تیراهن

کارخانه ساوه

ساوه

تمامی ساوه

امروز: سه‌شنبه 1402/03/16

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
191507010پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*20کیلوگرم4.2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007280پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*20کیلوگرم5.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507270پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*20کیلوگرم7۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
191507020پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*25کیلوگرم5تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007010پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*25کیلوگرم6.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507280پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*25کیلوگرم8.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
191507030پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*30کیلوگرم5.6تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007020پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*30کیلوگرم7.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507010پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*30کیلوگرم9.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
191507050پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*40کیلوگرم7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007030پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*40کیلوگرم9.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507020پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*40کیلوگرم11.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
191507040پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه20*20کیلوگرم5.6تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007060پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه20*20کیلوگرم7.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507030پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه20*20کیلوگرم9.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
193007230پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه20*20کیلوگرم11.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
191507060پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه20*30کیلوگرم7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007040پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه20*30کیلوگرم9.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507040پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه20*30کیلوگرم11.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
193007240پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*20کیلوگرم14۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
191507110پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم7.8تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007080پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم11.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507060پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم14۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
193007020پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم16.7۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
191507100پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه20*60کیلوگرم11.3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007070پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه20*60کیلوگرم15۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507070پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه20*60کیلوگرم18.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
193007030پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه20*60کیلوگرم22.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
192007050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه25*25کیلوگرم9.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه25*25کیلوگرم11.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
193007220پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه25*25کیلوگرم14۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
191507070پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه30*30کیلوگرم8.4تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007090پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه30*30کیلوگرم11.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507080پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه30*30کیلوگرم14۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
193007040پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*30کیلوگرم16.8۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
191507080پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه30*40کیلوگرم9.8تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007100پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه30*40کیلوگرم13۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507090پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم14۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
193007050پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*40کیلوگرم19.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
191507090پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم11.3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007110پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم14.9۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507100پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم18.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
193007060پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم22.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194007170پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم29.8تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
191507120پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه30*60کیلوگرم12.7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007130پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه30*60کیلوگرم16.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507110پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه30*60کیلوگرم21۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
193007070پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*60کیلوگرم25.1۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194007010پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*30کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
191507130پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*40کیلوگرم11.3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007120پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*40کیلوگرم14.9۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507120پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*40کیلوگرم18.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
193007010پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*40کیلوگرم22.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
194007020پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*40کیلوگرم-تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
191507140پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم12.7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007140پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم16.8۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507130پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم21۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
193007110پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم25.1۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194007030پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم33.5تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
191507150پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم14.1تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007150پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم16.8۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507160پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم23.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
193007100پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم28۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194007040پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم37.2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
191507170پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم15.5تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007170پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم20.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507180پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم25.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
193007090پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم30.7۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194007060پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم41تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
191507180پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*80, 80*40کیلوگرم16.9تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007160پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*80کیلوگرم22.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507170پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*40کیلوگرم28۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
193007080پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*80کیلوگرم33.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194007050پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*80کیلوگرم44.7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
191507190پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم14.1تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007180پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم18.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507140پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم23.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
193007120پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم28۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
094007100پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم37.2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
191507240پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم22.6تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007230پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم29.8۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507210پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم37.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
193007160پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم44.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194007120پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم60تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
191507250پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم25.4تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007240پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم33.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507230پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم41.9۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
193007180پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم50.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194007130پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم67تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
191507160پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم16.9تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007190پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم22.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507150پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم28۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
193007130پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم33.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194007070پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم44.7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
191507220پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم19.7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007220پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم26۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507220پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم32.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
193007170پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم39۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194007110پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم52.1تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
191507210پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم19.7تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007200پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم26۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507190پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم32.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
193007140پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم39.1۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194007080پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم52.1تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
191507260پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم25.4تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007270پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم33.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507250پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم41.9۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
193007200پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم50.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194007150پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم67تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
191507270پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم28.2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007260پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم37.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507260پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم47۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
193007210پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم55.8۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194007160پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم74.4تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
191507230پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم22.6تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007250پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم29.8۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507240پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم37.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
193007190پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم44.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194007140پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم60تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09
191507200پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم25.4تماس بگیرید1402/3/13 | 18:18
192007210پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم33.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:18
192507200پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم41.9۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:13
193007150پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم50.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/13 | 18:12
194007090پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم67تماس بگیرید1402/3/13 | 18:09

تاریخچه کارخانه جهان

افزایش استفاده از مقاطع پروفیلی و آهن آلات نیاز به تولید بیشتر آن ها شده است. شرکت های زیادی در این زمینه فعالیت دارند؛ که هر کدام محصولاتی را تولید می کند. در این مبحث قصد داریم به بررسی کارخانه ساوه و محصولات تولیدی آن بپردازیم. برای آشنایی بیشتر با این کارخانه و محصولات آن می توانید تا پایان با ما همراه شوید.

