
ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متریکارخانه8کیلوگرم۲۱۲,۰۶۰ تومان1401/11/12 | 14:07
ناودانی 8 فولاد تهران 6 متریکارخانه8کیلوگرم-۲۱۰,۱۰۰ تومان1401/11/12 | 14:07
ناودانی 8 فولاد فراد 6 متریکارخانه8کیلوگرم۲۱۰,۱۰۰ تومان1401/11/12 | 14:07
ناودانی 8 فولاد نصر 6 متریکارخانه8کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 14:07
ناودانی 8 ناب 12 متریکارخانه8کیلوگرم84.5تماس بگیرید1401/11/12 | 14:07
ناودانی 8 ناب 6 متریکارخانه8کیلوگرم42.5۲۱۶,۲۹۰ تومان1401/11/12 | 14:07
نبشی 10*100*100 ابهرکارخانه100*100کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:45
نبشی 10*100*100 سپاهانکارخانه100*100کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 14:00
نبشی 10*100*100 سپهر ایرانیانکارخانه100*100کیلوگرم90۲۰۶,۴۳۰ تومان1401/11/12 | 13:45
نبشی 10*100*100 شکفته مشهدکارخانه100*100کیلوگرم87۲۰۰,۵۰۰ تومان1401/11/12 | 13:55
نبشی 10*100*100 ظهوریانکارخانه100*100کیلوگرم85۲۰۰,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:49
نبشی 10*100*100 لاهورکارخانه100*100کیلوگرم89تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 10*100*100 نابکارخانه100*100کیلوگرم180تماس بگیرید1401/11/12 | 13:45
نبشی 10*110*110 صنعتی اصفهانکارخانه110*110کیلوگرم-۲۴۹,۵۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
نبشی 10*120*120 صنعتی اصفهانکارخانه120*120کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:55
نبشی 12*120*120 آریان فولادکارخانه120*120کیلوگرم-۱۹۱,۷۹۰ تومان1401/11/12 | 14:02
نبشی 12*120*120 ابهرکارخانه120*120کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:45
نبشی 12*120*120 سپاهانکارخانه120*120کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:55
نبشی 12*120*120 سپهر ایرانیانکارخانه120*120کیلوگرم120۲۱۱,۹۳۰ تومان1401/11/12 | 13:45
نبشی 12*120*120 صنعتی اصفهانکارخانه120*120کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:51
نبشی 12*130*130 آریان فولادکارخانه130*130کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 14:00
نبشی 12*140*140 آریان فولادکارخانه140*140کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 14:00
نبشی 13*130*130 آریان فولادکارخانه130*130کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 14:00
نبشی 14*140*140 آریان فولادکارخانه140*140کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 14:00
نبشی 14*160*160 آریان فولادکارخانه160*160کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 14:00
نبشی 15*150*150 آریان فولادکارخانه150*150کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 14:00
نبشی 15*150*150 سپاهانکارخانه150*150کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:55
نبشی 16*160*160 آریان فولادکارخانه160*160کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 14:00
نبشی 2.5*30*30 سپهر ایرانیانکارخانه30*30کیلوگرم7تماس بگیرید1401/11/12 | 13:45
نبشی 2.5*30*30 شکفته مشهدکارخانه30*30کیلوگرم8۲۰۳,۶۵۰ تومان1401/11/12 | 13:55
نبشی 2.5*30*30 ظهوریانکارخانه30*30کیلوگرم7.5۲۰۶,۴۰۰ تومان1401/11/12 | 13:49
نبشی 2.5*40*40 آریان فولادکارخانه40*40کیلوگرم9تماس بگیرید1401/11/12 | 14:02
نبشی 2.5*40*40 نابکارخانه40*40کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 2.5*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم12۲۲۲,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 14:00
نبشی 2*25*25 اسپیرالکارخانه25*25کیلوگرم5.5۲۳۶,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:48
نبشی 2*30*30 اسپیرالکارخانه30*30کیلوگرم6.5تماس بگیرید1401/11/12 | 13:45
