تیراهن

کارخانه جهان

جهان

تمامی جهان

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
192006070پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه10*20کیلوگرم5.7۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192506060پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*20کیلوگرم7۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192506050پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*25کیلوگرم8.2۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192006060پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه10*30کیلوگرم7.5۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192506040پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*30کیلوگرم9.3۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192506030پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*40کیلوگرم11.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192506230پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه140*140کیلوگرم127۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
193006140پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه140*140کیلوگرم150۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
194006130پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه140*140کیلوگرم200۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
195006050پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه140*140کیلوگرم254.3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19
193006240پروفیل 160*160 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه160*160کیلوگرم180.8۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
194006120پروفیل 160*160 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه160*160کیلوگرم241.15۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
195006040پروفیل 160*160 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه160*160کیلوگرم301.44تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19
193006230پروفیل 180*180 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه180*180کیلوگرم203.4۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
194006150پروفیل 180*180 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه180*180کیلوگرم271.25۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
195006030پروفیل 180*180 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه180*180کیلوگرم339.12تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19
192006040پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه20*20کیلوگرم7.5۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192506010پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*20کیلوگرم9.3۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192506070پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*30کیلوگرم11.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192006030پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*20کیلوگرم9.5۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192506140پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*40کیلوگرم14۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
193006010پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*20کیلوگرم16.9۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
192006020پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه20*60کیلوگرم11.3۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192506130پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*60کیلوگرم18.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
193006080پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه20*60کیلوگرم22.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
193006220پروفیل 200*100 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه200*100کیلوگرم237.38۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
194006160پروفیل 200*100 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه200*100کیلوگرم226.08۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
195006020پروفیل 200*100 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه200*100کیلوگرم282.6تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19
192006050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه25*25کیلوگرم9.5۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192506020پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه25*25کیلوگرم11.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192006010پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه30*30کیلوگرم15۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192506120پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*30کیلوگرم14۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
193006070پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه30*30کیلوگرم16.9۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
192006160پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه30*40کیلوگرم11.3۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192506110پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*40کیلوگرم16.3۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
193006060پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه30*40کیلوگرم19.78۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
192006150پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه50*30کیلوگرم13.2۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192506100پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*50کیلوگرم18.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
193006050پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه50*30کیلوگرم22.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
192006140پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه30*60کیلوگرم15۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192506090پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*60کیلوگرم21۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
193006040پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه30*60کیلوگرم25.43۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
192006130پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*40کیلوگرم17۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192506080پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*40کیلوگرم18.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
193006030پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*40کیلوگرم22.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
192006120پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*50کیلوگرم15۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192506220پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*50کیلوگرم21۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
193006020پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*50کیلوگرم25.43۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
192006090پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*40کیلوگرم17۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192506210پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*60کیلوگرم23.3۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
193006130پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*40کیلوگرم28.2۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
194006050پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*40کیلوگرم37.68۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
192006080پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*80کیلوگرم18.9۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192506200پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*80کیلوگرم28۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
193006120پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*80کیلوگرم33.91۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
194006040پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه40*80کیلوگرم45.21۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
192006220پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه50*50کیلوگرم22.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192506190پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه50*50کیلوگرم23.3۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
193006110پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه50*50کیلوگرم28.26۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
194006030پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه50*50کیلوگرم76.68۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
192006190پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*100کیلوگرم34۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192506270پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*100کیلوگرم37.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
193006190پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*100کیلوگرم45.21۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
194006090پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*100کیلوگرم60.28۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
195006070پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*100کیلوگرم75.36تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19
192006180پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*120کیلوگرم30.2۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192506260پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*120کیلوگرم41.9۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
193006180پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*120کیلوگرم50.8۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
194006080پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*120کیلوگرم67.82۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
195006010پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*120کیلوگرم84.78تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19
192006210پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*60کیلوگرم18.9۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192506180پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*60کیلوگرم28۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
193006100پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*60کیلوگرم33.9۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
194006020پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*60کیلوگرم45.21۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
195006110پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*60کیلوگرم56.52تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19
192006200پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*80کیلوگرم25.5۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192506150پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*80کیلوگرم32.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
193006200پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*80کیلوگرم39.56۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
194006100پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*80کیلوگرم52.75۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
195006080پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*80کیلوگرم65.94تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19
192006110پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه70*70کیلوگرم22.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192506170پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه70*70کیلوگرم32.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
193006090پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه70*70کیلوگرم39.56۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
194006010پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه70*70کیلوگرم52.75۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
195006100پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه70*70کیلوگرم65.94تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19
192006250پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*100کیلوگرم30.2۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
192006240پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*100کیلوگرم30.2۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192506250پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه80*100کیلوگرم41.9۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
193006160پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه80*100کیلوگرم50.8۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
194006060پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه80*100کیلوگرم67.82۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
195006120پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه80*100کیلوگرم67.82تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19
192006230پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*120کیلوگرم25.5۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192506240پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه80*120کیلوگرم47۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
193006150پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه80*120کیلوگرم56.52۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
194006140پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه80*120کیلوگرم75.32۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
195006060پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه80*120کیلوگرم94.2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19
192006170پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*80کیلوگرم25.5۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
193006170پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه80*80کیلوگرم45.21۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:21
194006070پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه80*80کیلوگرم60.288۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
195006130پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه80*80کیلوگرم60.288تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19
192006100پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه90*90کیلوگرم34۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 18:19
192506160پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه90*90کیلوگرم41.9۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
193006210پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه90*90کیلوگرم50.8۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 17:51
194006110پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه90*90کیلوگرم67.82۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 18:20
195006090پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه90*90کیلوگرم87.4تماس بگیرید1402/3/13 | 18:19

