نبشی

انواع نبشی

نبشی

تمامی نبشی ها

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدضخامتطول شاخهوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
281005010نبشی 10*100*100 ابهرکارخانه100*100کیلوگرم1012 متری-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
281010010نبشی 10*100*100 سپاهانکارخانه100*100کیلوگرم106 متری-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:38
281004010نبشی 10*100*100 سپهر ایرانیانکارخانه100*100کیلوگرم106 متری90۲۵,۲۳۰ تومان1402/3/13 | 14:32
281009010نبشی 10*100*100 شکفته مشهدکارخانه100*100کیلوگرم106 متری87۲۴,۷۳۳ تومان1402/3/13 | 14:36
281007010نبشی 10*100*100 ظهوریانکارخانه100*100کیلوگرم106 متری85۲۵,۰۴۶ تومان1402/3/13 | 14:34
281001010نبشی 10*100*100 لاهورکارخانه100*100کیلوگرم106 متری89تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
281003010نبشی 10*100*100 نابکارخانه100*100کیلوگرم106 متری180تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
281008010نبشی 10*110*110 صنعتی اصفهانکارخانه110*110کیلوگرم1012 متری-۳۱,۸۳۵ تومان1402/3/13 | 14:34
281008020نبشی 10*120*120 صنعتی اصفهانکارخانه120*120کیلوگرم1012 متری-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:36
281212030نبشی 12*120*120 آریان فولادکارخانه120*120کیلوگرم126 متری128۲۵,۵۴۶ تومان1402/3/13 | 14:38
281205010نبشی 12*120*120 ابهرکارخانه120*120کیلوگرم1212 متری-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
281210010نبشی 12*120*120 سپاهانکارخانه120*120کیلوگرم1212 متری-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:36
281204010نبشی 12*120*120 سپهر ایرانیانکارخانه120*120کیلوگرم126 متری120۲۶,۶۰۶ تومان1402/3/13 | 14:32
281208010نبشی 12*120*120 صنعتی اصفهانکارخانه120*120کیلوگرم1212 متری-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
281212010نبشی 12*130*130 آریان فولادکارخانه130*130کیلوگرم1212 متری-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:38
281212020نبشی 12*140*140 آریان فولادکارخانه140*140کیلوگرم1212 متری-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:38
281312010نبشی 13*130*130 آریان فولادکارخانه130*130کیلوگرم1312 متری-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:38
281412010نبشی 14*140*140 آریان فولادکارخانه140*140کیلوگرم1412 متری-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:38
281412020نبشی 14*160*160 آریان فولادکارخانه160*160کیلوگرم1412 متری-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:38
281512010نبشی 15*150*150 آریان فولادکارخانه150*150کیلوگرم1512 متری-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:38
281510010نبشی 15*150*150 سپاهانکارخانه150*150کیلوگرم1512 متری-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:36
281612010نبشی 16*160*160 آریان فولادکارخانه160*160کیلوگرم1612 متری-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:38
282504010نبشی 2.5*30*30 سپهر ایرانیانکارخانه30*30کیلوگرم2.56 متری7تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
282509010نبشی 2.5*30*30 شکفته مشهدکارخانه30*30کیلوگرم2.56 متری8تماس بگیرید1402/3/13 | 14:36
282507010نبشی 2.5*30*30 ظهوریانکارخانه30*30کیلوگرم2.56 متری7.5۲۵,۶۹۰ تومان1402/3/13 | 14:34
