میلگرد 10

میلگرد 10

میلگرد

میلگرد 10

امروز: یکشنبه 1402/03/14

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحدوزن تقریبیاستانداردقیمتتوضیحات بیشتر
131064010ميلگرد آجدار پرشین فولاد 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:26
131064020ميلگرد آجدار پرشین فولاد 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم7.5A3۲۸,۳۰۰ تومان1402/3/13 | 18:26
131061010ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
131014010میلگرد آجدار آریا امیر 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرم-A2۱۸,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:46
131071010میلگرد آجدار آریا ذوب A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131070010میلگرد آجدار آریان فولاد A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131069010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2۲۸,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
131054010میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131035010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
131011010میلگرد آجدار اهواز 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7.3A3ناموجود1402/3/13 | 15:31
131006010میلگرد آجدار بافق یزد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7.4A3۲۵,۲۷۶ تومان1402/3/13 | 15:24
131005010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7.8A2ناموجود1402/3/13 | 15:23
131050010میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2۲۷,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131068010میلگرد آجدار درپاد تبریز 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2۲۹,۷۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
131025010میلگرد آجدار ذوب آهن آسیا A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2۲۶,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:47
131059010میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131059020میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131009010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 10 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهانبنگاه اصفهان12 متری10کیلوگرم35.7A3ناموجود1402/3/13 | 15:33
131040010میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2۲۸,۴۰۰ تومان1402/3/13 | 18:52
131019010میلگرد آجدار راد همدان A3 10 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
131028010میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131028020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
131067010میلگرد آجدار شاهرود 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A3۲۸,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
131007010میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7A2۲۵,۷۲۸ تومان1402/3/13 | 15:25
131007020میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7.3A3ناموجود1402/3/13 | 15:25
131074010میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
131062010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
131057010میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131057020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131003010میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم5A2۲۵,۷۲۲ تومان1402/3/13 | 15:20
131003020میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم6.2A3ناموجود1402/3/13 | 15:20
131012010میلگرد آجدار فایکو 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7.8A3ناموجود1402/3/13 | 15:33
131037010میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:51
131065010میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:27
131065020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:27
131032010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:50
131076010میلگرد آجدار فولاد اروند A3 10 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:34
131048010میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131023010میلگرد آجدار فولاد الماس باران تاک A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:47
131042010میلگرد آجدار فولاد الماس تاکستان 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2۲۵,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:52
131066010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A3۲۷,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
131015010میلگرد آجدار فولاد ثامن 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:46
131044010میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
131041010میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2۲۶,۷۰۰ تومان1402/3/13 | 18:52
131019020میلگرد آجدار فولاد راد همدان 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
131018010میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
131052010میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131046010میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2۲۶,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131046020میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A3۲۷,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131016010میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
131063020میلگرد آجدار فولاد هیربد 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
131073010میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A1 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A1تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131073020میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2۲۶,۹۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
131073030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A3۲۷,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
131072010میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131072020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131010010میلگرد آجدار گروه ملی اهواز 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7.3A3ناموجود1402/3/13 | 15:31
131017010میلگرد آجدار مهیار اردبیل 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
131017020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
131001010میلگرد آجدار میانه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7.8A3ناموجود1402/3/13 | 15:18
131053010میلگرد آجدار نورد شیراز A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131053020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131049010میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
131058010میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A3۲۷,۳۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
131004010میلگرد آجدار نیشابور 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
131020010میلگرد آجدار هشترود 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرم-A2۲۸,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:47
141003010میلگرد ابرکوه یزد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7.6A3۲۴,۲۹۲ تومان1402/3/13 | 15:30
141001010میلگرد کویر کاشان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7.9A2ناموجود1402/3/13 | 15:28
141001020میلگرد کویر کاشان 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7.9A3۳۰,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 15:28
141002010میلگرد کیان کاشان 10 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری10کیلوگرم7A3تماس بگیرید1402/3/13 | 15:33

معرفی میلگرد 10 و کاربردهای آن

بتن در همه دنیا به عنوان یکی از اصلی ترین مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.  بادوام، کم تعمیر و مقاوم در برابر آتش و استفاده آسان است. اما بتن یک نقص دارد. اگر نیروی خاصی روی بتن وارد شود، به سرعت می‌شکند.

خوشبختانه، راهی برای مبارزه با این نقص وجود دارد.  با استفاده از تقویت کننده‌ای به نام میلگرد.

در ادامه قصد داریم بیشتر درمورد میلگرد 10 ساده و مشخصات و نیز قیمت هر کیلو میلگرد10 صحبت کنیم پس تا انتهای مقاله ما را همراهی کنید. 

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

کاربرد میلگرد 10 ساده در ساختمان‌سازی

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، بتن تنش فشاری را به خوبی تحمل می‌کند اما در برابر استحکام کششی ضعیف عمل می کند. این یک مشکل است زیرا تقریباً هر ساختاری بیش از یک نیروی وارد بر آن را تجربه می کند.

به عنوان مثال، پرتو کلاسیک را در نظر بگیرید.

کاربرد میلگرد 10 ساده  در ساختمان‌سازی

هنگامی که یک تیر در بالا تنش فشاری را تجربه می کند، خم می شود. در مورد آن فکر کنید – هنگامی که یک تیر در اثر تنش فشاری در بالا خم می شود، پایین تیر کشیده می شود. این بدان معناست که قسمت پایین تیر تحت تنش کششی قرار می گیرد.

بنابراین، بتن به خودی خود مصالح سازه ای خوبی نمی سازد. اما، وقتی میلگرد 10 را اضافه می کنیم، دو اتفاق می افتد.

– هنگامی که میلگرد در بتن قرار می گیرد، این دو با هم ترکیب می شوند و یک ماده مرکب می سازند. بتن از تنش فشاری محافظت می کند و میلگرد در برابر تنش کششی محافظت می کند. این ماده کامپوزیت بسیار قوی است.

در واقع، بتن شامل میلگرد دارای نقطه شکست تقریباً دو برابر بتن بدون میلگرد است.

