ورق گالوانیزه تست

ورق گالوانیزه تست

تماس بگیرید

دسته:

توضیحات

ورق گوالینزه چیننام کالاسایزضخامتحالتواحدقیمتتاریخ بروزرسانیخرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/2 چین ابعاد 1000 رول10000/2رولواحد کیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/22 چین ابعاد 1000 رول10000/22رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/24 چین ابعاد 1000 رول10000/24رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/25 چین ابعاد 1000 رول10000/25رولکیلوگرم 13,600 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 چین ابعاد 1000 رول10000/3رولکیلوگرم 13,045 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/35 چین ابعاد 1000 رول10000/35رولکیلوگرم 11,400 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/38 چین ابعاد 1000 رول10000/38رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 چین ابعاد 1000 رول10000/4رولکیلوگرم 10,700 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 چین ابعاد 1250 رول12500/4رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 چین ابعاد 1000 رول10000/45رولکیلوگرم 10,000 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 چین ابعاد 1250 رول12500/45رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/48 چین ابعاد 1000 رول10000/48رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/48 چین ابعاد 1250 رول12500/48رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 چین ابعاد 1000 رول10000/5رولکیلوگرم 9,200 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 چین ابعاد 1250 رول12500/5رولکیلوگرم 9,200 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 چین ابعاد 1000 رول10000/55رولکیلوگرم 8,500 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 چین ابعاد 1250 رول12500/55رولکیلوگرم 8,500 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/58 چین ابعاد 1000 رول10000/58رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/58 چین ابعاد 1250 رول12500/58رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 چین ابعاد 1000 رول10000/7رولکیلوگرم 8,100 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 چین ابعاد 1250 رول12500/7رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/78 چین ابعاد 1250 رول12500/78رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 چین ابعاد 1000 رول10000/8رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 چین ابعاد 1250 رول12500/8رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 چین ابعاد 1000 رول10000/9رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 چین ابعاد 1250 رول12500/9رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1 چین ابعاد 1000 رول10001رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1 چین ابعاد 1250 رول12501رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 چین ابعاد 1250 رول12501/25رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 چین ابعاد 1000 رول10001/5رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 چین ابعاد 1250 رول12501/5رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 2 چین ابعاد 1000 رول10002رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 2 چین ابعاد 1250 رول12502رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 چین ابعاد 1000 رول10002/5رولکیلوگرم 9,900 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 چین ابعاد 1250 رول12502/5رولکیلوگرم 10,050 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 3 چین ابعاد 1250 رول12503رولکیلوگرم 11,350 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 4 چین ابعاد 1000 رول10004رولکیلوگرم 9,700 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 4 چین ابعاد 1250 رول12504رولکیلوگرم 9,700 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 5 چین ابعاد 1000 رول10005رولکیلوگرم 9,700 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 5 چین ابعاد 1250 رول12505رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 6 چین ابعاد 1000 رول10006رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید

ورق گوالینزه سمناننام کالاسایزضخامتحالتواحدقیمتتاریخ بروزرسانیخرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 سمنان ابعاد 1000 رول10000/4رولکیلوگرم 10,250 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 سمنان ابعاد 1250 رول12500/4رولکیلوگرم 10,200 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 سمنان ابعاد 1000 رول10000/5رولکیلوگرم 9,300 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 سمنان ابعاد 1250 رول12500/5رولکیلوگرم 8,800 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 سمنان ابعاد 1000 رول10000/6رولکیلوگرم 8,200 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 سمنان ابعاد 1250 رول12500/6رولکیلوگرم 8,150 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 سمنان ابعاد 1000 رول10000/7رولکیلوگرم 8,610 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 سمنان ابعاد 1250 رول12500/7رولکیلوگرم 7,840 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 سمنان ابعاد 1000 رول10000/8رولکیلوگرم 7,840 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 سمنان ابعاد 1250 رول12500/8رولکیلوگرم 8,040 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 سمنان ابعاد 1000 رول10000/9رولکیلوگرم 7,600 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 سمنان ابعاد 1250 رول12500/9رولکیلوگرم 8,620 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1 سمنان ابعاد 1000 رول10001رولکیلوگرم 8,520 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1 سمنان ابعاد 1250 رول12501رولکیلوگرم 8,085 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 سمنان ابعاد 1250 رول12501/25رولکیلوگرم 7,780 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 سمنان ابعاد 1000 رول10001/5رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید

