ورق سرد

ورق سرد

ورق سرد

تمامی محصولات ورق سرد

امروز: جمعه 2023/12/01

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزضخامتعرضحالتواحدقیمتتوضیحات بیشتر
260206010ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
262506030ورق روغنی 0.25 عرض 1000 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
262806010ورق روغنی 0.28 عرض 1000 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
260301010ورق روغنی 0.3 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه10002023/9/13 | 20:04
260306010ورق روغنی 0.3 عرض 1000 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
263501010ورق روغنی 0.35 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه10002023/9/13 | 20:04
263506010ورق روغنی 0.35 عرض 1000 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
263603010ورق روغنی 0.36 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
263803010ورق روغنی 0.38 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
260401010ورق روغنی 0.4 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه100043,854 تومان2023/9/13 | 20:04
260405020ورق روغنی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه2023/9/13 | 20:04
260403030ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
260403010ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
260406020ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماس42,111 تومان2023/9/13 | 20:04
260401020ورق روغنی 0.4 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه12502023/9/13 | 20:04
260405010ورق روغنی 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکه2023/9/13 | 20:04
260403020ورق روغنی 0.4 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
260406010ورق روغنی 0.4 عرض 1250 هفت الماس42,111 تومان2023/9/13 | 20:04
264506010ورق روغنی 0.45 عرض 1000 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
264603010ورق روغنی 0.46 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
264603020ورق روغنی 0.46 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
264803010ورق روغنی 0.48 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
264803020ورق روغنی 0.48 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
260502010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
260501010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه100040,000 تومان2023/9/13 | 20:04
260505010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه41,193 تومان2023/9/13 | 20:04
260504010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان38,450 تومان2023/9/13 | 20:04
260503010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
260506020ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
260506030ورق روغنی 0.5 عرض 1000- ST14 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
260502020ورق روغنی 0.5 عرض 1250 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
260501020ورق روغنی 0.5 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه125038,991 تومان2023/9/13 | 20:04
260504020ورق روغنی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان38,050 تومان2023/9/13 | 20:04
260503020ورق روغنی 0.5 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
260506010ورق روغنی 0.5 عرض 1250 هفت الماس38,716 تومان2023/9/13 | 20:04
260506040ورق روغنی 0.5 عرض 1250- ST14 هفت الماس50,000 تومان2023/11/13 | 10:42
265506010ورق روغنی 0.55 عرض 1000 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
260602010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
260601010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه100039,267 تومان2023/9/13 | 20:04
260605010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه40,643 تومان2023/9/13 | 20:04
260604010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان38,330 تومان2023/9/13 | 20:04
260603010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
260606020ورق روغنی 0.6 عرض 1000 هفت الماس38,074 تومان2023/9/13 | 20:04
260605030ورق روغنی 0.6 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکه2023/9/13 | 20:04
260601020ورق روغنی 0.6 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه125038,808 تومان2023/9/13 | 20:04
260605020ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه40,643 تومان2023/9/13 | 20:04
260604020ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان2023/9/13 | 20:04
260603020ورق روغنی 0.6 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
260606010ورق روغنی 0.6 عرض 1250 هفت الماس38,074 تومان2023/9/13 | 20:04
260605040ورق روغنی 0.6 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکه2023/9/13 | 20:04
260702010ورق روغنی 0.7 عرض 1000 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
260701010ورق روغنی 0.7 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه100039,083 تومان2023/9/13 | 20:04
260705020ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه40,459 تومان2023/9/13 | 20:04
260704010ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان38,330 تومان2023/9/13 | 20:04
260703010ورق روغنی 0.7 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
260706020ورق روغنی 0.7 عرض 1000 هفت الماس38,349 تومان2023/9/13 | 20:04
260705040ورق روغنی 0.7 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکه2023/9/13 | 20:04
260702020ورق روغنی 0.7 عرض 1250 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
260701020ورق روغنی 0.7 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه125039,083 تومان2023/9/13 | 20:04
260705010ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه40,367 تومان2023/9/13 | 20:04
260704020ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان2023/9/13 | 20:04
260703020ورق روغنی 0.7 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
260706010ورق روغنی 0.7 عرض 1250 هفت الماس38,349 تومان2023/9/13 | 20:04
260705030ورق روغنی 0.7 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکه2023/9/13 | 20:04
260802010ورق روغنی 0.8 عرض 1000 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
260801010ورق روغنی 0.8 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه100038,074 تومان2023/9/13 | 20:04
260804010ورق روغنی 0.8 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان37,850 تومان2023/9/13 | 20:04
260803020ورق روغنی 0.8 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
260806020ورق روغنی 0.8 عرض 1000 هفت الماس37,340 تومان2023/9/13 | 20:04
260801020ورق روغنی 0.8 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه125037,799 تومان2023/9/13 | 20:04
260804020ورق روغنی 0.8 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان2023/9/13 | 20:04
260803010ورق روغنی 0.8 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