282512010نبشی 2.5*40*40 آریان فولادکارخانه40*40کیلوگرم2.56 متری9تماس بگیرید1402/3/13 | 14:38
282503010نبشی 2.5*40*40 نابکارخانه40*40کیلوگرم2.512 متری9.5تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
282511020نبشی 2.5*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم2.56 متری12۲۷,۰۶۵ تومان1402/3/13 | 14:38
282006010نبشی 2*25*25 اسپیرالکارخانه25*25کیلوگرم26 متری5.5۲۷,۹۳۵ تومان1402/3/13 | 14:34
282006020نبشی 2*30*30 اسپیرالکارخانه30*30کیلوگرم26 متری6.5۲۶,۱۴۵ تومان1402/3/13 | 14:34
282004010نبشی 2*30*30 سپهر ایرانیانکارخانه30*30کیلوگرم26 متری6۲۶,۹۷۳ تومان1402/3/13 | 14:34
282006030نبشی 2*40*40 اسپیرالکارخانه40*40کیلوگرم26 متری9.5۲۶,۱۱۰ تومان1402/3/13 | 14:34
283511010نبشی 3.5*40*40 جاوید بنابکارخانه40*40کیلوگرم3.56 متری12۲۵,۲۴۰ تومان1402/3/13 | 14:38
283511020نبشی 3.5*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم3.56 متری16۲۵,۴۲۰ تومان1402/3/13 | 14:38
283501010نبشی 3.5*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم3.56 متری20تماس بگیرید1402/3/13 | 14:33
283501020نبشی 3.5*70*70 لاهورکارخانه70*70کیلوگرم3.56 متری29تماس بگیرید1402/3/13 | 14:33
283801010نبشی 3.8*70*70 لاهورکارخانه70*70کیلوگرم3.86 متری23تماس بگیرید1402/3/13 | 14:33
283006030نبشی 3*25*25 اسپیرالکارخانه25*25کیلوگرم36 متری7تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
283003010نبشی 3*25*25 نابکارخانه25*25کیلوگرم312 متری7تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
283006010نبشی 3*30*30 اسپیرالکارخانه30*30کیلوگرم36 متری8.5۲۵,۸۷۰ تومان1402/3/13 | 14:34
283004010نبشی 3*30*30 سپهر ایرانیانکارخانه30*30کیلوگرم36 متری8تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
283007010نبشی 3*30*30 ظهوریانکارخانه30*30کیلوگرم36متری8۲۵,۶۹۰ تومان1402/3/13 | 14:34
283003020نبشی 3*30*30 نابکارخانه30*30کیلوگرم312 متری8.5تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
283003030نبشی 3*38*38 نابکارخانه38*38کیلوگرم312 متری10.5تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
283012010نبشی 3*40*40 آریان فولادکارخانه40*40کیلوگرم36 متری11۲۵,۷۸۰ تومان1402/3/13 | 14:38
283006020نبشی 3*40*40 اسپیرالکارخانه40*40کیلوگرم36 متری12۲۵,۵۶۰ تومان1402/3/13 | 14:34
283011010نبشی 3*40*40 جاوید بنابکارخانه40*40کیلوگرم36 متری11۲۶,۷۸۹ تومان1402/3/13 | 14:38
283004020نبشی 3*40*40 سپهر ایرانیانکارخانه40*40کیلوگرم36 متری11۲۵,۸۷۲ تومان1402/3/13 | 14:32
283009010نبشی 3*40*40 شکفته مشهدکارخانه40*40کیلوگرم36 متری10.5تماس بگیرید1402/3/13 | 14:36
283007020نبشی 3*40*40 ظهوریانکارخانه40*40کیلوگرم36 متری10۲۵,۶۹۰ تومان1402/3/13 | 14:34
283003040نبشی 3*40*40 نابکارخانه40*40کیلوگرم312 متری11تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
283003050نبشی 3*45*45 نابکارخانه45*45کیلوگرم312 متری12.5تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
283011020نبشی 3*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم36 متری14۲۵,۶۹۰ تومان1402/3/13 | 14:38
283004030نبشی 3*50*50 سپهر ایرانیانکارخانه50*50کیلوگرم36 متری15۲۶,۵۱۴ تومان1402/3/13 | 14:32
283007030نبشی 3*50*50 ظهوریانکارخانه50*50کیلوگرم36 متری15۲۵,۶۹۰ تومان1402/3/13 | 14:34
283003060نبشی 3*50*50 نابکارخانه50*50کیلوگرم312 متری14تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
