ورق استنلس استیل

ورق استنلس استیل

ورق استنلس استیل

تمامی ورق استنلس استیل

امروز: دوشنبه 2024/07/15

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزضخامتحالتآلیاژواحدقیمتتوضیحات بیشتر
270401030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۴×۲۴۴۰×۱۲۲۰1,834,040 تومان2024/3/18 | 14:30
270601030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۶×۲۴۴۰×۱۲۲۰3,203,660 تومان2024/3/18 | 14:30
270701030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۷×۲۴۴۰×۱۲۲۰3,986,300 تومان2024/3/18 | 14:30
270801030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۸×۲۴۴۰×۱۲۲۰4,202,720 تومان2024/3/18 | 14:30
271501030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۱.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰6,158,440 تومان2024/3/18 | 14:30
271001030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۱×۲۴۴۰×۱۲۲۰2023/9/13 | 16:38
270501030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای و ۰.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰2,577,550 تومان2024/3/18 | 14:30
271001020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ طلایی ضخامت ۱ و ۲۴۴۰×۱۲۲۰2024/3/4 | 21:09
270401020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۴×۲۴۴۰×۱۲۲۰2,677,990 تومان2024/3/18 | 14:30
270501020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰2,910,170 تومان2024/3/18 | 14:30
270601020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۶×۲۴۴۰×۱۲۲۰3,692,810 تومان2024/3/18 | 14:30
270701020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۷×۲۴۴۰×۱۲۲۰4,475,460 تومان2024/3/18 | 14:29
270801020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۸×۲۴۴۰×۱۲۲۰5,160,270 تومان2024/3/18 | 14:30
272501020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۱.۲۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰6,293,230 تومان2024/3/18 | 14:29
271501020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۱.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰6,678,030 تومان2024/3/18 | 14:30
270501010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰2,812,340 تومان2024/3/18 | 14:30
270601010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۶×۲۴۴۰×۱۲۲۰3,497,150 تومان2024/3/18 | 14:29
270701010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۷×۲۴۴۰×۱۲۲۰4,279,790 تومان2024/3/18 | 14:30
270801010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۸×۲۴۴۰×۱۲۲۰4,594,040 تومان2024/3/18 | 14:30
271501010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۱.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰6,561,940 تومان2024/3/18 | 14:29
271001010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۱×۲۴۴۰×۱۲۲۰2023/9/13 | 16:38
272501010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ نقره ای ضخامت ۱.۲۵ و ۲۴۴۰×۱۲۲۰5,908,000 تومان2024/3/18 | 14:30
270602030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ و ۱۰۰۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270802040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270602050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270602040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ و ۱۲۵۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270602060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270702040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270702050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270802060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270802050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۱۲۵۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270802070ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
271002050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰164,000 تومان2024/3/18 | 14:41
271002070ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰164,000 تومان2024/3/18 | 14:41
271002060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰164,000 تومان2024/3/18 | 14:41
271502060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰163,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271502050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰163,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271502040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱.۵×۱۰۰۰163,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272002060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰163,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272002080ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰163,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272002050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰163,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272002070ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰163,300 تومان2024/3/18 | 14:41
270802010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270902010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰٫۹ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270602020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270602010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270702030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270702020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270702010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۵۰۰2023/9/13 | 16:39
270802030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270902020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۹ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271002030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:38
271002040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:38
271002020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:38
271002010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:38
271502020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:38
271502030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:38
271502010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:38
272002030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر2023/9/13 | 16:38
272002040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:38
272002010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:38
272002020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:38
270503010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270503020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271003060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰174,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271003050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰174,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272003060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰173,400 تومان2024/3/18 | 14:41
272003050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰173,400 تومان2024/3/18 | 14:41
270503030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۵×۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270603030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۶×۲۵۰۰×۱۲۵۰175,300 تومان2024/3/18 | 14:41
270703050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۷×۱۰۰۰×۲۰۰۰175,300 تومان2024/3/18 | 14:41
270703060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۷×۲۵۰۰×۱۲۵۰175,300 تومان2024/3/18 | 14:41
270803050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۸×۱۰۰۰×۲۰۰۰175,300 تومان2024/3/24 | 00:58
270803060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۸×۲۵۰۰×۱۲۵۰175,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271503040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱.۵×۱۰۰۰173,400 تومان2024/3/18 | 14:41
271503060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱.۵×۱۰۰۰×۲۰۰۰173,400 تومان2024/3/18 | 14:41
271503050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱.۵×۲۵۰۰×۱۲۵۰173,400 تومان2024/3/18 | 14:41
271003070ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱×۱۵۰۰×۳۰۰۰174,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271003080ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱×۲۵۰۰×۱۲۵۰174,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272003080ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۲×۱۰۰۰×۲۰۰۰173,400 تومان2024/3/18 | 14:41
272003070ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۲×۲۵۰۰×۱۲۵۰173,400 تومان2024/3/18 | 14:41
270803010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271003030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271003020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271503020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
272003040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۲ ×۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
272003030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
272003010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270703010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰٫۷×۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270603020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۶×۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270603010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۶×۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270703040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۷×۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270703030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۷×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270703020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۷×۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270803030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۸×۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270803020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۸×۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271503030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱.۵×۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271503010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱.۵×۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271003040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱×۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271003010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱×۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
272003020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۲×۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270504040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ و ۱۰۰۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270604050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ و ۱۰۰۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270504050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270504010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۲۵۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270504020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۵۰۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270704060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270704050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270804080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270804070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
271004220ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰160,500 تومان2024/3/18 | 14:45
271004230ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰160,500 تومان2024/3/18 | 14:45
271004210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰160,500 تومان2024/3/18 | 14:45
271004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰160,500 تومان2024/3/18 | 14:45
271004200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰160,500 تومان2024/3/18 | 14:45
272004260ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
2720042501ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
272004200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
272004220ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
272004210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
272004250ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
273004240ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
273004230ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۲۵۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
273004200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
273004220ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
273004210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
273004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
274004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
274004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
275004210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
275004200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
275004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
271504210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ و ۱.۵×۱۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
271004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:40
271004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:40
271004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:40
271004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:40
271504160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:40
271504150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:40
271504140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:40
271504130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:40
272004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:40
272004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:40
272004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:40
272004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:40
273004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:40
273004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:40
273004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:40
273004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:40
274004130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:40
274004120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:40
274004110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
275004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
275004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
275004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
275004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270804040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270604040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270604030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270804060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270804050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271004130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰249,500 تومان2024/3/18 | 14:41
271004140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰249,500 تومان2024/3/18 | 14:41
271004120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰249,500 تومان2024/3/18 | 14:41
271004110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰249,500 تومان2024/3/18 | 14:41
271004100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰249,500 تومان2024/3/18 | 14:41
271004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰249,500 تومان2024/3/18 | 14:41
271504110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271504100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271504090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271504080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272004130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272004140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272004120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272004110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272004100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
273004130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
273004140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
273004120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۲۵۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
273004110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
273004100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
273004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
274004100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
274004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
274004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
274004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
274004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
275004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
275004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
275004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271504070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271504060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270104010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۱۰ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
273004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
273004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
275004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
276004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۶ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
278004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۸ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270704010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰٫۷ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270604020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270604010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270704040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270704030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270704020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270804030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰2023/9/13 | 16:39
271004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271504050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271504040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271504030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271504020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271504010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
272004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
272004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
272004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
272004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰2023/9/13 | 16:39
272004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
272004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
272004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
273004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
273004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
273004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
273004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰2023/9/13 | 16:39
273004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
273004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
274004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
274004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰2023/9/13 | 16:39
274004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
274004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
274004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
275004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
275004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
275004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
275004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39

