نبشی و ناودانی

نبشی و ناودانی

نبشی و ناودانی

تمامی نبشی و ناودانی

امروز: پنج‌شنبه 2024/06/20

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
303003010سپری 3*3*3 سپهر ایرانیانکارخانه3*3*3کیلوگرم112024/3/4 | 23:34
304003010سپری 4*4*4 سپهر ایرانیانکارخانه4*4*4کیلوگرم1527,000 تومان2024/3/18 | 20:02
305003010سپری 5*5*5 سپهر ایرانیانکارخانه5*5*5کیلوگرم2027,000 تومان2024/3/18 | 20:02
306003010سپری 6*6*6 سپهر ایرانیانکارخانه6*6*6کیلوگرم2627,400 تومان2024/3/18 | 20:02
303001010سپری 6000*30 نورد گرم سجادکارخانه30*6000کیلوگرم112023/9/13 | 16:57
304002010سپری 6000*40 شکفتهکارخانه40*6000کیلوگرم1526,900 تومان2024/3/18 | 20:01
304001010سپری 6000*40 نورد گرم سجادکارخانه40*6000کیلوگرم1526,600 تومان2024/3/18 | 20:02
305002010سپری 6000*50 شکفتهکارخانه50*6000کیلوگرم2126,900 تومان2024/3/18 | 20:01
305001010سپری 6000*50 نورد گرم سجادکارخانه50*6000کیلوگرم2126,600 تومان2024/3/18 | 20:02
306001010سپری 6000*60 نورد گرم سجادکارخانه60*6000کیلوگرم312023/9/13 | 16:57
291011010ناودانی ۱0 ابهر ۱۲ متریکارخانه10کیلوگرم-2023/9/13 | 16:57
291009010ناودانی 10 سپهر ایرانیان 6 متریکارخانه10کیلوگرم-29,800 تومان2024/3/18 | 20:02
291008010ناودانی 10 شکفته مشهد 6 متریکارخانه10کیلوگرم26,500 تومان2024/3/18 | 20:02
291004010ناودانی 10 فولاد تهران 6 متریکارخانه10کیلوگرم-24,400 تومان2024/3/18 | 20:02
291003010ناودانی 10 فولاد فراد 6 متریکارخانه10کیلوگرم-23,580 تومان2024/3/18 | 20:02
291007010ناودانی 10 فولاد نصر 6 متریکارخانه10کیلوگرم-2023/9/13 | 16:57
291005020ناودانی 10 مگااستیل 12 متریکارخانه10کیلوگرم-2023/9/13 | 16:57
291005010ناودانی 10 مگااستیل 6 متریکارخانه10کیلوگرم-2023/9/13 | 16:57
291006020ناودانی 10 ناب 12 متریکارخانه10کیلوگرم1032023/9/13 | 16:57
291006010ناودانی 10 ناب 6 متریکارخانه10کیلوگرم51.529,200 تومان2024/3/18 | 20:01
291211010ناودانی ۱2 ابهر ۱۲ متریکارخانه12کیلوگرم1602023/9/13 | 16:57
291209010ناودانی 12 سپهر ایرانیان 6 متریکارخانه12کیلوگرم-29,400 تومان2024/3/18 | 20:02
291208020ناودانی 12 شکفته مشهد 12 متریکارخانه12کیلوگرم2024/3/11 | 05:30
291208010ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متریکارخانه12کیلوگرم2023/9/13 | 16:57
291205010ناودانی 12 مگااستیل 12 متریکارخانه12کیلوگرم-2023/11/30 | 19:08
291205020ناودانی 12 مگااستیل 6 متریکارخانه12کیلوگرم-2023/9/13 | 16:57
291206010ناودانی 12 ناب 12 متریکارخانه12کیلوگرم1252023/9/13 | 16:57
291206020ناودانی 12 ناب 6 متریکارخانه12کیلوگرم62.526,600 تومان2024/3/18 | 20:01
291411010ناودانی ۱4 ابهر ۱۲ متریکارخانه14کیلوگرم1952023/9/13 | 16:57
291409010ناودانی 14 سپهر ایرانیان 6 متریکارخانه14کیلوگرم-2023/9/13 | 16:57
291408010ناودانی 14 شکفته مشهد 6 متریکارخانه14کیلوگرم2023/9/13 | 16:57
291402010ناودانی 14 فولاد البرز ایرانیان 12 متریکارخانه14کیلوگرم-2023/9/13 | 16:57
291405010ناودانی 14 مگااستیل 12 متریکارخانه14کیلوگرم-2023/9/13 | 16:57
291405020ناودانی 14 مگااستیل 6 متریکارخانه14کیلوگرم-2023/9/13 | 16:57
291406010ناودانی 14 ناب 12 متریکارخانه14کیلوگرم1482023/9/13 | 16:57
291406020ناودانی 14 ناب 6 متریکارخانه14کیلوگرم21,560 تومان2024/3/18 | 20:01
291611010ناودانی ۱۶ ابهر ۱۲ متریکارخانه16کیلوگرم2252023/9/13 | 16:57
291608010ناودانی 16 شکفته مشهد 12 متریکارخانه16کیلوگرم2023/9/13 | 16:57
291608020ناودانی 16 شکفته مشهد 6 متریکارخانه16کیلوگرم2023/9/13 | 16:57
291606010ناودانی 16 ناب 12 متریکارخانه16کیلوگرم2023/9/13 | 16:57
