نبشی و ناودانی

نبشی و ناودانی

نبشی و ناودانی

تمامی نبشی و ناودانی

امروز: دوشنبه 1402/03/15

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
303003010سپری 3*3*3 سپهر ایرانیانکارخانه3*3*3کیلوگرم11تماس بگیرید1402/3/13 | 14:44
304003010سپری 4*4*4 سپهر ایرانیانکارخانه4*4*4کیلوگرم15۲۵,۶۹۰ تومان1402/3/13 | 14:44
305003010سپری 5*5*5 سپهر ایرانیانکارخانه5*5*5کیلوگرم20۲۵,۶۹۰ تومان1402/3/13 | 14:44
306003010سپری 6*6*6 سپهر ایرانیانکارخانه6*6*6کیلوگرم26تماس بگیرید1402/3/13 | 14:44
303001010سپری 6000*30 نورد گرم سجادکارخانه30*6000کیلوگرم11تماس بگیرید1402/3/13 | 14:44
304002010سپری 6000*40 شکفتهکارخانه40*6000کیلوگرم15۲۵,۱۳۵ تومان1402/3/13 | 14:44
304001010سپری 6000*40 نورد گرم سجادکارخانه40*6000کیلوگرم15۲۵,۵۰۵ تومان1402/3/13 | 14:44
305002010سپری 6000*50 شکفتهکارخانه50*6000کیلوگرم21۲۵,۱۳۵ تومان1402/3/13 | 14:44
305001010سپری 6000*50 نورد گرم سجادکارخانه50*6000کیلوگرم21۲۵,۵۰۵ تومان1402/3/13 | 14:44
306001010سپری 6000*60 نورد گرم سجادکارخانه60*6000کیلوگرم31تماس بگیرید1402/3/13 | 14:44
291011010ناودانی ۱0 ابهر ۱۲ متریکارخانه10کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291009010ناودانی 10 سپهر ایرانیان 6 متریکارخانه10کیلوگرم-۲۴,۱۷۰ تومان1402/3/13 | 14:43
291008010ناودانی 10 شکفته مشهد 6 متریکارخانه10کیلوگرم-۲۵,۶۸۳ تومان1402/3/13 | 14:43
291004010ناودانی 10 فولاد تهران 6 متریکارخانه10-۲۷,۲۴۸ تومان1402/3/13 | 14:43
291003010ناودانی 10 فولاد فراد 6 متریکارخانه10کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291007010ناودانی 10 فولاد نصر 6 متریکارخانه10کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291005020ناودانی 10 مگااستیل 12 متریکارخانه10کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291005010ناودانی 10 مگااستیل 6 متریکارخانه10کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291006020ناودانی 10 ناب 12 متریکارخانه10کیلوگرم103تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291006010ناودانی 10 ناب 6 متریکارخانه10کیلوگرم51.5۲۵,۷۲۱ تومان1402/3/13 | 14:43
291211010ناودانی ۱2 ابهر ۱۲ متریکارخانه12کیلوگرم160تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291209010ناودانی 12 سپهر ایرانیان 6 متریکارخانه12کیلوگرم-۲۴,۳۷۰ تومان1402/3/13 | 14:43
291208020ناودانی 12 شکفته مشهد 12 متریکارخانه12کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291208010ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متریکارخانه12کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291205010ناودانی 12 مگااستیل 12 متریکارخانه12کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291205020ناودانی 12 مگااستیل 6 متریکارخانه12کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291206010ناودانی 12 ناب 12 متریکارخانه12کیلوگرم125تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291206020ناودانی 12 ناب 6 متریکارخانه12کیلوگرم62.5۲۵,۷۲۱ تومان1402/3/13 | 14:43
291411010ناودانی ۱4 ابهر ۱۲ متریکارخانه14کیلوگرم195تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291409010ناودانی 14 سپهر ایرانیان 6 متریکارخانه14کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291408010ناودانی 14 شکفته مشهد 6 متریکارخانه14کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291402010ناودانی 14 فولاد البرز ایرانیان 12 متریکارخانه14کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291405010ناودانی 14 مگااستیل 12 متریکارخانه14کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291405020ناودانی 14 مگااستیل 6 متریکارخانه14کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291406010ناودانی 14 ناب 12 متریکارخانه14کیلوگرم148تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291406020ناودانی 14 ناب 6 متریکارخانه14کیلوگرم-۲۵,۹۲۳ تومان1402/3/13 | 14:43