283011030نبشی 3*60*60 جاوید بنابکارخانه60*60کیلوگرم36 متری17۲۷,۰۶۵ تومان1402/3/13 | 14:38
283003070نبشی 3*60*60 نابکارخانه60*60کیلوگرم312 متری20۲۵,۷۴۵ تومان1402/3/13 | 14:34
284511010نبشی 4.5*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم4.56 متری20۲۵,۲۴۰ تومان1402/3/13 | 14:38
284801010نبشی 4.8*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم4.86 متری26تماس بگیرید1402/3/13 | 14:33
284006020نبشی 4*25*25 اسپیرالکارخانه25*25کیلوگرم46 متری9.5تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
284003010نبشی 4*25*25 نابکارخانه25*25کیلوگرم412 متری9تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
284003020نبشی 4*30*30 نابکارخانه30*30کیلوگرم412 متری8.2تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
284003030نبشی 4*35*35 نابکارخانه35*35کیلوگرم412 متری13.8تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
284003040نبشی 4*38*38 نابکارخانه38*38کیلوگرم412 متری13.5تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
284012010نبشی 4*40*40 آریان فولادکارخانه40*40کیلوگرم46 متری15۲۴,۷۹۱ تومان1402/3/13 | 14:38
284005010نبشی 4*40*40 ابهرکارخانه40*40کیلوگرم46 متری-۲۴,۴۹۵ تومان1402/3/13 | 14:34
284006010نبشی 4*40*40 اسپیرالکارخانه40*40کیلوگرم46 متری15۲۵,۳۴۰ تومان1402/3/13 | 14:34
284004010نبشی 4*40*40 سپهر ایرانیانکارخانه40*40کیلوگرم46 متری14۲۵,۵۹۷ تومان1402/3/13 | 14:32
284009020نبشی 4*40*40 شکفته مشهدکارخانه40*40کیلوگرم46 متری14۲۴,۷۳۴ تومان1402/3/13 | 14:36
284003050نبشی 4*40*40 نابکارخانه40*40کیلوگرم412 متری14.5۲۴,۹۹۶ تومان1402/3/13 | 14:34
284003060نبشی 4*45*45 نابکارخانه45*45کیلوگرم412 متری16.5تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
284012020نبشی 4*50*50 آریان فولادکارخانه50*50کیلوگرم46 متری18۲۴,۸۱۵ تومان1402/3/13 | 14:38
284011010نبشی 4*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم46 متری18۲۵,۴۲۳ تومان1402/3/13 | 14:38
284004020نبشی 4*50*50 سپهر ایرانیانکارخانه50*50کیلوگرم46 متری18۲۵,۵۹۵ تومان1402/3/13 | 14:34
284009010نبشی 4*50*50 شکفته مشهدکارخانه50*50کیلوگرم46 متری18تماس بگیرید1402/3/13 | 14:36
284007010نبشی 4*50*50 ظهوریانکارخانه50*50کیلوگرم46 متری18۲۵,۶۹۰ تومان1402/3/13 | 14:34
284001010نبشی 4*50*50 لاهورکارخانه50*50کیلوگرم46 متری18تماس بگیرید1402/3/13 | 14:33
284002010نبشی 4*50*50 ماهانکارخانه50*50کیلوگرم46 متری18.5۲۴,۷۷۰ تومان1402/3/13 | 14:34
284003070نبشی 4*50*50 نابکارخانه50*50کیلوگرم412 متری18۲۵,۰۸۶ تومان1402/3/13 | 14:34
284011020نبشی 4*60*60 جاوید بنابکارخانه60*60کیلوگرم46 متری22۲۵,۵۰۵ تومان1402/3/13 | 14:38
284001020نبشی 4*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم46 متری22تماس بگیرید1402/3/13 | 14:33
284003080نبشی 4*60*60 نابکارخانه60*60کیلوگرم412 متری22۲۷,۵۸۳ تومان1402/3/13 | 14:34
284003090نبشی 4*63*63 نابکارخانه63*63کیلوگرم412 متری23.8تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
284003100نبشی 4*70*70 نابکارخانه70*70کیلوگرم412 متری26.5تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
282511010نبشی 40*40*2.5 جاوید بنابکارخانه40*40کیلوگرم2.56 متری9.5۲۶,۷۹۰ تومان1402/3/13 | 14:38
