پروفیل در و پنجره

پروفیل درب و پنجره

پروفیل درب و پنجره

تمامی پروفیل درب و پنجره
امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزضخامتحالتواحدقیمتتوضیحات بیشتر
332009040پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 برفیان آملکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:19
332002010پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 علویجهکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332003010پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهدکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332015010پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 لوله و پروفیل صابریکارخانه202فابریککیلوگرم۳۸,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332016020پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 نیکان پروفیلکارخانه202فابریککیلوگرم۳۷,۱۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332516010پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 نیکان پروفیلکارخانه202.5فابریککیلوگرم۳۶,۱۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332005010پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 آریا افق پاسارگادکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332004010پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 امید البرزکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332009010پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 برفیان آملکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332012010پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 پترو فولادکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332007010پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهانکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332013010پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچوکارخانه202فابریککیلوگرم۳۸,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332006010پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 جهان پروفیل پارسکارخانه202فابریککیلوگرم۳۸,۳۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332002020پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 علویجهکارخانه202فابریککیلوگرم۳۸,۲۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332003020پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهدکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332011010پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیانکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332014010پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 گل نردهکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332015020پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابریکارخانه202فابریککیلوگرم۳۸,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332010010پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نوین پارسیان جنوبکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332016040پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نیکان پروفیلکارخانه202فابریککیلوگرم۳۷,۱۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332008010پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 هیربد زرندیهکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332516030پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2.5 نیکان پروفیلکارخانه202.5فابریککیلوگرم۳۶,۱۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332005030پروفیل سپری 507 ضخامت 2 آریا افق پاسارگادکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332004030پروفیل سپری 507 ضخامت 2 امید البرزکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332009030پروفیل سپری 507 ضخامت 2 برفیان آملکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332012030پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پترو فولادکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332001010پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پرشین فولاد آریاکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332007030پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهانکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332013030پروفیل سپری 507 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچوکارخانه202فابریککیلوگرم۳۸,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332006030پروفیل سپری 507 ضخامت 2 جهان پروفیل پارسکارخانه202فابریککیلوگرم۳۸,۳۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332002040پروفیل سپری 507 ضخامت 2 علویجهکارخانه202فابریککیلوگرم۳۸,۲۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332003050پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهدکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332011030پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیانکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332014030پروفیل سپری 507 ضخامت 2 گل نردهکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332015040پروفیل سپری 507 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابریکارخانه202فابریککیلوگرم۳۸,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332010030پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نوین پارسیان جنوبکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332016080پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نیکان پروفیلکارخانه202فابریککیلوگرم۳۷,۱۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332008030پروفیل سپری 507 ضخامت 2 هیربد زرندیهکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332516070پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 نیکان پروفیلکارخانه202.5فابریککیلوگرم۳۶,۱۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332005020پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 آریا افق پاسارگادکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332004020پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 امید البرزکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332009020پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 برفیان آملکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332012020پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 پترو فولادکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332007020پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهانکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332013020پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچوکارخانه202فابریککیلوگرم۳۸,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332006020پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 جهان پروفیل پارسکارخانه202فابریککیلوگرم۳۸,۳۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332002030پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 علویجهکارخانه202فابریککیلوگرم۳۸,۲۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332003030پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهدکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332011020پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیانکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332014020پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 گل نردهکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332015030پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابریکارخانه202فابریککیلوگرم۳۸,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332010020پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نوین پارسیان جنوبکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332016060پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نیکان پروفیلکارخانه202فابریککیلوگرم۳۷,۱۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24
332008020پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 هیربد زرندیهکارخانه202فابریککیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 22:18
332516050پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2.5 نیکان پروفیلکارخانه202.5فابریککیلوگرم۳۶,۱۰۰ تومان1402/2/9 | 14:24

پروفیل درب و پنجره

پروفیل درب و پنجره با توجه به فاکتورها و پارامترهای مختلف، می‌تواند در انواع متفاوتی تقسیم شود. این پروفیل‌ها، کاربرد گسترده‌ای در صنعت ساختمان سازی دارند و به عنوان یکی از اصلی‌ترین مصالح معرفی می‌شوند. با توجه به اهمیت و میزان کاربردی که برای پروفیل درب و پنجره مطرح می‌شود، در ادامه این بحث به ارائه توضیحات بیشتری در رابطه با دسته بندی انواع پروفیل‌های درب و پنجره، خواهیم پرداخت.