291611010ناودانی ۱۶ ابهر ۱۲ متریکارخانه16کیلوگرم225تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291608010ناودانی 16 شکفته مشهد 12 متریکارخانه16کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291608020ناودانی 16 شکفته مشهد 6 متریکارخانه16کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291606010ناودانی 16 ناب 12 متریکارخانه16کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291606020ناودانی 16 ناب 6 متریکارخانه16کیلوگرم-۲۵,۹۰۴ تومان1402/3/13 | 14:43
291811010ناودانی 18 ابهر ۱۲ متریکارخانه18کیلوگرم265تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291802010ناودانی 18 فولاد البرز ایرانیان 12 متریکارخانه18کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291806010ناودانی 18 ناب 12 متریکارخانه18کیلوگرم205تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
291806020ناودانی 18 ناب 6 متریکارخانه18کیلوگرم103تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
292011010ناودانی 20 ابهر ۱۲ متریکارخانه20کیلوگرم305تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
292002010ناودانی 20 فولاد البرز ایرانیان 12 متریکارخانه20کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
293009010ناودانی 3 سپهر ایرانیان 6 متریکارخانه3کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
295010010ناودانی 5 اسپیرال 6 متریکارخانه5کیلوگرم24تماس بگیرید1402/3/13 | 14:44
295001010ناودانی 5 صنایع فولاد کوهپایه 6 متریکارخانه5کیلوگرم-۲۷,۷۹۷ تومان1402/3/13 | 14:43
296010010ناودانی 6 اسپیرال 6 متریکارخانه6کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
296009010ناودانی 6 سپهر ایرانیان 6 متریکارخانه6کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
296008010ناودانی 6 شکفته مشهد 6 متریکارخانه6کیلوگرم-۲۵,۶۸۳ تومان1402/3/13 | 14:43
296001010ناودانی 6 صنایع فولاد کوهپایه 6 متریکارخانه6کیلوگرم-۲۵,۹۶۲ تومان1402/3/13 | 14:43
296004010ناودانی 6 فولاد تهران 6 متریکارخانه6کیلوگرم-۲۷,۲۴۸ تومان1402/3/13 | 14:43
296005010ناودانی 6 مگااستیل 6 متریکارخانه6کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
298011010ناودانی 8 ابهر ۱۲ متریکارخانه8کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
298009010ناودانی 8 سپهر ایرانیان 6 متریکارخانه8کیلوگرم-۲۴,۱۷۰ تومان1402/3/13 | 14:43
298008010ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متریکارخانه8کیلوگرم-۲۵,۶۸۳ تومان1402/3/13 | 14:43
298004010ناودانی 8 فولاد تهران 6 متریکارخانه8کیلوگرم-۲۷,۲۴۸ تومان1402/3/13 | 14:43
298003010ناودانی 8 فولاد فراد 6 متریکارخانه8کیلوگرم-۲۷,۰۶۵ تومان1402/3/13 | 14:43
298007010ناودانی 8 فولاد نصر 6 متریکارخانه8کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
298006010ناودانی 8 ناب 12 متریکارخانه8کیلوگرم84.5تماس بگیرید1402/3/13 | 14:43
298006020ناودانی 8 ناب 6 متریکارخانه8کیلوگرم42.5۲۵,۹۰۴ تومان1402/3/13 | 14:43
281005010نبشی 10*100*100 ابهرکارخانه100*100کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
281010010نبشی 10*100*100 سپاهانکارخانه100*100کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:38
281004010نبشی 10*100*100 سپهر ایرانیانکارخانه100*100کیلوگرم90۲۵,۲۳۰ تومان1402/3/13 | 14:32
281009010نبشی 10*100*100 شکفته مشهدکارخانه100*100کیلوگرم87۲۴,۷۳۳ تومان1402/3/13 | 14:36
281007010نبشی 10*100*100 ظهوریانکارخانه100*100کیلوگرم85۲۵,۰۴۶ تومان1402/3/13 | 14:34