284011030نبشی 40*40*4 جاوید بنابکارخانه40*40کیلوگرم46 متری13.5۲۵,۲۳۹ تومان1402/3/13 | 14:38
285801010نبشی 5.8*50*50 لاهورکارخانه50*50کیلوگرم5.86 متری26تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
285001010نبشی 5*40*40 لاهورکارخانه40*40کیلوگرم56 متری17تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
285003010نبشی 5*45*45 نابکارخانه45*45کیلوگرم512 متری19تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
285007010نبشی 5*50* 50 ظهوریانکارخانه50*50کیلوگرم56 متری19۲۵,۶۹۰ تومان1402/3/13 | 14:34
285012010نبشی 5*50*50 آریان فولادکارخانه50*50کیلوگرم56 متری23۲۴,۸۱۵ تومان1402/3/13 | 14:38
285011010نبشی 5*50*50 جاوید بنابکارخانه50*50کیلوگرم56 متری23۲۵,۲۳۹ تومان1402/3/13 | 14:38
285004010نبشی 5*50*50 سپهر ایرانیانکارخانه50*50کیلوگرم56 متری22۲۵,۵۹۷ تومان1402/3/13 | 14:32
285009020نبشی 5*50*50 شکفته مشهدکارخانه50*50کیلوگرم56 متری23۲۵,۰۲۷ تومان1402/3/13 | 14:36
285003020نبشی 5*50*50 نابکارخانه50*50کیلوگرم512 متری22.5۲۴,۹۹۲ تومان1402/3/13 | 14:34
285012020نبشی 5*60*60 آریان فولادکارخانه60*60کیلوگرم56 متری27تماس بگیرید1402/3/13 | 14:38
285011020نبشی 5*60*60 جاوید بنابکارخانه60*60کیلوگرم56 متری27۲۵,۲۳۰ تومان1402/3/13 | 14:38
285004020نبشی 5*60*60 سپهر ایرانیانکارخانه60*60کیلوگرم56 متری27۲۵,۵۹۷ تومان1402/3/13 | 14:32
285009010نبشی 5*60*60 شکفته مشهدکارخانه60*60کیلوگرم56 متری22تماس بگیرید1402/3/13 | 14:36
285007020نبشی 5*60*60 ظهوریانکارخانه60*60کیلوگرم56 متری28۲۵,۶۹۰ تومان1402/3/13 | 14:34
285001020نبشی 5*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم56 متری27تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
285003030نبشی 5*60*60 نابکارخانه60*60کیلوگرم512 متری27.5۲۵,۰۴۶ تومان1402/3/13 | 14:34
285003040نبشی 5*63*63 نابکارخانه63*63کیلوگرم512 متری28.8تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
285012030نبشی 5*70*70 آریان فولادکارخانه70*70کیلوگرم56 متری32۲۴,۸۰۸ تومان1402/3/13 | 14:38
285003050نبشی 5*70*70 نابکارخانه70*70کیلوگرم512 متری32تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
285003060نبشی 5*75*75 نابکارخانه75*75کیلوگرم512 متری34.5۲۶,۴۲۰ تومان1402/3/13 | 14:34
286008010نبشی 6*100*100 صنعتی اصفهانکارخانه100*100کیلوگرم612 متری-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
286001010نبشی 6*100*100 لاهورکارخانه100*100کیلوگرم66 متری54تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
286003010نبشی 6*50*50 نابکارخانه50*50کیلوگرم612 متری43۲۵,۵۵۴ تومان1402/3/13 | 14:34
286012010نبشی 6*60*60 آریان فولادکارخانه60*60کیلوگرم66 متری33۲۴,۸۱۷ تومان1402/3/13 | 14:38
286004010نبشی 6*60*60 سپهر ایرانیانکارخانه60*60کیلوگرم66 متری32۲۵,۵۹۷ تومان1402/3/13 | 14:32
286009010نبشی 6*60*60 شکفته مشهدکارخانه60*60کیلوگرم66 متری32۲۴,۶۵۹ تومان1402/3/13 | 14:34
286001020نبشی 6*60*60 لاهورکارخانه60*60کیلوگرم66 متری32تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
286003020نبشی 6*60*60 نابکارخانه60*60کیلوگرم612 متری32.5تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
286003030نبشی 6*63*63 نابکارخانه63*63کیلوگرم612 متری34تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
286001030نبشی 6*70*70 لاهورکارخانه70*70کیلوگرم66 متری27تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
