میلگرد 16

میلگرد 16

میلگرد

میلگرد 16

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحدوزن تقریبیاستانداردقیمتتوضیحات بیشتر
131664020ميلگرد آجدار پرشین فولاد 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم18A3۲۷,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:26
131661010ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
131658010میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131670010میلگرد آجدار آریان فولاد A2 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131670020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131669010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
131654010میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۲۶,۱۵۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131635010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۲۶,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
131611010میلگرد آجدار اهواز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم18.7A3ناموجود1402/3/13 | 15:31
131606010میلگرد آجدار بافق یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم19A3۲۴,۴۵۹ تومان1402/3/13 | 15:24
131605010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان A3 16 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم17.5A3۲۳,۷۹۴ تومان1402/3/13 | 15:22
131650010میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۲۷,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131668010میلگرد آجدار درپاد تبریز 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۲۹,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
131630010میلگرد آجدار دماوند A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131625010میلگرد آجدار ذوب آهن آسیا A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
131659020میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131609010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری16کیلوگرم18.9A3تماس بگیرید1402/3/13 | 15:33
131602010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم18.9A3۲۴,۶۷۹ تومان1402/3/13 | 15:19
131640010میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A2 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131640020میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:52
131645010میلگرد آجدار ذوب فولاد ایزدخواست جنوب A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131628020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131667010میلگرد آجدار شاهرود 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۲۷,۴۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
131607020میلگرد آجدار شاهین بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم18.7A3۲۵,۴۴۵ تومان1402/3/13 | 15:25
131674010میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۲۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 18:34
131608010میلگرد آجدار صبح پارسیان قزوین 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم20A3ناموجود1402/3/13 | 15:30
131662010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
131657010میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 16 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131657020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131603020میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم17.3A3۲۵,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 15:20
131603030میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A4تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131612010میلگرد آجدار فایکو 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم18.7A3۲۴,۳۳۷ تومان1402/3/13 | 15:33
131629010میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131637010میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:51
131665020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:27
131656010میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131632010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۲۵,۹۵۰ تومان1402/3/13 | 18:50
131613010میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم20A3۲۶,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 15:33
131676010میلگرد آجدار فولاد اروند A3 16 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۲۶,۷۰۰ تومان1402/3/13 | 18:34
131648020میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131666010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
131647010میلگرد آجدار فولاد ایوان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131643010میلگرد آجدار فولاد پرند A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131644010میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131619010میلگرد آجدار فولاد راد همدان 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۲۸,۱۴۵ تومان1402/3/13 | 18:46
131618010میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۲۷,۸۵۰ تومان1402/3/13 | 18:46
131652010میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A2 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131652020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131646020میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۲۶,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131634010میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A2 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:50
131634020میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:50
131651010میلگرد آجدار فولاد فردوس ارومیه A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۱۳,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131636010میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۱۷,۹۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
131616010میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۱۶,۵۵۰ تومان1402/3/13 | 18:46
131626010میلگرد آجدار فولاد نوین ابهر A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
131638010میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۱۶,۰۶۰ تومان1402/3/13 | 18:51
131663020میلگرد آجدار فولاد هیربد 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۲۶,۱۵۰ تومان1402/3/13 | 18:58
131631010میلگرد آجدار کاوه اروند A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۲۶,۷۰۰ تومان1402/3/13 | 18:48
131673030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۲۶,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
131675010میلگرد آجدار کوثر اهواز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
131672020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۲۶,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
131610010میلگرد آجدار گروه ملی اهواز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم18.7A3ناموجود1402/3/13 | 15:31
131617020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۱۸,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:46
131601010میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم19A3۲۴,۲۵۳ تومان1402/3/13 | 15:18
131653010میلگرد آجدار نورد شیراز A2 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131653020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131621010میلگرد آجدار نورد فولاد زرین میاندوآب 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۲۶,۱۷۰ تومان1402/3/13 | 18:47
131649010میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131655010میلگرد آجدار نورد کرمان A2 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131655020میلگرد آجدار نورد کرمان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۲۶,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131604010میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم18.9A3۲۵,۱۷۳ تومان1402/3/13 | 15:22
131620010میلگرد آجدار هشترود 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3۲۷,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:47
141603010میلگرد ابرکوه یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم19A3۲۴,۱۰۹ تومان1402/3/13 | 15:30
141604010میلگرد کاوه ساوه 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
141601020میلگرد کویر کاشان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم18.9A3۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 15:28
141602010میلگرد کیان کاشان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری16کیلوگرم20A3۲۸,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 15:29

با خصوصیات و مشخصات میلگرد 16 بیشتر آشنا شویم!

