نبشی

انواع نبشی

نبشی

تمامی نبشی ها

امروز: دوشنبه 1401/11/17

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
نبشی 10*100*100 ابهرکارخانه100*100کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:24
نبشی 10*100*100 سپاهانکارخانه100*100کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:36
نبشی 10*100*100 سپهر ایرانیانکارخانه100*100کیلوگرم90۲۰۸,۲۶۰ تومان1401/11/17 | 15:24
نبشی 10*100*100 شکفته مشهدکارخانه100*100کیلوگرم87۲۰۶,۵۱۰ تومان1401/11/17 | 15:31
نبشی 10*100*100 ظهوریانکارخانه100*100کیلوگرم85۲۰۰,۰۰۰ تومان1401/11/17 | 15:28
نبشی 10*100*100 لاهورکارخانه100*100کیلوگرم89تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 10*100*100 نابکارخانه100*100کیلوگرم180تماس بگیرید1401/11/17 | 15:24
نبشی 10*110*110 صنعتی اصفهانکارخانه110*110کیلوگرم-۲۴۱,۵۵۰ تومان1401/11/17 | 15:31
نبشی 10*120*120 صنعتی اصفهانکارخانه120*120کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:31
نبشی 12*120*120 آریان فولادکارخانه120*120کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:32
نبشی 12*120*120 ابهرکارخانه120*120کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:24
نبشی 12*120*120 سپاهانکارخانه120*120کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:31
نبشی 12*120*120 سپهر ایرانیانکارخانه120*120کیلوگرم120۲۱۱,۹۳۰ تومان1401/11/17 | 15:24
نبشی 12*120*120 صنعتی اصفهانکارخانه120*120کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:31
نبشی 12*130*130 آریان فولادکارخانه130*130کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:36
نبشی 12*140*140 آریان فولادکارخانه140*140کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:36
نبشی 13*130*130 آریان فولادکارخانه130*130کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:36
نبشی 14*140*140 آریان فولادکارخانه140*140کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:36
نبشی 14*160*160 آریان فولادکارخانه160*160کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:36
نبشی 15*150*150 آریان فولادکارخانه150*150کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:36
نبشی 15*150*150 سپاهانکارخانه150*150کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:31
نبشی 16*160*160 آریان فولادکارخانه160*160کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:36
نبشی 2.5*30*30 سپهر ایرانیانکارخانه30*30کیلوگرم7تماس بگیرید1401/11/17 | 15:24
نبشی 2.5*30*30 شکفته مشهدکارخانه30*30کیلوگرم8۲۰۶,۹۰۰ تومان1401/11/17 | 15:31
نبشی 2.5*30*30 ظهوریانکارخانه30*30کیلوگرم7.5۲۰۶,۴۰۰ تومان1401/11/17 | 15:28
نبشی 2.5*40*40 آریان فولادکارخانه40*40کیلوگرم9تماس بگیرید1401/11/17 | 15:32
نبشی 2.5*40*40 نابکارخانه40*40کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 2.5*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم12۲۲۲,۰۰۰ تومان1401/11/17 | 15:36
نبشی 2*25*25 اسپیرالکارخانه25*25کیلوگرم5.5۲۴۰,۳۵۰ تومان1401/11/17 | 15:28
نبشی 2*30*30 اسپیرالکارخانه30*30کیلوگرم6.5۲۲۲,۴۵۰ تومان1401/11/17 | 15:28
نبشی 2*30*30 سپهر ایرانیانکارخانه30*30کیلوگرم-۲۲۱,۰۱۰ تومان1401/11/17 | 15:24
نبشی 2*40*40 اسپیرالکارخانه40*40کیلوگرم9.5تماس بگیرید1401/11/17 | 15:28
نبشی 3.5*40*40 جاوید بنابکارخانه40*40کیلوگرم-۲۱۴,۳۰۰ تومان1401/11/17 | 15:36