نبشی 2*30*30 سپهر ایرانیانکارخانه30*30کیلوگرم-۲۲۹,۳۶۰ تومان1401/11/12 | 13:45
نبشی 2*40*40 اسپیرالکارخانه40*40کیلوگرم9.5تماس بگیرید1401/11/12 | 13:48
نبشی 3.5*40*40 جاوید بنابکارخانه40*40کیلوگرم-۲۰۹,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 14:00
نبشی 3.5*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم16۲۰۹,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 14:00
نبشی 3.5*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم20تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 3.5*70*70 لاهورکارخانه70*70کیلوگرم29تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 3.8*70*70 لاهورکارخانه70*70کیلوگرم23تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 3*25*25 اسپیرالکارخانه25*25کیلوگرم7تماس بگیرید1401/11/12 | 13:48
نبشی 3*25*25 نابکارخانه25*25کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 3*30*30 اسپیرالکارخانه30*30کیلوگرم8.5۲۱۶,۰۵۰ تومان1401/11/12 | 13:48
نبشی 3*30*30 سپهر ایرانیانکارخانه30*30کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:45
نبشی 3*30*30 ظهوریانکارخانه30*30کیلوگرم8۲۰۶,۴۰۰ تومان1401/11/12 | 13:49
نبشی 3*30*30 نابکارخانه30*30کیلوگرم-۲۰۷,۳۵۰ تومان1401/11/12 | 13:40
نبشی 3*38*38 نابکارخانه38*38کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 3*40*40 آریان فولادکارخانه40*40کیلوگرم11۲۱۱,۱۶۰ تومان1401/11/12 | 14:02
نبشی 3*40*40 اسپیرالکارخانه40*40کیلوگرم12۲۱۲,۹۵۰ تومان1401/11/12 | 13:48
نبشی 3*40*40 جاوید بنابکارخانه40*40کیلوگرم-۲۱۴,۶۸۰ تومان1401/11/12 | 14:00
نبشی 3*40*40 سپهر ایرانیانکارخانه40*40کیلوگرم-۲۱۱,۰۱۰ تومان1401/11/12 | 13:45
نبشی 3*40*40 شکفته مشهدکارخانه40*40کیلوگرم10.5۲۰۳,۶۵۰ تومان1401/11/12 | 13:55
نبشی 3*40*40 ظهوریانکارخانه40*40کیلوگرم10۲۰۶,۴۰۰ تومان1401/11/12 | 13:49
نبشی 3*40*40 نابکارخانه40*40کیلوگرم-۲۱۱,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:40
نبشی 3*45*45 نابکارخانه45*45کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 3*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم14۲۱۰,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 14:00
نبشی 3*50*50 سپهر ایرانیانکارخانه50*50کیلوگرم15۲۱۵,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
نبشی 3*50*50 ظهوریانکارخانه50*50کیلوگرم15۲۰۶,۴۰۰ تومان1401/11/12 | 13:49
نبشی 3*50*50 نابکارخانه50*50کیلوگرم23۲۱۲,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:40
نبشی 3*60*60 جاوید بنابکارخانه60*60کیلوگرم17۲۱۰,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 14:00
نبشی 3*60*60 نابکارخانه60*60کیلوگرم-۲۰۴,۶۷۰ تومان1401/11/12 | 13:40
نبشی 4.5*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم20۲۰۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 14:00
نبشی 4.8*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 4*25*25 اسپیرالکارخانه25*25کیلوگرم9.5تماس بگیرید1401/11/12 | 13:45
نبشی 4*25*25 نابکارخانه25*25کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 4*30*30 نابکارخانه30*30کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 4*35*35 نابکارخانه35*35کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 4*38*38 نابکارخانه38*38کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 4*40*40 آریان فولادکارخانه40*40کیلوگرم15۲۰۷,۴۷۰ تومان1401/11/12 | 14:02
نبشی 4*40*40 ابهرکارخانه40*40کیلوگرم-۲۰۴,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:48
نبشی 4*40*40 اسپیرالکارخانه40*40کیلوگرم15تماس بگیرید1401/11/12 | 13:48