291606020ناودانی 16 ناب 6 متریکارخانه16کیلوگرم2024/3/4 | 23:34
291811010ناودانی 18 ابهر ۱۲ متریکارخانه18کیلوگرم2652023/9/13 | 16:57
291802010ناودانی 18 فولاد البرز ایرانیان 12 متریکارخانه18کیلوگرم-2023/9/13 | 16:57
291806010ناودانی 18 ناب 12 متریکارخانه18کیلوگرم2052023/9/13 | 16:57
291806020ناودانی 18 ناب 6 متریکارخانه18کیلوگرم1032023/9/13 | 16:57
292011010ناودانی 20 ابهر ۱۲ متریکارخانه20کیلوگرم3052023/9/13 | 16:57
292002010ناودانی 20 فولاد البرز ایرانیان 12 متریکارخانه20کیلوگرم-2023/9/13 | 16:57
293009010ناودانی 3 سپهر ایرانیان 6 متریکارخانه3کیلوگرم-2023/9/13 | 16:57
295010010ناودانی 5 اسپیرال 6 متریکارخانه5کیلوگرم242023/9/13 | 16:57
295001010ناودانی 5 صنایع فولاد کوهپایه 6 متریکارخانه5کیلوگرم-27,160 تومان2024/3/18 | 20:02
296010010ناودانی 6 اسپیرال 6 متریکارخانه6کیلوگرم2023/9/13 | 16:57
296009010ناودانی 6 سپهر ایرانیان 6 متریکارخانه6کیلوگرم-2024/3/4 | 23:34
296008010ناودانی 6 شکفته مشهد 6 متریکارخانه6کیلوگرم-30,000 تومان2024/3/18 | 20:02
296001010ناودانی 6 صنایع فولاد کوهپایه 6 متریکارخانه6کیلوگرم-2024/3/4 | 22:49
296004010ناودانی 6 فولاد تهران 6 متریکارخانه6کیلوگرم-24,770 تومان2024/3/18 | 20:02
296005010ناودانی 6 مگااستیل 6 متریکارخانه6کیلوگرم-2023/9/13 | 16:57
298011010ناودانی 8 ابهر ۱۲ متریکارخانه8کیلوگرم-2023/9/13 | 16:57
298009010ناودانی 8 سپهر ایرانیان 6 متریکارخانه8کیلوگرم-29,800 تومان2024/3/18 | 20:02
298008010ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متریکارخانه8کیلوگرم26,500 تومان2024/3/18 | 20:02
298004010ناودانی 8 فولاد تهران 6 متریکارخانه8کیلوگرم-23,120 تومان2024/3/18 | 20:02
298003010ناودانی 8 فولاد فراد 6 متریکارخانه8کیلوگرم23,580 تومان2024/3/18 | 20:02
298007010ناودانی 8 فولاد نصر 6 متریکارخانه8کیلوگرم-2023/9/13 | 16:57
298006010ناودانی 8 ناب 12 متریکارخانه8کیلوگرم84.52023/9/13 | 16:57
298006020ناودانی 8 ناب 6 متریکارخانه8کیلوگرم42.52024/3/4 | 23:34
281005010نبشی 10*100*100 ابهرکارخانه100*100کیلوگرم-2023/9/13 | 16:53
281010010نبشی 10*100*100 سپاهانکارخانه100*100کیلوگرم-2024/3/18 | 15:01
281004010نبشی 10*100*100 سپهر ایرانیانکارخانه100*100کیلوگرم902024/3/18 | 15:01
281009010نبشی 10*100*100 شکفته مشهدکارخانه100*100کیلوگرم8726,000 تومان2024/3/18 | 15:01
281007010نبشی 10*100*100 ظهوریانکارخانه100*100کیلوگرم852024/3/4 | 22:36
281001010نبشی 10*100*100 لاهورکارخانه100*100کیلوگرم892023/9/13 | 16:51
281003010نبشی 10*100*100 نابکارخانه100*100کیلوگرم1802023/9/13 | 16:53
281008010نبشی 10*110*110 صنعتی اصفهانکارخانه110*110کیلوگرم-29,800 تومان2024/3/18 | 15:01
281008020نبشی 10*120*120 صنعتی اصفهانکارخانه120*120کیلوگرم-2023/9/13 | 16:53
281212030نبشی 12*120*120 آریان فولادکارخانه120*120کیلوگرم-25,140 تومان2024/3/4 | 22:49
281205010نبشی 12*120*120 ابهرکارخانه120*120کیلوگرم-2023/9/13 | 16:53
281210010نبشی 12*120*120 سپاهانکارخانه120*120کیلوگرم-2023/9/13 | 16:53
281204010نبشی 12*120*120 سپهر ایرانیانکارخانه120*120کیلوگرم12027,500 تومان2024/3/18 | 15:03
281208010نبشی 12*120*120 صنعتی اصفهانکارخانه120*120کیلوگرم-29,800 تومان2024/3/18 | 15:03
281212010نبشی 12*130*130 آریان فولادکارخانه130*130کیلوگرم-2023/9/13 | 16:53
281212020نبشی 12*140*140 آریان فولادکارخانه140*140کیلوگرم-2023/9/13 | 16:53
281312010نبشی 13*130*130 آریان فولادکارخانه130*130کیلوگرم-2023/9/13 | 16:53
281412010نبشی 14*140*140 آریان فولادکارخانه140*140کیلوگرم-2023/9/13 | 16:53