فولاد قدیمی ترین و پرمصرف ترین ماده تقویت کننده بتن است است، میلگرد، میله ای فلزی است که برای کمک به افزایش مقاومت کششی بتن استفاده می شود. در نتیجه به سازه های بتنی کمک می کند تا در برابر بارهای کششی، خمشی، پیچشی و برشی مقاومت کنند. از آنجایی که این نقاط ضعف بتن هستند، میلگرد سازه های بتنی را تقویت می کند.

در پروژه های عمرانی و سازه های مختلف، یکی از مهم ترین اقدامات؛ تهیه نمودن مصالحی از متریال ایده آل است. با توجه به بهبود نظارت بر ساخت پروژه های مختلف، رعایت استاندارد در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه این مقاله با مشخصات میلگرد16، قیمت میلگرد ۱۶  و ویژگی های آن آشنا خواهیم شد.

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

با خصوصیات و مشخصات میلگرد 16 بیشتر آشنا شویم!

میلگرد معمولاً در سازه های بتنی قابل مشاهده نیست زیرا معمولاً درون سازه بتنی مدفون می شود. تقریباً همیشه از فولاد ساخته می شود زیرا فولاد مانند بتن دارای خواص انبساط حرارتی است که مسائل مربوط به تغییر دما را کاهش می دهد. میلگرد معمولاً صاف نیست، برای جلوگیری از لغزش در ساختار بتنی با می شود ساخته می شود.

 مخترع آرماتورهای فولادی، ژوزف مونیر فرانسوی بود. هر نوع میلگرد با توجه به خواص مکانیکی آن در طبقه بندی مشخصی قرار میگیرد. برای نمونه میلگرد16 با انواع دیگر متفاوت است؛ چرا که مشخصات متریالی متفاوتی دارند. میلگرد یا آرماتور در سطح جهان با استاندارد های متفاوتی تولید می شود.

یکی از دلایل استفاده از میلگرد در سازه؛  به عنوان آرماتور شل یا پیش تنیده استفاده می شود و وظیفه جذب بارها و جلوگیری از ایجاد ترک بر روی سطح بتن را دارد. بتن و فولاد رفتار انبساط حرارتی تقریباً یکسانی دارند. اگر فولاد به صورت مکانیکی پیش تنیده شود و تحت این کشش نصب شود به آن بتن پیش تنیده می گویند.

اگر پوشش بتن کافی باشد، اثر چسبندگی برای انتقال نیروها بین بتن و آرماتور و حفاظت آرماتور در بتن مسلح در برابر خوردگی تضمین می شود. برای اطمینان از فاصله مورد نیاز تا قالب از اسپیسرها استفاده می شود.

یکی از پرکاربرد ترین انواع آرماتور، میلگرد 16 است. اما بسیاری از مخاطبان میپرسند چگونه می توانیم قیمت میلگرد 16 شاخه ای را دریافت کنیم؟ در ادامه با ما همراه باشید.

میلگرد 16 یکی از مهمترین میلگرد هایی است که در کارخانه های ذوب آهن تولید می شود و برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه در ساخت اسکلت فلزی و اسکلت بتنی از انواع میلگرد ها با سایز ها و وزن های مختلف استفاده می شود. هر چقدر کیفیت و کارایی میلگرد بیشتر باشد، اسکلت بتنی مقاوم تر است. آیا قیمت هر کیلو میلگرد16 را می دانید؟ اصولا قیمت میلگرد ۱۶ بر چه اساسی تخمین زده می شود؟

در این مقاله قصد داریم در مورد مشخصات و کاربرد های این نوع میلگرد  با شما عزیزان صحبت کنیم. برای شناخت و آگاهی بیشتر نسبت به این موضوع با ما همراه باشید.