 – هنگام قرار دادن میلگرد در بتن قبل از شکستن بتن اخطار داده می شود. بتنی که شامل میلگرد نباشد شکننده محسوب می شود.

با افزایش میزان فشار روی بتن بدون میلگرد، ناگهان بدون هشدار می شکند.  از طرفی بتن هایی که شامل میلگرد می باشد، شکل پذیر محسوب می شوند. این بدان معناست که با افزایش فشار، شکاف ها و ترک های کوچکی در بتن ایجاد می شود.

این از دو جهت مثبت است:

 • بتن حاوی میلگرد حتی با ترک های کوچک نیز محکم می ماند.
 • قبل از شکست کامل بتن هشدار داده می شود.
 • افزودن میلگرد به بتن یک ماده کامپوزیت قوی ایجاد می کند.

امروزه  میلگرد ها در سایز ها و ابعاد مختلف تولید می شوند و برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. به طور کلی میلگردها به صورت تقویت کننده در ساختمان ها قرار می‌گیرد و به عنوان یک عامل کششی در میان بتن قرار می‌گیرد.

میلگرد ساده سطحی صاف دارد اما میلگرد آج‌دار دارای برجستگی‌هایی روی سطح است. هر چقدر قطر میلگرد بیشتر باشد، وزن آن نیز بیشتر است. میلگرد یکی از مهمترین انواع محصولات آهنی است که در طی فرآیند های مختلف از فولاد آهنی تولید می شود.

در این مقاله قصد داریم در مورد خصوصیات میلگرد 10 با شما عزیزان صحبت کنیم. برای آشنایی و شناخت بیشتر در مورد مشخصات این نوع میلگرد با ما همراه باشید.

بررسی خصوصیات میلگرد 10

از این نوع میلگرد در ساخت اسکلت بتنی و فلزی انواع ساختمان ها استفاده می شود. هر چقدر اسکلت یک ساختمان محکم تر باشد، مقاومت آن در برابر انواع حوادث طبیعی و انسانی بیشتر است. زلزله نقش مهمی در تخریب ساختمان دارد و نیروی کششی زیادی را به اسکلت وارد می کند.

بررسی خصوصیات میلگرد 10

بتن سیمانی به تنهایی توانایی مقاومت در برابر نیروی کششی را ندارد و در نتیجه دچار شکستگی و ترک خوردگی می شود. برای افزایش مقاومت بتن در برابر نیروی کششی از انواع میلگرد ساده و میلگرد آجدار استفاده می شود.

هر چقدر درگیری میلگرد با سیمان بیشتر باشد، استحکام بتن نیز بیشتر است. امروزه از میلگرد در قسمت میانی بتن استفاده می کنند تا زمینه مناسبی را برای افزایش مقاومت آن فراهم کنند.

میلگرد و تیرآهن نقش مهمی در اسکلت ساختمان دارند و در صورتی که کوچک‌ترین خطایی در مسیر روند آن ها ایجاد شود، خسارات و تلفات جانی و مالی بسیار زیادی پیش می آید.  جدول اشتال به منظور کاهش خطا در هنگام تولید محصولات آهنی نوشته شده است.

همه این عوامل  در کنار هم بر قیمت میلگرد 10 ساده تاثیر دارد. قیمت میلگرد 10 در تهران نیز با توجه به نوسانات بازار متغیر است.

هر چقدر که مشخصات میلگرد 10 تولید شده در کارخانه های مختلف به مشخصات مندرج در جدول مهندسی اشتال نزدیک تر باشد، کارایی و کیفیت محصول تولید شده بیشتر است و امکان خطا در ساخت آن کمتر  است.

امروزه تعداد زیادی کارخانه ذوب آهن در کشور ایران در زمینه تولید انواع میلگرد فعالیت می کنند و بخش اعظمی از نیاز داخلی کشور را در این زمینه تأمین می کنند. کارخانه ذوب آهن بناب و اصفهان از مهمترین کارخانه های تولید کننده میلگرد10 به شمار می آیند. کیفیت و قیمت مناسب این نوع میلگرد زمینه مناسبی را برای صادرات میلگرد به سایر کشور های آسیایی و خاورمیانه فراهم می کند.

در تولید میلگرد 10 از بهترین و باکیفیت ترین دستگاه ها، رول ها، غلتک ها و کوره ها استفاده می شود. کوره الکتریکی یکی از بهترین انواع کوره ها است که نقش مهمی در تأمین حرارت و انعطاف پذیری شمش آهنی دارد.

هر چقدر انعطاف پذیری شمش آهنی بیشتر باشد، کیفیت و کارایی میلگرد تولید شده بیشتر است.

غلتک ها زمینه مناسبی را برای کاهش قطر و سطح مقطع شمش آهنی و افزایش طول آن ایجاد می کنند. برای تولید میلگرد از تعداد زیادی غلتک با ضخامت های مختلف استفاده می شود. هر چقدر وزن و ضخامت غلتک بیشتر باشد، فشار وارد شده بر شمش آهنی بیشتر است.

از میلگرد 10 برای تولید اسکلت بتنی و فلزی ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری استفاده می شود. این نوع میلگرد نقش مهمی در ساخت سدها و سوله های بزرگ دارد. برای تولید انواع خاموت از میلگرد 10 ساده استفاده می شود. خاموت به شبکه گسترده ای از میلگرد گفته می شود که به  صورت عرضی و طولی قرار گرفته اند و شبکه نازک و پیوسته ای را تشکیل می دهند.

شمش آهنی مهمترین ماده اولیه برای تولید انواع مختلفی از میلگرد است که در اثر فرآیندهای مختلف بر روی فولاد های آهن یا قراضه های آهن تولید می شود. برخی از کارخانه ها مثل  کارخانه ذوب آهن بافق یزد، دستگاه ها و شرایط لازم را برای تولید انواع شمش آهنی دارند. اما برخی از کارخانه های ذوب آهن نمی توانند شمش آهنی تولید کنند و شمش آهنی را از سایر کارخانه های داخلی یا خارجی تهیه می کنند.