ورق استنلس استیل را بشناسید

این ورق یکی از مقاطع فلزی پرکاربرد بوده که در ساختار آن حدود دو درصد کربن وجود دارد. ورق‌های استنلس استیل بر پایه آهن تولید شده است. همچنین به‌منظور تقویت سختی و قابلیت جوش‌پذیری، در ساختار این نوع ورق آلیاژهای مختلفی مورداستفاده می‌گیرند. براین‌اساس، با ترکیب عناصر مختلف، نوع کاربری و خواص ورق تغییر پیدا می‌کند. به این نکته توجه داشته باشید که هر چه میزان کربن در آلیاژها بیشتر باشد، مقاومت و سختی ورق‌ها نیز بیشتر می‌شود.

ورق استنلس استیل

ویژگی های برجسته ورق استنلس استیل

ورق استنلس استیل از ترکیب عناصر مختلفی مانند نیکل، کروم و آهن تولید می‌شود. اضافه‌کردن عنصر مولیبدن به ترکیبات ورق، مقاومت محصول را در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی و سایر عوامل شیمیایی افزایش می‌دهد.

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

مقاوم‌بودن در برابر فرایندهای شیمیایی را می‌توان از مهم‌ترین مشخصات این شیت‌ها دانست. همین ویژگی، از دلایل اصلی نام‌گذاری این نوع ورق فولادی به استنلس استیل است. ورق‌های گفته شده در برابر رطوبت و هوا دچار زنگ‌زدگی و لکه نمی‌شوند. علاوه بر این صفحات در برابر دماهای بالا، استحکام و دوام بالایی از خود نشان می‌دهد.