281412020نبشی 14*160*160 آریان فولادکارخانه160*160کیلوگرم-2023/9/13 | 16:53
281512010نبشی 15*150*150 آریان فولادکارخانه150*150کیلوگرم-2023/9/13 | 16:53
281510010نبشی 15*150*150 سپاهانکارخانه150*150کیلوگرم-2023/9/13 | 16:53
281612010نبشی 16*160*160 آریان فولادکارخانه160*160کیلوگرم-2023/9/13 | 16:53
282504010نبشی 2.5*30*30 سپهر ایرانیانکارخانه30*30کیلوگرم726,140 تومان2024/3/18 | 15:03
282509010نبشی 2.5*30*30 شکفته مشهدکارخانه30*30کیلوگرم82023/9/13 | 16:53
282507010نبشی 2.5*30*30 ظهوریانکارخانه30*30کیلوگرم7.525,850 تومان2024/3/18 | 15:01
282512010نبشی 2.5*40*40 آریان فولادکارخانه40*40کیلوگرم92023/9/13 | 16:53
282503010نبشی 2.5*40*40 نابکارخانه40*40کیلوگرم-2024/5/22 | 23:55
282511020نبشی 2.5*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم1225,800 تومان2024/3/18 | 19:15
282006010نبشی 2*25*25 اسپیرالکارخانه25*25کیلوگرم5.528,300 تومان2024/3/18 | 15:01
282006020نبشی 2*30*30 اسپیرالکارخانه30*30کیلوگرم6.52024/3/4 | 22:27
282004010نبشی 2*30*30 سپهر ایرانیانکارخانه30*30کیلوگرم-2024/3/4 | 22:24
282006030نبشی 2*40*40 اسپیرالکارخانه40*40کیلوگرم9.528,200 تومان2024/3/18 | 15:01
283511010نبشی 3.5*40*40 جاوید بنابکارخانه40*40کیلوگرم-24,500 تومان2024/3/18 | 15:03
283511020نبشی 3.5*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم1624,500 تومان2024/3/18 | 15:03
283501010نبشی 3.5*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم202023/9/13 | 16:51
283501020نبشی 3.5*70*70 لاهورکارخانه70*70کیلوگرم292023/9/13 | 16:51
283801010نبشی 3.8*70*70 لاهورکارخانه70*70کیلوگرم232023/9/13 | 16:51
283006030نبشی 3*25*25 اسپیرالکارخانه25*25کیلوگرم72023/9/13 | 16:53
283003010نبشی 3*25*25 نابکارخانه25*25کیلوگرم-2023/9/13 | 16:51
283006010نبشی 3*30*30 اسپیرالکارخانه30*30کیلوگرم8.52024/3/4 | 22:27
283004010نبشی 3*30*30 سپهر ایرانیانکارخانه30*30کیلوگرم-2023/9/13 | 16:53
283007010نبشی 3*30*30 ظهوریانکارخانه30*30کیلوگرم825,850 تومان2024/3/18 | 15:01
283003020نبشی 3*30*30 نابکارخانه30*30کیلوگرم-25,690 تومان2024/3/18 | 15:03
283003030نبشی 3*38*38 نابکارخانه38*38کیلوگرم-2023/9/13 | 16:51
283012010نبشی 3*40*40 آریان فولادکارخانه40*40کیلوگرم1126,100 تومان2024/3/18 | 15:09
283006020نبشی 3*40*40 اسپیرالکارخانه40*40کیلوگرم1228,000 تومان2024/3/18 | 15:03
283011010نبشی 3*40*40 جاوید بنابکارخانه40*40کیلوگرم-24,500 تومان2024/3/18 | 15:03
283004020نبشی 3*40*40 سپهر ایرانیانکارخانه40*40کیلوگرم-25,870 تومان2024/3/18 | 15:03
283009010نبشی 3*40*40 شکفته مشهدکارخانه40*40کیلوگرم10.52024/3/10 | 10:32
283007020نبشی 3*40*40 ظهوریانکارخانه40*40کیلوگرم1025,850 تومان2024/3/18 | 15:01
283003040نبشی 3*40*40 نابکارخانه40*40کیلوگرم-2024/3/4 | 22:59
283003050نبشی 3*45*45 نابکارخانه45*45کیلوگرم-2024/3/4 | 21:38
283011020نبشی 3*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم1424,500 تومان2024/3/18 | 15:03
283004030نبشی 3*50*50 سپهر ایرانیانکارخانه50*50کیلوگرم1526,780 تومان2024/3/18 | 15:03
283007030نبشی 3*50*50 ظهوریانکارخانه50*50کیلوگرم1525,850 تومان2024/3/18 | 15:01
283003060نبشی 3*50*50 نابکارخانه50*50کیلوگرم232023/9/13 | 16:51
283011030نبشی 3*60*60 جاوید بنابکارخانه60*60کیلوگرم1725,100 تومان2024/3/18 | 15:03
283003070نبشی 3*60*60 نابکارخانه60*60کیلوگرم-2024/3/4 | 21:38
284511010نبشی 4.5*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم2024,100 تومان2024/3/18 | 15:03
284801010نبشی 4.8*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم-2023/9/13 | 16:51