 خرید میلگرد ۱۶

میلگرد ۱۶ یک کالای پرمصرف و مهم است و خرید آن نیاز به اطلاعات کافی و دقیق است. قیمت میلگرد شاخه‌ای ۱۶، به صورت لحظه‌ای در وبسایت آهن هایپر  درج می‌شود. شما می‌توانید با تماس تلفنی با کارشناسان از قیمت میلگرد ۱۶ و روند خرید آن مطلع شوید.

قیمت میلگرد ۱۶ وابسته به بورس فلزات و قیمت های روز میلگرد بوده و قیمت های آهن در بازار، بالا و پایین می‌شود، اما مقدار خرید بالای  میلگرد ۱۶ ، حجم خرید نیز می تواند باعث  تخفیف هایی قابل توجه  بین فروشندگان و خریداران می‌شود که  در خرید حجم بالای میلگرد ۱۶ ، مقدار قابل توجهی از هزینه خریدار را کاهش می‌دهد و هم‌چنین فروشنده نیز از فروش  میلگرد خود سود خوبی را کسب می‌کند.

تفاوت قیمت میلگرد ۱۶ اصفهان در درب کارخانه، برای هر شاخه میلگرد پنج تا ده هزار تومان است.

میلگرد 16 در کجا استفاده می شود؟

میلگرد 16 در اکثر سازه های بتنی کاربرد دارد. نمونه های رایج عبارتند از:

  • ساختمان های بلند
  • رمپ پارکینگ
  • پایه های بتنی
  • پل ها
  • پایه ها

تفاوت قیمت میلگرد16در تهران و قیمت میلگرد 16 اصفهان چیست؟ برای دریافت اطلاعات با ما در تماس باشید.

کاربرد میلگرد 16 در سازه های سنگی و ملاتی:

مشابه ترین انواع سازه به بتن، دیواره های سنگی و ملاتی هستند. این نوع سازه ها در برابر تنش های کششی وارده توان تحمل بسیار کمی دارند. قطعات استانداردی مانند بلوک و آجر، به گونه ای طراحی و ساخته می شوند تا امکان استفاده از میلگرد در آن ها وجود داشته باشد. این فرآیند سبب تقویت سازه در برابر انواع تنش های کششی خواهد شد. شما عزیزان می توانید برای دریافت قیمت میلگرد16در تهران، همواره با ما در تماس باشید. به علاوه مشاوره‌ی تلفنی و اطلاع از جزئیات قیمت میلگرد بخصوص میلگرد ۱۶ نیز برای شما عزیزان امکان پذیر خواهد بود.

بررسی خصوصیات میلگرد 16

میلگرد 16 به قطعه فولادی گفته می شود که بر اثر تغییرات مختلف بر روی شمش آهنی تولید می شود. میلگرد 16 یکی از مهمترین میلگردهایی است که در ساخت اسکلت فلزی و بتنی ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری و تفریحی استفاده می شود. هر چقدر متراژ و ابعاد ساختمان بزرگ تر باشد، برای ساخت اسکلت ساختمان از میلگرد ها و تیرآهن های سنگین تر استفاده می شود.

بررسی خصوصیات میلگرد 16

در ادامه شرح کاربرد ها و ویژگی های میلگرد 16، باید بدانید که برای ساخت دکل های نفتی و کارخانه های مختلف از این نوع میلگرد استفاده می شود. روز به روز بر وسعت کاربرد و کارایی محصولات آهنی افزوده می شود، در صنعت خودروسازی و کشتی سازی از انواع تیرآهن و میلگرد استفاده می شود.

اما آیا قیمت هر کیلو میلگرد16 در برابر انواع دیگر مناسب است؟ با توجه به نظر مخاطبان و مشتریان باید این محصول را در میان محصولاتی طبقه بندی نمود که به شدت مقرون به صرفه هستند. علاه بر این نکته ماندگاری و مقاومت بالای این محصول تا به امروز نظر مثبت مشتریان را جلب نموده است.

مقاومت اسکلت بتنی در برابر نیروی کششی حاصل از حوادث طبیعی و غیر طبیعی بسیار کم است، همین امر موجب می شود که  بتن بر اثر ضربه دچار شکستگی و ترک خوردگی شود و مقاومت ساختمان کاهش پیدا کند. برای اینکه مقاومت بتن در برابر نیروی کششی افزایش پیدا کند، از میلگرد های مختلف در قسمت میانی بتن استفاده می شود.

