نبشی

انواع نبشی

نبشی

تمامی نبشی ها

امروز: پنج‌شنبه 2024/07/18

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدضخامتطول شاخهوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
281005010نبشی 10*100*100 ابهرکارخانه100*100کیلوگرم6متری-2023/9/13 | 16:53
281010010نبشی 10*100*100 سپاهانکارخانه100*100کیلوگرم6متری-2024/3/18 | 15:01
281004010نبشی 10*100*100 سپهر ایرانیانکارخانه100*100کیلوگرم6متری902024/3/18 | 15:01
281009010نبشی 10*100*100 شکفته مشهدکارخانه100*100کیلوگرم6متری8726,000 تومان2024/3/18 | 15:01
281007010نبشی 10*100*100 ظهوریانکارخانه100*100کیلوگرم6متری852024/3/4 | 22:36
281001010نبشی 10*100*100 لاهورکارخانه100*100کیلوگرم6متری892023/9/13 | 16:51
281003010نبشی 10*100*100 نابکارخانه100*100کیلوگرم6متری1802023/9/13 | 16:53
281008010نبشی 10*110*110 صنعتی اصفهانکارخانه110*110کیلوگرم12 متری-29,800 تومان2024/3/18 | 15:01
281008020نبشی 10*120*120 صنعتی اصفهانکارخانه120*120کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:53
281212030نبشی 12*120*120 آریان فولادکارخانه120*120کیلوگرم12 متری-25,140 تومان2024/3/4 | 22:49
281205010نبشی 12*120*120 ابهرکارخانه120*120کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:53
281210010نبشی 12*120*120 سپاهانکارخانه120*120کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:53
281204010نبشی 12*120*120 سپهر ایرانیانکارخانه120*120کیلوگرم6متری12027,500 تومان2024/3/18 | 15:03
281208010نبشی 12*120*120 صنعتی اصفهانکارخانه120*120کیلوگرم12 متری-29,800 تومان2024/3/18 | 15:03
281212010نبشی 12*130*130 آریان فولادکارخانه130*130کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:53
281212020نبشی 12*140*140 آریان فولادکارخانه140*140کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:53
281312010نبشی 13*130*130 آریان فولادکارخانه130*130کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:53
281412010نبشی 14*140*140 آریان فولادکارخانه140*140کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:53
281412020نبشی 14*160*160 آریان فولادکارخانه160*160کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:53
281512010نبشی 15*150*150 آریان فولادکارخانه150*150کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:53
281510010نبشی 15*150*150 سپاهانکارخانه150*150کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:53
281612010نبشی 16*160*160 آریان فولادکارخانه160*160کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:53
282504010نبشی 2.5*30*30 سپهر ایرانیانکارخانه30*30کیلوگرم6متری726,140 تومان2024/3/18 | 15:03
282509010نبشی 2.5*30*30 شکفته مشهدکارخانه30*30کیلوگرم6متری82023/9/13 | 16:53
282507010نبشی 2.5*30*30 ظهوریانکارخانه30*30کیلوگرم6متری7.525,850 تومان2024/3/18 | 15:01
282512010نبشی 2.5*40*40 آریان فولادکارخانه40*40کیلوگرم6متری92023/9/13 | 16:53
282503010نبشی 2.5*40*40 نابکارخانه40*40کیلوگرم12 متری-2024/5/22 | 23:55
282511020نبشی 2.5*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم6متری1225,800 تومان2024/3/18 | 19:15
282006010نبشی 2*25*25 اسپیرالکارخانه25*25کیلوگرم6متری5.528,300 تومان2024/3/18 | 15:01
282006020نبشی 2*30*30 اسپیرالکارخانه30*30کیلوگرم6متری6.52024/3/4 | 22:27
282004010نبشی 2*30*30 سپهر ایرانیانکارخانه30*30کیلوگرم6متری-2024/3/4 | 22:24
282006030نبشی 2*40*40 اسپیرالکارخانه40*40کیلوگرم6متری9.528,200 تومان2024/3/18 | 15:01
283511010نبشی 3.5*40*40 جاوید بنابکارخانه40*40کیلوگرم6متری-24,500 تومان2024/3/18 | 15:03