نبشی 4*40*40 سپهر ایرانیانکارخانه40*40کیلوگرم14۲۱۱,۰۱۰ تومان1401/11/12 | 13:45
نبشی 4*40*40 شکفته مشهدکارخانه40*40کیلوگرم14۲۰۳,۷۸۰ تومان1401/11/12 | 13:55
نبشی 4*40*40 نابکارخانه40*40کیلوگرم-۲۱۰,۱۹۰ تومان1401/11/12 | 13:40
نبشی 4*45*45 نابکارخانه45*45کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 4*50*50 آریان فولادکارخانه50*50کیلوگرم18۲۰۰,۱۰۰ تومان1401/11/12 | 14:02
نبشی 4*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم18۲۰۹,۱۰۰ تومان1401/11/12 | 14:00
نبشی 4*50*50 سپهر ایرانیانکارخانه50*50کیلوگرم18۲۰۶,۴۰۰ تومان1401/11/12 | 13:45
نبشی 4*50*50 شکفته مشهدکارخانه50*50کیلوگرم18تماس بگیرید1401/11/12 | 13:55
نبشی 4*50*50 ظهوریانکارخانه50*50کیلوگرم18۲۰۶,۴۰۰ تومان1401/11/12 | 13:49
نبشی 4*50*50 لاهورکارخانه50*50کیلوگرم18تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 4*50*50 ماهانکارخانه50*50کیلوگرم18.5۱۹۴,۵۰۰ تومان1401/11/12 | 13:40
نبشی 4*50*50 نابکارخانه50*50کیلوگرم9.1۲۰۶,۵۴۰ تومان1401/11/12 | 13:40
نبشی 4*60*60 جاوید بنابکارخانه60*60کیلوگرم22۲۰۸,۱۷۰ تومان1401/11/12 | 14:00
نبشی 4*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 4*60*60 نابکارخانه60*60کیلوگرم-۲۰۴,۶۷۰ تومان1401/11/12 | 13:40
نبشی 4*63*63 نابکارخانه63*63کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 4*70*70 نابکارخانه70*70کیلوگرم-۲۰۴,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 13:40
نبشی 40*40*25 جاوید بنابکارخانه40*40کیلوگرم-۲۱۴,۶۵۰ تومان1401/11/12 | 14:00
نبشی 40*40*4 جاوید بنابکارخانه40*40کیلوگرم13.5۲۰۹,۸۲۰ تومان1401/11/12 | 14:00
نبشی 5.8*50*50 لاهورکارخانه50*50کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 5*40*40 لاهورکارخانه40*40کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 5*45*45 نابکارخانه45*45کیلوگرم-۲۱۴,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 13:40
نبشی 5*50* 50 ظهوریانکارخانه50*50کیلوگرم19۲۰۶,۴۰۰ تومان1401/11/12 | 13:49
نبشی 5*50*50 آریان فولادکارخانه50*50کیلوگرم23۲۰۰,۱۰۰ تومان1401/11/12 | 14:02
نبشی 5*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم23۲۰۹,۰۹۰ تومان1401/11/12 | 14:00
نبشی 5*50*50 سپهر ایرانیانکارخانه50*50کیلوگرم22۲۰۶,۴۳۰ تومان1401/11/12 | 13:45
نبشی 5*50*50 شکفته مشهدکارخانه50*50کیلوگرم23۲۰۱,۰۱۰ تومان1401/11/12 | 13:55
نبشی 5*50*50 نابکارخانه50*50کیلوگرم22.5۲۰۳,۸۵۰ تومان1401/11/12 | 13:40
نبشی 5*60*60 آریان فولادکارخانه60*60کیلوگرم27تماس بگیرید1401/11/12 | 14:02
نبشی 5*60*60 جاوید بنابکارخانه60*60کیلوگرم27۲۰۹,۰۹۰ تومان1401/11/12 | 14:00
نبشی 5*60*60 سپهر ایرانیانکارخانه60*60کیلوگرم27۲۰۶,۴۳۰ تومان1401/11/12 | 13:45
نبشی 5*60*60 شکفته مشهدکارخانه60*60کیلوگرم22۲۰۰,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 13:55
نبشی 5*60*60 ظهوریانکارخانه60*60کیلوگرم28۲۰۶,۴۰۰ تومان1401/11/12 | 13:49
نبشی 5*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم27تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 5*60*60 نابکارخانه60*60کیلوگرم-۲۰۴,۶۷۰ تومان1401/11/12 | 13:40
نبشی 5*63*63 نابکارخانه63*63کیلوگرم57.5تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 5*70*70 آریان فولادکارخانه70*70کیلوگرم32۲۰۸,۱۱۰ تومان1401/11/12 | 14:02
نبشی 5*70*70 نابکارخانه70*70کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 5*75*75 نابکارخانه75*75کیلوگرم69تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 6*100*100 صنعتی اصفهانکارخانه100*100کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:51