ورق گوالینزه کاشاننام کالاسایزضخامتحالتواحدقیمتتاریخ بروزرسانیخرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 کاشان ابعاد 1000 رول10000/3رولکیلوگرم 13,350 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 کاشان ابعاد 1250 رول12500/3رولکیلوگرم تماس بگیرید 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/35 کاشان ابعاد 1000 رول10000/35رولکیلوگرم 12,250 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 کاشان ابعاد 1000 رول10000/4رولکیلوگرم 11,000 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 کاشان ابعاد 1250 رول12500/4رولکیلوگرم 11,000 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 کاشان ابعاد 1000 رول10000/45رولکیلوگرم 9,600 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 کاشان ابعاد 1250 رول12500/45رولکیلوگرم 9,600 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 کاشان ابعاد 1000 رول10000/5رولکیلوگرم 9,400 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 کاشان ابعاد 1250 رول12500/5رولکیلوگرم 9,400 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 کاشان ابعاد 1000 رول10000/55رولکیلوگرم 9,000 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 کاشان ابعاد 1250 رول12500/55رولکیلوگرم 9,000 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 کاشان ابعاد 1000 رول10000/6رولکیلوگرم 8,550 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 کاشان ابعاد 1250 رول12500/6رولکیلوگرم 8,500 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 کاشان ابعاد 1250 رول12500/7رولکیلوگرم 8,400 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 کاشان ابعاد 1000 رول10000/8رولکیلوگرم 8,400 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 کاشان ابعاد 1250 رول12500/8رولکیلوگرم 8,740 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 کاشان ابعاد 1000 رول10000/9رولکیلوگرم 8,350 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 کاشان ابعاد 1250 رول12500/9رولکیلوگرم 8,350 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1 کاشان ابعاد 1000 رول10001رولکیلوگرم 8,450 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1 کاشان ابعاد 1250 رول12501رولکیلوگرم 8,550 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 کاشان ابعاد 1000 رول10001/25رولکیلوگرم 8,300 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 کاشان ابعاد 1000 رول10001/5رولکیلوگرم 8,300 تومان 26 ژوئن 2019 خرید

ورق گوالینزه هفت الماسنام کالاسایزضخامتحالتواحدقیمتتاریخ بروزرسانیخرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 هفت الماس ابعاد 1250 رول12500/4رولکیلوگرم 9,800 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 هفت الماس ابعاد 1250 رول12500/5رولکیلوگرم 8,650 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 هفت الماس ابعاد 1000 رول10000/5رولکیلوگرم 8,650 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 هفت الماس ابعاد 1000 رول10000/55رولکیلوگرم 8,150 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 هفت الماس ابعاد 1000 رول10000/55رولکیلوگرم 8,150 تومان 1 جولای 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 هفت الماس ابعاد 1250 رول12500/55رولکیلوگرم 8,150 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 هفت الماس ابعاد 1000 رول10000/6رولکیلوگرم 8,000 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 هفت الماس ابعاد 1250 رول12500/6رولکیلوگرم 8,020 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 هفت الماس ابعاد 1000 رول10000/7رولکیلوگرم 7,450 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 هفت الماس ابعاد 1250 رول12500/7رولکیلوگرم 7,450 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 هفت الماس ابعاد 1000 رول10000/8رولکیلوگرم 8,560 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 هفت الماس ابعاد 1250 رول12500/8رولکیلوگرم 7,650 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 هفت الماس ابعاد 1000 رول10000/9رولکیلوگرم 7,450 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 هفت الماس ابعاد 1250 رول12500/9رولکیلوگرم 7,450 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1 هفت الماس ابعاد 1000 رول10001رولکیلوگرم 7,550 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1 هفت الماس ابعاد 1250 رول12501رولکیلوگرم 7,600 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 هفت الماس ابعاد 1000 رول10001/25رولکیلوگرم 7,550 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 هفت الماس ابعاد 1250 رول12501/25رولکیلوگرم 8,500 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 هفت الماس ابعاد 1000 رول10001/5رولکیلوگرم 7,550 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 هفت الماس ابعاد 1250 رول12501/5رولکیلوگرم 7,500 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 هفت الماس ابعاد 1250 رول12501/5رولکیلوگرم 7,500 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 2 هفت الماس ابعاد 1000 رول10002رولکیلوگرم 7,500 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 2 هفت الماس ابعاد 1250 رول12502رولکیلوگرم 7,500 تومان 26 ژوئن 2019 خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 هفت الماس ابعاد 1000 رول10002/5رولکیلوگرم 7,750 تومان 26 ژوئن 2019 خرید