283511020نبشی 3.5*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم6متری1624,500 تومان2024/3/18 | 15:03
283501010نبشی 3.5*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم6متری202023/9/13 | 16:51
283501020نبشی 3.5*70*70 لاهورکارخانه70*70کیلوگرم6متری292023/9/13 | 16:51
283801010نبشی 3.8*70*70 لاهورکارخانه70*70کیلوگرم6متری232023/9/13 | 16:51
283006030نبشی 3*25*25 اسپیرالکارخانه25*25کیلوگرم6متری72023/9/13 | 16:53
283003010نبشی 3*25*25 نابکارخانه25*25کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:51
283006010نبشی 3*30*30 اسپیرالکارخانه30*30کیلوگرم6متری8.52024/3/4 | 22:27
283004010نبشی 3*30*30 سپهر ایرانیانکارخانه30*30کیلوگرم6متری-2023/9/13 | 16:53
283007010نبشی 3*30*30 ظهوریانکارخانه30*30کیلوگرم6متری825,850 تومان2024/3/18 | 15:01
283003020نبشی 3*30*30 نابکارخانه30*30کیلوگرم12 متری-25,690 تومان2024/3/18 | 15:03
283003030نبشی 3*38*38 نابکارخانه38*38کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:51
283012010نبشی 3*40*40 آریان فولادکارخانه40*40کیلوگرم6متری1126,100 تومان2024/3/18 | 15:09
283006020نبشی 3*40*40 اسپیرالکارخانه40*40کیلوگرم6متری1228,000 تومان2024/3/18 | 15:03
283011010نبشی 3*40*40 جاوید بنابکارخانه40*40کیلوگرم6متری-24,500 تومان2024/3/18 | 15:03
283004020نبشی 3*40*40 سپهر ایرانیانکارخانه40*40کیلوگرم6متری-25,870 تومان2024/3/18 | 15:03
283009010نبشی 3*40*40 شکفته مشهدکارخانه40*40کیلوگرم6متری10.52024/3/10 | 10:32
283007020نبشی 3*40*40 ظهوریانکارخانه40*40کیلوگرم6متری1025,850 تومان2024/3/18 | 15:01
283003040نبشی 3*40*40 نابکارخانه40*40کیلوگرم12 متری-2024/3/4 | 22:59
283003050نبشی 3*45*45 نابکارخانه45*45کیلوگرم12 متری-2024/3/4 | 21:38
283011020نبشی 3*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم6متری1424,500 تومان2024/3/18 | 15:03
283004030نبشی 3*50*50 سپهر ایرانیانکارخانه50*50کیلوگرم6متری1526,780 تومان2024/3/18 | 15:03
283007030نبشی 3*50*50 ظهوریانکارخانه50*50کیلوگرم6متری1525,850 تومان2024/3/18 | 15:01
283003060نبشی 3*50*50 نابکارخانه50*50کیلوگرم12 متری232023/9/13 | 16:51
283011030نبشی 3*60*60 جاوید بنابکارخانه60*60کیلوگرم6متری1725,100 تومان2024/3/18 | 15:03
283003070نبشی 3*60*60 نابکارخانه60*60کیلوگرم12 متری-2024/3/4 | 21:38
284511010نبشی 4.5*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم6متری2024,100 تومان2024/3/18 | 15:03
284801010نبشی 4.8*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم6متری-2023/9/13 | 16:51
284006020نبشی 4*25*25 اسپیرالکارخانه25*25کیلوگرم6متری9.52023/9/13 | 16:53
284003010نبشی 4*25*25 نابکارخانه25*25کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:51
284003020نبشی 4*30*30 نابکارخانه30*30کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:51
284003030نبشی 4*35*35 نابکارخانه35*35کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:51
284003040نبشی 4*38*38 نابکارخانه38*38کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:51
284012010نبشی 4*40*40 آریان فولادکارخانه40*40کیلوگرم6متری1525,400 تومان2024/3/18 | 15:09
284005010نبشی 4*40*40 ابهرکارخانه40*40کیلوگرم6متری-24,770 تومان2024/3/18 | 15:01
284006010نبشی 4*40*40 اسپیرالکارخانه40*40کیلوگرم6متری152024/3/4 | 22:27
284004010نبشی 4*40*40 سپهر ایرانیانکارخانه40*40کیلوگرم6متری1425,600 تومان2024/3/18 | 15:03
284009020نبشی 4*40*40 شکفته مشهدکارخانه40*40کیلوگرم6متری1426,100 تومان2024/3/18 | 15:01