 

پروفیل درب و پنجره

 

نحوه تفکیک انواع پروفیل درب و پنجره

با توجه به اینکه درب و پنجره خود می‌توانند متناسب با ساختاری که دارند انواع مختلفی پیدا کنند، در رابطه با ساخت پروفیل درب و پنجره هم می‌توان متناسب با کاربردی که دارند، انواع مختلفی را مطرح نمود. به کارگیری انواع پروفیل درب و پنجره، عموما با هدف عایق سازی صورت می‌گیرد. به طوری که با استفاده از این پروفیل‌ها، سطح کیفی سازه ساختمانی، به مراتب افزایش پیدا می‌کند.

استفاده از پروفیل مناسب و باکیفیت برای درب و پنجره، می‌تواند از ورود گرد و غبار، رطوبت، آلودگی و نیز صداهای بیرونی جلوگیری کند. در مورد انواع پروفیل‌ها باید گفت که این سازه‌ها با توجه به نوع و جنسی که دارند، در انواع مختلفی دسته بندی می‌شوند. در ادامه این انواع با ارائه توضیحات بیشتر، مورد بررسی قرار گرفته شده‌اند:

 

نحوه تفکیک انواع پروفیل درب و پنجره

 

جنس

اگر بخواهیم انواع پروفیل درب و پنجره را با توجه به جنس دسته بندی کنیم، می‌توانیم از سه دسته کامپوزیتی، فولادی و آلومینیومی جهت توصیف آن‌ها بهره بگیریم. هر یک از این انواع بر حسب ساختاری که دارند، می‌توانند از ویژگی‌های عملکردی و قابلیت‌های متفاوتی برخوردار باشند.

 • پروفیل‌های کامپوزیتی

پروفیل‌های کامپوزیتی یا انواع PVC و UPVC، نمونه‌هایی از پروفیل درب و پنجره هستند که امروزه حداکثر کاربرد را در میان افراد پیدا کرده‌اند که به عنوان رایج‌ترین نوع پروفیل‌های درب و پنجره معرفی و شناخته می‌شوند. یکی از دلایلی که نقش گسترده‌ای در انتخاب و کاربرد پروفیل‌های کامپوزیتی یا همان PVC و UPVC دارد، مربوط به قبلیت‌ها و ویژگی‌هایی است که این دسته از پروفیل‌ها در کنار قیمت پایین خود دارا هستند. کیفیت، دوام و ایمنی بالا، همگی در کنار قیمت پایین مورد بررسی قرار می‌گیرند.

همچنین باید افزود که مقاومت در برابر رطوبت، سبب شده تا افراد بتوانند این پروفیل‌ها را به راحتی و با شستن، تمیز کنند. در مورد تولید پروفیل‌های کامپوزیتی یا همان PVC و UPVC، لازم به ذکر است که از روش اکستروژن بهره گرفته می‌شود. از این رو علاوه بر زیبایی سازه، از مقاومت و استحکام بالایی برخوردار هستند.

 • پروفیل فولادی

از پرکاربردترین فلزهایی که برای پروفیل درب و پنجره مورد استفاده قرار می‌گیرد، مربوط به انواع فولادی است. این نوع در کنار مقاومت بالایی که دارند، می‌توانند در اغلب زمینه‌ها مورد استفاده قرار بگیرند. در حقیقت وزن بالای پروفیل فولادی، تاثیر منفی در کاربرد آن نداشته است.