نبشی 3.5*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم16۲۰۹,۹۰۰ تومان1401/11/17 | 15:36
نبشی 3.5*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم20تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 3.5*70*70 لاهورکارخانه70*70کیلوگرم29تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 3.8*70*70 لاهورکارخانه70*70کیلوگرم23تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 3*25*25 اسپیرالکارخانه25*25کیلوگرم7تماس بگیرید1401/11/17 | 15:28
نبشی 3*25*25 نابکارخانه25*25کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 3*30*30 اسپیرالکارخانه30*30کیلوگرم8.5۲۱۹,۷۰۰ تومان1401/11/17 | 15:28
نبشی 3*30*30 سپهر ایرانیانکارخانه30*30کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:24
نبشی 3*30*30 ظهوریانکارخانه30*30کیلوگرم8۲۰۶,۴۰۰ تومان1401/11/17 | 15:28
نبشی 3*30*30 نابکارخانه30*30کیلوگرم-۲۱۰,۱۰۰ تومان1401/11/17 | 15:22
نبشی 3*38*38 نابکارخانه38*38کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 3*40*40 آریان فولادکارخانه40*40کیلوگرم11تماس بگیرید1401/11/17 | 15:32
نبشی 3*40*40 اسپیرالکارخانه40*40کیلوگرم12۲۱۶,۶۰۰ تومان1401/11/17 | 15:28
نبشی 3*40*40 جاوید بنابکارخانه40*40کیلوگرم-۲۱۶,۵۲۰ تومان1401/11/17 | 15:36
نبشی 3*40*40 سپهر ایرانیانکارخانه40*40کیلوگرم-۲۱۵,۶۰۰ تومان1401/11/17 | 15:24
نبشی 3*40*40 شکفته مشهدکارخانه40*40کیلوگرم10.5۲۰۶,۹۰۰ تومان1401/11/17 | 15:31
نبشی 3*40*40 ظهوریانکارخانه40*40کیلوگرم10۲۰۶,۴۰۰ تومان1401/11/17 | 15:28
نبشی 3*40*40 نابکارخانه40*40کیلوگرم-۲۱۴,۶۵۰ تومان1401/11/17 | 15:22
نبشی 3*45*45 نابکارخانه45*45کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 3*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم14۲۰۹,۱۰۰ تومان1401/11/17 | 15:36
نبشی 3*50*50 سپهر ایرانیانکارخانه50*50کیلوگرم15۲۱۶,۵۲۰ تومان1401/11/17 | 15:24
نبشی 3*50*50 ظهوریانکارخانه50*50کیلوگرم15۲۰۶,۴۰۰ تومان1401/11/17 | 15:28
نبشی 3*50*50 نابکارخانه50*50کیلوگرم23۲۰۹,۱۵۰ تومان1401/11/17 | 15:22
نبشی 3*60*60 جاوید بنابکارخانه60*60کیلوگرم17۲۱۲,۸۴۰ تومان1401/11/17 | 15:36
نبشی 3*60*60 نابکارخانه60*60کیلوگرم-۲۰۸,۳۴۰ تومان1401/11/17 | 15:22
نبشی 4.5*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم20۲۰۸,۹۰۰ تومان1401/11/17 | 15:36
نبشی 4.8*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 4*25*25 اسپیرالکارخانه25*25کیلوگرم9.5تماس بگیرید1401/11/17 | 15:28
نبشی 4*25*25 نابکارخانه25*25کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 4*30*30 نابکارخانه30*30کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 4*35*35 نابکارخانه35*35کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 4*38*38 نابکارخانه38*38کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 4*40*40 آریان فولادکارخانه40*40کیلوگرم15تماس بگیرید1401/11/17 | 15:32
نبشی 4*40*40 ابهرکارخانه40*40کیلوگرم-۲۰۴,۶۰۰ تومان1401/11/17 | 15:28
نبشی 4*40*40 اسپیرالکارخانه40*40کیلوگرم15تماس بگیرید1401/11/17 | 15:28
نبشی 4*40*40 سپهر ایرانیانکارخانه40*40کیلوگرم14۲۱۴,۶۸۰ تومان1401/11/17 | 15:24
نبشی 4*40*40 شکفته مشهدکارخانه40*40کیلوگرم14۲۰۹,۷۴۰ تومان1401/11/17 | 15:31
نبشی 4*40*40 نابکارخانه40*40کیلوگرم-۲۱۳,۸۶۰ تومان1401/11/17 | 15:22