260806010ورق روغنی 0.8 عرض 1250 هفت الماس37,340 تومان2023/9/13 | 20:04
260902010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
260901010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه100037,156 تومان2023/9/13 | 20:04
260905010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه39,358 تومان2023/9/13 | 20:04
260904010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان37,850 تومان2023/9/13 | 20:04
260903010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
260906020ورق روغنی 0.9 عرض 1000 هفت الماس36,331 تومان2023/9/13 | 20:04
260902020ورق روغنی 0.9 عرض 1250 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
260901020ورق روغنی 0.9 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه125036,881 تومان2023/9/13 | 20:04
260903020ورق روغنی 0.9 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
260906010ورق روغنی 0.9 عرض 1250 هفت الماس36,331 تومان2023/9/13 | 20:04
261002010ورق روغنی 1 عرض 1000 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
261001010ورق روغنی 1 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه100038,441 تومان2023/9/13 | 20:04
261004010ورق روغنی 1 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان38,050 تومان2023/9/13 | 20:04
261003010ورق روغنی 1 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
261006010ورق روغنی 1 عرض 1000 هفت الماس36,881 تومان2023/9/13 | 20:04
261002020ورق روغنی 1 عرض 1250 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
261001020ورق روغنی 1 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه125038,166 تومان2023/9/13 | 20:04
261004020ورق روغنی 1 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان38,050 تومان2023/9/13 | 20:04
261003020ورق روغنی 1 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
261006020ورق روغنی 1 عرض 1250 هفت الماس36,606 تومان2023/9/13 | 20:04
262502010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
262501010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه100038,074 تومان2023/9/13 | 20:04
262504010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان38,050 تومان2023/9/13 | 20:04
262503010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
262506010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 هفت الماس37,523 تومان2023/9/13 | 20:04
262502020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
262501020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه125037,799 تومان2023/9/13 | 20:04
262504020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان38,050 تومان2023/9/13 | 20:04
262503020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
262506020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 هفت الماس37,156 تومان2023/9/13 | 20:04
261502010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
261501010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه100038,716 تومان2023/9/13 | 20:04
261504010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان38,050 تومان2023/9/13 | 20:04
261503010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
261506010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 هفت الماس37,523 تومان2023/9/13 | 20:04
261502020ورق روغنی 1.5 عرض 1250 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
261501020ورق روغنی 1.5 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه125038,716 تومان2023/9/13 | 20:04
261505010ورق روغنی 1.5 عرض 1250 فولاد مبارکه39,267 تومان2023/9/13 | 20:04
261504020ورق روغنی 1.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان38,050 تومان2023/9/13 | 20:04
261506020ورق روغنی 1.5 عرض 1250 هفت الماس37,156 تومان2023/9/13 | 20:04
261802010ورق روغنی 1.8 عرض 1250 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
262001010ورق روغنی 2 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه100038,441 تومان2023/9/13 | 20:04
262004010ورق روغنی 2 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان38,050 تومان2023/9/13 | 20:04
262003010ورق روغنی 2 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
262006010ورق روغنی 2 عرض 1000 هفت الماس38,349 تومان2023/9/13 | 20:04
262001020ورق روغنی 2 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه125038,441 تومان2023/9/13 | 20:04
262004020ورق روغنی 2 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان2023/9/13 | 20:04
262003020ورق روغنی 2 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
262006020ورق روغنی 2 عرض 1250 هفت الماس38,349 تومان2023/9/13 | 20:04
262504030ورق روغنی 2.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان2023/9/13 | 20:04
262504040ورق روغنی 2.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان2023/9/13 | 20:04
263004010ورق روغنی 3 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان2023/9/13 | 20:04
250303010ورق گالوانیزه ضخامت 0.3 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه10002023/9/13 | 20:03
250304020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ سمنانکارخانه10002023/9/13 | 20:03
250308020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه100054,040 تومان2023/11/13 | 10:42
250304010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12502023/9/13 | 20:03
250308010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه12502023/9/13 | 20:04
253403010ورق گالوانیزه ضخامت 0.34 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه10002023/9/13 | 20:03
253504010ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10002023/9/13 | 20:03
253508020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه10002023/9/13 | 20:04
253504020ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12502023/9/13 | 20:03
253508010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه12502023/9/13 | 20:04
253803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.38 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
253803020ورق گالوانیزه ضخامت 0.38 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه12502023/9/13 | 20:03
250406020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه10002023/9/13 | 20:04
254004020ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10002023/9/13 | 20:03
250408010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه10002023/9/13 | 20:04
250405020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه10002023/9/13 | 20:04
250406010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه12502023/9/13 | 20:04
254004010ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12502023/9/13 | 20:03
250407010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه12502023/9/13 | 20:04
