ورق سیاه تست

ورق سیاه تست

تماس بگیرید

دسته:

توضیحات

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهاننام کالاسایزضخامتحالتواحدقیمتتاریخ بروزرسانیخرید
ورق سیاه ضخامت 10 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 1500 رول150010رولکیلوگرم تماس بگیرید 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 10 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 6000*1500 فابریک6000*150010فابریککیلوگرم تماس بگیرید 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 12 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 6000*1500 فابریک6000*150012فابریککیلوگرم 5,590 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 12 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 6000*1500 شیت6000*150012شیتکیلوگرم 5,560 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 15 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 1500 رول150015رولکیلوگرم 5,540 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 15 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 6000*1500 فابریک6000*150015فابریککیلوگرم 5,660 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 15 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 6000*1500 شیت6000*150015شیتکیلوگرم 5,580 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 2 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 1000*2000 برش خورده1000*20002برش خوردهکیلوگرم 6,330 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 2 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 1250*2500 برش خورده1250*25002برش خوردهکیلوگرم 6,130 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 2 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 1000 رول10002رولکیلوگرم 6,060 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 2 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 1250 رول12502رولکیلوگرم 5,990 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 2/5 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 1000 رول10002/5رولکیلوگرم تماس بگیرید 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 3 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 1500 رول15003رولکیلوگرم 5,520 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 3 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 2000*1000 برش خورده2000*10003برش خوردهکیلوگرم 5,850 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 3 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 2500*1250 برش خورده2500*12503برش خوردهکیلوگرم 5,750 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 3 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 6000*1500 فابریک6000*15003بورش خوردهکیلوگرم تماس بگیرید 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 3 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 6000*1500 شیت6000*15003شیتکیلوگرم 5,520 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 3 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 1000 رول10003رولکیلوگرم تماس بگیرید 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 4 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 1500 رول15004رولکیلوگرم 5,500 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 4 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 1000*2000 شیت2000*10004شیتکیلوگرم 5,850 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 4 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 1250*2500 شیت1250*25004شیتکیلوگرم 5,750 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 4 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 6000*1500 برش خورده6000*15004برش خوردهکیلوگرم تماس بگیرید 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 4 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 6000*1500 فابریک6000*15004فابریککیلوگرم تماس بگیرید 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 4 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 1250 رول12504رولکیلوگرم 5,490 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 5 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 6000*1500 برش خورده6000*15005برش خوردهکیلوگرم تماس بگیرید 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 5 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 1500 رول15005رولکیلوگرم 5,500 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 6 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 6000*1500 شیت6000*15006شیتکیلوگرم 5,620 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 6 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 6000*1500 فابریک6000*15006فابریککیلوگرم 5,720 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 6 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 1500 رول15006رولکیلوگرم 5,510 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 8 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 6000*1500 فابریک6000*15008فابریککیلوگرم 5,670 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 8 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 6000*1500 شیت6000*15008شیتکیلوگرم 5,600 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 8 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 6000*1500 شیت6000*15008شیتکیلوگرم 5,600 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 8 فولاد مبارکه اصفهان ابعاد 1500 رول15008رولکیلوگرم 5,510 تومان 19 ژوئن 2019 خرید

ورق سیاه فولاد کاویاننام کالاسایزضخامتحالتواحدقیمتتاریخ بروزرسانیخرید
ورق سیاه ضخامت 10 فولاد کاویان ابعاد 6000*1250 فابریک6000*125010فابریککیلوگرم 5,560 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 10 فولاد کاویان ابعاد 6000*1500 فابریک6000*150010فابریککیلوگرم تماس بگیرید 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 12 فولاد سبا ابعاد 6000*1500 شیت6000*150012شیتکیلوگرم تماس بگیرید 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 12 فولاد کاویان ابعاد 6000*1000 شیت6000*100012شیتکیلوگرم تماس بگیرید 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 12 فولاد کاویان ابعاد 6000*1200 شیت6000*120012شیتکیلوگرم تماس بگیرید 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 12 فولاد کاویان ابعاد 6000*1500 فابریک6000*150012فابریککیلوگرم تماس بگیرید 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 15 فولاد کاویان ابعاد 6000*1250 شیت6000*125015شیتکیلوگرم 5,580 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 15 فولاد کاویان ابعاد 6000*1250 فابریک6000*125015فابریککیلوگرم تماس بگیرید 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 15 فولاد کاویان ابعاد 6000*1500 شیت6000*150015شیتکیلوگرم 5,590 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 15 فولاد کاویان ابعاد 6000*1500 فابریک6000*150015فابریککیلوگرم 5,460 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 20 فولاد کاویان ابعاد 6000*1250 شیت6000*125020شیتکیلوگرم تماس بگیرید 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 20 فولاد کاویان ابعاد 6000*1250 فابریک6000*125020فابریککیلوگرم 5,210 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 20 فولاد کاویان ابعاد 6000*1500 شیت6000*150020شیتکیلوگرم تماس بگیرید 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 20 فولاد کاویان ابعاد 6000*1500 فابریک6000*150020فابریککیلوگرم 5,210 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 25 فولاد کاویان ابعاد 6000*1250 شیت6000*125025شیتکیلوگرم تماس بگیرید 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 25 فولاد کاویان ابعاد 6000*1250 فابریک6000*125025فابریککیلوگرم 5,160 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 25 فولاد کاویان ابعاد 6000*1500 فابریک6000*150025فابریککیلوگرم 5,260 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 30 فولاد کاویان ابعاد 6000*1250 فابریک6000*125030فابریککیلوگرم تماس بگیرید 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 30 فولاد کاویان ابعاد 6000*1500 شیت6000*150030شیتکیلوگرم تماس بگیرید 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 30 فولاد کاویان ابعاد 6000*1500 فابریک6000*150030فابریککیلوگرم 5,500 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 35 فولاد کاویان ابعاد 6000*1250 فابریک6000*125035فابریککیلوگرم 5,300 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 35 فولاد کاویان ابعاد 6000*1500 شیت6000*150035شیتکیلوگرم تماس بگیرید 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 35 فولاد کاویان ابعاد 6000*1500 فابریک6000*150035فابریککیلوگرم 5,270 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 40 فولاد کاویان ابعاد 6000*1500 فابریک6000*150040فابریککیلوگرم 5,260 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 50 فولاد کاویان ابعاد 6000*1500 شیت6000*150050شیتکیلوگرم تماس بگیرید 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 50 فولاد کاویان ابعاد 6000*1500 فابریک6000*150050فابریککیلوگرم 5,640 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 8 فولاد کاویان ابعاد 6000*1250 فابریک6000*12508فابریککیلوگرم تماس بگیرید 19 ژوئن 2019 خرید