امروزه تعداد زیادی شرکت وارداتی در زمینه واردات شمش آهنی و انواع میلگرد 10 با استاندارد های معین از کشور های مختلف فعالیت می کنند. نوسان ارز و شرایط اقتصادی تأثیر مستقیم بر قیمت شمش آهنی و میلگرد دارد. هر چقدر نوسان ارز بیشتر باشد، قیمت میلگرد تولید شده نیز بیشتر است.

عددی که در مقابل میلگرد10 نوشته می شود، نشان دهنده اندازه سطح مقطع میلگرد یا قطر آن است. قطر یا سطح مقطع میلگرد، طول و چگالی آهن نقش مهمی در وزن میلگرد دارد. هر چقدر قطر و طول میلگرد بیشتر باشد، وزن آن نیز بیشتر است.

وزن یک شاخه یک متری میلگرد 10 معادل 617 کیلوگرم است و وزن یک شاخه ۱۲ متری از این نوع میلگرد معادل 7.404 کیلوگرم است. هر چقدر وزن یک میلگرد بیشتر باشد، مقاومت و تحمل آن در برابر نیروهای فشاری و کششی بیشتر است و نقش بیشتری در استحکام و مقاومت ساختمان دارد.

کاربردهای میلگرد 10 ساده

 • یکی از مهم‌ترین مصارف میلگرد ساده در رابیتس کاری است.
 • استفاده دیگری که می‌توان از میلگرد 10 ساده کرد در ساخت پیچ و مهره است. پیچ و مهره‌هایی به قطر ۹ میلی متر را می‌توان از میلگرد 10 ساده تهیه کرد.
 • دیگر کاربرد میلگرد10، ساخت میلگردهای کششی کمتر از 10 میلی‌متر است.
 • تولید نرده‌ها و حفاظ‌ها از دیگر کاربردهای میلگرد 10 است. برای تولید این محصولات نیاز به میلگردهایی با مقاومت و کشسانی خوب نیاز است و میلگرد 10 این خصوصیت را دارند. این حفاظ و نرده‌ها برای محافظت از باغ‌ها و ساختمان‌ها استفاده می‌شود.

بسته بندی  میلگرد  10ساده

میلگرد 10 ساده معمولا به صورت بندیل ( به تعداد مشخصی از میلگردها که با مفتول بسته می‌شود ، بندیل می‌گویند)  بسته‌بندی می‌شود. باید دقت کرد که بسته بندی به صورت حرفه‌ای و محکم باشد چون سهل انگاری در این کار در زمان حمل و نقل می‌تواند مشکل ساز باشد.

میلگردهای 10 در بسته‌های دو هزارو دویست تا دو هزارو پانصد در بازار ارائه می‌شود. بنابراین برای تخلیه میلگرد 10 باید از چرثقیل استفاده کرد.

شرایط نگهداری میلگرد10

اگر تعداد میلگردهای شما کم باشد و به زودی قصد استفاده از میلگردها را دارید، نیاز چندانی به یادگیری شرایط نگهداری میلگرد ندارید. اما اگر قرار است میلگردها به مدت طولانی در جایی انبار شود نیاز است که مواردی را یاد بگیرید.

شرایط نگهداری میلگرد 10

 • میلگرد 10 را با فاصله کمی از زمین روی پایه‌های چوبی قرار دهید یا هر پایه غیر فلزی دیگر تا از رطوبت و زنگ زدگی در امان باشد. کشیدن یک روکش ضد آب روی میلگردها نیز خطر زنگ زدگی میلگردها را کاهش می‌دهد.
 • اگر میلگرد 10 به مدت طولانی در محیط باز قرار بگیرد ممکن است دچار خوردگی شود.

نکاتی پیرامون خرید و قیمت میلگرد 10 ساده

قیمت میلگرد 10 ساده به عنوان یکی از میلگرد های پرکاربرد که هم در ساخت ساز های اسکلتی و بتنی کاربرد گسترده ای دارد و هم از نظر صادرات متقاضیان بیشتری دارد برای فعالان بازار فولاد و محصولات فولادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قیمت هر کیلو میلگرد10 تحت تاثیر عوامل مختلفی به صورت پیوسته در نوسان است.

در واقع، در تعیین قیمت کالا های استراتژیک مانند انواع مقاطع فولادی نه تنها نوسانات اقتصادی ناشی از تغییر قیمت ارز، تغییر قیمت مواد اولیه، سیاست های حاکم بر تعیین بودجه عمرانی، میزان عرصه و تقاضا و… قرار می گیرد، بلکه تغییرات ناگهانی مانند از کار افتادن موقت کارخانه ها ی بزرگ، قطعی منابع برق و تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی، رویدادهای جغرافیایی مانند سیل و زلزله و… نیز در تعیین قیمت میلگرد 10 ساده و سایر میلگرد ها نقش دارند.

به طور کلی چون میلگرد 10 ساده کاربرد های متنوع و گسترده ای دارد هر گونه تغییر در میزان عرضه و تقاضا برای آن که می تواند تابع رویداد های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… باشد می تواند در تعیین قیمت روز میلگرد 10 موثر باشد، اگر سوال شما این است که با وجود این برهان کنش پیچیده و چند بعدی که سبب تغییرات لحظه ای با شیب متغیر در قیمت میلگرد 10 ساده می شود.

راهکار پیش بینی قیمت این میلگرد چیست، در پاسخ به این سوال باید بگوییم که با وجود اینکه تحلیل های آماری سیر نوسانات قیمت میلگرد همواره تا حد زیادی منجر به پیش بینی های قابل قبولی در زمینه تغییرات احتمالی قیمت میلگرد 10 ساده و سایر انواع میلگرد هستند؛ اما برای اطلاع از نوسانات احتمالی بازار فولاد و محصولات فولادی و هم چنین آگاهی از قیمت میلگرد10در تهران و شهر های بزرگ می توانید به وب سایت معتبر عرضه محصولات فولادی مراجعه کنید.

این وب سایت به عنوان یک منبع معتبر می توانند علاوه بر درج لیست آپدیت قیمت انواع میلگرد تحلیل های درستی از تغییرات قیمت میلگرد10در تهران و شهرهای بزرگ در اختیار شما قرار دهند.