284003050نبشی 4*40*40 نابکارخانه40*40کیلوگرم12 متری-26,000 تومان2024/3/18 | 15:01
284003060نبشی 4*45*45 نابکارخانه45*45کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:51
284012020نبشی 4*50*50 آریان فولادکارخانه50*50کیلوگرم6متری1825,400 تومان2024/3/18 | 15:09
284011010نبشی 4*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم6متری1824,300 تومان2024/3/18 | 15:03
284004020نبشی 4*50*50 سپهر ایرانیانکارخانه50*50کیلوگرم6متری1826,200 تومان2024/3/18 | 15:03
284009010نبشی 4*50*50 شکفته مشهدکارخانه50*50کیلوگرم6متری182023/9/13 | 16:53
284007010نبشی 4*50*50 ظهوریانکارخانه50*50کیلوگرم6متری182024/3/4 | 22:36
284001010نبشی 4*50*50 لاهورکارخانه50*50کیلوگرم46متری1826,400 تومان2024/3/18 | 15:03
284002010نبشی 4*50*50 ماهانکارخانه50*50کیلوگرم6متری18.525,230 تومان2024/3/18 | 15:01
284003070نبشی 4*50*50 نابکارخانه50*50کیلوگرم12 متری9.125,900 تومان2024/3/18 | 15:01
284011020نبشی 4*60*60 جاوید بنابکارخانه60*60کیلوگرم6متری2224,200 تومان2024/3/18 | 15:03
284001020نبشی 4*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم6متری-2023/9/13 | 16:51
284003080نبشی 4*60*60 نابکارخانه60*60کیلوگرم12 متری-26,500 تومان2024/3/18 | 15:01
284003090نبشی 4*63*63 نابکارخانه63*63کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:51
284003100نبشی 4*70*70 نابکارخانه70*70کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:51
282511010نبشی 40*40*2.5 جاوید بنابکارخانه40*40کیلوگرم6متری-25,800 تومان2024/3/18 | 15:03
284011030نبشی 40*40*4 جاوید بنابکارخانه40*40کیلوگرم6متری13.524,400 تومان2024/3/18 | 15:03
285801010نبشی 5.8*50*50 لاهورکارخانه50*50کیلوگرم6متری-2023/9/13 | 16:51
285001010نبشی 5*40*40 لاهورکارخانه40*40کیلوگرم6متری-2023/9/13 | 16:51
285003010نبشی 5*45*45 نابکارخانه45*45کیلوگرم12 متری-2024/3/4 | 21:38
285007010نبشی 5*50* 50 ظهوریانکارخانه50*50کیلوگرم6متری1925,850 تومان2024/3/18 | 15:01
285012010نبشی 5*50*50 آریان فولادکارخانه50*50کیلوگرم6متری2325,400 تومان2024/3/18 | 15:09
285011010نبشی 5*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم6متری2324,100 تومان2024/3/18 | 15:03
285004010نبشی 5*50*50 سپهر ایرانیانکارخانه50*50کیلوگرم6متری2226,200 تومان2024/3/18 | 15:03
285009020نبشی 5*50*50 شکفته مشهدکارخانه50*50کیلوگرم6متری2326,000 تومان2024/3/18 | 15:01
285003020نبشی 5*50*50 نابکارخانه50*50کیلوگرم12 متری22.52024/3/4 | 21:38
285012020نبشی 5*60*60 آریان فولادکارخانه60*60کیلوگرم6متری272024/3/18 | 15:09
285011020نبشی 5*60*60 جاوید بنابکارخانه60*60کیلوگرم6متری2724,000 تومان2024/3/18 | 15:03
285004020نبشی 5*60*60 سپهر ایرانیانکارخانه60*60کیلوگرم6متری2726,200 تومان2024/3/18 | 15:03
285009010نبشی 5*60*60 شکفته مشهدکارخانه60*60کیلوگرم6متری222023/9/13 | 16:53
285007020نبشی 5*60*60 ظهوریانکارخانه60*60کیلوگرم6متری2825,850 تومان2024/3/18 | 15:01
285001020نبشی 5*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم6متری272023/10/30 | 15:10
285003030نبشی 5*60*60 نابکارخانه60*60کیلوگرم12 متری-2024/3/4 | 21:38
285003040نبشی 5*63*63 نابکارخانه63*63کیلوگرم12 متری57.52023/9/13 | 16:51
285012030نبشی 5*70*70 آریان فولادکارخانه70*70کیلوگرم6متری322024/3/4 | 22:49
285003050نبشی 5*70*70 نابکارخانه70*70کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:51
285003060نبشی 5*75*75 نابکارخانه75*75کیلوگرم12 متری692024/3/4 | 21:38
286008010نبشی 6*100*100 صنعتی اصفهانکارخانه100*100کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:53