 • پروفیل‌های آلومینیوم

پروفیل آلومینیوم از دیگر انواع تقسیم بندی پروفیل بر حسب جنس است. این نوع جهت ساخت فریم یا بازشوهای درب و پنجره مورد استفاده قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین دلایلی که سبب کاربرد آلومینیوم برای پروفیل درب و پنجره شده، قابلیت انعطاف‌پذیری یا به عبارت دیگر، شکل پذیری بالایی است که این نوع پروفیل می‌تواند داشته باشد. با این وجود باید افزود که این دست پروفیل‌ها از نظر استقامت، دارای توان بالایی هستند. از این رو با وجود وزن سبکی که دارند، از استحکام و تحمل وزن بالایی برخوردار هستند.

چهارچوب

از دیگر فاکتورهایی که سبب تعریف گروه‌ خاصی از دسته‌بندی‌های مربوط به انواع پروفیل درب و پنجره می‌شود، می‌توان به انواع آن بر حسب چهارچوب اشاره کرد. این ساختار به شکل چهارچوب‌های مختلف قابل بررسی هستند. مواردی که در ادامه ذکر شده، در میان پرکاربردترین نمونه‌های پروفیل درب و پنجره قرار می‌گیرند:

 • چهارچوب ساده
 • چهارچوب فرانسه
 • چهارچوب مکزیکی
 • چهارچوب رومی

ساختار

در مورد پروفیل درب و پنجره، ساختار از جمله مولفه‌هایی است که شاید بیشتر از هر فاکتور دیگری، می‌تواند عملکرد پروفیل را تحت تاثیر خود قرار دهد. پروفیل‌ها بر حسب ساختار، به 7 دسته تقسیم می‌شوند که در ادامه هر یک از این موارد مورد بررسی قرار گرفته شده است:

 • پروفیل فریم

پروفیل فریم که چهارچوب اصلی پنجره را تشکیل می‌دهد، مانند یک ساختار قالب محور عمل کرده و دور تا دور پنجره را در بر می‌گیرد. در مورد این نوع پروفیل، می‌‌توان انواع بازسازی، فریم درب و پنجره و نیز کشویی را مطرح نمود. در واقع با توجه به موقعیت و محل کاربرد، یا از گزینه فریم بازسازی بهره گرفته می‌شود و یا گزینه پروفیل درب و پنجره مورد استفاده قرار می‌گیرد. در رابطه با فریم کشویی هم انواع تک ریل و دوریل، برای ساخت درب و پنجره کشویی، بهره گرفته می‌شود.

 • پروفیل میانی

از دیگر اجزای ساختاری پروفیل درب و پنجره، پروفیل میانی بوده که در قسمت میانی دو شیشه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • پروفیل پانل

پروفیل پانل که عموما در قسمت پایینی درب‌ها به جای امتداد شیشه بهره گرفته می‌شود، به سبب ساختاری که دارد، برای ساخت پارتیشن و درب بیشترین کاربرد را پیدا می‌کند. در رابطه با ساختار این پروفیل باید گفت که صفحاتی مساوی، در هم قفل شده و یک صفحه بزرگ را ایجاد می‌کنند.

 • پروفیل بازشو

همانطور که از نام این پروفیل پیداست، با توجه به ساختاری که دارد، از این پروفیل برای قسمت بازشوی درب و پنجره بهره گرفته می‌شود.

 • پروفیل زهوار

پروفیل زهوار از جمله انواع جانبی بوده که به منظور نگه داشتن شیشه و پانل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • پروفیل لوله آداپتور

در درب و پنجره‌هایی که زاویه چرخش آن‌ها قائم است، از پروفیل لوله آداپتور بهره گرفته می‌شود.

 • پروفیل اتصال فریم

همانطور که از نام این پروفیل پیداست، از آن به منظور اتصال فریم و یا به عبارت دیگر، دو یونیت در و پنجره، استفاده می‌شود. 

 

قیمت پروفیل درب و پنجره

 

قیمت پروفیل درب و پنجره

با توجه به آنچه در رابطه با انواع و دسته بندی پروفیل درب و پنجره مطرح شد، هر یک از این پروفیل‌ها می‌توانند بسته به خصوصیاتی که دارند، از قیمت متفاوتی برخوردار باشند. از این رو خرید پروفیل درب و پنجره، متناسب با نیاز و اهداف کاربردی، از بازه قیمتی متفاوتی برخوردار خواهد بود.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

نمایش 1–12 از 55 نتیجه

نمایش 9 24 36