معرفی کارخانه کارخانه جهان

امروزه تولید کنندگان زیادی در زمینه تولید مقاطع فولادی فعالیت دارند. این محصولات تنوع بالایی داشته و در موارد زیادی مورد استفاده قرار می گیرند. در این مبحث قصد داریم به بررسی تاریخچه کارخانه جهان و محصولات تولیدی آن بپردازیم. در صورتی که می خواهید با محصولات تولیدی این کارخانه بیشتر آشنا شوید؛ تا انتها همراه ما باشید.

کارخانه جهان یکی از تولید کنندگان اصلی در تولید محصولات فلزی و فولادی کشور است. این کارخانه در سال ۱۳۶۱ شروع به کار کرد. این کارخانه با امکانات و تجهیزات پیشرفته محصولات خود را تولید می کند. تولیدات این گروه تولیدی سالانه بیش از ۴۷۶ هزار تن است. بیشترین محصولات این کارخانه مصنوعات ساختمانی، صنعتی و فولادی می باشد. لازم به ذکر است که این مجموعه علاوه بر بازار داخلی توانسته محصولات خود را به کشورهای دیگر هم تولید کند. در ساخت این‌ محصولات از مواد اولیه با کیفیت و مرغوب استفاده می شود که در کیفیت نهایی محصول بسیار اثرگذار است.

کارخانه جهان

آشنایی با محصولات کارخانه جهان

گروه تولیدی جهان محصولات زیادی را تولید می کند که عبارتند از:

لوله های داربستی و صنعتی

 این شرکت لوله های خود را در سایز ۳ الی ۲۱۹ میلی متری و با ضخامت ۳.۶۵ الی ۷.۰ میلی متر تولید می کند. این لوله ها مطابق با استاندارد DIN 2394 تولید می شود. از نوع داربستی این محصولات برای دسترسی به نقاط سخت سازه ها استفاده می شود. نوع صنعتی آن نیز در جنس های فولاد، مس، چدن و … تولید می شود. این محصول در صنایع نفت و گاز، تاسیسات ساختمان، انتقال آب ، ماشین‌سازی، پل سازی و انتقال حرارت کاربرد دارد‌.

