کارخانه جهان

جهان

تمامی جهان

امروز: پنج‌شنبه 1401/07/07

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه10*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 23:18
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:43
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 23:30
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:43
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه10*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 23:18
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:42
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:42
پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه140*140کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:23
پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه140*140کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:56
پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه140*140کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:39
پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه140*140کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 02:14
پروفیل 160*160 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه160*160کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:49
پروفیل 160*160 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه160*160کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:39
پروفیل 160*160 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه160*160کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 02:15
پروفیل 180*180 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه180*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:50
پروفیل 180*180 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه180*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:12
پروفیل 180*180 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه180*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 02:16
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه20*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 23:19
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:43
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:41
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 23:20
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:29
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:11
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه20*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 23:21
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:29
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه20*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:05
پروفیل 200*100 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه200*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:50
پروفیل 200*100 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه200*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:11
پروفیل 200*100 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه200*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 02:16
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه25*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 23:19
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه25*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:42
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه30*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 23:00
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:29
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه30*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:06
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه30*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 23:15
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:30
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه30*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:07
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه50*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 23:16
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:30
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه50*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:08
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه30*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 23:16
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:30
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه30*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/5 | 12:28
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 23:17
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:41
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:09
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 23:17
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:24
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:10
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 23:17
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:24
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:57
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:42
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 23:18
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:24
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:03
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه40*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:42
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 01:46
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 22:46
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:25
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:03
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:43
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 22:59
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:09
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:51
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:40
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 02:23
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 22:59
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:10
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:53
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:41
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 02:23
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 22:47
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:27
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:04
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:43
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 02:17
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 22:58
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:28
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:51
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:40
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 02:22
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 22:47
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:28
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:04
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:43
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 02:21
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 22:40
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/3 | 02:13
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه80*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:19
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه80*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:54
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه80*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:42
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه80*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/6 | 00:03
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 23:30
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 22:46
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه80*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:19
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه80*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:54
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه80*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:38
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه80*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 02:11
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 22:59
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه80*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:54
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه80*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:41
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه80*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 02:09
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 22:47
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:28
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 18:50
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 21:39
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 02:22

نمایش 1–12 از 108 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36