کلام پایانی

در این مقاله سعی کردیم  مطالبی در مورد خصوصیات و مشخصات میلگرد 10 و همچنین قیمت هر کیلو میلگرد10 خدمت شما عزیزان عرض کنیم. امیدواریم این مطالب مورد استفاده و پسند شما قرار گیرد.

بتن در ساخت و ساز ضروری است و برای استحکام به میلگرد نیاز دارد.

خوشبختانه، برای درک و استفاده از میلگرد نیازی نیست که یک متخصص مهندسی باشید. دفعه بعد که می خواهید بتن ریزی کنید، می توانید در انتخاب نوع و اندازه صحیح میلگرد اطمینان داشته باشید. حتی می توانید با نصب میلگرد احساس خوبی داشته باشید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–24 از 70 نتیجه

نمایش 9 24 36

میلگرد آجدار اهواز 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه

ناموجود

میلگرد آجدار اهواز 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه

هر یک از انواع میلگردهای آجدار اهواز دارای کیفیت بسیار مناسبی هستند که شما باید به خوبی بدانید میلگرد آجدار اهواز 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه هم دارای ویژگی های مناسب و کیفیت بسیار عالی می باشد. به طور کلی شما باید به خوبی بدانید که هر یک از میلگردهای ساختمانی برای آرماتوربندی و ساخت و ساز به کار برده می شوند. شما برای خریداری هر یک از میلگردها باید کیفیت میلگرد و ساختار آنها را به خوبی بررسی کنید و سپس یکی از میلگرد هایی را که ساختار مناسب تری دارند و برای ساختمان سازی شما طراحی شده اند خریداری نمایید. هر یک از میلگردهای آجدار اهواز اندازه و استاندارد های متفاوتی دارند که پیش از خریداری آنها باید به خوبی در مورد استاندارد اندازه آنها اطلاعات کافی به دست بیاورید. شما برای خرید میلگرد آجدار اهواز 10 A3 می توانید به یکی از فروشندگانی که فروش عمده میلگردها را بر عهده دارند مراجعه کنید. سفارش خود را برای خرید میلگرد به صورت اینترنتی هم می توانید ثبت کنید. اگر شما به خوبی ویژگی‌ ها و مشخصات میلگردهای آجدار را نشناسید بدون شک نمی توانید یکی از بهترین و مناسب ترین میلگرد ها را خریداری کنید. توجه داشته باشید که پیش از خریداری میلگرد آجدار برای ساختمان سازی باید در مورد ساختار و ویژگی ‌هایی که مربوط به کیفیت و قیمت آنها می باشد اطلاعات کافی به دست بیاورید. در ادامه برخی از ویژگی های این نمونه میلگرد آجدار اهواز را معرفی می ‌کنیم تا با آگاهی بیشتری اقدام به خریداری این میلگرد نمایید. ویژگی های میلگرد آجدار اهواز 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه

ویژگی ها و مشخصات میلگرد آجدار اهواز 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه

برخی از ویژگی ها و مشخصاتی که میلگرد آجدار اهواز 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه دارد و شما باید به خوبی آنها را بشناسید عبارت است از :
 1. استحکام و کیفیت بالا :

کیفیت و استحکام بسیار بالای میلگردهای آجدار اهواز به دلیل متریال هایی است که درون آنها به کار برده شده است. شما باید به خوبی بدانید که هر یک از میلگردهای آجدار اهواز را با استفاده از بهترین متریال ها تولید و طراحی کرده‌ اند. بر همین اساس طول عمر زیادی می توانید از میلگردها دریافت کنید و در ساختمان سازی ها آن ها را به کار ببرید. خرید میلگرد آجدار اهواز 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه
 1. قیمت مناسب :

هزینه و قیمت میلگرد آجدار اهواز 10 A3 به فاکتورهای متنوعی بستگی دارد، ولی به طور کلی شما اگر از عمده فروشان میلگردها را خریداری کنید قیمت مناسبی برای خریداری آنها پرداخت خواهید کرد. هزینه ‌ای که شما برای خریداری هر یک از میلگردهای ساختمانی پرداخت می کنید به فاکتورهای مشخص شده بستگی دارد که فروشنده آن ها را برای شما بیان می کند. به طور کلی شما باید به خوبی بدانید که قیمت هر یک از تجهیزات ساختمانی روز به روز در حال افزایش پیدا کردن می باشد. بنابراین قیمت روزانه میلگرد های آجدار اهواز هم نیز روز به روز افزایش پیدا می کند و شما باید نسبت به این افزایش قیمت اطلاعات کافی در اختیار داشته باشید.
 1. نصب آسان و استانداردهای اندازه ای :

در صورتی که شما می ‌خواهید میلگردهای آجدار اهواز را در ساختمان سازی خود به کار ببرید باید نصب و اجرای میلگرد ها را به نصابان حرفه ‌ای بسپارید. توجه داشته باشید که هر یک از نصابان برای نصب و راه اندازی میلگرد ها به خوبی نکاتی را در نظر می‌ گیرند تا میلگردها کیفیت و ساختار خود را داشته باشند. اگر شما می خواهید در ساختمان سازی و آرماتوربندی های ساختمان های خودتان بهترین میلگردها را به کار ببرید باید به نصب آنها دقت داشته باشید. در واقع تنها اینکه کیفیت میلگردها را بررسی کنید اهمیت ندارد بلکه آگاهی در مورد نصب اصولی آنها هم مهم است.   قیمت میلگرد آجدار اهواز 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه
 1. رانش و انعطاف پذیری :

رانش و انعطاف پذیری بالایی که از میلگرد آجدار اهواز 10 A3 دریافت می کنید بسیار مناسب و به صرفه می باشد. شما می توانید در بیشتر ساختمان سازی ها و آرماتوربندی ها این میلگرد را کار بگیرید. انعطاف پذیری میلگردهای ساختمانی به دلیل متریال هایی که برای تولیدشان به کار رفته است بسیار عالی و مناسب می باشد. شما می توانید میلگردهای ساختمان سازی را به دلیل انعطاف پذیری که دارند به راحتی مورد استفاده قرار دهید. استفاده و نصب آسان میلگرد ها به فاکتورهای مشخص شده بستگی دارد که شما زمان خریداری میلگرد می توانید آنها را در دفترچه و ضمانت نامه میلگرد مشاهده کنید.
 1. مقاومت بالا :