286003040نبشی 6*70*70 نابکارخانه70*70کیلوگرم612 متری38۲۵,۳۲۰ تومان1402/3/13 | 14:34
286003050نبشی 6*75*75 نابکارخانه75*75کیلوگرم612 متری40۲۶,۴۲۰ تومان1402/3/13 | 14:34
286008030نبشی 6*80*80 صنعتی اصفهانکارخانه80*80کیلوگرم612 متری-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
286001040نبشی 6*80*80 لاهورکارخانه80*80کیلوگرم66 متری43تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
286003060نبشی 6*80*80 نابکارخانه80*80کیلوگرم612 متری42تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
286008020نبشی 6*90*90 صنعتی اصفهانکارخانه90*90کیلوگرم612 متری-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
287008020نبشی 7*100*100 صنعتی اصفهانکارخانه100*100کیلوگرم712 متری-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
287003010نبشی 7*100*100 نابکارخانه100*100کیلوگرم712 متری64تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
287012010نبشی 7*70*70 آریان فولادکارخانه70*70کیلوگرم76 متری44۲۴,۸۰۸ تومان1402/3/13 | 14:38
287001010نبشی 7*70*70 لاهورکارخانه70*70کیلوگرم76 متری38تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
287003020نبشی 7*70*70 نابکارخانه70*70کیلوگرم712 متری44۲۴,۹۵۵ تومان1402/3/13 | 14:34
287003030نبشی 7*75*75 نابکارخانه75*75کیلوگرم712 متری47.5تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
287004010نبشی 7*80*80 سپهر ایرانیانکارخانه80*80کیلوگرم76 متری52تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
287009010نبشی 7*80*80 شکفته مشهدکارخانه80*80کیلوگرم76 متری52تماس بگیرید1402/3/13 | 14:36
287007010نبشی 7*80*80 ظهوریانکارخانه80*80کیلوگرم76 متری57۲۵,۶۹۰ تومان1402/3/13 | 14:34
287001020نبشی 7*80*80 لاهورکارخانه80*80کیلوگرم76 متری50تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
287003040نبشی 7*80*80 نابکارخانه80*80کیلوگرم712 متری49تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
287008010نبشی 7*90*90 صنعتی اصفهانکارخانه90*90کیلوگرم712 متری-۳۰,۲۷۵ تومان1402/3/13 | 14:34
288008010نبشی 8*100*100 صنعتی اصفهانکارخانه100*100کیلوگرم812 متری-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
288001010نبشی 8*100*100 لاهورکارخانه100*100کیلوگرم86 متری72تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
288008020نبشی 8*110*110 صنعتی اصفهانکارخانه110*110کیلوگرم812 متری-۳۱,۸۳۵ تومان1402/3/13 | 14:34
288008030نبشی 8*120*120 صنعتی اصفهانکارخانه120*120کیلوگرم812 متری-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
288012010نبشی 8*80*80 آریان فولادکارخانه80*80کیلوگرم86 متری58۲۴,۸۰۸ تومان1402/3/13 | 14:38
288010010نبشی 8*80*80 سپاهانکارخانه80*80کیلوگرم86 متری-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:36
288004010نبشی 8*80*80 سپهر ایرانیانکارخانه80*80کیلوگرم86 متری53۲۵,۵۹۷ تومان1402/3/13 | 14:32
288013010نبشی 8*80*80 سدید قمکارخانه80*80کیلوگرم86 متری56۲۴,۷۷۰ تومان1402/3/13 | 14:36
288008040نبشی 8*80*80 صنعتی اصفهانکارخانه80*80کیلوگرم812 متری-تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
288001020نبشی 8*80*80 لاهورکارخانه80*80کیلوگرم86 متری57تماس بگیرید1402/3/13 | 14:34
288003010نبشی 8*80*80 نابکارخانه80*80کیلوگرم812 متری56۲۵,۰۹۳ تومان1402/3/13 | 14:34

