کارخانه ساوه

ساوه

تمامی ساوه

امروز: پنج‌شنبه 1401/07/07

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 00:03
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 00:04
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 00:17
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 00:04
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 00:17
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 00:05
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 00:04
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 00:17
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:20
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/5 | 12:28
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/5 | 23:58
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/5 | 12:28
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه20*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:18
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه20*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:13
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه20*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:20
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه20*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 00:17
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه20*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 12:43
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه20*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 12:43
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه20*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 12:43
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:20
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:18
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:13
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:16
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 17:40
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه20*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:18
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه20*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:12
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه20*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:16
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه20*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 17:39
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه25*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:12
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه25*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:16
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه25*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:20
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه30*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:19
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه30*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:13
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه30*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:15
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 17:38
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه30*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:19
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه30*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 00:05
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:15
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 17:37
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه50*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:18
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه50*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:13
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه50*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:15
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه50*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/5/31 | 02:26
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه50*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 17:42
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه30*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/5 | 12:24
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه30*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/5 | 12:24
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه30*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/5 | 12:23
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/5 | 12:22
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:10
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:18
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:13
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:15
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 17:26
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 00:57
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:16
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:13
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:15
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 14:07
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:04
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:16
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:12
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:14
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 17:22
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:03
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:18
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:12
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:14
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 17:23
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:01
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*80, 80*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 16:01
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 16:01
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:15
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 17:25
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 18:02
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:16
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:12
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:16
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 14:05
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 17:55
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:16
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:12
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 00:17
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 14:00
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 17:51
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:06
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:12
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:14
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 13:56
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 17:50
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:18
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:11
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:14
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 14:04
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 17:58
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 00:03
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:12
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 00:05
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 13:58
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 17:52
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:16
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:12
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:14
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 14:03
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 17:57
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه80*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:05
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه80*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 00:05
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 00:17
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه80*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:21
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه80*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 17:48
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه80*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:05
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه80*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 00:04
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 00:17
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه80*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:21
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه80*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 17:46
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه80*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:16
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه80*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 00:04
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:14
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه80*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 13:52
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه80*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 17:49
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:18
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:12
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/1 | 23:14
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 14:02
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/17 | 17:56

نمایش 1–12 از 124 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36