250405010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه12502023/9/13 | 20:04
254303020ورق گالوانیزه ضخامت 0.43 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
254303010ورق گالوانیزه ضخامت 0.43 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه1250رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
254503010ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
254504010ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10002023/9/13 | 20:03
254508020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه10002023/9/13 | 20:04
054503020ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه1250رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
254504020ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12502023/9/13 | 20:03
254508010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه12502023/9/13 | 20:04
254803020ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000رولکیلوگرم39,450 تومان2023/9/13 | 20:03
254804020ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10002023/9/13 | 20:03
254803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه1250رولکیلوگرم39,450 تومان2023/9/13 | 20:03
254804010ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12502023/9/13 | 20:03
250506020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه100040,350 تومان2023/9/13 | 20:04
250501020ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250507020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه100040,350 تومان2023/9/13 | 20:04
250508020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه100047,650 تومان2023/9/13 | 20:04
250505010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه100040,250 تومان2023/9/13 | 20:04
250504010ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000سمنانکارخانه100040,350 تومان2023/9/13 | 20:03
250506010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه125040,850 تومان2023/9/13 | 20:04
250501010ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250504020ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه125040,350 تومان2023/9/13 | 20:03
250507010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه125040,350 تومان2023/9/13 | 20:04
250508010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه125040,850 تومان2023/9/13 | 20:04
255508010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه100041,650 تومان2023/9/13 | 20:04
255508020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان41,150 تومان2023/9/13 | 16:51
255803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.58 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
255803020ورق گالوانیزه ضخامت 0.58 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه1250رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250606020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه100039,450 تومان2023/9/13 | 20:04
250601010ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250604020ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10002023/9/13 | 19:57
250607020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه100039,450 تومان2023/9/13 | 20:04
250608020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه100041,350 تومان2023/9/13 | 20:04
250605020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه100039,350 تومان2023/9/13 | 20:04
250606010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه125039,450 تومان2023/9/13 | 20:04
250601020ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250604010ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه125038,950 تومان2023/9/13 | 20:03
250607010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه125039,450 تومان2023/9/13 | 20:04
250608010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه125040,850 تومان2023/9/13 | 20:04
250605010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه125039,350 تومان2023/9/13 | 20:04
256803020ورق گالوانیزه ضخامت 0.68 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
256803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.68 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه1250رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250706020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه100037,650 تومان2023/9/13 | 20:04
250701020ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250703010ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250704010ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10002023/9/13 | 20:03
250707020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه100037,650 تومان2023/9/13 | 20:04
250708020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه100038,050 تومان2023/9/13 | 20:04
250705020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه100037,550 تومان2023/9/13 | 20:04
250706010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه125037,650 تومان2023/9/13 | 20:04
250701010ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250703020ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه1250رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250704020ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12502023/9/13 | 20:03
250707010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه125037,650 تومان2023/9/13 | 20:04
250708010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه125038,050 تومان2023/9/13 | 20:03
250705010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه125037,550 تومان2023/9/13 | 20:03
250806020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه100036,550 تومان2023/9/13 | 20:03
250801010ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250804020ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10002023/9/13 | 20:03
250807020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه100036,550 تومان2023/9/13 | 20:03
250808020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه100037,450 تومان2023/9/13 | 20:03
250805020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه100036,850 تومان2023/9/13 | 20:03
250806010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه100036,850 تومان2023/9/13 | 20:03
250801020ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250804010ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12502023/9/13 | 20:03
250807010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه125036,850 تومان2023/9/13 | 20:03
250808010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه125037,550 تومان2023/9/13 | 20:03
250805010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه125036,650 تومان2023/9/13 | 20:03