نبشی 4*45*45 نابکارخانه45*45کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 4*50*50 آریان فولادکارخانه50*50کیلوگرم18تماس بگیرید1401/11/17 | 15:32
نبشی 4*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم18۲۰۹,۰۰۰ تومان1401/11/17 | 15:36
نبشی 4*50*50 سپهر ایرانیانکارخانه50*50کیلوگرم18۲۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/17 | 15:25
نبشی 4*50*50 شکفته مشهدکارخانه50*50کیلوگرم18تماس بگیرید1401/11/17 | 15:31
نبشی 4*50*50 ظهوریانکارخانه50*50کیلوگرم18۲۰۶,۴۰۰ تومان1401/11/17 | 15:31
نبشی 4*50*50 لاهورکارخانه50*50کیلوگرم18تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 4*50*50 ماهانکارخانه50*50کیلوگرم18.5۲۰۴,۶۰۰ تومان1401/11/17 | 15:22
نبشی 4*50*50 نابکارخانه50*50کیلوگرم9.1۲۰۹,۲۹۰ تومان1401/11/17 | 15:22
نبشی 4*60*60 جاوید بنابکارخانه60*60کیلوگرم22۲۰۷,۲۵۰ تومان1401/11/17 | 15:36
نبشی 4*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 4*60*60 نابکارخانه60*60کیلوگرم-۲۰۸,۴۴۰ تومان1401/11/17 | 15:22
نبشی 4*63*63 نابکارخانه63*63کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 4*70*70 نابکارخانه70*70کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 40*40*25 جاوید بنابکارخانه40*40کیلوگرم-۲۱۶,۵۰۰ تومان1401/11/17 | 15:36
نبشی 40*40*4 جاوید بنابکارخانه40*40کیلوگرم13.5۲۱۲,۶۷۰ تومان1401/11/17 | 15:36
نبشی 5.8*50*50 لاهورکارخانه50*50کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 5*40*40 لاهورکارخانه40*40کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 5*45*45 نابکارخانه45*45کیلوگرم-۲۱۸,۳۵۰ تومان1401/11/17 | 15:22
نبشی 5*50* 50 ظهوریانکارخانه50*50کیلوگرم19۲۰۶,۴۰۰ تومان1401/11/17 | 15:28
نبشی 5*50*50 آریان فولادکارخانه50*50کیلوگرم23تماس بگیرید1401/11/17 | 15:32
نبشی 5*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم23۲۰۸,۰۸۰ تومان1401/11/17 | 15:36
نبشی 5*50*50 سپهر ایرانیانکارخانه50*50کیلوگرم22۲۰۷,۳۴۰ تومان1401/11/17 | 15:24
نبشی 5*50*50 شکفته مشهدکارخانه50*50کیلوگرم23۲۰۴,۶۸۰ تومان1401/11/17 | 15:31
نبشی 5*50*50 نابکارخانه50*50کیلوگرم22.5۲۰۶,۶۱۰ تومان1401/11/17 | 15:22
نبشی 5*60*60 آریان فولادکارخانه60*60کیلوگرم27تماس بگیرید1401/11/17 | 15:32
نبشی 5*60*60 جاوید بنابکارخانه60*60کیلوگرم27۲۰۶,۳۴۰ تومان1401/11/17 | 15:36
نبشی 5*60*60 سپهر ایرانیانکارخانه60*60کیلوگرم27۲۰۷,۳۴۰ تومان1401/11/17 | 15:24
نبشی 5*60*60 شکفته مشهدکارخانه60*60کیلوگرم22۲۰۳,۲۰۰ تومان1401/11/17 | 15:31
نبشی 5*60*60 ظهوریانکارخانه60*60کیلوگرم28۲۰۶,۴۰۰ تومان1401/11/17 | 15:28
نبشی 5*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم27تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 5*60*60 نابکارخانه60*60کیلوگرم-۲۰۷,۵۲۰ تومان1401/11/17 | 15:22
نبشی 5*63*63 نابکارخانه63*63کیلوگرم57.5تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 5*70*70 آریان فولادکارخانه70*70کیلوگرم32تماس بگیرید1401/11/17 | 15:32
نبشی 5*70*70 نابکارخانه70*70کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 5*75*75 نابکارخانه75*75کیلوگرم69تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 6*100*100 صنعتی اصفهانکارخانه100*100کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:31
نبشی 6*100*100 لاهورکارخانه100*100کیلوگرم54تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 6*50*50 نابکارخانه50*50کیلوگرم-۲۰۶,۵۱۰ تومان1401/11/17 | 15:22