نبشی 6*100*100 لاهورکارخانه100*100کیلوگرم54تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 6*50*50 نابکارخانه50*50کیلوگرم-۲۰۳,۷۶۰ تومان1401/11/12 | 13:40
نبشی 6*60*60 آریان فولادکارخانه60*60کیلوگرم33۲۰۰,۱۰۰ تومان1401/11/12 | 14:02
نبشی 6*60*60 سپهر ایرانیانکارخانه60*60کیلوگرم32۲۰۶,۴۳۰ تومان1401/11/12 | 13:45
نبشی 6*60*60 شکفته مشهدکارخانه60*60کیلوگرم32۲۰۰,۰۶۰ تومان1401/11/12 | 13:55
نبشی 6*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم32تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 6*60*60 نابکارخانه60*60کیلوگرم-۲۰۷,۳۵۰ تومان1401/11/12 | 13:40
نبشی 6*63*63 نابکارخانه63*63کیلوگرم68تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 6*70*70 لاهورکارخانه70*70کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 6*70*70 نابکارخانه70*70کیلوگرم77۲۰۳,۶۵۰ تومان1401/11/12 | 13:40
نبشی 6*75*75 نابکارخانه75*75کیلوگرم82.5تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 6*80*80 صنعتی اصفهانکارخانه80*80کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:51
نبشی 6*80*80 لاهورکارخانه80*80کیلوگرم43تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 6*80*80 نابکارخانه80*80کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 6*90*90 صنعتی اصفهانکارخانه90*90کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:51
نبشی 7*100*100 صنعتی اصفهانکارخانه100*100کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:51
نبشی 7*100*100 نابکارخانه100*100کیلوگرم180تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 7*70*70 آریان فولادکارخانه70*70کیلوگرم44۱۹۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 14:02
نبشی 7*70*70 لاهورکارخانه70*70کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 7*70*70 نابکارخانه70*70کیلوگرم88۲۰۴,۶۷۰ تومان1401/11/12 | 13:40
نبشی 7*75*75 نابکارخانه75*75کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 7*80*80 سپهر ایرانیانکارخانه80*80کیلوگرم52تماس بگیرید1401/11/12 | 13:45
نبشی 7*80*80 شکفته مشهدکارخانه80*80کیلوگرم52تماس بگیرید1401/11/12 | 13:55
نبشی 7*80*80 ظهوریانکارخانه80*80کیلوگرم57۲۰۶,۴۰۰ تومان1401/11/12 | 13:49
نبشی 7*80*80 لاهورکارخانه80*80کیلوگرم50تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 7*80*80 نابکارخانه80*80کیلوگرم100۲۰۲,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:40
نبشی 7*90*90 صنعتی اصفهانکارخانه90*90کیلوگرم-۲۲۴,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
نبشی 8*100*100 صنعتی اصفهانکارخانه100*100کیلوگرم-۲۲۴,۷۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
نبشی 8*100*100 لاهورکارخانه100*100کیلوگرم72تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 8*110*110 صنعتی اصفهانکارخانه110*110کیلوگرم-۲۴۹,۵۵۰ تومان1401/11/12 | 13:51
نبشی 8*120*120 صنعتی اصفهانکارخانه120*120کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:51
نبشی 8*80*80 آریان فولادکارخانه80*80کیلوگرم58۱۹۸,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 14:02
نبشی 8*80*80 سپاهانکارخانه80*80کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:55
نبشی 8*80*80 سپهر ایرانیانکارخانه80*80کیلوگرم53۱۹۹,۰۹۰ تومان1401/11/12 | 13:45
نبشی 8*80*80 سدید قمکارخانه80*80کیلوگرم56۱۹۴,۵۰۰ تومان1401/11/12 | 13:55
نبشی 8*80*80 صنعتی اصفهانکارخانه80*80کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/12 | 13:51
نبشی 8*80*80 لاهورکارخانه80*80کیلوگرم57تماس بگیرید1401/11/12 | 13:40
نبشی 8*80*80 نابکارخانه80*80کیلوگرم102۲۰۴,۶۷۰ تومان1401/11/12 | 13:40