281001010نبشی 10*100*100 لاهورکارخانه100*100کیلوگرم89تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
281003010نبشی 10*100*100 نابکارخانه100*100کیلوگرم180تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
281008010نبشی 10*110*110 صنعتی اصفهانکارخانه110*110کیلوگرم-۳۱,۸۳۵ تومان1402/3/13 | 14:34
281008020نبشی 10*120*120 صنعتی اصفهانکارخانه120*120کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:36
281212030نبشی 12*120*120 آریان فولادکارخانه120*120کیلوگرم128۲۵,۵۴۶ تومان1402/3/13 | 14:38
281205010نبشی 12*120*120 ابهرکارخانه120*120کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
281210010نبشی 12*120*120 سپاهانکارخانه120*120کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:36
281204010نبشی 12*120*120 سپهر ایرانیانکارخانه120*120کیلوگرم120۲۶,۶۰۶ تومان1402/3/13 | 14:32
281208010نبشی 12*120*120 صنعتی اصفهانکارخانه120*120کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
281212010نبشی 12*130*130 آریان فولادکارخانه130*130کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:38
281212020نبشی 12*140*140 آریان فولادکارخانه140*140کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:38
281312010نبشی 13*130*130 آریان فولادکارخانه130*130کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:38
281412010نبشی 14*140*140 آریان فولادکارخانه140*140کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:38
281412020نبشی 14*160*160 آریان فولادکارخانه160*160کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:38
281512010نبشی 15*150*150 آریان فولادکارخانه150*150کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:38
281510010نبشی 15*150*150 سپاهانکارخانه150*150کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:36
281612010نبشی 16*160*160 آریان فولادکارخانه160*160کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:38
282504010نبشی 2.5*30*30 سپهر ایرانیانکارخانه30*30کیلوگرم7تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
282509010نبشی 2.5*30*30 شکفته مشهدکارخانه30*30کیلوگرم8تماس بگیرید1402/3/13 | 14:36
282507010نبشی 2.5*30*30 ظهوریانکارخانه30*30کیلوگرم7.5۲۵,۶۹۰ تومان1402/3/13 | 14:34
282512010نبشی 2.5*40*40 آریان فولادکارخانه40*40کیلوگرم9تماس بگیرید1402/3/13 | 14:38
282503010نبشی 2.5*40*40 نابکارخانه40*40کیلوگرم9.5تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
282511020نبشی 2.5*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم12۲۷,۰۶۵ تومان1402/3/13 | 14:38
282006010نبشی 2*25*25 اسپیرالکارخانه25*25کیلوگرم5.5۲۷,۹۳۵ تومان1402/3/13 | 14:34
282006020نبشی 2*30*30 اسپیرالکارخانه30*30کیلوگرم6.5۲۶,۱۴۵ تومان1402/3/13 | 14:34
282004010نبشی 2*30*30 سپهر ایرانیانکارخانه30*30کیلوگرم6۲۶,۹۷۳ تومان1402/3/13 | 14:34
282006030نبشی 2*40*40 اسپیرالکارخانه40*40کیلوگرم9.5۲۶,۱۱۰ تومان1402/3/13 | 14:34
283511010نبشی 3.5*40*40 جاوید بنابکارخانه40*40کیلوگرم12۲۵,۲۴۰ تومان1402/3/13 | 14:38
283511020نبشی 3.5*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم16۲۵,۴۲۰ تومان1402/3/13 | 14:38
283501010نبشی 3.5*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم20تماس بگیرید1402/3/13 | 14:33
283501020نبشی 3.5*70*70 لاهورکارخانه70*70کیلوگرم29تماس بگیرید1402/3/13 | 14:33
283801010نبشی 3.8*70*70 لاهورکارخانه70*70کیلوگرم23تماس بگیرید1402/3/13 | 14:33
283006030نبشی 3*25*25 اسپیرالکارخانه25*25کیلوگرم7تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
283003010نبشی 3*25*25 نابکارخانه25*25کیلوگرم7تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