286001010نبشی 6*100*100 لاهورکارخانه100*100کیلوگرم6متری542023/9/13 | 16:51
286003010نبشی 6*50*50 نابکارخانه50*50کیلوگرم12 متری-2024/3/4 | 21:38
286012010نبشی 6*60*60 آریان فولادکارخانه60*60کیلوگرم6متری3325,400 تومان2024/3/18 | 15:09
286004010نبشی 6*60*60 سپهر ایرانیانکارخانه60*60کیلوگرم6متری3226,200 تومان2024/3/18 | 15:03
286009010نبشی 6*60*60 شکفته مشهدکارخانه60*60کیلوگرم6متری3226,100 تومان2024/3/18 | 15:01
286001020نبشی 6*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم6متری322023/10/30 | 15:10
286003020نبشی 6*60*60 نابکارخانه60*60کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:51
286003030نبشی 6*63*63 نابکارخانه63*63کیلوگرم12 متری682024/3/4 | 21:38
286001030نبشی 6*70*70 لاهورکارخانه70*70کیلوگرم6متری-2023/9/13 | 16:51
286003040نبشی 6*70*70 نابکارخانه70*70کیلوگرم12 متری7726,200 تومان2024/3/18 | 15:01
286003050نبشی 6*75*75 نابکارخانه75*75کیلوگرم12 متری82.52024/3/4 | 21:38
286008030نبشی 6*80*80 صنعتی اصفهانکارخانه80*80کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:53
286001040نبشی 6*80*80 لاهورکارخانه80*80کیلوگرم6متری432023/9/13 | 16:51
286003060نبشی 6*80*80 نابکارخانه80*80کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:52
286008020نبشی 6*90*90 صنعتی اصفهانکارخانه90*90کیلوگرم12 متری-2024/3/11 | 00:55
287008020نبشی 7*100*100 صنعتی اصفهانکارخانه100*100کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:53
287003010نبشی 7*100*100 نابکارخانه100*100کیلوگرم12 متری1802023/9/13 | 16:52
287012010نبشی 7*70*70 آریان فولادکارخانه70*70کیلوگرم6متری4426,100 تومان2024/3/18 | 15:09
287001010نبشی 7*70*70 لاهورکارخانه70*70کیلوگرم6متری-2023/9/13 | 16:51
287003020نبشی 7*70*70 نابکارخانه70*70کیلوگرم12 متری8826,200 تومان2024/3/18 | 15:01
287003030نبشی 7*75*75 نابکارخانه75*75کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:52
287004010نبشی 7*80*80 سپهر ایرانیانکارخانه80*80کیلوگرم6متری522023/9/13 | 16:53
287009010نبشی 7*80*80 شکفته مشهدکارخانه80*80کیلوگرم6متری5226,100 تومان2024/3/18 | 15:01
287007010نبشی 7*80*80 ظهوریانکارخانه80*80کیلوگرم6متری5725,850 تومان2024/3/18 | 15:01
287001020نبشی 7*80*80 لاهورکارخانه80*80کیلوگرم6متری502023/9/13 | 16:51
287003040نبشی 7*80*80 نابکارخانه80*80کیلوگرم12 متری1002023/9/13 | 16:52
287008010نبشی 7*90*90 صنعتی اصفهانکارخانه90*90کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:53
288008010نبشی 8*100*100 صنعتی اصفهانکارخانه100*100کیلوگرم12 متری-29,800 تومان2024/3/18 | 15:03
288001010نبشی 8*100*100 لاهورکارخانه100*100کیلوگرم6متری722023/10/30 | 15:10
288008020نبشی 8*110*110 صنعتی اصفهانکارخانه110*110کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:53
288008030نبشی 8*120*120 صنعتی اصفهانکارخانه120*120کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:53
288012010نبشی 8*80*80 آریان فولادکارخانه80*80کیلوگرم6متری582024/3/18 | 15:09
288010010نبشی 8*80*80 سپاهانکارخانه80*80کیلوگرم6متری-2023/9/13 | 16:53
288004010نبشی 8*80*80 سپهر ایرانیانکارخانه80*80کیلوگرم6متری5326,200 تومان2024/3/18 | 15:03
288013010نبشی 8*80*80 سدید قمکارخانه80*80کیلوگرم6متری5624,900 تومان2024/3/18 | 15:01
288008040نبشی 8*80*80 صنعتی اصفهانکارخانه80*80کیلوگرم12 متری-2023/9/13 | 16:53
288001020نبشی 8*80*80 لاهورکارخانه80*80کیلوگرم6متری572023/9/13 | 16:51
288003010نبشی 8*80*80 نابکارخانه80*80کیلوگرم12 متری10226,650 تومان2024/3/18 | 15:01