284006020نبشی 4*25*25 اسپیرالکارخانه25*25کیلوگرم9.52023/9/13 | 16:53
284003010نبشی 4*25*25 نابکارخانه25*25کیلوگرم-2023/9/13 | 16:51
284003020نبشی 4*30*30 نابکارخانه30*30کیلوگرم-2023/9/13 | 16:51
284003030نبشی 4*35*35 نابکارخانه35*35کیلوگرم-2023/9/13 | 16:51
284003040نبشی 4*38*38 نابکارخانه38*38کیلوگرم-2023/9/13 | 16:51
284012010نبشی 4*40*40 آریان فولادکارخانه40*40کیلوگرم1525,400 تومان2024/3/18 | 15:09
284005010نبشی 4*40*40 ابهرکارخانه40*40کیلوگرم-24,770 تومان2024/3/18 | 15:01
284006010نبشی 4*40*40 اسپیرالکارخانه40*40کیلوگرم152024/3/4 | 22:27
284004010نبشی 4*40*40 سپهر ایرانیانکارخانه40*40کیلوگرم1425,600 تومان2024/3/18 | 15:03
284009020نبشی 4*40*40 شکفته مشهدکارخانه40*40کیلوگرم1426,100 تومان2024/3/18 | 15:01
284003050نبشی 4*40*40 نابکارخانه40*40کیلوگرم-26,000 تومان2024/3/18 | 15:01
284003060نبشی 4*45*45 نابکارخانه45*45کیلوگرم-2023/9/13 | 16:51
284012020نبشی 4*50*50 آریان فولادکارخانه50*50کیلوگرم1825,400 تومان2024/3/18 | 15:09
284011010نبشی 4*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم1824,300 تومان2024/3/18 | 15:03
284004020نبشی 4*50*50 سپهر ایرانیانکارخانه50*50کیلوگرم1826,200 تومان2024/3/18 | 15:03
284009010نبشی 4*50*50 شکفته مشهدکارخانه50*50کیلوگرم182023/9/13 | 16:53
284007010نبشی 4*50*50 ظهوریانکارخانه50*50کیلوگرم182024/3/4 | 22:36
284001010نبشی 4*50*50 لاهورکارخانه50*50کیلوگرم1826,400 تومان2024/3/18 | 15:03
284002010نبشی 4*50*50 ماهانکارخانه50*50کیلوگرم18.525,230 تومان2024/3/18 | 15:01
284003070نبشی 4*50*50 نابکارخانه50*50کیلوگرم9.125,900 تومان2024/3/18 | 15:01
284011020نبشی 4*60*60 جاوید بنابکارخانه60*60کیلوگرم2224,200 تومان2024/3/18 | 15:03
284001020نبشی 4*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم-2023/9/13 | 16:51
284003080نبشی 4*60*60 نابکارخانه60*60کیلوگرم-26,500 تومان2024/3/18 | 15:01
284003090نبشی 4*63*63 نابکارخانه63*63کیلوگرم-2023/9/13 | 16:51
284003100نبشی 4*70*70 نابکارخانه70*70کیلوگرم-2023/9/13 | 16:51
282511010نبشی 40*40*2.5 جاوید بنابکارخانه40*40کیلوگرم-25,800 تومان2024/3/18 | 15:03
284011030نبشی 40*40*4 جاوید بنابکارخانه40*40کیلوگرم13.524,400 تومان2024/3/18 | 15:03
285801010نبشی 5.8*50*50 لاهورکارخانه50*50کیلوگرم-2023/9/13 | 16:51
285001010نبشی 5*40*40 لاهورکارخانه40*40کیلوگرم-2023/9/13 | 16:51
285003010نبشی 5*45*45 نابکارخانه45*45کیلوگرم-2024/3/4 | 21:38
285007010نبشی 5*50* 50 ظهوریانکارخانه50*50کیلوگرم1925,850 تومان2024/3/18 | 15:01
285012010نبشی 5*50*50 آریان فولادکارخانه50*50کیلوگرم2325,400 تومان2024/3/18 | 15:09
285011010نبشی 5*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم2324,100 تومان2024/3/18 | 15:03
285004010نبشی 5*50*50 سپهر ایرانیانکارخانه50*50کیلوگرم2226,200 تومان2024/3/18 | 15:03
285009020نبشی 5*50*50 شکفته مشهدکارخانه50*50کیلوگرم2326,000 تومان2024/3/18 | 15:01
285003020نبشی 5*50*50 نابکارخانه50*50کیلوگرم22.52024/3/4 | 21:38
285012020نبشی 5*60*60 آریان فولادکارخانه60*60کیلوگرم272024/3/18 | 15:09
285011020نبشی 5*60*60 جاوید بنابکارخانه60*60کیلوگرم2724,000 تومان2024/3/18 | 15:03
285004020نبشی 5*60*60 سپهر ایرانیانکارخانه60*60کیلوگرم2726,200 تومان2024/3/18 | 15:03
285009010نبشی 5*60*60 شکفته مشهدکارخانه60*60کیلوگرم222023/9/13 | 16:53
285007020نبشی 5*60*60 ظهوریانکارخانه60*60کیلوگرم2825,850 تومان2024/3/18 | 15:01
285001020نبشی 5*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم272023/10/30 | 15:10
