ورق سرد

ورق سرد

ورق سرد

تمامی محصولات ورق سرد

امروز: یکشنبه 1401/11/16

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدقیمتتوضیحات بیشتر
ورق رنگی آبی 0.4 عرض 1250 چینبنگاه تهران1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/16 | 13:46
ورق رنگی آبی 0.48 عرض 1250 فولاد بهمن (5015)کارخانه فولاد بهمن1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/16 | 13:46
ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه تهران1250کیلوگرم۵۶۵,۰۰۰ تومان1401/11/16 | 13:46
ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1250 هفت الماسبنگاه اصفهان1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/16 | 13:46
ورق رنگی پرتقالی 0.48 عرض 1250 فولاد بهمن (1028)کارخانه فولاد بهمن1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/16 | 13:46
ورق رنگی سبز 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه تهران1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/16 | 13:46
ورق رنگی سفید 0.48 عرض 1000 فولاد بهمن (9016)کارخانه فولاد بهمن1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/16 | 13:46
ورق رنگی سفید 0.48 عرض 1250 فولاد بهمن (9016)کارخانه فولاد بهمن1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/16 | 13:46
ورق رنگی سفید 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه تهران1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/16 | 13:46
ورق رنگی سفید 0.5 عرض 1250 هفت الماسبنگاه اصفهان1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/16 | 13:46
ورق رنگی سفید یخچالی 0.25 عرض 1000 چینبنگاه تهران1000کیلوگرم۳۳۹,۴۵۰ تومان1401/11/16 | 13:46
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه تهران1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/16 | 13:46
ورق رنگی سفید یخچالی 0.47 عرض 1000 چینبنگاه تهران1000کیلوگرم۲۹۳,۵۸۰ تومان1401/11/16 | 13:46
ورق رنگی سفید یخچالی 0.47 عرض 1250 چینبنگاه تهران1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/16 | 13:46
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1250 چینبنگاه تهران1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/16 | 13:46
ورق رنگی قرمز 0.48 عرض 1250 فولاد بهمن (3000)کارخانه فولاد بهمن1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/16 | 13:46
ورق رنگی قرمز 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه تهران1250کیلوگرم۵۵۰,۰۰۰ تومان1401/11/16 | 13:46
ورق رنگی قرمز 0.5 عرض 1250 هفت الماسبنگاه اصفهان1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/16 | 13:46
ورق رنگی قهوه ای سوخته 0.48 عرض 1250 فولاد بهمن (8017)کارخانه فولاد بهمن1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/16 | 13:46
ورق رنگی نارنجی 0.4 عرض 1250 چینبنگاه تهران1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/16 | 13:46
ورق رنگی نارنجی 0.48 عرض 1250 فولاد بهمن (2004)کارخانه فولاد بهمن1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/16 | 13:46
ورق رنگی نارنجی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه تهران1250کیلوگرم۵۵۲,۰۰۰ تومان1401/11/16 | 13:46
ورق رنگی نارنجی 0.5 عرض 1250 هفت الماسبنگاه اصفهان1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/16 | 13:46
ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 12:19
ورق روغنی 0.25 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 23:28
ورق روغنی 0.28 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:45
ورق روغنی 0.3 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 11:59
ورق روغنی 0.3 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 11:32
ورق روغنی 0.35 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:32
ورق روغنی 0.35 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 21:43
ورق روغنی 0.36 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 0.38 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:11
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:32
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/5 | 13:41
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 12:15
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:37
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 11:31
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:10
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکهکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/2 | 23:17
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 قزاقکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 21:26
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:00
ورق روغنی 0.45 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:48
ورق روغنی 0.46 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 23:17
ورق روغنی 0.46 عرض 1250 قزاقکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 19:23
ورق روغنی 0.48 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 11:13
ورق روغنی 0.48 عرض 1250 قزاقکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 MMK روسیهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:46
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 11:15
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:27
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 14:19
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 21:28
ورق روغنی 0.5 عرض 1000- ST14 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 12:19
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 MMK روسیهکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:42
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 20:38
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 قزاقکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/27 | 00:00
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:17
ورق روغنی 0.5 عرض 1250- ST14 هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 22:39
ورق روغنی 0.55 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 20:46
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 MMK روسیهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 17:48
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 15:24
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:16
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 17:10
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 20:37
ورق روغنی 0.6 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 11:27
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 18:38
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکهکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 22:02
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 11:30
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 قزاقکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 21:10
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 18:45
ورق روغنی 0.6 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکهکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:31
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 MMK روسیهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 23:14
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 23:40
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 15:12
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 22:05
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 18:12
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 22:00
ورق روغنی 0.7 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:19
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 MMK روسیهکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 18:17
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 17:32
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکهکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 21:52
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 18:19
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 قزاقکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 22:56