آشنایی با نبشی

نبشی از پروفیل های ریز نقش و پر کاربرد در ساختمان سازی می باشد. مهم ترین مصالح ساختمانی به شمار می رود که به صورت تنها یا مرکب در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد دلیل آن داشتن دو ضلع عمود برهم در سازه فلزی می باشد.

توجه داشته باشید ظاهر نبشی نشان دهنده یک پیچ می باشد. در این مطلب قصد داریم انواع نبشی را مورد بررسی قرار دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

 

نبشی

اگر شما مخاطبان گرامی به سازه های مختلف دقت کرده باشید؛ متوجه خواهید شد که بخش هایی از سازه جهت تحمل بار می باشد که لازم است به یکدیگر اتصال داده شوند. به این منظور قطعات مختلفی استفاده خواهد شد که از مهم ترین این قطعات می‌توان به نبشی اشاره کرد. در واقع می‌توان گفت نبشی یکی از انواع اتصالات مفصلی می باشد که دارای سطح مقطع به شکل دو ضلع عمود بر یکدیگر است. معمولا به هر ضلع نبشی بال می گویند.

نکته بسیار مهمی که از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در معرفی نبشی ها به آن توجه داشته باشید؛ طول ضلع هر بال و ضخامت بال آن می باشد چرا که این دو فاکتور در وزن نبشی بسیار موثر می باشد.

در نظر داشته باشید که وظیفه نبشی تنها اتصال بخش‌های مختلف سازه به یکدیگر نیست؛ بلکه جهت یکنواخت کردن توزیع بار برای جلوگیری از تخریب سازه می باشد. همانطور که مشاهده می کنید سازه ها در محیط متنوعی ساخته می شود که در هر محیط از نبشی با چه جنس خاصی استفاده کنید؛ بسیار مهم است. علاوه بر این باید بدانید که با توجه به شکل سازه باید از مواد مناسب استفاده نمایید؛ به گونه ای که از تاثیر آن بر روی وزن کل سازه را بتوانید اندازه گیری نمایید.

نبشی از مقاطع فلزی می باشد که در سازه های فلزی مورد استفاده قرار می گیرد. بهتر است بدانید این محصول وظیفه اتصال دو قسمت فلزی به یکدیگر را برعهده دارد و در واقع نبشی ها برای متصل کردن پل ها به ستون ها و صفحات به ستون ها استفاده خواهد شد.

علاوه بر این از این محصول برای ساخت خرپا استفاده خواهد شد. نبشی های خرد شده از جمله نبشی هایی می باشند که در آسانسور سازی به وفور استفاده می شود معمولاً به این نبشی ها؛ نبشی لقمه گفته می شود.

انواع نبشی از نظر ظاهری

توجه داشته باشید معمولا نبشی ها در انواع مختلفی در بازار موجود می باشد. به طور کلی می‌توان گفت نبشی ها از نظر ظاهری به دو دسته بال مساوی و باله نامساوی تقسیم بندی می شود.

انواع نبشی از نظر ظاهری

تفاوت این مقاطع فولادی به غیر از روش های تولید در اندازه بال های آن ها می باشد.

برخی از انواع نبشی ها عبارتند از:

نبشی بال مساوی

معمولاً بال های نبشی ها به صورت هم اندازه بوده و بر یکدیگر عمود می باشند. از نظر ظاهری معمولا این محصول شبیه V یا L انگلیسی می باشد معمولاً اندازه دو بال نبشی را بر روی نبشی هک می کنند که می تواند در هنگام خرید آن را مشاهده نمایید.

نبشی اسپیرال

نبشی اسپیرال معمولاً از نظر ظاهری به شکل بال مساوی می باشد که این محصول به روش فابریک و پرسی تولید خواهد شد. با توجه به انعطاف بالای این محصول معمولاً در کاربردهای بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و دارای عمر بالایی می باشد. نبشی اسپیرال بال مساوی در ابعاد ۲۰ در ۲۰ تا ۵۰ در ۵۰ موجود می باشد.

نبشی بال نامساوی

بال این نبشی ها معمولا به صورت برابر نیست بلکه یکی از بال ها از دیگری بزرگتر است. به همین خاطر به این نوع از نبشی ها، نبشی بال نامساوی گفته می‌شود از نظر شکل ظاهری شبیه L انگلیسی می باشد.

انواع نبشی از نظر روش تولید

نبشی ها امکان دارد از نظر روش تولید نیز با یکدیگر تفاوت داشته باشد. معمولاً به دو صورت پرسی و فابریک دسته بندی می شوند که به شرح زیر است.

انواع نبشی از نظر روش تولید

 

نبشی پرسی و فابریک

برای تولید نبشی پرسی از ورق استفاده می شود اما برای تولید نبشی فابریک از شمش استفاده خواهد شد. توجه داشته باشید در تولید نبشی پرسی معمولاً برای پرس کردن ورق های فولادی که برش خورده اند از دستگاه رول فرمینگ استفاده خواهد شد.

دارای سرعت بسیار بالایی می باشند و در طی زمان کوتاهی تعداد زیادی از نبشی ها را تولید خواهد کرد. در حالیکه شمش های فابریک وارد کوره حرارتی شده و با عبور آن ها از قفس های مخصوص مقطع آنها کاهش پیدا کرده و به نبشی تبدیل خواهد شد.