ویژگی های برجسته ورق استنلس استیل

در ترکیبات ورق Stainless Steel حدود ۱۱ درصد کروم (Cr) وجود دارد. ترکیب عنصر کروم با فولاد، خاصیت ضدزنگ و ضدخوردگی محصول گفته شده  را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. فرایند تولید این  ورق‌های عموماً به روش نورد صورت می‌گیرد. از این فناوری برای شکل‌دهی فلزات به شمار می‌رود. در این روش شمش پس از عبور از غلتک‌های عریض، با ضخامت‌های موردنظر تولید و به بازار مصرف‌کننده عرضه می‌شوند.

ورق‌های استنلس استیل بسته به نوع کاربری در ضخامت‌های مختلف ۰.۴ تا ۲ میلیمتر ساخته شده و به بازار عرضه می‌شود. همچنین، این نوع از شیت‌ها در عرض‌های ۱۰۰۰/۱۲۵۰ میلیمتر و طول ۲۰۰۰/۲۵۰۰ میلیمتر تولید می‌شوند. این صفحات از ظاهر بسیار زیبا و درخشانی برخوردار هستند. این ویژگی موجب استفاده از مقاطع گفته شده در گستره وسیعی از صنایع شده است.

طول عمر مفید و طولانی، قابلیت بازیافت، قابلیت جوشکاری و مقاومت بالا در برابر عوامل محیطی را می‌توان از دیگر ویژگی‌های حائز اهمیت استنلس استیل دانست.

انواع ورق استنلس استیل

آشنایی با انواع ورق استنلس استیل

شیت‌های گفته شده انواع مختلفی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده و توضیحاتی در مورد هر کدام ارائه می‌دهیم.

 استیل مغناطیسی (بگیر)

ورق استیل بگیر یا مغناطیسی (سری ۴۰۰) در ساختار خود از درصد کربن پایینی برخوردار است. وجود عناصر کروم و مولیبدن عامل اصلی ایجاد خاصیت مغناطیسی و آهن‌ربایی در این شیت‌ها به‌حساب می‌آید. این نوع استیل در دو نوع براق و بدون روکش تولید و به بازار عرضه می‌شود.

از این نوع از ورق‌ها غالباً برای ساخت لوازم آشپزخانه، تزیینات منزل، دکوراسیون و وسایل خودرو مورداستفاده می‌شود. ورق سری ۴۰۰ دارای گریدهای مختلف ۴۰۵، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۲۰، ۴۳۰ و ۴۴۶ است. ضدزنگ بودن، ضدخوردگی و جوش‌پذیری بالا، از دیگر ویژگی‌های استیل مغناطیسی به شمار می‌رود.

استنلس استیل گرید ۴۰۵ به علت برخورداری از ترکیبات ویژه، گزینه‌ای مناسب برای جوشکاری به‌حساب می‌آید. استنلس استیل گرید ۴۰۸ دارای مقاومت بالایی در برابر حرارت بوده و  استنلس استیل گرید ۴۱۰، در برابر سایش بسیار مقاوم است. همچنین ورق‌های استیل گرید ۴۴۶ در پروژه‌های باحرارت بالا کاربرد دارند. 

خرید ورق استنلس استیل

 استیل غیر مغناطیسی (نگیر)

در ساختار ورق استنلس استیل غیرمغناطیسی یا نگیر (سری ۳۰۰) درصد قابل‌توجهی کروم وجود دارد. علاوه بر این، حدود ۸ درصد عنصر نیکل و مولیبدن و کمتر از دو درصد کربن در ساختار استیل نگیر یافت می‌شود. این محصول فاقد خاصیت مغناطیسی بوده و به همین دلیل این دسته از ورق‌های استیل جذب آهن‌ربا نمی‌شوند.

از گریدهای مختلف این نوع ورق فولادی می‌توان به استیل ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۹، ۳۱۶، ۳۱۷ و ۳۲۱، اشاره کرد. استیل ۳۰۴ یکی از پرمصرف‌ترین رول‌های موجود در بازار است. نسوز بودن، خاصیت غیرمغناطیسی، خاصیت ضدزنگ و انعطاف‌پذیری، از مشخصات برجسته استنلس استیل نگیر به‌حساب می‌آیند. استفاده در صنایع دریایی، غذایی و صنایع دارویی بخشی از موارد کاربرد این محصولات هستند.