آیا می دانید جنس نبشی از فلز می باشد و در سازه های فلزی کاربرد بسیار زیادی دارد؟ نبشی و ناودانی از قطعات مهم فلزی می باشند که به صورت منفرد و ترکیبی مورد استفاده قرار می‌ گیرند.

نبشی و ناودانی برای متصل کردن پل ها به ستون ها استفاده می شود. نبشی و ناودانی همچنین برای ساخت خرپا ها نیز مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

ناودانی انواع مختلفی دارد مانند: ناودانی نورد شده و ناودانی پرسی، ناودانی ساده و ناودانی مشبک و همچنین  ناودانی سبک و ناودانی سنگین که  برای کاربرد های متفاوت خریداری می شوند. ناودانی نورد شده به نام ناودانی فابریک نیز شناخته شده می باشد. ناودانی نورد شده با گذر غلتک ها تولید می شود و دارای سایز های متعددی است و استقامت بالایی دارد.

نبشی و ناودانی

ناودانی پرسی نیز با پرس کردن ورق ها تولید می‌ شود و از لحاظ سایز انواع مختلفی دارد و در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد. خرید انواع نبشی و ناودانی از طرف صنایع مختلف انجام می‌ گیرد و حجم خرید آن نیز در کشور بسیار بالا می باشد.

کاربرد انواع ناودانی در ساخت و ساز

امروزه مصرف نبشی و ناودانی در کشور ما افزایش چشمگیری داشته است و از  نبشی و ناودانی برای ساخت انواع اسکلت های فلزی استفاده می شود؛ به همین دلیل توزیع نبشی و ناودانی در حجم های بالا انجام می گیرد تا متقاضیان داخلی  بتوانند از این قطعات فلزی در حجم های متفاوت استفاده کنند.

کاربرد انواع ناودانی در ساخت و ساز

انواع ناودانی مانند ناودانی سبک و سنگین و مشبک و همچنین ساده عرضه و توزیع می شوند. ناودانی ساده در صنایع ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد و دارای اندازه های متغیر می باشد؛ این ناودانی ها دارای ارتفاع گوناگون هستند و با توجه به نیاز مشتری در اندازه گوناگون تولید می شوند.

ناودانی ساده در چارچوب ها و اتاق کامیون و غیره استفاده می شود. ناودانی مشبک نیز با استفاده از ورق گالوانیزه تولید می شود و بر روی سطوح آن سوراخ های وجود دارد که برای بستن پیچ و مهره استفاده می شود؛ و البته همچنین ناودانی مشبک در ساخت قفسه های فلزی کاربرد دارد و سطح مقاومت بالایی دارد.

