تیراهن

کارخانه جهان

جهان

تمامی جهان

امروز: شنبه 1401/11/08

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه10*20کیلوگرم۲۹۳,۵۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*20کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*25کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه10*30کیلوگرم۲۹۳,۵۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*30کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه10*40کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه140*140کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه140*140کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه140*140کیلوگرم۲۹۴,۵۰۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه140*140کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 160*160 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه160*160کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 160*160 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه160*160کیلوگرم۲۹۴,۵۰۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 160*160 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه160*160کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 180*180 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه180*180کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 180*180 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه180*180کیلوگرم۲۹۴,۵۰۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 180*180 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه180*180کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه20*20کیلوگرم۲۹۳,۵۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*20کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*30کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*20کیلوگرم۲۹۳,۵۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*40کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*20کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه20*60کیلوگرم۲۹۳,۵۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه20*60کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه20*60کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 200*100 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه200*100کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 200*100 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه200*100کیلوگرم۲۹۴,۵۰۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 200*100 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه200*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه25*25کیلوگرم۲۹۳,۵۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه25*25کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه30*30کیلوگرم۲۹۳,۵۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*30کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه30*30کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه30*40کیلوگرم۲۹۳,۵۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*40کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه30*40کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه50*30کیلوگرم۲۹۳,۵۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*50کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه50*30کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه30*60کیلوگرم۲۹۳,۵۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه30*60کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه30*60کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*40کیلوگرم۲۹۳,۵۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*40کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*40کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*50کیلوگرم۲۹۳,۵۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*50کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*50کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*40کیلوگرم۲۹۳,۵۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*60کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*40کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*40کیلوگرم۲۹۴,۵۰۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه40*80کیلوگرم۲۹۳,۵۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه40*80کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه40*80کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه40*80کیلوگرم۲۹۴,۵۰۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه50*50کیلوگرم۲۹۳,۵۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه50*50کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه50*50کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه50*50کیلوگرم۲۹۴,۵۰۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*100کیلوگرم۲۹۳,۵۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*100کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*100کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*100کیلوگرم۲۹۴,۵۰۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*120کیلوگرم۲۹۳,۵۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*120کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*120کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*120کیلوگرم۲۹۴,۵۰۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*60کیلوگرم۲۹۳,۵۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*60کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*60کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*60کیلوگرم۲۹۴,۵۰۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:13
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه60*80کیلوگرم۲۹۳,۵۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه60*80کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه60*80کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه60*80کیلوگرم۲۹۴,۵۰۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه60*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه70*70کیلوگرم۲۹۳,۵۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه70*70کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه70*70کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه70*70کیلوگرم۲۹۴,۵۰۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:13
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*100کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*100کیلوگرم۲۹۳,۵۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه80*100کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه80*100کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه80*100کیلوگرم۲۹۴,۵۰۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه80*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:13
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*120کیلوگرم۲۹۳,۵۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه80*120کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه80*120کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه80*120کیلوگرم۲۹۴,۵۰۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه80*120کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه80*80کیلوگرم۲۹۳,۵۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه80*80کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه80*80کیلوگرم۲۹۴,۵۰۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه80*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:13
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانه90*90کیلوگرم۲۹۳,۵۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانه90*90کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانه90*90کیلوگرم۲۹۲,۶۵۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانه90*90کیلوگرم۲۹۴,۵۰۰ تومان1401/11/8 | 16:12
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/6 | 15:12

معرفی کارخانه کارخانه جهان

امروزه تولید کنندگان زیادی در زمینه تولید مقاطع فولادی فعالیت دارند. این محصولات تنوع بالایی داشته و در موارد زیادی مورد استفاده قرار می گیرند. در این مبحث قصد داریم به بررسی تاریخچه کارخانه جهان و محصولات تولیدی آن بپردازیم. در صورتی که می خواهید با محصولات تولیدی این کارخانه بیشتر آشنا شوید؛ تا انتها همراه ما باشید.

کارخانه جهان یکی از تولید کنندگان اصلی در تولید محصولات فلزی و فولادی کشور است. این کارخانه در سال ۱۳۶۱ شروع به کار کرد. این کارخانه با امکانات و تجهیزات پیشرفته محصولات خود را تولید می کند. تولیدات این گروه تولیدی سالانه بیش از ۴۷۶ هزار تن است. بیشترین محصولات این کارخانه مصنوعات ساختمانی، صنعتی و فولادی می باشد. لازم به ذکر است که این مجموعه علاوه بر بازار داخلی توانسته محصولات خود را به کشورهای دیگر هم تولید کند. در ساخت این‌ محصولات از مواد اولیه با کیفیت و مرغوب استفاده می شود که در کیفیت نهایی محصول بسیار اثرگذار است.