نبشی کرنربید

نقشه کرنربید یکی از اجزای مهم در ساخته کناف ساختمان است. همچنین از این محصول در ستون، سقف کاذب، دیوارها و … استفاده خواهد شد. بهتر است بدانید معمولاً نبشی کرنربید از نظر ساخت و جنس از عوامل مختلفی برخوردار می باشد که می توان از نظر جنس به گالوانیزه، کاغذی، پلیمری و … اشاره کرد.

انواع نبشی از نظر جنس

انواع نبشی

 

نبشی فولادی

نبشی از فولاد با استحکام بالا تولید می‌شود که در مصالح ساختمانی بیشترین کاربرد را دارد. به همین خاطر به آن نبشی های فولادی یا نبشی ساختمانی گفته خواهد شد. نبشی فولادی در بین محصولات مختلف دیگر که تولید می شوند بیشترین کاربرد را در صنعت دارد.

 به عنوان مثال می توان گفت در جاهایی که قرار است نبشی به صورت مداوم در برخورد با آب یا رطوبت قرار داشته باشد معمولاً نبشی فولادی مورد استفاده قرار نمی گیرد. چرا که این پروفیل در اثر گذشت زمان امکان دارد دچار زنگ زدگی و خوردگی شود. با توجه به اینکه معمولا این محصول در طول ها اندازه و ضخامت های مختلفی تولید می شود می توان از آن در قسمت های مختلف سازه استفاده کرد.

نبشی استنلس استیل

یکی دیگر از انواع نبشی ها نظرجنس، عناصر سازنده معمولاً نوع استنلس استیل می باشد. به این نبشی معمولاً نبشی فولاد زنگ نزن نیز گفته می‌شود. برای موارد خاص که شرایط محیطی به نبشی های فولادی اسیب می رساند از نبشی های استنلس استیل استفاده می‌شود.

 به عنوان مثال می‌توان گفت در سازه هایی که در معرض رطوبت یا آب قرار دارند مثل سازه های دریایی یا سازه هایی که احتمال برخورد مواد خورنده با آن ها وجود دارد بهترین گزینه نبشی های استنلس استیل می باشد. این محصول در طول های ۶ و ۱۲ متری تولید می‌شود.

نبشی آلومینیومی

همانطور که از نام این محصول پیداست نبشی آلومینیومی از فلز سبک آلومینیوم به دو روش پرسی و فابریک تولید خواهد شد. این نبشی ها معمولاً به راحتی حمل و نقل شده و دارای وزن سبک می باشد. همچنین در برابر خوردگی و پوسیدگی نیز از مقاومت بالایی برخوردار می باشد.

در خطوط انتقال برق، انواع سازه ها، ساخت پل های شهری، صنایع هوایی و دریایی و … از نبشی آلومینیومی استفاده خواهد شد.

کاربرد نبشی

بهتر است بدانید نبشی ها در کاربردهای بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال می توان گفت برای اتصال دادن به ستون، تیرآهن به بیم های باربر، ساختن خرپا، ساختن سقف کُرمیت برای بال بالایی تیرچه و همچنین اتصالات نیم گیر دار و گیردار و … استفاده خواهد شد.

توجه داشته باشید نبشی ها از جمله مقاطعی می باشد که در صنایع مختلف از جمله ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

توجه داشته باشید معمولا در اسانسورها از نبشی ‌های خرد شده استفاده می شود. در سقف های کرمیت برای بالای تیرچه نبشی و تسمه یا ناودانی به کار برده خواهد شد و درون بتن پوششی قرار می‌گیرد و اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می شود.

به عنوان مثال اتصال نبشی جان اتصال با نبشی نشیمنی تقویت شده و تقویت نشده اتصال گیردار یعنی صلب و غیره می توان نام برد.

قیمت انواع نبشی

همانطور که می دانید نبشی ها معمولا در ضخامت ها، سایزهای مختلف و همچنین اجزای مختلفی وجود دارد که قیمت انواع نبشی ها به تمام این موارد بستگی دارد. شما بازدید کنندگان گرامی می توانید جهت استعلام قیمت انواع نبشی ها به وبسایت https://ahanhyper.com/ مراجعه نمایید و یا با کارشناسان آهن هایپر در تماس باشید.