آشنایی با نبشی

نبشی از پروفیل های ریز نقش و پر کاربرد در ساختمان سازی می باشد. مهم ترین مصالح ساختمانی به شمار می رود که به صورت تنها یا مرکب در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد دلیل آن داشتن دو ضلع عمود برهم در سازه فلزی می باشد.

توجه داشته باشید ظاهر نبشی نشان دهنده یک پیچ می باشد. در این مطلب قصد داریم انواع نبشی را مورد بررسی قرار دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

 

نبشی

اگر شما مخاطبان گرامی به سازه های مختلف دقت کرده باشید؛ متوجه خواهید شد که بخش هایی از سازه جهت تحمل بار می باشد که لازم است به یکدیگر اتصال داده شوند. به این منظور قطعات مختلفی استفاده خواهد شد که از مهم ترین این قطعات می‌توان به نبشی اشاره کرد. در واقع می‌توان گفت نبشی یکی از انواع اتصالات مفصلی می باشد که دارای سطح مقطع به شکل دو ضلع عمود بر یکدیگر است. معمولا به هر ضلع نبشی بال می گویند.

نکته بسیار مهمی که از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در معرفی نبشی ها به آن توجه داشته باشید؛ طول ضلع هر بال و ضخامت بال آن می باشد چرا که این دو فاکتور در وزن نبشی بسیار موثر می باشد.

در نظر داشته باشید که وظیفه نبشی تنها اتصال بخش‌های مختلف سازه به یکدیگر نیست؛ بلکه جهت یکنواخت کردن توزیع بار برای جلوگیری از تخریب سازه می باشد. همانطور که مشاهده می کنید سازه ها در محیط متنوعی ساخته می شود که در هر محیط از نبشی با چه جنس خاصی استفاده کنید؛ بسیار مهم است. علاوه بر این باید بدانید که با توجه به شکل سازه باید از مواد مناسب استفاده نمایید؛ به گونه ای که از تاثیر آن بر روی وزن کل سازه را بتوانید اندازه گیری نمایید.