285003030نبشی 5*60*60 نابکارخانه60*60کیلوگرم-2024/3/4 | 21:38
285003040نبشی 5*63*63 نابکارخانه63*63کیلوگرم57.52023/9/13 | 16:51
285012030نبشی 5*70*70 آریان فولادکارخانه70*70کیلوگرم322024/3/4 | 22:49
285003050نبشی 5*70*70 نابکارخانه70*70کیلوگرم-2023/9/13 | 16:51
285003060نبشی 5*75*75 نابکارخانه75*75کیلوگرم692024/3/4 | 21:38
286008010نبشی 6*100*100 صنعتی اصفهانکارخانه100*100کیلوگرم-2023/9/13 | 16:53
286001010نبشی 6*100*100 لاهورکارخانه100*100کیلوگرم542023/9/13 | 16:51
286003010نبشی 6*50*50 نابکارخانه50*50کیلوگرم-2024/3/4 | 21:38
286012010نبشی 6*60*60 آریان فولادکارخانه60*60کیلوگرم3325,400 تومان2024/3/18 | 15:09
286004010نبشی 6*60*60 سپهر ایرانیانکارخانه60*60کیلوگرم3226,200 تومان2024/3/18 | 15:03
286009010نبشی 6*60*60 شکفته مشهدکارخانه60*60کیلوگرم3226,100 تومان2024/3/18 | 15:01
286001020نبشی 6*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم322023/10/30 | 15:10
286003020نبشی 6*60*60 نابکارخانه60*60کیلوگرم-2023/9/13 | 16:51
286003030نبشی 6*63*63 نابکارخانه63*63کیلوگرم682024/3/4 | 21:38
286001030نبشی 6*70*70 لاهورکارخانه70*70کیلوگرم-2023/9/13 | 16:51
286003040نبشی 6*70*70 نابکارخانه70*70کیلوگرم7726,200 تومان2024/3/18 | 15:01
286003050نبشی 6*75*75 نابکارخانه75*75کیلوگرم82.52024/3/4 | 21:38
286008030نبشی 6*80*80 صنعتی اصفهانکارخانه80*80کیلوگرم-2023/9/13 | 16:53
286001040نبشی 6*80*80 لاهورکارخانه80*80کیلوگرم432023/9/13 | 16:51
286003060نبشی 6*80*80 نابکارخانه80*80کیلوگرم-2023/9/13 | 16:52
286008020نبشی 6*90*90 صنعتی اصفهانکارخانه90*90کیلوگرم-2024/3/11 | 00:55
287008020نبشی 7*100*100 صنعتی اصفهانکارخانه100*100کیلوگرم-2023/9/13 | 16:53
287003010نبشی 7*100*100 نابکارخانه100*100کیلوگرم1802023/9/13 | 16:52
287012010نبشی 7*70*70 آریان فولادکارخانه70*70کیلوگرم4426,100 تومان2024/3/18 | 15:09
287001010نبشی 7*70*70 لاهورکارخانه70*70کیلوگرم-2023/9/13 | 16:51
287003020نبشی 7*70*70 نابکارخانه70*70کیلوگرم8826,200 تومان2024/3/18 | 15:01
287003030نبشی 7*75*75 نابکارخانه75*75کیلوگرم-2023/9/13 | 16:52
287004010نبشی 7*80*80 سپهر ایرانیانکارخانه80*80کیلوگرم522023/9/13 | 16:53
287009010نبشی 7*80*80 شکفته مشهدکارخانه80*80کیلوگرم5226,100 تومان2024/3/18 | 15:01
287007010نبشی 7*80*80 ظهوریانکارخانه80*80کیلوگرم5725,850 تومان2024/3/18 | 15:01
287001020نبشی 7*80*80 لاهورکارخانه80*80کیلوگرم502023/9/13 | 16:51
287003040نبشی 7*80*80 نابکارخانه80*80کیلوگرم1002023/9/13 | 16:52
287008010نبشی 7*90*90 صنعتی اصفهانکارخانه90*90کیلوگرم-2023/9/13 | 16:53
288008010نبشی 8*100*100 صنعتی اصفهانکارخانه100*100کیلوگرم-29,800 تومان2024/3/18 | 15:03
288001010نبشی 8*100*100 لاهورکارخانه100*100کیلوگرم722023/10/30 | 15:10
288008020نبشی 8*110*110 صنعتی اصفهانکارخانه110*110کیلوگرم-2023/9/13 | 16:53
288008030نبشی 8*120*120 صنعتی اصفهانکارخانه120*120کیلوگرم-2023/9/13 | 16:53
288012010نبشی 8*80*80 آریان فولادکارخانه80*80کیلوگرم582024/3/18 | 15:09
288010010نبشی 8*80*80 سپاهانکارخانه80*80کیلوگرم-2023/9/13 | 16:53
288004010نبشی 8*80*80 سپهر ایرانیانکارخانه80*80کیلوگرم5326,200 تومان2024/3/18 | 15:03
288013010نبشی 8*80*80 سدید قمکارخانه80*80کیلوگرم5624,900 تومان2024/3/18 | 15:01
288008040نبشی 8*80*80 صنعتی اصفهانکارخانه80*80کیلوگرم-2023/9/13 | 16:53
288001020نبشی 8*80*80 لاهورکارخانه80*80کیلوگرم572023/9/13 | 16:51
288003010نبشی 8*80*80 نابکارخانه80*80کیلوگرم10226,650 تومان2024/3/18 | 15:01

