تیراهن

کارخانه ساوه

ساوه

تمامی ساوه

امروز: یکشنبه 1401/11/09

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*20کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*20کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*25کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*25کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*30کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*30کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه10*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه10*40کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه10*40کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه20*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه20*20کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه20*20کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه20*20کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه20*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه20*30کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه20*30کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*20کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه20*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه20*60کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه20*60کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه20*60کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه25*25کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه25*25کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه25*25کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه30*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه30*30کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه30*30کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*30کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه30*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه30*40کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*20کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*40کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه50*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه50*30کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه30*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه30*60کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه30*60کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه30*60کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:03
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*40کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*40کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*40کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:03
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*50کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:56
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*40کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:56
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*70کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه40*80, 80*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه40*80کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*40کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه40*80کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه40*80کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه50*50کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*100کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*120کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*60کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه60*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه60*80کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه70*70کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه80*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه80*100کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه80*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه80*120کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه80*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه80*80کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم۲۹۱,۷۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانه90*90کیلوگرم۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/8 | 15:57

تاریخچه کارخانه جهان

افزایش استفاده از مقاطع پروفیلی و آهن آلات نیاز به تولید بیشتر آن ها شده است. شرکت های زیادی در این زمینه فعالیت دارند؛ که هر کدام محصولاتی را تولید می کند. در این مبحث قصد داریم به بررسی کارخانه ساوه و محصولات تولیدی آن بپردازیم. برای آشنایی بیشتر با این کارخانه و محصولات آن می توانید تا پایان با ما همراه شوید.

کارخانه پروفیل ساوه در سال ۱۳۵۴ فعالیت خود را با هدف تولید پروفیل های فولادی و انواع لوله آغاز کرد. این گروه تولیدی سالانه ۵۰ هزار تن محصول فولادی را با بالاترین کیفیت تولید می کند. در سال ۱۳۸۸ مدیران این مجموعه تولید را به سالانه ۶۸۰ تن رساندند که موفقیت بسیار بزرگی بود.

این مجموعه برای تولید سالانه ۲ میلیون تن انواع مقاطع فولادی برنامه ریزی کرده و در تلاش است آن را محقق کند. محصولات این مجموعه علاوه بر بازار داخلی به کشورهای دیگر نیز صادر می شود. این شرکت با سیاست هایی که در فروش محصولات خود به کار می برد رشد و توسعه موفق داشته است.‌ اولین خط اتوماتیک گالوانیزاسیون این کارخانه در سال ۱۳۶۶ بهره برداری شده و اولین محصول گالوانیزه آن تولید و عرضه شد.

کارخانه پروفیل ساوه

معرفی محصولات کارخانه ساوه

کارخانه ساوه محصولات مختلفی را تولید می کند که در زیر به آن ها اشاره شده است:

پروفیل در و پنجره

این کارخانه پروفیل در و پنجره را در ابعاد ۷ الی ۸۳ میلی متر و ضخامت ۲ الی ۹.۰ تولید می کند‌. قابل ذکر است که این شرکت پروفیل های سفارشی را می تواند با توجه به نیاز مشتریان در ابعادهای مختلفی تولید کند.

قوطی صنعتی و ساختمانی

 این قوطی ها به صورت مربع و مستطیل بوده و از مقاومت بالایی برخوردارند. همچنین قابلیت جوش پذیری و فرم پذیری این مقاطع بالا بوده و به همین دلیل در ساخت ماشین آلات صنعتی، قطعات خودرو، سازه های تقویت کننده و ساختمان سازی استفاده می شود‌. استاندارد تولیدی این مقاطع  EN 10219_2و DIN 2395 می باشد.

لوله های فولادی گاز خانگی و آبرسانی

لوله های فولادی گاز خانگی و آبرسانی

این کارخانه لوله های گاز و آب را به دو صورت سیاه و گالوانیزه تولید می کند. کارخانه ساوه این محصولات را در سه کلاس سبک، متوسط و سنگین با استفاده از روش E.R.W تولید می کند. سایز این لوله ها ۶- بوده و طبق استانداردهای مربوطه تولید می شوند.

لوله های صنعتی

 در مواقعی که نیاز به مقاومت بالا، جوش پذیری و کیفیت سطحی عالی دارید؛ لوله های صنعتی گزینه بسیار مناسبی هستند. این محصولات دارای قطر ۱۰ الی ۶۱۰ میلی متر و ضخامت ۰.۷ الی ۲۰ میلی متر می باشند. از این مقاطع در صنایع مختلف و ساخت مخازن برای نفت و گاز استفاده می شود. این لوله ها به سه دسته لوله‌های درز دار، لوله‌های بدون درز و سایر لوله‌ها تقسیم می شوند.

لوله های فولادی شبکه گاز

لوله هایی که در کارخانه ساوه تولید می شوند از سایز ۳.۸ الی ۲۴ میلی متر بوده و ضخامت آن ها ۲.۹ الی ۲۰ میلی متر است. طول این لوله ها ۶ یا ۱۲ متر است که براساس استاندارد EN10224، EN 10219 ، AWWA C200 ساخته می شوند. کیفیت این مقاطع بالا است به طوری که توصیه می شود برای صنایع نفت، گاز و آبرسانی از آن استفاده شود.

لوله های فولادی شبکه گاز

مقاطع باز

 در پروفیل سازی ساوه انواع مقاطع باز تولید می شوند؛ که شامل نبشی ساده، ناودانی، پروفیل Z و پروفیل چهار چوب می شود. این محصولات طبق استاندارد DIN 59413 ساخته می شوند.

پروفیل های فرم دار صنعتی

 این شرکت لوله ها و پروفیل ها را برای مصارف گوناگونی تولید می کند. همچنین این مجموعه پروفیل ها را طبق سفارش مشتریان و با کیفیت بالایی تولید می کند. این محصولات دارای قابلیت فرم پذیری ، جوش پذیری بوده و از دقت ابعادی و کیفیت بالایی برخودار هستند.

معرفی فروشگاه تخصصی آهن هایپر

مجموعه تخصصی آهن هایپر همواره سعی دارد؛ محصولات خود را با کیفیت بالایی ارائه دهد. از جمله محصولات این مجموعه می توان به انواع نبشی، انواع ورق، انواع پروفیل، انواع لوله و … اشاره کرد. با مراجعه به سایت https://ahanhyper.com/ می توانید محصولات خود را با توجه به کاربرد مناسب آن تهیه نمایید. البته ناگفته نماند که همکاران ما در این مجموعه اطلاعات تکمیلی را در اختیار شما خریداران گرامی قرار می دهند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

نمایش 1–12 از 124 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36