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 22:39
ورق روغنی 0.7 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکهکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 18:46
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 MMK روسیهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:32
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 20:19
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 20:58
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 12:44
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 12:19
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 13:22
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 22:09
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 قزاقکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:27
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 21:39
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 MMK روسیهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 22:03
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/5 | 00:59
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 21:25
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 19:55
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 22:52
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 MMK روسیهکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:32
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 قزاقکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:33
ورق روغنی 1 عرض 1000 MMK روسیهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:06
ورق روغنی 1 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 22:46
ورق روغنی 1 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 11:32
ورق روغنی 1 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 15:03
ورق روغنی 1 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:02
ورق روغنی 1 عرض 1250 MMK روسیهکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 13:49
ورق روغنی 1 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 15:22
ورق روغنی 1 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 22:41
ورق روغنی 1 عرض 1250 قزاقکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 19:06
ورق روغنی 1 عرض 1250 هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 21:29
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 MMK روسیهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 20:35
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:48
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 21:08
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 00:17
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 21:08
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 MMK روسیهکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 21:48
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 21:10
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 18:47
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 قزاقکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 23:59
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 MMK روسیهکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 15:18
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 20:19
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:47
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 13:25
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 12:19
ورق روغنی 1.5 عرض 1150 فولاد مبارکهکارخانه1150کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 11:33
ورق روغنی 1.5 عرض 1250 MMK روسیهکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:06
ورق روغنی 1.5 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 13:04
ورق روغنی 1.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 20:24
ورق روغنی 1.5 عرض 1250 هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:20
ورق روغنی 1.8 عرض 1250 MMK روسیهکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 20:16
ورق روغنی 2 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 21:08
ورق روغنی 2 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:32
ورق روغنی 2 عرض 1000 قزاقکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 21:47
ورق روغنی 2 عرض 1000 هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 12:19
ورق روغنی 2 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 17:50
ورق روغنی 2 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 23:07
ورق روغنی 2 عرض 1250 قزاقکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:15
ورق روغنی 2 عرض 1250 هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 12:19
ورق روغنی 2.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 14:39
ورق روغنی 2.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:32
ورق روغنی 3 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 21:38
ورق گالوانیزه ضخامت 0.3 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 13:50
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 19:06
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانتماس بگیرید1401/6/7 | 13:24
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 15:35
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 17:05
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانتماس بگیرید1401/6/7 | 13:23
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 22:43
ورق گالوانیزه ضخامت 0.34 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 23:12
ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 13:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانتماس بگیرید1401/6/7 | 13:23
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:32
ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:30
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانتماس بگیرید1401/6/7 | 13:24
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 22:14
ورق گالوانیزه ضخامت 0.38 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/16 | 16:17
ورق گالوانیزه ضخامت 0.38 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 22:38
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:35
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:38
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانتماس بگیرید1401/6/7 | 13:23
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 18:09
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 23:52
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/18 | 18:07
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 22:31
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 17:14
ورق گالوانیزه ضخامت 0.43 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 11:20
ورق گالوانیزه ضخامت 0.43 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 20:35
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 14:13
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 00:06
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:46
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 22:28
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 21:05
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:42
ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 14:50
ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 22:54
ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 21:58
ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:04
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 22:14
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:55
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:03
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:37
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 23:04
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:42
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 22:40