مقاومت سایشی بالا، امکان جوشکاری، قابلیت فرم‌پذیری و شکل‌پذیری، از ویژگی‌های مهم استنلس استیل سری ۳۰۱ به‌حساب می‌آید.  البته به این نکته توجه داشته باشید که وجود کربن اضافه، موجب مقاومت صفحات گرید ۳۰۲ نسبت به سری ۳۰۱ شده است. گرید ۳۰۳  این شیت‌ها به علت وجود فسفر و گوگرد اضافه، از قابلیت فرم‌پذیری بالایی برخوردار هستند. از دیگر مقاطع تولید شده می‌توان به  سری ۳۰۹ از مقاومت حرارتی بالایی برخوردار است.

ضمناً، قیمت ورق استنلس استیل تحت‌تأثیر فاکتورهای مختلفی مانند طول، عرض، ضخامت، وزن ورق و شرکت تولیدکننده تعیین می‌گردد.

قیمت ورق استنلس استیل

 

کاربردهای عمومی ورق استنلس استیل

ورق استنلس استیل متناسب با نوع و سری، در کاربری‌های مختلفی مورداستفاده قرار می‌گیرد. استیل گرید ۳۰۴ در ساخت کارد و چنگال، مخازن حامل مواد خورنده، وسایل برودتی، صنایع دارویی، صنعت نفت و گاز و بیمارستان‌ها کاربرد دارد. به‌منظور تولید سیستم‌های اگزوز، مبدل‌های کاتالیزوری و قطعات کوره، استیل گرید ۳۰۹ مورداستفاده قرار می‌گیرد. همچنین از  استیل سری ۳۱۰ برای ساخت مبدل‌های آمونیاک، لوله‌ها و وسایل کوره استفاده می‌شود.

کاربردهای عمومی ورق استنلس استیل

استنلس استیل گرید ۳۱۶ در صنایع مختلفی مانند صنایع کاغذ، صنعت پتروشیمی، صنایع دریایی و انواع مخازن به کار گرفته می‌شود. همچنین مقاطع استیل سری ۳۲۱ می‌توان برای ساخت وسایل که در معرض حرارت بالا قرار می‌گیرند و اجزای کوره‌ها کاربرد استفاده کرد. از سوی دیگر، استنلس استیل گرید برای تولید روکش و پوشش سقف ساختمان، ظروف آشپزخانه، ساخت تجهیزات داخلی و سینک ظرف‌شویی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

کاربرد ورق استنلس استیل

نحوه خرید

خرید ورق استنلس استیل با قیمت مناسب در اقصی نقاط کشور توسط مجموعه آهن هایپر فراهم شده است. خریداران و متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت اینترنتی ahanhyper.com مراجعه کنند. مجموعه آهن هایپر ارائه دهنده انواع آهن آلات ساختمانی و انواع میلگرد، انواع تیرآهن، انواع نبشی، ناودانی با بالاترین کیفیت است.

جمع‌بندی

ورق استنلس استیل انواع مختلفی دارد که از آن‌ها برای تولید محصولات گوناگون استفاده می‌شود. در این مقاله، ویژگی‌ها کاربردها و چگونگی خرید مقاطع گفته شده را بررسی کردیم. به شما توصیه می‌کنیم اگر قصد تهیه این تولیدات را دارید ابتدا بخش‌های مختلف این مقاله را مطالعه کنید تا در بتوانید باتوجه‌به نیاز خود بهترین انتخاب را کرده و در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنید. درصورتی‌که پس از انجام این کار همچنان ابهام و سؤالی در ذهن شما باقی‌مانده بود می‌توانید با کارشناسان مجموعه آهن هایپر تماس بگیرید تا پاسخ مناسب برای پرسش‌ها شما ارائه کنند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و دریافت راهنمایی جهت خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

دانلود مقاله “ورق استنلس استیل

مقالات مرتبط :

ورق های استحکام بالا به همراه انواع آن

ورق مشبک چیست؟

ورق آلیاژی؛ انواع و مزیت های استفاده از آن

تفاوت ورق های فولادی نورد گرم و نورد سرد

ورق کرکره، از طرح ها و کاربردهای آن در زندگی روزمره

معرفی انواع ورق آهن آجدار پرکاربرد

مراحل تولید انواع ورق آهن

فرآیند تولید ورق اسیدشویی

ورق استنلس استیل چیست؛ کاربرد و ویژگی آن

نمایش 1–12 از 241 نتیجه

نمایش 9 24 36