نبشی 6*60*60 آریان فولادکارخانه60*60کیلوگرم33تماس بگیرید1401/11/17 | 15:32
نبشی 6*60*60 سپهر ایرانیانکارخانه60*60کیلوگرم32۲۰۷,۳۴۰ تومان1401/11/17 | 15:24
نبشی 6*60*60 شکفته مشهدکارخانه60*60کیلوگرم32۲۰۷,۴۰۰ تومان1401/11/17 | 15:31
نبشی 6*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم32تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 6*60*60 نابکارخانه60*60کیلوگرم-۲۰۶,۴۰۰ تومان1401/11/17 | 15:22
نبشی 6*63*63 نابکارخانه63*63کیلوگرم68تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 6*70*70 لاهورکارخانه70*70کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 6*70*70 نابکارخانه70*70کیلوگرم77۲۰۶,۴۰۰ تومان1401/11/17 | 15:22
نبشی 6*75*75 نابکارخانه75*75کیلوگرم82.5تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 6*80*80 صنعتی اصفهانکارخانه80*80کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:31
نبشی 6*80*80 لاهورکارخانه80*80کیلوگرم43تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 6*80*80 نابکارخانه80*80کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 6*90*90 صنعتی اصفهانکارخانه90*90کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:31
نبشی 7*100*100 صنعتی اصفهانکارخانه100*100کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:31
نبشی 7*100*100 نابکارخانه100*100کیلوگرم180تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 7*70*70 آریان فولادکارخانه70*70کیلوگرم44تماس بگیرید1401/11/17 | 15:32
نبشی 7*70*70 لاهورکارخانه70*70کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 7*70*70 نابکارخانه70*70کیلوگرم88۲۰۷,۵۱۰ تومان1401/11/17 | 15:22
نبشی 7*75*75 نابکارخانه75*75کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 7*80*80 سپهر ایرانیانکارخانه80*80کیلوگرم52تماس بگیرید1401/11/17 | 15:24
نبشی 7*80*80 شکفته مشهدکارخانه80*80کیلوگرم52تماس بگیرید1401/11/17 | 15:31
نبشی 7*80*80 ظهوریانکارخانه80*80کیلوگرم57۲۰۶,۴۰۰ تومان1401/11/17 | 15:28
نبشی 7*80*80 لاهورکارخانه80*80کیلوگرم50تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 7*80*80 نابکارخانه80*80کیلوگرم100۲۰۸,۲۵۰ تومان1401/11/17 | 15:22
نبشی 7*90*90 صنعتی اصفهانکارخانه90*90کیلوگرم-۲۲۴,۷۵۰ تومان1401/11/17 | 15:31
نبشی 8*100*100 صنعتی اصفهانکارخانه100*100کیلوگرم-۲۲۴,۷۵۰ تومان1401/11/17 | 15:31
نبشی 8*100*100 لاهورکارخانه100*100کیلوگرم72تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 8*110*110 صنعتی اصفهانکارخانه110*110کیلوگرم-۲۴۹,۵۵۰ تومان1401/11/17 | 15:31
نبشی 8*120*120 صنعتی اصفهانکارخانه120*120کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:31
نبشی 8*80*80 آریان فولادکارخانه80*80کیلوگرم58تماس بگیرید1401/11/17 | 15:32
نبشی 8*80*80 سپاهانکارخانه80*80کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:31
نبشی 8*80*80 سپهر ایرانیانکارخانه80*80کیلوگرم53۲۰۰,۹۲۰ تومان1401/11/17 | 15:24
نبشی 8*80*80 سدید قمکارخانه80*80کیلوگرم56۲۰۱,۸۵۰ تومان1401/11/17 | 15:32
نبشی 8*80*80 صنعتی اصفهانکارخانه80*80کیلوگرم-تماس بگیرید1401/11/17 | 15:31
نبشی 8*80*80 لاهورکارخانه80*80کیلوگرم57تماس بگیرید1401/11/17 | 15:23
نبشی 8*80*80 نابکارخانه80*80کیلوگرم102۲۰۷,۵۱۰ تومان1401/11/17 | 15:22