مقاومت بسیار بالایی که این نمونه میلگردهای ساختمانی دارند موجب شده است شما بتوانید از آنها در ساختمان سازی های متنوع استفاده کنید. به طور کلی بهتر است به خوبی بدانید که میلگردهای ساختمان ‌سازی دارای ویژگی ها و مشخصات خاصی هستند. یکی از مهمترین ویژگی‌ های آنها کیفیت مناسب شان می باشد. چرا که میلگردها را با استفاده از متریال هایی تولید می ‌کنند که مقاومت و کیفیت شان را افزایش می‌ دهند و ساختمان ها با استفاده از آنها مقاوم می شوند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

میلگرد آجدار بافق یزد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه

۲۵,۲۷۶ تومان

میلگرد آجدار بافق یزد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کارخانه و شرکت صنایع میلگرد بافق یزد، فعالیت و کار تولید و سازه ای خود را از سال ۱۳۹۰ در استان یزد شروع کرده است. همچنین این کارخانه در زمینه های مختلف و تولید انواع میلگرد و فولاد نقش و فعالیت گسترده و عمیقی دارد. میلگرد آجدار بافق یزد در این کارخانه با استاندارد A3 است و در سایز و اندازه های ۱۴، ۱۰ و ۸ است و همگی دو، سه و چهار شاخه تولید و طراحی می شوند. محصولات و کالا های تولید شده در این کارخانه، دارای کیفیت بسیار خوبی است و آن کالا ها جزء تولیدات مرغوب هستند. به خاطر همین است که در شرکت های  آهن آلات، این کالا ها میان افراد زیادی معروف و شناخته شده است. میلگرد آجدار بافق یزد، به صورت روزانه و لحظه به لحظه توسط کارشناسان این شرکت به روز می شود و سعی می کنند روش طراحی و تولید شان را با کیفیت تر و بهتر کنند. این کارخانه براساس شرایط آب و هوایی و جغرافیایی خود، حد و اندازه، علامت ها و استاندارد های مناسبی را برای تولید میلگرد و محصولات خود مشخص کرده است و با توجه به آن، از آنها استفاده می کند. کاربرد میلگرد آجدار بافق یزد A3 10

مقاومت، استحکام و کاربرد میلگرد آجدار بافق یزد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه

در تولید این نوع میلگرد های آجدار مواد به وجود آورنده مختلفی کاربرد دارد و طول هر یک از این میلگرد ها که در کارخانه استان یزد تولید می شود، ۱۲ سانتی متر می باشد. این میلگرد ها با هدف خوب و مطلوب شدن و گسترش مقدار چسبندگی و پیوستگی دارای آج هستند و به این شکل طراحی شده اند. همچنین برای جلوگیری از گسترش آسیب ها و تخریب های ساختمانی ساخته شده و از خارج شدن کالا ها و محصولات از جای خود تا جایی که امکان دارد، جلوگیری کنند. در بعضی موارد هم برای جلوگیری از گسترش فرسایش، این میلگرد ها را تولید می کنند و همین کار باعث می شود عمر محصول ساخته شده افزایش پیدا کند.
استحکام و مقاومت تسلیمی میلگرد آجدار بافق یزد، بین ۴۰۰۰ الی ۶۰۰۰ سانتی متر مربع است و تغییر شکل آن ها از جهت نسبی بودن، ۱۴ در صد می باشد.
میلگرد آجدار بافق یزد هم مثل میلگرد های آجدار جهان فولادی که در کارخانه سیرجان استان کرمان تولید می شود، در کار آهنگری و جوش کاری مناسب نیست و استفاده از آن در این کار ها توصیه نمی شود و فقط برای انجام عملیات و کار های ساخت و ساز، تولیدات، فعالیت های عمرانی و ساختمان سازی استفاده می شوند. این میلگرد ها دارای آج هفت و هشتی هستند. همچنین اصطکاک و نیروی بسیار بالایی در بتن ها ایجاد می کند و میزان استحکام آن بتن ها را افزایش می دهد. قیمت و نقش میلگرد آجدار بافق یزد در اقتصاد استان، کشور و مناطق

قیمت و نقش میلگرد آجدار بافق یزد در اقتصاد استان، کشور و مناطق

این کارخانه از فعال ترین کارخانه هایی است که از نظر اقتصادی و هزینه ها،  مصرف میلگرد ها را به گونه ای تولید و طراحی می کند که افراد و متقاضیان بتوانند با مناسب ترین و ارزان ترین قیمت آن میلگرد ها را خریداری کنند. همچنین این کار خانه ها و شرکت ها از نظر اقتصادی موفق شده اند و چون در کنار شبکه های ریلی قرار گرفته اند، حمل و نقل، خریداری و دسترسی به میلگرد ها از نقاط مختلف کشور و استان ها را آسان تر کرده است و روی قیمت انتهایی آن ها نقش و تاثیر گسترده ای گذاشته است. کالاهای تولیدی این کارخانه به خاطر اینکه کیفیت بسیار خوب و بالایی دارند، توسط افراد فعال در زمینه فولاد و تولید میلگرد تایید شده اند. علاوه بر اینکه نیاز و مسائل داخلی را تامین می کند، به دیگر کشور ها هم صادر می شود. استان یزد مقام اول را در انواع  مواد معدنی دارد و در استخراج منبع های معدنی مقام دوم را کسب کرده است. بافق استان یزد به بهشت ایران مشهور است چرا که سنگ آهن و منابع متنوعی را در خود قرار داده است. قیمت میلگرد آجدار بافق یزد، در عملیات های ساخت و سازی به ویژه در منطقه های کویری تاثیر بسیاری دارد. یزد، یکی از شهر ها ای است که از نظر اقتصادی، جزء شهرهای فعال کشور بوده است و علاوه بر کارخانه تولید میلگرد بافق، کارخانه های دیگری از جمله ابر کوه، قائم و..... در آنجا وجود دارد. هر یک از این کارخانه در زمینه های مختلفی مشغول و فعال هستند ولی بیشترین و اصلی ترین فعالیت آن ها در تولید میلگرد ها است و تمامی افراد آن ها را به نام میلگرد یزد می شناسند. همچنین این کارخانه ها نیاز های بازار ها را هم تامین می کنند و به خاطر قیمت مناسبی که دارند، هر ساله در تولید و فروش میلگرد ها موفق هستند. همه این کاربرد ها و ویژگی هایی که گفته شد باعث می شود، علاوه بر مردم این شهر، مردم شهر ها و مناطق دیگر هم به خرید آن میلگرد ها روی بیاورند و به سمت آن ها جلب شوند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه

ناموجود

میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان A2 10  شاخه 12 متری کارخانه

با توجه به انواع میلگرد ها که به دو نوع ساده و آجدار تقسیم شده اند، میلگرد های آجدار که از فولاد مقاوم و نرمی طراحی شده اند، نزد همگی مردم مورد استفاده قرار می گیرند و در سال بیشترین مصرف را آن ها دارند. در تعریف میلگرد آجدار جهان فولاد می توانیم بگوییم، این میلگرد ها از مقطع های فولادی تشکیل شده اند که بیشترین و تاثیر گذار ترین نقش و ویژگی ها را در سطوح استحکام و مقاومت ساختمان سازی و بتن ریزی دارند. بتن با کمک یک نوع فولاد مستحکم و مقاوم شده به وجود آمده که به آن میلگرد می گویند. ش هر یک از کشور ها بر اساس  شرایط جغرافیایی، اقلیمی، محیطی و..... که دارند حدود و استاندارد هایی را برای میلگرد های خود مشخص کرده اند و با توجه به نوع خصوصیت های آن، از آن ها استفاده می کنند. میلگرد های آجدار جهان فولاد شکل، اندازه و جنس های متفاوت و متغیری دارند که هر کدام از آن ها بر طبق ویژگی، کیفیت، کارایی و خواصی که دارند، مورد استفاده توسط کارخانه ها و انسان ها قرار می گیرند و در بتن ریزی ها بیشتر به کار می روند. مقاومت و استحکام  میلگرد آجدار جهان فولاد A2

مقاومت و استحکام  میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه :

در تولید میلگرد های آجدار مواد به وجود آورنده ی متفاوتی دیده می شود. معمولا طول هر میلگردی که در کارخانه ها تولید و طراحی می شود، 12 سانتی متر است. فولادA2   نوعی مشخصه و حدود برای میلگرد آجدار است و شکل های دیگری نیز از این فولاد ها وجود دارد. مقاومت و استحکام میلگرد آجدار جهان  فولاد 5000 کیلوگرم است و استحکام تسلیمی آن حدود 3400 کیلوگرم می باشد. از دیگر انواع این میلگرد می توان به A1.A3 و A4 اشاره کرد که از آن ها به خاطر قدرتی که دارند در ساختمان سازی استفاده می کنند. برای ساختمان سازی های کوچک و سبک از میلگرد آجدار با فولاد A2  استفاده می کنند. چرا که انتخاب مطمئن و مناسب تری هست. از این نوع فولاد حتی در تولیدات خاموت که همان میلگرد های خم شده است، استفاده می کنند. این میلگرد که با فولاد نرم ساخته شده، یک آج مارپیچ دارد که هیچ وقت قطع نمی شود وبه علت شکل و ظاهری که دارد، به آن میلگردی با آج مارپیچ می گویند.

کارخانه میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان :

این کارخانه، از سال 1388 در استان کرمان ساخته شده است که شرکت های صنعتی در این استان در تاسیس آن نقش گسترده و فعالی داشته اند. به عبارت دیگر از معتبر ترین کارخانه های تولید میلگرد در کشور ما است. کارخانه میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان، تولید کننده انواع میلگرد آجدار در ایران می باشد. در این کارخانه روش طراحی و تولید میلگرد ها بر ویژگی و کاربرد های آن ها تاثیر عمیق و گسترده ای دارد؛ به گونه ای که اگر تولید کنندگان این کارخانه ها، در روش طراحی و حتی خرید میلگرد ها روش صحیح و مناسبی نداشته باشند، خسارت های بسیاری را به وجود می آورد که به راحتی نمی شود آن ها را جبران کرد. در هر کشوری، افراد باید با توجه به شرایط جغرافیایی در کارخانه ها به میزان لازم میلگرد های آجدار خود را تولید و طراحی کنند و به بازار عرضه کنند تا مورد استفاده عمومی همه مردم قرار بگیرد. تولید کنندگان میلگرد آجدار جهان فولاد در کارخانه سیرجان که در استان کرمان قرار دارد، وظیفه دارند، برای تولید محصولات خود، استانداردهایی را مشخص کنند و روش ساخت و ساز، شکل، اندازه و دیگر مشخصات محصولشان را روی آن حک کنند تا مصرف کنندگان و عموم مردم بتوانند در زمان خرید این محصول از مشخصات آن آگاهی لازم را به دست بیاورند تا خرید آسانی داشته و بهترین گزینه را انتخاب کنند. در کشور ایران، در بیشتر کارخانه‌ هایی که میلگرد و انواع آن را تولید می کنند بر روی آن ها روش تولید و طراحی را درج می‌کنند. همچنین این کارخانه قابلیت تولید این میلگرد ها را با قطر 4 تا 50 میلی متر دارد. میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کاربرد، ویژگی و سایز میلگردهای آجدار جهان فولاد :