ورق گوالینزه ورق خودرو چهار محال و بختیاری(شهرکرد)نام کالاضخامتسایزحالتمحل بارگیریواحدقیمتتاریخ بروزرسانیخرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 شهرکرد ابعاد 1000 رول0/41000رولانبارکیلوگرم تماس بگیرید خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 شهرکرد ابعاد 1000 رول0/51000رولانبارکیلوگرم 8,750 تومان خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 شهرکرد ابعاد 1250 رول0/51250رولانبارکیلوگرم 8,750 تومان خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 شهرکرد ابعاد 1000 رول0/61000رولانبارکیلوگرم 8,150 تومان خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 تاراز ابعاد 1250 رول0/61250رولانبارکیلوگرم 8,150 تومان خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 شهرکرد ابعاد 1250 رول0/61250رولانبارکیلوگرم 8,150 تومان خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 شهرکرد ابعاد 1000 رول0/71000رولانبارکیلوگرم 7,700 تومان خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 شهرکرد 1000 رول0/71000رولانبارکیلوگرم 7,700 تومان خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 شهرکرد ابعاد 1250 رول0/71250رولانبارکیلوگرم 7,700 تومان خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 شهرکرد ابعاد 1000 رول0/81000رولانبارکیلوگرم 7,700 تومان خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 شهرکرد ابعاد 1250 رول0/81250رولانبارکیلوگرم 7,800 تومان خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 شهرکرد ابعاد 1000 رول0/91000رولانبارکیلوگرم 7,700 تومان خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 شهرکرد ابعاد 1250 رول0/91250رولانبارکیلوگرم 7,700 تومان خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1 شهرکرد ابعاد 1000 رول11000رولانبارکیلوگرم 7,700 تومان خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1 شهرکرد ابعاد 1250 رول11250رولانبارکیلوگرم 7,750 تومان خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 شهرکرد ابعاد 1000 رول1/251000رولانبارکیلوگرم 7,700 تومان خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 شهرکرد ابعاد 1250 رول1/251250رولانبارکیلوگرم 7,650 تومان خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 شهرکرد ابعاد 1000 رول1/51000رولانبارکیلوگرم 7,700 تومان خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 2 شهرکرد ابعاد 1000 رول21000رولانبارکیلوگرم 7,650 تومان خرید
ورق گالوانیزه ضخامت 2 شهرکرد ابعاد 1250 رول21250رولانبارکیلوگرم 7,700 تومان خرید

ورق

آهن هایپر عرضه کننده انواع ورق رنگی ، ورق سیاه ، ورق گالوانیزه ، بهترین قیمت ورق را با ما تجربه کنید

قیمت ورق رنگی را از کارخانه‌های داخلی فولاد مبارکه، فولاد بهمن، هفت الماس و سمنان، و وارداتی چین مشاهده کنید

شماره تماس:02172025