میلگرد شاهرود

پروفیل 3 ساوه

پروفیل 3 ساوه

تمامی پروفیل 3 ساوه

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلواحدضخامتارتفاعحالتوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
193007230پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانهکیلوگرم320*206 متری11.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:17
193007240پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانهکیلوگرم330*206 متری14۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:17
193007020پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانهکیلوگرم340*206 متری16.7۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:17
193007220پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانهکیلوگرم325*256 متری14۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:17
193007050پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانهکیلوگرم330*406 متری19.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:17
193007060پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانهکیلوگرم350*306 متری22.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:17
193007070پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانهکیلوگرم330*606 متری25.1۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:17
193007010پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانهکیلوگرم340*406 متری22.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:27
193007110پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانهکیلوگرم340*506 متری25.1۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:17
193007100پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانهکیلوگرم360*406 متری28۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:17
193007090پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانهکیلوگرم340*706 متری30.7۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:17
193007080پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانهکیلوگرم340*806 متری33.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:17
193007120پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانهکیلوگرم350*506 متری28۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:17
193007160پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانهکیلوگرم360*1006 متری44.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:17
193007180پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانهکیلوگرم360*1206 متری50.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:17
193007130پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانهکیلوگرم360*606 متری33.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:17
193007170پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانهکیلوگرم360*806 متری39۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:17
193007140پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانهکیلوگرم370*706 متری39.1۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:17
193007210پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانهکیلوگرم380*1206 متری55.8۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:17
193007190پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانهکیلوگرم380*806 متری44.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:17
193007150پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 3 ساوهکارخانهکیلوگرم390*906 متری50.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:17

پروفیل 3 ساوه

نمایش 1–12 از 21 نتیجه

نمایش 9 24 36