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 23:12
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 14:19
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 22:24
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 20:46
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانتماس بگیرید1401/7/28 | 11:53
ورق گالوانیزه ضخامت 0.58 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 13:51
ورق گالوانیزه ضخامت 0.58 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 17:41
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:14
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 22:00
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 21:18
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:17
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:11
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 13:24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/30 | 19:47
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 17:47
ورق گالوانیزه ضخامت 0.68 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 23:00
ورق گالوانیزه ضخامت 0.68 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/18 | 16:32
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/16 | 23:23
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 22:32
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:01
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:11
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/30 | 19:52
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 18:02
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:28
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:39
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 20:00
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 21:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 18:28
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 15:03
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:48
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 20:11
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 22:16
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 22:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:06
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 17:39
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 15:55
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 11:58
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 21:08
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 22:10
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 12:30
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:12
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 18:11
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 22:30
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:49
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:10
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 21:23
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردتماس بگیرید1401/7/28 | 13:30
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانتماس بگیرید1401/7/28 | 13:32
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماستماس بگیرید1401/7/28 | 13:35
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ تارازتماس بگیرید1401/7/28 | 13:37
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/16 | 23:03
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:22
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردتماس بگیرید1401/7/28 | 13:40
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانتماس بگیرید1401/7/28 | 13:42
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماستماس بگیرید1401/7/28 | 13:44
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ تارازتماس بگیرید1401/7/28 | 14:43
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:17
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 22:34
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 15:25
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردتماس بگیرید1401/7/28 | 14:44
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 18:16
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانتماس بگیرید1401/7/28 | 14:46
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماستماس بگیرید1401/7/28 | 14:48
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ تارازتماس بگیرید1401/7/28 | 14:51
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 16:11
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردتماس بگیرید1401/7/28 | 14:52
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانتماس بگیرید1401/7/28 | 14:54
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماستماس بگیرید1401/7/28 | 14:58
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازتماس بگیرید1401/7/28 | 15:00
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 17:12
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:57
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:17
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 21:26
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 22:41
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 17:42
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 23:23
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 21:06
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:08
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:31
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:21
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:53
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 19:32
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 17:37
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 13:22
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 22:50
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 20:02
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 15:30
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 20:57
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/2 | 23:20
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 23:39
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:21
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:21
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 22:32
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 18:28
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:49
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 شهریار تبریزکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/18 | 16:13
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 17:45
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 20:12
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 22:10
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 13:49
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 16:49
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/14 | 11:35
ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:02
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 20:37
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1000 شهریار تبریزکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 17:33
ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:21
ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:21
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 23:06
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1250 شهریار تبریزکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/30 | 20:13
ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:21
ورق گالوانیزه ضخامت 3 ابعاد 1000 شهریار تبریزکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/18 | 18:40
ورق گالوانیزه ضخامت 3 ابعاد 1250 شهریار تبریزکارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 22:17