با نبشی و ناودانی بیشتر آشنا شوید 

صنعت ساخت‌وساز به‌سرعت درحال‌توسعه و پیشرفت است. به همین دلیل به مصالح جدید و کاربردی نیاز دارد که بتوان با استفاده از آن‌ها بناهای باکیفیت و زیبایی را احداث کرد. نبشی و ناودانی یکی از مقاطع مهم و پرکاربرد هستند که به دلیل ویژگی‌های متعدد، مهندسان و معماران توجه خاصی به آن‌ها دارند.

جالب است بدانید از این فلزات تحت‌فشار در سازه‌های بتنی، چوبی و فلزی استفاده می‌کنند تا نیرو و بار وارده را بین قسمت‌های مختلف پخش کرده تا فشار بیش از حد به قسمتی از اسکلت وارد نشود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این مقاله اطلاعاتی را در مورد ویژگی‌ها، کاربردها و… این دو محصول در اختیار شما قرار دهیم.

نبشی و ناودانی برای متصل کردن پل ها به ستون ها استفاده می شود. نبشی و ناودانی همچنین برای ساخت خرپا ها نیز مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

نبشی و ناودانی

 

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

نبشی چیست؟

یکی از محصولات فلزی پرکاربرد که از اتصال دو ورق یا خم‌کردن به‌وسیله دستگاه‌های مخصوص تولید می‌شود. به این نکته توجه داشته باشید که صفحه‌ها به یکدیگر عمود شده و زاویه 90 درجه را تشکیل می‌دهند. در ساخت این مقاطع عموماً از فولاد ضدزنگ، آلومینیوم و… استفاده شده است. در بسیاری از صنایع و سازه‌های مختلف به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار و انعطاف این قطعه، از آن استفاده می‌شود.

ناودانی چیست؟

قطعه فلزی که از فولاد، گالوانیزه و استیل ساخته شده که در صنعت ساخت‌وساز بسیار پرکاربرد است. این مقاطع به شکل یو انگلیسی هستند و از دو بال و یک جان تشکیل می‌شوند. از مهم‌ترین ویژگی‌های آن‌ها می‌توان به استحکام و شکل‌پذیری بالا اشاره کرد. ناودانی‌ها استاندارد ارتفاعی بین 30 تا 40 میلی‌متر دارند و در سایزهای 8،10،12،14،16 و 20 ساخته می‌شوند.

کاربرد انواع ناودانی و نبشی در ساخت و ساز

نبشی‌ها و ناودانی‌ها به‌عنوان فلزات پرکاربرد برای افزایش مقاومت و ایمنی در بخش‌های مختلف یک پروژه یا صنعت به کار گرفته می‌شوند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین کاربردهای آن‌ها اشاره می‌کنیم.

 

ساختمان‌های مسکونی و تجاری

از این قطعات برای تثبیت  و تقویت ستون، سیستم قاب‌ها، سیستم‌های نگهدارنده، ساخت چهارچوب در و پنجره و نصب تجهیزات استفاده می‌شود. به طور مثال برای افزایش استحکام و پایداری سازه با استفاده از این محصول، ستون‌ها را به یکدیگر یا سایر بخش‌های ساختمان وصل می‌کنند که موجب می‌شود میزان تحمل اسکلت در برابر بارهای عمودی و افقی وارده به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا کند.