250906010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه100036,650 تومان2023/9/13 | 20:03
250901020ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250903010ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250904010ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10002023/9/13 | 20:03
250907020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد36,650 تومان2023/9/13 | 16:51
250908020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان37,450 تومان2023/9/13 | 16:51
250905020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس36,650 تومان2023/9/13 | 16:51
250906020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز36,650 تومان2023/9/13 | 16:51
250901010ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250904020ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12502023/9/13 | 20:03
250907010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد36,650 تومان2023/9/13 | 16:51
250908010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان37,450 تومان2023/9/13 | 16:51
250905010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس36,650 تومان2023/9/13 | 16:51
251006030ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز36,650 تومان2023/9/13 | 16:51
251006010ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه100036,650 تومان2023/9/13 | 20:03
251001010ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
251003010ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
251007030ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد36,650 تومان2023/9/13 | 16:51
251007010ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه100036,650 تومان2023/9/13 | 20:03
251008020ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان37,450 تومان2023/9/13 | 16:51
251005020ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس36,650 تومان2023/9/13 | 16:51
251006020ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز36,650 تومان2023/9/13 | 16:51
251001020ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
251007020ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد36,650 تومان2023/9/13 | 16:51
251008010ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان37,450 تومان2023/9/13 | 16:51
251005010ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس36,550 تومان2023/9/13 | 16:51
252506040ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز36,650 تومان2023/9/13 | 16:51
252501020ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
252503010ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
252504040ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10002023/9/13 | 20:03
252507040ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه100036,650 تومان2023/9/13 | 20:03
252508020ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه100037,250 تومان2023/9/13 | 20:03
252505040ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه100036,550 تومان2023/9/13 | 20:03
252506030ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه125036,550 تومان2023/9/13 | 20:03
252501010ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
252504030ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12502023/9/13 | 20:03
252507030ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه125036,550 تومان2023/9/13 | 20:03
252508010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه125037,250 تومان2023/9/13 | 20:03
252505030ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه125036,550 تومان2023/9/13 | 20:03
251506020ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه100036,850 تومان2023/9/13 | 20:03
251501010ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
251504010ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10002023/9/13 | 20:03
251507020ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه100036,850 تومان2023/9/13 | 20:03
251508010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه100037,450 تومان2023/9/13 | 20:03
251505020ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه100036,750 تومان2023/9/13 | 20:03
251506010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه125036,850 تومان2023/9/13 | 20:03
251501020ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
251504020ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12502023/9/13 | 20:03
251507010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه125036,850 تومان2023/9/13 | 20:03
251505010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه125036,750 تومان2023/9/13 | 20:03
252006020ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه100036,850 تومان2023/9/13 | 20:03
252001020ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
252004020ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10002023/9/13 | 20:03
252007020ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه100036,850 تومان2023/9/13 | 20:03
252002010ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 شهریار تبریزکارخانه1000رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
252005020ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه100036,750 تومان2023/9/13 | 20:03
252006010ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه125036,850 تومان2023/9/13 | 20:03
252001010ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
252004010ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 سمنانکارخانه12502023/9/13 | 20:03
252007010ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه125036,850 تومان2023/9/13 | 20:03
252005010ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه125036,750 تومان2023/9/13 | 20:03
252506020ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه10002023/9/13 | 20:03
252504010ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10002023/9/13 | 20:03
252502020ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1000 شهریار تبریزکارخانه1000رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
252505020ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه10002023/9/13 | 20:03
252506010ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه12502023/9/13 | 20:03
252504020ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12502023/9/13 | 20:03
252502010ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1250 شهریار تبریزکارخانه1250رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
252505010ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه12502023/9/13 | 20:03
253002020ورق گالوانیزه ضخامت 3 ابعاد 1000 شهریار تبریزکارخانه1000رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03
253002010ورق گالوانیزه ضخامت 3 ابعاد 1250 شهریار تبریزکارخانه1250رولکیلوگرم2023/9/13 | 20:03