آشنایی با ورق سرد

ورق سرد از ورق های فولادی پرکاربرد در بازار آهن آلات به شمار می رود. ورق های فولادی معمولا با دو فرآیند نورد گرم و نورد سرد تولید و ساخته می شوند. ورق های تولید شده با فناوری نورد سرد، با عنوان ورق روغنی یا سرد شناخته می شوند. ورق های سرد در مقایسه با ورق گرم از ویژگی های شیمیایی و مکانیکی منحصر به فردی برخوردار هستند. همچنین، این نوع از ورق های فولادی از دقت پرداخت و ظرافت بیشتری به نسبت ورق گرم بهره مند می باشند.

ویژگی های ورق سرد

 

مشخصات فنی و ظاهری ورق سرد

ورق سرد از جمله محصولات آلیاژ تولید شده بر پایه فولادی بوده که با روش نورد سرد به مرحله تولید می رسد. با توجه به پشت سر گذاشتن فرآیندهای روغن کاری مخصوص، به ویژه پس از فرآیند تولید، از این ورق ها با عنوان ورق روغنی نیز نام برده می شود. ورق فولادی سرد به علت برخورداری از شکل ظاهری زیبا، در بسیاری از صنایع ساختمانی و صنعتی و مصارف عمومی کاربرد دارد.

مشخصات فنی و ظاهری ورق سرد

ورق های سرد عموما از ظاهر صیقلی و شفافی برخوردار هستند.فرآیند رنگ کاری بر روی این ورق ها به راحتی انجام می شود. همچنین، ورق های تولید شده به روش نورد سرد دارای قابلیت برش و خمش مطلوبی می باشند. ضمنا، این ورق ها در مقایسه با ورق های گرم، در ابعاد محدودتری ساخته می شوند.

ورق نورد سرد غالبا در طول 2000 و 2500 میلیمتر و عرض 1000 و 1250 میلیمتر موجود می باشند. همچنین، ضخامت این ورق ها حداقل سه دهم میلیمتر و حداکثر 3 میلیمتر برآورده شده است. علاوه بر این، وزن این محصول متناسب با ابعاد و اندازه، در محدوده 8 تا 32 کیلوگرم قرار دارد.

ضمنا، ورق های سرد در حین فرآیند تولید و ساخت، برش کاری شده و به صورت ابعاد فابریک به بازار آهن آلات عرضه می گردند. تولید مصالح و قطعات ساختمانی، تولید لوازم خانگی و برقی، مبلمان اداری، تولید انواع قفسه و صنایع خودروسازی، از عمده ترین موارد کاربرد ورق های سرد به شمار می رود.

بررسی انواع مختلف ورق سرد

– از لحاظ آلیاژ ساخت

در فرآیند تولید ورق سرد از عناصر فلزی و شیمیایی مخصوصی استفاده می گردد. ترکیب عناصر شیمیایی و آلیاژهای فولادی، با هدف افزایش مقاومت این محصول در برابر خوردگی انجام می شود. ورق های سرد در سه دسته ورق ST12/ST13/ST14 جای می گیرند. در ترکیبات شیمیایی ورق st12، 1.0 درصد کربن، 0.035 درصد گوگرد و 0.035 درصد فسفر وجود دارد. همچنین، میزان منگنز و سیلیسیم موجود در این نوع ورق به تربیت برابر با 0.5 و 0.01 درصد است. استحکام و دوام بالا، از ویژگی های شاخص ورق st12 یا ورق معمولی می باشد.

بررسی انواع مختلف ورق سرد

در فرآیند ساخت ورق ST13 یا ورق نیمه کشش، از متریال فلزی کمتری استفاده می گردد. این امر موجب افزایش تحمل بار این نوع ورق روغنی می شود. میزان کربن استفاده شده در ورق روغنی نیمه کشش برابر با 0.08 درصد است. علاوه بر این، در ورق نوع st13 0.45 درصد منگنز، 0.035 درصد گوگرد، 0.01 درصد سیلیسیم و 0.035 درصد فسفر یافت می شود. قابلیت خمش و جوشکاری مطلوب را می توان از دیگر مشخصات ورق روغنی اس تی 13 برشمرد.

ورق ST14 از دیگر انواع مختلف ورق روغنی بوده که از قابلیت کششی بالایی برخوردار است. این ویژگی امکان استفاده از ورق فوق کششی را در بسیاری از صنایع مختلف فراهم آورده است. در ساختار شیمیایی این ورق 0.04 درصد کربن، 0.007 درصد گوگرد و 0.21 درصد منگنز وجود دارد. همچنین، میزان فسفر و سیلیسیم ورق st14 به ترتیب برابر با 0.007 و 0.01 درصد می باشد.