283006010نبشی 3*30*30 اسپیرالکارخانه30*30کیلوگرم8.5۲۵,۸۷۰ تومان1402/3/13 | 14:34
283004010نبشی 3*30*30 سپهر ایرانیانکارخانه30*30کیلوگرم8تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
283007010نبشی 3*30*30 ظهوریانکارخانه30*30کیلوگرم8۲۵,۶۹۰ تومان1402/3/13 | 14:34
283003020نبشی 3*30*30 نابکارخانه30*30کیلوگرم8.5تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
283003030نبشی 3*38*38 نابکارخانه38*38کیلوگرم10.5تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
283012010نبشی 3*40*40 آریان فولادکارخانه40*40کیلوگرم11۲۵,۷۸۰ تومان1402/3/13 | 14:38
283006020نبشی 3*40*40 اسپیرالکارخانه40*40کیلوگرم12۲۵,۵۶۰ تومان1402/3/13 | 14:34
283011010نبشی 3*40*40 جاوید بنابکارخانه40*40کیلوگرم11۲۶,۷۸۹ تومان1402/3/13 | 14:38
283004020نبشی 3*40*40 سپهر ایرانیانکارخانه40*40کیلوگرم11۲۵,۸۷۲ تومان1402/3/13 | 14:32
283009010نبشی 3*40*40 شکفته مشهدکارخانه40*40کیلوگرم10.5تماس بگیرید1402/3/13 | 14:36
283007020نبشی 3*40*40 ظهوریانکارخانه40*40کیلوگرم10۲۵,۶۹۰ تومان1402/3/13 | 14:34
283003040نبشی 3*40*40 نابکارخانه40*40کیلوگرم11تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
283003050نبشی 3*45*45 نابکارخانه45*45کیلوگرم12.5تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
283011020نبشی 3*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم14۲۵,۶۹۰ تومان1402/3/13 | 14:38
283004030نبشی 3*50*50 سپهر ایرانیانکارخانه50*50کیلوگرم15۲۶,۵۱۴ تومان1402/3/13 | 14:32
283007030نبشی 3*50*50 ظهوریانکارخانه50*50کیلوگرم15۲۵,۶۹۰ تومان1402/3/13 | 14:34
283003060نبشی 3*50*50 نابکارخانه50*50کیلوگرم14تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
283011030نبشی 3*60*60 جاوید بنابکارخانه60*60کیلوگرم17۲۷,۰۶۵ تومان1402/3/13 | 14:38
283003070نبشی 3*60*60 نابکارخانه60*60کیلوگرم20۲۵,۷۴۵ تومان1402/3/13 | 14:34
284511010نبشی 4.5*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم20۲۵,۲۴۰ تومان1402/3/13 | 14:38
284801010نبشی 4.8*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم26تماس بگیرید1402/3/13 | 14:33
284006020نبشی 4*25*25 اسپیرالکارخانه25*25کیلوگرم9.5تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
284003010نبشی 4*25*25 نابکارخانه25*25کیلوگرم9تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
284003020نبشی 4*30*30 نابکارخانه30*30کیلوگرم8.2تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
284003030نبشی 4*35*35 نابکارخانه35*35کیلوگرم13.8تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
284003040نبشی 4*38*38 نابکارخانه38*38کیلوگرم13.5تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
284012010نبشی 4*40*40 آریان فولادکارخانه40*40کیلوگرم15۲۴,۷۹۱ تومان1402/3/13 | 14:38
284005010نبشی 4*40*40 ابهرکارخانه40*40کیلوگرم-۲۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 14:34
284006010نبشی 4*40*40 اسپیرالکارخانه40*40کیلوگرم15۲۵,۳۴۰ تومان1402/3/13 | 14:34
284004010نبشی 4*40*40 سپهر ایرانیانکارخانه40*40کیلوگرم14۲۵,۵۹۷ تومان1402/3/13 | 14:32
284009020نبشی 4*40*40 شکفته مشهدکارخانه40*40کیلوگرم14۲۴,۷۳۴ تومان1402/3/13 | 14:36
284003050نبشی 4*40*40 نابکارخانه40*40کیلوگرم14.5۲۴,۹۹۶ تومان1402/3/13 | 14:34
284003060نبشی 4*45*45 نابکارخانه45*45کیلوگرم16.5تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
284012020نبشی 4*50*50 آریان فولادکارخانه50*50کیلوگرم18۲۴,۸۱۵ تومان1402/3/13 | 14:38
284011010نبشی 4*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم18۲۵,۴۲۳ تومان1402/3/13 | 14:38