نبشی از پروفیل های ریز نقش و پر کاربرد در ساختمان سازی می باشد. مهم ترین مصالح ساختمانی به شمار می رود که به صورت تنها یا مرکب در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد دلیل آن داشتن دو ضلع عمود برهم در سازه فلزی می باشد.

توجه داشته باشید ظاهر نبشی نشان دهنده یک پیچ می باشد. در این مطلب قصد داریم انواع نبشی را مورد بررسی قرار دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

نبشی

اگر شما مخاطبان گرامی به سازه های مختلف دقت کرده باشید؛ متوجه خواهید شد که بخش هایی از سازه جهت تحمل بار می باشد که لازم است به یکدیگر اتصال داده شوند. به این منظور قطعات مختلفی استفاده خواهد شد که از مهم ترین این قطعات می‌توان به نبشی اشاره کرد. در واقع می‌توان گفت نبشی یکی از انواع اتصالات مفصلی می باشد که دارای سطح مقطع به شکل دو ضلع عمود بر یکدیگر است. معمولا به هر ضلع نبشی بال می گویند.

نکته بسیار مهمی که از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در معرفی نبشی ها به آن توجه داشته باشید؛ طول ضلع هر بال و ضخامت بال آن می باشد چرا که این دو فاکتور در وزن نبشی بسیار موثر می باشد.

در نظر داشته باشید که وظیفه نبشی تنها اتصال بخش‌های مختلف سازه به یکدیگر نیست؛ بلکه جهت یکنواخت کردن توزیع بار برای جلوگیری از تخریب سازه می باشد. همانطور که مشاهده می کنید سازه ها در محیط متنوعی ساخته می شود که در هر محیط از نبشی با چه جنس خاصی استفاده کنید؛ بسیار مهم است. علاوه بر این باید بدانید که با توجه به شکل سازه باید از مواد مناسب استفاده نمایید؛ به گونه ای که از تاثیر آن بر روی وزن کل سازه را بتوانید اندازه گیری نمایید.

نبشی از مقاطع فلزی می باشد که در سازه های فلزی مورد استفاده قرار می گیرد. بهتر است بدانید این محصول وظیفه اتصال دو قسمت فلزی به یکدیگر را برعهده دارد و در واقع نبشی ها برای متصل کردن پل ها به ستون ها و صفحات به ستون ها استفاده خواهد شد.

علاوه بر این از این محصول برای ساخت خرپا استفاده خواهد شد. نبشی های خرد شده از جمله نبشی هایی می باشند که در آسانسور سازی به وفور استفاده می شود معمولاً به این نبشی ها؛ نبشی لقمه گفته می شود.

انواع نبشی از نظر ظاهری

توجه داشته باشید معمولا نبشی ها در انواع مختلفی در بازار موجود می باشد. به طور کلی می‌توان گفت نبشی ها از نظر ظاهری به دو دسته بال مساوی و باله نامساوی تقسیم بندی می شود.