این امر باعث می شود که سیمان با میلگرد درگیر شود و مقاومت آن افزایش یابد. مقاومت میلگرد ها در برابر نیروی کششی با یکدیگر متفاوت است. هر چقدر که وزن و قطر میلگرد کمتر  باشد و انعطاف پذیری و نرمی آن بیشتر باشد، مقاومت میلگرد در برابر نیروی کششی بیشتر است.

نیروی تسلیمی در میلگرد 16 نسبت به میلگرد هایی که قطر آن ها کمتر از 16 میلی متر است، بیشتر است. نیروی تسلیمی به حداکثر نیرویی گفته می شود که منجر به شکستگی میلگرد می شود. هر چقدر نیروی تسلیمی در میلگرد بیشتر باشد، مقاومت آن در برابر نیروهای مختلف بیشتر است.

در ساخت اسکلت دکل های نفتی و مجتمع های بزرگ از میلگرد هایی که نیروی تسلیمی بیشتری دارند، استفاده می شود. عددی که در مقابل میلگرد نوشته می شود، نشان دهنده سطح مقطع میلگرد یا قطر آن است. بنابراین اندازه قطر در این نوع میلگرد معادل 16 میلی متر است.

هر چقدر قطر و طول میلگرد بیشتر باشد، وزن آن نیز بیشتر است. چگالی آهن نقش مهمی در وزن میلگرد دارد. وزن هر شاخه یک متری میلگرد 16 معادل 58  کیلوگرم بر متر است. وزن شاخه 12  متری این نوع میلگرد معادل 18.96 کیلوگرم است.

بررسی مراحل تولید میلگرد 16

شمش آهنی، ماده اولیه مورد نیاز برای تولید انواع میلگرد است. شمش آهنی یکی از مهمترین فرآورده های فولاد آهنی است که در قالب و اشکال مختلف تولید می شود و برای تولید انواع آهن آلات مورد استفاده قرار می گیرد. برای تولید شمش آهنی از گندله های آهن یا آهن قراضه استفاده می شود.

 بررسی مراحل تولید میلگرد 16

میلگرد به دو روش نورد سرد و گرم تولید می شود. در روش نورد یا تغییر شکل گرم، مراحل تولید میلگرد در دما و حرارت بالا انجام می شود، در حالی که در روش تغییر شکل یا نورد سرد، فرآیند تولید میلگرد در دمای پایین انجام می شود. برای تولید میلگرد، شمش های آهنی توسط جک های مکانیکی مخصوص به کوره های الکتریکی منتقل می شوند.

شمش ها در کوره در دما و حرارت مناسب قرار می گیرند تا کمی نرم شوند. بعد از اینکه شمش ها در کوره الکتریکی به  دما و حرارت مناسب رسیدند، توسط رول های مخصوصی به بخش تولید میلگرد منتقل می شوند. در این بخش دستگاه های بسیار پیشرفته و دقیق وجود دارد. این دستگاه ها متناسب با استاندارد های بین المللی ساخته شده است.

برای تولید میلگرد از دستگاه های مختلفی مثل غلتک، آج زنی و دستگاه های برش استفاده می شود. غلتک به دستگاهی گفته می شود که نیرو و فشار مورد نیاز را  برای تغییر شکل به شمش آهنی وارد می کند. قطر شمش آهنی بر اثر نیرو و فشاری که غلتک به آن وارد می کند به تدریج کمتر می شود و بر طول آن افزوده می شود.

دقت و کیفیت میلگرد 16 تولید شده در کارخانه توسط دستگاه ها و نیرو های متخصص بررسی می شود، در صورتی که نتایج کنترل کیفی متناسب با استاندارد های جدول مهندسی اشتال باشد، میلگرد تولید شده به بخش بسته بندی منتقل می شود. اما در صورتی که نتایج کنترل کیفی صحیح نباشد یا دارای خطا باشد، میلگرد  از روند  تولید خارج می شود و به بازار عرضه نمی شود.

خرید اینترنتی میلگرد 16

با توجه به آن که امکان خرید اینترنتی انواع مصالح ساختمانی امکان پذیر شده است، این روزها فروش اینترنتی میلگرد هم در دسترس است. بنابراین مخاطبان گرامی این امکان را دارند تا با توجه به میزان مورد نیاز خود، از وب سایت فروش آنلاین محصول مورد نظر خود را خریداری کنند.