284004020نبشی 4*50*50 سپهر ایرانیانکارخانه50*50کیلوگرم18۲۵,۵۹۵ تومان1402/3/13 | 14:34
284009010نبشی 4*50*50 شکفته مشهدکارخانه50*50کیلوگرم18تماس بگیرید1402/3/13 | 14:36
284007010نبشی 4*50*50 ظهوریانکارخانه50*50کیلوگرم18۲۵,۶۹۰ تومان1402/3/13 | 14:34
284001010نبشی 4*50*50 لاهورکارخانه50*50کیلوگرم18تماس بگیرید1402/3/13 | 14:33
284002010نبشی 4*50*50 ماهانکارخانه50*50کیلوگرم18.5۲۴,۷۷۰ تومان1402/3/13 | 14:34
284003070نبشی 4*50*50 نابکارخانه50*50کیلوگرم18۲۵,۰۸۶ تومان1402/3/13 | 14:34
284011020نبشی 4*60*60 جاوید بنابکارخانه60*60کیلوگرم22۲۵,۵۰۵ تومان1402/3/13 | 14:38
284001020نبشی 4*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم22تماس بگیرید1402/3/13 | 14:33
284003080نبشی 4*60*60 نابکارخانه60*60کیلوگرم22۲۷,۵۸۳ تومان1402/3/13 | 14:34
284003090نبشی 4*63*63 نابکارخانه63*63کیلوگرم23.8تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
284003100نبشی 4*70*70 نابکارخانه70*70کیلوگرم26.5تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
282511010نبشی 40*40*2.5 جاوید بنابکارخانه40*40کیلوگرم9.5۲۶,۷۹۰ تومان1402/3/13 | 14:38
284011030نبشی 40*40*4 جاوید بنابکارخانه40*40کیلوگرم13.5۲۵,۲۳۹ تومان1402/3/13 | 14:38
285801010نبشی 5.8*50*50 لاهورکارخانه50*50کیلوگرم26تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
285001010نبشی 5*40*40 لاهورکارخانه40*40کیلوگرم17تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
285003010نبشی 5*45*45 نابکارخانه45*45کیلوگرم19تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
285007010نبشی 5*50* 50 ظهوریانکارخانه50*50کیلوگرم19۲۵,۶۹۰ تومان1402/3/13 | 14:34
285012010نبشی 5*50*50 آریان فولادکارخانه50*50کیلوگرم23۲۴,۸۱۵ تومان1402/3/13 | 14:38
285011010نبشی 5*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم23۲۵,۲۳۹ تومان1402/3/13 | 14:38
285004010نبشی 5*50*50 سپهر ایرانیانکارخانه50*50کیلوگرم22۲۵,۵۹۷ تومان1402/3/13 | 14:32
285009020نبشی 5*50*50 شکفته مشهدکارخانه50*50کیلوگرم23۲۵,۰۲۷ تومان1402/3/13 | 14:36
285003020نبشی 5*50*50 نابکارخانه50*50کیلوگرم22.5۲۴,۹۹۲ تومان1402/3/13 | 14:34
285012020نبشی 5*60*60 آریان فولادکارخانه60*60کیلوگرم27تماس بگیرید1402/3/13 | 14:38
285011020نبشی 5*60*60 جاوید بنابکارخانه60*60کیلوگرم27۲۵,۲۳۰ تومان1402/3/13 | 14:38
285004020نبشی 5*60*60 سپهر ایرانیانکارخانه60*60کیلوگرم27۲۵,۵۹۷ تومان1402/3/13 | 14:32
285009010نبشی 5*60*60 شکفته مشهدکارخانه60*60کیلوگرم22تماس بگیرید1402/3/13 | 14:36
285007020نبشی 5*60*60 ظهوریانکارخانه60*60کیلوگرم28۲۵,۶۹۰ تومان1402/3/13 | 14:34
285001020نبشی 5*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم27تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
285003030نبشی 5*60*60 نابکارخانه60*60کیلوگرم27.5۲۵,۰۴۶ تومان1402/3/13 | 14:34
285003040نبشی 5*63*63 نابکارخانه63*63کیلوگرم28.8تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
285012030نبشی 5*70*70 آریان فولادکارخانه70*70کیلوگرم32۲۴,۸۰۸ تومان1402/3/13 | 14:38
285003050نبشی 5*70*70 نابکارخانه70*70کیلوگرم32تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
285003060نبشی 5*75*75 نابکارخانه75*75کیلوگرم34.5۲۶,۴۲۰ تومان1402/3/13 | 14:34
286008010نبشی 6*100*100 صنعتی اصفهانکارخانه100*100کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
286001010نبشی 6*100*100 لاهورکارخانه100*100کیلوگرم54تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
286003010نبشی 6*50*50 نابکارخانه50*50کیلوگرم43۲۵,۵۵۴ تومان1402/3/13 | 14:34
286012010نبشی 6*60*60 آریان فولادکارخانه60*60کیلوگرم33۲۴,۸۱۷ تومان1402/3/13 | 14:38