کارخانه پروفیل ساوه در سال ۱۳۵۴ فعالیت خود را با هدف تولید پروفیل های فولادی و انواع لوله آغاز کرد. این گروه تولیدی سالانه ۵۰ هزار تن محصول فولادی را با بالاترین کیفیت تولید می کند. در سال ۱۳۸۸ مدیران این مجموعه تولید را به سالانه ۶۸۰ تن رساندند که موفقیت بسیار بزرگی بود.

این مجموعه برای تولید سالانه ۲ میلیون تن انواع مقاطع فولادی برنامه ریزی کرده و در تلاش است آن را محقق کند. محصولات این مجموعه علاوه بر بازار داخلی به کشورهای دیگر نیز صادر می شود. این شرکت با سیاست هایی که در فروش محصولات خود به کار می برد رشد و توسعه موفق داشته است.‌ اولین خط اتوماتیک گالوانیزاسیون این کارخانه در سال ۱۳۶۶ بهره برداری شده و اولین محصول گالوانیزه آن تولید و عرضه شد.

کارخانه پروفیل ساوه

معرفی محصولات کارخانه ساوه

کارخانه ساوه محصولات مختلفی را تولید می کند که در زیر به آن ها اشاره شده است:

پروفیل در و پنجره

این کارخانه پروفیل در و پنجره را در ابعاد ۷ الی ۸۳ میلی متر و ضخامت ۲ الی ۹.۰ تولید می کند‌. قابل ذکر است که این شرکت پروفیل های سفارشی را می تواند با توجه به نیاز مشتریان در ابعادهای مختلفی تولید کند.

قوطی صنعتی و ساختمانی

 این قوطی ها به صورت مربع و مستطیل بوده و از مقاومت بالایی برخوردارند. همچنین قابلیت جوش پذیری و فرم پذیری این مقاطع بالا بوده و به همین دلیل در ساخت ماشین آلات صنعتی، قطعات خودرو، سازه های تقویت کننده و ساختمان سازی استفاده می شود‌. استاندارد تولیدی این مقاطع  EN 10219_2و DIN 2395 می باشد.

لوله های فولادی گاز خانگی و آبرسانی

لوله های فولادی گاز خانگی و آبرسانی

این کارخانه لوله های گاز و آب را به دو صورت سیاه و گالوانیزه تولید می کند. کارخانه ساوه این محصولات را در سه کلاس سبک، متوسط و سنگین با استفاده از روش E.R.W تولید می کند. سایز این لوله ها ۶- بوده و طبق استانداردهای مربوطه تولید می شوند.

لوله های صنعتی

 در مواقعی که نیاز به مقاومت بالا، جوش پذیری و کیفیت سطحی عالی دارید؛ لوله های صنعتی گزینه بسیار مناسبی هستند. این محصولات دارای قطر ۱۰ الی ۶۱۰ میلی متر و ضخامت ۰.۷ الی ۲۰ میلی متر می باشند. از این مقاطع در صنایع مختلف و ساخت مخازن برای نفت و گاز استفاده می شود. این لوله ها به سه دسته لوله‌های درز دار، لوله‌های بدون درز و سایر لوله‌ها تقسیم می شوند.

لوله های فولادی شبکه گاز

لوله هایی که در کارخانه ساوه تولید می شوند از سایز ۳.۸ الی ۲۴ میلی متر بوده و ضخامت آن ها ۲.۹ الی ۲۰ میلی متر است. طول این لوله ها ۶ یا ۱۲ متر است که براساس استاندارد EN10224، EN 10219 ، AWWA C200 ساخته می شوند. کیفیت این مقاطع بالا است به طوری که توصیه می شود برای صنایع نفت، گاز و آبرسانی از آن استفاده شود.

لوله های فولادی شبکه گاز

مقاطع باز

 در پروفیل سازی ساوه انواع مقاطع باز تولید می شوند؛ که شامل نبشی ساده، ناودانی، پروفیل Z و پروفیل چهار چوب می شود. این محصولات طبق استاندارد DIN 59413 ساخته می شوند.

پروفیل های فرم دار صنعتی

 این شرکت لوله ها و پروفیل ها را برای مصارف گوناگونی تولید می کند. همچنین این مجموعه پروفیل ها را طبق سفارش مشتریان و با کیفیت بالایی تولید می کند. این محصولات دارای قابلیت فرم پذیری ، جوش پذیری بوده و از دقت ابعادی و کیفیت بالایی برخودار هستند.

معرفی فروشگاه تخصصی آهن هایپر

مجموعه تخصصی آهن هایپر همواره سعی دارد؛ محصولات خود را با کیفیت بالایی ارائه دهد. از جمله محصولات این مجموعه می توان به انواع نبشی، انواع ورق، انواع پروفیل، انواع لوله و … اشاره کرد. با مراجعه به سایت https://ahanhyper.com/ می توانید محصولات خود را با توجه به کاربرد مناسب آن تهیه نمایید. البته ناگفته نماند که همکاران ما در این مجموعه اطلاعات تکمیلی را در اختیار شما خریداران گرامی قرار می دهند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

نمایش 1–12 از 124 نتیجه

نمایش 9 24 36