انواع نبشی از نظر ظاهری

تفاوت این مقاطع فولادی به غیر از روش های تولید در اندازه بال های آن ها می باشد.

برخی از انواع نبشی ها عبارتند از:

نبشی بال مساوی

معمولاً بال های نبشی ها به صورت هم اندازه بوده و بر یکدیگر عمود می باشند. از نظر ظاهری معمولا این محصول شبیه V یا L انگلیسی می باشد معمولاً اندازه دو بال نبشی را بر روی نبشی هک می کنند که می تواند در هنگام خرید آن را مشاهده نمایید.

نبشی اسپیرال

نبشی اسپیرال معمولاً از نظر ظاهری به شکل بال مساوی می باشد که این محصول به روش فابریک و پرسی تولید خواهد شد. با توجه به انعطاف بالای این محصول معمولاً در کاربردهای بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و دارای عمر بالایی می باشد. نبشی اسپیرال بال مساوی در ابعاد ۲۰ در ۲۰ تا ۵۰ در ۵۰ موجود می باشد.

نبشی بال نامساوی

بال این نبشی ها معمولا به صورت برابر نیست بلکه یکی از بال ها از دیگری بزرگتر است. به همین خاطر به این نوع از نبشی ها، نبشی بال نامساوی گفته می‌شود از نظر شکل ظاهری شبیه L انگلیسی می باشد.

انواع نبشی از نظر روش تولید

نبشی ها امکان دارد از نظر روش تولید نیز با یکدیگر تفاوت داشته باشد. معمولاً به دو صورت پرسی و فابریک دسته بندی می شوند که به شرح زیر است.

انواع نبشی از نظر روش تولید

 

نبشی پرسی و فابریک

برای تولید نبشی پرسی از ورق استفاده می شود اما برای تولید نبشی فابریک از شمش استفاده خواهد شد. توجه داشته باشید در تولید نبشی پرسی معمولاً برای پرس کردن ورق های فولادی که برش خورده اند از دستگاه رول فرمینگ استفاده خواهد شد.

دارای سرعت بسیار بالایی می باشند و در طی زمان کوتاهی تعداد زیادی از نبشی ها را تولید خواهد کرد. در حالیکه شمش های فابریک وارد کوره حرارتی شده و با عبور آن ها از قفس های مخصوص مقطع آنها کاهش پیدا کرده و به نبشی تبدیل خواهد شد.

نبشی کرنربید

نقشه کرنربید یکی از اجزای مهم در ساخته کناف ساختمان است. همچنین از این محصول در ستون، سقف کاذب، دیوارها و … استفاده خواهد شد. بهتر است بدانید معمولاً نبشی کرنربید از نظر ساخت و جنس از عوامل مختلفی برخوردار می باشد که می توان از نظر جنس به گالوانیزه، کاغذی، پلیمری و … اشاره کرد.

انواع نبشی از نظر جنس

انواع نبشی

 

نبشی فولادی

نبشی از فولاد با استحکام بالا تولید می‌شود که در مصالح ساختمانی بیشترین کاربرد را دارد. به همین خاطر به آن نبشی های فولادی یا نبشی ساختمانی گفته خواهد شد. نبشی فولادی در بین محصولات مختلف دیگر که تولید می شوند بیشترین کاربرد را در صنعت دارد.

 به عنوان مثال می توان گفت در جاهایی که قرار است نبشی به صورت مداوم در برخورد با آب یا رطوبت قرار داشته باشد معمولاً نبشی فولادی مورد استفاده قرار نمی گیرد. چرا که این پروفیل در اثر گذشت زمان امکان دارد دچار زنگ زدگی و خوردگی شود. با توجه به اینکه معمولا این محصول در طول ها اندازه و ضخامت های مختلفی تولید می شود می توان از آن در قسمت های مختلف سازه استفاده کرد.