نبشی به انگلیسی

همانطور که پیش تر اشاره شد، نبشی از جمله پر کاربرد ترین و پرمصرف ترین مصالح در انواع سازه های مختلف می باشد. در نظر داشته باشید که این قطعه فولادی هم به صورت منفرد و هم به صورت مرکب قابل استفاده است. با توجه به نوع سازه، نوع استفاده منفرد یا مرکب بودن آن مشخص خواهد شد. در واقع نبشی پروفیل می‌باشد که از کنار قرار از روی هم قرار گرفتن دو مقطع آهنی تولید و ساخته می شود. شاید جالب باشد بدانید که نبشی به انگلیسی به اسم Corner می باشد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

دانلود مقاله “نبشی

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 146 نتیجه

نمایش 9 24 36

نبشی 12*120*120 آریان فولاد

۲۵,۵۴۶ تومان

نبشی ها برای متصل کردن انواع پل ها به ستون و ... استفاده می شوند. برای ساخت بسیاری از خرپاها و ستون ها باید از نبشی استفاده شود. نبشی 12*120*120 آریان فولاد یکی از بهترین نبشی هایی می باشد که در فونداسیون های متنوع به کار گرفته می شود. برای خرید این نمونه نبشی باید در مورد ویژگی ها و مشخصات آن اطلاعات بیشتری داشته باشید.

ویژگی های نبشی 12*120*120 آریان فولاد

در صنعت این نمونه نبشی آریان فولاد را به عنوان نبشی های نورد گرم می شناسند. در ساخت آسانسور، صنایع سازه فضایی و فلزی، اتصالات پل ها، ساخت فونداسیون های ساختمانی، ساخت خرپا و ستون و .... این نمونه نبشی کاربرد زیادی دارد. فروش نبشی های آریان فولاد بر اساس واحد کیلوگرم می باشد. حالت این ورق ها به صورت 6 متری می باشد.

ضخامت ورق 12 میلی متر می باشد و استاندارد آن 5sp است. خواص مکانیکی این نبشی بر اساس استانداردهای بین المللی و ملی می باشد. استاندارد روشی 8510 را برای تولید این نبشی رعایت کرده اند.

  خرید نبشی 12*120*120 آریان فولاد  

هر یک از مدل های متنوع نبشی آریان فولاد بال مساوی دارند و سایز آنها با یکدیگر فرق می کند. تمامی نبشی های این شرکت با پایین ترین میزان تلرانس تولید می شوند. از آنجایی که استانداردهای بین المللی برای تولید آنها رعایت شده است، نصب آنها بسیار آسان می باشد. عملیات نورد گرم برای تولید این نبشی ها به کار رفته که این ویژگی طول عمر نبشی ها را افزایش می دهد. شما می توانید در سازه های گوناگون این نبشی ها را به کار بگیرید.

قیمت نبشی 12*120*120 آریان فولاد

قیمت نبشی 12*120*120 آریان فولاد به دلیل نوسانات بازار متغیر می باشد. شما برای خرید این نمونه از نبشی های ساختمانی باید هزینه خریداری آن را به صورت کیلیویی پرداخت کنید. جهت بررسی قیمت هر یک از نبشی های آریان فولاد می توانید با کارشناسان آهن هایپر تماس بگیرید. آهن هایپر ارائه دهنده انواع نبشی های نورد گرم و سرد می باشد.

سفارش نبشی 12*120*120

برای خرید نبشی های 12*120*120 می توانید به صورت اینترنتی درخواست تان را در وب سایت آهن هایپر ثبت نمایید. امروزه بسیاری از افراد برای خرید و سفارش مصالح ساختمانی به صورت اینترنتی اقدام می کنند. بنابراین شما هم می توانید تعداد مشخص شده ای از نبشی ها را برای ساخت بخش های متنوع ساختمان سفارش دهید و در کمترین بازه زمانی آنها را دریافت نمایید.

  قیمت نبشی 12*120*120 آریان فولاد  

کیفیت نبشی های 12*120*120  آریان فولاد چگونه است ؟

از آنجایی که این نمونه از نبشی ها را با استفاده از روش نورد گرم تولید می کنند کیفیت بسیار عالی از آنها دریافت خواهید کرد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025