آشنایی با ورق سرد

ورق سرد از ورق‌های فولادی پرکاربرد در بازار آهن‌آلات به شمار می‌رود. این رول‌ها معمولاً با دو فرایند نورد گرم و نورد سرد ساخته می‌شوند. شیت‌های تولید شده با فناوری نورد سرد، با عنوان ورق روغنی یا سرد شناخته می‌شوند. این محصولات در مقایسه با مقاطع گرم از ویژگی‌های شیمیایی و مکانیکی منحصربه‌فردی برخوردار هستند. همچنین صفحات گفته شده از دقت پرداخت و ظرافت بیشتری به نسبت نوع گرم برخوردار هستند.

ویژگی های ورق سرد

 

مشخصات فنی و ظاهری ورق سرد

ورق سرد از جمله محصولات آلیاژی تولید شده بر پایه فولاد بوده که با روش نورد به تولید می‌شود.  به دلیل پشت سر گذاشتن فرایندهای روغن‌کاری مخصوص، پس از فرایند ساخت، از این رول‌ها با عنوان ورق روغنی نیز نام‌برده می‌شود. این محصول به علت برخورداری از شکل ظاهری زیبا، در بسیاری از صنایع ساختمانی و صنعتی و مصارف عمومی کاربرد دارد.

مشخصات فنی و ظاهری ورق سرد

ورق‌های سرد عموماً از ظاهر صیقلی و شفافی برخوردار هستند. فرایند رنگ‌کاری بر روی این صفحات به‌راحتی انجام می‌شود. همچنین شیت‌های تولید شده به روش نورد سرد دارای قابلیت برش و خمش مطلوبی هستند. ضمناً، این محصولات در مقایسه با ورق‌های گرم، در ابعاد محدودتری ساخته می‌شوند.

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

این مقاطع غالباً در طول ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ میلیمتر و عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ میلیمتر ساخته شده و در اختیار شرکت‌های پخش‌کننده قرار می‌گیرد. ضخامت این ورق‌ها حداقل سه دهم و حداکثر ۳ میلیمتر است. علاوه بر این، وزن این محصول متناسب با ابعاد و اندازه در محدوده ۸ تا ۳۲ کیلوگرم قرار دارد.

توجه داشته باشید که ورق‌های سرد در حین فرایند تولید و ساخت، برش‌کاری شده و به‌صورت ابعاد فابریک به بازار آهن‌آلات عرضه می‌گردند. تولید مصالح و قطعات ساختمانی، تولید لوازم‌خانگی و برقی، مبلمان اداری، تولید انواع قفسه و صنایع خودروسازی، از عمده‌ترین موارد کاربرد این صفحات به شمار می‌رود.

بررسی انواع مختلف ورق سرد

پس از اینکه با مشخصات فنی شیت‌ها آشنا شدید قصد داریم انواع این محصولات و ویژگی‌های آن‌ها را بررسی کنیم.

 از لحاظ آلیاژ ساخت

در فرایند تولید ورق سرد از عناصر فلزی و شیمیایی مخصوصی استفاده می‌شود. ترکیب آن‌ها و آلیاژهای فولادی، باهدف افزایش مقاومت این محصول در برابر خوردگی انجام می‌گیرد. رول‌های گفته شده در سه دسته ST12/ST13/ST14 قرار می‌گیرند. در ترکیبات شیمیایی شیت  st12، 1.0 درصد کربن، 0.035 درصد گوگرد و 0.035 درصد فسفر وجود دارد. همچنین میزان منگنز و سیلیسیم موجود در این نوع صفحات به تربیت برابر با 0.5 و 0.01 درصد است. استحکام و دوام بالا، از ویژگی‌های شاخص این مقاطع به‌حساب می‌آید.

بررسی انواع مختلف ورق سرد

در فرایند ساخت ST13 یا ورق نیمه‌کشش، متریال فلزی کمتری مورداستفاده قرار می‌گیرد. این امر موجب افزایش تحمل بار این نوع شیت‌ها می‌شود. میزان کربن استفاده شده در محصول گفته شده برابر با 0.08 درصد است. علاوه بر این، در نوع st13، 0.45درصد منگنز  ، 0.035 درصد گوگرد، 0.01 درصد سیلیسیم و 0.035 درصد فسفر یافت می‌شود. قابلیت خمش و جوشکاری مطلوب را می‌توان از دیگر مشخصات صفحات روغنی اس تی 13 برشمرد.

ST14 از یکی دیگر انواع مختلف ورق‌های روغنی بوده که از قابلیت کششی بالایی دارد. این ویژگی موجب شده از آن در بسیاری از صنایع مختلف استفاده شود. در ساختار شیمیایی این ورق 0.04 درصد کربن، 0.007 درصد گوگرد و 0.21 درصد منگنز وجود دارد. همچنین، میزان فسفر و سیلیسیم ورق st14 به ترتیب برابر با 0.007 و 0.01 درصد است.

به این نکته توجه داشته باشید که  قیمت ورق سرد  نسبت به گرم بسیار مقرون‌به‌صرفه و مناسب است.