ضمنا، قیمت ورق سرد به نسبت ورق گرم بسیار مقرون به صرفه و مناسب تخمین زده می شود. علت مناسب بودن بازه قیمت نهایی این محصول به نوع فرآیند ساخت ورق مربوط می شود.

قیمت ورق سرد

برجسته ترین تفاوت های ورق سرد با ورق گرم

– فرآیند تولید ورق

متفاوت بودن روش ساخت، از مهم ترین تمایزهای میان ورق سرد و ورق گرم محسوب می شود. ورق های گرم در دماهای بالا و با تکنولوژی نورد گرم به مرحله تولید می رسند. فرآیند تولید ورق های سرد با استفاده از فناوری نورد سرد صورت می گیرد. بر این اساس، ورق های روغنی در دمای نزدیک به دمای معمولی و پس از گذشتن از غلتک های مخصوص تولید می شوند.

برجسته ترین تفاوت های ورق سرد با ورق گرم

– ابعاد و اندازه

ورق های نورد گرم به علت عدم انعطاف پذیری، معمولا در حالت فابریک تولید و روانه بازار می شوند. این در حالی است که ورق های سرد در دو حالت فابریک و رول موجود می باشند. بر این اساس، ورق روغنی دارای تنوع بیشتری از لحاظ ابعاد و سایز است.

– تفاوت ورق سرد و گرم از لحاظ کاربرد

ورق های نورد گرم عموما در صنایع و پروژه های بزرگ مورد استفاده واقع می شوند. از سوی دیگر، در صنایع کوچک تر و برای تولید لوازم برقی، ورق های روغنی بسیار کاربرد دارند. همچنین، ورق روغنی در کاربری های نیازمند دقت، زیبایی و کیفیت بالا، از بهترین گزینه ها به حساب می آید.

– از لحاظ قیمت 

متفاوت بودن قیمت نهایی، دیگر تفاوت میان ورق روغنی و ورق گرم را رقم می زند. ورق های گرم در مقایسه با ورق های سرد از قیمت بالاتری در بازار آهن آلات برخوردار هستند. بنابراین، ورق روغنی، از قیمت مقرون به صرفه و مناسب تری بهره می برد.

– از لحاظ نحوه نامگذاری تجاری

تفاوت دیگر میان ورق های نورد سرد و ورق نورد گرم را باید در نوع نامگذاری تجاری این محصولات جستجو نمود. ورق گرم غالبا با شاخص ST37 در حوزه آهن آلات شناسایی می شود. از طرف دیگر، نامگذاری تجاری ورق های سرد با شاخص های st12، st13 و st14 صورت می گیرد.

خرید ورق سرد

 

نحوه خرید ورق سرد

مجموعه آهن هایپر زمینه مناسب برای خرید ورق سرد، انواع تیرآهن، میلگرد، انواع نبشی، ناودانی، انواع پروفیل ها، انواع ورق ها  همچون ورق سیاه، ورق گالوانیزه را برای خریداران فراهم آورده است. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت روز محصولات به وب سایت ahanhyper.com مراجعه نمایند. ضمنا، کارشناسان باتجربه، ارائه جداول وزنی، ارسال به سراسر کشور و ارائه فاکتور رسمی، از مشخصات برجسته مجموعه آهن هایپر تلقی می گردد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

دانلود مقاله “ورق سرد

مقالات مرتبط :

معرفی ورق های سرد

معرفی انواع ورق فولادی سرد و گرم

تفاوت ورق های فولادی نورد گرم و نورد سرد

تفاوت های ورق گالوانیزه سرد و گرم

ورق کربنی چیست؟

کاربرد ورق های فولادی در ساخت قفسه های فلزی

چگونه ورق استیل را براق کنیم؟

ورق گالوانیزه ذوزنقه

بهبود کیفیت ورق گالوانیزه

آنیل ورق فولادی چیست؟

ورق شیروانی چیست؟ و چه کاربرد هایی دارد؟

نحوه تشخیص عیوب ورق و محصولات گالوانیزه

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 312 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36