قوطی های صنعتی و ساختمانی

محصول دیگر کارخانه جباری قوطی های صنعتی و ساختمانی هستند؛ که در سایز ۱۵×۱۵ الی ۱۸۰×۱۸۰ و با ضخامت ۰.۶ الی ۶.۵ تولید می شوند‌. این قوطی ها براساس استاندارد DIN 2395 ساخته می شوند‌. این پروفیل‌ها در مقاطع مربع ساخته شده و در اسکلت فازی ساختمان ها و ساختن ستون استفاده می شوند. همچنین از این محصولات در صنایع خودروسازی نیز استفاده می شود. این مقاطع مقاومت و استحکام بالایی در برابر خمش و پیچش دارند.

پروفیل در و پنجره کارخانه جهان

پروفیل در و پنجره

پروفیل در و پنجره کاربرد وسیعی در ساختمان سازی دارد؛ که این گروه آن را با کیفیت بالا و ابعاد مختلف تولید می کند. این مقاطع برای ساخت در و پنجره آهنی مورد استفاده قرار می گیرند.

ناودانی

ناودانی پروفیلی از جنس فولاد کربنی است که شکل آن به صورت U می باشد. گروه جهان ناودانی را در انواع ۳۰۰ الی ۶۰۰ میلی متر با ضخامت ۲ الی ۱۰ میلی متر و طول ۶ متر ساخته و عرضه می کنند. در ساخت این محصولات از بهترین مواد اولیه استفاده شده که در کیفیت بالای آن نقش موثری دارد. این مقاطع از استحکام بالایی برخوردار بوده و مقاومت خوبی در برابر خمش دارند. از کاربردهای این محصول می توان به استفاده در صنایع کشاورزی و غذایی، لوازم ورزش و تفریحی، اتاق خودروها، لوزم بهداشتی و پزشکی اشاره کرد.

مقاطع باز

 مقاطع باز پروفیل هایی هستند که کاربردهای زیادی در ساختمان سازی، انبار و پارکینگ دارند. انواع مقاطع باز کارخانه جهان شامل چهارچوب در و پروفیل زد می شود. همچنین نبشی های بال مساوی در طول ۶ متر و پروفیل Z از سایز ۱۸ الی ۲۰ در این کارخانه تولید می شود‌. چهار چوب در در سایز ۱۲ الی ۱۶ است که هر متر آن وزنی معادل ۶.۶ کیلوگرم دارد.

افتخارات کارخانه جهان

کارخانه جهان با تلاش کارکنان و تجربه آن ها طی سال ها توانسته افتخارات زیادی کسب کند. از جمله این افتخارات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • دریافت لوح زرین از دهمین نمایشگاه بین المللی قطعات در سال ۱۳۹۴
  • لوح تقدیر از وزارت صنعت و معدن
  • لوح تقدیر از اداره کار
  • صادر کننده نمونه در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳
  • واحد نمونه و ممتاز صنعتی در سال ۱۳۹۲
  • کارفرآین برتر در سال ۱۳۹۰
  • دریافت نشان افتخار در سال ۱۳۹۷

محصولات کارخانه جهان

معرفی فروشگاه آهن هایپر

شما مشتریان گرامی می توانید برای مشاهده محصولات کارخانه جباری و دیگر تولید کنندگان به سایت https://ahanhyper.com/ مراجعه کنید. این گروه فعالیت مستمری در ارائه محصولات با کیفیت دارد. با توجه به تغییر قیمت ها در بازار برای دریافت مشاوره رایگان و استعلام قیمت می توانید به این سایت سری بزنید. اطلاعات کامل محصولات در این سایت درج شده و به راحتی می توانید محصول مورد نیاز خود را تهیه کنید. برخی از محصولات قابل عرضه توسط این مجموعه می توان به میلگرد، تیرآهن، نبشی و … اشاره کرد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”تولید سالانه کارخانه جهان چه مقدار است” answer-0=”این کارخانه سالانه ۴۷۶ هزار تن محصولات فلزی و غیر فلزی را تولید می کند” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”لوله های داربستی و صنعتی کارخانه جهان در چه سایزی ساخته می شوند” answer-1=”لوله های داربستی و صنعتی کارخانه جهان در چه سایزی ساخته می شوند” image-1=”” headline-2=”h2″ question-2=”کاربرد پروفیل در و پنجره را ذکر کنید” answer-2=”از این مقاطع برای ساخت در و پنجره آهنی استفاده می شود” image-2=”” count=”3″ html=”false” css_class=”

نمایش 1–12 از 105 نتیجه

نمایش 9 24 36