نبشی از مقاطع فلزی می باشد که در سازه های فلزی مورد استفاده قرار می گیرد. بهتر است بدانید این محصول وظیفه اتصال دو قسمت فلزی به یکدیگر را برعهده دارد و در واقع نبشی ها برای متصل کردن پل ها به ستون ها و صفحات به ستون ها استفاده خواهد شد.

علاوه بر این از این محصول برای ساخت خرپا استفاده خواهد شد. نبشی های خرد شده از جمله نبشی هایی می باشند که در آسانسور سازی به وفور استفاده می شود معمولاً به این نبشی ها؛ نبشی لقمه گفته می شود.

انواع نبشی از نظر ظاهری

توجه داشته باشید معمولا نبشی ها در انواع مختلفی در بازار موجود می باشد. به طور کلی می‌توان گفت نبشی ها از نظر ظاهری به دو دسته بال مساوی و باله نامساوی تقسیم بندی می شود.

انواع نبشی از نظر ظاهری

تفاوت این مقاطع فولادی به غیر از روش های تولید در اندازه بال های آن ها می باشد.

برخی از انواع نبشی ها عبارتند از:

نبشی بال مساوی

معمولاً بال های نبشی ها به صورت هم اندازه بوده و بر یکدیگر عمود می باشند. از نظر ظاهری معمولا این محصول شبیه V یا L انگلیسی می باشد معمولاً اندازه دو بال نبشی را بر روی نبشی هک می کنند که می تواند در هنگام خرید آن را مشاهده نمایید.

نبشی اسپیرال

نبشی اسپیرال معمولاً از نظر ظاهری به شکل بال مساوی می باشد که این محصول به روش فابریک و پرسی تولید خواهد شد. با توجه به انعطاف بالای این محصول معمولاً در کاربردهای بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و دارای عمر بالایی می باشد. نبشی اسپیرال بال مساوی در ابعاد ۲۰ در ۲۰ تا ۵۰ در ۵۰ موجود می باشد.

نبشی بال نامساوی

بال این نبشی ها معمولا به صورت برابر نیست بلکه یکی از بال ها از دیگری بزرگتر است. به همین خاطر به این نوع از نبشی ها، نبشی بال نامساوی گفته می‌شود از نظر شکل ظاهری شبیه L انگلیسی می باشد.

انواع نبشی از نظر روش تولید

نبشی ها امکان دارد از نظر روش تولید نیز با یکدیگر تفاوت داشته باشد. معمولاً به دو صورت پرسی و فابریک دسته بندی می شوند که به شرح زیر است.

انواع نبشی از نظر روش تولید

 

نبشی پرسی و فابریک

برای تولید نبشی پرسی از ورق استفاده می شود اما برای تولید نبشی فابریک از شمش استفاده خواهد شد. توجه داشته باشید در تولید نبشی پرسی معمولاً برای پرس کردن ورق های فولادی که برش خورده اند از دستگاه رول فرمینگ استفاده خواهد شد.

دارای سرعت بسیار بالایی می باشند و در طی زمان کوتاهی تعداد زیادی از نبشی ها را تولید خواهد کرد. در حالیکه شمش های فابریک وارد کوره حرارتی شده و با عبور آن ها از قفس های مخصوص مقطع آنها کاهش پیدا کرده و به نبشی تبدیل خواهد شد.

نبشی کرنربید

نقشه کرنربید یکی از اجزای مهم در ساخته کناف ساختمان است. همچنین از این محصول در ستون، سقف کاذب، دیوارها و … استفاده خواهد شد. بهتر است بدانید معمولاً نبشی کرنربید از نظر ساخت و جنس از عوامل مختلفی برخوردار می باشد که می توان از نظر جنس به گالوانیزه، کاغذی، پلیمری و … اشاره کرد.