286004010نبشی 6*60*60 سپهر ایرانیانکارخانه60*60کیلوگرم32۲۵,۵۹۷ تومان1402/3/13 | 14:32
286009010نبشی 6*60*60 شکفته مشهدکارخانه60*60کیلوگرم32۲۴,۶۵۹ تومان1402/3/13 | 14:34
286001020نبشی 6*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم32تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
286003020نبشی 6*60*60 نابکارخانه60*60کیلوگرم32.5تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
286003030نبشی 6*63*63 نابکارخانه63*63کیلوگرم34تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
286001030نبشی 6*70*70 لاهورکارخانه70*70کیلوگرم27تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
286003040نبشی 6*70*70 نابکارخانه70*70کیلوگرم38۲۵,۳۲۰ تومان1402/3/13 | 14:34
286003050نبشی 6*75*75 نابکارخانه75*75کیلوگرم40۲۶,۴۲۰ تومان1402/3/13 | 14:34
286008030نبشی 6*80*80 صنعتی اصفهانکارخانه80*80کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
286001040نبشی 6*80*80 لاهورکارخانه80*80کیلوگرم43تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
286003060نبشی 6*80*80 نابکارخانه80*80کیلوگرم42تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
286008020نبشی 6*90*90 صنعتی اصفهانکارخانه90*90کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
287008020نبشی 7*100*100 صنعتی اصفهانکارخانه100*100کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
287003010نبشی 7*100*100 نابکارخانه100*100کیلوگرم64تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
287012010نبشی 7*70*70 آریان فولادکارخانه70*70کیلوگرم44۲۴,۸۰۸ تومان1402/3/13 | 14:38
287001010نبشی 7*70*70 لاهورکارخانه70*70کیلوگرم38تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
287003020نبشی 7*70*70 نابکارخانه70*70کیلوگرم44۲۴,۹۵۵ تومان1402/3/13 | 14:34
287003030نبشی 7*75*75 نابکارخانه75*75کیلوگرم47.5تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
287004010نبشی 7*80*80 سپهر ایرانیانکارخانه80*80کیلوگرم52تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
287009010نبشی 7*80*80 شکفته مشهدکارخانه80*80کیلوگرم52تماس بگیرید1402/3/13 | 14:36
287007010نبشی 7*80*80 ظهوریانکارخانه80*80کیلوگرم57۲۵,۶۹۰ تومان1402/3/13 | 14:34
287001020نبشی 7*80*80 لاهورکارخانه80*80کیلوگرم50تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
287003040نبشی 7*80*80 نابکارخانه80*80کیلوگرم49تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
287008010نبشی 7*90*90 صنعتی اصفهانکارخانه90*90کیلوگرم-۳۰,۲۷۵ تومان1402/3/13 | 14:34
288008010نبشی 8*100*100 صنعتی اصفهانکارخانه100*100کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
288001010نبشی 8*100*100 لاهورکارخانه100*100کیلوگرم72تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
288008020نبشی 8*110*110 صنعتی اصفهانکارخانه110*110کیلوگرم-۳۱,۸۳۵ تومان1402/3/13 | 14:34
288008030نبشی 8*120*120 صنعتی اصفهانکارخانه120*120کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
288012010نبشی 8*80*80 آریان فولادکارخانه80*80کیلوگرم58۲۴,۸۰۸ تومان1402/3/13 | 14:38
288010010نبشی 8*80*80 سپاهانکارخانه80*80کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:36
288004010نبشی 8*80*80 سپهر ایرانیانکارخانه80*80کیلوگرم53۲۵,۵۹۷ تومان1402/3/13 | 14:32
288013010نبشی 8*80*80 سدید قمکارخانه80*80کیلوگرم56۲۴,۷۷۰ تومان1402/3/13 | 14:36
288008040نبشی 8*80*80 صنعتی اصفهانکارخانه80*80کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
288001020نبشی 8*80*80 لاهورکارخانه80*80کیلوگرم57تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
288003010نبشی 8*80*80 نابکارخانه80*80کیلوگرم56۲۵,۰۹۳ تومان1402/3/13 | 14:34

