میلگرد شاهرود

پروفیل 3 جهان

پروفیل 3 جهان

تمامی پروفیل 3 جهان

امروز: جمعه 1402/03/12

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلواحدضخامتارتفاعحالتوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
193006140پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانهکیلوگرم3140*1406 متری150۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:34
193006240پروفیل 160*160 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانهکیلوگرم3160*1606 متری180.8۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
193006230پروفیل 180*180 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانهکیلوگرم3180*1806 متری203.4۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
193006010پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانهکیلوگرم340*206 متری16.9۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:34
193006080پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانهکیلوگرم320*606 متری22.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:34
193006220پروفیل 200*100 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانهکیلوگرم3200*1006 متری237.38۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
193006070پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانهکیلوگرم330*306 متری16.9۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:34
193006060پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانهکیلوگرم330*406 متری19.78۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:34
193006050پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانهکیلوگرم350*306 متری22.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:34
193006040پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانهکیلوگرم330*606 متری25.43۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:34
193006030پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانهکیلوگرم340*406 متری22.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:34
193006020پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانهکیلوگرم340*506 متری25.43۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:34
193006130پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانهکیلوگرم360*406 متری28.2۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:34
193006120پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانهکیلوگرم340*806 متری33.91۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:34
193006110پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانهکیلوگرم350*506 متری28.26۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:34
193006190پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانهکیلوگرم360*1006 متری45.21۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
193006180پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانهکیلوگرم360*1206 متری50.8۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:34
193006100پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانهکیلوگرم360*606 متری33.9۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:34
193006090پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانهکیلوگرم370*706 متری39.56۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:34
193006160پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانهکیلوگرم380*1006 متری50.8۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:34
193006150پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانهکیلوگرم380*1206 متری56.52۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:34
193006170پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 3 جهانکارخانهکیلوگرم380*806 متری45.21۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:34

پروفیل 3 جهان

نمایش 1–12 از 22 نتیجه

نمایش 9 24 36