هم چنین به دلیل نوسانات بازار، این قابلیت وجود دارد تا با تماس تلفنی از قیمت هر کیلو میلگرد 16 و دیگر انواع میلگرد اطلاع یابید. 

کلام پایانی

دراین مقاله سعی کردیم نکات جامع و کاملی در مورد کاربرد و مشخصات میلگرد 16 در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. امیدواریم این اطلاعات مورد پسند و توجه شما قرار گیرد. 

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 76 نتیجه

نمایش 9 24 36

میلگرد آجدار اهواز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

ناموجود

میلگرد آجدار اهواز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

یکی از بهترین میلگردهای آجدار که شما می توانید برای آرماتوربندی و ساختمان سازی آن را مورد استفاده قرار دهید میلگرد آجدار اهواز 16 A3  است. امروزه بسیاری از افراد برای ساختمان سازی به تجهیزات متنوعی جهت مستحکم کردن ساختمان های خود نیاز دارند. یکی از بهترین و مناسب ترین تجهیزات ساختمان سازی میلگردها هستند که هر یک از آنها دارای ویژگی ها و مشخصات خاصی می باشند. اندازه انواع میلگرد ها با یکدیگر فرق می ‌کند و همین ویژگی موجب شده است که افراد برای ساختمان سازی یکی از مدل های متنوع میلگرد ها را بر اساس نوع سازه ساختمان شان خریداری کنند. توجه داشته باشید که زمان خریداری هر یک از میلگردهای ساختمانی باید استاندارد بودن اندازه آن را بر اساس نوع سازه ساختمانی مورد بررسی قرار دهید. عملیات آماده سازی میلگرد آجدار اهواز 16 A3  بیشتر روی نوردکاری می باشد و شما باید به خوبی بدانید که کیفیت میلگرد به همین دلیل بسیار عالی  و منحصر به فرد شده است. در صورتی که شما می خواهید این نمونه از میلگردهای آجدار ساختمانی را خریداری کنید باید به خوبی در مورد ویژگی ها و مشخصات محصول اطلاعات کافی به دست بیاورید. هر یک از نصبانی که قادر به نصب کردن این میلگردهای ساختمانی هستند می ‌توانند استانداردها و اصول مشخص شده نصب میلگرد را رعایت کنند. شما باید به خوبی بدانید که برای آرماتوربندی این نمونه میلگردها نیاز است تجهیزات متنوعی را مورد استفاده قرار دهید. بنابراین اگر در این زمینه تخصص و اطلاعات زیادی ندارید بهتر است که تنها با طراحان و کارشناسانی که در زمینه ساختمان سازی فعالیت می‌ کنند مشورت کنید. خرید میلگرد آجدار اهواز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

ویژگی های میلگرد آجدار اهواز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

شما برای خریداری و استفاده از میلگرد آجدار اهواز 16 A3 در ساختمان سازی باید به خوبی در مورد ویژگی ها و مشخصات این میلگرد اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشید. برخی از ویژگی ها و مشخصات کلی که این میلگرد دارد عبارت است از :
  1. دارای ضمانت نامه و گارانتی :

ضمانت نامه و گارانتی که شما زمان خریداری این میلگرد آجدار دریافت می کنید یکی از مهمترین مزیت ها و ویژگی های میلگرد می باشد. در واقع شما باید به خوبی بدانید که میلگردهای آجدار اهواز را همراه با ضمانت نامه و گارانتی قادر خواهید بود از فروشندگان دریافت کنید. این میلگردها دارای گارانتی می باشند که همین ویژگی ها شما را بابت خرید میلگردها آسوده می سازد.
  1. خواص مناسب برای ساختمان سازی :

شما باید به خوبی بدانید که خواص کششی میلگرد آجدار اهواز 16 A3  یکی از مهمترین و اصلی ترین ویژگی ها و مزیت های این میلگرد می باشد. در واقع شما باید به خوبی بدانید که خاصیت ارتجاعی بودن و کششی میلگردهای آجدار اهواز یکی از مهمترین خواص آنها می باشد.
اگر شما قصد استفاده کردن از این میلگردها را برای ساختمان سازی دارید باید در مورد ویژگی هایی که مربوط به کششی بودن میلگرد است اطلاعات کافی به دست بیاورید. خواص مناسبی که این میلگرد ساختمانی برای ساخت و ساز دارد موجب شده است که افراد تعداد زیادی از این میلگردها را برای ساخت و ساز خریداری کنند. خرید میلگرد آجدار اهواز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه
  1. قیمت خرید مناسب :