با نبشی و ناودانی بیشتر آشنا شوید 

آیا می دانید جنس نبشی از فلز می باشد و در سازه های فلزی کاربرد بسیار زیادی دارد؟ نبشی و ناودانی از قطعات مهم فلزی می باشند که به صورت منفرد و ترکیبی مورد استفاده قرار می‌ گیرند.

نبشی و ناودانی برای متصل کردن پل ها به ستون ها استفاده می شود. نبشی و ناودانی همچنین برای ساخت خرپا ها نیز مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

ناودانی انواع مختلفی دارد مانند: ناودانی نورد شده و ناودانی پرسی، ناودانی ساده و ناودانی مشبک و همچنین  ناودانی سبک و ناودانی سنگین که  برای کاربرد های متفاوت خریداری می شوند. ناودانی نورد شده به نام ناودانی فابریک نیز شناخته شده می باشد. ناودانی نورد شده با گذر غلتک ها تولید می شود و دارای سایز های متعددی است و استقامت بالایی دارد.

نبشی و ناودانی

ناودانی پرسی نیز با پرس کردن ورق ها تولید می‌ شود و از لحاظ سایز انواع مختلفی دارد و در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد. خرید انواع نبشی و ناودانی از طرف صنایع مختلف انجام می‌ گیرد و حجم خرید آن نیز در کشور بسیار بالا می باشد.

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

کاربرد انواع ناودانی در ساخت و ساز

امروزه مصرف نبشی و ناودانی در کشور ما افزایش چشمگیری داشته است و از  نبشی و ناودانی برای ساخت انواع اسکلت های فلزی استفاده می شود؛ به همین دلیل توزیع نبشی و ناودانی در حجم های بالا انجام می گیرد تا متقاضیان داخلی  بتوانند از این قطعات فلزی در حجم های متفاوت استفاده کنند.

کاربرد انواع ناودانی در ساخت و ساز

انواع ناودانی مانند ناودانی سبک و سنگین و مشبک و همچنین ساده عرضه و توزیع می شوند. ناودانی ساده در صنایع ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد و دارای اندازه های متغیر می باشد؛ این ناودانی ها دارای ارتفاع گوناگون هستند و با توجه به نیاز مشتری در اندازه گوناگون تولید می شوند.

ناودانی ساده در چارچوب ها و اتاق کامیون و غیره استفاده می شود. ناودانی مشبک نیز با استفاده از ورق گالوانیزه تولید می شود و بر روی سطوح آن سوراخ های وجود دارد که برای بستن پیچ و مهره استفاده می شود؛ و البته همچنین ناودانی مشبک در ساخت قفسه های فلزی کاربرد دارد و سطح مقاومت بالایی دارد.

بهترین نوع نبشی و ناودانی کدام است؟

نبشی و ناودانی از قطعات فولادی مهم در صنایع به شمار می رود. نبشی و ناودانی از محصولات پر مصرف در صنایع ساختمانی است که دارای مزایای بسیار گسترده می باشد.  ناودانی ها با توجه به ساختار به دو نوع  ناودانی آلومینیومی و ناودانی گالوانیزه تقسیم بندی می شوند.

بهترین نوع ناودانی، ناودانی آلومینیومی است. چرا که ناودانی آلومینیومی از ناودانی های پر کاربرد می باشد و دارای استاندارد های جهانی است؛ و همچنین ناودانی آلومینیومی به دلیل داشتن مقاومت بالا در پروژه هایی که نیاز به استقامت بالا دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

بهترین نوع نبشی و ناودانی کدام است؟

ناودانی آلومینیومی دارای دوام بسیار عالی بوده و کیفیت عالی دارد. و همچنین این ناودانی به دلیل داشتن قابلیت‌ جوش پذیری و انعطاف پذیری، سوراخ پذیری و مقاومت بالا در خوردگی جزو بهترین ناودانی ها است. البته نمی توان گفت که ناودانی گالوانیزه هم ناودانی خوبی نیست زیرا باید حتما باتوجه به نوع استفاده در هنگام خرید تهییه شوند.