ورق سیاه فولاد سبانام کالاسایزضخامتحالتواحدقیمتتاریخ بروزرسانیخرید
ورق سیاه ضخامت 10 فولاد سبا ابعاد 1500 رول150010رولکیلوگرم 5,480 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 10 فولاد سبا ابعاد 6000*1500 شیت6000*150010شیتکیلوگرم 5,500 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 12 فولاد سبا ابعاد 1500 رول150012رولکیلوگرم 5,470 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 2 فولاد سبا ابعاد 1250 رول12502رولکیلوگرم 5,870 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 2/5 فولاد سبا ابعاد 1250 رول12502/5رولکیلوگرم تماس بگیرید 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 4 فولاد سبا ابعاد 1500 رول15004رولکیلوگرم 4,500 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 6 فولاد سبا ابعاد 1500 رول15006رولکیلوگرم 6,020 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 6 فولاد سبا ابعاد 6000*1500 شیت6000*15006شیتکیلوگرم تماس بگیرید 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 8 فولاد سبا ابعاد 1500 رول15008رولکیلوگرم 5,490 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 8 فولاد سبا ابعاد 6000*1500 شیت6000*15008شیتکیلوگرم 5,510 تومان 19 ژوئن 2019 خرید

ورق سیاه اکسین اهوازنام کالاسایزضخامتحالتواحدقیمتتاریخ بروزرسانیخرید
ورق سیاه ضخامت 10 اکسین اهواز ابعاد 6000*2000 فابریک2000*600010فابریککیلوگرم 5,410 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 12 اکسین اهواز ابعاد 6000*2000 فابریک2000*600012فابریککیلوگرم 5,390 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 15 اکسین اهواز ابعاد 6000*2000 فابریک2000*600015فابریککیلوگرم 5,390 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 20 اکسین اهواز ابعاد 6000*2000 فابریک2000*600020فابریککیلوگرم 5,360 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 25 اکسین اهواز ابعاد 6000*2000 فابریک2000*600025فابریککیلوگرم 5,260 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 30 اکسین اهواز ابعاد 6000*2000 فابریک2000*600030فابریککیلوگرم 5,210 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 35 اکسین اهواز ابعاد 6000*2000 فابریک2000*600035فابریککیلوگرم 5,270 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 40 اکسین اهواز ابعاد 6000*2000 فابریک2000*600040فابریککیلوگرم 5,210 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 45 اکسین اهواز ابعاد 6000*2000 فابریک2000*600045فابریککیلوگرم تماس بگیرید 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 50 اکسین اهواز ابعاد 6000*2000 فابریک2000*600050فابریککیلوگرم 5,710 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 60 اکسین اهواز ابعاد 6000*2000 فابریک2000*600060فابریککیلوگرم 5,760 تومان 19 ژوئن 2019 خرید
ورق سیاه ضخامت 8 اکسین اهواز ابعاد 6000*2000 فابریک2000*60008فابریککیلوگرم 5,560 تومان 19 ژوئن 2019 خرید

ورق

آهن هایپر عرضه کننده انواع ورق رنگی ، ورق سیاه ، ورق گالوانیزه ، بهترین قیمت ورق را با ما تجربه کنید

قیمت ورق رنگی را از کارخانه‌های داخلی فولاد مبارکه، فولاد بهمن، هفت الماس و سمنان، و وارداتی چین مشاهده کنید

شماره تماس:02172025