کاربرد انواع ناودانی در ساخت و ساز

پل

پل‌ها یکی از سازه‌های پرکاربرد در شهرسازی هستند که می‌توانند حجم ترافیک را به شکل قابل‌توجهی کاهش داده و دسترسی به نقاط مختلف را آسان کنند. در ساخت آن‌ها از این مقاطع استفاده می‌شود تا اتصال بخش‌های مختلف مثل ستون‌ها و قاب‌ها به یکدیگر تقویت شود. جالب است بدانید که در پروژه‌های فلزی و بتونی بدون هیچ محدودیتی می‌توان از این قطعات استفاده کرد.

صنایع تولیدی و انتقالی

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در صنایع مختلف، تثبیت‌کردن ماشین‌آلات، پایه‌های سنگین، سیستم‌های لوله‌کشی و… در جای مشخص شده است تا امنیت محیط کارافزایش پیدا کند. به همین دلیل است که بسیاری از افراد اقدام به خرید نبشی یا خرید ناودانی  برای ثابت نگه‌داشتن تجهیزات مختلف می‌کنند.

 

مزایای استفاده از نبشی و ناودانی

استفاده از این قطعات به دلیل نوع طراحی و مواد اولیه تولید شده مزایای متعددی دارد که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره کرده و توضیحات مختصری را در مورد آن‌ها ارائه می‌دهیم.

افزایش استحکام سازه

با استفاده از نبشی‌ها و ناودانی‌ها می‌توان بخش‌های مختلف سازه را به یکدیگر متصل کرد. در نتیجه، استحکام و پایداری در برابر نیروهای خمشی و فشاری به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند؛ زیرا بارهای گفته شده به‌صورت یکنواخت در نواحی مختلف پخش شده و از تمرکز آن بر یک نقطه جلوگیری می‌کند.

افزایش ایمنی

همان‌طور که گفتیم استحکام سازه‌ها با استفاده از این قطعات افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه در برابر نیروهای وارده خارجی مثل زلزله، باد و بارهای سنگین، ایمنی آن‌ها بیشتر شده و احتمال بروز حادثه را کاهش می‌دهد.

انعطاف‌پذیری بیشتر

جالب است بدانید که با استفاده از این مقاطع، انعطاف‌پذیری در ساختمان‌ها به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود تا تغییرات حرارتی مثل انبساط و انقباض موجب ازبین‌رفتن یکپارچگی اسکلت نشود.

مزایای استفاده از نبشی و ناودانی

سبک‌تر شدن سازه

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های طراحان و مهندسان، افزایش بیش از حد وزن سازه به دلیل به‌کارگیری مصالح مختلف است که ایمنی و استحکام را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. با خرید نبشی یا خرید ناودانی، میزان فلزات مصرف شده در احداث بنا کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه، هزینه ساخت و وزن به شکل چشمگیری کمتر می‌شود.

نصب و تعویض آسان

به‌راحتی می‌توان این قطعات را در بخش‌های مختلف یک سازه نصب کرد و در صورت نیاز آن‌ها را جدا و تعویض کرد. چنین مزیتی می‌تواند طول عمر اسکلت را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد و امکان انجام تغییرات لازم در آن را فراهم کند.

عوامل تأثیرگذار بر قیمت نبشی و ناودانی

حال که با مزایا و کاربردهای این مقاطع آشنا شدید، بهتر است کمی در مورد عوامل تأثیرگذار بر قیمت آن صحبت کنیم تا اگر قصد خرید و استفاده در پروژه‌ای خاص را دارید بتوانید در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنید.

تکنولوژی تولید

یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تأثیرگذار در قیمت، تکنولوژی تولید است. بسیاری از کارخانه‌ها برای افزایش راندمان و کیفیت محصولات تولید شده اقدام به تهیه تجهیزات مدرن و پیشرفته می‌کنند. ازآنجایی‌که اغلب دستگاه‌های گفته شده گران‌قیمت هستند روی هزینه تمام شده تأثیر گذاشته و موجب گرانی مقاطع فلزی ساخته شده می‌شوند.

مواد اولیه

از آلیاژها و مواد اولیه مختلفی برای تولید نبشی‌ها و ناودانی‌ها استفاده می‌شود که روی قیمت تمام شده و فروش تأثیر می‌گذارند. به طور مثال نوع آلومینیومی این محصول بسیار پرطرف‌دار است؛ اما هزینه تهیه مواد اولیه برای ساخت آن به‌مراتب بیشتر است.

ابعاد و طول

ازآنجایی‌که در هر پروژه به نوع خاصی از این مقاطع نیاز است، کارخانه‌ها مجبور هستند این محصولات را در ابعاد مختلف تولید کنند. ازآنجایی‌که افزایش اندازه Angle موجب بیشترشدن هزینه حمل و مواد اولیه می‌شود در نتیجه قیمت نبشی و قیمت ناودانی نیز افزایش پیدا می‌کند.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت نبشی و ناودانی

پوشش‌دهی

سطح برخی از محصولات تولید شده به دلیل نوع کاربرد خاصی که دارند با رنگ یا سایر لایه‌های محافظتی پوشانده شده تا مقاومت آن‌ها در برابر عوامل بیرونی مثل ضربه و حرارت را افزایش دهد. همین امر موجب می‌شود تا قیمت نبشی کمی افزایش پیدا کند.