نبشی استنلس استیل

یکی دیگر از انواع نبشی ها نظرجنس، عناصر سازنده معمولاً نوع استنلس استیل می باشد. به این نبشی معمولاً نبشی فولاد زنگ نزن نیز گفته می‌شود. برای موارد خاص که شرایط محیطی به نبشی های فولادی اسیب می رساند از نبشی های استنلس استیل استفاده می‌شود.

 به عنوان مثال می‌توان گفت در سازه هایی که در معرض رطوبت یا آب قرار دارند مثل سازه های دریایی یا سازه هایی که احتمال برخورد مواد خورنده با آن ها وجود دارد بهترین گزینه نبشی های استنلس استیل می باشد. این محصول در طول های ۶ و ۱۲ متری تولید می‌شود.

نبشی آلومینیومی

همانطور که از نام این محصول پیداست نبشی آلومینیومی از فلز سبک آلومینیوم به دو روش پرسی و فابریک تولید خواهد شد. این نبشی ها معمولاً به راحتی حمل و نقل شده و دارای وزن سبک می باشد. همچنین در برابر خوردگی و پوسیدگی نیز از مقاومت بالایی برخوردار می باشد.

در خطوط انتقال برق، انواع سازه ها، ساخت پل های شهری، صنایع هوایی و دریایی و … از نبشی آلومینیومی استفاده خواهد شد.

کاربرد نبشی

بهتر است بدانید نبشی ها در کاربردهای بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال می توان گفت برای اتصال دادن به ستون، تیرآهن به بیم های باربر، ساختن خرپا، ساختن سقف کُرمیت برای بال بالایی تیرچه و همچنین اتصالات نیم گیر دار و گیردار و … استفاده خواهد شد.

توجه داشته باشید نبشی ها از جمله مقاطعی می باشد که در صنایع مختلف از جمله ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

توجه داشته باشید معمولا در اسانسورها از نبشی ‌های خرد شده استفاده می شود. در سقف های کرمیت برای بالای تیرچه نبشی و تسمه یا ناودانی به کار برده خواهد شد و درون بتن پوششی قرار می‌گیرد و اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می شود.

به عنوان مثال اتصال نبشی جان اتصال با نبشی نشیمنی تقویت شده و تقویت نشده اتصال گیردار یعنی صلب و غیره می توان نام برد.

قیمت انواع نبشی

همانطور که می دانید نبشی ها معمولا در ضخامت ها، سایزهای مختلف و همچنین اجزای مختلفی وجود دارد که قیمت انواع نبشی ها به تمام این موارد بستگی دارد. شما بازدید کنندگان گرامی می توانید جهت استعلام قیمت انواع نبشی ها به وبسایت https://ahanhyper.com/ مراجعه نمایید و یا با کارشناسان آهن هایپر در تماس باشید.

نبشی به انگلیسی

همانطور که پیش تر اشاره شد، نبشی از جمله پر کاربرد ترین و پرمصرف ترین مصالح در انواع سازه های مختلف می باشد. در نظر داشته باشید که این قطعه فولادی هم به صورت منفرد و هم به صورت مرکب قابل استفاده است. با توجه به نوع سازه، نوع استفاده منفرد یا مرکب بودن آن مشخص خواهد شد. در واقع نبشی پروفیل می‌باشد که از کنار قرار از روی هم قرار گرفتن دو مقطع آهنی تولید و ساخته می شود. شاید جالب باشد بدانید که نبشی به انگلیسی به اسم Corner می باشد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

دانلود مقاله “نبشی

مقالات مرتبط:

راهنمای خرید نبشی

کاربرد نبشی و ناودانی

کاربرد پروفیل نبشی

نبشی کشی ساختمان و نحوه اجرای آن

تفاوت نبشی و ناودانی چیست؟

تفاوت نبشی پرسی و فابریک چیست؟

تفاوت سپری و نبشی چیست؟

کاربرد نبشی در اتصال پل به ستون

نبشی استنلس استیل چیست و چه کاربردهایی دارد؟

ویژگی مهم انواع نبشی

کاربرد نبشی + شرکت های تولید کننده نبشی

فرایند تولید نبشی

علت استفاده هوابرش در برشکاری نبشی و ناودانی

انتخاب بهترین کارخانه‌های تولیدکننده نبشی برای خرید نبشی

کارخانه‌ های تولیدکننده نبشی

نبشی کرنربید چیست و نصب آن چگونه است ؟

کارخانه نورد یاوران زنجان

نبشی آلومینیومی چیست؟ + بررسی انواع و کاربردهای آن

کارخانه سدید کاوه قم

کارخانه پارت نورد لاهور

صنایع ریخته گری قیدار ابهر

کارخانه صنایع فولاد کبکان

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 146 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
نبشی 12*120*120 آریان فولاد
بستن