بهترین نوع نبشی و ناودانی کدام است؟

نبشی و ناودانی از قطعات فولادی مهم در صنایع به شمار می رود. نبشی و ناودانی از محصولات پر مصرف در صنایع ساختمانی است که دارای مزایای بسیار گسترده می باشد.  ناودانی ها با توجه به ساختار به دو نوع  ناودانی آلومینیومی و ناودانی گالوانیزه تقسیم بندی می شوند.

بهترین نوع ناودانی، ناودانی آلومینیومی است. چرا که ناودانی آلومینیومی از ناودانی های پر کاربرد می باشد و دارای استاندارد های جهانی است؛ و همچنین ناودانی آلومینیومی به دلیل داشتن مقاومت بالا در پروژه هایی که نیاز به استقامت بالا دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

بهترین نوع نبشی و ناودانی کدام است؟

ناودانی آلومینیومی دارای دوام بسیار عالی بوده و کیفیت عالی دارد. و همچنین این ناودانی به دلیل داشتن قابلیت‌ جوش پذیری و انعطاف پذیری، سوراخ پذیری و مقاومت بالا در خوردگی جزو بهترین ناودانی ها است. البته نمی توان گفت که ناودانی گالوانیزه هم ناودانی خوبی نیست زیرا باید حتما باتوجه به نوع استفاده در هنگام خرید تهییه شوند.

همچنین  نبشی به دو دسته فابریک و پرسی تقسیم بندی می شود. بهترین نوع نبشی نیز نبشی فابریک است؛ چرا که در کارخانه ها با دستگاه ها و قالب های مخصوص  تولید می شود. نبشی فابریک دارای استقامت بالا بوده و دارای ضخامت های مختلف است‌.

روش تولید انواع نبشی و ناودانی

در مورد تولید نبشی و ناودانی باید بگوییم که تولید نبشی و ناودانی با استفاده از استاندارد های به روز انجام می شود. نبشی در دو نوع فابریک و پرسی  تولید می شود. در تولید نبشی فابریک در ابتدا نبشی در طی یک فرایند مهم به شکل حروف ال انگلیسی تبدیل می شود.

در ابتدای کار شمش های فولاد در کوره های مخصوص برای ذوب شدن قرار داده می شوند و سپس مراحل مختلفی را طی می کنند تا به شکل نبشی برسند. یعنی خط تولید این نبشی ها از شمس فولاد شروع می شود و در نهایت به نبشی فابریک می رسد. در تولید نبشی پرسی کمی متفاوت عمل می کنیم و از ورق های فولادی استفاده می کنیم و سپس اقدام به برش زدن این ورق ها در اندازه های متعدد می کنیم و در نهایت با  دستگاه رول فرمینگ ورق ها پرس کرده و به شکل نبشی در می آیند‌.

ناودانی ها به دو نوع ناودانی سرد و ناودانی گرم تقسیم بندی می شوند. برای تولید ناودانی گرم از شمس فولاد  کمک گرفته و آن را در کوره می گذاریم . در نهایت در حرارت 1100 درجه سانتیگراد می ماند تا از ضخامتش کم شود و در آخر به شکل ناودانی در می آید.  تولید ناودانی سرد بعد از نورد گرم انجام می گیرد. وقتی ناودانی گرم شد به مرحله نورد سرد وارد می شود و وقتی دمای آن به آرامی پایین آمد به ناودانی تبدیل می شود.

مزایای استفاده از نبشی و ناودانی

نبشی و ناودانی برای صنعت ها مزایای زیادی دارند. ناودانی دارای مزایای متعددی مانند دوام و مقاومت در برابر انواع تنش های ساختمان و چالش هایی که ممکن است ساختمان با آن مواجه شود، می باشد. از دیگر مزایای نبشی و ناودانی می‌ توان به نصب فوق العاده آسان آن ها در بین موارد مشابه اشاره کرد.

