میلگرد شاهرود

پروفیل 2.5 جهان

پروفیل 2.5 جهان

تمامی پروفیل 2.5 جهان

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلواحدضخامتارتفاعحالتوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
192506060پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانهکیلوگرم2.510*206 متری7۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
192506050پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانهکیلوگرم2.510*256 متری8.2۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
192506040پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانهکیلوگرم2.510*306 متری9.3۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
192506030پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانهکیلوگرم2.510*406 متری11.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
192506230پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانهکیلوگرم2.5140*1406 متری127۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
192506010پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانهکیلوگرم2.520*206 متری9.3۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
192506070پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانهکیلوگرم2.520*306 متری11.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
192506140پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانهکیلوگرم2.520*406 متری14۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
192506020پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانهکیلوگرم2.525*256 متری11.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
192506120پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانهکیلوگرم2.530*306 متری14۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
192506110پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانهکیلوگرم2.530*406 متری16.3۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
192506100پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانهکیلوگرم2.530*506 متری18.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
192506090پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانهکیلوگرم2.530*606 متری21۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
192506080پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانهکیلوگرم2.540*406 متری18.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
192506220پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانهکیلوگرم2.540*506 متری21۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
192506210پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانهکیلوگرم2.540*606 متری23.3۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
192506200پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانهکیلوگرم2.540*806 متری28۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
192506190پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانهکیلوگرم2.550*506 متری23.3۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
192506270پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانهکیلوگرم2.560*1006 متری37.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
192506260پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانهکیلوگرم2.560*1206 متری41.9۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
192506180پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانهکیلوگرم2.560*606 متری28۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
192506150پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانهکیلوگرم2.560*806 متری32.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
192506250پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانهکیلوگرم2.580*1006 متری41.9۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
192506240پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانهکیلوگرم2.580*1206 متری47۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48
192506160پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 جهانکارخانهکیلوگرم2.590*906 متری41.9۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/11 | 17:48

پروفیل 2.5 جهان

نمایش 1–12 از 25 نتیجه

نمایش 9 24 36