انواع نبشی از نظر جنس

انواع نبشی

 

نبشی فولادی

نبشی از فولاد با استحکام بالا تولید می‌شود که در مصالح ساختمانی بیشترین کاربرد را دارد. به همین خاطر به آن نبشی های فولادی یا نبشی ساختمانی گفته خواهد شد. نبشی فولادی در بین محصولات مختلف دیگر که تولید می شوند بیشترین کاربرد را در صنعت دارد.

 به عنوان مثال می توان گفت در جاهایی که قرار است نبشی به صورت مداوم در برخورد با آب یا رطوبت قرار داشته باشد معمولاً نبشی فولادی مورد استفاده قرار نمی گیرد. چرا که این پروفیل در اثر گذشت زمان امکان دارد دچار زنگ زدگی و خوردگی شود. با توجه به اینکه معمولا این محصول در طول ها اندازه و ضخامت های مختلفی تولید می شود می توان از آن در قسمت های مختلف سازه استفاده کرد.

نبشی استنلس استیل

یکی دیگر از انواع نبشی ها نظرجنس، عناصر سازنده معمولاً نوع استنلس استیل می باشد. به این نبشی معمولاً نبشی فولاد زنگ نزن نیز گفته می‌شود. برای موارد خاص که شرایط محیطی به نبشی های فولادی اسیب می رساند از نبشی های استنلس استیل استفاده می‌شود.

 به عنوان مثال می‌توان گفت در سازه هایی که در معرض رطوبت یا آب قرار دارند مثل سازه های دریایی یا سازه هایی که احتمال برخورد مواد خورنده با آن ها وجود دارد بهترین گزینه نبشی های استنلس استیل می باشد. این محصول در طول های ۶ و ۱۲ متری تولید می‌شود.

نبشی آلومینیومی

همانطور که از نام این محصول پیداست نبشی آلومینیومی از فلز سبک آلومینیوم به دو روش پرسی و فابریک تولید خواهد شد. این نبشی ها معمولاً به راحتی حمل و نقل شده و دارای وزن سبک می باشد. همچنین در برابر خوردگی و پوسیدگی نیز از مقاومت بالایی برخوردار می باشد.

در خطوط انتقال برق، انواع سازه ها، ساخت پل های شهری، صنایع هوایی و دریایی و … از نبشی آلومینیومی استفاده خواهد شد.

کاربرد نبشی

بهتر است بدانید نبشی ها در کاربردهای بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال می توان گفت برای اتصال دادن به ستون، تیرآهن به بیم های باربر، ساختن خرپا، ساختن سقف کُرمیت برای بال بالایی تیرچه و همچنین اتصالات نیم گیر دار و گیردار و … استفاده خواهد شد.

توجه داشته باشید نبشی ها از جمله مقاطعی می باشد که در صنایع مختلف از جمله ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

توجه داشته باشید معمولا در اسانسورها از نبشی ‌های خرد شده استفاده می شود. در سقف های کرمیت برای بالای تیرچه نبشی و تسمه یا ناودانی به کار برده خواهد شد و درون بتن پوششی قرار می‌گیرد و اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می شود.

به عنوان مثال اتصال نبشی جان اتصال با نبشی نشیمنی تقویت شده و تقویت نشده اتصال گیردار یعنی صلب و غیره می توان نام برد.

قیمت انواع نبشی

همانطور که می دانید نبشی ها معمولا در ضخامت ها، سایزهای مختلف و همچنین اجزای مختلفی وجود دارد که قیمت انواع نبشی ها به تمام این موارد بستگی دارد. شما بازدید کنندگان گرامی می توانید جهت استعلام قیمت انواع نبشی ها به وبسایت https://ahanhyper.com/ مراجعه نمایید و یا با کارشناسان آهن هایپر در تماس باشید.