همچنین  نبشی به دو دسته فابریک و پرسی تقسیم بندی می شود. بهترین نوع نبشی نیز نبشی فابریک است؛ چرا که در کارخانه ها با دستگاه ها و قالب های مخصوص  تولید می شود. نبشی فابریک دارای استقامت بالا بوده و دارای ضخامت های مختلف است‌.

روش تولید انواع نبشی و ناودانی

در مورد تولید نبشی و ناودانی باید بگوییم که تولید نبشی و ناودانی با استفاده از استاندارد های به روز انجام می شود. نبشی در دو نوع فابریک و پرسی  تولید می شود. در تولید نبشی فابریک در ابتدا نبشی در طی یک فرایند مهم به شکل حروف ال انگلیسی تبدیل می شود.

در ابتدای کار شمش های فولاد در کوره های مخصوص برای ذوب شدن قرار داده می شوند و سپس مراحل مختلفی را طی می کنند تا به شکل نبشی برسند. یعنی خط تولید این نبشی ها از شمس فولاد شروع می شود و در نهایت به نبشی فابریک می رسد. در تولید نبشی پرسی کمی متفاوت عمل می کنیم و از ورق های فولادی استفاده می کنیم و سپس اقدام به برش زدن این ورق ها در اندازه های متعدد می کنیم و در نهایت با  دستگاه رول فرمینگ ورق ها پرس کرده و به شکل نبشی در می آیند‌.

ناودانی ها به دو نوع ناودانی سرد و ناودانی گرم تقسیم بندی می شوند. برای تولید ناودانی گرم از شمس فولاد  کمک گرفته و آن را در کوره می گذاریم . در نهایت در حرارت 1100 درجه سانتیگراد می ماند تا از ضخامتش کم شود و در آخر به شکل ناودانی در می آید.  تولید ناودانی سرد بعد از نورد گرم انجام می گیرد. وقتی ناودانی گرم شد به مرحله نورد سرد وارد می شود و وقتی دمای آن به آرامی پایین آمد به ناودانی تبدیل می شود.

مزایای استفاده از نبشی و ناودانی

نبشی و ناودانی برای صنعت ها مزایای زیادی دارند. ناودانی دارای مزایای متعددی مانند دوام و مقاومت در برابر انواع تنش های ساختمان و چالش هایی که ممکن است ساختمان با آن مواجه شود، می باشد. از دیگر مزایای نبشی و ناودانی می‌ توان به نصب فوق العاده آسان آن ها در بین موارد مشابه اشاره کرد.

همچنین نبشی و ناودانی مزایای بی‌ نظیر دیگری مانند مقاومت عالی در دهانه را دارد. نبشی و ناودانی فضای کمی اشغال می کنند و  وزن بسیار کمی دارند. وزن سبک نبشی و ناودانی باعث می شود تا افراد بتوانند به راحتی از آن ها استفاده کنند.

سخن پایانی 

نبشی و ناودانی از جمله محصولات فلزی می باشند که در صنایع گوناگون مانند ساختمان سازی و تولیدات دیگر استفاده می شود . همچنین کاربرد نبشی و ناودانی برای متصل کردن دو قسمت فلزی به یکدیگر است. نبشی و ناودانی دارای مزایای بسیار گسترده ای مانند استقامت بالا هستند. نبشی و ناودانی با روش های مختلف تولید می شود.

همچنین نبشی ها و ناودانی ها دارای استاندارد های بین المللی زیادی می باشند و با استفاده از دو روش پرسی و فابریک تولید می شوند. همچنین نبشی ها و ناودانی ها با ضخامت های گوناگون و وزن های مختلف تولید شده و به صورت نبشی سبک و سنگین، ساده و مشبک و ناودانی آلومینیومی، گالوانیزه و غیره  وجود دارند. انواع  نبشی و ناودانی توسط شرکت آهن هایپر در بهترین کیفیت توزیع می شوند و البته شما می توانید حتی با مراجعه غیر حضوری و فقط با یک تماس به خریدی با کیفیت بپردازید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

 

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 210 نتیجه

نمایش 9 24 36