همچنین نبشی و ناودانی مزایای بی‌ نظیر دیگری مانند مقاومت عالی در دهانه را دارد. نبشی و ناودانی فضای کمی اشغال می کنند و  وزن بسیار کمی دارند. وزن سبک نبشی و ناودانی باعث می شود تا افراد بتوانند به راحتی از آن ها استفاده کنند.

سخن پایانی 

نبشی و ناودانی از جمله محصولات فلزی می باشند که در صنایع گوناگون مانند ساختمان سازی و تولیدات دیگر استفاده می شود . همچنین کاربرد نبشی و ناودانی برای متصل کردن دو قسمت فلزی به یکدیگر است. نبشی و ناودانی دارای مزایای بسیار گسترده ای مانند استقامت بالا هستند. نبشی و ناودانی با روش های مختلف تولید می شود.

همچنین نبشی ها و ناودانی ها دارای استاندارد های بین المللی زیادی می باشند و با استفاده از دو روش پرسی و فابریک تولید می شوند. همچنین نبشی ها و ناودانی ها با ضخامت های گوناگون و وزن های مختلف تولید شده و به صورت نبشی سبک و سنگین، ساده و مشبک و ناودانی آلومینیومی، گالوانیزه و غیره  وجود دارند. انواع  نبشی و ناودانی توسط شرکت آهن هایپر در بهترین کیفیت توزیع می شوند و البته شما می توانید حتی با مراجعه غیر حضوری و فقط با یک تماس به خریدی با کیفیت بپردازید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

دانلود مقاله “نبشی و ناودانی

مقالات مرتبط:

راهنمای خرید نبشی

کاربرد نبشی و ناودانی

کاربرد پروفیل نبشی

ناودانی سنگین + شرح کامل از جزئیات تا فرآیند تولید

انواع استانداردهای ناودانی و کاربردهای آن در صنایع مختلف

ناودانی سبک چیست و کاربرد آن در صنعت ساختمان سازی

تفاوت نبشی و ناودانی چیست؟

تفاوت ناودانی سبک و سنگین چیست؟

نبشی کشی ساختمان و نحوه اجرای آن

تفاوت نبشی پرسی و فابریک چیست؟

تفاوت سپری و نبشی چیست؟

ناودانی سنگین چیست و چه کاربردهایی دارد؟

کاربرد (ناودانی) UNP

ناودانی چیست و انواع آن

راهنمای خرید ناودانی

کاربرد نبشی و ناودانی

کاربرد پروفیل ناودانی

سپری آهنی و کاربردهای آن در صنعت ساخت و ساز

کاربرد پروفیل سپری

کاربرد نبشی در اتصال پل به ستون

نبشی استنلس استیل چیست و چه کاربردهایی دارد؟

ویژگی مهم انواع نبشی

کاربرد نبشی + شرکت های تولید کننده نبشی

فرایند تولید نبشی

تفاوت ناودانی upa و unp

فرایند تولید ناودانی

کارخانه‌های تولیدکننده ناودانی

علت استفاده هوابرش در برشکاری نبشی و ناودانی

کارخانه فولاد نصر آذربایجان

انتخاب بهترین کارخانه‌های تولیدکننده نبشی برای خرید نبشی

کارخانه‌ های تولیدکننده نبشی

نبشی کرنربید چیست و نصب آن چگونه است ؟

کارخانه فولاد توس حجت

صنایع تولیدی نورد گرم فلز

کارخانه فولاد پرند

نبشی آلومینیومی چیست؟ + بررسی انواع و کاربردهای آن

کارخانه آدنیس صنعت شمال

کارخانه فولاد سراب

فولاد مهرسهند

کارخانه فولاد پارمیدا

شرکت ذوب آهن آسیا 

شرکت کارخانه جات نورد و لوله صفا طوس

کارخانه فولاد نورد سجاد

کارخانه فولاد سراب

کارخانه فولاد ماهکار اشتهارد

کارخانه فولاد ظهوریان مشهد

کارخانه ذوب آهن آسیا 

کارخانه فولاد نصر آذربایجان

کارخانه فولاد ماهکار اشتهارد

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 210 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36