نبشی به انگلیسی

همانطور که پیش تر اشاره شد، نبشی از جمله پر کاربرد ترین و پرمصرف ترین مصالح در انواع سازه های مختلف می باشد. در نظر داشته باشید که این قطعه فولادی هم به صورت منفرد و هم به صورت مرکب قابل استفاده است. با توجه به نوع سازه، نوع استفاده منفرد یا مرکب بودن آن مشخص خواهد شد. در واقع نبشی پروفیل می‌باشد که از کنار قرار از روی هم قرار گرفتن دو مقطع آهنی تولید و ساخته می شود. شاید جالب باشد بدانید که نبشی به انگلیسی به اسم Corner می باشد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

دانلود مقاله “نبشی

نمایش 1–12 از 146 نتیجه

نمایش 9 24 36

نبشی 12*120*120 آریان فولاد

25,140 تومان

نبشی ها برای متصل کردن انواع پل ها به ستون و ... استفاده می شوند. برای ساخت بسیاری از خرپاها و ستون ها باید از نبشی استفاده شود. نبشی 12*120*120 آریان فولاد یکی از بهترین نبشی هایی می باشد که در فونداسیون های متنوع به کار گرفته می شود. برای خرید این نمونه نبشی باید در مورد ویژگی ها و مشخصات آن اطلاعات بیشتری داشته باشید.

ویژگی های نبشی 12*120*120 آریان فولاد

در صنعت این نمونه نبشی آریان فولاد را به عنوان نبشی های نورد گرم می شناسند. در ساخت آسانسور، صنایع سازه فضایی و فلزی، اتصالات پل ها، ساخت فونداسیون های ساختمانی، ساخت خرپا و ستون و .... این نمونه نبشی کاربرد زیادی دارد. فروش نبشی های آریان فولاد بر اساس واحد کیلوگرم می باشد. حالت این ورق ها به صورت 6 متری می باشد.

ضخامت ورق 12 میلی متر می باشد و استاندارد آن 5sp است. خواص مکانیکی این نبشی بر اساس استانداردهای بین المللی و ملی می باشد. استاندارد روشی 8510 را برای تولید این نبشی رعایت کرده اند.

  خرید نبشی 12*120*120 آریان فولاد  

هر یک از مدل های متنوع نبشی آریان فولاد بال مساوی دارند و سایز آنها با یکدیگر فرق می کند. تمامی نبشی های این شرکت با پایین ترین میزان تلرانس تولید می شوند. از آنجایی که استانداردهای بین المللی برای تولید آنها رعایت شده است، نصب آنها بسیار آسان می باشد. عملیات نورد گرم برای تولید این نبشی ها به کار رفته که این ویژگی طول عمر نبشی ها را افزایش می دهد. شما می توانید در سازه های گوناگون این نبشی ها را به کار بگیرید.

قیمت نبشی 12*120*120 آریان فولاد

قیمت نبشی 12*120*120 آریان فولاد به دلیل نوسانات بازار متغیر می باشد. شما برای خرید این نمونه از نبشی های ساختمانی باید هزینه خریداری آن را به صورت کیلیویی پرداخت کنید. جهت بررسی قیمت هر یک از نبشی های آریان فولاد می توانید با کارشناسان آهن هایپر تماس بگیرید. آهن هایپر ارائه دهنده انواع نبشی های نورد گرم و سرد می باشد.

سفارش نبشی 12*120*120

برای خرید نبشی های 12*120*120 می توانید به صورت اینترنتی درخواست تان را در وب سایت آهن هایپر ثبت نمایید. امروزه بسیاری از افراد برای خرید و سفارش مصالح ساختمانی به صورت اینترنتی اقدام می کنند. بنابراین شما هم می توانید تعداد مشخص شده ای از نبشی ها را برای ساخت بخش های متنوع ساختمان سفارش دهید و در کمترین بازه زمانی آنها را دریافت نمایید.

  قیمت نبشی 12*120*120 آریان فولاد  

کیفیت نبشی های 12*120*120  آریان فولاد چگونه است ؟

از آنجایی که این نمونه از نبشی ها را با استفاده از روش نورد گرم تولید می کنند کیفیت بسیار عالی از آنها دریافت خواهید کرد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025