نبشی 12*120*120 آریان فولاد

تماس بگیرید

نبشی ها برای متصل کردن انواع پل ها به ستون و ... استفاده می شوند. برای ساخت بسیاری از خرپاها و ستون ها باید از نبشی استفاده شود. نبشی 12*120*120 آریان فولاد یکی از بهترین نبشی هایی می باشد که در فونداسیون های متنوع به کار گرفته می شود. برای خرید این نمونه نبشی باید در مورد ویژگی ها و مشخصات آن اطلاعات بیشتری داشته باشید.

ویژگی های نبشی 12*120*120 آریان فولاد

در صنعت این نمونه نبشی آریان فولاد را به عنوان نبشی های نورد گرم می شناسند. در ساخت آسانسور، صنایع سازه فضایی و فلزی، اتصالات پل ها، ساخت فونداسیون های ساختمانی، ساخت خرپا و ستون و .... این نمونه نبشی کاربرد زیادی دارد. فروش نبشی های آریان فولاد بر اساس واحد کیلوگرم می باشد. حالت این ورق ها به صورت 6 متری می باشد.

ضخامت ورق 12 میلی متر می باشد و استاندارد آن 5sp است. خواص مکانیکی این نبشی بر اساس استانداردهای بین المللی و ملی می باشد. استاندارد روشی 8510 را برای تولید این نبشی رعایت کرده اند.

  خرید نبشی 12*120*120 آریان فولاد  

هر یک از مدل های متنوع نبشی آریان فولاد بال مساوی دارند و سایز آنها با یکدیگر فرق می کند. تمامی نبشی های این شرکت با پایین ترین میزان تلرانس تولید می شوند. از آنجایی که استانداردهای بین المللی برای تولید آنها رعایت شده است، نصب آنها بسیار آسان می باشد. عملیات نورد گرم برای تولید این نبشی ها به کار رفته که این ویژگی طول عمر نبشی ها را افزایش می دهد. شما می توانید در سازه های گوناگون این نبشی ها را به کار بگیرید.

قیمت نبشی 12*120*120 آریان فولاد

قیمت نبشی 12*120*120 آریان فولاد به دلیل نوسانات بازار متغیر می باشد. شما برای خرید این نمونه از نبشی های ساختمانی باید هزینه خریداری آن را به صورت کیلیویی پرداخت کنید. جهت بررسی قیمت هر یک از نبشی های آریان فولاد می توانید با کارشناسان آهن هایپر تماس بگیرید. آهن هایپر ارائه دهنده انواع نبشی های نورد گرم و سرد می باشد.

سفارش نبشی 12*120*120

برای خرید نبشی های 12*120*120 می توانید به صورت اینترنتی درخواست تان را در وب سایت آهن هایپر ثبت نمایید. امروزه بسیاری از افراد برای خرید و سفارش مصالح ساختمانی به صورت اینترنتی اقدام می کنند. بنابراین شما هم می توانید تعداد مشخص شده ای از نبشی ها را برای ساخت بخش های متنوع ساختمان سفارش دهید و در کمترین بازه زمانی آنها را دریافت نمایید.

  قیمت نبشی 12*120*120 آریان فولاد  

کیفیت نبشی های 12*120*120  آریان فولاد چگونه است ؟

از آنجایی که این نمونه از نبشی ها را با استفاده از روش نورد گرم تولید می کنند کیفیت بسیار عالی از آنها دریافت خواهید کرد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025