هزینه ای که شما برای خرید این میلگرد ساختمانی پرداخت می ‌کنید به فاکتورهای متنوعی بستگی دارد. یکی از مهمترین فاکتورهایی که تعیین کننده قیمت میلگرد آجدار می ‌باشد استاندارد بودن محصول است. اگر شما میلگردهایی با اندازه استاندارد را خریداری نکنید هزینه کمتری برای خریداری آنها پرداخت خواهید کرد و همچنین کارایی مناسبی از میلگردها دریافت نمی ‌کنید. بنابراین زمانی که می خواهید هزینه پرداختی میلگرد ها را ارائه دهید باید به خوبی استاندارد بودن میلگرد را بررسی کرده و سپس از کارشناسان معتبری این میلگردها را تهیه نمایید
  1. تنش های گسیختگی مناسب برای آرماتوربندی :

تنش گسیختگی و تنش جاری این نمونه میلگردهای ساختمانی بر اساس استانداردهای مشخص شده می باشد. هر یک از ساختمان سازانی که می ‌خواهند میلگردها را در آرماتوربندی به کار ببرند باید تنش گسیختگی و تنش جاری که دارد  را به خوبی مورد بررسی قرار دهند. تنش‌ های گسیختگی و همچنین تنش های جاری میلگرد آجدار اهواز بر اساس اندازه استاندارد می باشد که در کاتالوگ محصول می توانید آن را مشاهده کنید. میلگرد آجدار اهواز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه
  1. استحکام بسیار بالا :

استحکام بالایی که شما از میلگرد آجدار اهواز 16 A3  دریافت می کنید یکی از مهمترین مزیت های آن می باشد که در آرماتور بندی و ساختمان سازی اهمیت زیادی دارد. استحکام بسیار بالایی که از این میلگردها در آرماتوربندی دریافت می کنید یکی دیگر از ویژگی‌ ها و مزیت ‌های میلگرد به شمار می ‌رود. هر یک از متریال هایی که برای تولید میلگرد ساختمانی به کار برده می ‌شود دارای ویژگی‌ های بسیار مناسبی است و طول عمر زیادی از خود نشان می ‌دهد. اینکه شما بتوانید ساختمان ‌ها را از نظر مقاوم بودن ایمن سازید باید به خوبی میلگرد را در جای درست قرار دهید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان A3 16 شاخه 12 متری کارخانه

۲۳,۷۹۴ تومان

میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان A3 16 شاخه 12 متری کارخانه

آرماتور یا همان میلگرد آجدار بافق یزد، نوعی میله است از جنس فولاد که کمک کننده و یاری رساننده به بتن ها  می باشد چرا که مقاومت و استحکام کششی این بتن ها پایین است و این نوع میلگرد ها، مقاومت آن ها را بسیار افزایش می دهد. برای اینکه میان بتن ها و نیروی مقاومتی و کششی آن ها چسبندگی و پیوستگی برقرار شود، این میلگرد ها را آج دار می کنند. اگر مشخصات و ویژگی های معین شده ای  بعد از تولید روی این میلگرد ها نشان داده نشود بیانگر این نیست که مانعی برای  استاندارد های آن وجود دارد. همچنین فرورفتگی، برآمدگی و میزان ارتفاع و قطر آج ها باید بر اساس علامت و استاندارد های مربوط به خود تولید و طراحی شود. برای اینکه میان فولاد و میلگرد و بتن ها چسبندگی به وجود بیاید و مقاومت و استحکام آن ها را افزایش دهد، این آج ها را روی بدنه و سطح بیرونی  میلگرد با نیرو و فشار کافی طراحی و تولید می کنند. اما احتمال این  وجود دارد که معمولا  هنگام خراب کردن ساختمان ها و وارد شدن نیرو و فشار بسیار قوی، آن ها از جای خود خارج شوند. برای جلوگیری از جابه جایی و خارج شدن میلگرد ها از جای خود و همچنین ثابت ماندن میلگرد ها در بتن در مدت زمان طولانی، باید میلگرد های آجدار بافق یزد را در عمق بسیار زیادی  از بتن ها قرار دهیم یا اینکه انتهای آن میلگرد ها را کمی خم کنیم که چیزی شبیه به قلاب شود و باعث قفل شدن میلگرد ها در بتن ها شود و اجازه جا به جا شدن را به آن ها ندهد. خرید میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان A3 16 شاخه 12 متری کارخانه