عرضه و تقاضا

عامل تأثیرگذار بعدی بر قیمت ناودانی که قصد بررسی آن را داریم عرضه و تقاضا است. برای شفاف‌تر شدن موضوع از یک مثال استفاده می‌کنیم. فرض کنید حجم تولیدات کل کارخانه‌های موجود در ایران 100 واحد باشد. اگر میزان تقاضا از این عدد کمتر باشد قیمت نبشی کاهش پیدا کرده تا به تعادل برسد؛ اما اگر درخواست‌ها بیشتر از میزان موجود باشد بین متقاضیان رقابت ایجاد شده و در نتیجه قیمت‌ها افزایشی می‌شود.

روش تولید این مقاطع فلزی

تولید این مقاطع با استفاده از استانداردهای به‌روز دنیا انجام می‌شود. نبشی در دو نوع فابریک و پرسی  تولید شده و ناودانی‌ها در دو نوع سردوگرم که در ادامه در مورد فرایندهای انجام شده برای ساخت آن‌ها توضیحات بیشتری ارائه می‌کنیم.

نبشی

خط تولید نوع فابریک از شمش فولاد شروع می‌شود و در نهایت به نبشی می‌رسد. برای تولید این محصول در ابتدای کار، شمش‌های فولاد در کوره‌های مخصوص با دمای بالا قرار داده می‌شود تا نرم شده و طی فرایندهای مختلف، مقطع موردنظر به شکل ال تولید شود.

ساخت نوع پرسی کمی متفاوت است. برای تولید این محصول ورق‌های فولادی در اندازه‌های موردنظر برش زده شده و در نهایت با استفاده از دستگاه رول فرمینگ تغییرات لازم روی آن‌ها اعمال می‌شود تا مقطع موردنظر تولید شود.

ناودانی

برای تولید ناودانی گرم، شمش فولاد  به کوره‌های مخصوصی که می‌توان دمای آن تا 1100 سانتی‌گراد افزایش داد منتقل شده تا ضخامتش کم شود. سپس با استفاده از دستگاه نورد گرم، محصول نهایی تولید شده و برای عرضه در بازار به انبارها منتقل می‌شود.

 تولید ناودانی سرد بعد از نورد گرم انجام می‌گیرد. پس از اینکه ناودانی گرم شد به مرحله نورد سرد منتقل می‌شود تا دمای آهن کاهش پیدا کرده و محصول موردنظر تولید شود.

روش تولید نبشی و ناودانی

بررسی تفاوت‌های نبشی و ناودانی

این مقاطع فلزی پرکاربرد تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

اولین و مشخص‌ترین تفاوت این دو در شکل ظاهری آن‌ها است. نبشی‌ها به شکل ای یا وی انگلیسی هستند؛ اما ناودانی به شکل سی یا یو بوده که به مخاطب اجازه می‌دهد به‌راحتی این دو مقطع را از یکدیگر تشخیص دهد.

هر دو این تولیدات دارای بال هستند؛ اما در ساخت ناودانی‌ها بخش دیگری به نام جان نیز وجود دارد که وظیفه آن متصل‌کردن دو بال به یکدیگر است. وجود این قسمت باعث شده شکل این مقطع همانند یک کانال شود. به این نکته توجه داشته باشید که ممکن است در نبشی‌ها، بال‌های گفته شده هم اندازه نباشند.

فرق دیگر این دو محصول در تنوع و گستردگی جنس آن‌ها است. کارخانه‌های تولیدکننده از مواد متنوع‌تری مثل پلیمر، پلاستیک، گالوانیزه و… برای تولید نبشی استفاده می‌کنند. این در حالی است که اغلب ناودانی‌های موجود در بازار از جنس آلومینیوم، گالوانیزه و فولاد هستند.

سخن پایانی

نبشی و ناودانی از جمله محصولات فلزی هستند که در صنایع گوناگون مانند ساختمان‌سازی و تولیدات از آن‌ها استفاده می‌شود. این مقاطع، ویژگی‌ها و کاربردهای مختلفی دارند که موجب شده بسیاری از سازندگان و مهندسان از این تولیدات پرکاربرد استفاده کنند. به همین دلیل در این مقاله انواع آن‌ها و روش‌های ساخت و کاربردهای این قطعات را مورد بررسی قرار دادیم تا بهترین نوع را برای پروژه خود انتخاب کنید. شما می‌توانید این محصولات را از شرکت آهن هایپر با بالاترین کیفیت به‌صورت حضوری و غیرحضوری تهیه کنید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

نمایش 1–12 از 210 نتیجه

نمایش 9 24 36