کارخانه جهان

آشنایی با محصولات کارخانه جهان

گروه تولیدی جهان محصولات زیادی را تولید می کند که عبارتند از:

لوله های داربستی و صنعتی

 این شرکت لوله های خود را در سایز ۳ الی ۲۱۹ میلی متری و با ضخامت ۳.۶۵ الی ۷.۰ میلی متر تولید می کند. این لوله ها مطابق با استاندارد DIN 2394 تولید می شود. از نوع داربستی این محصولات برای دسترسی به نقاط سخت سازه ها استفاده می شود. نوع صنعتی آن نیز در جنس های فولاد، مس، چدن و … تولید می شود. این محصول در صنایع نفت و گاز، تاسیسات ساختمان، انتقال آب ، ماشین‌سازی، پل سازی و انتقال حرارت کاربرد دارد‌.

قوطی های صنعتی و ساختمانی

محصول دیگر کارخانه جباری قوطی های صنعتی و ساختمانی هستند؛ که در سایز ۱۵×۱۵ الی ۱۸۰×۱۸۰ و با ضخامت ۰.۶ الی ۶.۵ تولید می شوند‌. این قوطی ها براساس استاندارد DIN 2395 ساخته می شوند‌. این پروفیل‌ها در مقاطع مربع ساخته شده و در اسکلت فازی ساختمان ها و ساختن ستون استفاده می شوند. همچنین از این محصولات در صنایع خودروسازی نیز استفاده می شود. این مقاطع مقاومت و استحکام بالایی در برابر خمش و پیچش دارند.

پروفیل در و پنجره کارخانه جهان

پروفیل در و پنجره

پروفیل در و پنجره کاربرد وسیعی در ساختمان سازی دارد؛ که این گروه آن را با کیفیت بالا و ابعاد مختلف تولید می کند. این مقاطع برای ساخت در و پنجره آهنی مورد استفاده قرار می گیرند.

ناودانی

ناودانی پروفیلی از جنس فولاد کربنی است که شکل آن به صورت U می باشد. گروه جهان ناودانی را در انواع ۳۰۰ الی ۶۰۰ میلی متر با ضخامت ۲ الی ۱۰ میلی متر و طول ۶ متر ساخته و عرضه می کنند. در ساخت این محصولات از بهترین مواد اولیه استفاده شده که در کیفیت بالای آن نقش موثری دارد. این مقاطع از استحکام بالایی برخوردار بوده و مقاومت خوبی در برابر خمش دارند. از کاربردهای این محصول می توان به استفاده در صنایع کشاورزی و غذایی، لوازم ورزش و تفریحی، اتاق خودروها، لوزم بهداشتی و پزشکی اشاره کرد.

مقاطع باز

 مقاطع باز پروفیل هایی هستند که کاربردهای زیادی در ساختمان سازی، انبار و پارکینگ دارند. انواع مقاطع باز کارخانه جهان شامل چهارچوب در و پروفیل زد می شود. همچنین نبشی های بال مساوی در طول ۶ متر و پروفیل Z از سایز ۱۸ الی ۲۰ در این کارخانه تولید می شود‌. چهار چوب در در سایز ۱۲ الی ۱۶ است که هر متر آن وزنی معادل ۶.۶ کیلوگرم دارد.

افتخارات کارخانه جهان

کارخانه جهان با تلاش کارکنان و تجربه آن ها طی سال ها توانسته افتخارات زیادی کسب کند. از جمله این افتخارات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • دریافت لوح زرین از دهمین نمایشگاه بین المللی قطعات در سال ۱۳۹۴
  • لوح تقدیر از وزارت صنعت و معدن
  • لوح تقدیر از اداره کار
  • صادر کننده نمونه در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳
  • واحد نمونه و ممتاز صنعتی در سال ۱۳۹۲
  • کارفرآین برتر در سال ۱۳۹۰
  • دریافت نشان افتخار در سال ۱۳۹۷

محصولات کارخانه جهان

معرفی فروشگاه آهن هایپر

شما مشتریان گرامی می توانید برای مشاهده محصولات کارخانه جباری و دیگر تولید کنندگان به سایت https://ahanhyper.com/ مراجعه کنید. این گروه فعالیت مستمری در ارائه محصولات با کیفیت دارد. با توجه به تغییر قیمت ها در بازار برای دریافت مشاوره رایگان و استعلام قیمت می توانید به این سایت سری بزنید. اطلاعات کامل محصولات در این سایت درج شده و به راحتی می توانید محصول مورد نیاز خود را تهیه کنید. برخی از محصولات قابل عرضه توسط این مجموعه می توان به میلگرد، تیرآهن، نبشی و … اشاره کرد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”تولید سالانه کارخانه جهان چه مقدار است” answer-0=”این کارخانه سالانه ۴۷۶ هزار تن محصولات فلزی و غیر فلزی را تولید می کند” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”لوله های داربستی و صنعتی کارخانه جهان در چه سایزی ساخته می شوند” answer-1=”لوله های داربستی و صنعتی کارخانه جهان در چه سایزی ساخته می شوند” image-1=”” headline-2=”h2″ question-2=”کاربرد پروفیل در و پنجره را ذکر کنید” answer-2=”از این مقاطع برای ساخت در و پنجره آهنی استفاده می شود” image-2=”” count=”3″ html=”false” css_class=”

نمایش 1–12 از 105 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36