این میلگرد ها سایز و وزن های متفاوتی دارند؛ مثلاً میلگرد آجدار که دو نوع آن شاخه ای و کلاف شکل است و در سایز و اندازه 5.5 تا 40 میلی متر می باشد. همچنین قطر این میلگرد ها با توجه به تنوعی که دارند، متفاوت است. از جمله ویژگی های این میلگرد ها عبارت است از:
 1. استحکام بسیار و انعطاف پذیری
 2. استفاده در جوشکاری
 3. مقاوم در برابر حرارت و گرمای بسیار بالا
4. از خود در برابر آسیب دیدگی مقاومت نشان می دهند. 5. در جوشکاری ها، هیچگاه مقاوم بودن خود را از دست نمی دهند. 6. از نظر اقتصادی، این نوع میلگرد ها بسیار سود آور هستند. 7.استفاده از این میلگرد ها در ساختن پل های مستحکم، برج و آپارتمان ها از این رو شما با مطالعه ی دقیق در رابطه با هر نوع میلگرد و یا هر نوع مصالح ساختمانی دیگری می توانید به اهمیت آن ها پی برده و در زمان خرید انتخاب دقیق و درستی داشته باشید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 10 A3 شاخه 12 متری تحویل بنگاه اصفهان

ناموجود

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه

یکی از انواع میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان که کاربردی می باشد و در بیشتر ساختمان سازی ها مورد استفاده قرار می گیرد میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه است. هر یک از انواع میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان دارای کیفیت بسیار عالی و مناسبی هستند. به همین دلیل شما می توانید با استفاده از آنها مقاومت ساختمان را افزایش دهید و همچنین به بهترین نحو ممکن ساختمان سازی خود را تکمیل نمایید. هر یک از انواع میلگرد های آجدار ذوب آهن اصفهان قیمت خریداری مناسبی دارند و بر همین اساس شما قادر خواهید بود که تعداد زیادی از میلگردها را برای ساختمان سازی خریداری کنید. پیش از خرید میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه باید در مورد کیفیت آنها اطمینان خاطر داشته باشید. شما برای خریداری میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 نیاز است که به خوبی ویژگی ها و مشخصات آن را بررسی کنید. در صورتی که شما ویژگی ها و مشخصات کلی میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان را بشناسید می توانید یکی از بهترین نمونه میلگرد ها را برای ساختمان سازی خود خریداری کنید. توجه داشته باشید که هر یک از میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان ساختار مشخص شده ای دارند. بر همین اساس پیش از خریداری انواع میلگرد ها باید در مورد ساختار مشخص شده شان و همچنین ویژگی هایی که دارند اطلاعات کافی به دست بیاورید و سپس آنها را خریداری کنید.   میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه

ویژگی ها و مشخصات میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 چیست ؟

اگر شما با اطلاعات کامل اقدام به خریداری میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 نمایید می توانید از آن استفاده بهینه ای داشته باشید و از خرید خود رضایت داشته باشید. برخی از اصلی ترین و مهمترین ویژگی هایی که این نمونه از میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان دارد عبارت است از :
 1. دارای انعطاف پذیری مناسب :

انعطاف پذیری و رانش هر یک از میلگردهای آجدار این مجموعه موجب شده است که بسیاری از افراد به راحتی بتوانند آنها را برای ساختمان سازی مورد استفاده قرار دهند. شما باید به خوبی بدانید که انواع میلگرد های ذوب آهن اصفهان را می توانید برای ساختمان سازی و آرماتوربندی بیشتر ساختمان‌ ها به کار بگیرید. چرا که آنها انعطاف پذیری بالایی دارند و به راحتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. پیش از اینکه انواع میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان را برای ساخت و ساز خریداری کنید نیاز است که کیفیت و استحکام آنها را از نظر انعطاف پذیری و قدرت رانش مورد بررسی قرار دهید.
 1. قیمت خرید مناسب :

هزینه‌ ای که شما برای خریداری میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 پرداخت می‌ کنید بسیار مناسب و به صرفه می باشد. به طور کلی شما باید به خوبی بدانید که شرکت تولید کننده ذوب آهن اصفهان هزینه زیادی برای خریداری انواع میلگرد ها از مشتریان دریافت نمی ‌کند. هر یک از میلگرد ها دارای قیمت مشخص شده هستند. از آنجایی که روز به روز قیمت تجهیزات ساختمانی افزایش پیدا می‌کند باید به خوبی بدانید که امکان دارد قیمت میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان هم تا حدودی تغییر پیدا کند.   قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه
 1. کیفیت بسیار بالا :

کیفیت بسیار بالا و استحکامی که میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان دارند موجب شده است که بسیاری از افراد به راحتی قادر باشند این نمونه از میلگرد ها را در ساختمان سازی های متنوع مورد استفاده قرار دهند. میلگردهای آجدار دارای کیفیت بسیار عالی هستند چرا که با استفاده از متریال های مناسب و با کیفیت تولید و طراحی شده اند. توجه داشته باشید که پیش از خریداری میلگردها کیفیت آنها را از نظر مقاومت و دوامی که دارند بررسی کنید.
 1. اتصال آسان و نصب اصولی :

نصب آسان هریک از میلگرد ها به یکدیگر موجب شده است که بسیاری از افراد به راحتی قادر باشند میلگرد را در بخش های متنوع ساختمان نصب کنند و از کارآیی آنها رضایت داشته باشند. شما باید به خوبی بدانید که نصب هر یک از میلگردهای آجدار اصفهان به راحتی و در کمترین بازه زمانی انجام خواهد شد. شما می توانید انواع میلگرد های آجدار را در ساختمان سازی به نصابان حرفه‌ ای بسپارید تا ساختمان سازی تان سریع ‌تر انجام شود. آنها به خوبی در کار خود حرفه ای هستند و در کمترین بازه زمانی میلگردها را نصب می کنند.   مشخصات میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه
 1. دارای بهترین متریال های تولیدی :

آلیاژهایی که برای تولید میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه مورد استفاده قرار می گیرد کیفیت بسیار عالی دارند. در واقع شما باید به خوبی بدانید که بهترین متریال ها را برای تولید میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان به کار می‌ برند تا کیفیت و مقاومت میلگرد ها افزایش پیدا کند. شما برای خریداری میلگردهای آجدار ذوب آهن اصفهان بهتر است که اطلاعات بیشتری در مورد نحوه ساخت و همچنین مقدار آلیاژهای درون میلگرد کسب کنید. در این صورت از کیفیت و استحکام میلگرد مطمئن می گردید و می توانید آنها را در تعداد بالا خریداری کنید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه

۲۵,۷۲۸ تومان

میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه

در این مقاله می خواهیم با میلگرد آجدار شاهین بناب آشنا شویم که دارای استاندارد A2 سایز و اندازه ۱۰ و شاخه ۱۲ متری است. مجتمع، شرکت و کارخانه تولید میلگرد آجدار شاهین بناب از چندین کارخانه ها و شرکت های فولادی می باشد که با هدف تولید و طراحی انواع میلگرد های آجدار در سال ۱۳۸3 احداث و ساخته شده است. این کارخانه محصولات و کالا های مختلف با استاندارد های متفاوتی را تولید می کند که نوع و استاندارد های آن ها A2 است. مدیران و کارکنان این کارخانه دارای سایت هایی هستند که روزانه و لحظه به لحظه قیمت نهایی انواع میلگرد آجدار شاهین بناب را در آن ها قرار می دهند. محصول های این کارخانه علاوه بر میلگرد های آجدار که از سایز و اندازه ۸ تا ۳۲ میلی متر مطابق استاندارد های مناسب تولید شده اند، شامل شمش های فولادی، تیرآهن و ..... می باشد. مشخصات میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه

چشم انداز ها و ویژگی های میلگرد آجدار شاهین بناب

 • عملکرد و فعالیت مناسب و پیشرفت در تولید
 • تمام شدن مراحل پروژه های نیمه ساز
 • تولید دو میلیون و پانصد هزار
میلگرد A2 نوعی میلگرد نیمه سخت است که به شکل آجدار طراحی و تولید شده است و دارای ۳۴۰ آج می باشد. این نوع میلگرد آجدار در مقایسه با میلگرد های دیگر کاربرد بیشتری در صنایع و ساختمان سازی ها دارد. همچنین این نوع میلگرد ها برای عملکرد و کار های برشی و حتی تولید خاموت نیز مورد استفاده کارخانه و شرکت ها و تولید کنندگان قرار می گیرد. نیرو و فشار مقاومتی انواع میلگرد آجدار شاهین بناب تقریبا میان سه هزار تا پنج هزار کیلوگرم به روی سانتیمتر مربع می باشد. و چون شکل پلاستیکی این نوع میلگرد ها تا ۱۹ درصد تغییر می کند از ان ها به عنوان میلگرد های نیمه خشک یا ترد و میلگرد های نیمه نرم یاد می کنند. این میلگرد ها معمولا دارای آج های فنری هستند که می توان شکل فنری آن ها را از روی آج هایی که دارند تشخیص داد. در تولید پی های ساختمانی و دیگر سازه ها از میلگرد عرضی A2 استفاده می کنند. در عملیات های ساختمانی، تولید کنندگان و کارشناسان استفاده از این میلگرد را توصیه می کنند چرا که نوعی پیوستگی و چسبندگی میان بتن ها به وجود می آورد که از سقوط و جا به جا شدن آن ها جلوگیری می کند. ولی در کارهایی مثل جوشکاری و حتی خمکاری استفاده از این نوع میلگرد ها مجاز نمی باشد. اما اگر در شرایطی قرار گرفتیم که میلگرد دیگری وجود نداشت می توان در جوشکاری نیز از این نوع میلگرد استفاده مناسب را داشت. و در آخر نکته ای که بسیار قابل توجه و اهمیت است این می باشد که انواع میلگرد آجدار شاهین بناب به طور مستقیم در سطح آن ها آج طراحی می کنند و می زنند. میلگرد آجدار شاهین بناب

وزن میلگرد آجدار شاهین بناب A2 10 شاخه ۱۲ متری کارخانه

 • وزن میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه با شاخه ۱۲ متری برابر است با ۴۰۰/۷ کیلو گرم یعنی هفت کیلو و چهارصد گرم می باشد.
 • یکی از نکته هایی که در بحث انواع میلگرد آجدار شاهین بناب باید به آن توجه کرد، فروش میلگرد های ۱۰ است که جزء میلگرد های سبک و ساده هستند.
 • در حالت عادی میلگرد ها تراکم پذیر نیستند ولی می توان ادعا داشت که میلگرد های دارای قطر ۱۰ میلی متر، در تمام شرایط وزن یکسانی دارند.

روش خم کردن انواع میلگرد آجدار شاهین بناب

برخی از نکاتی که باید هنگام استفاده و کار کردن با میلگرد ها به آن توجه داشت عبارت اند از:
 1. تا جایی که ممکن است کار بریدن میلگرد های آجدار با کمک وسایل و تجهیزات مکانیکی اصل انجام شود. خم کردن میلگرد ها باید به شیوه و روش سرد انجام شود و نباید برای آن میلگرد ها از حرارت و دمای بیشتر از صد سانتیگراد استفاده کرد.
 2. سرعت و زمان خم کردن میلگرد ها باید مناسب با نوع آن میلگرد ها و دما و حرارت محیط باشد.
 3. و در آخر می توان گفت خم کردن میلگرد ها در دما و حرارت کمتر از ۵- امکان پذیر نیست، توصیه نمی شود و مجاز هم نیست.
میلگرد های آجدار در مرحله های متفاوت و مختلفی تولید و طراحی می شوند. اگر بخواهیم مرحله های تولید و ساخت و ساز میلگرد ها را توضیح دهیم باید بگوییم که اولین مرحله برای تهیه این نوع میلگرد های آجدار، استفاده و به کار بردن شمش است که خود این شمش ها دارای مرحله های مختلفی از تولید هستند. در مرحله تولید شمش باید آن ها را هزار و صد درجه سانتیگراد حرارت داد تا وارد مرحله های شکل دهی شوند. در این مرحله شمش هایی که حرارت و دما داده شده اند توسط دستگاه ها و وسایلی از قطر و عرض آن ها کاسته می شود و به طول آن ها اضافه می شود.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025