قیمت ورق سرد

برجسته ترین تفاوت های ورق سرد با ورق گرم

به دلیل نوع مواد به‌کاررفته و فرایندها تولید شیت‌ها سردوگرم تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند که در این قسمت برخی از مهم‌ترین آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

 فرآیند تولید ورق

متفاوت‌بودن روش ساخت، از مهم‌ترین تمایزهای میان ورق سرد و ورق گرم به‌حساب می‌آید. صفحات گرم در دماهای بالا و با تکنولوژی نورد گرم به مرحله تولید می‌رسند؛ اما ساخت صفحات سرد با استفاده از فناوری نورد سرد صورت می‌گیرد. این محصولات در دمای نزدیک به دمای معمولی و پس از گذشتن از غلتک‌های مخصوص تولید می‌شوند.

برجسته ترین تفاوت های ورق سرد با ورق گرم

 ابعاد و اندازه

مقاطع تولید شده با نورد گرم به علت عدم انعطاف‌پذیری، معمولاً در حالت فابریک تولید و روانه بازار می‌شوند. این در حالی است که ورق‌های سرد در دو حالت فابریک و رول موجود هستند. براین‌اساس، ورق روغنی دارای تنوع بیشتری از لحاظ ابعاد و سایز است.

 تفاوت ورق سرد و گرم از لحاظ کاربرد

شیت‌های نورد گرم عموماً در صنایع و پروژه‌های بزرگ مورداستفاده قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، در صنایع کوچک‌تر و برای تولید لوازم برقی، نوع روغنی این محصولات بسیار کاربرد است. به‌طورکلی می‌توان گفت ورق روغنی در تولید مقاطع فلزی که توجه به جزئیات اهمیت ویژه‌ای دارد و نیازمند دقت، زیبایی و کیفیت بالا هستند یکی از بهترین گزینه‌ها به‌حساب می‌آید.

 از لحاظ قیمت 

متفاوت‌بودن قیمت نهایی، دیگر تفاوت میان ورق روغنی و گرم را رقم می‌زند. صفحات گرم در مقایسه با محصولات سرد قیمت بالاتری در بازار آهن‌آلات دارند؛ بنابراین اگر اولویت شما در اجاری یک پروژه کاهش هزینه‌ها است به شما توصیه می‌کنیم از ورق سرد که قیمت  آن مقرون‌به‌صرفه و مناسب است استفاده کنید .

 از لحاظ نحوه نامگذاری تجاری

تفاوت دیگر میان ورق‌های نورد سردوگرم را باید در نوع نام‌گذاری تجاری این محصولات جستجو کرد. مقاطع گرم غالباً با شاخص ST37 در حوزه آهن‌آلات شناسایی می‌شود. از طرف دیگر، نام‌گذاری تجاری رول‌های سرد با شاخص‌های st12، st13 و st14 صورت می‌گیرد.

خرید ورق سرد

نحوه خرید ورق سرد

مجموعه آهن هایپر زمینه مناسب برای خرید ورق سرد، انواع تیرآهن، میلگرد، انواع نبشی، ناودانی، انواع پروفیل ها، انواع ورق ها  همچون ورق سیاه، ورق گالوانیزه را برای خریداران فراهم آورده است. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت روز محصولات به وب سایت ahanhyper.com مراجعه کنید. از مهمترین ویژگی های این مجموعه می توان به داشتن کارشناسان باتجربه، ارائه جداول وزنی، ارسال به سراسر کشور و ارائه فاکتور رسمی اشاره کرد.

جمع‌بندی

ورق‌های سرد باتوجه‌به خصوصیات منحصربه‌فرد خود در صنایع مختلفی مورداستفاده قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به خودروسازی اشاره کرده که از این شیت‌ها برای تولید بخش‌های مختلف بدنه و قطعات داخلی مورداستفاده می‌شود. در این مقاله مشخصات فنی، فرایند تولید و آلیاژهای که در ساخت این محصول به‌کاررفته را بررسی کردیم.

 اگر پس از مطالعه بخش‌های مختلف این مطلب به این نتیجه رسیدید که محصول تولید شده مناسب پروژه‌ای است که قصد اجرای آن را دارید کافی است به سایت آهن هایپر مراجعه کرده و پس از استعلام قیمت سفارش خود را ثبت کنید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و دریافت راهنمایی جهت خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

دانلود مقاله “ورق سرد

نمایش 1–12 از 284 نتیجه

نمایش 9 24 36