کاربرد میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان A3 16 شاخه 12 متری کارخانه

از مهمترین کاربرد و ویژگی های میلگرد آجدار ۱۶ با شاخه ۱۲ متری در کارخانه این است که پی ساختمان ها را در برابر فشار و نیروی وارد شده به آن ها  تقویت می کند و میزان استحکام آن ساخت و ساز ها را دو چندان می کند و مانع خارج شدن آن ها از جای خود می شود. همچنین میتوان اشاره کرد که کشور ما از جمله کارخانه و شرکت میلگرد آجدار بافق یزد، خوشبختانه جزء کشور ها ای است که در تولید انواع میلگرد ها از جمله میلگرد آجدار با سایز و اندازه ۱۶ موفق شده و هر ساله سود زیادی به دست می آورد و در اقتصاد کشور نیز بسیار نقش و تاثیر داشته است. به طور کلی  می توان  گفت  مهمترین  وظیفه  این نوع  میلگرد ها این است که ۳۰ تا ۴۰ درصد، استحکام و مقاومت سازه های بتن مانند و تجهیزات و منازل ساخته شده فلزی را افزایش می دهند. به طور کلی میلگرد های ۱۶ تولیدات و وسایل ساخته شده و بتنی را طوری تقویت می کنند که استحکام و مقاومت خم شدن و کششی آن ها را بالا می برد. همچنین می توان گفت از آسیب رساندن به آن سازه ها در برابر هرگونه  مشکل و اختلالی مثل زمین لرزش و زلزله جلوگیری می کند و مانع تخریب شدن آن ها می شود. به خاطر همین است که میلگرد های آجدار از این نظر شباهت های بسیار زیادی با یکدیگر دارند. این میلگرد های آجدار بافق یزد، با تغییر شکل نسبی خود که ۱۴ درصد است با کیفیت ترین میلگرد ها هستند که در صنایع و پروژه های ساختمانی  و سازه های بتنی  کاربرد دارند.

عوامل موثر در قیمت  میلگرد های آجدار بافق یزد و نکاتی که باید به آن ها توجه کرد

از میان کارخانه  های تولید میلگرد آجدار، بیشتر کارخانه ها معتبر و استاندارد هستند ولی برخی از کارخانه ها از مواد اولیه با کیفیت تر و مناسب تری در تولید محصول و کالا های خود استفاده می کنند و همین موضوع باعث می شود که تقاضای افراد و مردم برای خرید آن محصولات بیشتر شود. در خرید محصولات باید به برخی نکته ها و موارد توجه بسیاری داشته باشیم از جمله آن می توان به استاندارد و علامت کارخانه یا همان برند، فاصله حمل و نقل این کالا و محصول ها، محل خرید تا محل تخلیه، سلامت و کیفیت محصول و بار، وزن هر شاخه میلگرد و قطر، اندازه و سایز آن اشاره کرد. همچنین علاوه بر کاربرد و ویژگی ای که میلگرد های آجدار بافق یزد در سازه ها و ساختمان سازی ها دارند، باید متقاضیان و افرادی که می خواهند آن ها را خریداری کنند در نوع آن دقت بسیار زیادی داشته باشند و از فروشندگان و شرکت های معتبر دنیا آن میلگرد ها را خریداری کنند. قیمت میلگرد ها روزانه دچار تغییراتی می شود و قیمت آن میلگرد ها در حقیقت همان قیمت مواد تشکیل دهنده و مواد اولیه آن است. از این رو ما می توانیم از این نوع میلگرد به عنوان یکی از بهترین میلگرد های ایران نام برد. این میلگرد ها اگر چه در نگاه اول کاربردی به نظر نمی رسند اما بسیار کاربردی بوده و در صنعت ساختمان سازی حرف اول را می زنند. این روز ها برای ساخت ساختمان های بتنی بیشترین مصرف و استفاده را دارند. میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان A3 16 شاخه 12 متری کارخانه

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025